PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LOONMATIGING ORSE VERHOGING Polen komen in opstand tegen prijsverhogingen: zes doden Stiptheidsactie PTT voorlopig van de baan GS en staten ,op zoek' naar een lager toltarief Zeelandbrug voor Schouwen nnissen mdaag rwacht an Houten over in Bitse handen - 400 tot 500 ontslagen VAKCENTRALES BEPALEN STANDPUNT: Personnel WINKELS GEPLUNDERD, GEBOUWEN IN BRAND GESTOKEN PRIJSSTOP IN LUXEMBURG andaag in de trant... MOTIE-ROODENBURG (D'66) NOG EVEN OPGEHOUDEN Nachtkaars J «!■»«- no. 297 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 17 dec. 1970 Drug en brag Pagina 6 JÏ»ÏOO. .1. I - (GpD) De drie vakcentrales NW. NKV en CNV hebben woensdagavond hun vakbon- Stolen over de nieuwe arbeidscontracten in volledige vrijheid met d e werkgevers te onder- r Het is volledig aan de bonden voorbehouden of zij al dan niet nieuwe contracten afsltii- ükbonden hebben daarbij het parool ontvangen zich te houden aan twee punten a hand- «i het standpunt van de vakcentrales dat in het nieuwe contractjaar een reële loonstijging lorden verwezenlijkt, die enigszins achterblijft bij de produktiviteitsstijging; b aanvaarding ïonmaatregel als een feitelijk gegeven. Deze twee uitgangspunten leiden er-j toe, dat na de periode van beperking een extra forse loonsverhoging nood zakelijk zal zijn. Er kunnen zich om standigheden voordoen, niet name wan neer werkgevers afwijken van gesloten overeenkomsten of de bereidheid tot afwijking van genoemde twee punten vertonen, waarin de bonden niet lij delijk zullen toezien. Met andere woor den: de bonden zullen het bijvoorbeeld niet toestaan, dat werkgevers in de ma tigingsperiode zwarte lonen uitbetalen, zij dienen zich strikt aan de twee door de centrales voorgeschreven punten hebben te houden. De vakcentrales zijn diep teleurgesteld: en gegriefd over de uitslag van het loondebat in de tweede kamer, aldus de Arbeid op te schorten, verklaarde woensdagavond NVV-voor- zitter A. H. Kloos. Zij zien hierin een duidelijk gebrek aan vertrouwen in de vakbeweging. De vakcentrales achten de werkgeversorganisaties in hoge ma te mede schuldig aan de situatie, die nu is ontstaan. 0CES IN BURGOS 3 - Een woordvoerder s minister van voorlich- nlaarde ons gisteravond och dat er tot dat mo- :Burgos nog steeds geen sen, laat staan terdood- -Wen waren eeveld Dpi Voorts hebben de vakcentrales meti ...jn=en waren ge e verontwaardiging; vernomen, dat enkele; cers verwachten dan ook i dat deze morgen uit- ï3i zullen worden om zo, :jdsltmiet van 24 uur ter tag,precies vrijdag met, üterraad samen te val-; daan te maken en roepen daarom de betreffende werknemers op zich bij de bonden te melden Het bestuur van de NKV-centrale Bre da heeft in een brief aan het overleg orgaan van de drie vakcentrales ten felste geprotesteerd tegen de houding; van uit de vakbeweging afkomstige: tweede kamerleden bij de stemming over de loonmaatregelen van de rege ring. .Opnieuw heeft een aantal van onze eigen mensen in de tweede kamer de vakbeweging verraden', aldus deze brief. De NKV-centrale in Breda meent dat de vakbeweging er goed aan zou doen voorlopig alle overleg in de Sociaal- GDANSK (Danzig), Polen De deuren van dit kledingmagazijn zijn gesloten, doch plunderende inwoners van de Economische-Raad en de Stichting van; stad vinden hun weg door de etalage. Bij ongeregeldheden uit protest tegen de door de Poolse regering ingestelde I prijsverhogingen, zijn 6 doden geval- len. a te verwachten de staten gisteren gegaan met di« l daai tnming met het dagelijks bestuur van de PZEMi had aangekon digd. In eerste instantie zullen nu de eigen beleidsorganen van deze mant- schappij dagelijks bestuur, rand van bestuur en vergadering van aandeel houders de weg aangeven, waar langs het nu noodzaketijk geachte on derzoek zal behoren te verlopen. Daar bij komen twee vragen aan de orde; wie zal er met het onderzoek worden belast en welke opdracht zal aan dere Instantie worden meegegeven. Daar over zal in dc januarivergadering van de staten nadere mededelingen worden gedaan. Veel is er gisteren niet maar over ge zegd en dat is begrijpelijk: er moeten nu eerst meer gegevens op ta fel komen, voordat een oordeel moge lijk is en die gegevens nu dienen bij het komende onderzoek te worden ver zameld. Tot zolang kan het naar bul ten rustig blijven rond de PZEM-2aak. Er is echter één op merking. die naar ons gevoel op dit ogenblik enige zin heeft en zij betreft het personeel. De af gelopen dagen Ontslagen werknemers zijn ontslagen, omdat zij aan de stakingsactie van dinsdagmor gen hebben deelgenomen. Zij zullen er, alles aan doen deze ontslagen onge- i overigens wel veel: de brouwerij gisteren. De; «rJang aangekondigde en p^amseerde spontane beto- dol pag. 3 kol. 5) LUXEMBURG (RTR) De regering van het groothertogdom Luxemburg heeft voor de duur van drie maanden een prijsstop afgekondigd teneinde on verantwoorde prijsstijgingen, die het gevolg zijn van de invoering van btw in België, te voorkomen. (GPD) Naar wij vernemen zal met ingang van 1 april tladefabriek NV Van Houten te Weesp worden overgedra- :dechocoladefabrieken Trumpf te Aken. woensdagmiddag meegedeeld aan het personeel. Half juli zal alles richt worden naar Duitsland en deze overbrenging zal eind 1971 zijnl kbben. Er zullen -150 a 500 werknemers moeten afvloeien Er is een I Mvloellngsregeling in het vooruitzicht gesteld. de pers verklaarde het be- 2 Van Houten woensdagmid- ia bedrijf als lege Nederland- 'ivjren bestaan. De enige acti- - zij zal uitoefenen is het 'un licenties en know-how. 5 bezit zij dan nog het com- 'ssp (12 ha), dat echter tzt tul worden. Er bestaan con- buurman Philips-Duphar. --1 teen aandelentransactie, zo Swiukt, daar de aandelen in ^~en van de huidige Ameri- "adeelhouders. Houten gaan de be- lira var 7* Kdeelh< F Van H pc over SO De verkoopmaatschappijen van Van Houten in het buitenland met ca. 400 man personeel worden eveneens over genomen. De bedoeling is dat zij ge ïntegreerd zullen worden in de Duitse; verkooporganisaties, waarbij slechts weinig ontslagen zullen vallen. De directie vond dat de mededeling! - - over de sluiting door het personeel; die voor een deel in. de mijnen bleven WARSCHAU, WENEN (AFP, GPD) De Poolse autoriteiten heb ben bekendgemaakt, dat bij de onlusten die zich maandag en dins- dag in Gdansk, het voormalige Danzig, hebben voorgedaan, zes do- den en tientallen gewonden onder wie vele leden van de militie zijn gevallen. De woede van het volk, ontstaan door een onverwachte verhoging van de prijzen der levensmiddelen met gemiddeld 20 procent,, heeft zich in Gdansk geuit in plunderingen van grote levensmidde-j lenwinkels en brandstichting. Openbare gebouwen, waaronder het hoofdbureau van de commu nistische partij en het hoofdpostkantoor, werden in brand gesto ken, evenals de kiosken en winkels van het staatsbedrijf ,Roech' dat de alleenverkoop van kranten heeft. Duizenden woendende be togers vielen de politie en militie aan die spoedig onder de voet: werden gelopen. Dinsdagmorgen zijn politieversterkin-, falicante mislukking van het zesjaren-i gen per vliegtuig van Warschau naar; plan was langzamerhand ook tot dei Gdansk overgebracht. In Gdanks zelf; massa doorgedrongen. De arbeiders! kwam het leger met tanks tussenbei de. Helikopters die hoven de binnen stad vlogen, uierpen op het hoogte punt van de strijd traangasgranaten op de menigte. Dinsdagavond leek de toestand weer rustig te zijn. In Gdynia en Sopot die met Gdanskl een stedelijk geheel vormen, schijnen! de onlusten minder hevig te zijn ge weest. In Gdynia, waar de grootste' Poolse scheepswerven gevestigd zijn.' uitte het verzet zich, vooral in de vorm van zitstakingen. Ook in Katowi ce. het industriële hart ran Polen in Op- per-Silezie, zijn zitstakingen gehouden, in het bijzonder door de mijnwerkers: zagen zich voortdurend geconfron teerd met de dreiging van fabrieks- sluitingen en werkloosheid. In deze herfst waren er herhaaldelijk ernstige stagnaties in de vlees- en eierenlever anties, zodat de stemming onder de be volking uitgesproken slecht was. STEM VERDACHTE DELFTSE MOORD Harde slag OP TELEVISIE Het bericht van deze nieuwe prijsver hoging, die een verlaging van twee, DELFT (ANP) De slem van dr procent in de levensstandaard bete vermoedelijke moordenaar van Atta kent, was bovendien totaal onver- van Lanshergen-Holscher uit Delft, zal wacht en kwam zo vlak voor de donderdagavond vla de televisie wor- kerstdagen dubbel hard aan. den uitgezonden. Na de Journaals op Nederland 1 en 2 zal In een drie Het is niet eenvoudig vast te stellen minuten durend bericht de stem van wat zoiets onder omstandigheden, die de man. die enkele keren de redactie totaal van de onze verschillen, bete van een Delfts dagblad belde, in de kent. Een Poolse werknemer verdient, ether worden gebracht, gemiddeld 1800 a 2000 zloty per) De politie in Delft hoopt zo nieuw maand, dat is volgens de officiële: materiaal te krijgen in de Delft se koers nog geen 400 gulden en in dei wurgmoord. Eerder is de stem van del praktijk zelfs veel minder Volgens verdachte vastgelegd tijdens telefoon-1 gesprekken op de tv uitgezonden in! Lie slot pag. 3 kol. 2) een actualiteitenrubriek. zeer loyaal en kalm was ontvangen. T In aanvulling op de overeenkomst met s^akt zijn in Lodz, een groot textiel- Van Houten heeft Leonard Monheim.l centrum, en Poznan. eigenaar van Trumpf, de licentierech- ten verworven van Peter Paul Inc. Nau- gatuck. voor de produktie en verkoop Mounds, Caravelle. Power I* zonder te werken. Voorts zou er ge- Slechte stemming over een afvloeiingsrege- en Almond Joy voor de belangrijkste De ontevredenheid in Polen over de ca. 500 man, dit in tegen- 'ot de vakbond die spreekt tot 400 man. Er blijven in ca. 100 man werkzaam, «blijk op het gebied van de "J?nde administratie. De vak- s in een vroeg stadium in- einde te voldoen aan de de Jusiecode'. landen van het Europese continent. economische situatie heeft al maan- Indien Van Houten's totale verkoop denlang gebroeid. De levensstandaard wordt samengevoegd met de verkopen; is altijd zeer laag geweest en is er van de merken die Leonard Monheiml ook langzamer gestegen dan in andere voert, te weten Trumpf, Mauxion en de Oosteuropese landen. Het zag er niet Lindt licentie voor Duitsland, dan be- naar uit, dat daar binnenkort verande- lopen deze ruim DM 400 min. 1 ring in zou komen. Integendeel, de Confessionele bonden: geëindigd; ABVA: opgeschort DEN HAAG (ANP) Het be stuur van de Algemene Bond Van Ambtenaren heeft woens dagavond besloten de leden on der het bestellend personeel van de PTT te adviseren de stipt- j heidsactie van het PTT-personeel op te schorten. Op zaterdag 19 december om 3 uur wordt te Amsterdam een vergadering ge houden met de leden om de ont-1 stane situatie te bespreken. De heer J. Dekker, bestuurder van de ABVA, deelde na afloop van de van half acht tot half elf gehouden verga- dering mee. dat alle facetten van het.; ogenblik bezien werden. Gezien de standpunten, die tijdens het overleg van woensdagmiddag door de Neder landse Christelijke Bond van Over heidspersoneel. de Katholieke Bond van Overheidspersoneel. de di rectie van PTT en minister ars J A. Bakker van verkeer en waterstaat werden ingenomen, heeft he: ABVA- bestuur besloten de leden niet te advi seren de actie te beëindigen zoals de NCBO en KABO deden maar (Zie slot pag. 3 kol. 1 ■«nmaatregel b-ilER Is gisteren akkoord Lf de gewijzigde loon- :;!1 ,an cle regering. Het ;l®otie-Den Uyl stemmen -'P-kamerlid en KABO- Weyters heeft in de bond van overheids- lot felle protesten -gegeven (pag. 3). Proces ontstond in de - -s Den Ilaag waar gis- «o oud-KNIL-militair zijn ftmul vertelde tijdens het ,*W) de Zuidmolukkers uit Zeeland op pagi- '.7 en 9. r'"en buitenland op ®3en13. '°P Pagina 15. 1 tv op pagina 17. financiën op pagi- geworden. dat "uit bepaalde groepen van bet PZEM-personcel activiteiten zijn ont wikkeld bulten de beleidsinstantie* van het bedrijf om. Een dergelijke ac tiviteit duldt er op. dat het PZEM- personeel of altham een deel ervan zich nadrukkelijk bij dit alles be trokken weet. Trouwens, in een eerder stadium van deze aangelegenheid is ko men rast te staan, dat er allerlei rege lingen voor het personeel bestaan: er zijn toen Immers niet alleen medede lingen gedaan over leveranties en dienstverlening aan de directeur, maar ook over die ten behoeve van anderen in dienst van de vennootschap. Dit al les is nu eveneens in discussie geko men. onvermijdelijk zal het ook In het onderzoek worden betrokken. Op grond van dit alles vragen we ons nu af of he: niet juist zou zijn wanneer het dagelijks bestuur van de PZEM over de te volgen procedure ook het georganiseerd overleg dan wel de dienstcommissie zou horen. Er is hier sprake van emolumenten, die bij het onderzoek aan de OTde zullen komen; zij zijn niet langer meer een interne PZEM-aangeiegenheld. maar behoren sinds de laatste vergadering van ce staten tot het terrein van de publieke discussie. Daarom lijkt het ons zinvol, dat het personeel bij het beraad van de komende weken in de gelegenheid wordt gesteld langs de geeigende ka nalen een mening te laten horen. Het is in meer dan éér\ opzicht partij in deze kwestie. De crisistoestand rond het Binnenhof is weer wat geluwd, de regering heeft haar loonmaatregelen afgezwakt en er is een kabinetscrisis voorkomen. Dat laatste heeft kennelijk heel zwaar gewogen bij bepaalde fracties, vooral bij de KVP trad dat naar buiten. Aan vankelijk zag het er immers naar uit dat een aantal leden var, deze fractie uit de boot zou vallen. Op het laatste moment echter schrokken zij terug voor de consequenties. Vandaar dat zij niet voor de motie-Den Uyl stemden, hoewel zij het wel met de strekking eens waren. Door di: alles is duidelijk geworden, dat het kabinet-De Jong een weinig sterk slot van deze regerings periode tegemoet gaat. Als de gebeur tenissen van gisteren in de kamer zich zouden hebben afgespeeld op een tijd stip zonder dat er verkiezingen in zicht waren, dan zou een heel wat harder strijd nodig zijn geweest om deze re gering overeind te houden. Het kabinet is weliswaar heelhuids uit de strijd gekomen nou ja. heelhuids: er moes ten concessies worden gedaan maar dat kon alleen omdat op dit ogenblik een kabinetscrisis absurd is en er op korte termijn geen alternatief is. Dat is maar een wankele basis voor een regering. Het gaat er op lijken, dat het leven van het kabinet-De Jong als een nachtkaars zal uitgaan. Biesheuvel wil er geen inzet van maken voor de ver kiezingen, de regeringspartijen waren allerminst gelukkig me: het beleid van de laatste weken. Van Riel heeft or. langs Roolvink ongeschikt genoemd. De nachtkaars brar.c: zelfs zo slecht, dat de regeringspartijen er haast niet bij kunnen lezen GEVOLGEN BECIJFEREN MIDDELBURG Gs zullen eens gaan uitrekenen wat de fi nanciële consequenties zijn voor de exploitatie van de Zeeland- brug over de Oosterschelde de brug waar voorlopig nog IV* miljoen per jaar bij moet; wanneer voor de inwoners! van Schouwen-Duiveland een la- ger toltarief zou worden inge-i voerd. Verder dan die toezeg ging wilde gedeputeerde A. J Kaland gistermorgen in de sta ten niet gaan, toen D '66-fractie- voorzitter J. Roodenburg een! motie op tafel bracht, waarin om een dergelijke uitzonderings-j positie voor de Schouwenaren-; bruggebruikers werd gevraagd.; De motie was mede-ondertekend door: fractiegenoot H. Kapenga van D'66 en de fractieleiders dr E. J. Prins (PvdA) en C. Th. A. van Waterschoot (ppr). Tot een stemming erover kwam het nog niet, want de heer Roodeburg was gevoelig voor het argument dat eerst met cijfers zal worden aange toond wat er wel en niet kan. Dat laatste was ook de uitdrukkelijke! wens van de heer J. A. van Bennekom (ar), die eigenlijk ook wel met een motie had willen komen, maar een dergelijk stuk liever i.og even liet ■zweven', zoals hij zei. Wanneer er ooit in deze richting nog een motie van zijn kant kom' het klonk allemaal wat ingewikkeld dan zal die mede-ondertekend zijn door CHU„ SGP, VVD en BP. Gedeputeerde Ka land zei over de mogelijke actie van de heer "an Bennekom aan het eind; van de behandeling van dit onderwerp bij de beantwoording van de duplie ken in de begrotingsbehandeling: ,Ik begrijp dat u een niet aangekondigde en nog minder ingediende motie wil intrekken...' Om tot de zaak terug te komen: dej heer Roodenburg wilde ondanks de' eerdei al nadrukkelijk geschilderde: exploitatiepositie van de NV Provinci ale Zeeuwse Brugmaatschappij toch ,wel iets doen voor de Schouwenaren'. Hij voerde namelijk aan dat verschil lende kleine bedrijven jaarlijks tien duizenden guldens aan tolgeld voor gebruik van de Zeelandbrug moeten neertellen en noemde dat voor deze1 ondernemingen een toch nogal zware belasting. Een lager toltarief zou vol gens hem een verantwoorde maatre gel in het belang zijn de bewoners van dit eiland, die de verlossing ui: het isolement toch altijd nog mei tolkaartje6 moeten betalen. Steun Hij kreeg in die opvatting steun van de Schouwenaar uit de PvdA, mr J. P Boersma, die nog even aantekende dat zijn partij maatregelen om hei toltarief van de brug langzaam maar zeker weg te werken in het program ma heeft gezet. .De tolvnjmaking van de Haringrvlietbrug speelt daar nog doorheen', voerde hij verder aan. Gedeputeerde Kaland had al eerder (met gefronste wenkbrauwen) gezegd: .Dat betekent dan minder inkomsten, terwijl we nu al te weinig hebben'. Mr Boersma: .Een lager tarief kan ook een groei van het verkeer mee brengen en dan levert deze verlaging van het tarief misschien nog wel meer op'. De heer Kaland: .Het ETI heeft berekend dat de betekenis van tariefsverlaging als stimulans voor het verkeer (van Schouwen) nihil is. Ik kan de staten dat rapport laten zien. Men kan niet zomaar dit beslui: nemen zonder de consequenties ervan te kennen'. Financieel-economisch noemde hij een tariefsverlaging voor Schouwen met het oog op de exploi tatie van de brug onverantwoord. ,Wie heeft namelijk het meeste profijt van de brug? Dat zijn de inwoners en ondernemers van Schouwen-Duive land. Eigenlijk vraagt u dus een pre mie op de premie. U moet de toltarie- ven vergelijken met de veertarieven van vroeger en alles wat er verder aan moeilijkheden voor Schouwen was daarbij betrekken. Maar ik be- grijp dat het een gevoelige zaak is', zo voegde hij er nog aan toe na eerst te hebben vastgesteld dat ook na del afsluiting van de Oosterschelde <1978i voorlopig nog wel tol geheven zal moeten worden op de Zeelandbrug. Sport-reductie De iieer A. C van Overbeeke (pvdai wilde nog even weten hoe het zit roet de afloop van reducties op de toltarie ven van de brug voor sportorganisa (Zie slot pag. 6 kol. 2) J Drie appels bij een treinkaartje BRUSSEL (ANP) De trein reizigers in België krijgen van 17 tul 23 december allemaal gratis drie appels. Gastvrouwen zullen die appels uitreiken op stations en in de treinen. De gratis-appel-act :e is een initi atief van het Belgische verbond van coöperatieve tuinbouwvei lingen dat op deze manier wil protesteren tegen de .weggeef- prijzen' die appels momenteel maken tegen de fruitberg in Eu ropa. In totaal gaat het verbond 65 tot 70 ton appels uitdelen, dat zijn er ongeveer 450.000. De rei zigers krijgen een .melange' van golden delicious, cox orange en jonathans. De uitdeling begin', donderdag op de lijnen Oosten de - Brussel en Kortrsjk - Den aermonde. Alle belangrijke spoorlijnen tn België komen daarna aan de beurt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1