EXTRA UITKERING WERKENDE JEUGD Vonhoff opent 20 juni Zeeuws Museum Ziekenfondspremies 20 procent omhoog ISRAËL STELT LIBANON VOOR BLOEDBAD VERANTWOORDELIJK Weer Franse stap tegen vuile Rijn Ajax wint de cup opnieuw REGERING OVERLEGT TWEEDE MAAL DEZE WEEK MET REGERINGSFRACTIES Erehnrgor VERONTRUSTE VERZEKERAARS: Vandaag in de krant... Extra-sport KRITIEK OP AIR FRANCE IN KANUNNIKENWONINGEN VAN MIDDELBURGSE ABDIJ PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - WAARIN OPGENOMEN DE MI DD ELB U RGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN '.I lel. 7651 (b'.g.g. red. 207S/3P162. adv. 62481. Goei^Grole Markl 2. tel. 6140 (b,td. 6396. adv. 8969K Oeslburg. tel. 2762 Te.i.euie.i, H.«u«alr»t r advertentie 6.90. Ingezonden mededelingen 2'; tarief. Alle odverlentiepriiran ar/.luiiel 4'. btw. Giro 359300. Pro.mtiela 2rw,«« Cou-'ai Walerfaxi Pagina 2 (Van onze parlementaire redactie) PEN HAAG De regering wil de loonderving die werkende jon den van 15 en 16 jaar oplopen als gevolg van de uitbreiding van de partiële leerplicht met één dag per week, compenseren dooi een, extra uitkering van de kinderbijslag. De kinderbijslag wordt nor maal niet meer voor 16-jarige werkende jongeren betaald. Voor scholieren wordt echter een dubbele bijslag uitgekeerd. Minister-president; Biesheuvel en de minister van sociale zaken. drs. Boers- m hebben dinsdag in het Catshuis m»t de fracties van de vijf regenngs- rartijen overleg gevoerd over dit door de SER geadviseerde voorstel en over de consequenties daarvan voor de premiedruk. Minister Boersma wilj het voorstel nog vóór. of kort na het zomerreces door de Kamer behandeld sen Dat geldt ook voor de door de. SER geadviseerde structurele verho ging van de AOW-AWW met twee procent en de verbetering van de- WAO-uitkeringen voor de zogenaamde; oud-invaliden. Van de zijde van de regeringspartij en werd het beraad in het Catshuis bijgewoond door de vijf fractieleiders en hun woordvoerders in sociale za ken. Minister Boersma was vergezeld DEN HAAG De prijzen in de gezondheidszorg zullen de eerst komende jaren sterk blijven stij gen. Het gevolg daarvan voor 1973 is al, dat de ziektekosten verzekeraars hebben aangekon digd dat in het eerste kwartaal de premies van de vrijwillige ziektekostenverzekeringen met 22,5 procent omhoog zullen gaan. Ook de ziekenfondsbijdra ge zal moeten stijgen. In de door de ziektekostenverzeke raars berekende 22.5 procent zit procent die in opdracht van de verze keringskamer de eerstkomende tien jaren zal worden geheven ten behoeve van cie zogenaamde 'vergrijzingsreser- ve'. Met dit fonds wil men onder meer de premielast voor ouderen ver- Door het Nederlands verzekerings bedrijf werd het vorig jaar drie mil jard geïnd aan premies. De ziektekos tenverzekeraars namen hiervan miljard voor him rekening. De verze keraars hebben uitgerekend dat de kosten van ziekenhuisverpleging in 1972^27 procent hoger zullen zijn dan De stijging van deze kosten is lang nog niet aan het eind. Er bestaat nog steeds eer. aandrang om nieuwe zie kenhuizen te bouwen, oude ziekenhui zen ie moderniseren en uit te breiden. Bovendien is de vergrijzing van. de 'Uit,Tde mn Midden-Zeeland Zr u l PMterdaQ voor de deur SL °P *2?. Vagina's aandacht onder ma"1 dit vMergebeuren. oranLZl Vltt ^vrekken met tTï?°ren en verhalen over winnaars van deze strofe). Kosten en Miel Ver- Nieuws uit Zeeland op de Pagina's 2, 5, 7 en 11. Nieuws uit binnen- en bui tenland op pagina 1, 3 en 9. Sport op pagina 12 en 13. "tv. op pagina 29. Financieel nieuws op 31. GRAF LAG KLAAR VOOR BEDREIGDE MOEDER naar huis in Amsterdam lag een graf ÜmmV0 d« moetler van de 25-jarige schilder R P. Daar begraaf ik je in, ?,1V ,n1lel.uilkljkt"- riep de schilder herhaaldelijk terwijl liij zijn moeder met een ijzeren staaf dreigde te zul len slaan. De jonge man zat waarschijnlijk weer fors onder narcotica, toen hij dinsdagavond dreigde zijn moeder te mre Buren waarschuwden de Politie. Uiterst voorzichtig naderden rechercheurs de woning. In de tuin. met ver van het gedolven graf, slaag- S./U ®r na geruime tijd in de s.nuaer te overmeesteren. Met een munterende injectie werd hij voorlo pig overgebracht naar de Jellinek-kli- E"aar verslaafden aan verdovende deld kunnen worden behan- De schilder is al verscheidene keren «rder behandeld. Het was ook niet! keer da' '''J wegens zijn ^ueden met de politie in aanraking bevolking ook een factor die in de kostenstijging een grote rol speelt. Daarbij komen nog de vele ontwikke lingen op het; gebied van de genees kunde en de geneeskunst, die vele kosten met zich meebrengen", zo me nen de verzekeraars. De verzekeraars vragen zich af of er thans per 1000 inwoners en per gebied niet te veel mensen in een ziekenhuis worden opgenomen. Daar bij rijst dan tevens de vraag of ze niet in het verkeerde bed terechtko men. In 1957 werden per 1000 inwo ners 75 patiënten opgenomen in een ziekenhuis, doch dit aantal was in 1972 al opgelopen tot ruim 100. De gemiddelde verpleegduur bedraagt thans 20 dagen tégen een gemiddelde prijs van 100 gulden pee? dag. - De ziektekostenverzekeraars vinden het een onmogelijke situatie, dat par- (Zie slot pag. 3 kol. 7) TEL AVIV Bloed op de vloer en achtergelaten bagage in de hal van de luchthaven Lods, waar .25 mensen om het leven kwamen tij dens een schietpartij van zijn staatssecretaris, mr. Riet kerk. Men sprak ruim tweeëneen half uur met elkaar. Na afloop werd door enkele deelnemers ontleend dat ook was gesproken over het regeerak koord. Na eerst woensdag bleek, is maan dag een soortgelijke bijeenkomst op het Catshuis gehouden over de verho ging van de collegegelden. RHODESIE WIJST BRITSE DIPLOMAAT UIT LONDEN (AFP) De Rhodesische re-; gering heeft Londen gevraagd zijn di- plomatieke vertegenwoordiger in Sa-; lisbury, Alee Ward, terug te roepen. Dit heeft het ministerie van buiten-' landse zaken in Londen bekendge- maakt. Ward zal binnenkort in Lon den terugkeren, aldus de verklaring, i Ondanks de maatregel van Salisbury) zullen de diplomatieke contacten tus-i sen Rhodesië en Engeland worden) gehandhaafd via „periodieke diploma- j tieke bezoeken" zo zegt men in gezag-: hebbende kringen in Londen. De Brit-! se regering, zo heet het. zal haar; pogingen voortzetten om tot een op-j lossing van het Engels-Rhodesische ge-i schil te komen. Ajax heeft voor de tweede maal de Europacup veroverd, die door Keizer omhoog wordt gehouden. V.l.n.r. Haan, Keizer Blankenberg en Krol. ROTTERDAM Met een werve lende en schitterende voetbal- show. waarin Inter Milaan met 2-0 kansloos ten onder ging. heeft Ajax voor de tweede maal in suc cessie de Europacup voor lands kampioenen veroverd. Daarmee bereikte de formatie van trainer Stefan Kovacs de felbegeerde tri logie: het landskampioenschap, de KNVB-beker en de Europacup. Het spel van de Ajacieden. waar van aanvoerder Piet Keizer de ster van hel veld was, bereikte vooral na de rust wereldklasse- peil. Bij de glinstering van het Amsterdamse optreden stak het Inter-optreden schril af. maar zelfs al waren de Italianen tot hun beste prestatie gekomen dan nog hadden ze het grandioos moe ten afleggen tegen dit sublieme Ajax. TEL AVIV-BEIROET f RTR - UPI - AFPIsraël stelt Libanon, verantwoordelijk voor het bloedbad dat een uit drie Japanners j bestaand zelfmoordcommando dinsdagavond op de internationa le luchthaven LOD bij Tel Aviv heeft aangericht. Bij de slachting i zijn volgens de laatste berichten 25 luchtreizigers gedood en cir- ca 80 gèwond. Libanon vreest een Israëlische wraak- actie en heeft bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een klacht; ingediend over de beschuldigingen die! Israël heeft geuit. Libanon voelt zich bedreigd, zo verklaarde de Libanese minister van buitenlandse zaken, Ab- oehamad, na een speciale kabinetsver gadering in Beiroet. In Israël en Frankrijk leidden woens dag anonieme telefoontjes diverse ma len tot bomalarm. Op de Parijse lucht haven Orly ontstond paniek doordat er een schot klonk. Een veiligheids functionaris had in de bagage van diplomaat uit Haiti een revolver f getroffen en beproefde het wapen, nadat de man hem verteld had dat er slechts losse parronen in zaten. Maar-i toeri hij de trekker overhaalde. boor-| de zich een echte kogel in de vloer. j Met een door emotie en woede ver-' stikte stem verklaarde premier Meir dat het geen geheim is „dat Beiroet de hoofdkwartieren herbergt van de terreurorganisaties". Zij vroeg zich af of het nodig was dat luchtvaartmaat schappijen hun vliegtuigen laten lan den op het grondgebied van staten die steun verlenen aan zulke moorde naars. Nog duidelijker dan zij riep later de Israëlische minister van bui tenlandse zake1-, Abba Eban, in een radio-interview regeringen en lucht vaartmaatschappijen op tot een boy cot van Beiroet als knooppunt in het luchtverkeer. „Heeft de internationale gemeenschap werkelijk niet de macht, te verhinderen, dat Beiroet als cen trum functioneert van deze activitei ten. die een vergrijp vormen tegen de fundamentele rechten van de mens", zo vroeg hij. „Daar, in Beiroet, wor den alle plannen beraamd. Van daar uit worden sabotageleiders naar diver se landen gezonden", zo verklaarde premier Meir in het parlement. In Cairo en Beiroet verheugt men zich over de 'weloverwogen moorden", naar Israël zou ook ditmaal een remedie vinden om ervoor te zorgen; dat zoiets nooit meer zou gebeuren", zo zei ze. De Israëlische premier stelde ook dat de tragedie niet. gebeurd zou zijn als de maatschappij die de Japanners ver voerde (Air France) betere voorzorgs maatregelen had getroffen. De Franse regering reageerde later geërgerd op deze uitlating. Van Franse kant zijn bij het vertrek van het vliegtuig alle Zie slot pag3 kol, 3 Beperking thermische vervuiling kerncentrale PARIJS (ANP) Aan het einde van de driedaagse conferentie van de internationale Rijncommissie in Parijs heeft Frankrijk opnieuw een concessie gedaan inzake de beperking van de vervuiling van de Rijn. Nadat de Franse delegatie maandag akkoord was gegaan met de gedeeltelijke opslag van het zout in de Elzas, hebben de Fransen woensdagavond toegezegd de thermische verontreiniging door de kerncentrale op het eiland Fessenheim in de Rijn te beperken. Het zoutprobleem en de thermische verontreiniging waren dusdanig onder werp van discussie, dat de vijf deelnemende landen (Frankrijk, Duitsland. Zwtiserland, Luxemburg en Nederland) niet zijn toegekomen aan bespreking van andere verontreinigende stoffen, zoals de zware metalen fkwik) en de gifstoffen. De vergadering wordt 12 en 13 juli voortgezet, dat wil zeggen nog voor de mi nistersconferentie over de bescherming van de Rijn in Den Haag. die op 17 en 18 juli wordt gehouden. ZALEN NU HOOG GENOEG VOOR MAMMOETSKELET MIDDELBURG Het Zeeuws Museum, ondergebracht in de geheel gerestaureerde en ver bouwde Kanunnikenwoningen in Middelburg het gedeelte van de Abdij bij de Balans wordt op dinsdag 20 juni officieel ge opend door de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk, H. J. L. Von hoff. Met deze restauratie komt «iet alleen een belangrijk project van de rijksge bouwendienst in Middelburg gereed maar worden ook museumdirecteur, dr. P. K. van Daalen en zijn staf in staat gesteld om de zeer gevarieerde en omvangrijke collectie van het mu seum op wetenschappelijk en artistiek! verantwoorde wijze uit te stallen. Het Zeeuws Museum, tot voor kort ondergebracht in het pand Wagenaar- straat 1. was daar al geruime tijd 'uit het jasje' gegroeid. In de kanunniken woningen is nu bijna tweemaal zoveel ruimte beschikbaar. Niet alleen is de totale ruimte veel groter, het museum krijgt ook de beschikking over werkelijke 'zalen'. Daardoor is het mogelijk om amvang- rijke onderdelen van de collectie, waarvoor de kamers in de voormalige patriciërswoning aan de Wagenaar- straat eenvoudig te klein waren, nu wel op te stellen. Daartoe behoort bijvoorbeeld het skelet van een mam moet. Woensdag was men nog doende om met uiterste omzichtigheid hel; gebeente, dat in het 'oude' museum letterlijk 'op zolder' lag opgeslagen, in de juiste stand te plaatsen. Overigens had men het gisteren niet alleen met dit wetenschappelijk bege leid werk nog druk, ook ander vak- personeel, van huisschilders tot deco rateurs. waren nog naarstig bezig om alles tijdig voor de datum van ope ning gereed te hebben. TAPIJTEN De tapijtenzaal verried woensdag in-1 tussen nog volstrekt niet zijn toekom stige tol van onbetwist hoogtepunt! van het nieuw ingerichte Zeeuws Mu-i seum. De kostbare collectie wandkle den bevond zich natuurlijk nog in hetl atelier in Haarlem, waar er de laatste' hand aan de restauratie werd gelegd.! Om de fraaie antieke tapijten werke-1 lijk tot hun recht te laten komen, moest in de kanunnikenwoningen een zaal van voldoende allure worden ver kregen. Dat is gelukt door een wand tussen twee kleinere zalen weg te breken. Door over deze ruimte te beschikken is men ook in staat om deze zeven tapijten, vervaardigd in cie zeventiende eeuw; in dezelfde stand te hangen als ze eertijds waren .te zien in de Zeeuwse - statenzaal. Van deze zeven gobelins stellen er zeeslagen voor tegen de Spanjaarden gedu rende de jaren 1572-1576 en een het portret van Willem van Oranje. Het gedeelte van het museum dat is gewijd aan de oudste geschiedenis van Zeeland te vinden in de kel ders van de kanunnikenwoningen is verrijkt met een aantal voorwerpen die in het Zeeuwse Museum eenvou dig niet mochten ontbreken: altaarste nen gewijd aan de 'Zeeuws-Romeinse' godin Nehalennia. Bestuur en direc teur van het Zeeuws Museum hebben de directie van het oudheidkundig mu seum te Leiden er toe kunnen bewe gen om een achttal beelden van goede kwaliteit, afkomstig uit de rijke Neha- lennia-vodsten in langdurige bruik leen af te sta; FINANCIËN Museumbestuur en -directie hebben echter nog enoeg reden om zich zorgen te maken. Die zorgen betreffen de finanicle situatie. Niet alleen is verhuizing en inrichting duurder uitge vallen dan werd verwacht maar bo vendien is liet niet uitgesloten dat de rïjkssubisie aan het museum, in ver band met bezuiningsmaatregelen van dit kabinet, wordt verminderd of zelfs ingetrokken. Bij het recente werkbezoek van staatssecretaris Vonhoff op twee mei aan Middelburg hebben burge meester en wethouders van de Zeeuw se hoofdstad een dringend beroep op de bewindsman gedaan om mee te werken aan een hógere rijksbijdrage t.en behoeve van het. museum. De heer Vonhoff. die zei zeer goed in te zien welke grote belangen met het. mu seum waren gemoeid, kon echter nog geen toezeggingen doen FOLKLORE Zeeuws Museum is aan het Abdij plein. Het aanzien van dit plein heeft inmid dels ook een verbetering ondergaan! doordat het middengedeelte autovrij is gemaakt, en tevens afgepaald eni 'aangeharkt'. Globaal verdeeld bestaat, het museum uit een veertiental grotere en kleinere zalen. Daarvan gelden er drie als kelderruimten, vier zalen bevinden zich op de begane grond de eerste verdieping telt .vijf ruimten terwijl voorts nog wordt beschikt over een grote zolder en een 'gallerij' met ballustrade. Via de hoofdingang, in een der Abdii- torens, bestreedt de bezoeker via een ruimte garderobe met een bali, waar gisteren ook de laatste hand aan werd gelegd, een zaal met 'glazen' stoelen van bijzonder ontwerp. Deze ruimte kan voor velerlei doeleinden worden gebruikt zoals voor het houden van1 lezingen. Via een trapportaal daalt de bezoeker af in de kelderruimten waarvan er. zoals gezegd een is bestemd voor de Nehalennia-vondsten, terwijl men in de overige ruimten ook andere bo dingen in het algemeen, een krine/c die duidelijk was ingegeven door het onderscheidingenswlsel zoals dat na tion»:;! wordt gehanteerd Dat Is be grijpelijk de huidige lintjesregen :s allesbehalve volmaakt en er valt veel op aan te merken. Het voornaamste bezwaar is wel de overdreven indeling Ln klassen met als gevolg dat de on derscheiding in vele gevallen een so ciale aanduiding inhoudt, om het woord 'deklassering' maar niet te ge bruiken. Ook de regering heeft dat ingezien: er zijn nu wijzigingsvoorstel len onderweg en er wordt verwacht dat de volgende lintjesregen een an der karakter zal dragen. De discussie daarover gaat voorbij aan de vraag of onderscheidingen wel nodig zijn. een vraag die in de raad Reimerswaa! wèl aan de orde kwam en bij die ge legenheid door een enkel raadslid on" kennend werd beantwoord. Het lijkt ons dat een andere opvatting met evenveel, zo niet met meer recht kan worden verdedigd. De instelling van een gemeentelijke onderscheiding komt ons zinvol voor, ze heeft een enigszins ander ka rakter dan het lintje'. De toekenning van deze nationale onderscheiding heeft-in de loop der jaren een zeker automatisme gekregen en is boven dien een gebaar van boven naar bene den. Op grond van bepaalde regels wordt besloten een Nederlander een ridderkruis of iets in deze geest uit te reiken: het centrale gezag verleent deze onderscheiding aan een onder daan. een 'verticaal besluit', om een modeterm te gebruiken. Bij een ge meentelijke onderscheiding echter gaat het om iets anders, daar is niet het hogere gezag in het geding, maar een gemeenteraad, dat wil zeggen een groep van medeburgers. Zij hebben met elkaar gesproken over de vraag of één van de burgers zich zo verdien stelijk heeft gemaakt voor de eigen gemeente, dat dit op de een of andere wijze kenbaar moet worden. De ge meenschap spreekt aldus over een van haar eigen leden, een "horizon tale' gang van zaken. Van die kant uit benaderd lijkt bet ons inderdaad zonvol dat een ge meente de mogelijkheid heeft om die gene te eren die zich op welke wijze dan ook voor de gemeenschap verdien stelijk hebben gemaak?. In dit opzicht is ae term 'ereburger' te verkiezen boven elke andere aanduiding: de bur gers benoemen iemand op de ere plaats te midden van hen. Zi.i hebben het daarbij zelf in de hand er voor te zorgen, dat een dergelijke onderschei- niet tegelijkertijd een sociale aandui ding wordt. Een wijkverpleegster, die een leven lang in een gemeente heeft rondgetrokken en met. grote toewij ding zieken heeft verzorgd, heeft even veel recht op deze benoeming als een wethouder we noemen maar een voorbeeld die veertig jaar politieke verantwoordelijkheid heeft gedragen. We hebben overigens begrepen, dat de raad ran Reimerswaal juist in deze richting denkt. Een gemeenteraad, die een erebur gerschap op de juiste wijze toe ken:. namelijk vanuit een democrati sche gezindheid diegenen onder scheidt. die zich voor de eigen ge meenschap hebben ingespannen, doet daarbij een uitmuntend werk. Er wordt mee onderstreept dat ook in deze tijd een desintegratie de gemeen schap van grote waarde is, namelijk als groep van burgers die met elkaar in grote verscheidenheid een samenle ving vormen en daarbij pogen hun samenleving zo goed mogelijk te laten functioneren. Zo gezien is het ere burgerschap een titel, waarop én be trokkene én de gemeenschap trots kunnen zijn. WIJZIGING INSPRAAK BURGEMEESTERS- De hoofdingang van het nieuwe. Zie slot pagina 11kolom 1 DEN HAAG (ANP) Bij algemene maatregel van bestuur is wijziging gebracht in de 'instructie voor de commissarissen des konings in de provincie'. De wijziging, die de in spraak van de gemeenteraad bij bur gemeestersbenoemingen betreft, heeft een tweeledig doel. Enerzijds beoogt zij uniformiteit te brengen in de wijze waarop in ae verschillende provincies inspraak aan de gemeenteraad wordt verleend bij de benoeming van een burgemees"er. anderzijds wordt een m de praktijk gegroeide mogelijkheid tot het verle nen van inspraak geïnstitutionaliseerd en dwingend voorgeschreven. In de nieuwe regeling komt tot uit drukking dat de commissaris der ko ningin het initatief neemt tot het horen van de raad. teneinde de raad de gelegenheid te geven zijn gedach ten over de aan de te benoemen burgemeester te stellen eisen van be kwaamheid en geschiktheid te uiten. Hel. horen van de raad wordt niet voorgeschreven in geval van een her benoeming. Hetgeen met de wijziging wordt beoogd komt. naar de mening van minister Geertsema (binnenlandse zaken) het beste tot zijn recht, indien de commissaris een met het oog op de inspraak belegde vergadering van de raad bijwoont. VRAGEN PTT-TARIEVEN DEN HAAG (ANP) Het kamerlid Dele pvdaheeft minister Drees (verkeer) de toezegging gevraagd geen beslissing te nemen over de 'ingrijpende' tariefsverhoging hij de PTT. voor deze kwestie in de kamer kan worden beoordeeld aan de hand van begrotingsstukken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 1