SHOW FORD-AUTOMOBIELEN FA. VAN PUTTEN ZN. LUCT0R Schietingen ftEMTI ZE'EIjwscm^ OPENINGSTIJDEN VAN DE SHOW: BANDENHANDEL HULST-TIVOLIWEG 63 WOENSDAG 1 MAART 1972 VRIJDAG 3 maart 1972 19.00-21.00 uur ZATERDAG 4 maart 1972 10.00- 19.00 uur ZONDAG 5 maart 1972 GESLOTEN MAANDAG 6 maart 1972 10.00 - 19.00 uur DINSDAG 7 maart 1972 10.00 - 19.00 uur De firma Van Putten Zoon, Terneuzen, nodigt u uit om in haar automobielbe drijf, Axelsestraat 165, te komen kijken naar de grootste die zij ooit heeft gehouden. Een waarlijk prachtig programma Ford-modellen zal er te bezichtigen en te koop zijn. natuurlijk ook Wij hopen dat u de tijd zult nemen om een dezer dagen de show te bezoeken, een show die u beslist moet zien, en het is er heerlijk verwarmd. want het ij AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF Axelsestraat 165 TERNEUZEN Telefoon 0)150- 3857* Jaarvergadering 'Jantje van Sluis De sportvissers van Kanaal Brugge/ Sluis en de Stierskreek, aangesloten in de visclub 'Jantje van Sluis' hielden zaterdagavond in hotel "Balmoral' hun jaarvergadering. De heer L. Quataert die thans niet meer in Sluis woonach tig is, trad af. Na afloop is was er voor de aanwezige leden met hun echtgenoten een palingmaaltijd. Filmavond van het Rode Kruis SLUIS In hotel "Balmoral" in Sluis werd in het kader van de jaarlijkse Rode-Kruistoernee een filmavond ge houden. Na de vertoning van enkele voorfilms sprak de heer M. L Hoste uit Oostburg, propagandist van het Rode Kruis in West-Zeeuwsch-Vlaande ren over de verschillende taken van deze organisatie, waarbij hij speciaal het werk op het nieuwe hospitaalschip, de bloedtransfusiedienst en het welfa- rewerk belichtte. De heer Hoste wees op de noodzaak van een groot aantal donors voor de bloedtransfusiedienst. Hierna volgde de vertoning van de film 'The Family Way'. Kaartwedstrijd Rozenoord SLUIS De bewoners van "Rozen- oord" te Sluis speelden hun jaarlijkse onderlinge kaartwedstrijd onder lei ding van de heer C. de Craene. De uitslag hiervan was: 1 L. Baas cn H. van Damme; 2 P. Brakman en J. de Meij; 3 mevr. A. Hoste-Risseeuw en mevr. S. de Jonge: 4 mevr. J. van Alten en mej. C. S. Risseeuw; 5 mevr. M. Verschoore en J. van Hee: 6 A. Lako en A. Babijn; 7 J. Dusebout en E. Ver- cruijsse: 8 A. de Ridder en J. la Vien- ne; 9 mevr. G. de Back en mej. S. van de Sande; 10 mevr. A. van Hee en A. Coppens; 11 J. Verschoore en J. du Fossë: 12 S. A. van Hale en H. van den Broecke. flUTSDEPARTEMENTEN HIELDEN GEZAMENLIJKE QUIZAVOND IN SLUIS SLUIS Voor de gcmeenschappelij- ke Nutsavond van de departementen Sluis/Aardenburg en Groede in hotel 'Sanders-de Paauw' te Sluis bestond grote belangstelling. Voorzitter >1. J. Leenhouts uit Sluis wees daarbij op het karakter van de avond die door de leden in de vorm van een quiz nas samengesteld door enige bestuursle den. De voorzitter werd daarbij geas sisteerd door de heer A. Brakman als quiz-master. Er waren 4 ronden van 20 vragen en de pauze werd benut voor het bekend maken van de tussenstand. De dames- prijs werd gewonnen door mevrouw S. Leenhouts-Faas uit Sluis en de herenprijs door de heer Van Hermon uit Aardenburg. De heer A. van den Hoek uit Groede. voorzitter van het Nutsdepartement. in Groede sprak tot slot zijn waarde ring uit voor de ontvangst en pro gramma in Sluis. Jaarvergadering plattelandsvrouwen SLUIS In hotel 'De Korenbeurs" in Sluis hield de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen de jaarvergadering. Het ledenaantal van de afdeling Sluis be draagt momenteel 53. Bij de bestuursverkiezing stelde de secretaresse, mevrouw Almekinc'.ers zich niet meer herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden werden mevrouw Palla- da en mejuffrouw A. Bron Hierna vertelde mejuffrouw T. de Hullu ui: Hulst iets over de kunst van het batikken. Mejuffrouw De Hullu. die leerlinge is aan de Rietveld-academie in Amsterdam, liet ook één en ander zien van de batikkunst. Clubwedstrijd 'Ons Genoegen' SAS VAN GENT Zaterdag hield de boldersverenïging 'Ons Genoegen' uit Sas van Gent, de derde boiling voor het clubkampioenschap in Hotel 'Cen traal' te Sas van Gent. Er namen 17 bolders aan deel. Niet minder dan vier man behaalde het zeilde aantal punten. De uitslag: 1 R. de Caluwé 30 pnt; 2 J. Berkhout 30: 3 Q. Tak 30; 4 P. Kalfsvel 30; 5 H. Haers 29; 6 Hub. de Caluwé 27; 7 J. Baart 25 pnt. Oecumenische jongerendienst In de r-k kerk aan de Walstraat~te Axel werd zaterdagavond een oecume nische jongerendienst gehouden. Deze dienst was georganiseerd door her vormde en r-k jongeren. De belangstelling was voor de zater dagavond vrij redelijk. Ds. mej. H. B. de Neeling preekte naar aanleiding van het onderwerp: 'Is Christus een revolutionair?' Aanvankelijk stonden de r-k aanwezigen enigszins vreemd tegenover de vrouwelijke dominee op de kansel. Onder leiding van Ben Simons verleende het r-k jongeren koor medewerking. Pastoor B. de Jong gaf steun bij de eucharistievie ring. Biljarten OBK De uitslag van de biljartwedstrijd georganiseerd door de biljartclub OBK m café R. Thilleman te Nieuw- Namen luidde:. 1 E. Coen; 2 R. Thille man; 3 P. Praet; 4 P. Burm; 5 R. Vlegels: 6 A. Blommaert; 7 E. Wee- maes; 8 E. Weemaes. R. Vlegels maak te met 46 caramboles de grootste serie. BIJEENKOMST KPJ EN KJZ KLOOSTERZANDE Maandag 6 maart houden de afdelin gen Kloosterzande van KPJ en KJZ een bijeenkomst waarop de heer B. van Dueren d'Hollander van de Neder landse contracttelersvereniging een in leiding houdt over de ontwikkeling en problematiek van de teelt van ver schillende gewassen Verder zal men nog discussiëren over de afzet van landbouwprodukten. Jongerenkoor Hulst in eucharistieviering Zondag verzorgt het jongerenkoor uit Hulst de eucharistie viering te Kloos terzande in de mis van 10.30 uur. Voorganger is kapelaan J. van der Heyden uit Hulst. De dirigent is de heer A. de Kort uit Hulst. Als thema zal worden aangehouden het vastenac tiethema: Samen bouwen. Algemene vergadering KPJ Kloosterzande De afdeling Kloosterzande van de KPJ hield in hotel Van Leuven in Kloosterzande de algemene vergade ring, waarop de heer G. Serrarens. vertelde over zijn werk in Brazilië wat hij aan de hand van dia's verdui delijkte. Hierna werd gediscussieerd over de reis naar Brussel, waar de afdeling de landbouwtentoonstelling had bezocht. Soc.-cullureel werk hield filmvertoning SAS VAN GENT Zaterdag hield het bestuur van het sociaal cultureel werk uit Sas van Gent in het gebouw De Roselaer te Sas van Gent voor de jeugd van 6 tot 12 jaar en voor de ouderen twee films. De eerste film 'Kuifje en het geheim van de Blauwe sinaasappel' werd 's middags gedraaid voor de kleintjes, de tweede film: 'De wereld van de lach', een verzameling van kluchten, werd 's-avonds om 20.30 uur gedraaid voor de ouderen. Er was grote be langstelling. Het bestuur overweegt in de naaste toekomst meer filmvoor stellingen te geven. Cursus algemene basisopleiding SAS VAN GENT Maandag 6 maart start in de toyer van het cultureel centrum te Sas van Gent de cursus algemene basisopleiding. De cursus is bedoeld als kadervorming, waaraan nog vervoltcursussen zijn verbon den. De cursus ABO omvat de vakken: leidinggeven, sportgezondheidsleer, or ganisatie en de geschiedenis van de sport. Als docenten treden op de heer A. de Mayer, sportambtenaar van de gemeente Sas van Gent en de heer A. De Rooy sportleraar in Terneuzen. De algemene leiding is in handen van de heer De Maeyer. De deelnemers zijn afkomstig uit Sas van Gent en Philip pine. 'Ladderwedstrijd' tennisclub SCHOONDIJKE De tennisvereni ging te Schoondijke heeft voor het komende seizoen een zogenaamde 'ladderwedstrijd' georganiseerd. De deelnemers hieraan worden naar ge schatte sterkte in volgorde geplaatst. Men kan op de ladder stijgen door de speler of speelster die een plaatsje hoger staat te verslaan. ACTIVITEITEN VEILING VERKEER IN ZAAMSLAG Woensdag houdt de afdeling Zaamslag van Veilig Verkeer Nederland in 'De Poort' te Zaamslag een filmmiddag voor de leerlingen van de eerste vier' klassen van het plaatselijk basisondcr-! wijs. De filmmiddag begint om half twee. 's Avonds houdt de afdeling de jaar vergadering in hetzelfde gebouw. Op deze vergadering, die om half acht begint, worden naast huishoudelijke zaken een verkeersquiz gehouden en enkele films gedraaid. Het tweede gedeelte van de bejaardenmiddag die woensdag in T>e Rank' wordt gehou den, staat eveneens in het teken van Veilig Verkeer Nederland. SECTIE TENNIS VAN SPORTVERENIGING HIELD VERGADERING De sectie tennis van de sportvereni ging Zaamslag hield een ledenvergade ring in 'De Poort' in Zaamslag. Voor de leden wordt een laddercompetitie georganiseerd. Het aantal leden be draagt momenteel 85, waaronder 6 juniorleden. In augustus wil men het eerste toer nooi tegen een club uit de omge ving houden. Het bestuur zal hoogstwaarschijnlijk voor het nieuwe tennisseizoen een trainer aantrekken. Uit de vergadering kwam het verzoek de banen reeds per 1 maart- epen te stellen. Het bestuur zal deze aangele genheid met het gemeentebestuur be spreken. Ledenvergadering sportvereniging 'Zaamslag' Voorafgegaan door een vergadering van de sectie gymnastiek, die om 7 uur begint, zal de sportvereniging Zaamslag vrijdag 3 maart om half negen in "De Poort' een algemene ledenvergadering houden, waarin de commissarissen van de diverse secties verslag uitbrengen en waarin rekening en begroting aan de orde komen. Na afloop wil men door een gezellig samenzijn met muziek de onderlinge band versterken. PJZ discussieert met secretaris Axel Vrijdag discussieert de afdeling Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen van de PJZ in De Halle te Axel met Axels gemeente secretaris P. G. van den Bosse. De discussie zal voornamelijk gaan over vraagstukken en problemen rondom gemeente- en provinciale politiek. De avond begint om acht uur. 'Sempre Avanti' Sluiskil speelde 'Haar andere man' De toneelvereniging 'Sempre Avanti' van Sluiskil is gedurende drie opeen volgende avonden actief geweest in het 'Gildehuis' te Sluiskil. Donderdag werd voor een groep genodigden, zo als leden van de zustervereniging 'Es- moreit' uit Philippine, een voorstelling gegeven, die gold als generale repeti tie voor de uitvoeringen op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari. Opgevoerd werd onder regie van mevrouw M. Fopma-David en de heer R, van Cleemputte het blijspel 'Haar andere man' van de auteur Larry E. Johnson. Medespelenden waren de dames I. van Veen-Bruggen, G. Gelderland, L. Wille-van Geetsum en E. van Doese- laar-Hillaert en de heren R. van Cleemputte. E. Wille, B. de Waal, P. van Puyvelde en A. v. d. Calseyde. Decor en grime waren door B. de Waal en A. van Hecke verzorgd. Za terdag wordt het stuk nogmaals te Sluiskil vertoond, maar dan in De Ark', aanvang 20.00 uur. Oriëntatierally te Biervliet BIERVLIET De eerste rally van de WZA in 1972 werd zondagmiddag te Biervliet verreden en het was tevens de eerste keer, dat er gestart werd in een A- en een B-klas. De uitzetters, de heren K. Donze en Th. Rodrigo, bei den uit Terneuzen, hadden het de deelnemers niet gemakkelijk gemaakt, maar ze hadden er, met een voldoend aantal hersteloriëntaties toch voor ge zorgd, dat praktisch iedereen de finish bereikte. In café 'Bracke' reikte voor zitter M. van Geffen uit Schoondijke de prijzen uit en bracht uitzetters en medewerkers dank voor het vlotte en organisatorisch goede verloop. Gede tailleerd luiden de uitslagen: A-klas: 1 J. van Hijfte. IJzendijke (245); 2 H. van de Vijver, IJzendijke (259); 3 A. van Hijfte, Hoofdplaat (336); 4 C. Risseeuw van Hoeve. Zaamslag (363); 5 Thuij Sint. Sint- Jansteen (388): 6 H. Hazelager, Koe wacht (393); 7 P. de Jonge, Schoon dijke (457); 8 I. Verploeg, Aardenburg (462); 9 Joh. Aers, Oostburg (466); 10 WK V Tiggelen, IJzendijke (472): 11 echtpaar Snoodijk, Terneuzen (474) 12 A. van der Linde, Aardenburg (489); 13 echtpaar Roelse, Oostburg (492); 14 C. van der Valck. Terneuzen (507); 15 C. de Bart, Schoondijke (508). B-klas: 1 J. Moelaert, Schoondijke (335); 2 J. Hemelaar. Terneuzen (345); 3 D. van Hoore, Hoek (398); 4 M S. ran Gelderse. Middelburg (439); 5 A. Catseman, Biervliet (450); 6 A. Bukkens. Sluis (499); 7 W. Gardenier, Hoofdplaat (502); 8 W. Berendonck, Vlissingen (506); 9 mevr. Verschuere - mevr. Guechtenaere, Sluiskil (507 en prijs damesequipe Trico-Noble); 10 mevr. Deveneijns, Sas van Gent (509); 11 echtpaar Bedet, Terneuzen (543); 12 B. van der Slikke (Biervliet (544); 13 E. Claeijs, Biervliet (552); 14 echt paar Moems, Vlissingen <d"43); 15 I. Ferket (556). De Aers-benzineprijs nel in de B-klas toe aan J. Cruson. Breskens. Deze prijs werd in de A-klas niet toege- Feest EHBO GRAAUW De afdeling Graauw van de EHBO heeft vrijdagavond de jaar lijkse feestavond. Het: feest, dat ge houden wordt in lokaal L. de Roeck aan de Dorpsstraat te Graauw, begint om 19.30 uur. GRAAUW Zaterdagavond vond in café P. de Caluwé te Graauw een matig bezochte vergadering plaats, waarop vertegenwoordigers aanwezig waren van de Graauwse vakbonden St. Eloy. St. Willibrord, St. Lambertus en de katholieke mijnwerkersbond. Als spreker trad op districtsbestuur der Th. Ackermans. Er werd overge gaan tot een fusie van de vakbonden onder de naam Industriebond NKV afdeling Graauw. Het plaatselijk be stuur ziet er als volgt uit: voorzitter A. de Maat, secretaris P. Totté, pen ningmeester J. Kamoen. leden J. van Hooyen. J. van Heese en E. Pickavet. De heer Pickavet zal tevens fungeren als bode van de afdeling Quiz-avond De supportersclub "Het Snelle Wiel' te IJzendijke hield in het jeugdgebouw een quiz-avond waaraan door 16 vere nigingen werd deelgenomen. Elk team bestond uit 3 personen. Als leider fungeerde de heer A. Sinack. De jury werd gevormd door de heren W. Krui denier, R. Haemers en M. de Rocker. Na enkele herkansingen werd de uit slag als volgt: 1 wandelsportvereniging, 2 EHBO en 3 volleybalclub, die een fraaie beker in ontvangst konden ne men. Hierna was er nog gelegenheid tot het maken van een dansje, waar voor de muziek werd verzorgd door de El Celino's. Jaarvergadering 'Pedaalridders' In hotel "De Vier Emmers' te IJzen dijke werd de jaarvergadering gehou den van de supportersclub 'De Pedaal ridders' die de wielrenners Johny Ver- beke en Mare Groosman geadopteerd heeft. Voorzitter F. v. d. Vlies deelde mee dat beide renners dit seizoen bij de amateurs zullen starten. Ook was hij verheugd dat Johny Verbeke in de Trico-Noble-ploeg is opgenomen. Door studie zal Mare Groosman dit seizoen wat later starten. Het bestuur is als volgt samengesteld: F. v. d. Vlies, voorzitter; M. Kopmels, secretaris; Cor Verstraten, penningmeester; E. Kiwiet en A. Verbeke, commissaris- BALANCEREN UITLIJNEN REPARATIE GRATIS MONTAGE Telefoon 01140-2461 Zaterdag open tot 1 uur Aan de schieting bij S. Blommaert te Hulst namen 48 schutters deel. De uitslag luidde; hogevogel E. Hemel- soet. Sluiskil: eerste zij vogel P. Boen- ne. Hulst: tweede zijvogel E. Luyckx. Sluiskil; grootste aantal (3) P. de Caluwé, Graauw. 'De Ruige Toepers' hielden teerdag In lokaal Theo de Block in Heikant hield de biljartclub 'De Ruige Toepers' de jaarlijkse teerdag. Na een geza menlijke maaltijd werd de dag in gezellige sfeer doorgebracht. Ook hield men een wedstrijd, waarbij de dames van de leden speelden om het dameskampioenschap van de club. Winnares werd mevrouw R. de Block. De verdere klassering 2 mevrouw De Belie, 3 mevrouw J. Vereecken, 4 mevrouw A. van Hooge, 5 mevrouw L. de Betuë, 6 mevrouw F. Ferket. Ruige Toepers versloegen Excelsior B In lokaal Theo de Block te Heikant vond een internationale biljartwed strijd plaats tussen de Heikantse club Ruige Toepers en Excelsior B uit St- Niklaas (B). Ruige Toepers wonnen met. 16-4. De uitslag luidde; Ruige Toepers-Excelsior B: C. Vereecken-A. Hendriksen 2-0; A. Ferket-J. Wilssens 2-0; W. Martens-A. de Blieck 2-0; P. de Beule-C. de Cock 1-1; J. de Betuë-W. de Schrijver 1-1; A. Vlassenrood-A. Thienpont 1-1; E. de Block-W. de Kint 1-1; B. Wehrmann-P. Cerpentier 2-0: P. Valent-G. Vaerenwijk 2-0; B. de Jonghe- he-A. Vermeiren 2-0. Stand competitie biljarten De stand van de competitie in de internationale wedstrijden: Zeeuwsch- Vlaanderen-België luidt; 1 ONA Hulst 19 punten uit 11 wedstrijden; 2 Excel sior A. Sint-Niklaas (B) 18 uit 11; 3 't Centrum, Hulst, 14 uit 11; 4 KOT. Hulst, 11 uit 10; STC Sluiskil 10 uit 10: 6 Ruige Toepers, Heikant 5 uit 10; 7 't Anker. Hulst 6 uit 11; 8 Excelsior B, Sint-Niklaas (B) 2 uit 11. Kaarting NKV Aan de kaarting, die door het NKV- afdeling Kloosterzande, in het ge meenschapshuis te Groenendijk gehou den werd, namen 44 personet. deel. De uitslag luidde: 1 A. Rottier; 2 J. Verschueren; 3 F. Buijsse; 4 K. Sijne- sael; 5 W. Bogaert; 6 A. Vervaet.; 7 J. Bogaert; 8 A. Arends; 9 J. Andriessen en 10 J. Cambeen. Tafeltenniswedstrijd SAS VAN GENT Woensdag 1 maart organiseert het bestuur van de tafeltennisclub van de personeelsvere niging van de ONA uit Sas van Gent, een vriendschappelijke tafeltenniswed strijd tegen de club van de Khülman uit Rieme (B), Deze wedstrijd wordt gehouden in de foyer van het cultu- reel-centrum 'De Speye' te Sas van Gent. Kaarting 1 Aan de schieting door de afdeling Graauw van de KPJ bij de Caluwé te Graauw namen 24 personen deel. De uitslag luidde: hogevogel: R. Steijaert, eerste hogevogel: P. Boone, eerste hogevogel: verloot, grootste aantal (3 stuks) P. Heijaert en J. A. Haens. Aan de schieting bij P. Claessens te Lamswaarde namen 30 personen deel. De uitslag luidde: hogevogel: L. Claes sens, Kloosterzande, eerste zijvogel: P. Claessens, Lamswaarde, tweede zij vogel; R. Herrewegh, Lamswaarde, ex tra hogevogel: J. Bisschop, Lamswaar de, grootste aantal (3 stuks): A. Ver schoten, Kloosterzande. Aan de schieting bij W. Blommaert te Hulst namen 58 schutters deel. De uitslag luidde: Wip I: hogevogel P. Oosting, Axel; eerste zijvogel J. de Waal, Ossenisse; tweede zijvogel J. van Helsland, Hulst; extra hogevogel J. van Helsland, Hulst. Wip II: hoge vogel P. Oosting, Axel; eerste zijvogel W. Blommaert, Hulst; tweede zijvogel P. Oosting, Axel; extra hogevogel C Mahu, Hulst; grootste aantal (4) J. de Waal, Ossenisse. Aan de schieting bij J. de Guchteneire te Koewacht namen 51 schutters deel. De uitslag luidde; hogevogel F. ran Geertsum, Zuiddorpe; eerste zijvogel E. Herrewegh, Heikant: tweede zij vo gel A. de Caluwé, Koewacht: grootste aantal J. de Ridder, Hengstdijk. AARDENBURG De handboogschut tersvereniging 'Sint Sebastiaan' te Aardenburg hield haar tiende punten- schieting. De uitslag: eerste zijvogel J. Heyboer; eerste kal: G. Blondeel; meeste kleine vogels: G. Blondeel (5st.); J. Heijboer en J. Jansen (ieder 4). De stand voor het kampioenschap na deze schieting is: .1 H. de Riijcke 42 punten: 2 H. van Iwaarden 37; Lippens 36. Tevens werd de 10e klepschieting ge houden. Uitslag; 1 J. Cattoor (3 klep pen). De stand voor dit kampioenschap is thans: 1 H. de Rijcke (21 kl); 2 J. Cattoor (21 kl.); 3 J. van Iwaarden (19 kl.). Verder hield deze vereniging twee prijsschiefingen. De uitslagen; eerste hogevogel: J Cattoor; tweede hogevo gel: D. van Hermon; 3e hogevogel J> Cattoor; eerste zij vogel: Iz. Puijen- broek; tweede zijvogel: A. Dhondt; eer ste kal: M. van Iwaarden; tweede kal' J. van Iwaarden; prijs voor de meeste punten Iz. Puijenbroek. II. eerste en tweede hoogvogel. H Lippens; derde hoogvogel: W. Buzeijn; zijvogels: D. van Hermon en P. Lip pens; eerste kal' P. Lippens; meeste kleine vogels: R. de Wispelaere (4 St.). Prijsvogels: J. Cattoor; H. de Rijcke; W. Buzeijn; R. de Wispelaere; A. Ballegeei'; G. Blondeel; P. van de Walle. Aan de schieting bij Cyr. de Kind te Kapel leb mg namen 89 schutters deel. De uitslag luidde: Wip I: hogevogel K. an Eetvelde, Sint-Pauwels <B.); eer ste zijvogel A. Kessels, De Klinge (B.): tweede zijvogel Fr Franckaert. De Klinge (B.). Tweede wip: hogevo gel A. Dullaert, Sint-Gilles (B.): eerste zijvogel J. de Vetter, Kapellebrug; tweede zijvogel W. van Walle, De Paal (B.); grootste aantal (5) G. van Re- mortel, Kapellebrug. Aan de kaartwedstnjden, Kterdag 'uil de heer E. Pilaet te Ctoge door het NKV-afdeling Clinge namen 19 perso nen deel. De uitslag van de eerste kaartwedstrijd luidde: 1 A. v. d. Vij ver; 2 M. Willaert; 3 S Blomman: l F. Valke; 5 A. Reuling; 6E.Eel.iW. de Cock. De uitslag van de tweede hanmg luiddt; 1 W. de Koek; 2 A. de Koek; 3 J. van de Kelen; 4 J. Mercux en i A. Rottier. Kampioenschap kaarting NKV Het kampioenschap van de kaartin gen, georganiseerd door het NKV- afdeling Clinge, is zaterdag met er- laatste wedstrijd bij de heer E. PilaK geëindigd. De uitslag luidde: 1 en kam pioen A. v. d. Vijver; 2 A. Rottier en1 L. Smet. Kaarting Aan de kaartwedstrijden bij de heer H. Leijs te Clinge namen 36 personen deel. De uitslag luidde: Eerste wedstrijd: 1 P. Vos-A. Schel! hout; 2 F. Bracke-W, Willaert; 3 R. i* Vos-R. v. d. Kelen; 4 E. Piessens-A v Geertrug: 5 L. Verkruijssen-H.de Aan de t weede wedstrijd namen li personen deel. De uitslag luidde: 1 R. v. a. Branoe:- P. de Rijk: 2 J. Vonck-W. Vergame 3 P. Ras-R. de Ktndt. In café A. Lybaart te Hulst speelden Lustige Toepers uit Hulst tegen Am» ricano's uit Hulst Lustige Toep wonnen met 7-4. De uitslagen luid»; A. Rombout-G. Meerschaert 1-0; Bracke-F. de Volder 1-0; A. van Dors- selaer-A. d'Hanis 1-0; H. p Eeckhout 1-0; A. Neve-W. de Wolf 01. P. Blommaert-R. de Weduwe 10, Herkelmans-P. Neefs 0-1; A. de Bil» R. de Vilder 0-1; W. Dobbeto-K ie Wilde 1-0; A. Lybaart-R. de Weduwe 1- 0; W. de Cauwer-J. dUaems 0-1. In café P. Vonk te BoschkapeUespd- de Bossche Toepers. BoschkapehM» gen Paals Vermaak uit Kerosexe (B Bossche Toepers verloren nauw De uitslagen luidden: H. DobMaer van Daele 1-1; H. Mel-J. van M 2-0; T. van Schalk-P van Dors* 1; M. van Schaik-A. van Kertóoven Kerkhoven 2 0: M Daelen 0-2: A. Stallaert-K. Voncx 2. SAS VAN GENT - DerPerson^ enigma van de ZuldOem.ewJ Glasfabriek de ON 3 uit h>as hield een prijskaarling in hcl ningsgebouw van de Zu.d-Chemic 10 W. v. Looy. Kaarting NKV In het café van Ede Kort» dijk namen afgelopen den van het NKV deel de plaaiseiijke vakcentrale gen kaartwedstrijd. De ^ag H. vaa de Kort en Rene de Kort - 3 JM TsTA «F"Uuntual. Heyman.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 26