Uitbreiding AKF Goes in gevaar door bouw van te kleine sluis Slopers actief in oud-Goes Woningmarktonderzoek regio opnieuw in raad Vlissingen Landbouw: dichte Oosterschelde, meeste veiligheid Brandweerwagens voor Veere FABRIEK WIL NAAR 600 WERKNEMERS VERTROUWEN IN WATERSTAAT Dropping GS praat met gemeenten over structuurschets gewestvorming Ds. dr. G. de Ru, oud-predikant Ritthem, 40 jaar in het ambt n ZATERDAG 8 APRIL 197J PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GOES De Apparaten en KetelfaPriek (AKF) in Goes heeft] wordt lonen, uitbesteding aan leverrngsbedrijvea, enzovoort l voor de bouw van een nieuwe grote bedrijfshal, plannen waarin apparaten met een diameter van 12 tot 14 meter ge maakt kunnen worden. De fabriek wil daarmee aansluiten op de landelijke tendens in de apparatenbouw, om steeds grote re eenheden te fabriceren. De maximum bouwcapaciteit van de AKF zit nu nog aan apparaten met een diameter van 8 meter. De uitbreiding van de fabriek houdt in dat het aantal werkne mers dat in drie jaar al van bijna 200 naar 400 steeg zal oplopen naar 600 en op de duur maximaal 700 INDUSTRIE WIL OVERLEG MET DE RAAD Aan de realisering van dc nieuwbouw- plannen is één grote moeilijkheid ver bonden: de grootte van de sluis die bij het Goese Sas moet komen, ter vervanging van de oude. veel te klei ne. Volgens ir. W. ter Hart, directeur van dc .AKF, heeft het bouwen van een nieuwe hal geen zin, als de pro- dukten niet afgevoerd kunnen worden. „Het betekent dat we de trend niet kunnen volgen en dat er op den duur voor 100 werknemers minder Z3l zijn", aldus ir. Ter Hart. Zoals bekend, wordt er in de Goese gemeenteraad al geruime tijd gespro ken over een kanaal- en sluisplan, waarin een sluis van 10 meter breed is opgenomen. Een voorstel van b. en w. om zo'n sluis 800 meter landin waarts te bouwen, werd aangehouden, omdat het gros van de raad een grotere sluis wil (van 12 of 14 meter breedte). Ook de Goese industrieën willen een sluis van 14 meter. Het Goese college van b. en w. is daar eigenlijk ook voorstander van, maar de financiële consequenties voor de gemeente zijn te groot om met dat plan in zee te gaan. zo redeneren b. en w. Het bedrag dat men van het rijk aan subsidie ontvangt wordt dan onder andere aanzienlijk lager. Daar om kiest de meerderheid van het college voor een sluis van 10 meter, zoals is voorgesteld door de commis sie Zuurdeeg. Wethouder J. H. Roose is als enige binnen het college een sluis van 14 meter. Ir. Ter Hart: „Het ge.tal 14 is voor ons het meest interessant. Het is zo dat er een duidelijk waarneembare trend is naar grotere apparaten. Er worden er al gemaakt voorname lijk in het buitenland van 12 tot 14 meter. Hier in Goes maken we appa raten met een diameter van 8 meter. Die moet je bij vervoer al op een bak plaatsen van 10 meter breed en dat betekent dat je door de huidige sluis van 9 meter al niet meer heen kunt. Met de apparaten van 8 meter kunnen we met veel moeite nog wel over de weg, maar met grotere gaat dat niet meer", aldus de AKF-directeur. „We hebben bij dit bedrijf duidelijk geko zen voor de fabricage van grote dun- wandige apparaten van 12 tot 14 me ter. Groter dan 14 meter heeft geen zin, omdat verderop toch weer belem meringen zijn, zoals bruggen, die meer dan 14 meter niet kunnen heb ben". 70 mille Ir. Ter Hart is erg teleurgesteld c het feit dat de commissie-Zuurdeeg die het rapport voor de sluis opstelde én het; college van b. en w. van Goes niet de moeite hebben genomen om; de verlangens van de Goese industrie, te peilen. „Ik heb er een jaar geleden al met ir. Zuurdeeg over gesproken en gevraagd of we op de hoogte gehouden konden worden, maar dat is met gebeurd". De heer Ter Hart noemt het plan van de commissie- Zuurdeeg 'te eenzijdig' en 'teveel ge richt op de financiële mogelijklieden van dit moment". De AKF-directeur vindt dat er meer gelet moet worden op de toekomst.. „Ik ben doodsbe nauwd dat het nageslacht het later kwalijk zal nemen als er een sluis van maar 10 nieter gebouwd wordt". Aan de hand van de cijfers uit het rapport-Zuurdeeg komt ir. Ter Hart tot de conclusie dat het houwen van een sluis, 800 meter landinwaarts en Hl meter breed, maar 70 mille goed koper is dan het bouwen van ccn sluis van 14 meter aan de monding van de Oostcrschelde. „Nou, en als AKF zijn we bereid om die 70.000,- tc geven". Ir. Ter Hart wijst erop dat bij de bouw van een 10 meter-sluis voor de toekomst van de AKF niets kan ver anderen, omdat de afzetmogelijkheden Meisje gewond bij aanrijding op Markt MIDDELBURG Een Belgische auto bestuurder. J. F. IV!G. uit Deurne. heeft vrijdagmorgen om hal!' twaalf, hij het verlaten van het middengedeelte van «Ie Middelburgse Markt een 17-jarig meisje uit Middelburg aangereden, dat met haar bromfiets tor hoogte van si garenmagazijn Diesch in de richting Gravenstraat reed. De Belgische bestuurder, die het par keerterrein verliet en daarom uit een uitrit kwam, had het voor hem van links komende meisje voorrang moe ten verlenen. Het meisje, mejuffrouw M. T p.. werd met beenklachten per ambulance naar het ziekenhuis ver voerd. HERSTRUCTURERING WONINGRAAD AAN DE ORDE IN BRESKENS VLISSINGEN Dc algemeen direc teur mr. C. M. van dc Hoff van de Rationale Woningraad zal tijdens een ledenvergadering van de Zeeuwse af deling in Breskens een inleiding hou den waarin bij de nond/.aak van een herstructurering van de Nationale Woningraad zal uiteenzetten, 'r. .1. Mol zal bij clie gelegenheid namens de afdeling Zeeland met een aantal stellingen tegen dezè herstruc turermg komen. Op de bijeenkomst in ^•restaurant Scaldis in Breskens zaï ook een bestuursverkiezing plaats- rf" o» ne ver8adering begint zater dag 22 april, 's morgens om half elf. IK. W. TER HART ontbreken. Dat betekent onder andere dat het aantal personeelsleden niet met 200, maar hooguit met 100 zal stijgen. „Uit cijfers blijkt dat per werknemer jaarlijks ongeveer 25.000,- in de regio Goes besteed als er dan straks voor 100 man minder werk is. dan is dat 2,5 miljoen gulden per jaar minder". Volgens ir. Ter Hart komt daar nog bij dat het voor de gemeente Goes voor het volkrijgen van het bestaande industrieterrein ten noorden van de AKF aantrekkelijk is om te beschikken over een sluis van 14 meter breed. „Het industriegebied buiten de sluis zie ik pas in de allerlaatste fase, dat zal wel zo'n 15 jaar duren", aldus de AKF-directeur. Beraad Voordat het sluisplan enige tijd gele den in de Goese gemeenteraad behan deld werd, hebben de Goese industrie ën (ook houthandel Van Riessen gebaat bij een bredere sluis) een brief geschreven aan de raadsleden. Dat had in zoverre effect, dat de raad nader beraad wilde. Op 27 maart kwam ir. J. Zuurdeef, hoofdingenieur directeur van rijkswaterstaat Zeeland een toelichting geven op de plannen, in een informele raadsvergadering. Een gemeentelijke mededeling die na afloop werd uitgegeven 'informeel overleg met een strikt vertrouwelijk karakter' werd gesteld dat op kor te termijn een beslissing zal vallen. Ir. Ter Hart is niet van plan om zich zonder meer neer te leggen bij situatie, mede met het oog op de toekomst van de AKF en de nog 400 werknemers. Hij wil graag evenals ir. Zuurdeeg aan de raadsleden een toelichting geven op zijn visie. „Door de commissie Zuur deeg kan onmogelijk het totale effect van hun advies op de regio Goes beoordeeld worden. Waterstaatkundig kunnen ze dat wel, maar economisch niet, zeker niet zonder de Goese in dustrie gehoord te hebben en dat is gewoon niet gebeurd". Burgemeester mr. F. G. A. Huber van Goes zegt dat b. en w. niet van plan zijn om de raad voor een bijeenkomst met de industrie uit te nodigen. Het college vindt wel dat als men daar behoefte aan heeft de raadsleden zelf met de industrie kunnen gaan praten. Het sluisrapport zal overigens niet meer in de aprilvergadering van de raad behandeld worden. Het op stellen van een nieuw rapport en het beantwoorden van onder meer brie ven van de Goese industrie en de Industriegroep Midden-Zeeland, ver gen volgens mr. Huber nogal veel tijd. „En het is een te belangrijke zaak om te vlug af te doen", aldus mr. Huber. Gemeentebode van Oostburg overleden OOSTBL'RG Vrijdagavond is in het verpleegtehuis voor chronisch zieken 'Charitas' in Roosendaal de heer Fran cois den Hollander uit Oostburg. na een ziekte van zeven weken, overleden. De heer Den Hollander was aLs bode in dienst van de gemeeute Oostburg. Hij was 64 jaar en zou in augustus met pensioen zijn gegaan. De heer Den Hollander was sedert 1960 in zijn functie als gemeentebode in Oostburg werkzaam. Daarvoor was hij uitvoerder bij de Nederlandse Heide Maatschappij. De heer Den Hollander was een geziene persoon bij de bezoe kers van het gemeentehuis te Oost burg. W esterschouwen wil subsidie geven voor kerkrestauratie HAAMSTEDE Het gemeentebe stuur van Westerschouwen wil een krediet van ƒ78.443 beschikbaar stel len voor de restauratie van de Neder lands hervormde kerk in Burgh. De restauratiewerkzaamheden omvatten in hoofdzaak het herstellen van de goten, ramen en daken van het kerk gebouw. Er zijn al sinds 1963 plannen om het kerkgebouw te repareren. De kosten van de restauratiewerk zaamheden worden geraamd ƒ224.124. Het rijk subsidieert vijftig procent van de kosten; de provincie geeft in totaal een bedrag van 12.706 en de gemeente zou 35 procent ofwel ƒ78.443 voor de rekening nemen. Als er niet gesubsidieerd wordt, komt de restauratie in gevaar in do vergi ring van dinsdagavond behandelt gemeenteraad het voorstel. Gedeputeerde staten menen dat er geen maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur moet worden inge steld op de Badweg en Strandweg in de gemeente Westerschouwen. De raad van Westerschouwen had hierom verzocht. G.s. hebben de gemeente wel meegedeeld dat men aan de bezwaren tegemoet kan komen door opneming van bedoelde wegen in de bebouwde kom van Nieuw-Haamstede, waarvoor men eventueel voorstellen inwacht. Reactie van b. en w. in een voorstel aan de raad: „Wij stellen u voor aan gedeputeerde staten geen voorstel te doen tot wijziging van de grens der bebouwde kom van Nieuw-Haamstede, waardoor genoemde wegen binnen de ze kom zouden komen te liggen" STANDPUNTEN IN PVDA-FRACTIE GEWIJZIGD J. VERKERK (VVD): 'NIET ELEGANT' VLISSINGEN B. en w. van Vlissin gen zullen opnieuw met een voorstel bij de raad komen om alsnog mee te doen aan het regionale woningmarkt onderzoek. Het college van b. en w. heeft over de zaak contact gehad met de PvdA-fractie in dc raad en na dat overleg is men tot de conclusie geko men. dat liet voorstel opnieuw in de raad moet worden behandeld. Binnen de PvdA-fractie zijn de standpunten over bet al dan niet meedoen aan bet woningmarktonderzoek gewijzigd. Het ziet ernaar uit. dat het voorstel het nu wel zal halen. Dat deelde wethou der F. G. Smit vrijdagavond mee tijdens de vergadering van de raads commissie voor dc openbare werken en de volkshuisvesting. In de januari-vergadering van <Je Vlis- singse raad werd het voorstel mee te doen aan het onderzoek met 14 tegen 11 stemmen weggestemd. Tegen wa ren toen de hele PvdA-fractie, de VVD en D'66. Waarschijnlijk zal bet voor stel al deze maand opnieuw in de raad worden behandeld. In de PvdA- fractie is nu een meerderheid voor het onderzoek. Reactie van de heer J. Verkerk (wd) tijdens de commissie vergadering: „Ik betreur dit zeer. Als de raad het voorstel weer moet be handelen. dan zou de PvdA-fractie er' mee moeten komen en niet b. en w. Ik vind dit niet elegant". Ook de heer J. M. Bannink (d '66) was het niet eens met de procedure, die b. en willen volgen. „Je kunt dan voor punt wel terugkomen' Informatie Dc heer P. H. van de Ven (pvda-ppr) stelde, dat men over nieuwe informa tie beschikt, waardoor in zijn fractie dc standpunten zijn veranderd. Hij wees cr daarbij op. dat Vlissingen, door niet mee tc doen aan het wo ningmarktonderzoek. in een isolement dreigt tc raken bij dc toekenning van bouwvolumes. Dc heer G. van Sluijs (ccp): „Ik stel het wel op prijs, als bet voorstel weer in de raad wordt gebracht. Het college maakt ook deel uit van dc raad en het college was ervoor". Dc heer A. van der Maas (rpcu) was van mening, dat formeel gezien dc PvdA-fractie met eeii nieuw voorstel zou moeten komen, maar hij vond bet boe dan ook plezierig, dat de kwestie opnieuw in de raad komt. Wethouder Smit maakte duidelijk dat b. en w. de PvdA-fractie over de zaak hebben benaderd en niet andersom. De raadscommisseie ging akkoord met een ontwerp-voorstel 65.000,- be schikbaar te stellen voor de revisie van een pomp in het rioolpompstation aan de Paardenstraat. Men was het ook eens met een ontwerp-voorstel 36.000.- beschikbaar te stellen voor hei maken van parkeerplaatsen op de hoek van de Badhuisstraat en de Paul Krugerstraal. Geen bezwaren waren er tegen een ontwerp-voorstel 5.500 te geven voor een abri en een lichtmast bij de bushalte aan de zuidkant van de Sloe- weg bij Ritthem. De commissie was het volledig eens met b. en w., dat geen vergunning moet worden gegeven voor de bouw van een serre achter de woning aan de Palingstraat 14, 14a en 14b. De lieer Van de Ven: „Het gaat om een huis, dat vol zit met buitenlandse werknemers en dit is bedoeld voor commerciële doeleinden. Oneens was de heer Van de Ven het met een weigering van een bouwver gunning voor een garage aan de Bermweg 67 in Oost-Souburg. De heer Van de Ven wees er met naclruk op, dat de aanvrager, de lieer C. Clarisse de juiste weg heeft ge volgd bij zijn aanvrage en liij maakte duidelijk, dat de buurman van de heer Clarisse wel een garage heeft mogen bouwen. De directeur van de dienst gemeentewerken, de heer D. Stam zette uiteen, dat de vergunning aan de buurman van de lieer Clarisse is g> ven in 1968 en dat men toen andere welstandscommissie van niet,-deskundigen had. Wethouder Smit: „Het zou tegen de verordenin gen zijn de vergunning te geven. Over enkele maanden wordt het bestem mingsplan gewijzigd en dan kan de heer Clarisse een nieuwe aanvraag doen, al zal waarschijnlijk geen ver gunning worden gegeven voor een garage zoals hij nu wil bouwen, dat. die niet aan de welstandseisen voldoet". Aan het eind van de vergadering nam de lieer Van Sluijs afscheid van de commissie. Wethouder Smit sprak waarderend over het werk van de heer Van Sluijs en de heer Van Sluijs bedankte voor dc samenwerking. GOES „De veiligheid van de bevolking is nog steeds primair en de afsluiting van de Ooster- schelde biedt daarvoor binnen de kortst mogehjke tijd de grootst mogelijke garanties". Op dit standpunt stelde de Gewes- tebjke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap zich tijdens de donderdag in het Landbouw- huis te Goes gehouden vergade ring. De raad benadrukte dit standpunt nog eens bij de bespreking van de acties, die door enkele groeperingen worden ondernomen tegen afsluiting van de Oosterschelde, waarbij men, aldus de raad, dikwijls zonder grondige bestu dering van alle facetten die aan dit sluitstuk van de Deltawerken verbon den zijn, tot bepaalde afwijkende con clusies komt. De raad zei het volste vertrouwen te hebben in de deskundi gen van rijkswaterstaat. Men besloot de urgentie van een vaste oeververbinding over de Westerschel- de, waarbij ook de landbouw grote be langen heeft, onder de aandacht te brengen van het dagelijks bestuur van het landbouwschap. Men zal het dage lijks bestuur verzoeken te pleiten voor een gunstige beslissing binnen afzien bare tijd. Een nieuw ontwerp-tracé voor een dingstraat in West-Zuid-Beveland werd door de raad in principe aanvaard. De vergadering meende dat het zich laat aanzien dat er in Zeeland vooralsnog geen gronden zullen worden aange kocht voor de inrichting van leiding- straten. De vast te stellen tracé's zullen worden aangehouden om een bunde ling van leidingen te bewerkstelligen. De raad besloot bij gs bezwaren in te dienen tegen het bestemmingsplan BURGEMEESTER DROEG AUTO'S OVER Afscheid van korpsen Gapinge en Vrouwenpolder VEERE Vrijdagavond werden twee nieuwe brandweerwagens voor Veere en Serooskerke officieel aan de ge meente Veere overgedragen. Burge meester A. de Kam nam de beide wa gens in ontvangst en droeg zc daarop over aar.' de commandanten van de korpsen. Dit houdt tevens in, dat dc korpsen Gapinge en Vrouwenpolder zijn opgeheven, want in het vervolg zal de brandweer van Veere brander in Gapinge g3ar.' bestrijden en die var Serooskerke zal zicli over Vrouwenpol der ontfermen. In café-restaurant 'He. Wapen van Veere' werd afscheid ge nomen van de commandanten en d korpsen tc Gapir.'gc en Vrouwenpo! der. De overdracht van de brandweerauto een tandautospuit voor Veere en ee> trekkermanschappenwagen voor St rooskerke - Wordt bijgewoond door d voltallige gemeenteraad en voorts doo onder anderen de heer Beenhakker preventieofficier van de regio Walche ren, en de rijkshavenmeester, de hee: H. Edens. De wagens werden geleverd door de firma's Bikkers te Rotterriarr en Algra Mercedes Benz. die vertegen woordlgd werden door de heren Bik kers en Hartjesveld. Zij overhandigden ieder twee enveloppen met inhoud voor de kassen van de brandweerkorp sen. Namens de commandanten werd een dankwoord gesproken door de commandant van het korps Seroos kerke, de heer Wattel. De tankautospuit, heeft een hoge. en een lagedruksysteem. De lagedruk spuit heeft een capaciteit van 2200 li ter water per minuut. Deze wagen komt in de plaats van een uit 1941 da terende trekkermanschappenwagen met losse pomp. De deurtjes van deze wagen moesten met stukken slang worden dichtgehouden. Met een koffietafel werd in café "Het Wapen van Veere' afscheid genomen van de korpsen Gapinge en Vrouwen polder. Burgemeester De Kam zei in een afscheidswoorddat Veere finan cieel niet in staat is om vier brand weerwagens te onderhouden. Hij dank te de manschappen en de comman danten voorts voor de vele dienstan die zij in de afgelopen jaren hebben verricht. Tot besluit wend er een demonstratie gegeven met de nieuwe spuit op het Oranjeplein, waarbij de burgemeester de nieuwe hogedrukspuit in werking stelde. (Foto PZC). 'Nieuwendijk' van de gemeente Axel, omdat in dit plan, dat uitsluitend be stemd is voor de vestiging van kleine industrieën, landbouwbedrijven zijn op genomen zonder dat daarvoor enige noodzaak aanwezig is. Tot lid van de tarievencommissie werd op voordracht van de afdeling Zeeland van de BOVAL de heer P. Leendertse te Kamperland benoemd. De heer M. Wie laard te Sint-Maartensdijk werd be noemd tot plaatsvervangend lid van deze commissie. J. P. Lindenbergh opende expositie Met u naar Afrika' in Goes' museum GOES Wethouder J. P. Lindenbergh van Goes heeft vrijdagavond in het museum voor Noord- en Zuid-Beveland in Goes de expositie 'Met u naar Afri ka' geopend. Het is een expositie van het bureau van de rijksinspecteur voor roerende monumenten, Robert de Haas. Hij heeft de tentoonstelling, die in dertig Nederlandse steden is te be zichtigen, samengesteld. Op de expositie in Goes zijn 85 voor werpen te zien. Ze zijn gekozen uit een uitgebreide collectie om hun visuele kwaliteiten. Door de heer De Haas is voor de samenstelling van de tentoon stelling van voorwerpen uit een groot aantal landen in Afrika samengewerkt met het Afrika Museum in Berg en Dal. Wethouder Lindenbergh opende de expositie. Hij sprak de hoop uit dat dit alles zal leiden tot een heter be grip tussen de verschillende volkeren onderling. De Goese wethouder gaf een korte uiteenzetting van wat de ten toonstelling biedt en wat de achter grond is van de verschillende voor werpen die te zien zijn. Op de uitnodi ging voor de openingsbijeenkomst stond 'Kunst uit Afrika'. „Het lijkt me heter om te spreken van "Met u naar Afrika', want we hebben begrip er zicht nodig in het leven van de makers van deze voorwerpen", aldus de heer Lindenbergh. De voorwerpen op de positie zijn onder meer afkomstig uit Angola en Tanzania. "Met u naar Afrika' komt nu uit Ber-( gen op Zoom en gaat nog naar Vlis singen. Vanmiddag (zaterdag) houdt de In stuif Waterlandkerkje een dropping. Om acht uur worden de verschillende groepjes ergens afgezet. Binnen een urn- moet men het thuishonk v hebben bereikt. GOES Er wordt in sommige de len van Goes druk gesloopt. Oude, schuin tegen elkaar aan leunende huisjes veranderen onder de bamer van de slopers In puinhopen. Op die puinhopen verrijzen straks nieuwe woningen. Zo ook in het plan Valckeslot. Globaal genomen behelst dit plan een deel van de Beatrixlaan, de Oude Singel, de Valckeslotlaan tot aan de doorgetrokken Ringbaan. De gemeente heeft nu al opdracht gegeven voor de aanleg van riole ring en wegen. Over iets langere tijd begint men met de bouw van ruim vijftig woningen. Op de foto: Als een rots in de branding staat er nog één huis in de Julianastraat, die ook in het Valckeslot ligt, overeind. Maar niet lang meer(Foto PZC) MIDDELBURG In aansluiting op de op 24 maart in Goes gehouden studiebijeenkomst zullen gedeputeerde staten van Zeeland vijf bijeenkomsten met de Zeeuwse gemeentebesturen houden. Dit zal groepsgewijs gebeu ren. Voor de gemeentebesturen van Zeeuwsch-Vlaanderen is de bijeen komst vastgesteld op maandag 10 april (10 uur, raadhuis Axel), voor die van Walcheren op dinsdag 11 april (half 4, statenzaal), voor die van de Bevelanden op dinsdag 18 april (2 uur in de recreatiezaal van 'De Schakel' te Goes), voor die van Schouwen-Duive- land eveneens op 18 april half 5, stadhuis Zierikzee) en voor die van Tholen en Sint-Philipsland op woens dag 19 april (10 uur, stadhuis Tho len). Al deze vergaderingen zijn open baar. Het is de bedoeling van gedachten te wisselen over de voorstellen, die gede puteerde staten aan de minister van binnenlandse zaken zullen doen inzake de structuurschets voor de gewestvor ming. RITTHEM Maandag aanstaande is het veertig jaar geleden dat ds. dr. Gerrit de Ru zijn intrede deed in de hervormde gemeente te Ritthem. Ter gelegenheid hiervan zal ds. De Ru morgen (zondag) de morgendienst van 10 uur in de dorpskerk te Rit them leiden. Na de dienst is er gelegenheid domi nee en mevrouw De Ru te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Ds. De Ru gaat 30 april met emeri taat. Op die dag neemt hij afscheid tijdens de avonddienst in dc St-T.au- renskerk van de hervormde gemeente Rotterdam-Centrum. Ds. De Ru stond hij van 1932 tot 1938 in Ritthem. Vandaar vertrok hij n?.r,r Almen. In augustus 1942 vertrok het echtpaar De Ru naar het zwaar geha vende Rotterdam. Ds. De Ru was een aantal jaren predikant aan het diako- nessenhuis. Daarna kreeg hij een gro te stadswijk, momenteel heeft hij er drie. Naast het predikantswerk heeft ds. De Ru in de jaren vijftig voor em beperkt aantal uren per week les oude talen aan één der Rotterdamse stadsgymnasia gegeven. De theologie als bezinning en grond van het kerkwerk heeft ds. De Ru altijd beziggehouden. Dit bereikte zijn bekroning in het schrijven het proef schrift 'De Kinderdoop en het Nieuwe Testament'. Op dit proefschrift verkreeg ds. De Ru de titel doctor theologie. De Leid- se Nieuw Testamenticus prof. ar. G. Sevens ter was zijn promotor. In de jaren daama publiceerde dr. De Ru nog "De rechtvaardiging bij Augus- rinus vergeleken met de leer r'e Justi ficatie^ bij Luther en Calvijn' en 'Over de vrijheid', een vergelijkende studie over het hanteren van het vrijheidsbe grip bij wijsgeren als Kierkegaard. Nietscbe, Camus, Sartre, Gusdorf en Simone de Beauvoir enerzijds en the ologen als Karl Barth, E. Brunner en R. Bultman anderzijds In het Nederlands Theologisch Tijd schrift en in Kerk en Theologie zijn de laatste jaren verscheidene opstel len van zijn hand verschenen. Dr. De Ru is ook actief in de her vormde kerk geweest, zowel in de classis ais in de synode. Van 1952 tot 1956 en van 1962 toi 1969 was hij lid van de genera!# synode der hervormde kerk. Deze heeft hij als praeses geleid in 1956 en van 1965 tot 1969. Ds. De Ru cn echtgenote hebben zich thans in Scheveningen gevestigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 7