bija/elc! Drie ton schade bij branden in Middelburg en Zierikzee Samengaan industrialisatie en milieubehoud in Delta mogelijk Opheldering over keuze van kunstwerk voor nieuw stadhuis Leuke kostuums, sportieve combinaties, makkelijke vrijetijdskleding RODE HAAN KRAAIDE VEELVULDIG MEESTE SCHADE BIJ CEBECO -eeuwse ALMANAK Zierikzee Salonwagens AUTOMOBILIST REED DOOR NA ONGEVAL MET TWEE GEWONDEN Man schoot hond dood in Biervliet VRAGEN AAN B. EN W. Eerst blussen, dan trouwen... Nota aan de kamercommissie voor r.o. Verarming Oosterschelde aumymiJ' LANGE LANGE DELFT 19, MIDDELBURG. VLISSINGEN Branden in Zeeland hebben vrijdag voor totaal ongeveer voor 300.000,- schade aangericht. De rode haan kraai de het luidst in Middelburg, waar een loods van de Cebeco in vlammen op ging. De schade wordt geschat op rond 200.000,-. In Zierikzee brandde een winkel in Scheepsbenodigdheden uit. Eveneens in Zierikzee gingen twee woonwagens in vlammc op. Ruim honderd ton stro en hooi ging verloren bij een felle brand in Middel burg. De Middelburgse brandweer, die omstreeks half drie werd gealar meerd, trof een laaiende vuurzee aan in de honderd meter lange loods, waar balen tarwe-, gerste- en ertestro tot op grote hoogte lagen opgestapeld. Doordat de brandweer het vuur toch reeds binnen een half uur redelijk onder controle had, was het gevaar voor de naastliggende gebouwen van de metaalhandel NV Polak en Zoon (woningen, kantine, loods, garage en kantoor) vrij snel bezweken Wel leed het bedrijf schade doordat door de enorme rookontwikkeling die zich tot ver in de omtrek ver spreidde het werk moest worden gestaakt. Verder ondervond men rook schade. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De brandweeer die het vuur, voorzien van persluchtmaskers, met een serie lagedrukspuiten te lijf ging. werd aan vankelijk gehinderd door cie slechte Triest Het is al eens eerder gezegd: we stinken er in. U hoeft er de krant maar op na te slaan. Melding in de vrijdagkrant: 's-Heer Arendskerke, de asbak van Goes. Mededeling in de krant van vandaag: Ritthem. de pedaalem mer van Vlissingen. Uitspraak van Wim Kan in Zierikzee: hebt u een eigen riolering of loost u ook op ae Wester schelde. Kijk. we kunnen het ons voorstel len dat er mensen zijn die aller gisch worden voor dit soort nieuws. Misschien is dat ook wel de trieste ondertoon van het schrijven van een inwoner uit Terneuzen. die de administratie van ons blad per briefkaart het volgende liet weten: „Om gezondheidsredenen, zeg ik met. ingang van heden mijn abon nement op uw mooie blad op". toegankelijkheid van de loods, zodat het bluswater niet effectief in de vuurhaarden kon worden gespoten. Met man en macht werd de loods, bestaande uit een staalconstructie met golfplaten, langzaam maar zeker ont manteld, waarbij regelmatig vlammen de strobalen naar buiten tuimelden. Ook de Magirus-ladderwagen werd ge bruikt om ventiiatiegaten te maken. Toen at gelukt was. kreeg de tot hard aanwakkerende westenwind pas goed vat op het toen goeddeels bedwongen vuur. zodat dikke rokkolommen de directe omgeving aan de oostzijde bij Polak opwaaiden. Aan het eind van de middag was er van de loods niet veel meer over dan een verwrongen staal constructie. In de loods bevonden zich ook nog vier luchtbandenwagens en een transportband, die eveneens een prooi van de vlammen werden. Het stro en het hooi bleven lange tijd branden. Hier en daar laaiden de vlammen soms plotseling weer op doordat de wind de vuurhaarden be reikte. Met behulp van drie motor- schoppen van omliggende bedrijven werd 's-middags een begin gemaakt met het uit elkaar trekken van de brandende en smeulende stro- en hooi balen. Gisteravond werd verwacht dat de nablussingswerkzaamheden nog tot vanmorgen zouden voortduren. Na verloop van tijd begon het. dak van de loods in te zakken en licht over te hellen, maar daar is het bij gebleven. j De Cebeco is tegen brand verzekerd. Bij een tweetal branden vrijdag Zierikzee is voor tienduizenden gul dens schade aangericht. Rond half negen 's-ochtends brandde een winkel in scheepsbenodigheden aan het I,uitje af. De eigenaar, de heer W. Bouwman, schat de schade op ongeveer vijftig duizend gulden. De schade wordt slechts gedeeltelijk door de verzeke ring gedekt. De brandweer, die zeer snel ter plaat se was, bluste met drie hogedrukstra- len, maar kon niet verhinderen dat het houten gebouw tot de grond toe afbrandde. Ook een keet van de ge meente, die er vlak naast stond, liep zware schade op. In de winkel waren zeer brandbare artikelen opgeslagen, als olie, teer, verf, touw en enige gasflessen. Eén der gasflessen ontplof te, de anderen barstten open. Het uitstromende gas veroorzaakte enorme steekvlammen. De brand ont stond toen de achttienjarige zoon van de eigenaar, Wim Bouwman, naast een brandende gaskachel met benzine aan het werk was. Toen hij morste en de benzine met een doek op wilde doen, vloog deze in brand. In een oogwenk stond de hele winkel met scheepsbenodigheden in lichterlaaie. De hitte was zo groot dat van het voor de winkel aan de kade afgemeer de vissersschip de Z'zee 17 de teer van tussen de naden smolt en enkele ruiten sprongen. Volgens de rijkspoli tie was het een geluk dat de wind gunstig was, want voor de brandende winkel lag een schip met olie, ook van de heer Bouwman, dat nu geen schade opliep, evenals trouwens de omliggende huizen. De publieke be langstelling was bijzonder groot. De technische recherche uit Den Haag en de arbeidsinspectie stellon een onder zoek in. 's-Middags vlogen twee woonwagens in het kamp 'De Val' net buiten Zierikzee in brand. Ook hier kon dej brandweer niets meer redden. Van dei twee niet meer zulke nieuwe salonwa gens bleef slechts een rokende puin- j Meer huizen in Zeeland gebouwd dan vorig jaar VLISSINGEN In januari en febru-1 ari van dit jaar werden in Zeeland 1022 huizen in aanbouw genomen en 680 huizen werden voltooid. In janua- ri en februari van het vorig jaar I waren deze cijfers respectievelijk 926 j en 465. Eén en ander blijkt uit een overzicht dat werd gegeven door het ministerie van economische zaken. hoop over. Over de oorzaak van de brand tast de politie nog in het duister. Kampbewoners hoorden rond één uur een ontploffing in de wagen an de Belg F. F. B. die met zijn hele gezin naar de dokter was. Even later sloegen de vlammen uit de woonwa gen. Het vuur sloeg al vlug over naar de wagen van H. van G. De beide gezinnen raakten al hun bezittingen kwijt. Zij zijn door de sociale dienst van de gemeente Zierikzee onder dak gebracht. Ook hier was de belangstel ling van het publiek bijzonder groot. Op de foto's: boven de blussing swerlc- zaamheden in Middelburg;links een van de uitgebrande woonwagens te Zierikzee en. een beeld van de brand in de winkel van scheepsmateri- MIDDELBURG Op de krui sing Achter de Houttuinen-Zand straat - Schoorsteenvegerssingel heeft vrijdagmiddag om kwart voor vier een tot nu toe onbe kend gebleven autobestuurder een aanrijding veroorzaakt met een bromfiets, waardoor twee mensen gewond raakten. De autobestuurder reed in de voor hem verboden richting over de Houttuinen en reed na de aanrijding met de uit de Zandstraat komende bromfiets door zonder zich te bekommeren om de gewonde bestuurster en haar duo- passagiere, een elfjarig kleindochter tje, dat eveneens gewond raakte. De bromfietsbestuurster was de jarige mevrouw N. G.-M. uit Middel burg, die komend uit de Zandstraat links af wilde slaan. Mevrouw G. Mep vier gebroken mid denvoetsbeentjes op, haar kleindoch tertje Thea L. een gekneusde knie. De man ddie diib ongeluk veroorzaakte reed iin een personenauto van lichte kleur. Iedereen die over dit ongeluk meer kan vertellen kan zich in verbinding stel len met de Middelburgse politie, tele foon 7251. BIERVLIET De gemeentepolitie van Terneuzen heeft vrijdag de heer A. A. G. S. uit Biervliet geverbaliseerd wegens het doodschieten van een hond. De man raakte het dier, eigen dom van J. B. uit Biervliet, vrijdag middag met een dubbelloops-jachtge weer. De Ierse setter liep op dat moment op de Braakmanlaan. Het is niet bekend waarom S. de hond heeft doodgeschoten. FRACTIES (BEHALVE SGP) IN RAAD TERNEUZEN WILLEN: TERNEUZEN Alle frac ties met uitzondering van de SGP in de raad van Terneuzen hebben b. en w. schriftelijk gevraagd ophel dering te geven over de keus van een kunstwerk voor het nieuwe stadhuis. De vragen zijn een gevolg van een arti kel in de PZC van vorige week zaterdag, waaruit bleek dat de adviescommis sie voor het kunstwerk 3 opdrachten wilde geven aan 4 kunstenaars. Wethouders drs. R. C. E. Barbé deelde de raad vorige week don derdag mee dat alleen mevrouw Fruytier was uitgekozen: zij zou een wandtapijt moeten maken. De vragen van VCP, PvdA. WD, D '66. T 70-2000, GPV en Boeren, partij luiden: Kan het college thans mededelen hoe zij uitvoering heeft gegeven aan de motie van de gemeente raad vair 28 oktober 1971, waarin, bij de uiteindelijke keuze van een kunstwerk voor het nieuwe stad huis, op een inbreng van en een voorkeur voor de Zeeuwse kunste naars werd aangedrongen. Kan het college mededelen v/aarom betreffend advies niet in de culturele raad in een openbare vergadering van die raad ter dis cussie is gesteld. Zulks te meer omdat een dergelijke procedure was besproken op de tot nu toe eerste en enige vergadering van de Terneuzense culturele raad. 0 Kan het college mededelen aan wie, in welke vorm (mondeling/ schriftelijk) en of er een unaniem advies door de betreffende ad viescommissie is uitgebracht. Indien de adviescommissie een schriftelijk advies heeft uitge bracht is het college dan bereid een afschrift van dit rapport aan de gemeenteraad ter kennisname te overleggen. ZIERIKZEE Nóg een brand in Zierikzee: vlak voordat zijn doch ter op het gemeentehuis fe Zie rikzee in het huwelijk trad heeft kleermaker Verkaart vrijdagmid dag een brandje In de voorkamer annex atelier van zijn huis aan de "Varremarkt te Zierikzee moe ten blussen. Omstreeks twee uur toen de taxi's voor het huis van de fami lie Verkaart stonden, rook de kleermaker een sterke brand lucht. Hij wist dat er brand was geweest bij de firma W. Bouw man. een winkel in scheepsbeno digdheden, aan de andere kant van Zierikzee en meende dat de brandgeur daar vandaan kwam. Toen hij echter naar zijn huis keek kwam hij tot de ontdekking dat de gordijnen en de zonwering in lichterlaaie stonden. Met en kele emmers water wisten de bruiloftsgangers de brand in de woonkamer te blussen. Nadat men het vuur meester was ging het gezelschap uitgeblust naar het stadhuis, waar het huwelijk zonder vertraging kon worden voltrokken. De brand is waar schijnlijk ontstaan doordat in de voorkamer annex atelier een strijkijzer niet uitgezet was. En kele meubelen werden door de brand beschadigd. De Zierïkzeese brandweer die gisteren de handen toch al vol had, hoefde niet meer in actie te komen. CONTACTCOMMISSIE NATUURBESCHERMING £2^Ly>.BLlJEMSIERKUNST TUINARCHITECTUUR kwekerij dekker L middelburg I filialen souburg .goes f (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG In het Westerscheldebekken komt behalve Osse- nisse ook het gebied tussen het kanaal door Zuid-Beveland en het Schelde-Rijnkanaal na 1980 voor haven- en industrieontwik keling in aanmerking. De bereikbaarheid voor zee- en binnen vaart is goed en het gebied ligt bovendien gunstig voor de ar beidsmarkten van West-Brabant en Zeeland. Aldus de contact commissie voor natuur- en landschapsbescherming te Amster dam in een nota aan de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening uit de Tweede Kamer. De contactcommissie loopt met de nota vooruit op de presentatie van] een milieu-atlas over Zuidv/est-Neder-1 land op 18 mei aanstaande. Daarin komt men tot de conclusie dar. het' mogelijk is de economische potenties van de delta uit te buiten met behoud! van de kwaliteit van het milieu. De! contactcommissie beschouwt de atlas als een aanvulling op en een uitwer king van het rapport Zuidwest-Neder land van de Rijksplanologische com missie. De hoofdlijnen daarvan wor den onderschreven, maar wel zullen behalve economische en demografi sche gegevens ook milieu-aspecten als 'hard feitenmateriaal' in de beleidsvor ming moeten worden betrokken. Bij het maken van een milieukarlc- ring van Zuidwest-Nederland door een team van wetenschappelijke onderzoe kers van acht instituten is komen vast te staan, dat dc deltawerken samen met dc toenemende vervuiling een sterk nivellerend en verarmend effect hebben op de verscheidenheid aan milieufactoren én biologische rijk dommen. Als ook voor de toekomst meest -••■aardevol le natuurgebieden m Zuid- west-Nederland v/orden genoemd het duingebied van Voorne', de Kwade Hoek op Goeree, de Biesbosch en het Verdronken Land van Saeftinge. Op permanent drooggevallen platen voormalige zeearmen en in de voordelta zullen nieuwe natuurgebie den ontstaan. De contactcommissie betoogt dat iedere conceptie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest-Nederland dient uit te gaan van een intense zorg voor de kwaliteit van water en lucht, het voorkomen van verdere aantas ting van de nog aanwezige milieuty- gelijkheden om dit areaal te vergro ten. Concreet betekent dat onder meer, dat het Verdronken Land van Saeftin ge door het Baalhoekkanaal, de bocht afsnijding hij Bath, of indijking niet mag worden aangetast, dat het afval water dat in België en Nederland op de Westerschelde wordt .geloosd con sequent moet worden gezuiverd en dat drooggevallen zandplaten en de voordelta een bestemming moeten krijgen als natuurgebied. De contactcommissie twijfelt overi gens sterk aan de mogelijkheid in dc afgesloten Oosterschelde tc komen tot een veilig en gezond milieu. De Oos terschelde is momenteel het rijkste aquatischc occosysteem van de hele delta en een 'kinderkamer' voor dc vissen in het zuidelijk deel van de Noordzee. De contactcommissie vindt dat Rijkswaterstaat er in haar publi- katic van februari niet in is geslaagd de ongerustheid over het toekomstige milieu weg te nemen. Het inlaten van grote hoeveelheden sterk vervuild Rijnwater betekent dat rekening moet worden gehouden met het. gevaar ook voor de mens - dal; zware metalen en gechloreerde kool waterstofverbindingen zich in het toe komstige Zeeuwse Meer gaan opho pen. Het feit dat defosfatering van het Rijnwater wordt overwogen, bete kent slechts het wegnemen van een van de vele verontreinigende bestand delen, aldus de contactcommissie. Over de ook in de toekomst krappe situatie op de arbeidsmarkt merkt de contactcommissie op, dat sterke be perkingen zullen moeten worden opge legd aan zogenaamde groei-industrie- ën. In de Rijnmond mogen geen ar beidsintensieve bedrijven, zoals een hoogoven, gevestigd worden. In de zuidelijke delta moeten in een syn chroon proces bedrijven en werkne mers worden aangetrokken om de ruimtelijke druk op Rijnmond te ver lichten. De milieu-atlas van Zuidwest-Neder land. waaraan de contactcommissie haar conclusies over de meest gewen ste ruimtelijke ontwikkeling van de delta ontleent, is gemaakt door een werkgroep van deskundigen op het gebied van natuurbehoud en milieube heer, ruimtelijke ordening, economie werkgelegenheid. De atlas is meerl Jongetje(2) gewond bij aanrijding TERNEUZEN Het 2-jarig koooI.V van de familie H. uit Driewegen l, Terneuzen raakte vrijdagmiddag liet gewond toen hij werd aangerede door automobilist G. C. K. uit Drtem gen. De autobestuurder wilde achteruit if den op het moment dat het jonge!,: achter de auto speelde. Dokter J. J.i van der Griek uit Terneuzen behani; de het jongetje thuis bij zijn oudera. Jongetje (8) bij botsing Zierikzee gewond ZIERIKZEE Vrijdagmiddag werf de 8-jarige G. W. Kuzee uit Zierika toen hij plotseling op zijn fietsje 6 Kqrnalstraat uitschoot, aangeracz door de automobilist W. H. uit Zitri zee. Het jongetje werd met een gebrote been, een lichte hersenschudding e een hoofdwond in het Zweedse Eoè Kruisziekenhuis opgenomen. Dr. 1 Bontkes verleende eerste hulp. (ADVERTENTIE) BUIIG Wisselend bewolkt met enkele bul» Vrij krachtige tot harde, aan de kuit tijdelijk stormachtige wind uit 7,# west tot west. Maximum temperaturu van 9 tot 13 graden. Vooruitzichten voor zondag en dag. Aanhoudend wisselvallig en iets W Ier, Weersvooruitzichten in cijfers gen# deld over Nederland. Voor zondag; Aantal uren zon: 1 Wj 8; Min. temp: van ongeveer norma* tot 3 graden boven normaal; M» temp: omstreeks normaal; Kans K een droge periode van minstens 1; uur: 70 procent; Kans op een geh» droog etmaal: 40 procent. I Voor maandag: Aantal uren zon: 1 8: Min. temp: omstreeks norms*- Max. temp: omstreeks normaal; Had op een droge periode van minstens'; uur: 80 procent; Kans op ~"1,K dan honderd pagina's dik gewordcn| droog etmaal: 40 procent. met meer dan dertig kaarten in kleu rendruk. De contactcommissie voor natuur- en landschapsbeschenning is een sinds 1932 bestaand nationaal 'ac tiecentrum', waarin 120 organisaties op het gebied van natuurbehoud m milieubeheer met elkaar samenwer ken. ZON EN MAAN Zon op 05.57 onder 19»! Maan op 04.02 ondei' 13" ZON EN MAAN Zon op 05.55 onder J9-|j Maan op 04.19 onder w# ZATERDAG 8 APRIL 1972

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 2