Individueel kamperen in Zeeland mogelijk Jeugdsoos Oostburg in moeilijkheden Auto over de kop in Souburg Raad Borsele wil bij het havenschap groenstroken Ondernemers zijn in feite een vogelvrij verklaarde groep Proefalarm bij Rode Kruis werd succes VISIE GEDEPUTEERDE STATEN BEZOEKERSAANTAL LOOPT TERUG „HAAST MAKEN MET BESTEMMINGSPLAN" Stichting 'Stad en Landschap' in rapportje HULST HEEFT BEHOEFTE AAN TERREIN OPENLUCHT-RECREATIE Aanzienlijke schade bij aanrijding „IK BEN ENIGE ONDERNEMER IN TWEEDE KAMER" Zekerheid Kerkelijke mutaties Opening Sociaal Administratief Centrum Vlissingen Papierbakken in Middelburg ter bevordering van Schone stad.' 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 APRIL 197j WEL VOORZICHTIG BELEID GEWENST VLISSINGEN staten van Zeeland zijn met de provinciale raad voor de recrea tie van mening dat het individu eel kamperen in Zeeland moge lijk kan worden gemaakt. En men baseert deze conclusie op de volgende punten. Er bestaat in ons land een duide lijke vraag naar mogelijkheden tot individueel kamperen, waarbij de belangstelling vooral uitgaat naar agrarische bedrijven. Voorts wil een aantal Zeeuwse landbouwers gelegenheid bieden tot deze vorm van kamperen. Wanneer bepaalde regelen in aelit worden genomen zullen zich geen problemen van landschappelijke en van milieuhygiënische aard voor doen. De exploitatie-uitkomsten van de Zeeuwse kampeerbedrijven zullen niet worden beïnvloed indien individuele kampeermogelijkheden beperkt blijven. De gewestelijke raad voor Zeeland van het land bouwschap verwacht niet, dat het aantal geïnteresseerde Zeeuwse landbouwers groot zal zijn. Nsar g,s. meedelen heeft de provincia le raad in het advies aan het college er terecht opgewezen, dat het indivi dueel kamperen binnen het raam van het kampeer beleid in rijn algemeen heid moet worden bezien. Het ver spreid plaatsen van tenten, caravans en zomerhuisjes is namelijk in veel gevallen de aanzet geweest tot het ontstaan van de clandestiene kampeer bedrijven. Het beleid ten aanzien van het individueel kamperen zal met gro te voorzichtigheid moeten worden ge voerd, zo meent het college. Deze vorm van kamperen kan niet zonder meer worden vrijgegeven, maar zal via een vergunningstelsel moeten wor den geregeld. Met het oog op de landschapsbescherming en de miliehy- giëne zal het individueel kamperen zich tot enkele caravans of tenten per boerderij of buitenplaats moeten be perken. Ook in verband met de econo mische belangen van de exploitanten van kampeerbedrijven achten g.s. deze beperking vereist. Uniformiteit ter en wethouders bevoegd vergun ning te verlenen tot het. plaatsen van ten hoogste drie caravans tenten op erven bij boerderijen buitenplaatsen, mits er een erfbe- planting is. I B. en w. kunnen bevoegd worden verklaard bij wijze van uitzonde ring toestemming te geven tot het plaatsen van een groter aantal ca ravans of tenten. Deze bevoegd heid moet alleen mogelijk zijn voor individueel kamperen in land schappelijk minder kwetsbare ge bieden en voor boerderijen of bui tenplaatsen met een groot erf en een goede erfbeplanting. Er moe ten bovendien goede sanitaire voorzieningen zijn. Een maximum van vijf tenten wordt noodzakelijk geacht ten einde te voorkomen dat er een commercieel kampeerter rein ontstaat, waarvoor een plano logische bestemming vereist moet zijn. B. en w. kunnen ook bevoegd wor den verklaard vergunning te verle nen voor het plaatsen van tenten of caravans, anders dan op erven bij boerderijen en buitenplaatsen. Deze vergunning kan bijvoorbeeld nodig zijn in verband met de con sequenties voor het landschap als gevolg van de situatie in de fruit teelt. Tijdelijk zou toestemming kunnen worden gegeven tot het plaatsen van een beperkt aantal caravans of tenten in boomgaar den. ten einde het rooien hiervan te voorkomen. Met het plaatsen van tenten of caravans in boomgaar den moet overigens grote voor zichtigheid worden betracht. Een instemmingsbesluit van ons college achten wij daarom een vereiste, aldus g.s. I Het genieten van een recreatief buitenverblijf dient alleen in periode 1 april-1 oktober mogelijk te zijn. TWEEDUIZEND STENCILS VERSPREID Het college van g.s. onöersclirljft het standpunt van de provinciale recrea- tieraad dat er in Zeeland meer unifor. miteit in het kampeerbeleid moet ko men. Nog beter zou zijn een uniformi teit op landelijk niveau. In een zojuist verschenen rapport van de Nederlandse kampeerraad wordt echter gezegd, dat het onontkoombaar is, dat er uniforme regels voor het kamperen in ons land van kracht zul len worden. De provinciale besturen zuilen zich gezamenlijk moeten buigen over het voorstel van de Nederlandse kampeerraad. In verband met dit voorgenomen interprovinciale beraad geeft het college van g.s. van Zeeland er de voorkeur aan thans geen uit spraak van de staten uit te lokken over een provinciale raamverordening, Voorgesteld wordt de gemeentebestu ren per circulaire te vragen een uni form beleid te voeren met inachtne ming van de volgende adviezen van de provinciale raad voor de recreatie in Zeeland. Dit zijn de adviezen: de gemeenteraad bepaalt of indivi dueel kamperen al dm niet kan worden toegestaan. In het bevestigend geval verklaart een raadsverordening burgemees- OOSTBURG Het gaat bergafwaarts met de jeugdsoos in Oostburg. De belangstelling voor de sociëteit, die in de openbare lagere school is onderge bracht, loopt steeds meer terug. Ook de animo voor een plaatsje in het soosbestuur is ver te zoeken, terwijl er eveneens weinig interesse bestaat voor de werkgroepen die allerlei acti viteiten op touw moeten zetten en die de soosiuïmte schoonhouden. De drie bestuursleden. Klaas Over- dam, Wim de Boo en Frank van Kampen, willen hun soos weer nieuw leven inblazen. Deze week zijn er in Oostburg zo'n tweeduizend stencils verspreid, waarin de moeilijkheden worden uiteen gezet. In dat pamflet worden alle jongeren uitgenodigd om zondagmiddag (morgen) om half drie naar de soos te komen en er d6 problemen eens uit te praten. De drie bestuursleden hopen dan antwoord te krijgen op een aantal vragen die zij zichzelf hebben gesteld. Zij vragen zich onder meer af, of de bezoekers wel voldoende inspraak hebben, waar-; om de belangstelling afneemt, en of i de programma's, de muziek, de sfeer en het interieur wel voldoen. De soos Oostburg werd op 1 Januari 1971 geopend. Op wat organisatori sche zaakjes na, waren er weinig moeilijkheden. In juni van dat jaar werd het bestuur uitgebreid van twee t,ot vijf mensen. Er waren per week gemiddeld ongeveer tweehonderdvijf tig 'soosgangers'. Na de zomervakan tie ging het plotseling wat minder goed. Vele vaste 'klanten' bleven en ook het onderhoud van de s liet te wensen over. Steeds waren het de bestuursleden en een kleine werk groep die alle karweitjes moesten opknappen. Op den duur ging men dat de keel uithangen, met als gevolg dat twee bestuursleden opstapten en de werkgroep langzamerhand kleiner werd. In november 1971 stuurde het bestuur een stencil rond en er kwam een vergadering om weer belangstel ling voor de soos Oostburg te kwe ken. En dat lukte. De jeugd vond de weg terug naar de sociëteit en ook de werkgroepen gingen enthousiast aan de slag. Elke maand was er een film of een band te zien. En nu. een paar maanden later, zit de sociëteit weer in het zelfde schuitje. Klaas Overdam, Wim de Boo en Frank van Kampen hopen zondag tot een oplossing te komen. Zij streven er in ieder geval naar om de Oost- burgse jongeren weer warm te maken voor werkgroepen en een bestuurs functie. RAAD DOMBURG: Wijzigingen en aanvullingen op gemeentebegroting DOMBURG De gemeenteraad van Domburg zal in de vergadering van dinsdag onder meer wijzigingen aanvullingen' behandelen op de gemeen, tebegroting voor 1972. In verband met het feit, dat de schoolsportdag dit jaar in de gemeente Domburg wordt gehouden, stellen b. en w. de raad voor een bedrag van 300,- uit te trek ken. Voorts heeft de vereniging Jeugd en Muziek Nederland gevraagd om een eenmalige subsidie om het Nationaal Jeugdorkest in de gelegenheid te stel len deel te nemen aan het vierde in ternationale festival voor jeugdorkes ten in Lausanne. B. en w. menen dait een subsidie gelijk aan de aanvraag van 20,- verantwoord is. Omdat de ijsclub De halve maan' te Dom burg is opgeheven is er van gemeente wege voor gezorgd, dat de ijsbaan af gelopen winter kon worden gebruikt. Voor het schoonmaken bedroegen de kosten 350,-, die bedrag moet nog worden verrekend. Voorts is het gras gewas langs de Babelweg na inschrij ving verkocht voor de prijs van 1270,-, B. en w. zullen de raad voorstellen deze besluiten tot wijziging van de begro ting 1972 vast te stellen. Nu de plan nen van de Stichting Gemeenschaps belangen Domburg-Oostkapelle om te komen tot de bouw van een sportzaal in Oostkapelle binnen afzienbare tijd gerealiseerd zullen kunnen worden, zal de stichting binnenkort de beschik king hebben over het terrein. In de raadsvergadering van oktober 1971 werd reeds in principe besloten de benodigde grond aan de stichting te verkopen voor 7,75 per m2 con form de prijs die in rekening zal wor den gebracht voor de bouw van de christelijke school. B. en w. stellen in de aanstaande raadsvergadering voor om definitief tot deze verkoop te be sluiten. OOST-SOUBURG Op de kruising Lekstraat-Burgemeester Slemcrding- laan te Oost-Souburg ontstond vrij dagmiddag omstreeks twaalf uur aan zienlijke schade toen na een botsing een auto over de kop sloeg. Het ongeval gebeurde toen de automo bilist J. K. uit Souburg met zijn auto uit de Lekstraat de kruising met de Burgemeester Stemerdinglaan-Oranje- plein op reed. Hij verleende daarbij geen voorrang over de voor hem van rechts over de Burgemeester Stemer- dinglaan komende auto. bestuurd door W. V. uit Souburg. Door de botsing kwam de auto van V. in de midden berm. Het voertuig ramde een ver keersbord en sloeg vervolgens over de kop. Beide auto's werden aanzienlijk beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. beschadigde Stad moet een toeristische attractie blijven HULST De stichting 'Stad en land schap' heeft het gemeentebestuur van Hulst laten weten welke voorzienin gen voor de openlucht-recreatie in de komen van gronden ten zuiden van den. In een summier rapport schrijft de stichting dat men vooral rekening heeft gehouden met het beschikbaar komen van gronde n ten zuiden van Hulst (de Clingepolder). Bovendien zouden per nieuwe woon wijk (Moerschans, Hooghuis) bepaal de minimale voorzieningen getroffen moeten worden. Men is er bij de aanbevelingen vanuit gegaan dat het inwonertal van Hulst in 1980 19000 en in 1990 33000 zal bedragen. Dit zou' betekenen dat Hulst in 1930 al ii.S hectare aan wijkparken aangelegd moet hebben en dat de sportvelden 9,5 hectare moeten beslaan. 7,5 hecta re moet er vrij komen voor buurtpar- ken, 6,5 voor volkstuinen en 5.5 voor speelveldjes voor de jeugdige inwo ners. Wat minder grond heeft men nodig voor schoolsportvelden, zwem baden en tennisbanen. In 1990 is die totale behoefte aan terreinen voor openluchtrecreatie al bijna verdubbeld en nog eens het dubbele zal nodig zijn in het jaar 2000, uitgaande van een inwonertal van 65000 mensen. Als de gemeente Hulst tot die omvang is gegroeid zal men maar liefst 100 hectare vrij moe ten houden voor een stadspark. De stichting 'Stad en landschap' houdt er bij deze prognoses wel rekening mee dat het behoeftenpatroon' in de komende jaren nog sterk kan wijzi gen. Er wordt in het rapportje voor gewaarschuwd dat bepaalde voorzie ningen zonder meer in de buurt van woonwijken aangelegd zullen moeten worden. Om Hulst toeristisch aantrek kelijk te houden wil men een kam- peerteirrein zien van minimaal vijf hectare. Bovendien pleit de stichting voor het in stand houden van het imago van Hulst als aantrekkelijke koopstad, in het bijzonder voor de Belgen, 'die het stadsbeeld verlevendigen'. Om dit te bereiken denkt men aan een attractief dag-recreatiecentrum, dat met al ver van het centrum moet liggen. Bressiaanders bij 'Een van de acht' BRESKENS Vijftig leden van de VARA-afdeling Breskens zijn vanavond te gast in de televisiestudio te Hilver sum. Zij vormen een deel van het pu bliek van het vara-televisie program ma 'Een van de acht', dat rechtstreeks wordt uitgezonden. Een gezelschap gaat met een bus van de SBM naar de omroepstad. SINT-JANSTEEN Bij een ongeval op de Wilhelminastraat te Sint-Jan steen zijn donderdagavond een brom fiets en een auto aanzienlijk bescha digd. Het ongeval ontstond toen een auto naar links uitweek om een erf op te rijden, juist toen de bromfietser J. B. uit Sint-Jansteen aan het inhalen was. Bij de botsing werd niemand gewond. Aanbesteding van kunstwerken 'Kieldrecht' HULST De Grontmij grondverbete- rings- en ontginningsmaatschappij te De Bilt, heeft vrijdagmiddag namens de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling 'Kieldracht' in hotel 'De Koning van Engeland' te Hulst in het openbaar aanbesteed het maken van kunstwerken met bijkomende werken ten behoeve van de ruilverka veling "Kieldrecht". Er waren 17 in schrijvingen. De 10 laagste waren: Firma Freijser-Picavet, Sint-Jansteen ƒ226.000,-; aannemingsbedrijf NV S. Vijlstra, Andel 257.000,-; aannemings bedrijf De Ruenscher. Biervliet 267.600,-; aannemingsbedrijf De Oude, Biervliet 270.000.-; aannemingsbe drijf P. de Visser te Nieuwendijk ƒ273.000,-; aannemingsbedrijf Zeeland NV, Middelburg 273.000.-; aanne mingsbedrijf Hub. Jaartsveld, Bruns- sum 274.000,-; aannemingsbedrijf Leenhouts, Sluis 281.000.- en aanne mingsbedrijf Groolhuyse, Beek 282.000,-. De gunning Ss aangehouden. BRIEF AAN MINISTER HEINKENSZAND De ge meenteraad van Borsele vindt dat de gronden bestemd voor groenstroken en een provinciale weg langs het Sloe-industriege- bied opgenomen moeten worden in het beheersgebied van het havenschap Vlissingen. De raad nam donderdagavond een voor stel van b. en w. aan om de Borselse wensen ter kennis van de minister van verkeer en wa terstaat te brengen. De raadsle den H. Eversdijk (chu) en A. de Jager (wd) drongen er bij het college op aan om de wen sen bij de minister krachtig in te dienen. PPR-raadsb'd J. de Koster bracht voren dat ook de spoorlijn tot aan de rijksweg bij 's-Heer-Arendskerke opge nomen moest worden in het haven- schapgebied. „Het is een normale zaak dat een lijn die uitsluitend ge bruikt wordt door de industrie, bin nen het havenschap valt", meende hij. Burgemeester G. H. E. M. van Waes deelde die mening niet. De SGP-er J. Bras had veel bezwaar tegen de gang van zaken tot nu toe. „Wij zijn bezig een zotte vertoning op havenschap, waarvan de uitvoering 3 jaar geleden al begonnen is. Ik ben benieuwd wie daar toen opdracht voor gegeven heeft. Dat er op c manier met de belangen van c gemeente omgesprongen wordt, c heb ik geen goed woord voor over. En welke sancties hebben we als het havenschap weigert om de grond op te nemen? Ik vind het maar een griezelige zaak", aldus de heer Bras. CHU-fractieleider H. Eversdijk stelde dat de verhalen eentonig gaan wor den. „Er is al vaak over de groenstro ken gepraat. Het wordt tijd dat er eens een boom geplant wordt in de groengordel. We kunnen het niet heb ben dat het iedere keer uitgesteld wordt". Burgemeester Van Waes gaf toe het beheersgebied van het havenschap indertijd was vastgesteld 'op een wij ze waar je niet de grootste bewonde ring voor kimt hebben. B. en w. onderzoeken de positie van de ge- van conflictsituaties TWEEDE KAMERLID JAC. I. DE JONG (DMP) TIJDENS BIJEENKOMST IN MIDDELBURG: i het havenschap. We hebben met aantal vertegenwoordigers van de ede kamerfracties Hierover contac ten gelegd", vertelde de heer Van Waes. „Niet dat er een conflictsituatie is, maar het is interessant om te weten hoe. de verhouding gemeen te/havenschap precies is". De burgemeester deelde mee dat bij het havenschapbestunr unaniem de be reidheid aanwezig is om de groenstro ken in het beheersgebied op te nemen. De heer Van Waes vond ook dat het vaststellen van het gemeentelijke be stemmingsplan waarin de groengor- dels opgenomen zijn, wat te lang duurde. „We hebben deze weelc nog contact gehad omdat de behandeling in de provinciaal planologische com missie opnieuw verdaagd is. Voor de burger moet er nu eindelijk enige zekerheid komen, dat ben ik met iedereen eens. Ik durf geen datum te noemen, maar we streven naar een zo kort mogelijke termijn", aldus burge meester Van Waes. MIDDELBURG „Het Is om oppor tunistische redenen beter te spreken over de problemen van de werkne mers dan die V3n de ondernemers. De ondernemers zijn in feite een vogel vrij verklaarde groep". Deze uitspra ken deed de heer Jac. J. de Jong, lid van de tweede kamer voor de Demo cratische Middenpartij (DMP) donder dagavond in 'De Brasserie' te Middel burg waar hij voor een klein aantal belangstellënden sprak over het on derwerp: "Blijft de middenstand nog langer buiten spel staan?' Mts Vlissingen won paastoernooi Zeeuwse scholieren MIDDELBURG Vrijdag werden op een terrein aan de Nassaulaan Middelburg de wedstrijden gespt tussen de Zeeuwse rayonkampioenen om het kampioenschap van Zeeland. Aan dit scholierenpaastoernooi werd door vier scholen deelgenomen: MTS Vlissingen, MTS Terneuzen, rijks pe dagogische academie Middelburg en de landbouwschool uit Oostburg. In Goes waren de wedstrijden afgelast zodat de Goese kampioen ontbrak. Er werd gespeeld in een halve competi tie. Het team van de Vlissingse MTS behaalde de beste resultaten, en kon zich. nadat ze in de beslissingswed strijd tegen MTS Terneuzen een 2-1 zege behaalden, kampioen van Zee land noemen. De verschillende wed strijden, die in een sportieve sfeer op, een zeer slecht terrein werden ge speeld, duurden 2 x 20 minuten. De uitslagen zijn: Vlissingen - Oostburg 3- 1, Vlissingen - Middelburg 2-0, Middel burg - Terneuzen 0-4, Oostburg - Ter neuzen 0-4, Oostburg - Middelburg 0-10 en Vlissingen - Terneuzen 2-1. Scheids rechters waren de heren Phernabuyck, Kerkhove en Kraak. Keukenbr and j e in Terneuzen TERNEUZEN Een deel van de keu ken van de familie V. aan de Larix- straat ii.' Terneazen Ls vrijdagavond door brand vernield. Het vuur ont stond toen de heer V. benzine uit een jerrycan in een andere goot, waarbij] de benzinedampen door een gasvlam in brand raakten. De brandweer hoéfde niet in actie te komen. De bewoners zelf wisten de vlammen te doven. De brandende jer rycans werden geblust met tuinaarde. Mevrouw V. liep hierbij lichte brand wonden op. NA 10 MINUTEN EERSTE DEELNEMER DISTRICTS-C0L0NNE SCHOUWEN-DUIVELAND ZIERIKZEE Het proefalarm van de districtscolonne van het Rode Kruis op Schouwen-Duiveland ls een succes geworden. Binnen een uur meldden zich 52 van de 82 leden van de colonne op de plaats van bestem ming. De helpers, helpsters, verpleeg sters en doktoren waren binnen die tijdslimiet uit alle delen van Schou wen naar de verzamelplaats 'Het Vrije' te Zierikzee gekomen. De kringsecretaris van het Rode Kruis in Zeeland, J. J. Martijn had om vijf minuten over acht de com mandant van de colonne, dokter C. M. van Hoorn gewaarschuwd waarna het hele apparaat in werking kwam. Via een bepaald systeem werd iedereen binnen de kortst mogelijke tijd ge waarschuwd. Van het alarm was nie mand op de hoogte. Eerste keer Het was de eerste test om te zien ol' het systeem dat pas is ingevoerd in de praktijk werkt. Weliswaar had men voordien al twee oefeningen ge- houden met de colonne, maar ieder een was toen reeds op de hoogte van de oefening. De eerste deelnemer meldde zich reeds na tien minuten in 'Het Vrije'. Mevrouw Stoutjesdijk uit Ouwerkerk stoof om twintig minuten over acht met verwarde haren maar met uni form het gemeenschapshuis binnen. Haar eerste reactie: „Ik dacht dat het allemaal echt was. Iedereen heeft meegeholpen. De kinderen hebben mijn uniform opgezocht en weer een ander de sleuteltjes van de auto". Mevrouw Flikweert uit Zierikzee meldde zich als tweede. Ze had in de haast de auto van de buren meegeno-] men. Als derde kwam mevrouw Kur- vink binnen. Alle dames hadden in diel korte tijd kans gezien om zich in het uniform te steken. Na 20 minuten meldde zich de eerstel heer. Opvallend was dat de heer Dek ker uit Zierikzee in tegenstelling tot zijn vrouwelijke collega's geen kans had gezien zich om te kleden. Ook de volgende heren die het gemeenschaps-1 huis binnenstormden waren niet in uniform. Pas na een hall' uur Icwani de eerste heer In volledige uitrusting binnen. Na ongeveer een half uur kwamen de mensen die ver buiten Zierikzee wo nen binnen. Een logische zaak omdat deze mensen pas later zijn gealar meerd. In eerste instantie waarschuwt, men de mensen die dicht in de buurt van de brandhaard wonen; in dit geval was dit Zierikzee. Tijdens de oefening was ook het bu reau van het Rode Kruis in Middel burg bemand om eventueel mensen die om raad vroegen te verwijzen. De heer Martijn toonde zich na af loop uitermate gelukkig met het ver loop van de oefening. De heer Mar tijn: „Het v/as buiten alle verwach ting. Het is de eerste keer dat we in een dergelijk verband hebben geoe fend. Het resultaat is enorm meege vallen. Ik geloof dat het succes voor een groot deel te danken is aan het enthousiasme van de leden van het Rode Kruis. Bij een ambtelijke orga nisatie had je dat volgens mij nooit bereikt. Ook de chef staf van het gewestelijk commando J. I-I, Coppens was zeer tevreden, Ook hij roemde het enthousiasme van het personeel. Toch zag hij nog problemen voor dc toekomst. De heer Coppens: „De grootste moeilijkheid waarvoor liet gewestelijk commando zich geplaatst ziet is het verstrekken van dc mate riële uitrusting aan de districtscolon nes. Gelukkig zijn er besprekingen gestart tussen de provincial leiding van de BB en het Rode Kruis om tc zien hoe beide instanties met elkaar samen kunnen werken. Bij een goede samenwerking tussen die instanties is de hele Zeeuwse bevolking haat. JEUGDDIENST VLISSINGEN In de Johanneskerk te Vlissingen wordt zondagavohd een jeugddienst gehouden. Onderwerp van deze dienst is "Dat koninkrijk'van u. wordt dat nog wat'? De dienst begint om 19.00 uur. (Door een medewerker) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Beroepen te Scherpenisse, R. W. Steur te Garderen. Aangenomen naar Eibergen, dr. J. A. Hoedemaker zendingspredikant Djakarta. Bedankt voor Barneveld, J. Wieman te Alblasserdam. Bedankt voor Sprang H. Jongerden te Veenendaal. Bedankt voor Meeaen-Ommelander- wijk toezegging Th, G. Hulst, vicaris te Wassenaar. Benoemd tot bijstand ln het pasto raat te Mijdrecht jhr. P. H. W. M. van de Meer de Walcheren te Utrecht emeritus legerpredikant. Benoemd tot secretaris algemene zaken van de vereniging van Vrijzinni ge Hervormden in Nederland. W. H. Stenfert Kroese algemeen secretaris van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd- centrale te Bilthoven die deze benoe ming heeft aangenomen. Beroepen te Noordeloos ging) en te Wekerom: drs. Reuver, kandidaat te Waddinx- Aangenomen naar Kloosterhaar: Th. Robijn, voorheen predikant te Austra-i lië, wonende te Oostermeer. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Hellevoetsluis J. der Molen te Krainingen. GEREFORMEERDE KERKEN: Beroepbaar: J. Snijder te Muider- berg, voorheen predikant gereformeer de kerken vrijgemaakt buiten ver band, die een beroep heeft aangeno men naar Berkel-Rodenrijs. Bedankt voor Mijdrecht: J. Wijngaarden te Tiel. GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Mariënberg, R. te Vel de te Hattem. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Hilversum. A. F. Hon-, koop te Moerkapelle en C. de Ridder te Nunspeet-. Bedankt voor Apeldoorn: E. Vene- ma te Zwijndrecht. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKEN: Beroepen te Hoogeveen: J. Kruis te Zwaagwesteinde. VLISSINGEN Minister drs. J, Boersma van sociale zaken opent don derdag 18 mei officieel het nieuwe Sociaal Administratie Centrum (SAC) aan de Mercuriusweg te Vlissingen. De plechtigheden beginnen 's morgens met een ontvangst van de genodigden in hotel Britannia. De minister komt- omstreeks lialf elf aan. Eerst worden enkele toespraken ge houden waarna het gezelschap om streeks kwart over elf naar het nieu we gebouw vertrekt. Het gebouw- wordt officieel om kwart voor twaalf geopend. De minister en het bestuur van het SAC zullen in Britannia de lunch gebruiken waarna de minister vertrekt voor een werkbezoek aan de sociale werkplaats Zierikzee waar hij ongeveer om twee uur aankomt. De heer De Jong zei het te betreura dat er weinig belangstelling was om dat Zeeland toch bij de verkiezing?; goed uit de bus kwam. Hij zet» uiteen waarom men zich na de verlof- zingen moest afscheiden van de lijs- aanvoerder die ambtenaar bleek :t zijn en illustreerde met voorbeeldt dat een eenmansfractie het moeüii heeft in de kamer. Volgens hem is e bij de politieke partijen wel begri; ontstaan dat er iets gebeuren mee voor de middenstanders. Ook in 'k "Regeerakkoord" is er aandacht es geschonken. „Men probeert mij 6 vrind uit de zeilen te nemen en dï vind ik best, want dan gebeurt e iets", aldus de heer De Jong. Het tweede kamerlid merkte op, da de middenstanders zich vroeger we nig gelegen lieten liggen aan de poi t-iek. Daardoor is een klimaat om staan waarin de middenstand nie; meer te pas komt. Volgens hem kom: 90 pet van de kamerleden uit dl ambtelijke sector. „Ons volk is nis werkelijk vertegenwoordigd in de te mer en voor de middenstand geld: dat in het kwadraat", stelde hij. „li ben de enige ondernemer in de ka mer". Hij voorzag bij de komend) begrotingsdebatten moeilijkheden tij een regeling voor de oudedagsvooró ning van de ondernemers omdat e wellicht om butgetaire redenen niet! aan kan worden gedaan. „We willea echter niet weer de wachtkamer in", stelde hij. Volgens de heer De Jong bestaat er k 'Den Haag een vertekend beeld van 6 middenstand die volgens hem toi een pijler is van de huidige mar schappij. „De middenstand heeft tf geen imago. Men weet te weinig i van de ondernemers die een bors krijgen op hun prestatie, want wis is een vies woord geworden". Hij betoogde ook dat de ondernemen niet langer verdeeld moeten ap maar zich aaneen moeten sluiten. „Vr moeten onze eigen visie geven, sta ven naar een beter klimaat en koiK tot een concentratie in het midds van de politieke partijen", zei ht „Die gedachte leeft ook bij ande ren". MIDDELBURG Het plaatsen tm enkele papierbakken in de Lange Drill te Middelburg door burgemeester dn PA. Wolters en wethouder IV. P. J Baars vormde vrijdagmiddag een co- derdeel van de actie voor een schone re stad. Burgemeester Wolters plu!- ste, evenals wethouder Baars, eis» handig één van de hinnenbakken ia deze papierbakken, die moeten bijd» gen tot het schoonhouden van dt stad. „Wat de padvindsters en padvinders een dag te voren hebben gepresteerd met het vergaren van allerlei vuil in de stad is natuurlijk Drachtig". stelde burgemeester Wolters, „mar eigenlijk moet het niet nodig zijn de! deze werkzaamheden worden ver richt". Om een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van de stad plaatst het gemeentebestuur door d« hele stad een aantal papierbakken waarin het overtollige verpakkingsma teriaal, frietzakjes en ander afval so- deponeerd kan worden. De papierbakken bestaan uit een ge raamte van groene spijltjes waarin een binnenbak geplaatst kan worden, die door de reinigingsdienst regelma tig zal worden leeggemaakt. Enkels bakken zijn ter gelegenheid van des eerste plaatsing (tijdelijk) opgevuld met. bloemen. Wethouder Baars verduidelijkte een opmerking van de burgemeester ovs het verpakkingsmateriaal dat in ós bakken kan worden gedeponeerd; „Dj" geldt niet voor winkeliers, hiervoor is een andere afvoerregeling". Vandaag, zaterdag, zal op een aantal plaatsen in de wijken, groepen wor den verzameld om het vuil m derf stadsgedeelten te verzamelen. Vans! het stadhuis zal ook een groep starten onder wie ook burgemeester Wolters aanwezig zal zijn. Deze groepen ver trekken om tien uur van de verzamel plaatsen waar alle belangstellende zich kunnen melden. Om twaalf uur j wordt het vuil verzameld voor hei stadhuis'on de Markt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 6