SAGA YAMAHA® uitdaging! 10 M. DE BAT DE lOiFH ZUS. '©iPP-M CHRISTELIJKE BESTURENBOND MIDDELBURG JAARVERGADERING GARAG E 'PMUWENBURG' DM1 25 BARWiCKTAFIJÏ 69,00 f 79,00 INVENTARIS VAN HOTEL WITTE VAN HAEMSTEDE' dienstplichtzaken ontheffingen en vergunningen f WONDERGEMMELSE HEEFT S3 00K OS '70 QESTEiO? Landmeetkundige dienst won de Amor-sportdag PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 3 APRIL 1975 Dankbaar en büij geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje AGATHA GEERTRUIDA. Wij noemen haar Agaath. P. M. Snoep G. J. Snoep-Pekaar Arjen Jos Colijnsplaat, 2 april 1972. Colijnsplaatseweg 2. i Op zondag 9 april 1972 j hoopt onze lieve moe i der, groot en over- grootmoeder M. ZANDEE- KORSTANJE, haar 85e geboortedag i te vieren. 1 Dat zij nog lang in ons midden mag zijn, is de 1 wens van haar dank- bare kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Receptie op 15 april 1972 van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum te Rilland- j Bath. Door een ongeval overleed op 4 april 1972 onze innig gelief ds dochter en zuster JACOBA JACOMINA ROTTIER, op de leeftijd van 62 Kattendijke, G. Rottier N. Rottier- Bostelaar Mien Rottier Door een ongeval overleed op 4 april onze schoondochter en schoonzuster JACOBA JACOMINA ROTTIER, op de leeftijd van 62 jaar. Fam. Keukelaar - Heden overleed, na een kortstondig lij den, tot onze droef heid, onze beste oom en buurman, de heer JAN LEIJNSE op de leeftijd van 76 jaar. Nw.- en St.-Joosland: G. Klap Middelburg: J. de Ridder T. de Ridder- Besuijen St.-Laurens: J. W. de Ridder M. de Ridder- Schuit Rianne Middelburg: J. J. Peene- de Ridder B. Peene Kleverskerke 29. 7 april 1972. De overledene ligt op gebaard in de rouw kamer van het Gast huis. Bezoekuur van 17.30 tot 18.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maan dag 10 april 1972, om 12.00 uur, op de be graafplaats te Kle verskerke. Tengevolge van een noodlottig ongeval is tot onze diepe droef heid van ons heenge gaan, onze lieve va der, behuwd-, groot- en overgrootvader JAN VAN AKKEREN, weduwnaar van Amelia Sophia Deurwaarder, in de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam, J. Ch. L. van Akkeren Vlissingen, 6 april 1972. Bej aardencentrum Tea: Reede'. Correspondentieadres Stadhuisplein 4 De overledene is op gebaard in de rouw kamer van het zieken huis 'Bethesda'. Bezoekuur dagelijks van 18.30-19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben op maandag 10 april 1972 om 14.30 uur op de al gemene begraafplaats. Vertrek van Ter Ree- de' om 14.15 uur. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, na het zo droevig heengaan van mijn innig geliefde verloofde HANNIE BOS, zeg ik allen zeer hartelijk dank. Jo Kodde Aagtekerke, april 1972. Tandarts G. J. van Wiggen AFWEZIG TOT 17 APRIL 1972. A. C. BOS en E. BOS DE JONGE de dag te gedenken, dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. H. Mis uit dankbaarheid om 14.30 uur in de pa rochiekerk H. Blasius te Heinkenszand. Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30 uur in café-restaurant Slot Ostende, Singelstraat 5, Goes. Hun dankbare kinderen Cor, Adri, Piet, Johan, Bart, Tonny. Heinkenszand, Heinkenszandseweg 58. ocxxxxrnooooocononoocxxxxrnoi onoooooooooonnooooronn Receptie voor al onze vrienden en relaties ter gelegenheid van het huwelijk van mijn zoon WIM VAN DER VLIET en CHRISTINA KLOOSTERMAN op maandagavond 10 april 1972 van 8-10 uur in Café 'De Geere', Langeviele 51, Middelburg. M. F VAN DER VLIET- GEENSE Door een ongeval overleed op 4 april 1972 mijn vrouw, onze moeder en oma JACOBA JACOMINA ROTTIER, op de leeftijd van 62 jaar. Kloetinge: A. J. Keukelaar Woudenberg: J. G. Keukelaar J. G. Keukei aar- van Zee Karen, Frank Zuidhom: E. Eleveld-Keukelaar H. J. A. Eleveld Marieke Krimpen a/d IJssel: H. GiLijamse-Keukelaar W. Gilijaanse Jasper, Willemijn Groningen, 8 april 1972. De crematie heeft heden in alle stilte plaats gevonden. Door een verkeersongeval overleed op 4 april te Zuidhoirn, onze lieve nicht J. J. KEUKELAAR-ROTTI ER op de leeftijd van 62 jaar. Mevrouw J. J. Tamminga- Bostelaar en familie Familie C. van Zweeden- ^mallenbroek Goes, 3 april 1972. Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, na een langdurig geduldig gedra gen lijden, van onze zijde weg te nemen, mijn geliefde man «1 onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JAN MEIJERS eerder weduwnaar van Jannetje Wisse, in de ouderdom van 76 jaar, „Mijn genade is 'U genoeg" Middelburg: J. P. Meijers-Geértse Vlissingen: W. Meijers P. Meijers-Ovaa Zeven (Did.): A. Sandberg-Meijers B. Sandberg Oostkapelle: C. Geldof M. Geldof-van der Welle Kleinkinderen- en achter kleinkind Middelburg, 7 april 1972. L. Stommesweg 1, flat 8, 'Swerf-Rust'. De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 11 april 1972, om 12.00 uur, op de algemene begraaf plaats te Middelburg. Vooraf vindt een rouwdienst plaats voor de fa milie ra de belangstellenden in de recreatie zaal van 'Swerf-Rust', die aanvangt om 11.00 uur en geleid wordt door de weleerwaarde heer ds. H. van Benthem. Heden overleed onverwachts, onze geliefde, zorgzame man, vader en opa LOUIS MATTHEUS SCHOUTEN op de leeftijd van 56 jaar. A. Schouten-van der Veen J. C. van Ingen-Schouten A. G. J. van Ingen Freddy P, Schouten M. Schouten-Vleugel Harold Harriët en Hans Connie eri Georg Wemeldinge, 7 april 1972, Prinses Julianastraat 16. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. Be zoektijden van 11.00-12.00 uur en van 14.00- 15.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 11 april 1972, om 13.30 uur, op de algemene be graafplaats te Wemeldinge, Vertrek hervormd kerkelijk centrum, om 13.00 uur. Heden overleed, na een langdurige ziekte, mijn lieve man en onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS DE NOOYER echtgenoot van Katharina van Liere, op de leeftijd van 81 jaar. 's-H.-Arendskerke: K. de Nooyer-van Liere Retranchement: J. Christiaanse-van Liere J. J. Christïaanse Kapelle: M. E. Sinke-de Nooyer E. Sinke Vlissingen: E. de Nooyer mevr. Bouwman-Dekker Klein- en achterkleinkinderen 's-Heer-Arendskerke, 7 april 1972, Torenring 14. De begrafenis zal DV plaatshebben op dins dag 11 april 1972, om 2 uur vanuit het ver enigingsgebouw Trefpunt' te 's-Heer-Arends kerke. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in het Trefpunt'. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. Gele genheid tot bezoek dagelijks van 11.00-12.00 uur en van 2 tot 3 uur. Liever geen bezoek aan huis. Op dinsdag 11 april 1972 hoepen onze ge liefde ouders P. ROELSE T. ROELSE-DEKKER hun 25-jarige huwe lijksdag te vieren. Hun dankbare kinderen, Noach Janny en Max André Gelegenheid tot felici teren van 18.30-19.30 uur in De Fontein', Markt, Westkapelle. Op Zijn tijd nam God tot Zich, Zijn kind, onze lieve moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder GEERTRUIDA KLAASSEN- VAN OVERBEEKE, in de ouderdom van 81 jaar. Zij is verlost, God heeft haar welgedaan. Sexbïerum (Fr.): A. de Waal-Klaassen J. G. de Waal Vlissingen: D. Klaassen J. P. Klaassen-Rouw Breskens: S. F. Klaassen Klein- en achterkleinkinderen Wij hebben haar in alle stilte ter aarde besteld. Breskens, 4 april 1972. De Hulhistraat 8. Voor de vele bewijzen van belangstelling en deelne ming na het overlijden van onze geliefde moeder, be- huwdmoeder en oma WILHELMINA ISABELLA FOLKER geb. Meurs, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam. T. M. Schroevers-Folker Vlissingen, april 1972. Voor de vele bewijzen deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lie ve moeder, behuwd- grootmoeder JACOBA VLEUGEL- KOOLE, zeggen wij hartelijk dank. Namens de familie, C. J. Vleugel Wemeldinge, april 1972. Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank voor de zeer vele bewijzen van me deleven, ons betoond bij de herdenking van onze 55-ja- rige echtvereniging Voor de vele kaarten, feli citaties en geschenken, die wij bij ons huwelijk moch ten ontvangen, zeggen wij iedereen heel hartelijk dank Kees Louws Paula Louws-van Heemst Mijn dank gaat uit naar allen die mijn 35e verjaar dag tot een blij feest hebben gemaakt, door hun bezoek, ca.dea/us, kaartjes of in wel ke andere vorm dan ook. L. Marinussen Grijpskerke, april 1972. Hondegemseweg 5. C. C. Sluijter, arts 10 t/111 22 april 1972 AFWEZIG J. Schoenmakers zenuwarts AFWEZIG van 11 t/m 16 april 1972. G. J. SCHERPHUIS neemt voor spoedgevallen waar. De arrondissementsrecht bank te Middelburg heeft bij beschikking ddo. 5 april 1972 het faillissement van G. K. Prins, horeca-exploi- tan.t, wonende te Vlissingen aan de Wilhelminastraat 5. opgeheven wegens gebrek aan baten. Middelburg, 6 april 1972. De curator, mr. F, K. Adriaanse, Lange Delft 76, Middelburg. Begrafenis- en cremafieverzorging DB VOORZORG P. SINKE Vlissingen, Kasteelstraat 82, telefoon 01184-2760. Middelburg, Noordweg 135, telefoon 01180-2690: Sta tionsstraat 14, tel. 5396, Iri plaats van kaarten. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming na het zo plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze vader, zoon, broer, zwager en oom, JOHANNES DE BAT, betuigen wij allen onze zeer hartelijke dank. Inzonder heid firma Nieuwenhuijse en De Braai en personeel. Uit aller naam, E. J. de Bat-van Pagee Oostdijk, april 1972. 2e Vlietweg 3. BEKENDMAKING Met' ingang van 17 april 1972 hoopt men het SCHILDERSBEDRIJF Ringbaan-West 20, Goes voort te zetten door het Schildersbedrijf DE ROMPH ZN., Pelmolenstraat 49, Rotterdam, telefoon 010-321829. U dankend voor het zovele jaren in ons gestelde vertrouwen, M. de Bat. In vervolg op bovenstaande advertentie, zullen wij alles in het werk stellen om het schildersbedrijf van M. DE BAT, op dezelfde voet voort te zetten. Beleefd aanbevelend. SCHILDERSBEDRIJF Nadere gegevens volgen. STICHTING GEZINSVERZORGING WALCHEREN OP DINSDAG 11 APRIL 1972, houden wij in ons nieuwe pand BROUWENAARSTRAAT 4 VLISSINGEN 's middags van 2 tot 5 uur 's avonds van 7 tot 9 uur Iedere belangstellende laten wij dan graag onze nieuwe huisvesting zien. In verband met de officiële opening op maandag 10 april 1972, zal ons kantoor 's middags voor het publiek gesloten zijn. Plaatselijke centrale C.N.V. roept ale leden van de christelijke vakbeweging in Middelburg en om geving op tot bijwoning van haar OP DINSDAG 11 APRIL 1972 in verenigingsgebouw 'DE SCHAKEL', BAGHTEN STENE, MIDDELBURG. AANVANG 20.00 UUR. 1. Opening 2. Beschouwing door de voorzitter 3. Bespreking jaarverslagen en commissiewerk 4. Pauze 5. Na de pauze wordt de avond gevuld met een amu sementsprogramma verzorgd door Werkende Jeugd, tevens wedstrijd met aanlokkelijke prijzen. Namens het bestuur, A. Maas, voorzitter J. A. Boone, secretaris. Wij hekhen klaar staan voor u AUDI 100 LS bj. 1970 ALFA ROMEO 1750 bi- 1970 SIMCA 1501 SPECIAAL, bj. 1970 PEUGEOT 404 bj. 1967 AUDI 60 N bj. 1968 AUDI 72 PK bj. 1966 M.W.G. Sterdealer met vele jaren Auto Union ervaring. Gerbrandystraat 2-4 VLISSINGEN Tel. 01184 - 2877 TREKHAKEN MET RIJKSKEUR VOOR EEN VEILIGE VAKANTIE MET DE CARAVAN GEMAKKELIJK TE MONTEREN VOORDELIGE PRIJS UIT VOORRAAD LEVERBAAR BETROUWBAAR; DUS VEILIG Auto Onderdelen Centrale middelburg n.v. Gravenstraat 82 Tel. (01180) 2449 en 3290 ^iddefisurg Zeelands tapijt- specialisten Telefoon 01180-5118 zeer mooie kwaliteit, van 109,00 per strekkend© meter en van 119,00 voor per streklcende meter GRATIS GELEGD... tegen contante betaling... Dat kan... op DAM 25 te Middelburg. Eomplcet nretlioot l9G3.3Dincl.tllW Yamaha voor elke vorm van Watersport,van de handige draagbare lichtgewicht 2 PK motor tot de nieuwe krachtige 25 PK, 430 cc BUITENBOORDMOTOREN VAN 2 TOT 25 PK wolph AARTSDIJK Veerweg 73, tel. 01198-436. Meer dan 300 belangstellenden Minder interesse na een uur BURGH-HAAMSTEDE „De gemeen te is er goed mee", zei een van de aanwezigen terwijl er een sclierryglas voor ƒ1.25 werd verkocht tijdens de veiling van de inventaris van liet ho tel-restaurant 'Witte van Haemstede* ';e Haamstede. Zoals bekend heeft de gemeente Westerschouwen het hotel gekocht om het in te richten als gemeentehuis. De inboedel verkocht de gemeente weer op haar beurt om het gebouw gereed te maken als ge meentehuis. De man die zei dat de prijzen erg hoog waren had gelijk, want niet alleen de sherryglazen verdwenen voor flink geld onder de hamer van de veilingmeester A. L. Verhage uit Groede, maar ook de andere voorwer pen werden voor goed geld verkocht. Teveel voor verschillende belangstel lenden. Een leraar uit Rotterdam, wat ver scholen in een hoekje van de tot de barstenstoe gevulde zaal van het hotel (er waren ruim 300 belangstellenden en kopers) had het al snel bekeken: „Mij nemen ze niet. De prijzen zijn abnormaal hoog. De mensen vergeten jmaagBieEiiinasHEiniirainiuiiiiinEmiiiaiisiiuBHiiiHiRBEniiuu I BEMIDDELINGSBUREAU A. BOSMAN (Gevestigd sedert 1950) g TERHORSTSTRAAT 3, ARNHEM, g TELEFOON 085-615010. S Gespecialiseerd in behandeling van E 3 (vrijstelling): (vestigingswet bedrijven 1954). 5 (Drank- en horeca/wet). Wij verdedigen deze zaken ook voor u in hoger beroep. Honderden geslaagde bemiddelingen. 3 AUTOBEDRIJF Serooskerke,. tel. 01189-1766 •A» I) U Volgens ons is er maar één buitenboord- Ss motor. Dat is de motor die altijd start. De betrouwbaarste bb-motor. Als u- kunt aantonen dat een ander lerk beter is stoppen we onmiddel- lijkmetdeverkoopvan Mercury. Als u het niet kunt aantonen kom kijken naar de nieuwe Mercury 10 pk. De be- BUITENBOORDMOTOREN trouwbare Mercury van voor visboten en 4 t/m J0* zeilboten. 140 pk. Kloebingseweg 5 GOES Telefoon 01100-7383 Wat doet u nu verder? Kat uit de boom kijken? Kritiseren, en over 3 jaren weer eens stemmen? Steller dezes beslist niet, die heeft zich afgevraagd: WAT WILLEN WIJ WAT KUNNEN WIJ WAT DOEN WIJ Mogen wij hierover eens met u, waar u ook woont, van gedachten wisselen? A. DE VRIES, Dam 63, Middelburg. Schrijft of' belt u eens? Te lefoon 01180-2444. LEES LEES LEES LEES LEES LEES LEES LEES LEES LEES LEES LEES ■.EES DE PROVINCIALE DE PROVINCIALE VINC NC PR CI ALE PR CIALE NCIAL VINCIA PROVINCI PROVING PROVIN DE PROVINCIALE DE PROVINCIALE ZEEUWSE ZEEUWSE WSE ws uw EUW EEUW ZEEUW ZEEUW UVVS UWSE ZEEUWSE ZEEUWSE COURANT COURANT COURANT OUR r dat er nog 24 °/n aan verschillend» belastingen bijkomt. Een andere ver- klaring had een ambtenaar van he: secretarie: „Ze bieden zo hoog tegen I elkaar op omdat de een niet voor d! ander onder wil doen". BURGEMEESTER Burgemeester H. P. Everwijn bekeek het allemaal met belangstelling nadai- hij symbolisch 11 stuks dienstschalci onder de hamer had gebracht. Bi schalen brachten niet minder dan 160,op. Hierna begon het spel dai meer dan drie uur in beslag nam. Veilingmeester Verliage hamerde ij een zeer snel tempo 300 nummers onder de hamer. "Vooral in het eerslt uur werd flink in de buidel getast Een weegschaal bracht ƒ100,op, een ijsbereider werd verkocht vooi 550,en een grill-apparaat voor ƒ375,- Een friteuse voor 500,en de neon letters Hotel werden verkocht voor niet minder dan 225, Een televisietoestel met stereo en piek pu bracht 60,op. Halverwege d» veiling ontstond er enige hilariteit toen burgemeester Everwijn tegea zijn verzoek in een sigaret opstak, „Dan kunnen we ook onze gang gaan', vond een aanwezige laconiek en vo«. de de daad bij het woord. Na een uur werd de belangstellins aanzienlijk minder. Ook de prijzen van de artikelen werden aanzienlij! goedkoper. Men kon in het bezit ko men van een partij dekens voor di som van ƒ100,en 169 ontbijtborden brachten slechts 130,op. „Een koopje", meende de veilingmeester, De inboedel van de slaapkamers bracht naar verhouding niet veel op. Een 35-tal kamers passeerden de re vue en brachten zo rond de 100,— op. Voor dat bedrag was men in he: bezit van 2 ledikanten, 2 stoelen en tafeltjes. WZA-leden geven voorkeur aan het instellen van A- en B-klasse SCHOONDTJKE Uit een enquête onder de leden van de West-Zeeuws- Vlaamse Automobielclub (WZA) is ge bleken dat de meerderheid voor hel Instellen van een A- en B-klas tijdens de rally's is. Van de 131 verstuurde formulieren werden er 48 ingevuld teruggestuurd. 35 leden kozen voor een A- en B-klas en 13 leden gaven de voorkeur aan de B-methode. In de A-klas mogen de' eerste twintig van het klassemeni 1971 uitkomen en degenen die vrijwil lig in deze klas willen starten. Di| nummers 1, 2 en 3 van de eindklasse ring 1972 irï de B-klas promoveren naar de A-klas. De drie laagst geklas- seerden uit de A-klas kunnen naar di I B-klas degraderen. Dit is echter niet verplicht. MIDDELBURG De Amor-sportda? 1973 de jaarlijkse sport .ontmoeting tussen de verschillende Middelburgse belastingdiensten is een succes ge worden voor de landmeetkundige dipnst. Deze dienst leverde vrijdag de beste prestaties Tan deze sportdag, die uit een aantal onderdelen was samengesteld, zoals volleybal, zaal voetbal, schaken, touwtrekken, bad minton. een quiz en een fietsenraily. j Het geheel werd afgesloten door een massale prijsuitreiking in de sporthal aan de Nassaulaan waar de verschil lende wedstrijden werden gehouden. De voorzitter van de personeelsvereni-1 ging 'Arnor', de heer J. Mersie. reikte onder dankwoorden aan de organise- j toren de prijzen uit. De wisselbeker 1 was, evenals vorig jaar, voor de land-1 meetkundige dienst. De eerste prijs bij het zaalvoetbal ging naar de in spectie; dit team versloeg in een span nende finalewedstrijd de landmeetkun dige dienst met 3-1. Het volleybal leverde een eerste prijs op voor de landmeetkundige dienst dat in de fina le gelijkspeelde tegen de ruilverkave ling maar een beter .se (gemiddeld! had. De finale in het badminton lus sen de heren H. Ploegaert en C. Johan, beiden van de landmeetkundig! dienst, ging wegens een blessure van Ploegaert niet door. Dit werd dus c-en gedeelde eerste plaats. Bij het scha ken kwam de heer T. Klaver als de beste uit de strijd en veroverde de eerste prijs. Het beste resultaat in de quiz, waarbij een 20-tal vragen moes ten worden beantwoord, leverde de ruilverkaveling. De fietsenraily. een onderdeel waar voor veel belangstelling bestond, voer de dé deelnemers via Koudekerk! naar Dishoek. In de gymzaal te Kou- dekerke en onder aan cLe duinen te Dishoek werden van de rallyrijders een aamtal sportieve prestaties 6* vraagd, zoals een slalom in het duin- terrein en snelwandelen tegen een duin- overgang. De heer J. Tuynman bleek zijn rijwiel het beste in bedwang te kunnen houden en veroverde een eer ste prijs. Drie vergaderingen raadscommissies MIDDELBURG Volgende week ver gaderen drie commissies van bijstand uit de MiddeLbungse gemeenteraad Maandagmiddag vijf uur begint een vergadering van de onderwijscomité sie, dinsdagavond zeven uur komt de commissie gemeentebedrijven bijeer. en woensdagmiddag vier uur begin» een vergadering van de commissie nanoiën.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 10