moties Oosterschelde Bruinisse ondersteunt rilGENDfei Groei leden ABVA mede aan PZEM- affaire te danken Studentenvereniging Z.O.F. '72 zoekt kamers op Walcheren 5 kwaliteit rijnwater "geeft weinig reden optimistisch te zijn" Hoechst heeft een jongerencommissie Jubilarissen ABVA gehuldigd STUDEREN INEEN TENTJE DINSDAG 25 APRIL 1972 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JIEUWE MENINGEN ZIJN NOG NIET OP BRUIKBAARHEID BEOORDEELD" RRIJINISSE - Het gemeentebestuur ,n Bruinisse wil tie Oosterschelde- moties die men ontvangen heeft van SvStt en de actiegroep •Oosterschei- ondersteunen. Dat adv.seert M collree Ir n voorstel aan tlf «ad In liet voorstel slaan b. en w. w? 'de laatste ontwikkelingen stil. «tóen <Li<I«n" 'f fiStl rich nieuwe men noen lm J," tevonntl. die not niet ou tie hrulkbaarheiil 7,Li" beoordeeld \ei- dlent het aanbeveling hiertoejjinae- lijkheid te scheppen donr middel van fcn aan provinciale stalen en een aan de tweede kamer gerichte motie al dus het Britse college, upf college wijst er in hel: voorstel aan de raad op dat de laatste ti|ö meer en meer het 'milieu-aspect' be- Seratoond wordt. Volgens b. en w. iiikt de oorspronkelijke 'beveihgings- gedachte' naar de achtergrond te wor den geschoven, „In de jaren tot 1973 zal het rijk in totaal ongeveer -.50 miljoen gulden uitkeren aan bedrij ven en personen die schade ondervin den van de uitvoering van de Delta werken. Bii de uitvoering van een alternatief plan kunnen deze bedragen worden aangewend voor vooraenin- °en die onder andere de visserij onge moeid laten", zo stelt hel college. B. en w wijzen erop dat niet ontkend wordt, dat naast afsluitingen, diikver zwaringen noodzakelijk zijn. opdat ce- ze kunnen dienen ais deugdelijke tweede waterkering. Het college gaat ook in op de omno- gelijkheïd van de afsluiting van de Westerschelde. Een tussen Nederland en België gesloten overeenkomst staat nu eenmaal, zo stelt, het Bruse colle- ee, een afsluiting in de weg. ~Het veiligheidsaltematief is in du opzicht evenwel niet te ontkennen omdat immers langs de Westerschelde dit alternatief (dijkverhogingen) wordt toegepast. Door het rijk is niet voldoende uiteengezet waarom dit al ternatief niet ten aanzien van de Oos terschelde kan worden toegepast. De ingreep (afsluiting van de Oosterschel de) zal zich ongetwijfeld doen gelden op het gebied van het milieu' Het Bruse gemeentebestuur stelt dat bij de realisering van het Zeeuwse Meer met de handhaving van de huidi ge rivierloop een reservoir van ver ontreinigd water zal ontstaan, met een gelaagdheid van water als gevolg van vrij grote diepteverschillen. ne bevordering van de massarecreatie zal niet aan de verwachtingen beant woorden, waarbij de volgende argu menten van invloed zullen zijn: a. verontreinigd water; b. naar algemeen wordt aangenomen (zo ook door de Zuidhollandse Maatschappij tot red ding van de Schipbreukelingen) is open zoet water of brak water ge vaarlijker dan zout vaarwater", aldus i het college. De gemeenteraad van I Bruinisse bespreekt het voorstel in de vergadering van vrijdag. De raad be- gint 's avonds om half acht. Oudheidkamer Tijdens de vergadering moet dc raad ook twee leden voor dc commissie Bruinisser Oudheidkamer benoemen. Het college draagt de heren D. Kik en C. G. Vreugdenhil voor. Verder moet het snijrooster in de rioolzuivering installatie worden vervangen. Er is een krediet van 10.325,80 voor nodig. Het college stelt voor om het aanne mingsbedrijf, voorheen M. van de Vel de en Zn de herbeslratingswerkzaam- heden in de Nieuwstraat, het Kerk plein. een gedeelte van de Deestraat en de Burgemeester Hagelaan op te dragen. De herbestrating is noodzake lijk in verband met de aanleg van aardgas. De begroting van het werk bedraagt ƒ58.800,-. De firma voorheen M. van de Velde en Zn was de laagste inschrijver met een bedrag van ƒ53.010.-. Het dak van de openbare lagere school moet worden hersteld. De kos ten worden geraamd op ƒ20.325.-. Op de begroting 1972 van de dienst ge- meentwerken was al een bedrag van 800,- voor onderhoudswerkzaamhe den geraamd. Er is nu eeen aanvul lend krediet van 19.525.- nodig. Rijnwater „De kwaliteit van het Rijnwater zal hierbij van grote invloed zijn. De huidige kwaliteit, van dit water in aanmerking nemende behoeft men al lerminst optimistisch te zijn voor de toekomst, ondanks de besprekingen op ministerieel niveau. Bedacht moet worden dat het verontreinigd Rijnwa ter deels al een zuiveringsinstallatie is gepasseerd. Dat een verdere lozing van het rivierwater op de wateren van Zuidwest-Nederland zal worden nagestreefd is zo goed als zeker, aan gezien de watervoorziening van de Raudslad anders gevaar zal lopen", schrijft iict college. .Aangezien het spaarbekken van de afgesloten Oosterschelde niet zoet. maar brak zal worden, zo stelt het college, zal het geen nut hebben voor de agrarische sector van Zuidwest- Nederland. zoals het tegendeel" dooi de regering is beweerd. „Wel zal de voordelige invloed die het relatief warme zeewater nu eenmaal heeft wegvallen, waarmee een voordelige positie van de landbouw op de rest van Nederland zal komen te vervallen. De door de verschillende ministers van verkeer en waterstaat voorgesta- Dinsdag 25 april 1972 GOES Prins van Oranje. 10.15 uur: Plattelandsvrouwen. MIDDELBURG Molenwater 9-17 uur: miniatuur Walcheren. ïSÖt,W" °Ur; ""toonstelling VLISSINGEN Britannia, 14 uur: gepensioneerden. i c Concertzaal, 20 uur: veigadering Stad en Lande. HULST - Galerie Van Ge.vt, 9-12 en pi'T ™I,:. tentoonstelling 'Nederlandse KinnrivJ-J- Prenten'. i.,,r .De Verf molen. 19-22 -.S—g werken Joanna Galerie Les Deux cha- BS3&b"T?"-- Biiksar SK&P'W 13 30-17.30 lÏÏ: toonstelling 1001 jaar Walcheren'. Slfltj l"m D® ^ttüueldekKcrs, a]le Stisr-co,ton ro' Blu, ™,Tc.?i0S°p8eb0'™' 20 2™"jLr Mel'20 uur: Blue TERXEDZEX Luxor. 20 uur Vm- vKSISïïS 14 Cotton Alhtunbra. 20 uur !B™,eS Harlem. In het «oor- Programma 'Er zijn „os zew- ffiSWï - Th°!en si"«- Ht 1 PPrwirii? 1 °-011 den Zeetaï I rNoord' en Mid- 444L eS' telefoon 01100 deren'CteNTpmM r Zeeuwsch-Vlaan- 4444. meuzen. telefoon 01150- wil Veiling Walcheren naar nauwere samenwerking met andere veilingen MIDDELBURG „De werkcommïssie van de coöperatieve veilingvereniging 'Walcheren' G.A; die de mogelijkheden van een nauwere samenwerking met andere veilingen heeft bestudeerd, heeft deze vraag positief beantwoord". Dit zei voorzitter A. Don van de coöperatieve veilingvereniging 'Wal cheren' in zijn openingstoespraak de jaarvergadering in de afmijnzaal van de veiling. De heer Don gaf hierbij te kennen dat het bestuur een samenwerking in groter verband even eens gewenst vindt. Uit de studie die de veilingvereniging in oktober vorig jaar instelde naar de voordelen van de fusie bleek dat hier mee geen bezuiniging is te verwach ten. Naar aanleiding van de hoge loonpost, waarover meerdere leden via hun enquêteformulier een opmer king plaatsten, zei de'heer Don: „Deze heeft onze volle aandacht. In de admi nistratieve' sector heeft reeds een aan merkelijke bezuiniging plaatsgevon den". Na de verschillende jaarversla gen werd door de raad van toezicht een voorstel ingediend om de be- stuursvergoedingen te verhogen. Ge zien de reacties uit. de vergadering besloot de raad van toezicht dit nader te bekijken. De vergadering nam afscheid van be stuurslid W. J. de Schipper die zich na 25 jaar niet meer verkiesbaar stelde. De heer Don, die 25 jaar bestuurslid-zijn geen kleinigheid noem de, bood de heer De Schipper namens de vereniging een verrekijker aan. Ook de directeur van de veiling, de heer R. W. Jans sprak woorden van dank tot het scheidende bestuurslid. In het bestuur werden de heren Chr. de Boks uit Middelburg' en Herm. Kesteloo uit Souburg gekozen. MIDDELBURG LEZING MR. DE HEER VOOR SGP-JONGEREN OVER RECHTSPRAAK MIDDELBURG Voor de Jongeren groep Walcheren der SGP sprak in een zaal van de Ontmoelingskerk te Middelburg mr. J. de Heer uit Gouda over het onderwerp: 'Rechtspraak in deze tijd'. Spreker betoogde dat het strafrecht een leek beter aanspreekt dan het civiele recht hoewel liet laatste een breder terrein bestrijkt en minstens zo belangrijk is als het strafrecht. Na gewezen te hebben op het verschil tussen misdrijf en overtreding ging hij na hoe het strafrecht in vroeger eeuwen functioneerde. In verband met. vroegere opvattingen stelde hij dat de mens een redelijk en zedelijk schepsel is met verantwoordelijkheid en aan sprakelijkheid voor zijn daden. Naai de mate van het misdrijf behoort te worden gestraft. Straf is een vergel ding voor een gepleegde inbreuk op de rechtsorde. De heer De Heer zei dat de christelijke opvatting een theo logische basis heeft. De rechtsorde is naar die opvatting geïntegreerd op de bijbel en de handhaving van het recht is toevertrouwd aan de overheid zoals ook de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Mr. De Heer stelde dat naast klassieke opvattingen nieuwe ideeën groeiden. De vergeldingsidee werd daarbij losgelaten en het recht van straffen werd betwist. Men gaf de voorkeur aan preventieve maatregelen ter bescherming van -de overtreder tegen zichzelf en de maatschappij. Spreker behandelde daarbij enige the orieën zoals de preventie-theorie en de pedagogische theorie. Ook de psy cho-analyse van Freud stelde hij daar bij aan de orde. Tegenover deze op vattingen meende hij het bijbels standpunt te moeten stellen waarbij hij de vraag stelde hoe God een mens benadert. De mens blijft aansprakelijk voor zijn daden. Spreker zei dat het een mens niet schuldig achten aan overtredingen in feite is het iemand als mens afschrijven en dat heeft God nooit gedaan. Spreker ontwikkelde bezwaren tegen de huidige criminologie. Aan de mens verantwoordelijkheid ontzeggen voor zijn daden is hem zien als iemand zonder ziel en dat is een grote beledi ging. Iemand verlagen tot een object is afrekenen met het geweten en dat i,s het wezen van de mens. Psychiaters kunnen, ook te goeder trouw, niet de zielssfeer van een mens bekijken, stel de nu- De Heer. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter de heer J. Wisse. RESULTATEN INZAMELING RODE KRUIS-AFDELING MIDDELBURG „Waren wij in ons vorig verslag" reeds optimistisch met dc verklaring dat er in onze kring j wederom een nieuwe mijlpaal zou worden bereikt met het behalen van 150 procent van het streefbedrag, bij de inzameling hadden wc niet kunnen geloven dat we daarmede nóg 9 pet hoger zouden komen: een méérop brengst van niet minder dan 10.538,- nimmer behaald in Zeeland of 159.1 pet van het streefbedrag is een prachtig resultaat". Dat wordt meege deeld in het verslag van de Rode. Kruis-afdeling Zeeland. Voor de 19e maal is daarmee het hoogste percentage in den lande be reikt, terwijl de afdeling Sint-Philips- land met 723.2 pet van het streefbe drag voor de 16e keer de hoogste eer voor zich opeiste. Provinciaal bekeken is dat de 18e keer. De afdeling Schouwen Westhoek is voor de 5e achtereenvolgende keer met. 409.6 pet no. 2 geworden, gevolgd door de afdeling Brouwershaven met 305 pet, Duiveland met 297.5 pet en Bruinisse met 275.4 pet resp. als de In het kader van de stedenwedstrijd bereikte Terneuzen, evenals in de twee voorgaande jaren, de -eerste plaats met 183.6 pet gevolgd door Goes met 153.6 pet, Vlissingen met. 108.8 pet en tenslotte Middelburg met nrs 3 /m 5. Niet minder dan 15 afdelingen kwa men boven het Zeeuwse gemiddelde ad 159 pet uit, 6 boven 100 pet en slechts 3 bleven beneden het streefbe drag. EHBO MIDDELBURG HIELD VERGADERING De afdeling Middelburg van de EHBO hield de algemene jaarvergadering in 'de Eendracht' te Middelburg. Waarne mend voorzitter J.GiUissen, sprak een kort welkomstwoord en memoreerde het overlijden van de voorzitter J. C. Polderman, waarvoor een ogenblik stilte in acht werd genomen. Vervolgens sprak de heer Gillissen zijn teleurstelling er over uit dat de jaarvergaderingen door te weinig le den wordt bijgewoond. Voorts deed hij een beroep op hen om zich op te geven voor een opleiding voor kader waaraan een dringende behoefte be staat. Er werden in het verenigingsjaar diploma's verlengd en 34 diploma's verloren hun geldigheid doordat de leden de vereiste aantal oefenavonden niet hebben bijgewoond. De leden werden opgeroepen om de herhalings cursus geregeld te bezoeken en zich meer in te zetten om hulp te verlenen bij verschillende evenementen. In de week van 8-14 mei wordt de jaarlijkse huis-aan-huis collecte gehouden. Bij de bestuursverkiezing werd de heer P. Uil met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. De heer Uil bracht de leden dank Voor het in hem gestelde vertrouwen en deed een be roep op hun hulpvaardigheid. Dan pas kan de zaak goed functioneren. De periodiek aftredende bestuursleden, mevrouw J. Dekker-de Graaf en de heren S. Dieleman en P. P. Heeren werden bij acclamatie herkozen. Me- onder dankzegging voor het vele werk, met name het assisteren op de lesavonden van de nieuwe cur sussen, een attentie aangeboden. In de 2 vacatures werden gekozen de dames W. M. Montaan en J. W. Huibregtse. Hierna volgde benoeming afgevaardig den voor de districtsvergadering die op 28 juli aanstaande in Vlissingen wórdt gehouden. VVV MIDDELBURG HOUDT LEDENVERGADERING MIDDELBURG Donderdagavond houdt de vereniging voor vreemdelin genverkeer Middelburg een algemene ledenvergadering iu 'De Brasserie', die om acht uur begint. Aan de orde komen onder meer het jaarverslag van de secretaris en de rekening met balans over 1971. Voorts zal de begroting voor 1973 worden voorgelegd. De bestuursleden J. H. C. Vroom, P. J. C. Castenmiller en G. A. de Kok zijn aftredend en herkiesbaar. Clubhuis Trefpunt in lentesfeer MIDDELBURG liet clubhuis 't Trefpimt' in Middelburg is morgen, woensdag, in de lenlesfeer. Schoolkin deren en ouders kunnen op deze dag in het, clubhuis gratis bloem- en plant- zaad krijgen. Ook is er een beperkte voorraad plantjes, zoals cactussen, be schikbaar gesteld. Er is een ruilbeurs waar stekjes en planten tegen andere exemplaren geruild kunnen worden De kinderen kunnen voorts een zoge naamde 'plantentest' afleggen. Bijeenkomst NVvH Voor de afdeling Middelburg van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen hield dezer dagen mr. j. Kesters een causerie met dia's over zijn reis rond de wereld. Spreker toonde vele dia's over ondermeer India, Australië en Afrika. De avond werd druk be zocht. AAGTEKERKE In Mariekerke geen oranjefeest AAGTEKERKE In verband met het overlijden van burgemeester J. de Wolf van Mariekerke zijn alle festivi teiten op koninginnedag afgelast in de dorpen Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke. Prijzen van opstel en tekenwedstrijd van boomplantdag Souburg uitgereikt OOST-SOUBURG Loco-burgemecs- ter Ch. J. Gillïssen-Verschage van de ge meente Vlissingen heeft maandagmid dag in de J. H. van Daleschool te Oost- Souburg de prijzen uitgereikt van dc opstel- en tekenwedstrijd die naar aan leiding van de boomplantdag was uit geschreven. De wedstrijd had alleen betrekking op de scholen in Souburg. Voor alle scho len war ener drie prijzen in elke cate gorie beschikbaar, bestaande uit waar debonnen van 10, 7,50 en 5. In een kort toespraakje benadrukte de heer Gillissen Verschage het belang van de boomplantdag en herinnerde er aan dat er moedwillig veel schade wordt toegebracht in de natuur. Hij rekende voor dat net toebrengen van schade in plantsoenen enz. de gemeente jaarlijks een slordige 125.000 kost. De namen van de prijswinnaars zijn: St.emerdingschool: opstellen: Marina Eckhardt; Anda de Bruin; Car oliën Geuze. Van Daleschool: opstellen: Yvonne V. d. Belt: Kees Wielemaker. Tekenen: André Markelbach; Casper Trees en Jaap v. Boven: Anita Frenks. P. Louwerseschool: opstel: Gerrit Schol: tekenen: Judy Jansen; Sjaan Belzen. H. K. v. Duyvenvoordeschool: opstel: Ineke Koerts; tekenen: Ineke Koerts: Hans Geluk: Remco Schrïer. Martinusschool: tekenen: Inge Congala Tanja: Martin Stroo. Julianaschool: op stellen: Ella Flïpse; Heieen Tissink: Leyda Melse; tekenen: Rinus Kluyf- hout; Dicke de Morrëe; Richard Pat- tich. De Burghtschool: opstellen: L. J. Broerse: Hans Passchier: Sjaak Goed- bloed: tekenen: Rebecca Groeneweg; Nelleke Korshuize: Wim Boon. Marnix- school: tekenen: André Danielse. Opening kerkelijk centrum Paauwenburg VLISSINGEN - Woensdag 17 mei zal het nieuwe kerkelijk centrum van de gereformeerde kerk aan de Alexan der Gogehveg in het Vlissïngse Paau wenburg in gebruik genomen worden. Dat gebeurt met een bijeenkomst, die om kwart voor zeven 's avonds be gint. VLISSINGEN Tijdens de vergade ring van de ondernemingsraad van Hoechst Nederland NV te Vlissingen- Oost heeft de voorzitter van de raad, dr. D. Schoring, maandagmiddag jongerencommissie geïnstaleerd. De commissie bestaat uit mejuffrouw A. J. van der Guchte en de heren W. Louwerse, H. J. Klopmeijer, A. J. Mieras, J. G. de Looff, L. L. van Oosterhout en F. P. de Jong. jongerencommissie heeft overeenkom stig de nieuwe wet op de onderne mingsraden de taak de ondernemings raad van advies te dienen inzake alle aangelegenheden, die uitsluitend over in overwegende mate van belang zijn voor de in de onderneming werkzame jeugdige personen. De commissie gekozen door 65 jonge werknemers van Hoechst. Na de installatie woon de de jongerencommissie de gehele vergadering als toehoorders bij- Vol gens de heer J. Schepers, districts hoofd voor Zeeland van de Industrie bond NVV, is Hoechst het eerste bedrijf dat een dergelijke jongeren commissie heeft. FAMILIE DUVEKOT HIELD REÜNIE IN DOMBURG DOMBURG Een 70-tal familieleden van de in 1802 in Domburg geboren J. Duvekot hielden in Domburg de jaar lijkse reünie. Eén van de kleindoch ters plantte bij deze gelegenheid een hoorn bij de bejaarderibanken aan de Badstraat. Deze werd vervolgens over- Domburg, die het planten van de boom met hun echtgenoten bijwoon den. PAASVOETBAL BASISSCHOLEN AFGEWERKT In de afgelopen paasvakantie kon slechts een klein gedeelte van het wedstrijdprogramma worden afge werkt, omdat de aanhoudende regen verder spelen onmogelijk maakte. Daarom werd woensdag het program ma hervat. De resultaten waren als volgt: POULE I: St-Jozefschool - Paauwenburgschool 2- 0: Bonedijkeschool - Stemerding- school 0-1; St-Jozef school - Bonedijke school 1-0; Paauwenburgschool - Ste- merdingschool 1-0; St-Jozefschool - Stemerdingschool 3-0: Paauwenburg school - Bonedijkeschool 4-0. (St-Jozefschool poulewinnaar). POULE II: Marnixsehool - v. Daleschool 0-0; Vlis- singse schoolver. - Markusschool 0-0; Marnixsehool - VJissingse schoolver. 1- 0; v. Daleschool - Markusschool 0-0; Marnixsehool - Markusschool 0-0; v. Daleschooi - Vlissïngse schoolver. 1-0; (na strafschoppen v. Daleschool poule winnaar). POULE III: Marinusschool - Oranïeschool 0-1; ols Westkapelle - St-Jacobschool I 1-0; Martinusschool - ols Westkapelle 0-0: Oranjeschool - St-Jacobschool I 0-0: Martinusschool - St-Jacobschool I 0-0; Oranjeschool - ols Westkapelle 0-0. I (na strafschoppen Oranjeschool poule winnaar). Poule IV: P. Louwerseschool - L. de Coligny- school I 1-0: J. Ligthartschool - Julia naschool 0-0: P. Louwerseschool Ligthartschool 2-0: L. de Coligny- school I - Julianaschool 0-2: L. de Colïgnyschool I - J. Ligthartschool 0-0; P. Louwerseschool - Julianaschool 1-0. (P. Louwerseschool poulewirmaar. POULE V: B. Ewoutschool - Kon. Wilhelmina- schoo! 0-1; F. Naereboutschool - Jul. v. Stolbergschool 1-0; B. Ewoutschool F. Naereboutschool 1-0; Kon. Wilhel- minaschool - Jul. v. Stolbergschool 2- 0; B Ewoutschool - Jul. v. Stolberg school 2-0; Kon. Wilhelminaschool - F. Naereboutschool 0-0; (Kon. Wilhelmi naschool poulewinnaar). POULE VI: Chr. Nat. school Koudekerke - v. Duy venvoordeschool 0-0; J. Catsschool - Pr. Willemschool 0-0; Chr. nat. school Koudekerke - J. Catsschool 0-0; v. Duyvenvoordeschool - Pr. Willem- school 0-0; v. Duyvenvoordeschool - J. Catsschool 1-1; Chr. nat. school Kou dekerke - Pr. Willemschool 0-1. (Prins Willemschool poulewinnaar). POULE VII: L. de Cohgnyschool II - St-Jacob school II 0-0; Pr. Ireneschool Zoute- lande - Th. Thijssenschool 0-0; L. de Cohgnyschool II - Pr. Ireneschool 0-0: St-Jacobschool II - Th. Thijssenschool 0-1; St-Jacobschool II - Pr. Irene school 0-2; L. de Cohgnyschool II Th. Thijssenschool 0-1. (Theo Thijssenschool poulewinnaar). Voor woensdag 26 april zijn genoem de poulewinnaars (na loting) inge deeld in 2 poules (A en B). De scholen die op de tweede plaats eindi gen in beide poules, spelen tegen elkaar om ae 3e prijs. De rayonkam pioen speelt op 23 mei in Middelburg mee om het kampioenschap van Zee land. OOSTKAPELLE VERGADERING VOOR OPRICHTING TENNISCLUB OOSTKAPELLE Morgenavond (woensdag) wordt in het hervormd kerkcentrum in Oostkapelle de oprich tingsvergadering gehouden van een in Oostkapelle te vormen tennis club. Een comité van enthousiaste tennis- liefhebbers is hier reeds enige tijd mee bezig. De initiatiefnemers willen een club oprichten voor Oostkapelle en omgeving. Op de vergadering, die om half acht begint, worden ook enkele tennis-films vertoond, terwijl sporthuis .Roovers uit Middelburg ten- niskleding showt. VROUWENPOLDER Ds. Van Butselaer sprak over oecumenische beweging De NCVB afdeling Vrouwenpolder hield dezer dagen haar maandelijkse vergadering, onder leiding van de pre sidente mevrouw A. Kodde-Louwerse. Ds. Van Butselaar te Domburg hield een inleiding over het onderwerp: 'Oe cumenische beweging'. In de plaats van de afgetreden vice-presidente me vrouw J. Melis-Maljaars, werd me vrouw N. Joziass-Louwerse gekozen. Op de volgende vergadering, 24 mei, spreekt de heer Cozijnsen van het 'Zilveren Schor' over het onderwerp: 'Leven is hopen'. ADVERTENTIEI U bóft als u vanvis houdt Viscotetet op z'ri Zwitsers (ipersonen) 603 gr (4 stuks) visfilets, ansjovisboter. 4 afge streken eetiepels Parmezaanse kaas. 3 rees-es kaas. 2 tomalen, boter of margarine. Oe visfilets -- jft bestrijken met ansjovisboter en in een beboterde vuurvaste schaal leggen. Op elke filet een lepel Parmezaanse kaas. Rondom 4 gehalveerde lorna- ten; op elke tomaat een kruisje van kaasreopjer,. In niet te hete ovendeschotel w 7» j# r*. zachtjes gaarstoven. VIS tlOUUL tlt V.-aso rKep!?- t-i u« vi-Jia.-^ltarol b; h«! Predvidso'ap DISTRICTSBESTUURDER VAN AALST: „VAKBONDEN ZORGDEN VOOR STUK ZUIVERING" VLISSINGEN Districtsbestuurder van de ABVA (Algemene Bond van Ambtenaren) in Zeeland. A. van Aalst is van mening dat de stijging van het aantal leden van de afdeling Vlissin gen in het afgelopen jaar mede te danken is geweest aan de aanpak van de ABVA ten aanzien van de PZEM- affaire. Hij deelde dit mee tijdens de algemene jaarvergadering van de AB VA afdeling Vlissingen in 't Anker* te Vlissingen. De afdeling heeft dit jaar een winst geboekt van 79 leden, zo deelde de districtsbestuurder mee. De heer Van Aalst: „Het afgelopen jaar heeft de afdeling veel activiteiten ontwikkeld. De PZEM-affaire is hier een treffend voorbeeld van. Het is nu niet nodig om alles nog eens op te halen, maar ik wil toch wel even zeggen dat ik ervan overtuigd hen dat de vakbonden voor een stuk zuivering hebben gezorgd. De aanpak heeft goedkeuring van de leden weggec gen. Dat weerspiegelt zien in de groei van het aantal leden". De heer Van Aalst was ook van oordeel dat de ABVA grote diensten heeft bewezen voor grote groepen van de stoombootdiensten en dat men hiervoor belangrijke resultaten heeft bereikt. De districtsbestuurder was ook ver heugd over het feit dat de vakbonden toegang krijgen tot de ziekenhuizen, De heer Van Aalst: „Na de fusie van de ziekenhuizen in Vlissingen hebben we vaste voet aan de grond gekre We krijgen nu ook inspraak in opstelling ran de rechtspositie van de VLISSINGEN Tijdens de algemene jaarvergadering van de ABVA-afdeling Vlissingen in 't Anker' zijn een groot aantal mensen gehuldigd wegens het 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap. De districtbestuurder van de ABVA, ae heer A. A. van Aalst, richtte zich spe ciaal tot de heer A. Daane, die 50 jaar lid is van de vfckbond. Hij me moreerde de grote verdiensten van de heer Daane en hij herinnerde eraan dat het in de beginperiode een hele stap betekende om lid te worden van een vakbond. Tevens zette hij de heer J. van As in het zonnetje met wie hij erg goede contacten heeft. De namen van de jubilhrissen zijn: 25 jaar: J. van Aalst. C. A. Arnooijs, J. van As, H. Besse, J. J. Bos, J. Bro- sens, A. J. But, A. Clarisse, P. Cop- poolse, J. den Dekker, J. van Duin, P. C. van Eijk, J. A. van Gelder, S. Geldof, L. J. Gelijn, J. I. v. a. Hagen, J. v. d. Heuvel, J. C. Heijnsdijk, P. A. Hintzen, A. P. Jacobs, P. A. Keijmel, C. A. van Klinken, J. Rabruyere, A. van Lammeren, F. H. Lems, P. van Loenen, C. A. de Looze, L. Lpker, A. Maas. H. Marijs, P. G. Marijs, G. P. ran Mechelen. A. J. de Meester, P. J. Moens, J. J. Pierens, P. Platteeuw, A. v. d. Pijl, T. Radings, A. Roelse, J. van Rosevelt, J. G. Rube, G. van Rijssel, H. A. Schot, J. Spaeter, T. Spvmjer, J. W. P. Stromeijer, H. Stroo, P." Stroo, G. J. Stroosnijder, P. de Voogd, R. Vonk, W. Vos, V. J. de Vries, A. Wes terveen, J. P. Wijtenburg, H. van Za len. 40 jaan F. Theune, A. Wanjon. 50 jaar: A. Daane. stichting. Dat is trouwens hard nodig want aan de rechtspositie in de ziekenhuizen ontbreekt nog al het een en ander". De heer Van Aalst had kritiek op de lagere overheden die naar zijn mening te weinig haast maken met de arbeids tijdverkorting van een half uur per dag voor de werknemers van boven de 60 jaar. De "Watermaatschappij Zeeland' noemde hij een gunstige uit zondering. De heer Van Aalst: „De papieren blijven m2ar op hei bureau liggen van de gemeenten en de provin cie. Men doet er echters niets aan. Het wordt de hoogste tijd dat de lagere overheden eens kennis nemen van de circulaire van de minister". De districtsbestuurder meende dat men de ontwikkelingen rondom het trend- beleid goed moest volgen. Er gaan stemmen op, zo deelde hij mee. om de trend af te schaffen. Hij vond dat een zorgelijke ontwikkeling omdat men over het algemeen wel vrede had met het trendbeleid zoals dat nu ge hanteerd wordt. De heer Van Aalst vond het een plezierige gang van. zaken, dat er binnenkort een voorstel te verwachten is om de arbeidstijden van hand- en hoofdarbeider gelijk te stellen. BEGIN MEI UIT ZOMERHUISJES KOUDEKERKE De studen ten van het Zeeuws Opleidings instituut voor Fysiotherapie te Koudekerke hebben al geruime tijd te kampen met grote huis vestingsproblemen. Het is zó moeilijk om op Walcheren aan kamers te komen, dat een aantal studenten genoodzaakt is de zo mermaanden op een camping door te brengen. Het probleem is nijpender dan ooit te voren, want volgend schooljaar komen er weer twintig woning- en ka merzoekenden bij. Dit was aanleiding voor de studenten vereniging ZOF '72 om actie tc gaan voeren. Met zelf vervaardigde aan plakbiljetten vraagt men de Walchena- ren dringend om kamers, maar tot nu toe de actie wordt ongeveer driei weken gevoerd zijn er nog geen! reacties binnen gekomen. Momenteel liggen 50 studenten van het Zeeuws Opleidingsinstituut voor1 Fysiotherapie op Walcheren in de kost. Maar binnenkort zal een antal van het weer zoekende zijn. Rob Ver palen uit Bergen op Zoom, voorzitter van ZOF'72: „Er zitten een heleboel studenten in zomerhuisjes. Maar be gin mei komen de toeristen en dan worden ze op straat gezet. Half sep tember kunnen ze het huisje weer betrekken. De stagaires hebben echter alleen de maand juli vrij, dus de overige maanden moeten ze ergens anders onder dak zien te komen en dat is geen gemakkelijke opgave", aldus de voorzitter van de studentenvereni ging, die verder vertelt dat als het zoeken wat al te moeizaam gaat, de studenten maar een caravan huren of in een tent gaan wonen. ..Het is voorgekomen", vertel hij, „dat jon gens in een twee persoonstentjs voor hun examen lagen te leren". Industrie Rob Verpalen vertelt dat de vestiging van de industriën in het Zuid-SIoe gebied te Vlissingen-Oost de zaak nog veel hachelijker heeft gemaakt. .Hoechst en Pechiney moeten voor hun buitenlandse personeelsleden ook een onderkomen vinden. En zij kun nen veel meer betalen dan wij". Hij herinnert zich dat vorig jaar stu denten, die in een Vlissings pension verbleven, zonder meer op straat ge zet werden toen Hoechst en Pechiney hun mensen er wilden huisvesten. „Er zijn drie mogelijkheden", zegt Rob Verpalen. „Of je verwisselt, minstens twee maal per jaar van woning, of je gaat naar een camping of je gaat iedere dag van huis naar school en terug". Dat heeft volgens hem nadeli ge invloeden op het werk. „Het ver huizen heeft tot gevolg dat je steeds weer aan de nieuwe omgeving moet wennen, een camping is niet de beste plaats voor een goeie concentratie en als je per dag zes uur moet reizen eens uren te studeren", meent Rob Verpalen. Zijn huisgenoot, Jo Hase- voet uit Hulst, is het volkomen met hem eens. „Als ik iedere dag van Hulst naar Koudekerke en terug zou moeten reizen zou ik enorm veel tijd kwijt zijn en bovendien is het duur der dan de huur, die ik nu betaal". Overigens liggen de huurprijzen ook ver uiteen. Zelf vinden Rob Verpalen en Jo Hasevoet dat ze een normale huurprijs betalen in Koudekerke, maar de studentes in het huis naast hen betalen 190 huur, 40 gas en ƒ70 electriciteit, totaal ƒ300 per maand en 'dan hebben ze nog niets gegeten'. De studentenvereniging heeft er bij de gemeente wel eens op drongen het oud-Ambonezen kamp aan de Koudekerkseweg in te richten voor de studenten. De gemeente gaf echter een negatief antwoord. Rob Verpalen ziet de toekomst voor de kamerzoekenden donker in. „In augustus komen er veertig studenten bij. De helft daarvan zal op een kamer gaan. Dan zijn er in totaal 70 mensen, die een huis of een kamer I moeten hebben. En zoals de zaken er nu voorstaan geloof ik niet dat er voldoende aanbod zal zijn", meent Rob Verpalen en hij voegt er ontmoe digd aan toe. „Wij worden opgeleid *om de mensen te helpen en dan verwacht je ook dat de mensen jou ook zullen helpen". Meerkampen ttv Middelburg-Zuid Van de niet (vast) competitiespelende junioren van de tafeltennisvereniging Middelburg-Zuid is Henk Kasteleljii nog steeds onbetwist de beste speler, In een zaterdag gespeelde achtkamp won hij dan ook al zijn 7 wedstrijden in 2 games. Om de 2e t/m 5e plaats werd verwoed gestreden tussen Mi randa Pieterse, Arnold Wijs, Roel Lastdrager en Jack Goetheer. Met elk 4 punten eindigden zij op grond van game-resultaten in genoemde volgor de. Klassering overigen: Frans v. d. Berg (3), René Korstanje (1) en Je roen Jeroense (1). Een zevenkamp bracht Johan Geldof de volle winst en een le plaats. Janne- ke Dekker werd met 5 overwinningen goede tweede. Resultaat overigen: Jo ke Kolenbrander (4), Janet de Koning (3). Rietje Verlinden (2), Monique Gel jon (1) en Robbie van PoeDë- le. EXPOSITIE ZEEUWSE KUNSTENAARS IN STADHUIS VILVOORDE MIDDELBURG In het kader van het cultureel uitwisselingsprogramma tussen Middelburg en Vilvoorde (B) zal van 6 tot en met 14 mei in de feestzaal ran het Vilvoordse stadhuis een tentoonstelling worden gehouden van werken van jonge zeeuwse kun stenaars. Een commissie zal begin mei een keuze maken uit de ingeleverde wer ken. Het grootste deel van de ruimte zal beschikbaar komen vcor Middel burgse kunstenaars, die lid zijn van de Zeeuwse kunstkring. Vrijdagavond 5 mei zal in het stadshuis van Vil voorde een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de opening worden gehouden, die om acht uur begint. MELISKERKE Gereformeerde vrouwen bijeen MELISKERKE De gereformeerde vrouwenveren;ging te Meliskerke hield de maandelijkse vergadering onder leiding van mevrouw De Kok-Verduin. Mejuffrouw A. Jachariacce hield een inleiding over Wie niet geeft is een dief'. Hierop volgde discussie. O.- EN W.-SOUBURG Koninginnedag in Souburg SOUBURG De vereniging 'Souburgs Burgerzin' te Souburg heeft voor ko ninginnedag het volgende programma opgesteld: kinderspelen, zeskamp op de fiets, tekenwedstrijd, ringsteken op bromfietsen, lampionoptocht en een muzikaal besluit door de muziekvere niging 'Vlijt en Volharding' bij het voormalige gemeentehuis. MARKTBERICHTEN VELLING GOES W april Groenten: per stuk: bloem kool 4 per kr 87-160: 5. 107-120; 6, 101-140; 8. 82-111: 10. 38-58: afw. 14-60; kropsla I 14-17; II 12-16; per bos: radijs 33-47; per kg: aardappelen grote 11; pre: 23-32: spinazie 92; andijvie 37-47: rabarber 23-33; witlof AI 164; alw. 66-107. VEEMARKT ROTTERDAM Tonale aanvoer 959; slachtrunderen 735; varkens 22; prijzen: koeien eerste kwaliteit 570-630; twee de 503-545; derde 480-500; vaarsen eerste 630. 573-6CO; worstkoecea 505-530; var- kers per kg eerste 242-245: tweede 240-242; derde 235-240; slachtzeugen 220-225, zware varkens 230- 240; slachtrunderen aanvoer: klein; handel: vlot; prijzen: hoger; varkens korter; vlot; hoger; en kele prima's boven notering. Z150 VEILING KAPELLE .Maandag 2-: aprU 1972. Kasaasdbeder. per doos van 200 gram: glasa I 107-122; Et 69-100; gorcua I 106-112; H 89; groenten: bloemkool 22-131; ra- dfjs 36; rabarber 48; prei 25. VISMIJN OOLIJNSPLAAT Export garnalen 385 kg. ƒ3,31 tot ƒ4,25; bot M kr. kabeljauw 78 kg; sci»! 343 kg; tong 18 kg: gdet 3 kg; zeebaars 7 kg; oagesorfeerca vis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 5