DINSDAG 'DIAMANT IN ST-MAARTENSDIJK Schweppes Sodawater MOTORCROSS IN STEKENE MARKTBERICHTEN STRIJD AAN DE TOF TUSSEN CLUBS GOES ZUID EN CJV I BOENDERS zaterdag 8 april 197J WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN provinciale zeeuwse courant 5_ 'ADVERTENTIE) de beste partner voor uw whisky SINT-MAARTENSDIJK De heer J. M. Franke en mevrouw M. C. Franke- Huijssen te St.-Maartensdijk vieren dinsdag hun diamanten huwelijks feest. Hei echtpaar Franke heeft sinds zijn huwelijk op de hoeve 'De Randam' gewoond. De heer Franke (95) is sinds 1957 rustend landbouwer. Hij is op de hoeve geboren en werkt er al vanaf zijn 12e jaar. Na het huwelijk in Wemeldinge werkte mevrouw Fran ke (91) mee op de boerderij. De heer Franke heeft ook nog geruime tijd een loondorsbedrijf gehad. Uit het huwe lijk werden elf kinderen geboren, waarvan er drie zijn overleden. Ze hebben 20 kleinkinderen en 18 ach terkleinkinderen. Dinsdagmiddag houdt het diamanten echtpaar een receptie m 'Haestinghe'. OOSTERLAND Groene Kruis vergadert Maandagavond zal de afdeling Oos ter- land en Sir Janslamd van 'Het Groene Kruis' haar jaarlijkse algemene leden vergadering houden in het Nederlands hervormd verenigingsgebouw aan de Sint-Joostdijk, onder voorzitterschap van de heer A. L. Bakker. De aanvang is kwart voor acht. De uit acht pun ten bestaande agenda verir ildt onden meer de rekening 1971. Verkiezing van' bestuursleden. Aftredend zijn de heren Jao. van der Maas en A. Stoütjesdijk (herkiesbaar) en de heer Jac. de Jon ge te Sir Jansland (niet herkiesbaar). Na de pauze volgt een vertoning van de film van de Nederlandse Nierstich ting. SINT-ANNALAND Weegbrug verkocht De weegbrug vereniging t.e Sirit-Amna- land heeft, de weegbrugapparatuur en weegbruggebouw op de haven te Sint- Annaland verkocht, aan fouvagehande- laar en caféhouder H. Rijnberg te Sint-Annaland, die de hoogste inschrij ver was. De andere inschrijver was de Cavetho. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk: SCHOUWEN-DUI- VELAND: Brouwershaven 11 kand. Lefeber; Bruïnisse 10 ds. Post H.D. 5 ds. Ewdd; Burgh 10 ds. v. d. Berg; Dreischor 9.30 ds. Geers; Eikerzee (Scharendijke) 11 da. v. Leeuwen; Haamstede 10-7 ds. Wassenaar; Kerk- werve 9.30 da. v. Leeuwen; Nieuwer kerk 10 ds. v. d. Heuvel; Noordgouwe 9.30 ds. Geers; Noordwelie 9.30 ós. v. d. Waal; Oosterland 10 kand. Brink man 6 ds. Voorbman; Ouwenkerk 10 ds. v. d. Klamer; Renesse 11 ds. v. d. Waal: Serooskerke 10 ds. Jansen Schoonhoven; Sirjansland 10-6.30 kand. Abeens; Zierikzee, Gasthuiskerk 9.30-7 ds. v. d. Schee 11 as. Assenaorp; Zormemaire 9.30 kand. Lefeber. THOLEN: Oud-Vossemeer 10 ds. v. Andel 6.30 ds. Scaraber; Poortvliet 10 dr. Hooijkaas 6 ds. v. Dijk; Scherpe- nisse 9.30-2.30 ds. Kolijn; St-Annaland 10 ds. Catsburg 6 kand. Quist; Stave- nisse 10-6 dhr. v. Gaaien; St-Maartens- diik 9.30 leesd. 2.30 ds. Catsburg: St- Philipsland 9.30-2.30 kand. Quist; Tho- len 10-3 ds. De Raad. Kerkelijk Leven: Tholen 10 ds. Gras. Gereformeerde Kerk: SCHOUWEN- DUIVELAND: Brouwershaven 10.30-5 dhr Lodder; Bruinisse 10 stud. Baren- dregt 5 ds. Rienstra; Haamstede 10-5 ds. Homans; Nieuwerkerk en Ooster land 10 ds. Rienstra 5 ds. Barendregt; Scharendijke 9.30-2.30 ds. Kapteyn; Zierikzee 10-6.30 dr. Mulder. THOLEN: Anna Jacobapolder 10-2.30 cis. Vogel; Oud-Vossemeer 10-3 ds. Melse; Poortvliet 10-2.30 ds. Boelens; Tholen 10 ds. Eringa 5 ds. Boelens. Gereformeerde Gemeente: SCHOU- WEN-DUIVELAND: Haamstede 11-5 stud. Bac: Nieuwerkerk 10 H.A.-3 ds. Schreuder; Oosterland 102-.30-6 leesd. THOLEN: Poortvliet 10-2-6 leesd.; 'Schreuder; Oosterland 10-2.30, 6 leesd. land 9.30-2-6 leesd.; St-Philipsland 9.30- 2.30-6 leesd.; Tholen 10-6.30 ds. Heg©- Bouw woningen Het bouw- en aannemingsbedrijf fa. De Hartog en zoon te 's-Gravendeel en Zierilczee heeft te Oosterland een begin gemaakt met de bouw van 22 woningwetwoningen van de toewijzing 1971, die pas dit jaar kan worden gerealiseerd. Opdrachtgever is de christelijke woningbouwvereniging 'Beter Wonen' te Zierilczee. De wonin gen worden gebouwd in het plan 'Stouten'. Voor 16_ woningen zijn de betonftinderingen reeds gestort. Zaterdag 8 april 1972 KOES Qostkerk, 10.30 uur: jaarver gadering ARP-Zeeland. KAPELLF, De Vroone, 19.30 uur: J, J. Band en The Flag. De Vroone. 13.30 uur: gezellige mid dag bejaardenbond. MIDDELBURG - Gasthuis. 19.45-21.30 uur; uitzending radio Walcheren. Concertzaal. 20 uur; popgroep Cobra, pe Schakel. 10-15 uur; ruilbelnts filate listen Delta-West. Trefpunt. Darriplein 7. 10-12 uur: pop penkastvoorstelling. RENESSE Hervormde kerk, 14 uur: bijeenkomst gereformeerde orga nisten. SINT-ANNALAND.— Dorpshuis, 19.15 ""t: concert Concordia. VLISSINGEN Rijwielbergplaats cTtius' 16-17 uur: postzegelmarkt ocfteldeKwartier. 20 uur: jaarfeest Ons Genoegen. Wulk-Inn. 20 uur: lust filmspecial met jobcsinger Mike Tamalone. VROUWENPOLDER - Ver.geb. 19.30 ÏÏËJS&voePinS 0ns Genoegen'. WESTKAPELLE - De Schuur. 20 uur: Heating. KLOETINGE De Verfmolen, 13-17 uur tentoonstelling werken Liesbeth Huser. KORTGENE Galene Les Deux Cha- Peaux, 13-21 uur: tentoonstelling wer ken Waldy Vastrick. G. J. F. Naere- Sn5w3l£ieter Hooeendoorn. MIDDELBURG Van Benthem en Jutting 9-17.30 uur; tentoonstelling werken van Stirika Göth en Gerard van der Leeden. «S'tef0"*11"8 WOTken miss WESTDORP E Galerie Troutzaerte ^r: tentoonstelling werken Fran- ^"Tjminers en Pim Olivier. 1(119 Cultureel centrum. 14"16 uur: tentoonstelling fo- n, .™e; Andrtnga en Art Directors Club Nederland. MIDDELBURG - City, 20 uur: Blue Movie, 18 jaar. OOSTBURG Ledel. 20 uur: Gendar me op drift, alle leeftijden. TERNEüZEN Luxor, 20 uur: Blue Movie, 18 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: Spel met de dood, 18 88jaar. Zondag 9 april 1972 KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaux, 13-21 uur: tentoonstelling wer ken Waldy Vastrick, G. J. F. Naere- bout en Pieler Hoogendoorn. MIDDELBURG Vleeshal: tentoon stelling werken miss Marlow Moss. WF.STDORPE Galerie Troutzaerte 14-18 uur: tentoonstelling werken Francien Timmers en Pim Olivier. IJZENDIJKE Cultureel centrum. 14-16 uur: tentoonstelling foto's Peter Andringa en Art Directors Club Ne derland. man 2.30 leesd.; Scherpenisse 13 april 7.30 ds. Venema. Oud Geref. Gemeente: SCHOUWEN" DUIVELAND: Bruinisse 10-5 leesd.;. Oosterland 9.30-2-6 ds. v. d. Meer. THOLEN: St-Maartensdijk 9.30-2-6 leesd.; St-Philipsland 9.30-2.30-6 leesd.; Stavenisse 9.30-6 ds. v. Propijen 2 leesd. Chr. Geref. Kerk: SCHOUWEN-DUI- VELAND: Haamstede 10-3 dienst: Kerkwerve 10-6 dienst. THOLEN: Oud-Vossemeer: 10-6.30 leesd. 2.30 ds. Tanis. Geref. Kerk (Vrijgem.): Brouwersha ven 9-7 ds. Blokland. Geref. Gem. in Nederland: SCHOU- WEN -DUIVELANDBruinisse 10-5 leesd.; Nieuwerkerk 9.45-3.30 leesd.; Renesse 10-2.30 leesd.; Zierikzee 10-2-6 leesd. THOLEN: Oud-Vossemeer 10-2.30-6.30 leesd.; St-Annaland 9.45-2.15-16.15 leesd. Leger des Hells: Zierilczee 10-7 samen komst. Ned. Protestantenbond: Tholen 10.30 drs. Roos. Oud Gereformeerde Kerk: St-Maar- tensdijk 9.30-2-6 leesd.R-K Kerk: Oud- Vossemeer 8-10 zater-dag 19; Tholen 8- 10 zaterdag 19. R-K Kerk: Oud-Vossemeer 8-10 zaterdag 19; Tholen 8-10 zaterdag 19. WEEKENDDIENST ARTSEN SCHOUWENDUIVELAND THOLEN SINT-PHILIPSLAND 8-9 APRIL SCHOUWEN-DUIVELAND: ALARMNUMMER 01100-4444 THOLEN -SINT-PHILIPSLAND: 0011 Vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 8.00 uur wordt de praktijk van W. Bontkes te Zierikzee en C. J. v. d. Waarden té Noordgouwe waargeno men door: A. W. van Geer te Zierilc zee tel. 01110-2080. Westhoek. Brouwershaven: de prak tijk van H. J. Simons te Renesse en G. A. M. Stenger te Haamstede wordt waargenomen door: W. J. Terpstra te Brouwershaven tel. 01119-280. v.d. vrijdag 19.00 uur wordt de prak tijk van H. Speelman te Oosterland waargenomen door: J. N. T. de Bruin te Bruinisse tel. 01113-280. Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint-An- naland: P. R. v. d. Eist. te Stavenisse tel. 01663-400 De praktijk van E. E. Vleugels Scnut- ter te Zierikzee wordt waargenomen door L. J. v. d. Zande te Nieuwerkerk tel. 01114-1388. Sint-Philipsland. Nieuw-Vossemeer: H. Menger te Sint-Philipsland tel. 01677- 500. Poortvliet. Oud-Vossemeer. Tholen: Th. A. Bos te Tholen tel. 01660-542. Dierenartsen: J. Minderhoud te Middelharnis tel. 01870-2897 v. a. zaterdag 9.00 uur. Wijkverpleging Oud-Vossemeer, Poon- vliet. Tholen: zr. Slager te Poortvliet tel. 01662-404. Wijkverpleging Sint-Maartensdijk. Scherpenisse. Sint-Annaland: zr. Maasi te Scherpenisse tel. 01666-318. Wijkverpleging Scharendijke, Drei schor, Haamstede, Kerkwerve en Re nesse: 8 april: zr. Adrïaanse, Drei schor, tel. 01112-341 en zr. Kurtz. Renesse. tel. 01116-303; 9 april: zr. Kurtz. Collecte De busjescollecte heeft, in het eerste kwartaal te Oosterland ten bate van de stichting 'Kinderzorg' te Middel burg 234,40 opgebracht. BBERGEN OP ZOOM - Roxy. 18.45 Harlem.T/jaa?6 Wtten V*n dUiStel' jaar*' 18,45 en 21 uur: Damel- 18 SSUgE*30 uur: De se,: BKo,7o.!S°OPEebou'v-3(1 uur: BERGEN OP ZOOM Roxy, 14.30 uur: Diabolo. 14 jaar. 16.30 uur: Joe Cocker, mad dogs and Anglishman. alle leeftijden. 18.45 en 21 uur: De ratten van duister Harlem. 14 jaar. Luxor. 14 uur: De bende van Quint, alle leeftijden. 16. 18.45 en 21 uur: Daniël, 18 jaar. GOES Grand. 20 uur: Intimiteiten, 18 jaar. HULST Bioscoopgebouw.' 14.30 uur: Jungle Jim op het eiland der Pygmeeën, alle leeftijden. 16.30. 18.30 en 21 uur: Blue Movie, 18 jaar. MIDDELBURG City. 14.30 uur: Zorro, wreker der Partizanen, alle leeftijden. 20 urn-: Blue Movie, 18 jaar. OOSTBURG Ledel. 14.30 en 20 uur: Gendarme op drift, alle leeftijden. TERN ELZEN Luxor, 14.30 uur: De naakte junglekat. 14 jaar. 17 en 20 uur: Blue Movie, 18 jaar. VLISSINGEN - Alhambra, 20 uur: Sex-explosie in het paradijs. 18 jaar. HULPCENTRUM Noord- en den-Zeeland te Goes, telefoon 01100- 4444 HULPCENTRUM Zeeuwsch-Vlaan deren te Terneuzen, telefoon 01150- 4444. KOEWACHT In de Belgische grens gemeente Stekene nabij Koewacht worden zondag internationale motor crosswedstrijden gehouden. Aan deze ners van de categorieën internationa len. senioren en nieuwelingen. Bij de senioren start Antoine de Jonghe uit Koewacht. NKV-vrouwenbond hield jaarvergadering De vrouwenbeweging van het NKV te Oostburg hield in hel Nederlands her vormd kerkcentrum Kaar jaarvergade ring. Na het huishoudelijk gedeelte demonstreerde de heer Hoogeveen uit Groede een gezondheidsbevorderend kooksysteem op zijn 'Amerikaans'. De voorzitster, mevrouw M. Pijcke-van Bamelen. sprak een dankwoord. GOES Voetbalsters Goes versloegen 'Yerseke' (17-0) GOES Ook in de tweede competi tiewedstrijd heeft de Goese damet- voetbalvereniging GDVV met scherp i geschoten. Dit keer werd het dames team van de vereniging "Yerseke" het slachtoffer met de korfbaluitslag van 17-0. Marja Versprille was in deze ontmoeting de topscoorster. Niet min- j der dan elf maal liet zij de Yersekse doelvrouw vissen. Mimi te Selle nam1 drie doelpunten voor haar rekening en Ella Lepoeter, Elly Voet en Ria le Conté elk een. Dat de score niet hoger werd was te danken aan hel verdienstelijke werk van de Yersekse doelverdedigster. De wedstrijd die al in de eerste helft werd beslist werd geleid door scheidsrechter H. W.j Hoogerland. 'S-GRAVENPOLDER DISCUSSIE OVER COB IN VERENIGINGSGEBOUW VAN 'S-GRAVENPOLDER 's-GRAVENPOLDER Het overlegor-j gaan Centrale Ondernemers Borsele krijgt steeds meer gestalte. Op 15 november van het vorig jaar werd het plan tot oprichting van de COB aan een aantal ondernemers voorgelegd, i De reacties waren positief: men stelde, dan ook een werkgroep in. die hel COB-plan verder moest uitwerken.- De werkgroep heeft nu haar visie op: de COB in een plan vastgelegd en het i is de bedoeling dat de ondernemers uit de gemeente Borsele over deze visie gaan discussiëren. Dinsdag 18 april komt men bijeen in het vereni gingsgebouw in 's-Gravenpolder. Er hebben zich inmiddels al meer dan 75 ondernemers voor de COB opgegeven. De vergadering begint 's avonds om half acht. HOEDEKENSKERKE Jeugdsoos in Hoedekenskerke wordt geopend HOEDEKENSKERKE Ook de kem Hoedekenskerke van de gemeente Borsele heeft vanaf vanmiddag, zater dag. een eigen jeugdsoos. Om half drie opent de heer C. van Woerkom van de Stichting Opbouw West-Zuid- Beveland de soos, die is gevestigd in I het pand Kerkstraat 17. De soos heeft de naam 'Recrav' gekre gen en is ontstaan op initiatief van een vijftal jongens en meisjes uit Hoedekenskerke. Na de opening is gelegenheid om onder elkaar een kop je koffie of een glaasje fris te drin ken. Men kan dan ook de soos bekij ken. De soos blijft, open tot 's avonds twaalf uur. In de avonduren treedt het duo Eelco Tamminga-Jacky Er- wich op. KWAP-vn A MME ADLM hield een schieting in Kwadendamme KWADENDAMME In liun clublo kaal bij de heer W. Huige te Kwaden damme gaf de handboogschuttersvere- niging ADLM een schieting op de liggende wippen. Van 13 verenigingen waven 59 schutters aanwezig. Uitslag van de eerste wip: hoofdvogel. Tonny de Jonge, Soranus. Heinkens- zand; lste zijvogel, R,. Verdonk, Vios. 's-Heerenhoek; 2de zijvogel. Tonny de Jonge, Soranus, Heinkenszand. bij lo ting; lste bovenkal, mevr. v. Loo. Vooruitgang. Kwadendamme: 2de bo venkal. J. Boonman. Vios. 's-Heeren- hoek. bij loting, lste onderkal. O. Wouterse, Victoria. Kwadendamme: 2de onderkal. mevr. v. Loo. Vooruit gang. Kwadendamme. bij loting, lste klep. C. Westdorp, Eensgezindheid, 's- Heerenhoek; 2de klep, J. A. Rijk, ADLM. Kwadendamme: 3cle klep. W. de Jonge. ADLM. Kwadendamme. Meeste kleine vogels, mevr. Steen- aert. Vooruitgang. Kwadendamme. De vliegende vogelprïjs was voor A. V. 't Westeinde. ADLM. Kwadendamme. Uitslag van de tweede wip: lste hoofd vogel. J. A. Rijk. ADLM. Kwadendam me: 2dé hoofdvogel. W. de Jonge, ADLM. Kwadendamme: lste vijvogel. Jac. Vermuë. Jacoba van Beieren. Goes: 2de zijvogel. C. Westdorp, Eens gezindheid, 's-Heerenhoek: 3de zij vo gel, P. Vermuë Jacoba v. Beieren, Goes 4de zijvogel. D. Geys. ADLM, Kwaden damme, bij loting, lste kal. C. v. d. Guchte. Spes-Nostra. Ovezande: 2de kal. P. Rijk. Vios. 's-Heerenhoek 3e kal. W. Huige. Vooruitgang. Kwaden damme: 4de kal. J. Rijk. Eensgezind-! heid. 's-Heerenhoek. Meeste kleine vo- j gels, A. v. 't Westeinde. Willem Tell.J Ovezande. zes vogels. De vliegende vogelprijs was voor F. v. Steenbergen.! Willem Teil. Ovezande. WISSENKERKE 'Kaspargo' trad op voor bejaarden Dinsdagavond irad de volksdansgroep 'Kasporgo' uit Goes op in het bejaar denhuis 'Vredestein' in Wïssenkerke. Voor een groot aantal belangstellen den. inwoners en genodigden, bracht de in Zeeuws kostuum geklede dansgroep onder leiding van de heer Vervest. met accordeonbegeleiding een aantal dansen, zoals de Driekus- man. het Wilhelmus en de Zeven sprong. De heer Vervest dankte de directrice mejuffrouw C. Flikweert voor de har telijke ontvangst en de enthousiaste belangstelling van de inwoners en ge nodigden van Vredestein. BILJARTWEDSTRIJD Woensdagmiddag werd in de zaal van het bejaardentehuis 'Vredestein' te Wissenkerke een biljartwedstrijd ge houden tussen de bejaarden van Wis senkerke en Kamperland. Kamperland won deze wedstrijd met 137 punten. Wissenkerke behaalde 132 punten. Bejaardenbiljartclub Kapelle won aan Kloetinge (213-199) KLOETINGE De bejaardenbiljarr- groep uit Kapeüe bracht voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd een bezoek aan Kloetinge. De Kapellenaren wisten van de tien gespeelde partijen er zes in winst om' te zetten en ëën gelijk te spelen. Tegenover de 213 punten wist Kloetin ge 199 punten bijeen te stoten. De uitslagen zijn: C. Hollestelie - Van de Velde 29-30, Mallekote - Lepoeter 26 23. J. Hollestelie - Paardekoper 31-32, Van Keulen - Kievit 17-18, Lamain Gelok 17-18, Willemstein - Blanken- burgh 17-30, Narebout - Sandee 20-16, De Jonge - Meulpolder 12-12, Goeree - Blok 14-20 en Van Waarde - Kaat 16- 14. VISMIJN COLIJNSPLAAT Erporlgarnaien 361 kg 763304. schar 7 kg, bot te kg, kabeljauw 137 kg. schol KG kg. tocig i 829 kg. paling 34 kg. tarbot 4 kg. herder 6 kg j en krab I kg. UIEN VEILING SINT-ANNALAND 5 april: uien middel, maal 40-op. kla* I 5.—, 1 uien middelmaat 40.op, klas I. anti Kruik 13,2!—30,36. Uien prijs per honderd kilogram. Aanvoer 44 U» VEILING GOES 7 april; groenten. p s: krops^ I 1316. II 12— 13. p 'os. selderij 39—23. radijs II 26—31, p kg selderij p bak 93. aardappelen gr 3.5, prei 3 33—37, II 35—17. spinazie I 301—325, andijvie II 54—94. uien ongesorteerd 11, rabarber 1 33— 95. Witlo: AI 121. An 36. B3I 69-81. afw. 17—25 j AARDAPPELTERMLJNMARKT 7 april; consurr.ptieaardappe^nBintje klei 40 mm opwaarts. Laten: april 9.!0; Weden: april i 9; slot: april 9. Stemming april vast. Qpensiaar- de posities 6 april. 3403 7 april 1345. Ochtend I cal!. 3 x aangezegde partij x 8.70, 2x9; res op april: 32 x 8.30. 5 X 8.40. 15 X 8.50. 3 X 8.80, IS x 8.70 5 x 3.80, 5 X 8.90. 12 X 9. 15 X 9.10 5x9. Middag call. 9 x aangezegde partij 9.10: rest op april: 14 x 8.80. 5 x 8.70, 5 x 8.80, 1 xj 3,90, 326 x 9 6 x 9.10. Dagomzet april 266. j Weekornzet april 915. In Goese tafeltenniscompetitie AANRIJDING AUTO S UITDEUKEN EN SPUITEN De oudste zaak met de modernste gereedschappen Zttidooslsingcl 22 Tel 33477 Bergen op Zoom Tussen station en postkantoor NS I nu wel definitief uitgeschakeld GOES In de A-klas van de Goese tafeltenniscompetitie is NS 1 nu wel definitief uitgeschakeld voor een ere plaats. De strijd aan de top spitst! zich nu toe tussen Goes Zuid I er. CJV 1. NS 1 verloor namelijk met 2-81 van CJV 1. Dat was niet direct een grote verrassing, maar wel verrassend was de nederlaag in deze wedstrijd van Jaap Haarkens jr. tegen Ko Koole Olympia 1 verloor ook de achtste en negende competitiewedstrijd. Eerst met 1-9 van Goes Zuid 1, waarin Henk Hoogerland natuurlijk weer voor het enige Olympiapunt zorgde, maar dat nog wel tegen Wim Sleek ing. In de wedstrijd tegen NS (8-2 voor NS) was het weer Hoogerland, die voor de enige winstpunten zorgde, door respectievelijk te winnen van Haarkens jr en Haarkens sr. Wim Sleeking zag zijn positie in het' persoonlijk klassement nog meer ver slechteren. want Goes Zuid 1 won wel met 7-3 van TVK 2. Sleeking verloor in die wedstrijd opnieuw, nu van Jacobusse. Goes Zuid 1 9 7 2 0 16 59-13 CJV 1 7 6 1 0 13 45-15 NS 1 9 5 0 4 10 47-43 TVK 1 6 2 1 3 5 29-31 TVK 2 8 2 0 6 4 31-49 Olympia 1 9 0 0 9 0 19-71 In de B-klas behield AKF zijn gunsti ge positie zonder al teveel moeite. Wegens niet opkomen van Goes-Zuid II werd AKF met 10-0 winnaar ver klaard, terwijl de wedstrijd tegen NS II zonder noemenswaardige problemen met 8-2 werd gewonnen. CJV II blijft op één punt volgen. Eerst werd CJV III met 7-3 geklopt. Overigens met meer moeite dan verwacht, want Jan Kees Beijer moest onverwacht de punten laten aan vriend Jaap Quinten, waardoor Beijer in het persoonlijk klassement werd ingehaald door team genoot Jan Roose. Vervolgens werd Olympia II met duidelijke cij fers weggespeeld (S-lj. Daan van de Velde liet het enige Olympia-punt aan-! tekenen door een zege in drie sets op Piet Bakker. Goes-Zuid II behaalde een normale overwinning op Olympia II (3-7)' waarbij wel moet worden aangete- j kend, dat de enige damesspeelster in de competitie voor twee punten voor Goes-Zuid zorgde. Het was de eerste overwinning voor Goes-Zuid II. Tegen NS II moesten de Zuiderlingen weer Burgerlijke stand BORSELE Geboren: Martine M. J. d v G. J. Nagelkerke en J. v. Eijkeren, Kwaden damme; Jessica D. d v M. Caljouw en N. v. d. Broeke, Nieuwdorp; Johannes! P. z v J. P. M. de Vos en J. C. Paulus, Nisse; Antony R. z v J. C. Kopmels en i M. Hugens, 's-Heer Abtskerke; Dina J d v M. Meerman en L. Witte. Borsele; Maria S. d v J. de Witte en P. M. v. Sluijs, Baarland: Antje C. d v C. Janse i en W. A. v. d. Meide, 's-Gravenpolder; Hendrik L. z v W. Schipper en J. L. Schrijver, Borsele; Cornelia C. d v C. P. Traas en C. P. Rijk, Nieuwdorp; Peter M. z v G. C. Alderliesten en P. A. Geelhoed, Lewedorp; Renatus J. A. z v J. A. Remijn en C. M. H. v. Vugt, 's-Heerenhoek; Jan A. L. z. v. L. Jille en P. M. v. d. Berg, Lewedorp; Willem z v C. Duijnkerke en L. Poppe, Borse le: Cornells z v A. J. de Kraker en N. Nieuwenhuyzen, 's-Gravenpolder; Abra hamina M. d v J. C. de Meester en C. M. Zuidhof, 's-Gravenpolder: Mark C J. z v P. J. W. Verdonk en P. M. v. d. Made. Nieuwdorp; Pieter C. z v G. Korstanje en J. M. v. Dalen, Oudelan- de: Monique M. NL d v Q. M. Boon man en A. J. Traas, Lewedorp; Maatje W. d v A. v. Damme en A. W. Sandee. Hoedekenskerké. Ondertrouwd: M. J. H. M. Elshcut 21 j en P. M. Koopman 21 j; L. N. v. Garsel 23 j en M. S. de Jonge 20 j.' C. J. Hollestelie 21 j en M. P. A. Rijk 22 j. C. A. Kloosterman 20 j en A. W. Huissen 19 j. H. Koole 18 j en J. A. Rooze 18 j. M. W. Boonman 28 j en A. M. Rijk 20 j. B. G. Delhez 27 j en E. M. Traas 24 j. W. Almekinders 31 j en A. C. Welleman 27 j. Getrouwd: M. A. de Regt 22 j en A. C. v. Oosten 24 j. J. P. F. Pierers 26 j en C. P. Franse 22 j. J. Luijk 23 j en C. M. T. Tramper 21 j. C. A. A. Fontaine 22 j en N. J. Hoogstrate 21 j. E. Maas 24 j en A. E. M. Rijk 19 j. C. L. C. Traas 29 j en J. J. Dekker 19 j. L. Lambregtse 21 j en J. C. Elenbaas 18 j. L. N. v. Garsel 23 j en M. S. de Jonge 20 j. Overleden- M. Ponse 83 j wedn v. A. Karelse. C. Vermue 84 j wed. v. J Boonman: P. Jeremiasse 77 j e v J. Traas: M. v. Liere 74 j wed. v. J Moerman: J de Kok 86 j; J. Boone 85 j e v J. Nieuwenhuijse. het onderspit delven (3-7). Verder dan twee overwinningen van Johnny Reu vers en de dubbel-wint (Luteyn-Reu- vers) kwam Goes Zuid niet. CJV 2 9 8 0 1 16 75-15 AKF 8 7 1 0 15 58-22 NS 2 9 4 1 4 9 47-43 CJV 3 8 3 1 4 7 38-42 Olvmpia 2 9 1 1 7 3 24-66 Goes Zuid 2 9 1 0 8 2 18-72 KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk: ZUID-BEVELAND: Baarland 9 dr. Bakker; Biezelinge 10- 2.30 ds. v. Loon; Brossele 9.30 ds. Tentscher; Driewegen 9 dhr. Schoen makers: Ellewoutsdijk 10.30 ds. Hoo gendoorn; Goes: Ter Valke 9 ds Geur- sen, Oosterkerk 10.30 dhr. Jumelet: De Hoogte 9.15 ds. Strating; De Veste 5 ds. Strating; Jeugdkerk de Veste dienst in de Grote Kerk; Jeugdkapel de Veste 10 dhr. Quaak; 's-Gravenpol- der 9.30 ds. Vnjlandt; Hansweert 9.30 dhr. Cornet; 's-Abtskerke 10.30 ds. Krijger: 's-H-Arendskerke 9-10.30 dienst; 'sH.H. Kinderen 9 dhr. Geuze, 10.30 ds. Prakke; Heinkenszand 9-10.30 da. Attema; Hoedekenskerke 10.30 dr. Bakker; Kapelle 9-10.30 ds. Scholten; Kattendijke 9 ds Prakke; Kloetinge 9-10.30 uur wika Hiensch; Krab- bendijke 9.30- uur ds. van Noorden nen; Kruiningein 9-10.30 ds. Bossen broek; Lewedorp 10.15 ds, v. Die: Nieuwdorp 9-10.30 ds. Warners; Nisse 9 ds. Krijger; Oudelande 9 ds. Hoo gendoorn; Ovezande 10.30 dhr. Schoen makers; Rilland-Bath 10-2.30 ds. Dek ker; Schore 9.30 ds. Poldervaart; Waarde 10 ds. v. d. Woord; Wemeldin ge 10-5 ds. Poelman: Wilhelminadorp 10.30 ds. Schaap; .Wolphaartsdijk 9.30- 2.30 ds. v. Die; Yerseke l:-2.30 ds. Gebraad. NOORD-BE VELAND: Colijnsplaat 10 ds. Ytsma, 2.30 ds. Kwakkelstein; Geersdijk 10 dhr. Kraak, 2.30 dhr. De Ruiter; Kamperland 10 ds. Luuring, 2.30 ds. Hoogendoorn; Kats 9 ds. Schaap; Kortgene 10 ds. De Boer; Wissenkerke 10 dhr. De Ruiter, 2.30 dhr. Kraak. Gereformeerde Kerk: ZUID-BEVE LAND: Baarland 10 ds. Wagenmakers. 2.30 ds. Hoogkamer; Borssele 10.30- 2.30 ds. Koolstra; Driewegen 10.30-4 ds. Noordhof; Goes: Westerkerk 10 ds. Seegers, 5 ds. De Bruijne: Ooster kerk 9 ds. De Bruijne, 5 ds. Seegers; Heinkenszand 10 ds. Tieleman, 2.30 Ds. Noordhof: Kapelle 9-10.30 H.A. 5 ds. Plomp; Krabbendijke 9.30-2.30 ds. v. d. Verk HA.; Kruiningen 9.30 HA..- 2.30 ds. v. d. Molen: Lewedorp 9.15- 2.30 ds. v. d. Berg: Rilland-Bath 9.15- 2.30 ds. Firet; Wemeldinge 9 ds. Noordhof. 2.30 ds. Tieleman; Wol phaartsdijk 10.30 ds. De Bruijne. 5 ds. Eringa; Yerseke 10-2.30 ds. Terlaak. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 10- 2.30 dr. A. Bondorp; Geersdijk 9 ds. Kramer. 2.30 ds. Rienstra; Wissenker ke 10-2.30 dienst. Gereformeerde Gemeente: ZUID-BE VELAND: Biezelinge 9.30-6 leesd.: Borssele 9.30-2-6 ieesd.; Goes 9.30-2-6 leesd., 's-Gravenpolder 3.30-6 ds. Voge laar 2 leesd.; Hoedekenskerke 10-2.30 leesd.: Krabbendijke 9.30-2-6 ds. Hage; Kruiningen 9.30-2-6 leesd.; Nieuwdorp 9.30-2-6 leesd.: Nieuwdorp 9.30-2-6 leesd.; Nisse 9.30-2-5.30 leesd.: Rilland- Bath 9.30 H.A.-2-6 ds. Molenaar; Waar de 9.30-2-6 leesd.; Wemeldinge iO-41 leesd.: Wolphaartsdijk 9.30-2-6 leesd.; I Yerseke 9.30-6.30. H.D. ds. v. d. Poel.l 2.30 leesd. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 1U-4 stud. Breugdehil; Kamperland 10-5 stud. Paul, Kortgene 10-2.30-6 leesd.; Kortgene II april 7.30 ds. Hage. Geref. Kerk Yrijg.: Goes (Koninginne- kerk, Nassaulaam 10-2.30 ds. Brem-I mer; Kamperland 10 ds. Feijter, 7.30 ds. Vreugdehil. Oud-Geref. Gemeente: 's-Gravenpolder 9,30-1.30-6 leesd. '"Chr. Gereformeerde Kerk: Biezelinge 10-3 kand. Bijkerk; Goes 10-5 as. Ril- bers. Geref. Bund: Waarde (Dorpshuis) öjJO as. Catsburg. rije Evangelische Gemeente: Goes 10 dhr. De L-ugt, 5 ds Geur?sen: Wenu-i- dinge 10-2.jjU ds. v. Bruggen; Yerseke 10-2.30 dienst. Ver. van vvijz. Hervormden en Rem Kring: Goes 9.30 ds. v. d. Berg. Leger des Heils: Yerseke lu-6 majoor EiKenaar. Geref. Gem. in Ned.: Kruiningen 9.30-1 2-6 leesd.; Yerseke 10-1.45-5.45 leesd. Volle Evang. Gem.: Goes: gebouw1 Westwal 4H 3.15 samenkomst; Krui ningen (Dorpshuis) 7 samenkomst. R-K Kerk: Goes, parochiekerk 9 en 10.30 zaterdag 19; De Hoogte 11.30, Hansweert 8 en 10.30, zaterdag 18; 's- Heerenhoek 7.30, 9 en 10.30, zaterdag 19: Heinkenszand 7.30 9 en 10.30. zaterdag 19; Kamperland (toeristen kerk) 9 en 10.30, zaterdag 19; Krab bendijke (in cultureel centrum i 9; Kruiningen (in hotel De Korenbeurs' 11.15; Kwadendanune S en 10.30, za terdag 19: Lewedorp 7.30 en 19, zater dag 19; Ovezande 8 en 10. zaterdag 19; Rilland-Bath 10. Nzaterdag 19. d rsterdag 19.15. VEILING BERGEN OP ZOOM e 108—150. Koensiool 21—88. rode koot »v. kool 64-79. orekpeeo 17. sla 12— ',j33, rabarber 25—16, radijs 18-32. 44—71. uien 6—:8. wltlol 67—131. go-:, letout 21—62. KCudrenet 57—61. winulon -ia-Ti; recny 59-66. coofe.-e.TC* 31—72. VEILING ZWÏJNDRECHT 3 68—10G. D 144, witlof: A II 78—33. B II 71. veldsla 260-3W. rabarber »-68. sUAU!- 17 per stuk, koolseldrlj 4759. korolcooitiiers' 75 74—80. 60 51—55. 50 44—47. 40 440—44, 25 J2-34, 'Ji 25—26, 35 23—24, kroot 60—64 per kg. stek 25—H. lomater.: A 2050-5080 per bak. C 1(20—13». CC 1610. selderij 16-31 per bos, peterselie 1313, radijs 25—39. VEILING ROTTERDAM 6 apri: Aardappelen 7—13 per kg. andijvie i A MB—147. snijbonen I A 560. roti: kool 3-22. gele kool 8—35, witte kool 7—12. grote peer, 722. peterselie 2029 per bos. prei I A 4778 per kg. selderij 18—33 per bos. sla I A 13—16 per stuk. stoof sla 4351 per kg. spinasic 50—101. spruiten' I A 153153. II A 1:21-5. uien 3 10. witlof: I A 114154, II A 62—126, II B 40— 104. Aanvoer witlof 51 Ion. Radijs 16-39 per bos. rabarber I A 49—70 per kg. aardbeien I A 158-167 per doosje, bruine bor.ea -33 per kg. Cox's orange pippcr.: 75-85 5474 per kg, 70.75 50—58, 65-70 36—43. 60-65 31—33. Aanvoer 4 ton. Golden del.: 83 opw. 29—66 per kg. 75A0 31—70. 70.75 26-65. 65-70 23—49. 60.65 30-27. Aanroer 20 too Goudrenet: 30 op*'. 45-67 per kg. 75.80 1668. 70-75 46-56. 65-70 32—36. Aanvoer 3 ton. Winston: 80 opw 68—74 per kar. 75J50 49-67 70.75 50-67. 65-70 37—49. 60.65 21—27. Aanvoer 8 ton. Conference: 65-70 80—84 per kg. 60-65 66—78. 55-60 5664. 50-55 36—35. VEILING TERNEUZEN 7 april, p st sla I 13—30, II 13—17. bloemkool All 50—37, Bil 2008, afw. 27. p bs selderij 4857. radijs 15—35. p kg Meer landers grote 6— 10. Eigenheimers gr 14, andijvie 109, pret 19—38. rabarber 57—62. spinazie 98—106. spruiten ge. scnoond 73—100, uien 3—12, widof B 99—01, Bil 46—60, afw. 10-52. VEILING MIDDELBURG 7 april: aardappelen. Kooproansölauwe gr 8—17, Bintje bo 10—14, gr 9—11. tomaten All 330— 232. Bil 190. Jonathan 70 49. 60-70 32—36. Gol den Del. 80 68. 75.85 45—46. 70-80 63-64. 70-76 37—50. 65.70 24—48 60-65 13—20. Groenten, sla 32—19, andijvie 102—152, glasspirrazle 30-26. natuurspinazie 2210. radijs 1540. rabarber 42—ae, witlof A 51—90. B 59—78, afw. 2T7—ö4. stek 9—35, "oreekpeen 4—19, waspeen 13—19, prei 18—38. uien 21—34, rode kool 8—12. sav. kool 35—52, snijselderij p bs 9—36. p kg 66— 100, p kist 102—310, postelein 153—156. komkom mers 76 71. 61-76 5583, 51-61 55-68, 41-31 44— 48 36.41 31—35. 31.36 28—4-1. 36-31 26. krom p kg 57—65, stek p kg 29. spruiten ongeschoond A 4247, D 96, geschoond: B 82, winterbloemkoo! 6 67—'105. 8 48—80, 10 40—54, kasbloemkool 35 29. De eerste kasbloemkool werd geleverd door H. Geldof, Molenweg 2. Veere. De eerste poste lein werd geleverd door A, Joziasse. Domburg, seweg 88. 0ostkape'le- VEILING KAPELLE-BIEZELINGE 7 april: Golden Del. I 80 49-60. 75 60-61. 70-80 51—56, 70 53-55, 65 34—36. 60 19-31, II 80 38— 46, 75 45—47 70-80 38—17. 65 26-32 60 19—20. X70 25—29 55 19, Winston I 75 78. 70 78, 65 74. n 75 5!. 70 50. 65 25-34 60 17-25, nd 17. Goudrenet-te 1185 63 75 63—65. 70 54 65 47, rt 19, grof 21, Jonathan lid 14. Conference II 60 73, fijn 33. kroet 7, Conference op monster I 60 84—86, 55 7073, II 50 50—51. 45 44. St-Remy I 70 71. 60 69, II 70 66, 60 d 37—52. grof 48, rijn 25. kasaardbeien p ds v 200 gram I 138—167, II 108142, groenten, spinazie 59—67, radijs 31 30. witlof 74, prei 27—32, sav .kool 27-36. WEEKENDDIENST ARTSEN DE BEVELANDEN Alarmnummer 01100-4444 8-9 APRIL Goes: T. F. v. d. Werff, Wijngaard straat 51, tel. 7451. Wolphaartsdijk, Heinkenszand. 's-Heer- Arendskerke: D. P. van Driel te 's- Heer-Arendskerke tel. 01106-1202. Reimerswaal A. W. Ampt te Yerseke. tel. 01131-1444 en G. J. Noome te Krabbendijke tel. 01134-1444. De praktijk van de artsen J. Geldof. J. M. A. Kole en S. E. J. Wöstmann wordt waargenomen door H. H. M. Zwartelé, Werrilaan 43 's-Heerenhcek tel. 01105-280. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge; ds praktijk van de artsen H1. J. En- tink en E. F. Facee-Sc^ffer wordt waargenomen door: A. J. Eckhardt te Wemeldinge tel. 01192-438. Borssele, Nieuwdorp: J. J. Gelderblom te Niewdorp, tel. 01196-327. Parktijk D. Vreeswijk Kapeüe. Dienst D. Vreeswijk, Biezelingsesiraat 57, tel. 01102-1290. De praktijk van J. A. van Arkel te Wissenkerke wordt waargenomen door V. 't Hart te Kamperienad tel. 01107-338. De praktij van W. J. Klein-W'assink te Colijnsplaat. wordt waargenomen door: H. Janssen te Kortgene tel. 01108-319. Cliirurgendienst: dr. M. J. de Bruin te Goes', tel. 01100- 7659. T andartsdiens ten: R. W. Hendnksen. Lepelstraat 6 le Yerseke. tel. 01131-1313. za. zond. 9-10 uur v.m. Apotheek De Zeeuwsche apotheek. Grote Markt 10, tel. 5255. Ziekenauto's: Auto "bergzicht* tel, 01100-7000. 's-Heerenhoek, tel. 01105-273: Krabben dijke. tel. 01134-1527 b.g.g. 1323; Kam perland. tel. 01107-234. Dierenartsen: De praktijk voor Noord- en Zuia- Beveland wordt waargenomen door: A. C. Noordenbos le Heinkenszand, tel. 01106-1290. Walcheren: dr. R. M. Barkema (con sult alleen na telefonische afspraak) tel. 01180-3118. Wijkverpleging; Goes zr W. J Vos. tel. 8549. Ouüelanae. EllewoutsdijK, 's-Heeren- hoek, Borsseie, Nieuwdorp. Lewedorp, Nisse. 's-H-Hendrikskinderen, 's-H- Arendskerke: zr. Fihus. Beatrixstraat 10 te Nieuwdorp, tel. 01196-12200 heeft dienst voor zr. Van Rijsingen-Stee man, zr. Franca, zr. Korstanje, zr. Hoogenboom, zr. Bolier. Noord-Beveland, Wilhelminadorp, Kat tendijke en Wolphaartsdijk: zr. Van de Kamer te Colijnsplaat tel. 01199- 332. ADVERTENTIE J AUc werkzaamheden betreffende BEGRAFENISSEN in Middelburg en in de dorpen op Walcheren I. N VERHULST Singelstraat 15 Middelburg Telefoon 01180-3802 (des nachts 3312).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 29