Streekvervoer' heeft hulp rijk nodig voor onrendabele diensten Plannen voor Fins dorp aan het Yeerse Meer Ife Nieuw politiebureau voor Goes DCT'-rnX' n i j. e ei e n Industrievestiging liever bij Baalhoekkanaal en Saeftinge Noorse supertanker loopt aan de grond Drum héle beste halve zware.© 2 DIRECTIE SW:ONDERZOEK COMMISSIE AFWACHTEN' PARTICULIERE BEDRIJVEN OPTIMISTISCHER EXAMENS ALMANAK OSSENISSE AFWIJZEN cUdft- hJrtc %cr /ImAvflïMéfëtu MOOI dóEK Meteen PRl/MT rn PAK-' .VLOOT' VAN ZEVEN SLEEPBOTEN PARAAT Scholieren uit Bergen op Zoom wonnen in Drachten Coupe Scolaire' i i! II II II II II 8 1 Bejaardentehuis in Bruinisse op 23 april geopend Auto over de kop: twee jongemannen licht gewond J.C.LAV00Y PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 30 MAART 1971 voer kwijtraakt, slechts een fractie is van wat aan wegenvoorzieningen wordt besteed. 4rjHS-ogen MIDDELBURG Het Streek- vervoer Walcheren NV, dochter onderneming van da NS, is ern stig bezorgd over de ontwikke ling in het streekvervoerswezen. Het bedrijf zelf lijdt sinds 1969 verlies en de tekorten zijn daar na, gezien de inkomsten, oneven- De Auto Maatschappij Zeeland Goes AMZhad vorig jaar eveneens redlg toegenomen, voornamelijk j verlies op de busdiensten. Men toonde Drs P. G. G. Vroegop, directeur van de Stoomtram Maatschappij Breskens - Maldegem, zei de ontwikkelingen .met argus-ogen' te volgen. De maat schappij. een puur particulier bedrijf heeft betrekkelijk weinig onrendabele lijnen. In het afgelopen jaar werd een gering verlies geleden en voor dit jaar wordt ongeveer hetzelfde verwacht. Het bedrijf valt in de categorie, waar voor een overheidsbijdrage van 100 procent in het verlies op de lijndien sten mogelijk is. door de voortdurend stijgende loonkosten. Doordat met terug werkende kracht de salarissen van de chauffeurs bovendien ge lijk moeten worden gesteld met die van de gemeentelijke ver voerbedrijven, wordt de loon- post dit jaar weer aanzienlijk verhoogd. Het merendeel van de lijndiensten is onrendabel. Omdat het Streekvervoer Walcheren een dochteronderneming is, valt het bedrijf in de categorie ver voersbedrijven die in vergelijking met particuliere- en semi-overheisbe drijven een geringe overheidssubsi die krijgen ter dekking van de verlie zen op de lijndiensten. Het is heel goed mogelijk dat in de nieuwe dienst regeling die momenteel voorbereid wordt, de frequentie van enkele dien sten op de zondagen wordt vermin derd. Op deze dagen is het vervoers aanbod nog geringer, terwijl de chauffeurs dan bovendien nog onregel matigheidstoeslag krijgen. Directeur J. P. L. van Manen wijst erop, hoe moeilijk het is om lijndien sten op het platteland, zoals naar Domburg en Veere, in stand te hou den, omdat het vervoersaanbod uiter mate gering is. Plaatsen als Domburg en Veere worden 's zomers wel door massa's toeristen bezocht, maar niet per streekbus. Als de regering niet met meer subsi die over de brug komt, zou dat .strikt genomen betekenen, dat alleen de dienst Middelburg Vlissingen en de verbinding van Vlissingen naar het Sloegebied (vervoer van werknemers) zouden kunnen worden gehandhaafd. zich bij deze particuliere onderneming weinig verontrust en er werden voor dit jaar weinig veranderingen ver wacht. Er zijn wel verschillende on rendabele lijnen. In de subsidierege ling heeft men zich nog niet verdiept. Er is nog regelmatig nieuw personeel nodig. Bij de Rotterdamse Tramwegmaat schappij (RTM), die ook hjndienyten in Noord-Zeeland onderhoudt, zei men in het geheel geen moeilijkheden te hebben. De exploitatie op Schouwen- Duiveland is beter dan waar ook, voor wat de RTM betreft. Alleen werd gesteld dat bij een mogelijke loonex plosie de zaken anders kunnen komen te liggen. De Zeeuwsch-Vlaamse Tramwegmaat schappij (ZVTM) lijdt op alle lijnen verliezen. Zoals bekend hebben pro vinciale staten zich op 19 maart ach ter een voorstel van gs geschaard (ADVERTENTIE) BUNGALOWS COMPLEET MET SAUNA Aan de rijksuniversiteit te Amsterdam is mejuftrouw A. C. G. Remijn geslaagd voor het kandidaatsexamen psycho logie. de provincie fifty-fifty met de NS een bod uit. te laten brengen op het aandelenkapitaal als een eerste stap naar een verdere integratie van het openbaar vervoer in Zeeland. Als eis kwam uit de staten echter naar voren dat voordat de deelname definitief is er zekerheid moet zijn dat het rijk evenveel in het tekort bijdraagt als bij particuliere vervoers bedrijven. Garantie In verband met de ernstige situatie in het streekvervoer in Nederland, zal het PvdA-kamerlid Ed van Thijn zoals bekend binnenkort tijdenseen interpellatie aandringen op continue ring van het verzorgingsniveau, wat betekent dat althans voor het lopende jaar het ontbrekende geld op tafel moet komen. De heer Van Manen is van mening dat de overheid in ieder geval iets moet doen, omdat de situa tie zo niet voort kan duren. ,De overheid hoeft geen toestemming te geven om lijndiensten te sluiten, maar dan zal ze toch garant moeten staan Over de toekomst van het personeel bij het Streekvervoer Walcheren is I volgens de heer Van Manen nog niets te zeggen. Het Streekvervoer Walcheren zal nu afwachten wat de conclusies zullen zijn van de commissie ver- voersvergunningen, die te begin nen in Zeeland (in de maand april) het verzorgingsniveau zal na gaan en de regering daarna mede delingen moet doen over het mini mum te handhaven niveau. De heer Van Manen wil met nadruk stellen dat er een compromis moet komen tussen openbaar- en particulier vervoer, dat het openbaar vervoer op bepaalde momenten een .vervanger' van het particulier vervoer moet zijn in het streven naar een selectief eg- bruik van de auto. Hij constateerde echter wel dat het bedrag dat de overheid jaarlijks aan het streekver- ADVERTENTIE ZEKER IS ZEKER U ziet het beter met EEN BRIL VAN OPTICIEN St-Jacobsstraat 14 VLISSINGEN - Telefoon 2398 _eeuwse Boekenbal Als zaterdagavond in het Vlis- singse hotel Britannia het boe kenbal losbarst, zullen vele vrou welijke bezoekers van een be langrijke zorg zijn verlost. Het is een probleem waar ze nu nog het hoofd over breken, een zorg die is samen te vatten in de hartekreet- .wat moet ik toch aantrekken voor die avond. Want alles kan tegenwoordig Mi ni. midi. maxi. Ga er maar eens aanstaan. ,Ik hou het bi) een hot-panf. sprak een Middelburgse giste ren tot haar vriendin. En dat is eigenlijk nog niet eens zo'n gekke keus Het is de meest voor de hand liggende kleding voor een boekenbal: een pocket broekje. DRIE LEDEN AR-STATENFRACTIE TERNEUZEN Het plan voor industrie bij Ossenisse, west zo wel als oost, moet worden af gewezen. Als er al industrie in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen moet komen, dan is het ge schiktste gebied dat langs het C. BALKENENDE toekomstige Baalhoekkanaal, met een doorloop naar het Ver dronken Land van Saeftinge. Terneuzen moet de mogelijk heid krijgen om uit te groeien tot over de Otheense kreek. Aan vergroting van Terneuzen zal de voorkeur moeten worden gege ven, boven uitbreiding van Axel/ Hulst. Men zal zo spoedig moge lijk moeten onderzoeken of de schorren bij Waarde het ver dwijnen van het Land van Saef tinge als natuurgebied kunnen compenseren. Deze uitspraken over het con cept-voorontwerp-streekplan ,Oost Zeeuwsch-Vlaanderen' kwamen maan dagavond van de laeer C. Balkenende, lid van de provinciale staten van Zeeland voor de Anti Revolutioaire Partij. Hij sprak op een bijeenkomst van de AR-kieskrin, Terneuzen, die gehouden werd in het Zeldenrustcolle- ge te Terneuzen. De mening van de iieer Balkenende werd onderstreept door twee andere AR-statenleden: de heren W. Huson en D. Geuze. Het drietal (de helft van de AR-statenfrac- tie) trad nog niet namens alle staten leden van de AR op. De heer Balkenende voerde een groot aantal bezwaren aan tegen het con cept-voorontwerp, zoals dat nu door de provinciale planoiogische commis sie is uitgebracht. .Men gaat in deze opzet van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen een ketel maken,' vond hij. ,Een ketel, geheel omgeven door industrievesti gingen.' Het statenlid wees erop dat het streekplan op grotere schaal moet worden opgezet, ,de ontwikkelingen stoppen niet bij dit gebied, we moe ten rekening houden met de zuiderbu ren Hij vond het een bijzonder groot bezwaar dat het tracé voor het Baal hoekkanaal niet meteen in het plan is opgenomen. Misschien had men moe ten wachten met het publiceren van het voorontwerp, alhoewel de uitgave wel begrijpelijk is, omdat er van alle zijden aandrang werd uitgeoefend', zei de heer Balkenende. Het statenlid (lid van de commissie van adv ies cn bijstand voor streek plannen betoogde dat er door de industriële ontwikkelingen bij de grens .en zullen die wel bij de grens ophouden' en door de door snijding van het Nauw van Bath een zware aanslag op het Land van Saef tinge als natuurgebied zal worden ge pleegd. De heer Balkenende verduidelijkte dat er al industrievestigingen zijn aan het Sloe (.daar is een heel stukje Zuid- Beveland aan opgeofferd') en op de noordelijke Schelde-oever bij Antwer pen. Als er nu ook nog een industrie gebied ten oosten van Terneuzen ge pland wordt, dan krijgen we dezelfde onjuiste lintbebouwing als in het. Rijn mondgebied.' Voorstander De AR-politicus was er voorstander van om de ruimte tussen Terneuzen en Saeftinge open te houden, om zodoende een ontsnapping te kunnen geven aan de woongebieden. Hij meende dat én plan Ossenisse én de aanleg van het Baalhoekkanaal een te grote aanslag zullen doen op de be schikbare hoeveelheid landbouwgrond. ,En houdt men dan wel in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen de mogelijkheid open om structureel wat aan de land bouw te doen?' De heer Balkenende vond resumerend dat het voor-voorontwerp-streekplan niet aan de eisen voor een goede leefbaarheid voldoet. ,Ik vraag mij af of men industrie met dergelijk grote oppervlakten en behoorlijk grote woongebieden in zo'n klein gebied kan samenpersen.' Als knelpunten van het streekplan noemde hij tenslotte: de leefbaarheid is onvoldoende ge waarborgd; er wordt op twee plaatsen een aanslag op de landbouw gedaan; de ontwikkelingen van Antwerpen- Gent worden onvoldoende afgeremd; er zijn te weinig open ruimten tussen de basisindustrieën die aan het Westerscheldebekken liggen. Statenlid W. Huson bracht naar voren dat er zo spoedig mogelijk een twee de ontwikkelingsschets van Zeeland moet komen. ,We kunnen on3 afvra gen of het nog wel mogelijk en nodig is of er hier meer basisindustrie moet komen,' aldus de heer Huson, .daarom is het voor de meningsvorming van de Zeeuwen, in alle lagen, noodzake lijk dat die tweede ontwikkelings schets er komt.' De heer D. Geuze wees erop dat de AR-statenfractie indertijd positief ge kozen heeft voor industriële ontwikke ling, .maar niet ten koste van de leefbaarheid.' Hij zei het belangrijk te vinden dat de statenfractie, alvorens een standpunt in te nemen, bij de bevolking gaat horen wat men te vertellen heeft over het plan. Tijdens de discussie bracht de heer A. Ra- mondt (vcp-wethouder van Terneu zen) naar voren dat als men kiest voor industrie bij Saeftinge er geen koppeling tot stand kan komen met de industrie in de kanaalzone. Hij was bezorgd dat de voordelen van de industrie dan wel eens naar Noord- Brabant en België zouden gaan. dustrie in de kop van Ossenisse kan de motor zijn voor de ontwikkelingen in de Kanaalzone,' vond de heer mondt. Minder belang De heer Balkenende zei het van min der belang te vinden wie er het meeste profijt van industriële ontwik kelingen zal trekken: Nederland of België. Hij benadrukte nog eens dat door industrie bij Ossenisse de open ruimte in Zeeuwsch-Vlaanderen verloren gaat, terwijl langs de grens dan de samen vloeiing van dc industriegebieden Ant- werpen-Gent een groot gevaar zal op leveren. Het statenlid toonde zich aan liet einde van de bijeenkomst ver heugd over discussie en vragen. .Het- zou goed zijn als iedere politieke] partij de mening van de bevolking! ging horen.' GEBIED GERESERVEERD OP SCHOTSMAN EN RUITERPLAAT VLISSINGEN Het ziet er naar uit, dat er binnen niet al te lange tijd aan de oever van het Veerse Meer, op de Schotsman en Ruiterplaaf een soort JFins dorp' zal ver rijzen. Blijkens een radiobe richt dat gisteren werd uit gestuurd zouden er op de huishoudbeurs in het RAI- gebouw te Amsterdam 252 bungalows van Finse make lij zijn besteld ten behoeve van het recreatieproject aan het Veerse Meer. Volgens mr J. Schot, directeur van de Middelburgse firma Lou- werse en de Priester, die het project samen met aanne mer Lievense van de NV het Zeeuwsche Land te Westka- pelle gaat opzetten, zijn er wel bepaalde reserveringen .Maar de uiteindelijke order kan nooit ineens gegeven worden. Het gaat in gedeelten. De commer ciële aanpak is nu gestart op de huishoudbeurs en de tijd zal moe ten leren of het plan dat wel voor de bouw van Finse bunga lows is gereserveerd met een kwart, met de helft of helemaal met bungalows van dit type zal worden volgebouwd. Binnenkort worden twee proefbungalows weg gezet'. Aldus mr Schot. Sauna Aannemer Lievense liet ons we ten dat de prijzen verkooptech nisch gezien wel aanvaardbaar lij ken. Het meerendeel van de bun galows ligt in de prijsklasse van rond de dertigduizend gulden, zonder grond. Het kan ook nog wel enkele duizenden guldens meer worden, want het hangt er vanaf of ze met centrale verwar ming en met sauna worden inge richt. Ook over de grondprijs moet nog nader worden beraad slaagd. Maar het hele geval komt wel in de buurt van de zestig duizend gulden, zo dacht de heer Lievens. De importeur van de Finse bun galows is de firma Saunaland NV te Apeldoorn, hoofdaandeelhouder van de fabriek, die in Noord-Fin- land de onderdelen van de bun galows maakt. Directeur Van Veen liet weten dat het plan bij het Veerse Meer het derde wordt na het project bij Zweelo (29 bungalows) en Hoenderloo (36). De bungalows worden gebouwd volgens een prefabsysteem. Het materiaal waarvan ze worden op getrokken is Fins grenenhout. De vloeroppervlakte bedraagt zes tig vierkante meter. De aankoop- waarde mag dan hoger liggen dan een normale bungalow, daar staat aan de andere kant tegenover dat de restwaarde van zo'n bunge- waarde low veel en veel hoger ligt, zo stelt de heer Van Veen, ,Je kunt er bij wijze van spreke ook permanent in wonen'. Naar de heer Van Veen verder wist te melden zou het in de bedoeling liggen aan het Veerse Meer twee types weg te zetten, een met een pl a dak en een met een punt dak. De bungalows vallen op door grote raampartijen. WERKNEMER MIDDELBURGSE ZUIVELFABRIEK LIEP KAAKFRACTUUROP MIDDELBURG r- A. B. de G. uit Kam perland heeft maandag in de coöpera tieve melkinrichting en zuivelfabriek in Middelburg een kaakfractuur opge lopen doordat hij bij het oprapen van enkele flessen melk met zijn hoofd be kneld raakte tussen de beschermkap van een elektromotor en kisten met flessen melk op een transportband. De flessen melk waren uit een kist op de transportband gevallen. De G. werd met een ambulance ter behandeling naar het Gasthuis overgebracht. De ar beidsinspectie stelt een onderzoek in. ADVERTENTIE WÊ&T vJE MAf? IKUOCr MEER W^^EiÜgrPl/^ EEN VGERTlO/ UIT ANTWERPEN Omstreeks vijf voor half elf is gisteravond op de Westerschelde net buiten de Zandvlietsluis te Antwerpen de 15.998 ton dw metende Noor se supertanker .Gefion' vastge lopen. De tanker was leeg onder weg van Antwerpen naar de Per zische Golf. De sleepboten Marg Gerling, Anninck Gerling, Dominique Gerling, Olivier Gerling en Pipsy Letzer van de Unie van sleepdiensten en redding uit Ant werpen, de Zeeland van de Terneuzen. se firma Müller en de Schelde G van de SSB voeren ter assistentie uit. Vannacht om twee uur was nog niet bekend of de pogingen om het schip vlot te trekken succes hadden opgele verd. DRONTEN (ANP) Bij de eindsclec- tiewedstrijden voor de Coupe Scolai re International 1971, die zaterdag on. der auspiciën van Veilig Verkeer Ne derland in Dronten zijn gehouden, is liet r-k gymnasium Juvenaat uit Ber gen op Zoom als eerste geëindigd. De ze school zal op 29 mei ons land verte genwoordigen bij de internationale Coupe Scolaire in Lissabon. In deze jaarlijkse wedstrijd (voor scholen van het voortgezet onderwijs) op het gebied van de kennis van de verkeersregels en de toepassing daar van, wist het team uit Bergen op Zoom (Jacqueline Raymaekers, Elian Ver- bart, Peter Kil en Toon van Dijk onder leiding van pater N. van der Knaap) 2776 van de totaal te behalen 3200 pun ten te scoren. De Willem de Zwijger- school uit Kampen bleef er slechts 10 punten onder. GOES Het rijk geeft een buitenge-1 vrone uitkering, de gemeenteraad vindt het goed en Goes kan straks j beginnen met het bouwen van een modern politiebureau aan de Valcke-1 slotlaan. Het gebouw zal ruim twee miljoen gulden kosten. Daarbij komt] nog 135.000 gulden voor een noodbe- stuurspost, die onder het bureau] komt. Het oude politiebureau aan de Markt - Korte Kerkstraat is indertijd ge bouwd voor een korps van 15 man. Momenteel bestaat de personeelssterk te van de Goese gemeentepolitie uit 38 man. Het nieuwe gebouw kan nog wat groei meemaken: het is ontwor pen voor een stad van 40.000 a 45.000 inwoners. Men rekent er op. dat Goes die omvang in de komende twintig jaar zal bereiken. Het politiekorps zal dan uit zo'n 65 man bestaan. Voorlopig kan de eerste spade voor het nieuwe bureau nog niet in de grond. Nu de raad akkoord is gegaan met de architect. Op ten Hof en Bleydenstein uit Utrecht kan deze de plannen besteksklaar maken. Dat zal zo'n drie a vier maanden duren. ,We hopen, dat in de tussentijd de finan ciering rondkomt, maar dat is lang met zeker', aldus de hoofdinspecteur ran de Goese gemeentepolitie J. L. de Rave. Pas als de financiering rond is kan de bouw worden aanbesteed. Op de foto het frontaanzicht van bet nieuw te bouwen bureau. Zo zal het te zien zijn voor degenen, die vanaf ziekenhuis Bergzicht over de Yalcke- slotlaan komen. Links de hoofdingang. u HM Jl .11 U "FT Sdstld isXft■iaj* -J' BRUINISSE Het verzorgingstehuis voor bejaarden ,In 't Opper' te Brui nisse zal vrijdag 23 april aanstaande officieel worden geopend. Dat gebeurt door de burgemeester van Bruinisse, de heer G. Hokken. Het verzorgingste huis is een project van de stichting Protestantse Bejaardenzorg .Duive- labd' in Bruinisse. De officiële ope ning is gesteld op 2 uur 's midr dags. Zaterdagavond sloeg om ongeveer half twaalf een personenauto met drie inzittenden uit Scharendijke op de provinciale weg bij Serooskerke over de kop. De bestuurder T. P. werd licht ge wond, terwijl de achter in de auto zittende J. J. aan zijn rug werd ge wond. Hij moest zich onder dokters behandeling stellen, maar kon na be handeld te zijn naar huis terugkeren. De derde inzittende P. C. werd op het laatste moment uit de auto geslingerd maar liep geen verwondingen op. De auto werd totaal, vernield Met behulp van een kraanwagen werd de auto uit de sloot getrokken. ADVERTENTIE BLAUWE JACQUETKOSTUUMS NIEUW VOOR ZEELAND Exclusieve collectie gelegenheidskleding. AFDELING VERHUUR Gortstraat 32-34 - Middelburg Telefoon (01180) 2508. WOLKENVELDEN Droog weer met van het oosten uit wolkenvelden maar ook perioden met zon. Overwegend matige oostelijke wind en maximumtemperaturen van ongeveer negen graden. Vooruitzichten voor woensdag en don derdag: Overwegend droog en zonnig en tem peraturen overdag boven normaal. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland: Voor woensdag: aantal uren zon: 4 tot 10; mm. temp.: omstreeks nor maal: max. temp.: 1 tot 5 graden boven normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 pro cent; kans op een geheel droog et maal: 80 procent. Voor donderdag: aantal uren zon: 4 tot 11: min. temp.: omstreeks nor maal; max. temp.: 0 tot 6 graden boven normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 pro cent; kans op een geheel droog et maal: 80 procent.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 2