PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GEEN SPOOR VAN DUITSE CONSUL Booreiland bij VS in brand Minister Bakker voelt niet voor een vervroegde overname Haringvlietbrug LANDELIJKE STIPTHEIDSACTIE PTT-ERS HANGT IN DE LUCHT .PORTUGEZEN BETROKKEN BIJ REEKS AANVALLEN OP GUINEA' Ook steden rond Rotterdam doen nu mee Vandaag in de kfant... Begroling jurpang 285 WAARIN OPGENOMEN DE M IDDELBURGSE. VL1SSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 3 december ,70 Bur. VlltfW.lalr. S6-6I In de brand, aiI de brand Pagina 7 ONTVOERDERS VERMOEDELIJK LEDEN VAN BASKISCHE NATIONALISTISCHE ORGANISATIE (Van onze correspondent) SAN SEBASTIAN Vermoedelijk Baskische nationalisten hebben 1 in de nacht van dinsdag op woensdag de Westduitse honoraire con sul in hel Noordwestspaanse San Sebastian, Eugen Beihl, ontvoerd. De onvoering zou in verband staan met de rechtzaak die vandaag in Burgos begint tegen 16 leden van de Baskische nationalistische be weging ETA. De nationalisten moeten voor een militaire rechtbank terechtstaan. In Franse kringen, die met de Baskische nationalisten in contact j staan, is gezegd dat de ontvoerders de vrijlating eisen van de zes tien. Van officiële zijde is niets gemeld over contact met de ontvoer- ders. De Spaanse ministerraad vergaderde gisteren tot tegen de j avond in de woning van de vice-voorzitter, admiraal Carrero Blanco. De minister van buitenlandse zaken, Lopez Bravo kwam rond zes uur te- j rue uit Bonn van zijn officiële bezoek! dat gisterochtend op verrassende wij ze eindigde. Zijn laatste gesprekken) met zijn Duitse collega Scheel zullen; wel geheel gewijd zijn aan de ontvoe ring van de Duitse consul en de moge lijke reactie daarop van de Spaanse regering. Hoewel generaal Franco in het. verle den al meermalen heeft getoond dat hij er de man niet naar is om aan buitenlandse pressie toe te geven als het om rechtzaken tegen tegenstan ders van zijn regime gaat. moet Span je we! degelijk acht geven op de wensen van Bonn in de huidige om standigheden. Duitsland heeft Spanje EIGEN BEIIIL CRATIS PEKEL ROTTERDAM (ANP) Rotter- dim gaat aan bewoners van Sgbouwwoningen en beneden- Mini roor het eerst gratis iUMiiout uitdelen ter bestrij- diü{ un gladheid door sneeuw ra nut. De gemcentereinigings- dlttul heeft tachtigduizend zak- j« rad tien kilo goed strooi- bur «cenzout gekocht, die de tade weken aan dc hewo- m un deze huizen worden uitgedeeld. De op de bewoners rustende verplichting bij gladheid op het trottoir voor de woning te strooien ls, zo meent Rotter dam, een moeilijke zaak gewor den. De meeste mensen hebben, doordat er steeds minder met to.'en wordt gestookt, geen as oer ter beschikking. Zand heb- m de bewoners meestal ook ar: in huis. Vandaar deze gift mde gemeente. He echter mocht menen dat bj op deze wijze zijn eitjes bij te. ontbijt voortaan met dit nfis verkregen .gemeentezout' tu bestrooien heeft het mis. In a mededeling aan de .begun- cjde' Rotterdammers deelt de latente nadrukkelijk mee dat te zout ongeschikt is voor cpn- szaptle. EUROPESE COMMISSIE BEKIJKT SMEERPIJP BRUSSEL (ANP) De Europese commissie in Brussel heeft zich be reid verklaard de Nederlandse plan nen voor aanleg van ,de smeerpijp' in Groningen te gaan onderzoeken te be zien of die in overeenstemming zijn met het verdrag van Rome. Zij heeft dat meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van de Duitse socialist Gerlag, die lid is van het Europees parlement. De commissie gaat speciaal bezien of ,de smeerpijp'- plannen geen concurrentievervalsend element inhouden. Dat zou het geval kunnen zijn. omdat spuien van onge- reinigd afvalwater aanzienlijk minder kost dan het spuien van gereinigd afvalwater, waartoe Duitse industrie ën verplicht zijn. Geen interpellatie over handelsoorlog LUXEMBURG (ANP) Door de af wezigheid van de voorzitter van de liberale fractie in het Europese parle ment. het tweede kamerlid mr. C. Berkhouwer, heeft men woensdag moeten besluiten een interpellatie over de dreigende handelsoorlog tus sen de EEG en de Verenigde Staten uit te stellen tot de volgende vergadering, volgende maand in Straatsburg. juist een krediet van 200 miljoen mark verleend en speelt nu één van de eerste violen in de EEG, waar men nu nog meer belangstelling in heeft gezien het rijzende getij van het pro i tectionisme in Noord-Amerika. De wagen, waarin de Duitse consul ontvoerd werd. is ondertussen al leeg; op een hoofdweg ten zuiden van San Sebastian gevonden. Van de daders ontbrak gisteravond nog steeds elk: spoor. Krijgsraad VN-COMMISSIE CONCLUDEERT EWYORK (AP) Het speciale gezantschap van de Veilig- Aiiraad van de Verenigde Naties heeft aanwijzingen ontdekt z ce Portugezen betrokken waren' bij de invasie van -Guinea 22 november, zoals eerder door president Ahmed Sekou Tou- steweerd was. *s*dale delegatie heeft geen Europese Portugezen onder de ondervraagde En gevonden, zo werd vernomen, maar enkele van de Afrikaanse ge- spraken Portugees en volgens ooggetuigen hadden Europeanen aan asisie deelgenomen. De 16 Baskische nationalisten die van daag voor een krijgsraad in Burgos j moeten komen hebben ontkend ook maar iets met deze zaak van, doen te hebben Tegen zes is de doodstraf I geëist. Er wordt ook rekening gehou-1 den met de mogelijkheid van een manoeuvre van de uiterst rechtse groeperingen die Franco reeds lang' tot drastische maatregelen in het Bas kenland willen dwingen. Eugen Beihl is al twintig jaar lang Duitse consul in San Sebastian en is daar getrouwd met een Baskische. Het echtpaar heeft een 20-jarige doch-1 ter. Beihl werd dinsdagavond om tien) uur in zijn garage opgewacht door een commando van verscheidene man nen, die hem dwongen in zijn eigen Mercedes onmiddellijk weer zijn huis te verlaten, gevolgd door de rode auto van zijn ontvoerders, die klaar blijkelijk Franse nummerplaten had. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Het bestuur van de PvdA heeft in een telegram aan de Spaanse ambassa deur in Den Haag geprotesteerd tegen het militaire proces in Burgos. De Nederlandse afdeling van de Europese Unie van Christen-Democraten heeft bij de Spaanse autoriteiten aange drongen op een normale burgerlijke procesvoering en onmiddellijke vrijla ting van Basken die zich niet aan misdrijven hebben schuldig gemaakt. In Parijs kwam het dinsdag tot bot singen met de politie toen ruim 2000' jongeren tegen het proces demon streerden. EIS LEVENSLANG TEGEN STANGL DüSSELDORF (DPA) Tegen de voormalige jSS-Hauptsturmfi/hrer' en commandant van het bij Lublin in Polen gelegen vernietigingskamp Tre- blinka uit de tweede wereldoorlog. Frans Stangl (62) is woensdag in Düsseldorf levenslange gevangenis straf geëist. Volgens de aanklager is de in Oostenrijk geboren Stangl ver antwoordelijk voor de dood van min stens een half miljoen joden. Ook in Oostenrijk wacht Stangl nog een ver volging. TRANSAVIA VLIEGT NIET OP DE WEST DEN IIAAG (GPD) Het conflict over de Surinamevluchten is practisch uit de wereld. Transavia Holland zal de vluchten voor de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij tussen Am sterdam en Paramaribo niet uitvoe ren. Transavia heeft de gevolmachtigd mi nister van Suriname, dr J. Polanen gisteravond laten weten dat het niet meer geïnteresseerd is en dat het verder graag van alle verplichtingen1 ontslagen wil worden. Transavia isl niet van plan tegen nog lagere prijzen I dan de KLM nu voor december heeft] vastgesteld op Suriname te gaan vlie-| gen. K«tfe. NEW ORLEANS RTR) Op een booreiland in de Golf van Mexico is brand uitgebroken, waardoor twee be manningsleden zijn gedood en de overige 38 gewond. Verwacht wordt dat het vuur nog enige dagen zal voortwoeden. Door de ongeveer 90 meter hoog op schietende vlammen zijn twee boorto rens op het eiland gesmolten en om gevallen. De bemanning is met sche-1 pen van de kustwacht en met hef- schroefvliegtuigen naar ziekenhuizen: overgebracht. Drie mannen verkeren: Engeland niet in luchtbus-pool (RTR) De Britse regering heeft besloten niet deel te nemen aan het luchtbusproject van Nederland, Frank rijk en West-Duitsland. Dit heeft minister van vliegtuigbouw Frederick Corfield woensdag in het Lagerhuis meegedeeld. Het gaat om; het plan voor de bouw van een vlieg tuig dat ongeveer 300 passagiers moe; kunnen vervoeren over korte afstan-' den. in levensgevaar. Het booreiland ligt in de baai Mer- chand, 15 km van de kust van Loutssi- ana. DORA PAULSEN OVERLEDEN AMSTERDAM (ANP) Dinsdaga vond is op "2-jarige leeftijd in haar woning te Amsterdam de cabaretière Dora Paulsen overleden. In dc jaren dertig genoot zij een grote bekend heid en trad toen veelvuldig op in hel cabaret, samen met Rudolf Nelson, dat destijds speelde in het Amster damse Tusciiinski Theater. Dora Paulsen was kort geleden nog voor de televisie in een uitzending van de cabaretier Wim lbo. In de tweede wereldoorlog heeft zij een actieve rol Respeeld in het verzet. In haar woning was lange tijd het hoofdkwartier van het kunstenaars verzet gevestigd. Dora Paulsen, van geboorte Duitse, was getrouwd met de kunstenaar Jo Voskuil. ROTTERDAM (GPD-ANP) De stiptheidsactie die de PTT- bestellers in Rotterdam en Am sterdam zijn begonnen heeft zich in de loop van woensdag morgen uitgebreid naar plaat sen in de omgeving van de Maas stad. Volgens een schatting van ABVA-bestuurder J. van Gef- fen voeren nu ook zeshonderd bestellers in Schiedam, Vlaar-! dingen, Maassluis, Dordrecht, i Capelle aan den IJssel en Krim-, pen aan den IJssel een stipt-; heidsactie. Vandaag of uiterlijk: morgen zal worden beslist or er j een landelijke stiptheidsactie van postbestellers komt. De; kans daarop wordt zeer groot geacht. De directie van het postdistrict Am-' sterdam heeft woensdagmorgen beslo-j ten het bestellend personeel dat nor maal op zaterdag zes uur vrijwillig: overwerk doet, zaterdag aanstaande; dit overwerk verplicht uit te laten voeren. In het kader van de stiptheids actie van de bestellers zou het vrij- willige overwerk gedurende veertien dagen komen te vervallen. De directie kan de ambtenaren op de vrije zaterdag een normale dagdienst verplicht laten uitvoeren, eventueel verlengd met extra uren, hetgeen af hankelijk is van leeftijd, gezondheid en functie. Overleg Vandaag zullen de vakbonden in Den Haag met de centrale directie overleg plegen over de looneisen, die naar bekend onder meer inhouden: 150 gul den per maand loonsverhoging, jets in de hand' over 1970 en optrekking der jeugdlonen. Van de zijde der bestellers werd me degedeeld dat bij dit overleg ook het verplicht gestelde overwerk op zater dag aanstaande ter sprake zal komen. De directie kan hier niets over zeg- gen. Het effect van de actie was woens dagmorgen in Rotterdam al duidelijk te merken. In het centrum van de stad werd dc ochtendpost ruim een uur later bezorgd In vakbondskringen houdt men er re kening mee dat de stiptheidsactie aan het eind van de weck zal leiden tot chaotische toestanden. Franse ingenieur spioneerde S® '"TR) Een ingenieur van commissie voor aloomener- sin u 86 Clau('e Gailledereau. hrtiS. e hewari"K gesteld op w, mv v?n spionage voor een tnomênf' Z° woenst,aK Parijs Zorgenkind StaSi van Z<*IUKl Ssfe tlg zor&en over de te het7^1 worclende bezetting m college van gs. (pag. 2). ^ws uit Zeeland op *Wa2,5,7en 12 Snnen- en buitenland pagina 3 en 11 op pagina 13 en tv op pagina 15 en financiën °P Pagina 17 VEERTIG MILJOEN MOETEN UIT RIJKSWEGENFONDS KOMEN MINISTER: HET KOST TE VEEL' (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Minister Bakker (ver keer en waterstaat) heeft de tweede kamer woensdagavond in ondubbel zinnige bewoordingen duidelijk ge maakt, dat hij er niet over denkt om de Haringvlietbrug vervroegd over te nemen. .Het kost teveel. Die <1(1 mil joen zullen uit het rijkswegenfonds moeten komen', aldus de bewindsman, die het vreemd noemde dat door tol heffing eerst de vervroegde uitvoering van een project mogelijk wordt ge maakt en dat men dan gaat vragen die tolheffing weer ongedaan te ma ken. .Dat maakt de animo voor nieuwe tolobjecten, zoals de Westerscheldevcr- binding, er niet groter op', aldus mi nister Bakker. De bewindsman bleek niet bang te zijn dat het verkeer straks de voorkeur zal geven aan tolvrije mogelijkheden en de Haringvlietbrug links zal laten lig gen. Het CH-kamerlid Van der Peijl wees bij interruptie nog eens op hel! feit, dat. het rijk zonder het particu-l liere initiatief van de NV Haringvliet- j brug op dit moment, zelf voor een brug! had moeten zorgen. Minister Bakker! achtte dit argument echter niet ge-; wichtig genoeg om zijn bezwaren te-' Reimerswaal gen overname te laten varen. Weslerscheldeverbinding De bewindsman deelde mee. dat de; stuurgroep die de vaste oeververbin-j ding voor de Westerschelde voorbe reidt, opdracht heeft gegeven zich daar bij verder te beperken tot de bnig-tun- nelcombinatie. De andere mogelijkheid, een hangbrug, valt volgens het interim rapport van de stuurgroep tien procent duurder uit en zal daarom nu buiten; beschouwing worden gelaten. In ant-; woord op een pleidooi van de heer Van i der Peijl om mede met het oog op het toenemende verkeersaanbod op de Westerscheldeveren en het perspectief van een kanaaltunnel over de Wester- scheldeverbinding snel een beslissing te nemen, zei minister Bakker dat het gaat om een omvangrijk en kostbaar Hel wordt niet overwogen om het Ka naai door Zuid-Beveland geschikt te' maken voor alle schepen, die de Wes-| terschelde kunnen bevaren. Dit deelde: minister Bakker mee in antwoord op1 vragen van de heer W. Assman (kvp). De bewindsman verklaarde op dit mo ment nog geen antwoord te kunnen ge- ven op de vraag in hoeverre het Kanaal I door Zuid-Beveland dienstig kan wor-: den gemaakt voor de ontsluiting van! Reimerswaal. Ook een eventuele com partimentering van het Zeeuwse Meer: zal worden bezien in samenhang met de studies over Reimerswaal. Over de aanpassing van het Kanaal door Zuid- Beveland zei minister Bakker voorts, dat de honderd jaar oude sluizen met het oog op de zoutbest rijding niet goed meer functioneren. Het ligt in de be doeling het kanaal geschikt te maker, voor de duwvaart. Koordzeewaterkering In 1971 zal een begin worden gemaakt met de subsidiëring van de Noordzee- waterkeringen. Minister Bakker ver klaarde dat hij zijn afwachtende hou ding ten aanzien hiervan wat heeft laten varen, omdat het duidelijk isj geworden dat het rapport van de zo-| genaamde diepdelverscomnjissie-Steen- beek niet spoedig valt te verwachten. Hij voegde hier echter aan toe dat met de subsidiëring niet vooruit wordt gelopen op de kwestie van de overna me van de Noorözeewaterkeringen. De! studiecommissie waterschappen wiléci deze zaak niet afzonderlijk bezien, omdat de studies betrekking hebben op de totale grondslagen van het wa terschapsbestel. Over de wet op de ca- lamiteuze polders deelde minister Bakker mee. dat het ontwerp voor sri vies aan de provinciebesturen is toe gezonden. Zeehavens teiten en de Belgische minister van openbare werken plaatsvinden om na te gaan op welke wijze een gezamen lijk havenbeleid kan worden geconcre tiseerd. Minister Bakker deelde mee, dat de studies over de onderlinge con currentieverhoudingen op dit moment gereed zijn. De bewindsman verklaarde het toe te juichen, dat een subcommissie uit de ritkszee ha vencommissie in het leven is; geroepen die zich bezig gaat houden met het verbeteren van de acquisitie en het stimuleren van de coördinatie. Ook de werkgelegenheidsproblematiek zal hierbij worden bekeken. In ant woord op vragen van de heer Assman deelde minister Bakker mee. dat het centraal planbureau werkt aan een stu die over alternatieve havenplannen. Bij deze studie vormt vooral het kwanti ficeren van de maatschappelijke kos ten <oa. voor het leefmilieu i een be langrijke probleem. Over het gereedkomen van de zoom- tic", de begroting vormt de Lp'jZl sleutel tot het beleid. Bij de behandeling van dit Jaarlijk EnS *lulc Ka:U h<rt «teemUk nlet - om de opsomming van de te verwachten inkomsten en uitgaven, maar om 1h-i beleid zeil. Zo leveren fractievoorzitters in de tweede kamer bil de algemene beschouwingen een politieke slag. ze doen dat met de re gering en met elkaar en pas in tweede instantie wordt nader ingegaan op be grotingstechnische zaken Dal laatste gebeurt in de meeste gevallen door de financiële experts van de fracties, niet door de voorzitters: zt) zorgen alleen voor het vuurwerk. Zo ook in gemeen teraden en in provinciale staten: een intensief doorpluizen van de uitgebrei de cijferreeksen uit de begroting komt bijna nie'. voor, althans niet in het be- gin van de behandeling Het gaat om de uitgangspunten van het beleid. Aan de openbare behandeling gaat een procedure vooraf, kortweg aangeduid als afdelingsonderxoek' Helemaal Juist is die aanduiding mei ln alle gevallen, zeker niet wanneer de begroting eerst in vaste commissies wordt doorgenomen, bijvoorbeeld m een financi' le commissie. In de staten van Zeeland Is he*, wel de gewoonte om voor de begrotingsbehandeling af delingen te trekken', zoals dat heet; de staten worden opgesplitst tn drie gr deelten en daarin wordt de begroting eerst bekeken. Vroe ger werden dr vra gen in elke afdeling zoveel mogelijk di rect al beantwoord. Dat gebeurde door de gedeputeerden, die ook in dr afde lingen aanwezig waren. In elke afdeling zaten twee leden van bet college. Vra gen en antwoorden werden later bij eengevoegd. waarna alles nog weer eens door het voltallige college van gedeputeerden werd bestudeerd en zo nodig van uitvoeriger antwoorden wer den voorzien. Dat werd alles gebundeld in een verslag, een nogal onleesbaar stuk. Gelukkig is deze ouderwetse methode losgelaten. Het afdelingsonderzoek komt er nu op neer. dat allerlei vragen wor den ingediend, die later schriftelijk door gedeputeerde staten worden be antwoord. Op die manier ontstaat een pakket, van gegevens: de begroting zelf. daarnaast de begeleidingsbrief, waarin de hoofdpunten van het beleid worden uiteengezet, vervolgens de vragen die in de staten over begroting en beleid ziin gerezen en tenslotte het antwoord op die vragen van gedeputeerden. Een omstandig geheel, dat binnenkort bu de openbare behandeling V3n de be groting ter discussie staat. In de diver* ,se fasen van deze procedure komen al le stukken naar buiten, ze worden ge publiceerd. zodat ook de .buitenwe reld' er van kan kennisnemen en even tueel vóór de behandeling activiteiten kan ondernemen. Bijvoorbeeld het benaderen van statenleden, het doen van uitspraken in het openbaar enz Dit Jaar waren driehonderdentwee schriftelijke vragen ingediend door de statenleden, interessante en minder interessante, intelligente en ook wei nig intelligente vragen Soms ls de zin van het informeren voLstrekt onduide lijk. de vraag is ln een dergelijk geval feitelijk van geen belang, bovendien is de politieke achtergrond dubieus. Vraag 261 bijvoorbeeld is een eigen aardig soort mededeling, waarop ge deputeerde staten terecht naar ons gevoei niet hebben gereageerd. Zie hier de tekst: .Het is wel leuk dat in de tweede kamer verwezen is naar de provinciale raad in Zeeland, doch met deze raad alleen houden wij de lucht verontreiniging niet tegen'. Een der gelijke opmerking hoort niet thuis in een reeks vragen, het is een mening, die behoort in een algemene beschou wing bij de openbare begrotingsbehan deling. Een ander voorbeeld, vraag 178: Js het juist dat professor Korringa heeft gezegd, dat door afsluiting van de Oosterschelde gevaar dreigt voor de beroepskustvissenj''' Een rare vraag Waarom belt het betrokken statenlid professor Korringa niet even op, dan kan hij het uit diens eigen mond ho ren. Of hij schrijft een brief aan deze visserijdeskundige om inlichtingen en doet daarover in ae staten als hij dat opportuun vind; nadere mede deling. Wat moeten echter gedeputeer den met een dergelijke vraag? Ze heb ben er op geantwoord, kennelijk was er een ambtenaar die een opmerking van professor Korringa over dit onder werp in het Zeeuws Tijdschrift uit 1967 heeft gevonden. Die opmerking wordt nu braaf geciteerd. Eigenlijk had het college moeten melden: .Zoek het zelf maar op. we zijn er niet voor gehuurd om voor u literatuuronder zoek te plegen" Het eigenaardige is. dat voor de hand liggende vragen soms niet worden gesteld. Onder het hoofdstuk zeeha- venoverleg wordt wel gevraagd of ge deputeerden bereid zijn alle gegevens over het zeehavenbeleid volledig en tijdig aan de staten te verstrekken 'het antwoord luidt bevestigend), maar bijvoorbeeld niet hoe het komt, dat het Overlegorgaan Zuidwest-Nederland enkele maanden geleden hét onder werp van alle discussies nog slechts éénmaal in het openbaar beeft verga derd- Toen dit voorjaar tot deze open baarheid werd besloten riep iedereen hoera, de vergadering zelf bleek overi gens weinig inhoud te hebben, maar het vreemdste is. dat het sindsdien stU rond het overlegorgaan is geworden: het algemeen bestuur heeft nooit meer vergaderd. Waarom? Is er niets meer te overleggen? Enfin, misschien komt dat nog bij de openbare behandeling van de begroting aan de orde. Vroeger was men meestal in twee dagen met een dergelijke behandeling ror.d. maar het lijkt ons twijfelachtig of men er dit keer mei tv.ee dagen uitkomt. De mocratie kost tijd (Zie slot pag. 7 kol. 4)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1