Parochieraad Hulst en bloc afgetreden ■AGENDAb Commissie uit gs voor milieubeheer JE WEINIG VERTROUWEN IN RAAD xeeuws Voor bevordering van coördinatie Op het Zilveren Schor' Studieweekend jonge blazers eindigt met sfeervol concert INGELANDEN LIETEN HET AFWETEN... GEMEENTE TERNEUZEN HINDERWET S.G.P. TIJDREDE DINSDAG 23 FEBRUARI 1971 Wissel Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AAN NIEUWE RAAD WORDT GEWERKT HULST Veertien van de ne gentien leden tellende parochie raad Hulst hebben en bloc hun zetels ter beschikking gesteld. Ook de twee vertegenwoordigers van de religieuzen (samen met drie geestelijken de raad com pleterend) hebben hun afvaar diging teruggegeven aan liet re ligieuzenberaad. .Wij hebben geconstateerd dat er niet: voldoende vertrouwen was in de hui-i dige parochieraad en daarom hebben, we gemeend met z'n allen maar met een te moeten aftreden", vertelde de' ex-secretaresse van de raad. mejuf frouw J. M. Eeckelaer uit Hulst. Zij zei er .haast wel zeker van te zijn".! dat er een nieuwe raad zal worden geformeerd. .Hoe we dat in 't vat gieten weet ik echt nog niet. Boven dien wil ik mij daar zo weinig moge lijk mee bemoeien, want ik ben afge treden, dus laat ik dat rustig aan de pastoor over'. Pastoor A. Koopmans; bevestigde dat .terwille van de goede; gang van zaken de leden besloten hebben hun zetels beschikbaar te stel- len. We zijn nu aan het bekijken hoe. we aan een nieuwe raad kunnen ko-j men'. Volgens pastoor Koopmans wa ren er vooral moeilijkheden over de wijze waarop de raad is samenge-| steld. .Het was vooral een kwestie of; men de raad wel of niet moet kiezen.' Ik sta op het standpunt dat hij eigen-1 lijk niet gekozen moet worden', aldus! pastoor Koopmans. PASTOOR KOOPMANS Kop-staartbotsing AXEL In de Kerkdreef in Axel ontstond zaterdagmiddag een kop- staartbotsing. doordat de automobilist J. B. uit Axel krachtig moest remmen voor een overstekende bejaarde Axe laar. De auto van B. werd van achte ren aangereden door A. J. de W. uit Axel. Beide auto's werden licht be schadigd. Botsing tussen twee auto's Op het kruispunt Langeweg - Kinder dijk nabij Drieschouwen te Axel ont stond zaternamiddag om zes uur een botsing tussen twee personenau to's. De botsing- werd veroorzaakt, door de Belg G. v. d. P. uit Anderlecht die verzuimde voorrang te geven aan T. J. de B. uit Philippine. Niemand liep persoonlijk letsel .op. Beide auto's werden zwaar bescha digd, BROMFIETSER GEWOND In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks twee uur is de bromfietser A. A. H. te Zaamslag op de provincia le weg Axel-Terneuzen ter hoogte van de Buthstraat te Axel aangereden door een personenauto bestuurd door H. J. V. te Axel. De bromfietser stak onvoorzichtig over. De verwondingen van H. waren slechts van lichte aard. Het voorspatbord van de auto werd licht beschadigd de brommer werd vernield. DINSDAG 23 FEBRUARI GOES Korenbeurs. 20.15 uur: bij- eenkomst Alliance Francaise. Slot. Ostende, 14.30 uur: bijeenkomst! Nederlandse vereniging van huisvrou-i wen. KRABBENDIJKE Bejaardensocië- teit, 14.30 uur: diamiddag bejaarden.; MIDDELBURG Open de beuk. 19! uur: jeugdkaffee. .Trefpunt., 19 uur: kindercarnaval. OOSTBURG Chez Rcnë, 19.30 uur: bijeenkomst Heemkundige kring. POORTVLIET Gemeenschapshuis. 20 uur: gezinsavond plattelandsvrou- SOUBURG Rode-Kruisgebouw 20 uur: bijeenkomst Nederlandse vereni ging van huisvrouwen. TER NEUZEN De Vriendschap. 20 uur: bijeenkomst voor tuinbouw en plantkunde VLISSINGEN Scheldekwactier. 19.30 uur: onderling solistenconcours .Ons Genoegen'. ZIERIKZEE Huis van Nassau. 19.30 uur: ledenvergadering fok- en controlevereniging. Groene-Knjisgebouw, 19 uur: oriënte rend gespreksuur vereniging van sui kerzieken. GOES Museum 10-12 en 13.30-17 uur: tentoonstelling .Kleur en bewe ging' van W. Wisse. HULST Boekhandel Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: tentoonstelling werken Meike Sund en Thijs Overmans BERGEN OP ZOOM Roxy, 18.45 uur: Frankenstein 1970. 14 jaar. GOES Grand. 20 uur: Hello Dolly, alle leeftijden. TERNEUZEN Luxor, '20 uur: Air- port. 18 jaar. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: Hello Dolly, alle leeftijden. Gevraagd De parochieraad Hulst bestond uit 19 leden. Van de 14 .leken' waren er 4 door pastoor Koopmans gevraagd om in de raad te komen. Een vertegen woordiger uit de onderwijssector, een huisvrouw en twee personen vanuit de arbeidersbeweging. Deze vier basis leden hebben op hun beurt weer aan 10 personen gevraagd of zij in de raad zitting wilden nemen. Zes men sen accepteerden toen het verzoek. Op vier achtereenvolgende parochieavon den volgens de secretaresse .zeer minimaal bezocht' werden er nog vier leden uit de parochie in de raad gekozen. De moeilijkheden in de raad schijnen zich vooral tijdens de laatste openba re bijeenkomst te hebben toegespitst. Juffrouw Eeckelaer: ,Het was een zeer vreemde avond. Er waren bepaal de lui die zich nooit voor iets geïnte resseerd hadden en die kwamen nu maar eens eventjes vertellen hoe z zouden willen hebben. Je kon er met de beste wil van de wereld niet meer tussenkomen'. Op die laatste vergadering is ook de stemming over de vier nieuwe leden die egkozen moesten worden, uitge steld, volgens secretaresse Eeckelaer. omdat de parochieraad zich eerst wil de beraden hoe dat precies zou moe ten verlopen. Daarna .zijn de leden nog een keer bij elkaar gekomen, tijdens welke bijeenkomst men be sloot het bijltje erbij neer te leggen'. Vier opvoeringen van Jozef in Dothan' Het door de heer N. den Arend uit i Oostburg geschreven religieus spel! .Jozef in Dothan' dat in 1970. gespeeld j door een selectie vari West-Zeeuws Vlaamse amateur toneelspelers, reeds in 6 verschillende kerken is gebracht, komt weer in de belangstelling, Het zal dit voorjaar nog vier maal tijdens kerkdiensten worden gespeeld. Op zondag 28 februari om 7 uur wordt gespeeld in het hervormd kerkcen trum te Hoek. op 21 maart om 10 uur in de Nederlands hervormde kerk te! Biervliet. Op vrijdag 2 april is er een opvoering in een gemeenschappelijke! dienst in de r-k kerk te Hoofdplaat om 7 uur en tot slot op 23 mei in de; Nederlands hervormde kerk te Oost burg. Beroepen tentoonstelling In de eerste week van maart wordt in, de Burgerzaal van het raadhuis te! Oostburg een beroepententoonstelling j gehouden onder auspiciën van het ge- westelijk arbeidsbureau in Terneuzen.! Deze expositie is bestemd voor de! leerlingen van de 5e en 6e klassen vanj de lagere scholen in West-Zeeuwsch- i Vlaanderen. Ook zal voorlichting wor den gegeven aan belangstellende ou ders en wel op 2 maart. Daar wordt dan een korte uiteenzetting gegeven over de studiemogelijkheden in het kader van de mammoetwet en na eer korte pauze is er een forum waarin zitting zullen hebben een jeugdconsu- lent. een beroepskeuzeadviseur en eni ge hoofden van scholen. 1J7F.ND1JKE Verkoping woonhuis Ten overstaan van notaris G. L. de Kok te IJzendijke werd vrijdagavondj in Xa porte d'or' te IJzendijke opj verzoek van mevrouw Pieters-De Ruysscher in het openbaar verkocht het woonhuis met bij behoren aan de boulevard 32 in IJzendijke. Eigenaar werd de heer Th. Pieters uit Oostburg voor een bedrag van 8050. Carnavalsoptocht Evenals vorig jaar had de VVV te IJzendijke een kindercarnavalsoptocht georganiseerd waaraan leuke prijzen] waren verbonden. De belangstelling] voor deelname was zeer groot. Er] liepen in totaal 130 kinderen mee in de optocht van wie 51 individueel. 15 paren en 9 groepen. Sommige uitbeel dingen waren zeer origineel. De jury; had het dan ook niet. gemakkelijk om; de prijzen te verdelen. Jammer was het dat de regen tijdens de optocht spelbreker werd. Zondag was er op een tweetal plaatsen gelegenheid tot dansen, terwijl ook in het gemeente lijk jeugdgebouw het er gezellig aan toe ging. Clubblad voor sportvereniging Zaamslag OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK. G VAN OORSCHOT. P/A PZC - VLISSINGEN - TEL.01184 - 5144 - TOESTEL 29 TERNEUZEN Jaarvergadering 1 bejaardensociëteit Bij tie in de bejaardensociëteit .De| Schakel' te Terneuzen gehouden jaar-j vergadering van dc afdeling Terneu-i zen van de Algemene Bond van Be-i jaarden. kon de voorzitter, de heer N.| F. Dieleman, een groot aantal leden welkom heten. Als gasten waren aan wezig de directeur van de gemeentelij ke sociale dienst, de heer J. Stenvert, en namens het hoofdbestuur van de bejaardenbond de lieer L. Goedbloed uit Vlissïngen. Medegedeeld werd, dat het ledental' nog steeds sterk stijgende is. Het' duizendtal is bijna bereikt (993). De aftredende bestuursleden, me-j vrouw De Zeeuw-de Doelder en de heren M. Kaijser en J. Riemens, wer-| den herkozen. Het dagelijks bestuur is; nu als volgt samengesteld: N. F. Diele man, voorzitter; A. Dees, secretaris eni F. Dieleman. penningmeester. Me-! vrouw De Zeeuw-de Doelder deed ver-; slag van haar ervaringen tijdens haar in Spanje doorgebrachte vakantie, haar aangeboden door de bejaarden- bond. De heer Goedbloed gaf een overzicht van de sociale wetten, zoals die momenteel van kracht zijn. Aan het slot van de vergadering sprak de heer C. M. van Binsbergen. consul- lent van de sociëteit, nog een woord over bezoek aan de sociëteit, die iede re dag is geopend (uitgezonderd zater dag en zondag)..Behalve aan de gewo ne ontspanningssamenkomsten wordt nu ook met veel animo deelgenomen aan gymnastiekoefeningen. Verder is er ook een kaartclub gevormd, die een competitie speelt, die regelmatig j thuis- en uitwedstrijden spelen tegen bewoners van bejaardencentra uit Terneuzen en omgeving. Benoeming Tot hoofdcommies op de afdeling so ciale zaken te Terneuzen is benoemd de heer F. Willaert uit Kloosterzande.; De heer Willaert was voor kort werk-| zaam bij de gemeente Hulst op dc! afdeling welzijnzorg. Zijn benoeming! gaat in op 1 maart. HULST Lezing over drugs en druggebruik Op maandag 1 maart zal in de sport hal te Hulst de professor dr E. J. Ariens een lezing houden over drugs en drug-gebruik. De spreker komt spreken op uitnodiging van de katho lieke middelbare schoolvereniging in Hulst. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Lezing voor vrouwengilde Het rk vrouwengilde afdeling Hulst, heeft in het Klein Patronaat te Hulst een avond belegd voor de leden van het vrouwengilde. Op deze bijeen komst sprak mej. drs M. Koning van het PSVG over het onderwerp: .Hoe begeleiden wij de jongeren'. In een interessant betoog zette zij de proble matiek van deze zeer urgente zaak uiteen. De vele belangstellende beloon de haar met een warm applaus voor] deze uiteenzetting. HOEK Openingstijden bibliotheek Voortaan is de bibliotheek in de con sistoriekamer van de Nederlands her vormde kerk in Hoek elke vrijdag geopend van half vier tot 5 uur. De bibliotheek is voor iedereen toeganke lijk. Momenteel wore",en aan 85 lezers en lezeressen boeken uitgeleend. Jaarvergadering ENZK De muziekvereniging ENZK uit Hoek hield dezer dagen in cafetaria .De Instuif' haar jaarvergadering. Voorzit ter J. C. Verhage deelde tijdens die bijeenkomst mee, dat binnenkort in Biervliet met oud-muzikanten een be spreking zal worden gehouden om te zien hoe men de muziekvereniging kan uitbreiden en hoe een gezamenlij ke vereniging van Hoek en Biervliet tot stand gebracht zou kunnen wor den. Uit het verslag van de penning meester. de heer A. J. Broodman. bleek, dat de financiële positie van ENZK en de drumband niet ongunstig is. Secretaris K. Potvlieger belichtte de activiteiten van de vereniging en hij prees de toewijding van dirigent J. Meertens. Het aantal bestuursleden werd teruggebracht op 7 leden, omdat de heer J. A. van de Lijcke zich niet herkiesbaar stelde. Besloten werd de ze zomer een aantal buurtconeerten te geven. Jubileum van bejaardensoos De bejaardensociëteit in Hoek vierde dezer dagen het 15-jarig bestaan. In haar openingswoord bedankte me vrouw Dieleman-van de Ree de dames van het comité, dat de middagen voor de bejaarden organiseert, Mevrouw Lantsheer-Rinkhout droeg een zelfge maakt gedicht voor en de bejaarden zongen een speciaal voor de gelegen heid gemaakt sooslied. De dames van het bestuur speelden wat toneelstuk jes en er werden wat geschenken aan de sociëteit overgedragen. De sportvereniging Zaamslag heeft een nieuwe verenigingsblad verspreid. Nog vóór het gereedkomen van het sportcomplex: sportzaal, zwembad,, zonneweide en tennisbanen in 1968-69 bereidde een breed opgesteld voorlo pig comité de vorming van deze] sportvereniging voor. De initiatiefne- mers meenden, dat bundeling van! reec' bestaande takken van sport en commodatie zo efficient mogelijk te gebruiken. Het comité stelde daarom voor: één sportvereniging met een hoofdbestuur, waarin verschillende' secties met een eigen bestuur samen werken. De reeds bestaande korfbal vereniging werd er bij de oprichting op 4 juli 1968 volledig in opgenomen De contacten met de voetbalveren!- ging Zaamslag bleken niet tot positief resultaat, te leiden, wat door de initia tiefnemers wel werd betreurd. De sportvereniging Zaamslag startte met de secties gymnastiek, korfbal, judo.l volleybal en tafeltennis. De laatste] bleek te weinig levensvatbaarheid te1 bezitten. Als nieuwe sectie werd er] aan toegevoegd: tennis, badminton. Momenteel kampt de sectie volleybal! met een matig ledental. De gehele sportvereniging heeft 360 leden. Het eerste nummer van het clubblad, voorzien van een grijs omslag, waar op als embleem het oude gemeente wapen van Zaamslag prijkt, infor meert de inwoners over bestuurssa menstelling. organisatorische medede lingen, activiteiten van de secties, sportvaria, terwijl ook voor ingezon den stukken plaatsruimte beschikbaar is. De redactie bestaat uit de heren L. R. Andreas. J. Hamelink en C. Nieu- wenhuizen. Ledenvergadering gymnastiek Maandag 1 maart zal de sectie gym nastiek in De Poort te Zaamslag om 19.15 uur een ledenvergadering hou den, terwijl aansluitend om 20.30 uur een algemene ledenvergadering van SV Zaamslag wordt belegd. Zaterdag 6 maart verzorgt de sectie gymnastiek in de sporthal om 14.00 uur een uitvoering, waarop tevens de uitslag bekend gemaakt zal worden van een georganiseerde tekenwedstrijd. Carnavalsoptocht door St-Jansteen Zaterdagmiddag vanaf half drie trok een grandioze carnavalsoptocht door de straten van St-.lansteen. In dej optocht liepen onder andere mee de! fanfare .Sint-Jan' van SLnt-Jansteen. de fanfare EMM uit Koewacht en de! Boerenkapel uit Terneuzen. De carna- navalsoptocht werd voorafgegaan door een reclame»toet, die om 14 uur vanaf de Roskamstraat was vertrokken. Voorafgaande aan de carnavalsop- tocht was de Steense carnavalsprins Carlos van Inghelosenbergne. om één uur zaterdagmiddag in het voormalige: gemeentehuis van St-Jansteen doori burgemeester en wethouder van Hulst! ontvangen. De uitslag van de optocht werd in! café Traas aan de Wilhelminastraat bekend gemaakt. De uitslag bij de water, wagens is: 1 De terechtstelling van de Basken. 2 De ondergang. 3 Houd de] snelheid in toom. 4 Wij willen leven. 5 De ratten in de put. 6 Glaasje op laat je rijden, 7 De auto, 8 Apollo, Vakantiegangers. Bij de groepen was de eerste prijs voor JStokp. rrdjes in woord en beeld' en de tweede voor .Vrouwtjes en mannetjes van plezier'. Na afloop van deze prijsuitreiking werd carnaval gevierd in alle horeca bedrijven in Sint-Jansteen, waar een prettige sfeer heerste. De uitslag de paren en de individuele deelnemers werd bekend gemaakt in het vereni gingsgebouw aan de Wilhelminastraat. De eerste prijs was voor J)e sigaret- tendood' en de tweede prijs voor .De vuilnisbakkwestie In het verenigingsgebouw zorgde het orkest .Sunday Cosy' voor het muzi kaal gedeelte. Samen met de Steense amusementsclub werd daar een bal georganiseerd, dat door een 350 perso nen bezocht wer. 's Zondags vond in café Traas aan de Brouwerijstraat de uitreiking plaats van decoraties aan personen, die zich op één of andere manier verdienstelijk gemaakt had den. Prins Carnaval bezocht met zijn gevolg het oudste .manneke vrouwtjes' van Steen, de zieken in het Hulster ziekenhuis en de bejaarden in ,De Blaauwe Hoeve' te Hulst. Ook was er voor de 10 tot 16-jarigen een carnavalsavond, het jninibal' dat ook door de prins met zijn gevolg bezocht werd. Na 19 uur was er in alle Steens horecabedrijven een gezellige valssfeer. In het gemeenschapsgebouw vond een gekostumeerd bal plaats, uitgaande van de stichting Steens Car naval en de Steense amusementsclub. Het muzikaal gedeelte werd hierop- geluisterd door het orkest .The Lucky Stars'. ANTWOORD OP STATENVRAGEN ARNEMUIDEN Wat een goeie Isl en klasse-indeling, maar wél met een] die man; dat's een man die dirigeren] prestatiebeoordeling en rangschikking kan'. i van hoogstens de eerste tien. Met dit gezang werd componist en! De heer Van Lijnschooten: ,Ik acht dirigent Henk van Lijnschooten zon-j deze uitlatingen van de jeugd de moei- MIDDELBURG Gedeputeerde sta-1 ten \an Zeeland hebben uit hun mid den een commissie van vier leden benoemd, die speciaal belast Is met het milieubeheer. Dat is gebeurd om bij de bestuurlijke afwerking van pro blemen rond de zuiverheid van het zuiverheid van lucht en bodem, de ruimtelijke ordening en de volksgezondheid een zo goed mogelij ke coördinatie te bevorderen. In de commissie hebben zitting de vier ge deputeerden, tot wier zorg zaken rond het milieubeheer primair horen? .name lijk mr J. F. G. Sehlingemann (water verontreiniging). A. J. Kaland (lucht en bodemverontreiniging), mr J. P.! Boersma (ruimtelijke ordening) en J. van den Bos (volksgezondheid). Het college deelt dit mee in antwoord op vragen van het statenlid L. A. M Elenbaas (wd), die ervoor had ge pleit de kwestie van de milieuhygiëne onder terrein van het milieubeheer regelma tig met de hierbij betrokken functio narissen stafbesprekingen houden.' In hun antwoord op de vragen van de heer Elenbaas zeggen gs te streven naar een zo goed mogelijke relatie tussen dc zich vestigende industrieën en de overheidsinstanties om dc proce dures zo effectief mogelijk te kunnen afwikkelen. Dat geldt in het bijzonder ook voor buitenlandse vesti. gingen. Ten aanzien van de ambtelijke behandeling van zaken, die de milieu hygiëne betreffen onderscheidt gs een technisch en een administratief as pect Bij de provinciale waterstaat behan delt men de technische kant van de zaak en wordt men geadviseerd door deskundigen van diverse instituten, l.et administratieve aspect komt aan de orde op de provinciale griffie, aldus gs. Het werk is daar over twee afdelingen 'waterstaat en waterschap pen) heeft bemoeienis met de water verontreiniging, de derde afdeling (volksgezondheid) behandelt lucht- en bodemverontreiniging. Jn verband met hun nauwe relatie tot de volksge zondheid' Men verduidelijkt vervolgens dat 7 j 7_, imen veiuuiuciijr.. ci uc mlllMhyiWne onderdeel ro™. bureau op de provinciale griffie, .waar een deskundig ambtenaar, in nauw overleg met de afdeling voorlichting. van een milieubeheer en dat een be langrijke bijdrage voor een goed leef milieu wordt gegeven door de ruim- voorbereidend codrttaojnd m 1W^ ortmliT VoSrt. .Konden h« leidend werk kan verrichten. Gs_ Jïe-co]]egp op aspect van de volksge- ae commissie ral ter rflemuerina van Fn konl, dt mede de noodzakelijke coördinatie op het uit gs. WESTDORPE De ingelanden van district Westdorpe van het waterschap .Axeler Ambacht' hebben maandagmid dag in Westdorpe vragen en klachten naar voren kunnen brengen Daar werd in zeer geringe mate gebruik van ge maakt: vier ingelanden bezochten de bijeenkomst. De voorzitter van de bij eenkomst, gezworene L. van Haelst ging in zijn openingswoord in op de wegen- en onderhoudswerken van het waterschap. Hij herinnerde eveneens aan de afgelopen verkiezing van dijk graaf, gezworenen en hoofdingelanden. Na afloop werden enkele films ver toond, o.a. over de uitbreiding van de Rijnmond-kom en de waterverontrei niging. SLUIS Filmavond Rode Kruis In hotel Balmoral in Sluis hield de afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen van het Nederlandsche Roode Kruis een propagandafilmavond. Hiervoor kon de heer W. A. Kapsenberg een behoorlijk aantal belan0-tellenden welkom heten. De heer M. I. Hoste uit Oostburg hield een korte propa- gandatoespraak waarin hij de ver schillende taken van het Rode Kruis nader toelichtte, in het bijzonder de bloedtransfusiedienst en het hospitaal schip. Vertoond werd tenslotte de kleurenfilm .Zolang er mensen zijn.' Collecte De collecte voor de memisa heeft in de parochie Hulst een bedrag van: 2.021,29 opgebracht. UIT HET ZAKENLEVEN Opening ,Het Klompje' In de Gentsestraat te Hulst is de nieuwe bar .Het klompje' geopend. Deze bar die geëxploiteerd wordt door de heer en mevrouw J. L. Meer- schaert-Schröeder heeft een sfeervolle' inrichting gekregen, die het voor de' bezoeker goed doet Op de receptie kwamen velen deze nieuwe aanwinst; van de horecasector bekijken. dagmiddag begroet door de 72 jeugdi ge deelnemers ah het studieweekcin- de voor jonge blaasmuzikanten op .Het Zilveren Schor'. De lieer Van Lijnschooten kreeg deze kennelijk ver- diende zanghulde toen hij het slotcon- eert, dat gegeven werd in de aula van het Zilveren Schor voor ouders, diri genten, bestuursleden en andere be langstellenden, zou gaan inleiden. Hij deed dit in een enthousiast speechje, waarin hij uiteenzette, dat een echt concert eigenlijk niet de bedoeling was: .Het gaat er om dc jongelui van de diverse korpsen, dor pen en eilanden door middel van muziek tot elkaar te brengen. Muziek is een machtig middel voor vriend schap, want de noot G klinkt in China net zoals hier', zei Henk van Lijn schooten. Hij deed uit de doeken, dat het niet allemaal ernst was geweest, wat de klok had geslagen, maar dat er tijdens het studieweekend ook zeliig was geweest. Dat duidde de opgewekte stemming dan ook duidelijk aan. Wat daarna volgde kreeg, naarmate de middag verstreek, toch meer het karakter van een overigens allesbehalve conventio neel concert. Niet minder dan 16 combinaties van jeugdige instumenta- listen kwamen er ,aan het woord.' Daaronder waren groepjes van zeer merkwaardige samenstelling, zoals bij voorbeeld een groep, gevormd uit flu- gelhorns en fluiten. De diverse combi naties werden .muzikaal bijgestaan' zoals de heer Van Lijnschooten het uitdrukte door een scheidsrechter' (hijzelf) en twee .grensrechters' zijn mede-cursusleiders de heren Wim Vos en Paul van Belzen. Het meeste succes werd wel geboekt door het groepje met grote trom, dat een 18e eeuwse militaire mars uit voerde. Muzikale hoogtepunten waren de twee kwartetten (2 kornetten, alt en eufonium), die muziek van heden daagse Engelse componisten ten geho- re brachten. Orkest Het grote orkest werd gevormd door alle deelnemers, jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar en leden van Zeeuwse harmonie-orkesten, fanfares en brassbands. Dit enorme blaasorkest, speelde, ge leid door Henk van Lijnschooten. een koraal uit Bachs Matthaus Passion (.Wer hat Dich so geslagen?'), een suite van Susato, een boerendans van Bela Bartök. met als contrast John Lennons's .Yesterday", en een Latin- American in 7/8 maat. van Van Lijn schooten zelf als .uitsmijter'. Het pu bliek schonk de jeugdige muzikanten luid applaus. Opvallend was de dynamiek speldiscipline. die de jongelui wisten op te brengen eigenschappen waarover ook de heer Van Lijnschooten zich lovend uitliet. .De jonge Zeeuwse mu zikanten zijn zeer leergierig. .Wij heb ben wel meer dan 14 uren in totaal met ze over muziek gepraat, zonder sporen van verveling bij de jongelui. De aandacht bleef gespannen. En wat een energie!' aldus de heer Van Lijn. schooten. te van het overdenken waard. Ik hoop dan ook, dat ze ter kennis van de con coursorganisatoren zullen worden ge bracht.' Aan het eind van het concert dankte de heer Van Lijnschooten alle mede werkenden en deelnemers, alsmede de staf van Het Zilveren Schor en me vrouw Van Belzen voor de goede zorgen. De heer P. Ocké, voorzitter van de afdeling Zeeland van de Koninklijke Federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen. hoopte in zijn dank woord op een herhaling. De KNF organiseerde dit eerste studieweek end in Zeeland dat vrijdagavond be gon, samen met de Zeeuwse Muziek school. De directeur hiervan, de heer G. W. Bergman hoopte in zijn slot- speechje, dat op een volgend studie weekend jonge muzikanten uit de sym fonische en blaasmuziekwereld en jongelui uit de experimentele muziek- sfeer elkaar zouden vinden. WESTDORPE FEESTAVOND ,RIA' De r-k voetbalvereniging Jtia' uit Westdorpe houdt vrijdag. 5 maart a.s., haar jaarlijkse feestavond. Het feest zal plaats vinden in ,Het Oude Raed- huys' te Westdorpe. Er zal aan de le den met htm dames een maaltijd wor den aangeboden, waarna een gezellig samenzijn zal plaats hebben. V olleybaltoernooi Aan een volleybal-toernooi te Westdor-j pe heeft de Hulsterse rowan-af deling te Yerseke, de eerste prijs behaald. De tweede; kerk, plaats kwam in handen van R. A. 171 uit Oostburg. De Hulster groep no 89 kwam door deze eerste plaats in het bezit van een fraaie beker. MARKTBERICHTEN VEILING GOES 72 iebnürl Groenen: per «tuk. krojxtf* I 77-- 32, C 15: per kg: aardappelen 8—10. witlof A 3474. B 3750. afw. IS—IE; spruiten A 49—63. B 3-34. D 46—81. afw. 23-32; gr sav. kool 634; rode kool 10; boerenkool 53-38; prei 30—4", afw. 22; koolrapen ll—U; uien mldöei t. VEEMARKT ROTTERDAM 22 februari- aanvoer: totale aanvoer 1532, «lacht- runderen 1210. varken* 322 Prijien alachtrund*- ren p k* extra kwal 500-560. Ie kwal 435490. 3e kwal 4TO-430, Je kwal *5-385; varkens p kg ie kwal 223 225. kwal 220-223. 3e kwal 215-220, stieren p kg 460 530. wontkoelen p st 365-380. siachtzeugen p st 170-173, xware varkens p at 200208. Toelichting (resp. aanvoer, handel, pnj- ien>: alachtrunderen korter, levendig, «taande prijzen; varkens: ruimer, vlug. seta stijver in prijs, enkele prima's boven notering. COOP. VELÜWBE EI ER VEILING Aanvoer 387.720 stuks, handel flauw. Fnjaeo in per 100 stuks, eieren van 51-52 gram 820— 8.70 56-57 gram 9-50—10.00, 61-62 gram 1025— 10.40; 66 67 gram 10 .85—11.50. VISMIJN COLIJNSPLAAT 22 februari: exportgarnalen 108 kg f 3,51 —8,60, schar 32 kg, schol 62 kg. bot 97 kg, kabeljauw 140 kg, spiering 26 kg. Kerkelijke mutaties CHR. GEREF. Beroepen te Wildervank-Veendam A. Broersma te Goes. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Herkingen C. van de Poel die bedankte voor Nij- Bedankt voor Nederlands hervormde kerk te Colijnsplaat ds Bergsma te Driesum. Forum RECTIFICATIE: Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Air Products-London Ltd, Herbert H. Dowweg te Terneuzen, om vergunning ingevolge de hinderwet tot het oprichten van een lucht- scheidingsfabriek. waarin diverse elektromotoren en tanks gebezigd zullen worden met een vermogen respec tievelijk inhoud zoals op de bij de aanvrage behorende bescheiden is vermeld, op het perceel plaatselijk bekend Herbert H. Dowweg kadastraal bekend gemeente Ter neuzen. sectie A no. 358. Gedurende tien dagen na de dagtekening van deze be kendmaking bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op dinsdag 16 maart, des voormiddags 10.00 uur, in het gemeentehuis een openbare zitting wor den gehouden, waarbij mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kunnen worden ingebracht. Een ieder kan ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, kennis nemen van de ter zake ingekomen schrif turen. De aandacht wordt er op gevestigd dat inwoners van de gemeente Terneuzen of van een aangrenzende gemeente waar openbare kennisgeving wordt gedaan, later slechts tot beroep gerechtigd zijn indien zij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting zijn versche nen. Andere belanghebbenden kunnen wat dit betreft volstaan met het tijdig indienen van schriftelijke be zwaren. Terneuzen, 24 februari 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. C. Aschoff, burgemeester A. J. van Pagee, secretaris Heden werd door een noodlottig ongeval, tot onze grote droefheid, van ons weggenomen, onze geliefde zoon, broeder, behuwdbroeder en com ALBERT SMIT op de leeftijd van 26 Jaar. H. Smit F. L. Smit-de Kubber MS Adfra: W. Smit C. C. Smit-Meeusen MS Quo Vadis: E. van de Boogaard-Smit A. van de Boogaard Vlissingen: L. Smit A. Smit-Goedbloet Terneuzen: F. J. Smit en verloofde D. Smit en kleinkinderen Terneuzen, 19 februari 1971. Ie Verbindingsstraat 20. De teraardebestelling zal plaatshebben aan staande woensdag 24 februari des n.m. 2.30 uur. na voorafgaande rouwdienst ln de Goede Herderkerk, aanvang 1.45 uur. Heden is tot onze diepe droefheid, zacht en kalm van ons heengegaan, mijn innig geliefde man en onze lieve vader en opa JACOBUS DEES echtgenoot van M. Lansen, op de leeftijd van ruim 72 jaar. M. Dees-Lansen Edegem, België: A. E. Dobbeleir-Dees O. R. Dobbeleir Terneuzen: J. Dees A. M Dees-van Oppen E, A. Versloot-Dees T. E. Versloot en kleinkinderen Terneuzen. 22 februari 1971. Van Steenbergenlaan 45. De teraardebestelling zal plaatshebben aan staande donderdag 25 februari des v.m. 11 uur. U wordt uitgenodigd om 10.45 uur in de Van Steenbergenlaan 45 aanwezig te zijn. Tijdens het forum dat zaterdagavond werd gehouden, lieten een aantal jon gelui zich zeer kritisch uit over de so listenconcoursen. Tegen die concour- sen zelf hadden ze geen bezwaar, wel j tegen dc wijze waarop die worden ge-1 houden .We zien niks in een indeling in afde l lingen en de toekenning van punten! vinden we waardeloos', was teneur! van hun kritiek. Als alternatief stelden zij een concours zonder puntentelling! DV WOENSDAG 24 FEBRUARI 1971 te houden door ds Dorsman, Ned. herv. prea. te Staphorst, in de kerk der ger. gem., Vlooswijkstraat, Terneuzen. AANVANG HALF ACHT Ook vrouwen hartelijk welkom. Heden nam de Heere tot Zich, in zijn eeuwige heerlijkheid, na een langdurig gedragen lijden, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgroot vader. de heer ANTHEUNIS DEES weduwnaar van Johanna C. de Jonge van den Broecke. in de gezegende ouderdom van 84 jaar. Sluiskil: J. Dekker M. A. Haak-Dees D. Haak Terneuzen: P. H. L. Dees Klein- en achterklein kinderen Groenendijk, 21 februari 1971. Sint Antonisgesticht. De begrafenis zal DV plaatshebben op woens dag 24 februari aanstaande op de algemene be graafplaats te Terneuzen om 14.30 uur. na voor afgaande rouwdienst in de aula van .Bachten Dieke'. ingang Ferdinant Bolstraat, aanvangen de om 14.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de" aula van Jüachten Dieke'. Geen bloemen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 15