PHOYINCIALE ZEEUWSE COURANT APOLLO 14 MET VEERTIG MINUTEN VERTRAGING NAAR MAAN Hoechst-Vlissingen start begin 1972 Trevira-grondstoffenproduktie in Sloe Koppeling Antares en Kitty Hawk na vijf pogingen gelukt Havensleepboten varen niet uit Groep van 100' wijst actie 42 PvdA-leden af AMIN MELDT S0EDANESE INVAL IN OEGANDA INBRAAK IN POSTKANTOOR: BUIT 3 TON MAN IN CAFÉ DOODGESTOKEN ACTIE SAIGON IN ZUID-LAOS VIERDE BABY VAN VIJFLING OVERLEDEN Vandaag in de krant... EIND VAN DIT JAAR: 750 MAN PERSONEEL Nieuwe kade VROUW IN ARNHEM VERMOORD rroduktie 5?" «f °ntd°^- ARTSEN STAKEN 214e jaargang - no. 26 WAARIN OPGENOMEN DE M IDD ELBU RGSE, VLI SS IN G SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 6.60 Injei 0 (b r«d. ons Maandag 1 februari 1971 HOUSTON (RTR, DPA, AP) Drie en een lialf uur na de start van de Apollo 14 deden zicli moeilijkheden voor, die het succes van de maanreis ernstig in gevaar brachten. Vier pogingen om de Kitty Hawk, de commandocapsule, te koppelen met het maanlandings vaartuig Antares mislukten. Om kwart voor drie afgelopen nacht stelde gezagvoerder Shepard voor de cabine te laten leeglopen en een van de ruimtevaarders in ruimtepak naar buiten te laten gaan om te proheren de moeilijkheden te verhelpen. Zo ver behoefde het echter niet te komen. Om drie uur meldde Shepard dat de koppe ling toch nog was gelukt. STAKING IN ROTTERDAM ROTTERDAM (ANP) De be sturen van de drie samenwer kende vervoersbonden hebben zondag na intern beraad beslo-i ten hun leden onder het stads- sleepbootpersoneel in Rotter dam op te roepen in staking te gaan. De actie zou vanochtend om zes uur beginnen. De bonden hebben de staking gepro clameerd, nadat de werkgevers in het stadssleepbootbedrijf in Rotterdam hebben laten weten op basis van de ALAN SHEPARD EDGAR MITCHELL STUART ROOSA (Van onze correspondent, mr H. L. Leffelaar) WASHINGTON Met een vertraging van precies veertig minuten wegens een laaghangend dek van grauwe onweerswolken boven Kaap Kennedy werd gisteren de Apollo-14 gelanceerd, de vierde poging van de mens om de maan te bereiken en hem zijn geheimen te ontfutselen. De lancering werd gadegeslagen door een half miljoen bezoekers, onder wie prins Juan Carlos van Spanje, zijn vrouw, prinses Sophia en vice-president Agnew. loonmaatregel van de regering de looneisen van de werknemers af te wijzen. In de Rotterdamse haven va ren ongeveer 100 stadssleepboten me*, ongeveer 700 man personeel - Ongeveer 85 procent van de bemanningsleden is volgens de bonden georganiseerd bij de erkende vakorganisaties. De "neer W. Huisker van de Neder landse Bond van Vervoer.s personeel verklaarde zondagmiddag in Rotter dam: JDe werkgevers beweren bij her haling, dal zij bereid zijn over een cao voor 1971 te onderhandelen, maar ze laten uit alles blijken, dat deze bereidheid niet aanwezig is'. Hij voeg de daaraan toe. dat de bonden van mening blijven dat de inhoud van het ultimatum de loonstijging per 1 juli a.s. van 45.- per week over geheel 1971 niet in strijd is met de loonmaatregel, die slechts voor het eerste halfjaar van 1971 geldt. Nadat de vakbonden donderdag aan de werkgevers in het- stadssleepooten- bedriif in Rotterdam het ultimatum hadden voorgelegd, lieten de werkge vers vrijdag weten de loonbesprekin- gen te willen heropenen. Van nieuwe besprekingen kwam niets, omdat de werkgevers zaterdagmiddag bij de bonden een brief bezorgden, waarin zij nog eens lieten weten de looneisen van de werknemers te moeten afwij zen in verband met de door de rege ring afgekondigde loonmaatregel. De bonden hebben de havenarbeiders gevraagd om voorlopig geen solidari teitsacties te beginnen. .Wij willen geen chaos in de haven', zo verduide lijkte NBV-bestuurder W. Huisker zon dagmiddag. Het was drie minuten over tien (Nederlandse tijd), toen de wolkenkrabber-hoge Saturnus-5-raket bulderend in een oceaan van vuur aan de aantrekkingskracht van de aarde ontsnapte. De astronauten, Alan Shepard, Stuart Roosa en Édgar Mitchell, had den toen al ruim drie uur in de capsule, liggend op hun rug, gewacht. De weersomstandigheden hadden de technici op de kaap sinds zaterdag zorgen gebaard. Men wilde het bijna fata le incident met de Apollo-12 voorkomen, toen de capsule ook tijdens een dreigende onweersstorm door de bliksem werd ge troffen, waarbij de elektriciteit tijdelijk werd uitgeschakeld en de computers van slag af raakten. Dë vlucht van de Apollo-14 had maximaal vier uur uitgesteld kunnen worden. Waren de om standigheden dan nog slecht geweest, dan had de vlucht een maand moeten wachten op een gunstige maanstand om de Fra Mauro-krater, die het doel is van de vlucht, te bereiken. Commandant Alan Shepard is met zijn Keer meer gespannen dan bij vorige 1 lanceringen. De herinnering aan de bij- na-catastrofe met de Apollo-13 die zijn reis voortijdig moest afbreken wegens één of meer explosies in het zuurstof compartiment, ligt nog vers in het ge heugen. De Apollo-14 is beter uitge rust, met extra zuurstof en water, maar de spanning is gebleven. Astronaut Stu art Roosa zei enkele dagen voor de CZié slot pag. 3 kol. 1 BESTUURSRESOLUT1E ,IN DE GRONDVERF' NAIROBI (RTR) Het nieuwe militaire regime in Oeganda heeft verklaard dat Soedanese troepen sinds 26 januari het land binnendringen. Generaal Amin, leider van het nieuwe militaire bewind in Oeganda, maakte zondag over de radio te Kampala be kend, dat Soedanese troepen de stad Kitgoem, 160 km diep in Oeganda, heb ben bereikt. Generaal Amin waarschuwde Soedan dat Oeganda .in staat en bereid is ie dere centimeter grond te verdedigen'. Sinds 22 december vorig jaar zijn er grensincidenten voorgekomen. De Soedanese minister van voorlich ting en woordvoerder van de Soedane se regering heeft met klem de verkla ring tegengesproken Uit het noorden van Oeganda is zater dag melding gemaakt van gevechten tussen eenheden van het leger en mili tairen die de afgezette president Mil ton Obote trouw zijn gebleven. NIEUW BANKBILJET VAN 5000 FRANK IN BELGIË BRUSSEL (ANP) Met ingang van vandaag brengt de Belgische nationale bank een nieuw bankbiljet in omloop met een waarde van 5000 frank. APELDOORN (ANP) Een bedrag van naar ruwe schatting tenminste ,f 300.000- is in de nacht 'an zaterdag op zondag verdwenen uit de kluis van het hoofdpostkantoor tan de Deven- terstraat in Apeldoorn. Inbrekers hebben volgens de poime op bijzonder vakkundige wijze de kluis opengebrand en -rijwel al net zich daar bevindende baargeld meege nomen. De kans beslaat, dat het ont vreemde bedrag aanzienlijk groter is, want de daders hebben o >lt een groot aantal aangetekende enveloppen open gemaakt, en het zich daarin bevinden de geld eveneens meegenomen. Hoe groot dit bedrag is, kan pas worden vastgesteld, wanneer afzenders of gea: dresseerden zich melden en opgeven welke bedragen zijn overgemaakt Dan kan in hoofdzaak gebeuren via de strookjes die men bij aangetekende zendingen ontvangt. 47 jaar de oudste astronaut die een der- gelijka vlucht onderneamt. Het was bijna tien jaar geleden dat hij, als eerste mens, aan de machten van het hemelruim wei*'" blootgesteld. Sinds dien heeft hij te kampen gehad met een ooraandoening die hem voorgoed dreigde uit te schakelen als kandidaat voor een vlucht. Zijn eerste lancering vond plaats op 5 mei 1961 in een Mercury-capsule, ge stuwd door een Redstone-raket, beide nu wel haast onvoorstelbaar primitief vergeleken bij de omvang en ingenieu- siteit van de Apollo en zijn Saturnus- raket. Shepard's vlucht in 1961 duurde! vijftien minuten, en kostte 234 miljoen gulden. De vlucht van de Apollo-14 naar de maan zal tot en met zijn terug keer op aarde 216 uur en veertig minu ten duren. De kosten ervan zijn ander half miljard gulden. Op de kaap in Florida en in het ruimte-! vaartcentrum in Houston is men dit; UTRECHT (ANP) Een groep van rond 100 leden van de PvdA onder wie veel bestuurders van gewestelijke federaties, heeft zon- dag na een vergadering in Utrecht verklaard dat ,door uitspra ken en acties van bepaalde personen (zoals bijvoorbeeld de groep van 42) een eenzijdig beeld van de situatie in de PvdA dreigt te i ontstaan'. Zoals bekend, haakte de groep van 42 vooraanstaande PvdA-leden j in op recente uitspraken van socialistische voormannen en ont wikkelingen naar aanleiding van de anti-KVP-resolutie van de PvdA. De groep van 100, die zondag in het i Utrechtse Trianon vergaderde, is van mening dat het hoogste orgaan van de PvdA, het congres, onbevangen en zon der onder onverantwoorde druk te zijn gezet, moet kunnen vergaderen. De op- j roep van 100 meent voorts, dat het 's-HERTOGENBOSCH (ANP) De 26-jarige ongehuwde Henk van de Pol der uit Rosmaler is zondag in een cafetaria aan de Orthenstraat in 's- Hertogenbosch door messteken ge dood. De man werd om ongeveer vier uur 's morgens, aldus de politie, in 3 t eta blissement door twee buil 'andse werknemers, vermoedelijk Marokka nen, met messen aangevallen. De da ders zijn voortvluchtig. Over het mo tief voor de aanslag tast de politie in het duister. WASHINGTON, PHNOM PENH (AFP/ RTR) Volgens verscheidene Ame- j rikaanse kranten en radiostations zou- i den Vietnamese regeringstroepen in liet weekeinde een grootscheepse zui veringsoperatie zijn begonnen tegen Noordvietnamese stellingen in het zui den van Laos. daarbij intensief ge- i steund door de Amerikaanse lucht- macht. Het belangrijkste doel van de operatie, zou zijn, de Ho Tsji-Minhweg af te j snijden, die de Noordvietnamezen j gebruiken ten einde door Zuid-Laos 1 versterkingen en materieel naar hun eenheden in Cambodja en Zuid-Viet- nam te zenden. Volgens andere persberichten zouden Zuidvietnamese regeringstroepen op het punt staan, een dergelijke operatie te beginnen. Amerikaanse B-52 bom menwerpers wierpen zondag honder den tonnen bommen af boven de Ho Tsji-Minh-route. maar Amerikaanse regeringsfunctionarissen weigerden te bevestigen of te ontkennen dat deze bombardementen de inleiding vormen tot een invasie in Laos. vernieuwingsproces dat'de PvdA de laatste jaren heeft ondergaan, dient te worden voortgezet. Daarom vindt de: groep, dat er geen behoefte bestaat aan het slaan van een brug naar DS ze dient te vallen op progressieve groe- peringen. De zondag in Utrecht gehouden verga-; dering van de PvdA-ers is ook van me ning. dat de kiezer tevoren moet we-j ten welke gevolgen het uitbrengen van I zijn stem heeft op de samenstelling' van de regering en het door haar te i voeren beleid. In een aan het slot van de vergadering De 100 zijn voorts van oordeel, dat de PvdA in principe bereid moet zijn re geringsverantwoordelijkheid te dra gen, mits voldoende garanties aanwe zig zijn voor het voeren van een pro gressief beleid, en dat daarbij de keu- Progressief Wiesenthal weet waar Mengele is met algemene stemmen aangenomen resolutie, wordt het vertrouwen uitge sproken in het beleid van het partijbe stuur van de PvdA en .dat het a.s. par tijcongres een eensgezinde PvdA te zien zal geven, die met een duidelijk herken baar gezicht de verkiezingen zal in gaan.' Het initiatief voor de zondagse bijeen komst van de PvdA-leden werd onder meer genomen door de secretarissen van de gewesten Gelderland, Overijs sel. Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht van de PvdA. en voorts de" secretaris van de federatie Den Haag van de PvdA.' Resolutie Het - partijbestuur van de PvdA is za terdag van tien tot zes uur in Amers foort bijeen geweest. Op deze verga dering is de basis gelegd voor een ont- werp-resolutie die het partijbestuur zal voorleggen aan het congres. In deze resolutie zal het congres zich uitspre ken over de politieke samenwerkings vorm voor de verkiezingen. Een woord voerder van de PvdA verklaarde zater dagavond dat de resolutie ,in de grond- verf' is gezet. De beraadslagingen wor den vandaag afgerond. Het is nog niet zeker of de tekst van de ontwerp-reso- lutie vanavond of morgenochtend be kend zal worden gemaakt. GRENOBLE (AFP) Van de donder- dag in Franse plaatsje Voiron bij Grenoble geboren vijfling is een vier de kind zaterdagmiddag in het zieken huis overleden. Het is het miesje Cecile, die bij de geboorte slechts 1135 gram woog. De enige die nog in leven is is een jongetje, Bruno (1130 gram). Zijn toestand geeft volgens de artsen op dit moment geen reden tot bezorgd-! heid. LYDDA (RTR) Het hoofd van hel joodse documentatiecentrum in We nen, Simon Wiesenthal, heeft zondag in een Israëlisch televisieprogramma meegedeeld dal hij het preeïese adres weet van de beruchte kamparts Jo seph Mengele uit Auschwitz. Wiesenthal viste een papiertje uit zijn zak en las voor: dr Mengele woont in Puerto San Vicente in Paraguay, waar hij twee fabrieken heeft. De plaats ligt in een militaire zone waar de politie geen toegang heeft, aldus Wiesenthal. Hij is echter momenteel geïnteresseerd in de vroegere commandant van het getto in Warschau, dr Ludwig Hahn, die nu in Hamburg woont en daar twee prachtige villa's bezit. .Wij doen alles wat we kunnen om die man. die verantwoordelijk was voor de slachting onder de joden van Warschau tijdens de oorlog, voor het gerecht te bren-! gen', zo verklaarde de nazi-jager. VIJFDE FABRIEK VAN HOECHST-CONCERN Nieuws uit Zeeland op pa gina 2 en 5. Binnen- en buitenland op pagina 3. Sport op pagina 9, 10, 11, 12 en 13. Radio en tv op pagina 7. VLISSINGENOOST Het sil houet van Hóechst-Vlissingen NV in het Sloegebied heeft sinds half vorig jaar een geduchte ver andering ondergaan, toen daar de kolommen, gebouwen en in stallaties begonnen te verrijzen voor de nieuwe Trevira-grond- stoffenfabriek. Het bedrijf, waarin Hoechst in het eerste kwartaal van 1972 de wat men zou kunnen noemen vóórproduktn voor de synthe tische vezels gaat fabriceren, om te beginnen 42.000 ton DMT (dimethyl-tereftalaat) en 17.000 ton polycondensaat. De hoorzit ting met het oog op de hinder wetvergunning voor deze uitbrei ding van het chemische complex is intussen gehouden. In deze nieuwe fabriek in Vlissingen- Oost heeft Hoechst een investe ring van 135 miljoen gestopt. De nevendiensten meegerekend zal het een personeelsvergroting van 250 man opleveren. Met deze DMT-fabiiek introduceert Hoechst in Vlissingen de meer speci fieke chemische produktïe. De tot nu toe gebouwde fosforovens (volgend jaar hoopt men de derde in bedrijf te kunnen brengen) is de grove chemie, waarin het met name gaat om grote hoeveelheden. Op een terrein van ongeveer 12 hecta res, vlakbij de monding van de Sloe- haven, vordert de bouw van de nieu we fabriek gestaag. Januari vorig jaar werd daar de eerste paal geslagen, mei stonden de eerste constructies overeind en langzaam maar zeker is er steeds meer tekening in deze nieuwbouw gekomen. Een nieuwbouw, die eigenlijk is te splitsen in twee verschillende produktielijnen. En de vormgeving van de gebouwen wordt voor een belangrijk deel door dat lijnproces bepaald. In de DMT- fabriek' wordt een produkt vervaar digd dat in de vorm van tabletten kan worden verkocht aan bedrijven, die het verder verwerken. In vloeibare vorm kan het produkt ook in Vlissin gen naar de tweede produktielijn wor den getransporteerd om daar uiteinde lijk als grondstof voor de polyesterga ren van Farbwerke Hoechst (geknipte strengen, bestemd voor de weverijen) in zakken te worden afgezet. Het is de bedoeling dat deze Trevira-grond- stoffen naar de spinnerijen van Hoechst in Noord Ierland, in Chili en in Zuid-Afrika gaan. Aan een nieuwe kade bij de toekom stige fabriek zullen binnenschepen en kleine tankkustvaarders de grondstof fen voor de produttie in Vlissingen gaan afleveren: paraxyleen, methanol en glycol. Deze vloeibare grondstoffen kunnen worden opgeslagen in een se rie tanks met een gezamenlijke capa citeit van 13.800 kubieke meter. Zoals gezegd: de vormgeving van de fabriek is in hoge mate afhankelijk van procesvoering. Zo is de DMT-produk- tielïjn met kolommen tot een hoogte: van 22 meter te beschouwen als een soort- windvang. En dat is dan nietj alleen als beschutting voor de overige fabrieksinstallatie, maar eerst en: vooral omdat de DMT-lijn in het oxy j TTZ™, datieproces zuurstof uit de lucht ge-l sedleken. dat de «rouw. die weduw, bruikt ,We hebben zelf schone luchtj nodig", zegt kenend. DADER BEKENT ARNHEM (ANP) De 26-jarige fa brieksarbeider G. J. R. uil Doorwertb, gemeente Renkum. heeft bij zijn ver hoor door de Arnhemse politie in de loop van zondag bekend, dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag de 39- jarige Aartje Verschuur - van Holland uit Ederveen, gemeente Ede, in de fietsenstalling van de Prinsenhofschool bij de markt in Arnhem, om het leven heeft gebracht door haar te wurgen met haar eigen sjaal. Met een taxi liet R., die ongehuwd is, zich daarna naar zijn ouderlijk huis terugrijden. De vrouw, die hij kende en met wie hij enige tijd omgang had gehad, ontmoette nii vrijdagavond omstreeks half acht in een café in de Arnhemse binnenstad. Tegen half twaalf verliet hij alleen het café. Nadat hij tegen half twaalf met de bus naar huis was gegaan, bedacht hij zich en keerde hij naar het café terug, waar de vrouw nog zat. Na sluitingstijd gin gen zij met een nog onbekende man op zoek naar een bar. Na bij twee bars te zijn geweest, die beide gesloten waren, en ze de onbe kende man waren kwijtgeraakt, be loofde R. de vrouw haar naar huis te zullen rijden met zijn auto. Hij bezat echter geen auto meer en hem was ook de rijbevoegdheid ontzegd. In de rij wielstalling wurgde R. de vrouw, nadat zij herhaaldelijk had gevraagd waar zijn auto stond. Bij het onderzoek door de politie i was en vier kinderen had, hem nogal bij Tïóechst"veel'bete-wat gelc* Placht kosten en in de loop van de avond was bij hem al het plan li- gerijpt zich op een of andere wijze van Haar ujk werd zaterdagmorgen door twee jongens in de fietsenstalling ge vonden. ROME (RTR) Een 450.000-tal art sen, juristen, ingenieurs, architecten en accountants in Italië heeft besloten op donderdag en vrijdag te staken uit piotest tegen een wetsontwerp voor belastinghervorming, dat thans in het parlement behandeld wordt. Over de produktie van de grondstof-1 fen voor de synthetische vezels het volgende: De DMT-lijn: om te beginnen wordt; paraxyleen in de kolommen gevoerd,; dat met zuurstof bij een reactietempe- ratuur van 160 graden C. oxydeert. Het restgas (buitenlucht zonder zuur stof) wordt gezuiverd en afgevoerd.! Het nu verkregen ruwe oxydaat door-l loopt een circulatieproces en wordt! (Zie slot pag6 kol. 5)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 1