Texoro shirts. Titel yen de eerste klas bleef op Schouwen KAASSTAD TOERNOOI Columbus .en Fischer; oorzaak m gevolg ft "'J ZATESDAS 8 APRIL 1972 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ]9 Het eerste klas kampioenschap van Zeeland is een Schouw- se aangelegenheid gebleven. Was het vorig jaar J. Huigens uit Kerkwerve, die de titel veroverde, dit jaar is het de Zie- rikzeese onderwijzer M. de Wild, die het examen voor toe lating tot de hoofdklas met goed gevolg heeft afgelegd. Vijf jaar geleden in clubverband met dammen begonnen daar voor interesseerde hij zich meer voor het schaken raakte hij meer en meer in de ban van de talloze mogelijkheden van het damspel. Zonder overdrijving mag ik zeggen, aldus De Wild, dat ik 'verslaafd' ben aan het dammen. Het eindspel heeft zijn grootste interesse, terwijl hij zich in het positio nele spel beter thuis voelt dan in het combinatieve. Zijn par tij tegen C. J. Hollestelle, die de titel voor de zoveelste maal aan zich voorbij zag gaan, demonstreert De Wilds voorkeur 'voor het opbouwende, positionele genre. Met bijna mathe matische zekerheid construeert hij de winststelling. Wit: C. J. HoUestelle - Kortgene Zwart: M. de Wild Zierikzee Gespeeld in het kamp. van Zeeland 29-l-'72 1. 32-28 19-23: 2. 28x19 14x23; 3. 34-30 10-14; 4. 30-25 14-19; 5. 25x14 19x10; 6. 40-34 10-14; 7.45-40 14-19; 8. 50-45 5-10; 9. 34-30 10-14; 10. 30-25 17-21. Een opening met een vrijblijvend karakter, daar er voor beide partijen alle ruimte is voor andere speelbare zetten. Zwart speelt nu 17-21, waarop wit terecht met 31-26 ant woordt, zwart dwingend tot een onwelkom tempo. Logischer was geweest een opslui ting te aanvaarden of anders in plaats van 17-21 met 17 of 18-22 vervolgd te hebben. 11. 31-26 4-10 (doet dus wat gefor ceerd aan). i2. 26x17 12x21; 13. 40-34 15-20: 14. 44-40 10-15; 15. 37-32 7-12; 16. 41-37 1-7. 17. 47-41 21-26. Bij wits laatste zet past de kantte kening, dat het vroeg opspelen van schijf -17 in een stand waar zwart nog alle gelegenheid heeft, om tot flankspel over te gaan, niet is aan te bevelen. Wij hadden daarom de zaak liever nog even 'warm gehou den' door met 11-17 wits verdere zetten af te wachten. Nu speelt zwart eerst 21-26, waarna 32-27 goed past in het vereenvoudigingsschema, dat na 11-17 kan worden uitgevoerd. 18. 32-27 11-17; 19. 27-21 16x27; 20 37-31 26x37; 21. 42x11 7x16. Zwart houdt aan deze opruimings woede van wit een behoorlijke ter reinwinst over, waarbij de witte lan ge vleugel een wat gedeformeerde in druk maakt. Er viel zeker wat voor te zegcien om direct vier schoppen te bieden. Nu zuicl dat niet deed en OW de gele genheid gaf goedkope informatie uil te wisselen, is de consequentie dat zuid voorzichtig verder moet bieden, want het is aannemelijk dat hij ten minste twee schoppenslagen en twee hartens zal gaan verliezen. Een goed bod is twee schoppen (de kleine Binst!], drie schoppen valt nog te verdedigen. veld 23 te bezetten, om wit door 14-19 met een eventuele afruil (die inder daad ook volgde) voor te zijn. 29. 39-33 18-23; 30. 33-29 23x34; 31. 30x39 20-24; 32. 38-32 13-18: 33. 43-38 8-13: 34. 49-43 14-19: 35. 46-41 7-11; 36'. 32-27 21x32: 37. 38x27 11-17; 38. 48-42 18-23; 39. 37-31 15-20; 40. 25x14 9x20. Voornamelijk door de al te passie ve houding van zijn tegenstander heeft zwart op rustige, bekwame wijze zoveel positioneel voordeel op gebouwd, dat de winst in theorie eigenlijk al aanwezig is. De kwestie is hoe dit te realiseren. Laten we vanuit de diagramstand de onder wijzer in zijn damles volgen. Stand na 409x20 22. 41-37 16-21!; 23. 34-29 23x34; 24. 89x30 19-23: 25. 33-29 23x34; 26. 30x39 6-11. Wit springt toch wel erg roekeloos om met de speelruimte. Zwart krijgt door deze terugruil de ruimte op een presenteerblaadje aangeboden. 27. 40-34 11-16; 28. 34-30 2-7. De betekenis van zwarts zet ontgaat ons. Beter is b.v. schijf 12 eerst naar veld 22 te dirigeren of rechtstreeks j a fd"'M 1/ M W m q •3 41. 42-38 20-25: 42. 31-26 3-8: 43. 36-31 24-30: 44. 35x24 19x30; 45. 41-36 17-21; 46. 26x17 12x32; 47. 38x27 30-34; 4S. 39x30 25x34; 49. 27-22 8-12; 50. 31-27 23-29!; 51. 36-31 29-33; 52. 31-26 12-17; 53. 22x11 16x7; 54. 27-22 33-39; 55. 43-38 39-44. Hier blijkt het voordeel van de ter reinwinst. Zwart ligt in de race naar de dam lijn vele tempi voor. 56. 26-21 34-39; 57. 22-17 44-50; 58 38-32 39-43 en wit geeft op. Het eindspel werd zeer beheerst gespeeld; het te vroeg doorlopen naar dam zou wit de kans hebben gegeven tot z.g. plakkertjes. Ondanks de bewering van De Wild, dat hij zich 'nog een beginner voelt', geloven we, dat de hoofdklas een versterking te wachten staat. PROBLEEM VAN DE WEEK: m m m V. m sa m fp $f|-. .m :m v w m - j H w Ét m '■-9> -- Tijdens een door F. Raman in 1937 te Parijs gehouden simultaanseance kwam het tot de volgende merk waardige situatie. De vraag is hoe zwart na het foutieve 36-31 van wit schijf- of partij winst kon for- :eren? Oplossing elders op deze pagina. Als diagram 1, met wit aan zet, niet te winnen zou zijn geweest, had Robert Fischer nooit bestaan en zouden we dit jaar de match Spasski-Fischer hebben gemist. De positie is uit 1492. Wit: koning Ferdinand van Spanje, zwart: Fonseca. Gespeeld aan het Spaanse hof, op het ogenblik, dat Columbus woedend de residentie had verlaten, omdat a) niemand geloofde, dat de wereld rond was en b) hem de titel onderkoning was ge weigerd voor dat-land-in-het-westen dat hij zou gaan ontdekken; iets dat later Amerika zou worden genoemd. Koningin Isabella wilde geld beschikbaar stellen, doch moest toestemming heb ben van de koning juist op het ogenblik, dat deze zich met de vreselijke dreiging..., Talf zag geconfronteerd. i Evenwel, wit kon winnen, en de ko ning zag het en werd gul en blij, en Columbus zeilde naar het land van Indianen en Robert Fischer (Bedenk tijd voor alle categorieën 10 minu ten). -A Wit is aan zet: beide spelers spreken af wederzijds bij elke zet schaak le zullen geven tot één hunner mat staat. De kwelling is ontworpen door de heer Leathern, die we ons inziens in geen geval dank verschuldigd zijn. want als er ooit een methode is ontworpen om duizenden dol te draaien dan is het wel dit schaak schaak-schaak-mechanisme van ge noemde heer. Leest u bij diagram 3 vooral de tekst. Wit moet zwart mat geven in 5 zetten, met behulp van zwart. Wit speelt noch zijn koning, noch zijn paard. Zwart begint te spelen (elk 5 zetten 4 i 1 w 1 M r a- 'A t '3 s a 2 De componist van deze onwaarschijn lijkheid is Lommer, die eertijds een schaakcafë dreef in Londen waar zelfs de grote Lasker op avondvisi tes kwam toen toernooien in Spanje organiseerde en nu een wat rustiger leven leidt, wijl hij de zes kruisjes grinnikend is gepasseerd. We eindigen natuurlijk weer met de koning van de lach Sam Loyd. 36-31? 21-27!; 31x22 29-33; 38x18 14-20; 25x12 10-14; 18x20 15x44; 49x40 7x49! Zwart staat pat. Dat is, met weder zijds hulp. gepresteerd in slechts 10 zetten. Wit begint normaal, zwart draagt 9 keer zijn zefc-steentje bij. jjBBips StAUiag -IOA si japuoAV uaa '90a '01 -'9Sk '■soa '6 :2,11a '+8<4a '8 :GPa.':iqa 'i :tpa '9 !9J 'rH 'S "-lS>a 4v !sq ':sva e !9*M, '5Va 'S 'ES 'I AI UXBJSBia •mu 'gqa '9 :rex 'ass -e :8BX 'Z,S 't> :8S£ '93 '8 '-2*1 '98 'g MIBI III uieaSBia •IBIU ':iqa iqx 'PI -'-■■90T '+90.J 'SI +:SP1 9Pd "SI '+8qa 'li +:soa '+dr-8oq 'oi -t:80£ '+d80 '6 :8Pd a8P "8 +:8sa i-8sa't ;8.ia '+181 '9 +'88a '+d :8-8il '9 +:s3i d3§ 'P 2.3N '-r-'iop '8 +:i0J -ioq 'S -LWd '+lfl 'I II unuScja -jbui Sipaods U9 iS 'BEL 8Ji 'E !8S£ '4-88.1 "I I XUBjSeiQ Eind maart werd te Alkmaar voor de zevende maal het gro te Kaasstadtoernooi gehouden. Organisator Ben Essing mag in elk opzicht bijzonder tevreden zijn. De organisatie verliep vlekkeloos en bovendien won hij samen met de Amsterdam se mathematicus Gertjan Förch op overtuigende wijze de eerste prijs. Den Haag deed voor de 2e en 3e prijs van zich spreken: Versluis-Rijke en mevr. Akkerman-Leeuwin dien den zich daarvoor aan. Zoals vaak bij dergelijke langdurige toernooien (88 spellen) waren er vele verrassende resultaten. In volgend spel van de eerste speeldag probeerde oost op dap pere wijze een kwetsbaar groot-slembod in de wacht te sle pen: 4 B 10 5 3 V 10 7 6 Géén 4 A V 10 7 6 5 7 V H V B 5 3 A B 8 7 5 4 4 9 4 A H 9 6 4 2 V Géén H V 10 9 6 3 8 4 V 8 V A 9 8 4 2 West gever, OW kwetsbaar. West opende met één harten noord twee klaver waarop oost met drie klaver grote kracht aangaf en verdere informatie aan zijn partner vroeg. Zuid had nu keuze uit meerdere bie dingen: o.a. komt drie harten in aanmerking om noord aan te geven dat zuid hartenaas heeft. Gelukkig voor NZ koos zuid dat hod niet. maar verhoogde tot vijf klaver. Dit kon niet verhinderen dat west een eenvou dig tweede bod had: vijf ruiten, welke mededeling uiteraard met vreugde door oost werd vernomen. Noord redde met zes klaver oost bood zes ruiten zuid, die een defensieve slag meende te hebben (hartenaas) paste, west paste waarop noord toch nog maar besloot tot zeven klaver. Had oost nu gedoubleerd, dan waren OW daar 700 punten rijker aan geworden. Oost échter meende, dat op grond van het biedverloop de noordspeler misschien wel eens zou kunnen besluiten om nier. met klaver uit te komen en hij (oost) probeerde dan ook 'alles of niks': zeven ruiten! Iedereen paste en Kees Kaiser (noord) stond nu voor de opgave, de juiste kaart op tafel te leggen. Na voor oost ongetwijfeld "spannende ogenblikken koos noord toch voor klaveraas en dat betekende één down. U ziet, dat elke andere uitkomst dan klaveraas het contract weggeeft: de spelleider krijgt in dat geval de kans op schoppenaas en heer, zijn ene klavertje op te ruimen en verder zijn de schoppens vrij te troeven. Maar stel je eens voor, dat oost de ruitenbieder was geweest en dat zuid tegen zeven ruiten had moeten voorspelen?! Welke zuid zou niet trots met hartenaas begonnen zijn om daarna van bridge-ellende ineen-te zakken... Bridgevraag van de week: Noord gever, niemand kwetsbaar, parenwedstrijd. De zuidspeler heeft: 4VB 10 76542 W 7*4 4— 464 Noord één klaver oost past zuid één schoppen - west doublet noord twee klaver oost twee harten wat doet zuid?? Antwoord elders op deze pagina. (ADVERTENTIE) Ossetong op Oostenrijkse manier U kunt het zich eens gemakke lijk maki"i en de gekookte osse tong van le stagei betrekken. Veem 16 plakken van in totaal mgeveer 400 gram Eruit een fijn gesnippera uitje, tn 76 gram boter goudgeel, meng e> HiO gram heel lijn gesneden rauwe lever door laat deze nie' langer dan twee minuten zachtjes meebakken. Voeg 30 gram bloem toe en laat dit onder voortd.urend roeren wat kleuaannemen Als elk ■poor van wit verdwenen is. ••oegt u geleidelijk i dl water toe. waarin u een bouillontablet hebt opgelost. Blijf steeds goed roeren, boven laag vuur. lot de saus bindt. Laat :le saus nog enkele minuten prut telen en meng er dan een afge streken eetlepel fijngehakte peter selie door. vier eetlepels kapper tjes, twee theelepels citroensap, zout naar smaak en royaal vers gemalen peper. Leg de plakken ossetong er in en laat alles sa men goed heet worden. Geef er lardmpelmtree bij Mousse van ham Smelt iO gram bolei, roer er een eetlepel bloem door en ver volgens ande~halvt dl lauwe melk. Blij; goed roeren, boven een laag vuur, tot een dikke saus ontslaat Meng er een afgestre ken eetlepel tomatenpuree door. een dl lauwe koffieroom, een theelepel paprikapoeder. 250 gram gemalen magere gekookte ham en Gis laatste vier blaadjes gelatine, eerst in koud water ge weekt en goed uitgeknepen. Blijf roeren tot dc gelatine is opgelost en neem dpan van het vuur. Roer na enkele minuten afkoe ling vier eetlepels rode port door het hammengse'. er. laai het dan geheel af koeten. Schep de massa over in een patépot of kleine e e npersoonsp'oties o] schaaltjes en zet. deze in de koelkast tot de inhoud getieei stijf is geworden. Geef er stokbrood bij of vers geroosterd brood en boter en augurkjes Visfilet Mimosa U kunt voor dit recept elke zeevis nemen, maar sta niet op long als er toevallig verde kabel jauw in de winkel ligt.' Bestuif de filets met zout en bloem en bak ze m ruim boter kort aan beide zijden. Kook eieren hard. verkrui mel de dooiers en vermeng ze met een even gefruit zeer fijn gesnipperd uitje. zout. versgema len peper en wat fijngehakte ver se peterselie. Leg de gebakken visfilets op een warme schaal, schep het ei mengsel er op en druppel er wal citroensap over. Geef er aardap pelpuree bij en gestoofde plakjes winterwortel. V weet toch wel dat winterwortel veel fijner is dan de inmiddels zéér bedaagde 'waspeen'? Garnalensoep Zet 1 l koud water op met een scholgraat of een paar vislcoppen. takje peterselie, schijfje citroen, zout. peper en een stukje prei of ui. Breng het net aan de kook en laat het dan nog zachtjes een half uurtje trekken. Roer een dun papje van een volle eetlepel bloem. 4 eetlepels koffieroom. 1 afgestreken eetlepel tomatenpu ree en enkele lepels van de ge zeefde bouillon Roer het mengsel geleidelijk door de rest van de wat afgekoel de bouillon en blijf roeren tot de soep licht bindt, boven een laag vuur Voeg een snufje cayenne of paprika toe. enkele druppels ci troensap en laat 100 gr gepelde garnalen mee warm worden, maar vooral niet koken. Strooi gehakte peterselie over de soep. Als u van kerrie houdt, leunt u deze soep ook heel goed 'parfu meren' met een snufje kerrie. Spaans ijs In Spanje noemt men dit ijsae- recht ook wel Amor Frio. ojte wel 'koude liefde'. Roer vier ei dooiers los 'ooven een zeer laag vuur met 125 gr suiker, een snuf je zout. een snufje kaneel en voeg dan geleidelijk een halve liter lauwe, vooral niet te warme melk toe. Blijf steeds goed roe ren tot de massa licht bindt. Los er twee blaadjes voorgeweekte gelatine in op en laat het meng sel afkoelen. Meng er dan een uitgeperste sinaasappel, een theel epel citroensap, twee eetlepels stijfgeklopte slagroom en als laatste de stijfgeklopte eiwitten door Schep hel mengsel in een ijslaatje en zet dit in het vries vak van uw koelkast tot het bevroren is. Sprenkel vlak voor het opdienen gekoelde sherry over het ijs en stuif er ecu mengsel van zeer fijn gehakte walnoten en een snufje kaneel over. Gevulde ananas De prijs van verse ananas is tegenwoordig zo laag geworden, dat wij dit feestelijke fruit best eens kunnen opdienen. Snijd een dunne plak van de onderzijde van een kleine ananas zodat hij goed kan blijven staan. Snijd de vrucht 5 cm verder nog eens door en snijd ook het bovenkupje af. zodat u de vrucht met een scherp mes geheel kunt uithollen, ook de onderste dikke plak. Snijd het vruchtvlees in plakken, ver wijder de harde kern en snijd het vlees verder zo fijn mogelijk. Klop een kwart liter ijskoude slagroom stijf, te zamen mei 100 gr poedersuiker. Meng de fijnge sneden ananas er door en als laatste 2 stijfgeklopte eiwitten. Zet de uitgeholde ananas weer op de onderste dikke plak, schep het slagroommengsel er in en zet het bovenste kapje er weer op. Zet de ananas zo nog een half uurtje ïn de koelkast. Kip met kruiden Snijd met twee messen 100 gr ijskoude boter door 200 gr ge zeefde bloem met een snufje zout tot een kruimelig mengsel ont slaat. Voeg 3 eetlepels koud tea- ter toe en vorm de deegmassa tot een bal. Laat deze afgedekt zen half uur in de koelkast rus-, ten. Braad intussen een in 8 stuk ken gesneden braadkuiken 20 mi nuten in 50 gr boter. Bak apart •n 2 eetlepels olijf olie, een gesne- ■len ui. 2 teentjes knoflook, niet san hun velletje ontdaan. 2 blaad jes laurier, een afgestreken thee lepel tijm en oregano of majo- ~aan. Alles heel zachtjes bakken, '.n niet langer dan enkele minu ien. Roer cr een eetlepel versge- lakte peterselie en een afgestre ken eentlepel paprikapoeder door >n schep het mengsel, met de Jlie. in een vuurvaste schaal. Leg le stukken kip er op en giet de jraadbotcr er bij. Rol het deeg ut en dek hiermee de schaal af. Zet de schaal ruim een half uur bovenin een voorverwarmde, hete oven. Italiaanse linzensoep U kunt van deze in Nederland zo miskende boontjes een heerlij ke en originele soep maken. Was 400 gr linzen, week ze hoogstens een uur in anderhalf liter koud water en kook ze in dit weekwa- ler ongeveer een uur. te zamen met een teentje knoflook. 2 blaadjes laurier, een plak seide- hjknol en wat zout. Snijd 100 gr gekookte ham in snippers, en fruit deze met een gesnipperd uitje zachtjes in boter. Wrijf lin zen en selderij door een zeej en roer de puree weer door de soep. Laat een paar linzen heel. Voeg deze met gefruite ui en ham toe, een lepel tomatenpuree, een handvol elleboogmacaroni en laat de soep zachtjes nog even door koken tot de macaroni gaar is. Varkenskarbonaden met komkommer Bak 4 schoudercarbonades in '5 gr boter snel aan beide zijden goudbruin. Temper het vuur. Voeg 4 eetlepels in dobbelsteen tjes gesneden komkommer toe en 'aat die zachtjes meebakken tot ie. zacht en glazig beginnen ie worden. Roer 5 eetlepels koffie room 4 eetlepels melk met een 'etlepel paprikapoeder tot een dun papje en roer dit door de braadboter met de komkommer. Voeg zout naar smaak toe en '.aat het geheel nog enkele minu ten heel zachtjes sudderen. De paprika zal de saus licht binden, 'leef er aardappelpuree bij en verse spinazie. Groene rijst met garnalen Zet 500 gr spinazie op met niet ■neer dan het aanhangende water. Hak de gare spinazieblaadjes en ■neet het losgekomen vocht. Voeg op 6 kopjes van het spinaziewa- ter (dat u weer aan de kook brengt) 4 kopjes rijst toe, maar vooral geen snelkookrijst. Roer één keer door, leg een deksel op de pan. zet het vuur in zijn laagste stand en leg nog een asbestplaatje onder de pan. Laat de rijst zo in een klein half uurtje gaar worden. Meng er ver volgens de gehakte spinazie door. 1 eetlepels koffieroom. 150 gr gepelde garnalen en een mespunt je cayenne en laat de garnalen even goed warm ivorden. ilorizontaal: 1 sprekende vogel, 5 vogel, 8 geurige koffie, 10 onderkant, 12 nakroost, 13 ophijsen, 16 nieuw-: Latijns voorvoegsel, 18 Egyptische katoen, 19 een zekere. 20 rivier in Nederland, 21 trachten te bewijzen, 24 ook, eveneens, 26 ranonkelachtige plant, 29 deel van het hoofd, 30 afhangend lapje (vlees). 32 rivier in Egypte. 34 getijge. 35 open ruimte in een stad, 36 achter, 37 balans van een ophaalbrug. 40 meisjesnaam, 41 jongensnaam, 44 bevecht, bestrijd, 46 verslapping der spierspanning, 49 goudklompen, 52 leesteken, 54 priester in Sion, 55 volkomen ontwikkeld insekt, 57 klif, 58 verwelkt, 61 horizontale strook aan een zeil, 62 kameel, 64 soort glazen buisje, 66 droog, 67 neem voedsel tot u!; Verticaak 1 gemeente in de Gelderse Achterhoek, 2 maanstand (afk.), 3 maand, 4 verkort schrift, 5 knaagdieren, 6 hetzelfde (Latijnse afk.). 7 schilderswerktuig. 8 meisjesnaam. 9 riviertje in Noord-Brabant, 10 element beryllium (afk.), 11 bijwoord, 12 bloedverwante, 14 hersteller van bepaalde keukenwerktuigen, 15 wettiging, 17 iep, 22 en dergelijke (afk.), 23 zie 2 verticaal, 25 vorm van onderwijs (afk.), 27 zijde van de wind af., 28 verdwenen, 31 lidwoord, 33 groei. 37 zacht-treurige gestem- ming,_38 persoonlijk voornaamwoord, 39 klaproos, 41 houding; betrek king, '42 voorzetsel. 43 toren (bij moskee behorend). 45 mij. 47 voorzetsel. 48 Algemene Kiosk Onderneming (afk.). 50 zijrivier van de Donau, 51 zonder glans. 53 soort grote walvis, 56 zwarte agaat, 59 lengtemaat, 60 iets zachter (muz.) afk, 63 zie 25 verticaal, 65 perfectie (afk.).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 19