PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KAMER 'KRAAKT' SUBSIDIEBELEID Gesprek EEG en kandidaten vastgelopen Een overlevende na vergaan Frans schip Rijksbijdrage voor Terneuzen-Hoedekenskerke mag ook voor de andere veren worden gebruikt BANKOVERVAL IN GRONINGEN Engeland tekent nog dit jaar verdrag van Rome Vandaag in de krant... KRITIEK REGERINGSPARTIJEN EN OPPOSITIE OP CRM f «s VISSERIJBELEID Weinig hoop voor overige 38 opvarenden Staatscommissie DOUGLAS-HOME NAAR RHODESIË BOTTE BIJL VOOR VONHOFF VLIEGRAMP BOVEN ITALIË BELOFTE VAN MINISTER DREES: MINISTER REPTE NIET VAN STATEN-MOTIE Ambtsgebed TOEZICHT BIJ VERKOPINGEN 214e jaargang - no. 264 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Al], van d« CV Provincial* Zatuv/M Coura str. 56-60, UI. SI44 (b.g.3 rad. *799, i 8346, adm. lel. 2094 Advertentie Woensdag 10 nov. 1971 BEMANNING BRANDENDE TANKER GERED LONDEN (AFP) De 61 opvarenden van het 43.350 ton metende Britse tankschip 'Heylrhop' waarop in de Indische Oceaan na een explosie brand was uitgebroken, zijn gered. Het Liberiaanse vrachtschip 'Showa Venture' seirtde, dat het de schipbreu kelingen had opgepikt van twee red dingsboten en twee vlotten. De 'Heythi'op' eigendom van de P and O in Londen, had op ca. 250 km. uit de kust van Zuid-Afrika een noodsein uitgezonden en gemeld, dat de opva renden het schip verlieten. Geen van de schipbreukelingen van de tankboot, die gisteravond nog steeds brandde, heeft verwondingen opgelopen. Foto: de tanker 'Heytrop'. GRONINGEN (ANP) Dinsdagmid dag tegen drie uur is een overval gepleegd op een bijkantoor van de Algemene Bank Nederland in Gronin gen. Twee mannen zijn gearresteerd, de 43- jarige J. V. uit Groningen en de 34-jari- ge H. T. uit Uoogezand. T. is de eige naar van de auto, waarin dinsdagmid dag de bankovervallers verdwenen, zo is komen te vast te staan. De politie in Groningen is vrijwel ze ker dat de twee gearresteerden de da ders van de overval zijn. Twee niet-gemaskerde mannen van omstreeks dertig jaar verschenen plotseling voor de loketten en richtten een pistool op de beheerder, de heer K. Lindemulder. Zij eisten geld. De beheerder greep daarop een bakje met bankbiljetten en zette dit voor de mannen neer, Die gristen er achtdui zend gulden uit en zetten het op een lopen. Tijdens de overval riep een van de overvallers de kassier-beheerder toe: „Dit is een overval". Hij schoof ook een in stempel letters uitgevoerde tekst van dezelfde inhoud over de balie. Daaronder stond vermeld het woord Ambon. (Van onze correspondent) BRUSSEL Groot-Brittannië zal ver moedelijk op 21 december, maar elk geval nog dit jaar hel verdrag van Rome in de Belgische hoofdstad on dertekenen. Zowel de zes huidige leden van de Europese Economische Gemeenschap als de Engelsen zelf staan daarop in weerwil van de talrijke technische problemen die tevoren nog moeten worden opgelost. Uitstel om techni sche redenen echter, zo menen de woordvoerders zou politiek verkeerd kunnen worden uitgelegd met alle kwalijke binnenlandse gevolgen van dien. Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2, 4, 5 en 7. Binnen- en buitenlands nieuws op de pagina's 1, 3 en 9. Sport op pagina 10. Televisie op pagina 11. Financieel nieuws op pagina 13. (Van onze parlem entaire redactie) DEN HAAG De tweede kamer is niet erg geluk kig met het nieuwe subsidiebeleid van het minis terie van crm. Minister Engels en zijn beide staatssecretarissen Vonhoff en mevrouw Van Vee- nendaal kregen dinsdag felle verwijten van de oppositie te verduren op de besnoeiing van de subsidies voor onder meer het vormingswerk, de muziekscholen, de bibliotheken, de sport en monumentenzorg. Maar ook uit de banken va n de regeringspartijen klonk bezorgdheid op over de subsidiepolitiek van deze regering. jfï, f (Van onze correspondent) BRUSSEL De besprekingen tussen de EEG en de 4 kandidaat leden: Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen en Ierland, zijn dinsdag vrijwel vastgelopen op het moment dat de gemeenschap meende de in juni 1970 begonnen toetredingsonderhandelingen te kunnen afsluiten. Over het visserijbeleid rezen zulke fun damentele meningsverschillen dat dc kwestie moest worden terugverwezen naar de Europese commissie (het uit voerend orgaan van de EEG) die thans moet pogen in overleg met de toetre dingskandidaten als nog een basis voor overeenstemming te vinden. Op 29 november wordt daarover dan op nieuw vergaderd. De Deense minister voor buitenlandse economische betrekkingen was boven dien uit Kopenhagen overgekomen met een redevoering die zo recht streeks in strijd leek met de politieke en economische doelstellingen die de EEG nastreeft, dat de zes er later een strenge gezamenlijke verklaring voor over hadden om het aspirant-lid hard op de vingers te tikken. De Deen maakte een diepe buiging in de rich ting van de 'Noordse samenwerldng' tussen de Scandinavische landen die een veel breder terrein bestreek dan de culturele en regionaal politieke aspecten die de EEG nog wel voor daatlid laten vastleggen op een verkla- de hij dat naar Deense opvatting politieke samenwerking niet binnen organen van economische coöperatie moet worden nagestreefd. Welnu, antwoordden de zes hem in tweede instantie: toetreding houdt in dat men de EEG-vcrdragen, haar poli tieke doelstellingen en de gemeen schappelijke regelingen aanvaardt. De landen van de gemeenschappelijke markt willen zich niet door een kandi daatlid laten vastleggen op een verkla ring over de organisatie van politieke samenwerking. Hoe die wordt bereikt en via welke organen willen de zes nadrukkelijk openlaten te meer omdat ook momenteel al politieke instellin gen als het Europees parlement en de Europese commissie bij het werk zijn betrokken. Een vertaalfout heeft ons parten ge speeld, stamelde de Deense ambassa deur bij de EEG onthutst. Maar de wijziging die hij later aanbracht was dermate onbeduidend dat zij voor de feitelijke inhoud van het document nauwelijks betekenis had. Het structuurbeleid dat de EEG voor de visserij heeft vastgesteld voorziet in beginsel dat de lidstaten onbelem merd in eikaars water kunnen vissen. Een stelsel van overgangsregelingen voor de kandidaat-landen met grote economische belangen in de exclusieve exploitatie van hun visrijke kustwate ren zou dan voor een geleidelijke aan passing moeten zorgen. Na veel onderling touwtrekken waren de EEG-ministers het daarover maan dag althans onderling eens geworden, maar dinsdag wees de ene na de an dere kandidaat die plannen van de (Zie slot pag. 3 kol. 2 De oppositiepartijen vonden bij mon de van het PvdA-kamerlid Egas dat er mooie woorden over welzijnstekorten worden gebruikt, maar dal het bij fraaie volzinnen blijft. Het voeren van een dynamisch welzijnsbeleid kan minister Engels nergens waarmaken. Als een loden last drukken inperking en bevriezing elke dynamiek weg. Hij noemde de begroting 'mat en perspec tiefloos'. De heer Egas wees er nog op dat, wil er sprake zijn van een goed welzijns beleid, een ingrijpende maatschappij hervorming zal moeten plaatsvinden. Minister Klompë begreep dit goed. Deze regering begrijpt er niets van. Hier is sprake van afbraakpolitiek, die voor de oppositie onaanvaardbaar Vandaar dat de oppositiepartijen in het kader van de alternatieve begro ting 120 miljoen meer hebben opge voerd, die door een reeks amende menten per post zal worden voorge steld aan de kamer. Daarvan zal 20. miljoen worden be stemd voor een pensioenregeling voor joodse oorlogsslachtoffers. De overige 100 miljoen is vrijwel geheel bestemd voor een verhoging van de afdelingen cultuur, volksontwikkeling en samen levingsophouw. Met genoemde amendementen stelt de oppositie zich op tegen de economi sche angstpsychose en de doctrine van het profijtbeginsel, die onaan vaardbaar zijn voor dit soort bezuini gingen. Het D'66-kamerlid Withers vreesde dat de versluierde bezuinigingen in BREST (ANP-AFP-DPA) Bij het vergaan van de Franse vracht boot 'Maori' in de Atlantische Oceaan, ter hoogte van Kaap Finis- terre zijn vermoedelijk 38 opvarenden omgekomen. Het Duitse schip 'Vegesack' heeft één overlevende van de 'Maori' aan boord. Er zijn dertien in zee drijvende lijken geteld. De meeste konden wegens het ruwe weer nog niet geborgen worden. Vijfen twintig zeelui worden vermist. Men heeft weinig hoop dat zij nog in leven zijn. De 'Maori', een schip van ruim zevenduizend ton, zond toen het dinsdagochtend in een zware storm in nood geraakte SOS-seinen uit. De vrachtboot schijnt korte tijd na het SOS in de golven te zijn verdwenen, want een Frans reddingsvliegtuig zag slechts omgeslagen boten en een paar vlotten waar tussen mensen in het water dreven. De 'Maori' had in Noumea (Nieuw-Caledonië) nikkelevts geladen. Het schip werd woensdag in Lc Havre verwacht. crm-sector leiden tot het afkappen „van veel wat zich in democratische' zin heeft ontwikkeld". Aan de begro ting ligt geen visie ten grondslag. Hij sprak van een 'opruimingsbegroting': de cultuurmarkt is gesloten en vol gend jaar komen er weer restanten. Applaus van de publieke tribune kreeg Wilbers voor zijn slotopmerking dat er met weinig geld onmogelijk zinnige zaken in deze maatschappij zijn te wijzigen. Het profijtbeginsel wordt volgens de oppositiepartijen op verkeerde wijze en op een verkeerd moment toege past. Op deze manier komen alleen de beter gesitueerden aan hun trekken en blijven de economisch zwakken ach ter. Bovendien wordt de profijtge dachte volgens PvdA'er Meijer volko men fout toegepast. Maar ook me vrouw Gardeniers-Berendsen (kvp) vreesde dat toepassing van het pro fijtbeginsel muren en drempels kan gaan opwerpen. Zij vroeg om een staatscommissie die de financiering van het welzijnswerk onder de loep moet nemen. Niet alleen de oppositie, maar ook de regeringspartijen waren weinig geluk kig met het huidige stelsel van het subsidiebeleid. De subsidiebeknottin gen op het vormingswerk hij voor beeld, het jeugdwerk en het buurt- en clubhuiswerlc kwamen naar het oor (Zie slot pag. 3 kol. 1 LONDEN (AFP/RTR) De Britse mi nister van buitenlandse zaken, sir Alec Douglas-Home, heeft dinsdag in liet Ja gerhuis bekendgemaakt dat hij zondag II november naar Salisbury zal gaan voor overleg met de Rliodesïsche rege ring over de onafhankelijkbeidskwes- tic. (van onze correspondent) DEN HAAG Aan het begin van de behandeling van de CRM- begroting in de hoeede kamer, ging dinsdagmorgen een protest demonstratie vooraf. Ongeveer 2000 demonstranten ('Het anti- CRM-Bezuïnigingsfront') vertrok ken vanaf het Haagse Malieveld met spandoeken en 'gewapend' met plastic botte bijltjes naar het Binnenhof om staatssecreta ris Vonhoff een bijltje aan te bieden als protest tegen de voor genomen bezuiniging op de CRM- begroting. Het anti-CRM-Bezuinigingsfront bestaat onder meer uit Stichting buitenlandse werknemers. Centra le Vereniging van Openbare Bi bliotheken, Beroepsorganisatie voor Kulturele Werkers en de Na- tinale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Met kreten 'Vonhoff houthak ker, Kap 'm' trokken de demon stranten langs de vriendelijk la chende staatssecretaris Vonhoff. Nadat een woordvoerder van het 'Bezuinigingsfront' het bijltje overhandigd had, zei de heer Vonhoff: „Ik denk dat ik u over vier jaar weer zal kunnen hegroe- ten, dan zult u mij hopelijk ih plaats van het botte bijltje een vredespijp overhandigen". „Met dit botte bijltje kunnen we niet kappen, we kunnen pas kappen indien het bijltje op het ministe rie gescherpt is". De joelende demonstranten werden door de heer Vonhoff geïnteresseerd aanschouwd. Het joelen werd echter een gekrijs toen de staatssecretaris een bord je in de hoogte hield, waar op te lezen was 'CRM maakt uw maat schappij heter'. LIVORNO (Reuter) Een Brits mili tair transportvliegtuig met zes Engelse bemanningsleden en 46 Italiaanse para chutisten aan boord is dinsdag neerge stort in de Middellandse Zee voor cle westkust van Italië. Waarschijnlijk zij er geen overlevenden. De Hercules C 130 van de Britse lucht macht zou deelnemen aan een geza menlijke Engels-Italiaanse oefenins 'Coldstream'. Dinsdagmorgen vroeg werd het contact met het vliegtuig ver broken kort na het opstijgen van het vliegveld Pisa. Op ongeveer zes kilo meter van de Italiaanse stad Lïvorno' stortte het toestel in zee. DEN HAAG Zeeland mag de 1,7 miljoen die het rijk in het verleden heeft toegezegd voor de verbetering van het veer Ter neuzen-Hoedekenskerke ook ge bruiken om de verhoging van de tarieven op de andere Wester- scheldeveren nog even uit te stellen of een tijdje binnen de perken te houden. Deze belofte van minister Drees is het enige concrete wat Zeeland heeft overgehouden aan het slotdebat over de vcertarievcn, dinsdagmiddag in dc tweede kamer. Het amendement van de socialist Rocls, dat een extra bij drage van ƒ3 miljoen in de exploita tiekosten van de Wcstersclieldevcrcn beoogde, werd verworpen. Voor stem den alleen PvdA, D'66, PPR, PSP, CPN. GPV, de Boerenpartij en dc heer De Jong. Minister Drees liet dinsdagmiddag in de tweede kamer volledig in het mid den, hoe hij denkt over de motie van de Zeeuwse staten waarin op hem een beroep wordt gedaan op de tarief verhoging terug te schroeven van 35 naar 25 procent. Daarmee verzuim de hij tevens een antwoord te geven op vragen hierover van de kamerle den ir. P. A. M. Comelissen (kvp) en Roels. Wel liet de bewindsman mer ken, dat hij van het bestaan van de motie op de hoogte was. De KVP-er Comelissen was dinsdagmiddag dege ne. die de kamer toestemming vroeg het vorige week geëindigde debat over de veertarieven te heropenen. Hij deelde mee, dat nij naar Middelburg was geweest om zich op de hoogte te stellen van cle 'Zeeuwse grieven en het standpunt var de staten'. Zijn concrete vraag aan minister Drees was, om de inhoud van de statenmo- tie nader in overweging te nemen en daarin ook te betrekken wat er moet. gebeuren met het geld dat vrijkomt als het veer Terneuzen-Hoedekensker ke op 1 januari aanstaande wordt opgeheven. Hij stelde voor dit bedrag te gebruiken om de aangekondigde tarief verhoging beperkt te houden. Verder vroeg ir. Comelissen de minis ter nog een uitspraak over de vaste oeververbinding niet op de lange baan te schuiven en spoed te betrachten met de derde dubbeldekker. I-Iet Zeeuwse kamerlid Roels liet we ten, dat de Zeeuwse staten de motie van maandag in feite tegen beter weten in hadden aangenomen. „De staten", aldus de heer Roels, „zijn[ eigenlijk '.egen iedere verhoging, maari omdat zè wisten dat dat geen liaalba-j re kaart zou zijn hebben ze de mot ie j tegen beter weten in aangenomen". Met deze uitleg haalde hij zich een protest op de hals van mr. K. Keu- ning (ds'70l die liet weten dat hij „er ook was geweest" en daarom bezwaar had tegen Roels' interpretatie. Repliek van Roels: „Sinds onze politieke we gen uiteen zijn gegaan, was de heer Keuning wel bij meer vergaderingen zonder dat ik hem heb opgemerkt". Volgens de heer Roels is als bezwaar tegen zijn amendement aangevoerd, dat de extra,-uitgave van 3 miljoen niet wordt gedekt. In de altematiev begroting van PvdA, D'66 en PPR is dat echter wel degelijk het geval, zo zei hij. Evenais ir. Comelissen al voor hem had gedaan, informeerde ook de heer Roels nadinkkelijk naar het be drag dat minister Bakker indertijd heeft toegezegd voor de verbetering van het veer Terneuzen-Hoedekensker ke. Hij wilde weten of deze uitgave al ergens in de begroting staat. Minister Drees was bereid over beide laatste kwesties heel duidelijk te zijn. „Het is op het ogenblik in discussie om het veer Terneuzen-Hoedekenskerke hele maal op te heffen, zo zei hij, maarl het bedrag aal duoi mijn voorganger! is toegezegd voor een eventuele verbe-j tering handhaaf ik graag". Hij voegde er aan toe. da! de uitgave nog niet isl opgenomen in de begroting voor ,heti rijkswegenfonds, maar dat daarin nog wel kan worden geschoven. Interrup tie Roels: „Maak van die 1.7 miljoen dan gelijk 3 miljoen, dat scheelt toch niet zoveel". Als de Zeeuwse stalen inderdaad zou den besluiten tot opheffing van liet veer Terneuzen-Hoedekenskerke, mo gen de 1,7 miljoen in overleg met gedeputeerde staten van Zeeland op een andere wijze worden gebruikt. Minister Drees: „De tarief ver hoging zou in 1972 wat gematigder kunnen zijn, als g.s. die 1,7 miljoen voor de exploitatie van de andere veren willen besteden". In antwoord op vragen van ir. Come lissen liet minister Drees weinig gelui den horen over de derde dubbeldek ker. Hij zette nog eens uiteen, dat het knelpunt is de verbetering van de walaccommodatie in Vlissingen. In Breskens ligt het allemaal eenvoudi-l ger. Hoewel hij toegaf dat het ver-I keer op het veer Vlissingen-Breskensl inderdaad snel toeneemt, zei de minïs-| ter geen tijdschema te kunnen geven. Wel beloofde hi.i aan de zaak aan dacht te zullen blijden schenken. Over de vaste oeververbinding her haalde de bewindsman dat het de bedoeling is in de loop van volgend jaar een beslissing te nemen. Hij beloofde hiervoor zijn uiterste best te zullen doen. Over deze zaak zei hij] geen verdere uitspraken te kunnen cloen zonder een beslissing van het kabinet. De heer Jongeling (gpv) had voor (Zie slot pag. 4 kol. 7 innenkort moet in de sta ten van Zeeland worden gesproken over een wijzi ging van het reglement van orde en daarbij zal ook het ambtsgebed ter sprake komen. Een commissie, die rapport heeft uitgebracht over de werkwijze van de staten, heeft namelijk met de kleinst mogelijke meerderheid voorge steld het ambtsgebed te handhaven. Met andere woorden: in de commissie was sprake van een vrij sterke stro ming om dit formuliergebed af te schaffen. Dat duidt er op dat ook in de staten deze opvatting naar voren zal komen. Een kleine tien jaar geleden is het zelfde gebeurd. De nieuwe provin ciewet maakte het toen nodig, dat het reglement van orde werd herzien, bij welke gelegenheid de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA, drs. Th. J_ Westerhout thans burgemeester van Wageningen de vraag stelde of handhaving van het gebed gewenst was. We hebben zijn betoog gehouden in de vergadering van 20 maart 1963 nog eens nagelezen: het bleek aan ac tualiteit nog niets te hebhen ingeboet, het kv/am ook nu op ons over als een be heerste en evenwichtige benadering van een moeilijk onderwerp, een 'teer punt' zoals de SGP-afgevaardigde Kod de in diezelfde vergadering de kwestie aanduidde. Westerhout hield haar na drukkelijk buiten elke politieke dis cussie en toonde grote bereidheid 'te luisteren naar de diep gemeende over tuiging van anderen'. En hij vroeg de statenleden te pogen eikaars opvat tingen te begrijpen en te respecteren. Zijn eigen betoog was er overigens een overtuigend bewijs voor, dat hij zelf dit begrip en respect had kunnen op brengen. Het ging hem niet alleen om het gebed 'als gesprek van de mens tot God', hij erkende ook dat het ambtsgebed uitdrukking kon zijn van totale levensvisie, het getuigt er van 'dat de overheid Gods dienaresse is en daar ben ik en ook een groot deel van mijn fractie het volledig mee eens', zo stelde hij. Maar tevens wees hij er op, dat er toch ook statenleden zijn, die behoefte hebben zich op an dere wijze dan door gebed te bezin nen. Hij vroeg derhalve of het geen voorkeur zou verdienen aan het begin van de vergadering enkele ogenblik ken stilte te betrachten, zodat ieder zich op zijn wijze kon voorbe reiden op de beslissingen, die wachten. Westerhout poogde twee elementen in zijn betoog te verenigen: hij wilde wa ken voor ,'de hoogheid van het gebed', daarnaast vroeg hij van de voorstan ders van het ambtsgebed 'respect voor de hoge waarde van de geestelijke vrij heid en verdraagzaamheid'. Westerhouts suggestie werd in 1963 niet opgevolgd, de confessionele fracties voelden niet veel voor afschaffing van het ambtsgebed en op zijn beurt had de toenmalige fractie voorzitter van de PvdA geen behoefte om tot het uiterste te gaan. Hij zétte zijn suggestie dan ook niet om in een voorstel, zodat het ambtsgebed ge handhaafd bleef. Aan het begin van de statenvergadering spreekt derhalve de commissaris der koningin overeenkom stig artikel één van het reglement van orde een kort en woordelijk voorge schreven gebed uit. Daarna wordt met de werkzaamheden begonnen. In het rapport, dat de commissie werk wijze staten vorige week heeft uit gebracht, zijn geen nieuwe argumen ten over deze aangelegenheid te vin den. Wel wordt nog op één aspect ge wezen, dat in 1963 buiten beschouwing bleef: het geval kan zich voordoen, dat als voorzitter der vergadering 'iemand moet optreden, die aan het gebed geen waarde toekent: kan men voorschrij ven dat deze het ambtsgebed uit spreekt?', aldus een vraag in de com missie. De mogelijkheid, waarop hier wordt gedoeld, is niet denkbeeldig: in dien de huidige commissaris door wel ke oorzaak dan ook verhinderd zou zijn een vergadering te presideren, zou ge deputeerde Van Poelje als zijn plaats vervanger optreden. We kunnen ons voorstellen, dat de voorgeschreven ambtelijke opdracht voor hem niet een voudig zou zijn, ook al betekent dat. niet dat hij ook maar iets zou willen afdoen aan de waarde van het ambts gebed voor andere statenleden. Zou echter de laatste categorie in het hier- bedoelde geval niet ook enige aarzeling gevoelen? 'Woorden zonder gedachten gaan nooit ten hemel' laat Shakespeare in Hamlet koning Claudius zeggen, bij een poging tot gebed. Met opzet hebhen we hier nog eens herinnerd aan de discussie uit 1963 en in het bijzonder aan de bij drage daarin van drs. Westerhout. We hadden namelijk verwacht, dat de hui dige commissie-werkwijze staten al thans de grootst mogelijke minderhekl daarvan ook gewezen zou hebben od Westerhouts suggestie van destijds, de vergadering met enige ogenblikken stilte te beginnen. We geloven, dat het onjuist zou zijn als deze gedachte niet ook in de komende discussie zou wor den betrokken. DEN HAAG (ANP) Het ambtelijk toezicht van notarissen en gerechts deurwaarders bij openbare verkopin gen van roerende goederen zal voortaan niet alleen meer vereist zijn bij verkopingen 'bij opbod', doch ook bij die 'bij afslag'. De tweede kamer heeft dit dinsdag middag uitgesproken met het, zonder hoofdelijke stemming aanvaarden van een amendement van mejuffrouw mr E. A. Haars (chu). Twintig jaar voor huurling Steiner CHARTOEM (REUTER) In Char- toem is dinsdag de 41-jarige Rolf Steiner tot twintig jaar gevangenis straf- veroordeeld voor hulpverlening aan de opstandelingen in Zuid-Soedan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 1