Individueel kampereu in Zeeland mogelijk Jeugdsoos Oostburg in moeilijkheden Auto over de kop in Souburg Raad Borsele wil bij het havenschap groenstroken Ondernemers zijn in feite een vogelvrij verklaarde groep Proefalarm bij Rode Kruis werd succes WEL VOORZICHTIG BELEID GEWENST HULST HEEFT BEHOEFTE AAN TERREIN OPENLUCHT-RECREATIE TWEEDE KAMERLID JAC. J. DE JONG (DMP) TIJDENS BIJEENKOMST IN MIDDELBURG: Zekerheid] NA 10 MINUTEN EERSTE DEELNEMER Eerste keer JEUGDDIENST Opening Sociaal Administratief Centrum Vlissingen Papierbakken in Middelburg ter bevordering van 'Schone stad' PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 APRIL ij^j VISIE GEDEPUTEERDE STATEN VLISSINGEN Gedeputeerde staten van Zeeland zijn met de provinciale raad voor de recrea tie van mening dat het individu eel kamperen in Zeeland moge lijk kan worden gemaakt. En men baseert deze conclusie op de volgende punten. Er bestaat in ons land een duide lijke vraag naar mogelijkheden tot individueel kamperen, waarbij de belangstelling vooral uitgaat naar agrarische bedrijven. Voorts wil een aantal Zeeuwse landbouwers gelegenheid bieden tot deze vorm van kamperen. Wanneer bepaalde regelen in aelit worden genomen zullen zich geen problemen van landschappelijke en van milieuhygiënische aard voor doen. De exploitatie-uitkomsten van de Zeeuwse kampeerbedrijven zullen niet worden beïnvloed indien de individuele kampeermogelijkheden beperkt blijven. De gewestelijke raad voor Zeeland van het land bouwschap verwacht niet, dat het aantal geïnteresseerde Zeeuwse landbouwers groot zal zijn. Naar g.s. meedelen heeft de provincia le raad in het advies aan het college er terecht opgewezen, dat het indivi dueel kamperen binnen het raam van het. kartipeerbeleid in zijn algemeen heid moet worden bezien. Het ver spreid plaatsen van tenten, caravans en zomerhuisjes is namelijk in veel gevallen de aanzet geweest tot het ontstaan van de clandestiene kampeer bedrijven. Het beleid ten aanzien van het individueel kamperen zal met gro te voorzichtigheid moeten worden ge voerd, zo meent het college. Deze vorm van kamperen kan niet zonder meer worden vrijgegeven, maar zal via een vergunningstelsel moeten wor den geregeld. Met het oog op de landschapsbescherming en de miliehy- giëne zal het individueel kamperen zich tot enkele caravans of tenten per boerderij of buitenplaats moeten be perken. Ook in verband met de econo mische belangen van de exploitanten van kampeerbedrijven achten g.s. deze beperking vereis: ter en wethouders bevoegd vergun ning te verlenen tot het plaatsen van ten hoogste drie caravans of tenten op erven bij boerderijen en buitenplaatsen, mits er een erfbe- planting is. B. en w. kunnen bevoegd worden verklaard bij wijze van uitzonde ring toestemming te geven tot het plaatsen van een groter aantal ca ravans of tenten. Deze bevoegd heid moet alleen mogelijk zijn voor individueel kamperen in land schappelijk minder kwetsbare ge bieden en voor boerderijen of bui tenplaatsen met een groot erf en een goede erfbeplanting. Er moe ten bovendien goede sanitaire voorzieningen zijn. Een maximum van vijf tenten wordt noodzakelijk geacht ten einde te voorkomen dat er een commercieel kampeerter rein ontstaat, waarvoor een plano logische bestemming vereist moet zijn. B. en xv. kunnen ook bevoegd wor den verklaard vergunning te verle nen voor het plaatsen van tenten of caravans, anders dan op erven bij boerderijen en buitenplaatsen. Deze vergunning kan bijvoorbeeld nodig zijn in verband met de con sequenties voor het landschap als gevolg van de situatie in de fruit teelt. Tijdelijk zou toestemming kunnen worden gegeven tot het plaatsen van een beperkt aantal caravans of tenten in boomgaar den, ten einde het rooien hiervan te voorkomen. Met het plaatsen van tenten of caravans in boomgaar den moet overigens grote voor zichtigheid worden betracht. Een instemmingsbesluit van ons college achten wij daarom een vereiste, aldus g'.s. Het genieten van een recreatief buitenverblijf dient alleen in periode 1 april-1 oktober mogelijk te zijn. BEZOEKERSAANTAL LOOPT TERUG TWEEDUIZEND STENCILS VERSPREID OOSTBURG Het gaat bergafwaarts met de jeugdsoos in Oostburg. De belangstelling voor de sociëteit, die in de openbare lagere school is onderge bracht. loopt steeds meer terug. Ook de animo voor een plaatsje ïn het soosbestuur is ver te zoeken, terwijl er eveneens weinig interesse bestaat voor de werkgroepen die allerlei acti viteiten op touw moeten zetten en die de soosruimte schoonhouden. De drie bestuursleden. Klaas Over nam, Wim de Boo en Frank van Kampen, willen hun soos weer nieuw I leven inblazen. Deze week zijn er in I Oostburg zo'n tweeduizend stencils Tf I verspreid, waarin de moeilijkheden umiomneil worden uiteen gezet. In dat pamflet Het college van g.s. onderschrijft het standpunt V3n de provinciale recrea- tïeraad dat er m Zeeland meer unifor miteit in het kampeerbeleid moet ko men. Nog beter zou zijn een uniformi teit op landelijk niveau. In een zojuist verschenen rapport van de Nederlandse kampeerraad wordt echter gezegd, dat het onontkoombaar is, dat er uniforme regels voor het kamperen in ons land van kracht zul len worden. De provinciale besturen zullen zich gezamenlijk moeten buigen over het voorstel van de Nederlandse kampeerraad. In verband met voorgenomen interprovinciale beraad geeft het college van g.s. van Zeeland er de voorkeur aan thans geen uit spraak van de staten uit te lokken over een provinciale raamverordening. Voorgesteld wordt de gemeentebestu ren per circulaire te vrageneen uni form beleid te voeren met inachtne ming van de volgende adviezen van de provinciale raad voor de recreatie in Zeeland. Dit zijn de adviezen: de gemeenteraad bepaalt of indivi dueel kamperen al dan niet kan worden toegestaan. In het bevestigend geval verklaart een raadsverordening burgemees- een vergadering om weer belangstel ling voor de soos Oostburg te kwe ken. En dat lukte. De jeugd vond de weg terug naar de sociëteit en ook de werkgroepen gingen enthousiast aan de slag. Elke maand was er een film of een band te zien. En nu, een paar maanden later, zit de sociëteit weer in het zelfde schuitje. Klaas Overdam, Wim de Boo en Frank van Kampen hopen zondag tot een oplossing te komen. Zij streven er in ieder geval naar om de Oost- burgse jongeren weer warm te maken voor werkgroepen en een bestuurs functie. RAAD DOMBURG: Wijzigingen en aanvullingen op gemeentebegroting DOMBURG De gemeenteraad var Domburg zal in de vergadering van dinsdag onder meer wijzigingen en aanvullingen* behandelen op de gemeen, tebegroting voor 1972. In verband met het feit, dat de schoolsportdag dit jaar in de gemeente Domburg wordt gehouden, stellen b. en xv. de raad voor een bedrag van 300,- uit te trek ken. Voorts heeft de vereniging Jeugd en Muziek Nederland gevraagd om een eenmalige subsidie -om het Nationaal Jeugdorkest in de gelegenheid te stel len deel te nemen aan het vierde ternationale festival voor jeugdorkes ten in Lausanne. B. en xv. menen dat een subsidie gelijk aan de aanvraag van 20,- verantwoord is. Omdat de ijsclub 'De halve maan' te Dom burg is opgeheven is er van gemeente wege voor gezorgd, dat de ijsbaan af gelopen winter kon worden gebruikt- Voor het schoonmaken bedroegen ae kosten 350.-. dit bedrag moet nog worden verrekend. Voorts is het gras gewas langs de Babelweg na inschrij ving verkocht voor de prijs van 1270,-. B. en w. zullen de raad voorstellen deze besluiten tot wijziging van de begro ting 1972 vast te stellen. Nu de plan nen van de Stichting Gemeenschaps belangen Domburg-Oostkapelle om te komen tot de bouw van een sportzaal in Oostkapelle binnen afzienbare tijd gerealiseerd zullen kunnen worden, zal de stichting binnenkort de beschik king hebben over het terrein. In de raadsvergadering van oktober 1971 werd reeds in principe besloten de benodigde grond aan de stichting te verkopen voor 7,75 per m2 con form de prijs die in rekening zal wor den gebracht voor de houw van de christelijke school. B. en xv. stellen in de aanstaande raadsvergadering voor om definitief tot deze verkoop te be sluiten. OOST-SOUBURG Op de kruising, Lekstraat-Burgemeester Stemerding- i laan te Oost-Souburg ontstond vrïj-| dagmiddag omstreeks twaalf uur aan-; zienlijke schade toen na een botsing: een auto over de kop sloeg. Het ongeval gebeurde toen de automo bilist J. K. uit Souburg met zijn auto uit de Lekstraat de kruising met de Burgemeester Stemerdinglaan-Oranje- plein op reed. Hij verleende daarbij geen voorrang over de voor hem van rechts over de Burgemeester Stemer- dinglaan komende auto. bestuurd door W. V. uit Souburg. Door de botsing kwam de auto van V. in de midden berm. Het voertuig tarnde een ver keersbord en sloeg vervolgens over de kop. Beide auto's werden aanzienlijk beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. worden alle jongeren uitgenodigd zondagmiddag (morgen) om half drie naar de soos te komen en er de problemen eens uit te praten. De drie bestuursleden hopen dan antwoord te krijgen op een aantal vragen die zij zichzelf hebben gesteld. Zij vragen zich onder meer af, of de bezoekers, wel voldoende inspraak hebben, waar-; om de belangstelling afneemt, en of de programma's, de muziek, de sfeer en het interieur wel voldoen. De soos Oostburg werd op 1 januari 1971 geopend. Op wat organisatori sche zaakjes na, waren er weinig moeilijkheden. In juni van dat jaar werd het bestuur uitgebreid van twee tot vijf mensen. Er waren per week gemiddeld ongeveer tweehonderdvijf- tig 'soosgangers'. Na de zomervakan tie ging het plotseling wat minder goed. Vele vaste Trianten' bleven weg en ook het onderhoud van de soos liet te wensen over. Steeds waren het de bestuursleden en een kleine werk groep die alle karweitjes moesten opknappen. Op den duur ging men dat de keel uithangen, met als gevolg dat twee bestuursleden opstapten en de werkgroep langzamerhand kleiner werd. In november 1971 stuurde het bestuur een stencil rond en er kwam „HAAST MAKEN MET BESTEMMINGSPLAN" Stichting 'Stad en Landschap' in rapportje Stad moet een toeristische attractie blijven Aanzienlijke schade bij aanrijding aanbevelingen vanuit gegaan dat. hetl SINT-JANSTEEN Rii een ongeval inwonertal van Hulst in loan mnnn en1 J een ongeval HULST De stichting 'Stad en land schap' heeft het gemeentebestuur van Hulst laten weten welke voorzienin gen voor de openlucht-recreatie in de komen van gronden ten zuiden van den. In een summier rapport schrijft de stichting dat men vooral rekening heeft gehouden met het beschikbaar komen van gronde n ten zuiden van Hulst (de Caingepolder). Bovendien zouden per nieuwe woon wijk (Moerschans, Hooghuis) bepaal de minimale voorzieningen getroffen moeten worden. Men is er bij inwonertal van Hulst in 1930 19000 en in 1990 33000 zal bedragen. Dit zou betekenen dat Hulst in 1980 al 11,8 hectare aan wijkparken aangelegd moet hebben en dat de sportvelden 9.5 hectare moeten beslaan. 7,5 hecta re moet er vrij komen voor buurtpar- ken, 6,5 voor volkstuinen en 5,5 voor speelveldjes voor de jeugdige inwo ners. Wat minder grond heeft men nodig voor schoolsportvelden. zwem baden en tennisbanen. In 1990 is die totale behoefte aan terreinen voor openluchtrecreatie al bijna verdubbeld en nog eens het dubbele zal nodig zijn in het jaar 2000, uitgaande van een inwonertal van 65000 mensen. Als de gemeente Hulst tot die omvang is gegroeid zal men maar liefst 100 hectare vrij moe ten houden voor een stadspark. De stichting 'Stad en landschap' houdt er bij deze prognoses wel rekening mee dat het "öehoeftenpatroon' in de komende jaren nog sterk kan wijzi gen. Er wordt in het rapportje voor gewaarschuwd dat bepaalde voorzie ningen zonder meer in de buurt van woonwijken aangelegd zullen moeten worden. Om Hulst toeristisch aantrek kelijk te houden wil men een kam peerterrein zien van minimaal vijf hectare. Bovendien pleit de stichting voor het in stand houden van het imago van Hulst als aantrekkelijke koopstad, in het bijzonder voor de Belgen, 'die het stadsbeeld verlevendigen'. Om dit te bereiken denkt men aan een attractief dag-recreatiecentrum, dat niet al te ver van het centrum moet liggen. Bressiaanders bij 'Een van de acht' BRESKENS Vijftig leden van de VARA-afaeling Ereskens zijn vanavond te gast in de televisiestudio te Hilver sum. Zij vormen een deel van het pu bliek van het vara-televisie program ma 'Een van de acht', dat rechtstreeks wordt uitgezonden, Een gezelschap gaat met een bus van de SBM naar de omroepstad. op de Wilhelminastraat te Sint-Jan steen zijn donderdagavond een brom fiets en een auto aanzienlijk bescha digd. Het ongeval ontstond toen een auto naar links uitweek om een erf op te rijden, juist toen de bromfietser J. B. uit Sint-Jansteen aan het inhalen was. Bij de botsing werd niemand gewond. Aanbesteding van kunstwerken 'Kieldrecht' HULST De Grontmij grondverbetc- rmgs- en ontginningsmaatschappij te De Bilt, heeft vrijdagmiddag de plaatselijke commissie i ruilverkaveling 'Kieldracht' in hotel De Koning van Engeland' te Hulst in het openbaar aanbesteed het maken van kunstwerken met bijkomende werken ten behoeve van de ruilverka veling 'Kieldrecht'. Er waren 17 schrijvingen. De 10 laagste waren: Firma Freijser-Picavet. Sint-Jansteen ƒ226.000,-: aannemingsbedrijf NV S. Vijlstra, Andel 257.000,-; aannemings bedrijf De Ruenscher, Biervliet ƒ267.600,-; aannemingsbedrijf De Oude, Biervliet 270.000,-; aannemingsbe drijf P. de Visser te Nieuwendïjk 273.000,-; aannemingsbedrijf Zeeland NV, Middelburg 273.000,-; aanne mingsbedrijf Hub. Jaartsveld, Bruns- sum 274.000,-; aannemingsbedrijf Leenhouts, Sluis 281.000.- en aanne mingsbedrijf Groothuyse, Beek ƒ282.000,-. De gunning is aangehouden. BRIEF AAN MINISTER HEINKENSZAND De ge meenteraad van Borsele vindt dat de gronden bestemd voor groenstroken en een provinciale weg langs het Sloe-industriege- bied opgenomen moeten worden in het beheersgebied van het havenschap Vlissingen. De raad nam donderdagavond een voor stel van b. en w. aan om de Borselse wensen ter kennis van de minister van verkeer en wa terstaat te brengen. De raadsle den H. Eversdijk Cchu) en A. de Jager (wd) drongen er bij het college op aan om de wen sen bij de minister krachtig in te dienen. PPR-raadslid J. de Koster bracht naar voren dat ook de spoorlijn tot aan de rijksweg bij 's-Heer-Arendskerke opge nomen moest worden in het haven- schapgebied. „Het is een normale zaak dat een lijn die uitsluitend ge bruikt wordt door de industrie, bin nen het havenschap valt", meende hij. Burgemeester G. H. E. M. van Waes deelde die mening niet. De SGP-er J. Bras had veel bezwaar tegen de gang van zaken tot nu toe. „Wij zijn bezig een zotte vertoning op Mts Vlissingen won paastoernooi Zeeuwse scholieren MIDDELBURG Vrijdag werden op een terrein aan de Nassaulaan te Middelburg de wedstrijden gespeeld tussen de Zeeuwse rayonkampioenen om het kampioenschap van Zeeland. Aan dit scholierenpaastoemooi werd door vier scholen deelgenomen: MTS Vlissingen, MTS Terneuzen, rijks pe dagogische academie Middelburg en de landbouwschool uit Oostburg. In Goes waren de wedstrijden afgelast zodat de Goese kampioen ontbrak. Er werd gespeeld in een halve competi tie. Het team van de Vlissingse MTS behaalde de beste resultaten, en kon zich, nadat ze in de beslissingswed strijd tegen MTS Terneuzen een zege behaalden, kampioen van Zee land noemen. De verschillende wed strijden, die in een sportieve sfeer op een zeer slecht terrein werden ge speeld, duurden 2 x 20 minuten. De uitslagen zijn: Vlissingen - Oostburg 3- 1, Vlissingen - Middelburg 2-0, Middel burg - Terneuzen 0-4, Oostburg - Ter neuzen 0-4, Oostburg - Middelburg 0-10 en Vlissingen - Terneuzen 2-1. Scheids rechters v/aren de heren Phernaöuyck, Kerkhove en Kraak. Keukenbrand]* e in Terneuzen TERNEUZEN Een deel van de keu ken van de familie V. aan de Larix- straat ii 1 Terneuzen is vrijdagavond door brand- vernield. Het vuur ont stond toen de heer V. benzine uit een jerrycan in een andere goot, waarbij de benzinedampen door een gasvlam in brand raakten. De brandweer hoefde niet in actie te komen. De bewoners zelf wisten de vlammen te doven. De brandende jer rycans werden geblust met tuinaarde. Mevrouw V, liep hierbij lichte brand wonden op. te voeren. We moeten spreken over een uitbreiding van het gebied van het havenschap, waarvan de uitvoering 3 jaar geleden al begonnen is. Ik ben benieuwd wie daar toen opdracht voor gegeven heeft. Dat er op deze manier met de belangen van, onze gemeente omgesprongen wordt, daar heb ik geen goed woord voor over. En welke sancties hebben we als het havenschap weigert om de grond op te nemen? Ik vind het maar een griezelige zaak", aldus de heer Bras. CHU-Iractieleider H. Eversdijk stelde dat de verhalen eentonig gaan wor den. „Er is al vaak over de groenstro ken gepraat. Het wordt tijd dat er eens een boom geplant wordt in de groengordel. We kunnen het niet heb ben dat het iedere keer uitgesteld wordt". Burgemeester Van Waes gaf toe het beheersgebied van het havenschap indertijd was vastgesteld 'op een wij ze waar je niet de grootste bewonde ring voor kimt hebben. B. en w. onderzoeken de positie van de ge meente ingeval van conflictsituaties „IK BEN ENIGE ONDERNEMER IN TWEEDE KAMER" met het havenschap. We hebben met een aantal vertegenwoordigers van de tweede kamerfracties hierover contac ten gelegd", vertelde de heer Van Waes. „Niet dat er een conflictsituatie is, maar het is interessant om te weten hoe de verhouding gem te/havenschap preöies is". De burgemeester deelde mee dat bij i het havenschapbestuur unaniem de be reidheid aanwezig is om de groenstro ken in het beheersgebied op te nemen. De heer Van Waes vond ook dat hei vaststellen van het gemeentelijke be stemmingsplan waarin de groengor- dels opgenomen zijn, wat te lang duurde. „We hebben deze week nog contact gehad omdat de behandeling in de provinciaal planologische com missie opnieuw verdaagd is. Voor de burger moet er nu eindelijk enige zekerheid komen, dat ben ik met iedereen eens. Ik durf geen datum te noemen, maar we streven naar een zo kort mogelijke termijn", aldus burge meester Van Waes. MIDDELBURG „Het is om oppor tunistische redenen beter te spreken over de problemen van de werkne mers dan die van de ondernemers. De ondernemers zijn in feite een vogel vrij verklaarde groep". Deze uitspra ken deed de heer Jac. J. de Jong, lid van de tweede kamer voor de Demo cratische Middenpartij (DMP) donder dagavond in 'De Brasserie' te Middel burg waar hij voor een klein aantal belangstellenden sprak over het on derwerp: 'Blijft de middenstand nog langer buiten spel staan?' DISTRICTS-COLONNE SCHOUWEN-DUIVELAND ZIERIKZEE Het proefalarm van de districtscolonne van het Rode Kruis op Schouwen-Duiveland succes geworden. Binnen een uur meldden zich 52 van de 82 leden van de colonne op de plaats van bestem ming. De helpers, helpsters, verpleeg sters en doktoren waren binnen die tijdslimiet uit alle delen van Schou wen naar de verzamelplaats 'Het Vrije' te Zïerikzee gekomen. De kringsecretaris van hel. Rode Kruis in Zeeland, J. J. Martijn had om vijf minuten over acht de com mandant van de colonne, dokter C, M. van Hoorn gewaarschuwd waarna het hele apparaat in werking kwam. Via een bepaald systeem werd iedereen binnen de kortst mogelijke tijd ge waarschuwd. Van het; alarm was nie mand op de hoogte. Het was de eerste test om te zien of het systeem dat pas is ingevoerd in d& praktijk werkt. Weliswaar had men voordien al twee oefeningen ge houden met de colonne, maar ieder een was toen reeds op de hoogte de oefening. De eerste deelnemer meldde zich reeds na tien minuten in 'Het Vrije'. Mevrouw Stoutjesdijk uit Ouwerkerk stoof om twintig minuten over acht met verwarde haren maar met uni form het gemeenschapshuis binnen. Haar eerste reactie: „Ik dacht dat het allemaal echt was. Iedereen heeft meegeholpen. De kinderen hebben mijn uniform opgezocht en weer een ander de sleuteltjes van de auto". Mevrouw Flikweert. uit Zierikzee meldde zich als tweede. Ze had in de haast de auto van de buren meegeno men. Als derde kwam mevrouw Kur- vink binnen. Alle dames hadden in die korte tijd kans gezien om zich in uniform te steken. Na 20 minuten meldde zieh de eerste heer. Opvallend was dat de lieer Dek ker uit Zierikzee in tegenstelling tot zijn vrouwelijke collega's geen kans had gezien zich om te kleden. Ook de volgende heren die het gemeenschaps huis binnenstormden waren niet in uniform. Pas na een half uur kwam de eerste heer in volledige uitrusting binnen. Na ongeveer een half uur kwamen de mensen die ver buiten Zierikzee wo nen binnen. Een logische zaak omdat deze mensen pas later zijn gealar meerd. In eerste instantie waarschuwt men de mensen die dicht in de buurt van de brandhaard wonen; in dit geval was dit Zierikzee. Tijdens de oefening was ook het bu reau van het Rode Kruis in Middel burg bemand om eventueel mensen die om raad vroegen te verwijzen. De heer Martijn toonde zich na af loop uitermate gelukkig met hel ver loop van de oefening. De heer Mar tijn: „Het was buiten alle verwach ting. Het is de eerste keer dat we in een dergelijk verband hebben geoe fend. Het resultaat is enorm meege vallen. Ik geloof dat het succes voor een groot deel te danken js aan het, enthousiasme van de leden van het Rode Kruis. Bij een ambtelijke orga nisatie had je dat volgens mij nooit; bereikt. Ook de chef staf van het gewestelijk commando J. I-I. Coppens was zeer tevreden. Ook hij roemde het enthousiasme van het personeel. Toch zag bij nog problemen voor de toekomst. De lieer Coppens: grootste moeilijkheid waarvoor gewestelijk commando zieh geplaatst ziet is liet verstrekken van de mate riële uitrusting aan de dislrictscolon- nes. Gelukkig zijn er besprekingen gestart tussen de provincial leiding van de BB en het Rode Kruis om te zien hoe beide instanties met elkaar samen kunnen werken. Bij een goede samenwerking tussen die instanties de hele Zeeuwse bevolking baat. VLISSINGEN -In de Johanneskerk te Vlissingen wordt zondagavond een jeugddienst gehouden. Onderwerp van deze dienst is 'Dat koninkrijk van u, wordt; dat nog ■wat'? De dienst begint, om 19.00 uur. Kerkelijke mutaties (Door een medewerker) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Beroepen te Scherpenisse, R. W. Steur te Garderen. Aangenomen naar Eibergen, dr. J. A. Hoedemaker zendingspredikant te Djakarta. Bedankt voor Barneveld, J. Wieman te Alblasserdam. Bedankt voor Sprang H. Jongerden te Veen endaal. Bedankt voor Meeden-Ommelander- wijk toezegging Th. G. Hulst, vicaris te Wassenaar. Benoemd tot bijstand in het pasto raat- te Mijdrecht jhr. P. H. W. M. van- de Meer de Walcheren te Utrecht emeritus legerpredikant. Benoemd tot secretaris algemene -zaken van de vereniging van Vrijzinni ge Hervormden in Nederland, W. H. Stenfert Kroese algemeen secretaris van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd- centxale te Bilthoven die deze benoe ming heeft, aangenomen. Beroepen te Noordeloos ging) en te IJfekerom: drs. A". de Reuver, kandidaat te Waddinx- veen. Aangenomen naar Kloosterhaar: Th. Robijn, voorheen predikant te Austra lië, wonende te Oostermeer. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Hellevoetsluis J. der Molen te Kruiningen. GEREFORMEERDE KERKEN: Beroepbaar: J. Snijder te Muider- berg. voorheen predikant gereformeer de kerken vrijgemaakt buiten ver band, die een beroep heeft aangeno men naar Berkel-Rodenrijs. Bedankt voor Mijdrecht: J. van Wijngaarden te Tiel. GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Mariënherg, R. te Vel de teHatlem. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Hilversum. A. F. Hon- koop te Moerkapelle en C. de Ridder te Nunspeet. Bedankt voor Apeldoorn: E. Vene- ma te Zwijndrecht. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKEN: Beroepen te Hoogeveen: J, Kruis te Zwaagwesteinde. VLISSINGEN Minister drs. J. Boersma van sociale zaken opent don derdag 18 mei officieel het nieuwe Sociaal Administratie Centrum (SAC) aan de Mercuriusweg te Vlissingen. De plechtigheden beginnen 's morgens met een ontvangst van de genodigden in hotel Britannia. De minister komt omstreeks half elf aan. Eerst worden enkele toespraken ge houden waarna het gezelschap om streeks kwart over elf naar het nieu we gebouw vertrekt. Het gebouw wordt officieel om kwart voor twaalf geopend. De minister en het bestuur van hel; SAC zullen in Britannia de lunch gebruiken waarna de minister vertrekt voor een werkbezoek aan de sociale werkplaats Zierikzee waar hij ongeveer om twee uur aankomt. De heer De Jong zei het te betrare dat er weinig belangstelling was ce d,at- Zeeland toch bij de verkiezing goed uit de -bus kwam. Hij zen uiteen waarom men zich na de veit- zingen moest afscheiden van de 1^ aanvoerder die ambtenaar bleek zijn en illustreerde met voorbeete dat een eenmansfractie het moei!, heeft in de kamer: Volgens hem is? bij de politieke partijen wel be?, ontstaan dat er iets gebeuren tcx voor de middenstanders. Ook in b' 'Regeerakkoord' is er aandacht c geschonken. „Men probeert mij wind uit de zeilen te nemen en vind ik best, want dan gebeurt iets", aldus de heef De Jong. Het tweede kamerlid merkte op, de middenstanders zich vroeger nig gelegen lieten liggen aan de pi tiek. Daardoor is een klimaat <c staan waarin de middenstand c meer te pas komt. Volgens hem ko: 90 pet van de kamerleden uit ambtelijke sector. „Ons volk is te werkelijk vertegenwoordigd in do mer en voor de middenstand gek dat in het kwadraat", stelde hij, i ben de enige ondernemer in de i mer". Hij voorzag bij de komra! begrotingsdebatten moeilijkheden een regeling voor de oudedagsvoom ning van de ondernemers omdal wellicht om butgetaire redenen ris' aan kan worden gedaan. „We wik echter niet weer de wachtkamer i: stelde hij. Volgens de heer De'Jong bestaat e: Den Haag een vertekend beeld van middenstand die volgens hem te. een pijler is van de huidige m schappij. „De middenstand heef! -: geen imago. Men weet te weinig: van de ondernemers die een to. krijgen op hun prestatie, want wb; is een vies woord geworden". Hij betoogde ook dat de onderneiE niet langer verdeeld moeten te maar zich aaneen moeten sluiten. „V* moeten onze eigen visie geven, sla ven naar een beter klimaat en kort" tol; een concentratie in het mkfe van de politieke partijen", zei 15, „Die gedachte leeft ook bij ar/J ren". MIDDELBURG Het plaatsen enkele papierbakken in de Lange W te Middelburg door burgemeester P. A. Wolters en wethouder IV. F1 Baars vormde vrijdagmiddag een ft derdeel van de actie voor een scb» re stad. Burgemeester Wolters pin-' ste, evenals wethouder Baars, eljt» handig één van de binnenbakken ui deze papierbakken, die moeten bp' gen tot bet schoonhouden van 0 stad. „Wat de padvindsters en padvindf* een dag te voren hebben gepreste", met het; vergaren van allerlei vuil u de stad is natuurlijk prachtig". stelde burgemeester Wolters, „mi- eigenlijk moet het niet nodig zijn ct deze werkzaamheden worden vtf richt". Om een bijdrage le levfifi aan het schoonhouden van de sik plaatst, het gemeentebestuur door 1 hele stad een aantal papierbak!# waarin het overtollige verpakkingsi» teriaal. frietzakjes en ander afval deponeerd kan worden. De papierbakken bestaan uit een f' raamte van groene spijltjes waait een binnenbak geplaatst kan wordt: die door de reinigingsdienst regel® tig zal worden leeggemaakt. En£f= bakken zijn ter gelegenheid van fc' eerste plaatsing (tijdelijk) opger-i met bloemen. Wethouder Baars verduidelijkte e# opmerking van de burgemeesters- het verpakkingsmateriaal dat in - bakken kan worden gedeponeerd; geldt niet voor winkeliers, hiervoor' een andere afvoerregeling". Vandaag, zaterdag, zal op een aai' plaatsen in de wijken, groepen den verzameld om het vuil in stadsgedeelten te verzamelen. Var- het stadhuis zal ook een groep slant onder wie ook burgemeester Wollt- aanwezig zal zijn. Deze groepen t,rekken om tien uur van de verzattej plaatsen waar alle belangstellen11'; zich kunnen melden. Om twaalf W wordt; heb vuil verzameld voor b' stadhuis op de Markt,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 32