Het eerste alternatief streekplan is uit. Onderzoek invloed fluor-mens nodig vóór hinderwet-fiat Hoechst' Periode 1930-1970 belangrijk voor archiefopbouw provincie PSP-senator Van Wijk: Kruisinga bedreef demagogie' 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 3 MAART 1971 H. DE VRIEND MAAKTE EIGEN ONTWERP BIJDRAGE AAN DISCUSSIE Snelle verlichting van pijn in spieren en gewrichten VMZ OP HOORZITTING DERDE FOSFOROVEN: Incidentje op hoorzitting Hoechst-oven HULDIGING MEJ. VAN VISVLIET VERGADERING EERSTE KAMER C. Verwijs onderscheiden C. DEKKER PROMOVEERDE OP PROEFSCHRIFT OVER ZEEUWSE HISTORIE De heer H. de Vriend bij zijn alternatieve streekplan-kaart Oost-ZeeuwschVlaanderen TERNEUZEN ,Het voorontwerp-streekplan heeft het voordeel dat het de bevolking van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen aan het den ken zet, toch zeker de bestuurders'. De mening komt van het Ter- neuzense raadslid H. de Vriend, sinds april 1970 de eenmans-fractie Terneuzen 70-2000 in de raad van de Scheldestad vormend. ,Een nadeel is echter dat het plan zodanig is uitgewerkt, dat het wat on verzorgd aandoet, waarbij dan de vraag rijst of dit niet moedwillig is gedaan'. De heer De Vriend heeft zelf maar voor een eigen, alter natief streekplan gezorgd, compleet met een indrukwekkend rood, groen, geel en zwart gekleurde landkaart van Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Alle woon- en industriegebieden staan er, inclusief de .bufferzones, nauwkeurig begrensd op aangegeven. Als opvallende verschilpunten tussen 't PPD-concept en De Vriends altematief- plan. springen er uit: een andere plaats voor het indu striegebied rond Ossenisse; het tracé voor het Baalhoekkanaal is op de kaart ingetekend (binnen dijks overigens), evenals de door snijding van het Nauw van Bath; er is rekening gehouden met de te verwachten groei van de industrie- agglomeraties van Gent (naar hec oosten) en van Antwerpen (naar het westen), onder meer gebaseerd op bestaande Belgische plannen: voor Terneuzen is over de Otheen- se Kreek een uitbreidingsmogelijk heid aanwezig van rond de J500 hectare: de uitbreidingen van Axel en Hulst zijn vrij gering gehouden en wor den gebaseerd op een natuurlijke groei: een woongebied bij Philippine komt niet in t stuk voor. ,lk pretendeer natuurlijk helemaal niet het beter te weten dan de Pro vinciaal Planologische Dienst', zegt De Vriend, druk gebarend en aanwijzend op zijn kaart, .maar ik heb eigenlijk de zwakheden van het concept-voor ontwerp willen aangeven'. Hij kon daarbij putten uit een rijke ervaring als adviseur op waterbouwkundig ge bied, een functie die hem alle hoekjes en gaatjes van Zeeuwsch-Vlaanderen heeft leren kennen. ,Ik ben er van uitgegaan, dat er per se industrie nodig is bij Ossenisse. Of dat zo is kan ik momenteel niet beoorde len, omdat ik de achtergronden onvol doende ken', vertelt de heer De Vriend. Hem is direct opgevallen dat het ge plande industriegebied bij Ossenisse- West voor uitbreiding dubbele moge lijkheden had: in de richting van de ,kop' van Ossenisse en. met verkleining van de vier kilometer bufferzone, in de richting van Terneuzen. ,En als je dan ziet dat er op den dqnr industriegebieden zullen zijn bij Gent, Antwerpen. Baalhoek en Ossenisse. dan zou er helemaal niets meer over zijn om te wonen', meent waterbouw kundige De Vriend. .Daarom wilde ik het gebied van Terneuzen de opening van de long maken voor heel Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen, een industrie- vrije opening, die er ook blijft'. Long-functie Om die longfunctie van Terneuzen te kunnen realiseren, heeft de heer De Vriend het industriegebied Ossenisse. meer naar het oosten opgeschoven, zodanig dat het dorpje Ossenisse ge doemd is te verdwijnen. Daarvoor ziet raadslid De Vriend, ook wanneer an dere plannen uitgevoerd worden, geen betere oplossing. ,Ik vind het ook niet juist dat een industriegebied gepland wordt tot op de stoep van een dorp', zegt hij. .Daardoor vermindert de waarde zodanig, dat men op den duur vanzelf graag weg wil en de onteige ning bijna voor niets gaat'. De heer De Vriend noemt Borsele als een triest Zuidbevelands voorbeeld van een ^toep-dorp'. Het zeehavenin dustrieterrein .Ossenisse-De Vriend" begint even westelijk van de Hellegat polder, richting Keizerrijk, Oude Stoof, Hooglandpolder, de zuid-oosthoek van de Nijspolder. De Kivietpolder, om te eindigen aan de Westerscheldeoever. Volgens de berekeningen van de heer De Vriend beslaat het een even grote oppervlakte als het PPD-plan. .Bij deze begrenzingen heeft Klooster- zande dezelfde vervuiling als bij uit voering van het plan-west', betoogt de heer De Vriend. .Overigens, als plan oost zou worden doorgevoerd, dan krijgt het dorp de industrie ook tot op de stoep'. De afstand tussen industrie gebied en woongebied (Groenendijk) bedraagt bij zijn opzet ruim 1 tot 1,5 kilometer. .Net als in Axel, waar het voorontwerp zo'n afstand ook accep tabel vindt', legt de heer De Vriend uit. ,En wanneer dan aan de periferie van het industrieterrein zoveel moge lijk vervuilende industrieën worden gezet, dan heeft Kloosterzande met de hier overheersende zuid-westen wind vrijwel helemaal geen vervuiling', ge looft de waterbouwkundig-adviseur. Hij wil tussendoor er nog wel even de nadruk op leggen dat hij niet tegen industrialisatie is. Jk acht het nood zakelijk dat dat hier ook gebeurt. Als je bijvoorbeeld ziet dat Oostburg eind januari 1971 een werklozenpercentage had van ongeveer 8'. Hangijzer De lieer De Vriend vindt dat het Ver dronken Land van Saeftinge jiog altijd een hangijzer' als natuurge bied behouden moet blijven. Dat kan volgens hem ook, ondanks een Baal hoekkanaal en ondanks een doorsnij den van een Nauw van Bath. .Als ze de vrijgekomen specie niet meteen ge bruiken om er een industriegebied mee aan te leggen, dan hoeft de flora en de fauna niet verloren te g3an. Het ligt er maar aan welke condities men zich zelf stelt'. De T 70-2000-vertegenwoordiger noemt het .absurd' dat er in het plan gespro ken wordt over .bandsteden'. Hij ziet dat helemaal niet zo zitten: Die woon gebieden ln oost-west richting, van Hulst, via Axel naar Philippine, dat zullen hoogstens maar banddorpen kunnen worden'. Daarom pleit hij ras-Temeuzenaar, al woonde hij lang in Walsoorden voor een sterk Ter neuzen. Anders moeten we een hoop voorzieningen, die we nodig hebben om goed te kunnen leven missen'. De heer De Vriend acht het noodzakelijk dat Terneuzen kan uitgroeien tot een stad van zo'n 100.000 inwoners, ,ook al om een tegenwicht voor Antwerpen en Gent te kunnen vormen'. Er is in zijn alternatief plan volop rekening mee gehouden: over de Otheense Kreek een gebied van ruim 1500 hec tare en een flinke reserve, ln de vorm van een deel van de buffer-groengor- del. Die 33 tot 4 kilometer kan in de toekomst toch minder worden', vindt de heer De Vriend, fie industrieën zullen steeds minder vuil gaan produ ceren'. De consequenties voor een groot-Ter- neuzen zullen vooral voor Axel en Hulst merkbaar zijn. ,Het is niet mijn bedoeling in het plan om die woonge bieden te beperken, maar wel om ze natuurlijk te laten groeien', zegt de ad viseur De Vriend, .zonder speciale sti mulansen'. Het Terneuzense raadslid wijst er op dat het concept-voorontwerp streek plan met nadruk een discussieschets is .en ik heb mijn bijdrage aan die dis cussie willen leveren'. Daarvoor heeft de heer De Vriend heel wat uurtjes samen met zoon Joop (die eveneens in de waterbouwkundige sector werkt) op de knieën in zijn studeerkamer gezeten: studerend, intekenend en kleurend op zijn alternatief-streek plan.... ADVERTENTIE) Dringt direct door tot aan de haard van de pijn Ocumatische pijnen, spit, zenuwpijnen, verstuikingen, stijve nek en ledematen niets werkt sneller, niets werkt aangenamer ter verlichting van pijn dan Atgesal-balsem. Onmiddellijk in de nuid doordringend, werkt Algesal diep op de weefsels in tot aan de haard van de pijn (zonder oppervlakkige warmtesensatie of Irritatie van de huid te veroorzaken) en -'doorstraalt" verlichtend weefsels en spieren tot in de gewrichten. Reumatische pijnen en stijfheid maken spoedig plaats voor een durend gevoel van verlichting en welbehagen. Wacht niet tot de pijn uitbreekt I Zorgt dat U thuis altijd een tube Algesal bij de hand hebt om zodra het nodig is de pijn te verlichten. ALGESAL bij alle apoth. eu drog. VLISSINGEN Er deed zich tijdens de hinderwetzittlng- Hoechst in het Vlissingse stad huis gistermiddag een klein inci dentje voor. toen de heer P. v. d. Vlies (Rijn-Schelde-Delta-pro- jectgroep) opmerkte dat het college van b en w misbruik zou maken van namen onder bezwaarschriften door deze .door te spelen' naar Hoechst. .Houdt u er wel voldoende reke ning mee, dat dit een begin van onderdrukking kan zijn?', vroeg hij zich af. Burgemeester drs D. Roemers greep onmiddellijk in toen dat naar voren werd ge bracht. JSr is geen enkele reden om te veronderstellen dat het college of Hoechst daarvan mis bruik zou maken. Ik begrijp niet hoe u daar bij komt. Bo vendien de hele zaak is open baar. Wat wilt u?' De heer Van der Vlies begon uit te leggen dat hij werkzaam is bij een bedrijf, waar mensen aarzelen om hun handtekening onder een bezwaarschrift te zetten. Burge meester Roemers: ,Ik had bij zo'n opmerking toch wel graag een nader bewijs. Maar gaat u nu maar verder'. ,PRIVÉ-H1NDER IS OP GELD WAARDEERBAAR' VLISSINGEN De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland wil, vóór dat Hoechst-Vlissingen NV een hinderwetvergunning wordt ver leend voor de derde fosforoven in het Sloegebied, een onderzoek naar de invloed van fluor op de mens. Dat onderzoek zou zich dan moe ten richten op: de hoeveelheden fluor in ge kweekte groente; fluor in urine van patiënten, die zich met allerlei vage klachten tot een arts wen den. BIJ AFSCHEID PIONIERSTER: MIDDELBURG Bloemen, ge schenken en veel waarderende woorden vielen gistermorgen mej. H. A. van Visvliet ten deel, toen zij in het Abdijcomplex, in de voorzaal van de Statenzaal, werd gehuldigd in verband met haar 40-jarig jubileum als amb tenares in dienst van de provin cie Zeeland. Zoals gisteren reeds gemeld betekende deze jubi leumviering tevens het afscheid van mej. Van Visvliet, die sinds 1945 leiding heeft gegeven aan het Bureau registratuur en ar chief van de porvinciale griffie. Bij haar indiensttreding, in 1931, was mej. Van Visvliet de eerste vrouwelijke medewerker van het provinciale bestuursappa raat. Mc.J. Van Visvliet, die om gezondheids redenen binnenkort met vervroegd pen sioen zal gaan, werd in de huldigings bijeenkomst vooral geprezen voor li pionierswerk bij de opbouw van een goed functionerend, overzichtelijk en zaaksgewijs geordend archief. ,U hebt voortreffelijk werk gedaan voor de provinciale administratie en het provinciaal bestuur' zo zei gedepu teerde J. van den Bos. die namens het provinciaal bestuur een gelukwens uit sprak. .Het is een zeer lange tijd ge weest en in die tijd verwierf u een be langrijke functie op het gebied van de archief- en registratieverzorging'. heer Van den Bos herinnerde er j dat mej. Van Visvliet de eerste is ge weest, die in een provincie-archief de zaaksgewijze ordening toepaste, wat betekende, dat men over ieder onder werp een volledig dossier ter beschik king kreeg. Mej. Van Visvliet deed dat. aldus de gedeputeerde, bij .een wassen de stroom van stukken' en onder om standigheden, die weinig ideaal waren, omdat in de eerste periode van haar dienstverband, crisisjaren, oorlog en inundatie elkaar opvolgden. ,Toch bent u er ln geslaagd een goed archief op te zetten' aldus de heer Van den Bos, ,de archiefverzorging van de provincie kan de kritiek doorstaan. U kunt terugzien op een mooie loopbaan'. Betekenis De griffier der staten, dr D. van der Wei, schetste eveneens de betekenis van de periode 1930-1970 voor de ar- ehlefverzorging van de provincie. Over de invoering van het decimale regis tratuurstelsel in het griffie-archief zei dr Van der Wel: De uitvoering van dit systeem vergt een grondige kennis. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG PSP-senator mr J. H. van Wijk heeft dinsdag avond in de eerste kamer de uit lating van staatssecretaris dr Kruisinga, dat hij voorlopig rus tig in zee blijft zwemmen, als .demagogisch' betiteld. Naar zijn oordeel maken de officiële ontkenningen als reactie op het zwemwater-onderzoek van de Consumentenbond de indruk van .georganiseerde onbetrouw baarheid'. Uit de gegevens is volgens hem duidelijk geworden dat het met het zeewater ge woon huilen is geblazen. Mr Van Wijk vroeg zich af, waarom de uit de periode 1965-1970 stammen de rapporten van het RIZA en het R1V pas nu ter tafel zijn gebracht. Naar zijn mening gaat het trouwens nog steeds om geheime rapporten, want alleen voor de leden van de tweede kamer is een exemplaar in de bibliotheek ter inzage gelegd. Uit de wel gepubliceerde brief aan de tweede kamer blijkt volgens de PSP-senator niet op welke tijdstippen de proeven en monsters zijn genomen. Het zwemwateronderzoek van de con sumentenbond werd in de eerste ka mer. die gisteren de begroting van so ciale zaken en volksgezondheind be handelde. ook door anderen ter sprake gebracht. CH-senator J. Hey wilde van de staatssecretaris horen welke nor men er nu precies worden gehanteerd. Hij zei begrepen te hebben, dat losse gepasteuriseerde melk een coli-gehalte van 10 per mililiter raag hebben. De TNO-norm voor zwemwater gaat uit van 1 per mililiter. .Losse melk mag Mr H. Versloot (pvda) Informeerde naar de aanwezigheid van zware me talen ln het zeewater. Volgens hem loopt het mileubeleid nog steeds ach ter bij het milieubederf. Hij pleitte onder meer voor zowel nationaal als internationaal doeltreffend georgani seerd milieubeheer. Voor dat laatste zouden er gemeenschappelijke beheers organen moeten komen met beslis singsbevoegdheden. Ook WD-senator ir H. Louwes infor meerde hoe dr Kruisinga denkt over de politieke verantwoordelijkheid voor het milieu in de eerstkomende jaren. Hij vroeg, of er wel gedacht is aan een comité uit de ministerraad voor dit doel. De heer A. J. Copray (kvp) vroeg zich tenslotte af, of de provinciebesturen bestuurlijk en technisch in staat zullen zijn de uitvoerende taak te vervullen die hen is toebedacht in het kader van de wet op de luchtverontreiniging. Op een gistermiddag in het stadhuis van V'lissingen gehouden hoorzitting heeft namens de VMZ mevrouw Vaas- Van Oven gepleit voor een dergelijk onderzoek en daarbij bovendien ge vraagd de vergunning aan Hoechst op te houden totdat nadere gegevens be kend zijn over de gevolgen van de fluor-emissle van Pechiney Nederland NV, waar binnen enkele maanden de aluminiumproduktie start. In haar toelichting op de door vele honderden ondertekende model-be zwaarschriften van de VMZ legde me vrouw Vaas een verband tussen de kleine hoeveelheden fluor, die via ta bletten aan de mens worden toege diend om tandbederf te voorkomen en de schadelijke grote hoeveelheden, waarvan zij in de toekomst in het Sloegebied en omgeving duidelijke ge volgen voorspelde. De grens tussen nut en schade is bij fluor zeer smal', zo vertelde zij. De studie van de Zeeuwse landbouwdeskundigen Prins en Tesink naar aanleiding van een bezoek aan de VS heeft volgens deze VMZ-represen tante uitgewezen dat vrijwel alle gewassen in de omge ving van fabrieken met grote fluoruit- Het is een bijzonder moeilijk en om vangrijk werk geweest'. De heer A. Visch, chef van de vijfde afdeling, schetste de onmisbaarheid van het bureau registratuur en prees mej. Van Visvliet om haar deskundig heid en collegialiteit, ln welk verband hij de jubilaresse prees ,om haar ge duld en goede humeur in de contacten met de ambtenaren'. Nadat de heer K. G. Korting, wnd hoofd van het bureau registratuur, na mens de naaste medewerkers verschil lende geschenken had aangeboden, bo den nog verschillende sprekers geluk wensen aan. Felicitaties werden achtereenvolgens uitgesproken door de heer P. Scherft, de rijksarchivaris, tevens inspecteur van de gemeente- en waterschapsar chieven in Zeeland, de heer J. Lyssen uit Den Bosch, vertegenwoordiger van de Chefskring Registratuur provinciale griffies, de heer A. Vervaet, vertegen woordiger van het bureau EDRP van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten, de heer W. Goedbloed. de voorzitter van de Studiekring Over- heids Documentatie, de heer H. IJssel, als gewezen eerste assistent van mej. Van Visvliet, de heer K. Flipje uit Goes, als vertegenwoordiger van de Bond van Provinciepersoneel en me vrouw M. H. Lens van Rijn-van der Hoeven, de presidente van de Ned. Sor- optimistenclub Walcheren. Mevrouw Lens van Rijn sprak haar grote res pect uit voor de lange loopbaan van mej. Van Visvliet en zei te hopen, dat zij thans nog meer tijd zal vinden voor het werk van de Soroptimistenclub. In haar dankwoord zei mej. Van Vis vliet onder meer, dat de taken van de provincie hun weerslag vinden in de archieven, in welk verband zij wees op de langzamerhand nijpend wordende ruimteproblemen van het provincie-ar chief. Zij zei dankbaar te zijn .een steentje te hebben mogen bijdragen aan een moderne archiefverzorging voor de provincie Zeeland'. Tot de vele belangstellende behoorde ook mevrouw S. C. de Casembroot-ba- ronesse Van der Feltz. Vandaag, woens dag, wordt mej. Van Visvliet ontvan gen door commissaris der koningin mr J. van Aartsen, die gisteren verhin derd was. ,Een halve eeuw in een zelfde dienst verband. Het zal steeds zeldzamer worden en eerstdaags beslist ophou den'. profeteerde dinsdagavond burge meester G. van Velzen op boerderij J. Stols te St.-Philipsland, toen hij de zilveren medaille behorende bij de orde van Oranje Nassau bij bevorde ring uitreikte aan de agrarische werk nemer C. Verwijs. Op 11-jarige leeftijd was de heer Verwijs in dienst geko men bij grootvader J. Stols en nu is hij. op de zelfde boerderij toe aan het vierde geslacht. .Volop reden om u eens te huldigen', vond de burgemees ter. Dat werd daarna onderstreept door de familie Stols, waarvan de jubilaris een gouden polshorloge kreeg aangeboden en van elk geslacht Stols nog een flinke doos sigaren P. v. d. Vlies 1 stoot bijzonder gevoelig zijn en dat het waarschijnlijk alleen nog maar mogelijk zal zijn om uien te telen. Mét Pechiney en daar bovenop nog deze derde oven van Hoechst zag mevrouw Vaas het Sloegebied en om geving in de toekomst veranderen in een in alle opzichten onaantrekkelijk oord. Half uur Het duurde alles bij elkaar een half uur, gistermiddag in de burgerzaal van het Vlissingse stadhuis. Een pre sentielijst met 23 handtekeningen. 6 korte toespraken. Ziedaar de droge gegevens over de confrontatie tussen het college van b en w aan de ene AMSTERDAM Dinsdagmiddag pro moveerde aan de universiteit van Am sterdam de heer C. Dekker, geboren tc Wemeldinge, met lof tot doctor in de letteren op het proefschrift: ,De historische paeografie en de instellin gen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen'. De promotor, prof. dr C. v. d. Kieft, roemde aan het slot van de promotie het werkstuk, waarin de beschrijving van de ontwikkeling van het land schap als leefmilieu al een voortreffe lijk boek vormt. Daarnaast bevat de beschrijving van de instellingen: ker kelijk. bestuurlijk en waterstaatkun dig zeer veel nieuwe gegevens. De heer Dekker is in zijn boek met vele geleerden op rustige wijze in discussie getreden, daarbij steunend op vele niet uitgegeven bronnen en op bodem- kundige gegevens. Uit het proefschrift blijkt duidelijk hoe machtig de positie van de ambachtsheren is geweest. De promotor noemde de jonge doctor .een meester op vele wateren'. Na de promotie volgde een druk bezochte receptie. In de krant van dinsdag werd absusievelijk gemeld, dat de promotie maandag had plaats gevon den. Op het proefschrift zelf komen wij nader terug. Op de foto: Tijdens de hoorzitting in het Vlissingse stadhuis met betrekking tot de hinderwetaanvraag van Hoechst-Vlissingen voor het in wer king stellen van een derde fosforoven werden de motiveringen van de be zwaarden aangehoord door (vlnr) wet houder G. J. Janse. burgemeester drs D Roemers, secretaris J. W. Peters, de chef van de afdeling algemene za ken J. A. v. d. Sande en de directeur van gemeentewerken D. Stam. (Foto PZC) kant van de tafel en de spreekbuizen van 912 bezwaarden aan de andere. Inzet van de hoorzitting was de aan vraag van Hoechst Vlissingen NV voor een hinderwetvergunning met het oog op de produktie in de derde fosforoven op het fabriekscomplex in Vlissingen-Oost. Tien dagen had de aanvraag met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. In die periode konden schriftelijke bezwaarschriften worden ingediend en nu was er het moment om de bezwaren mondeling toe te lichten. Zoals gemeld waren er 22 .originele' schriftelijke protesten te gen de aanvraag ingebracht, de overi- het standaardmodel van de VMZ. Slakken Op vier exacte punten vroeg de heer A. de Jager uit Nieuwdorp de aan dacht van het college van b en w van Vlissingen voor maatregelen en extra controle. En die betroffen dan: de afvoer van slib uit benzinetanks, de vuilafvoer (chemisch afval), de radio actieve sporen van ferro-afval en de dampen en gassen, die vrijkomen bij het verwijderen van slakken uit de oven. .Waarom gebeurt dat laatste niet overdekt en in water. Dat wordt toch overal ter wereld in dit soort fabrieken gedaan. Ik heb bezwaren tegen dit experiment. Er komen grote hoeveelheden stof in de lucht met die gloeiend hete slakken.' Mevrouw mr C. Kannegieter, presiden te van de VMZ, wilde van b en w van Vlissingen zo stringent mogelijke maatregelen met het oog op privé- hinder voor de omwonenden van het Sloegebied. Zij attendeerde op een onlangs gewezen arrest, waaruit was gebleken dat hinder op geld waardeer baar kan worden geacht zoals de waardevermindering van vaste goede ren. Bovendien wees zij nog eens op de algemeen maatschappelijke kosten, die een verdere aantasting van het leefklimaat in Zeeland meebrengt. Procedure De heer J. M. Bannink uit Vlissingen had in de lijst van afgassen gevonden dat 3Q pet van de CO-gassen worden opgevangen en afgevoerd. Hij vroeg zich af waar de overige 70 pet blijft. Het verhaal van enkele jaren geleden dat de uitbouw in fasen van een industriecomplex als Hoechst het voordeel heeft dat kan worden gepro fiteerd van nieuwe ontwikkeling bij de bestrijding van verontreiniging vond hij in deze hinderwetaanvraag niet terug. De uitworp ervan is groter dan bij de eerste oven', aldus de heer Bannink. Bezwaren waren er ook bij de heer P. v. d. Vlies. Hij sprak namens vier groeperingen: de Rijn- Schelde-Deltaprojectgroep. de werk groep Wereldwinkel in Middelburg, de daar gevestigde werkgroep gastarbei ders en het Zeeuws Aluminiumcomité. Om te beginnen riqhtte hij zich tegen de procedure van deze hinderwetaan vraag. .alles is geregeld en nu doen we nog even een formaliteit af.' Tien dagen ter visie vond de heer Van de Vlies te kort en verder twijfelde hij er aan of Hoechst alle stukken wel correct en volledig had ingediend. Wat de produktie betreft had hij bezwaar tegen het spuien van fosfaten in op pervlaktewater, zoals huisvrouwen doen die wasmiddelen gebruiken en om zijn argumentatie te staven las hij citaten voor uit een weekbladartikel over dit probleem. En wat de werkge legenheid betreft: ,Deze fosforoven brengt weer meer buitenlandse ar beidskrachten naar ons land...' Hoechst-stem Namens Hoechst Vlissingen NV legde dr R. D. Schroning aan het eind van de zitting een korte verklaring af. Daarin legde hij uit dat er een duide lijk verschil bestaat tussen de in de hinderwetvergunning toegestane uit stoot van verontreinigingen gemiddeld per uur en wat er in werkelijkheid in de lucht wordt geblazen. Berekeningen aan de hand van bestaande installa ties hebben volgens de heer Srhorning uitgewezen dat in werkelijkheid gemid deld 50 tot 60 pet wordt uitgestoten van wat is toegestaan ,Ook wanneer het bedrijf normaal loopt blijft de emissie ruim onder wat is toegestaan', aldus de Hoeclist- bedrijfsleider, juist omdat het model- bezwaarschrift van de VMZ op dit belangrijke punt een onjuiste intrrpe- tatic van de aanvraag geeft.' De zit ting in het Vlissingse stadhuis werd gepresideerd door burgemeester ü- Roemers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 4