PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT REGERING HANDHAAFT PAKKET BI JSTURINGSM A ATREGELEN CSU behaalt absolute meerderheid in Beieren Woningbouwverenigingen in Zeeland moeten tot meerjarenplannen komen Nader loonberaad met Stichting van de Arbeid NIXON ZET HANOI MET BOMMEN ONDER DRUK Unieraad CHU tegen inspraak kamer bij benoemen formateur Blanke huurlingen vallen Guinea aan Vandaag in de krant... President beschuldigt Portugal 213e jaargang - no. 276 Maandag 23 nov. 1970 Onderwijs voor WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKEN SE COURANT EN VRIJE STEMMEN Jan Joker Pagina 3 M. Ci 'c J»JM PARIJS De woordvoerder de Noordvietnamese onderhande lingsdelegatie bi7 de vredeson derhandelingen in Parijs. Nguyen Thanh Le. wijst de journalisten de gebieden die door Amerikaan se vliegtuigen werden aangeval len tijdens de hernieuwde aan vallen op Noord-Vietnam. DEN HAAG (GPD) Het kabinet-De Jong handhaaft zijn eigen bijsturingsmaatregelen nu de So ciaal-Economische Raad vrijdag een sterk verdeeld advies heeft uitgebracht over de wijze waarop onze overspannen economie het volgend jaar moet worden afgeremd. Alleen over de door de regering essentieel geachte matiging van de loonkosten zal nader beraad plaatsvinden in de Stichting van de Arbeid met werkgevers en vakbeweging. Daarbij gaat het dus om de vraag of er al dan niet een loon- pauze (tijdelijke verlenging van de looptijd van cao's) moet komen. Blijkens een zondagavond door minister Witteveen (financiën) aan de tweede kamer uitgebrachte nota wil het kabinet de verhoging van de btw per 1 januari stellen op 2 procent van 12 naar 14 procent) invoering van een conjuncturele verhoging van een aantal belas tingen met 3 procent géén uitstel van de aftrek voor zelfstandigen: géén verdere uitgavenbeperking bij de overheid dan de reeds voor gestelde 14C miljoen gulden. NOORD-VIETNAM: ,VEEL SLACHTOFFERS' WASHINGTON, HANOI, PARIJS (AFP. RTR) Enkele honderden Amerikaanse vliegtuigen hebben zaterdag bombardementen uitgevoerd op doelen in xvoord-Vietnam. De verrassingsaanval was volgens minister van defensie Laird bedoeld als vergelding voor het neerschieten van verkenningsvliegtuigen. Tegenstanders van het Vietnambeleid in het Amerikaanse congres hebben de hervatting van de bom bardementen scherp veroordeeld. URGENTIEPROGRAM DRIE PARTIJEN ONAANGETAST? (Van onze parlementaire redactie). ZEIST De heren E. Bleumink (chu), B. Goudzwaard (ar) en N. Smelzer (kvp) beraden zich vandaag over een beslissing van de unieraad van de CHU (het politieke adviescollege van die partij) dat de tweede kamer geen inspraak mag hebben bij de benoeming van de kabinets formateur. Dit besluit van de CHU zal echter weinig verande ren aan het urgentieprogram van de drie confessionele par tijen. Partijvoorzitter prof. dr J. W. van Hulst van de CHU liet zaterdag tijdens een pauze in de unieraadvergadering al weten, dat het niet aanvaarden van dit CHU-besluit niet zal leiden tot een breuk tussen de drie par tijen. Waarom zou de stuur groep die suggestie dan overne men, vroeg iedereen zich daar na dan ook af. Opmerkelijk is ook dat de drie be langrijkste mannen in de CHU lijst trekker minister Udink, huidige frac tievoorzitter in de tweede kamer Mel- lema en partijvoorzitter en fractie voorzitter in de eerste kamer Van Hulst, zich nog steeds achter het ac tiepunt van het urgentieprogram stel len dat de tweede kamer wel zal moeten trachten de kabinetsformateur aan te wijzen. De ,drie groten' van de CHU hebben daar ook zaterdag tij dens de vergadering in Zeist geen twijfel over laten bestaan. Toch was de unieraad tijdens de be sloten vergadering in de ochtenduren duidelijk in haar uitspraak. Van de Nieuws uit binnen- en bui tenland op pagina 3 en 7. Nieuws uit Zeeland op pa gina 2,4 en 5. Sport op pagina 9, 10, 11, 12 en 13. Radio en tv op pagina 7. stemgerechtigde leden zouden er 33 steun hebben verleend aan het emoti onele betoog van freule Wttewaall van Stoetwegen, die onder meer geassis teerd door oud-minister van justitie mr Y. Scholten, heeft gestreden tegen aantasting van het prerogatieve recht van de koning. In de wandelgangen werd verteld dat de freule zelfs niet geschroomd had naast al haar vrou welijke vinnigheid en scherpzinnigheid haar hoge bloeddruk te gebruiken voor een doordrukken van het be sluit. Besloten De vergadering was besloten. .De meeste leden van de unieraad zijn geen politici. Ze worden gehinderd in hun uiten als de pers erbij is', ver klaarde prof. Van Hulst de reden van het niet toelaten van journalisten. Hij toonde zich wel bereid een toelichting op het gebeurde te geven. De leden van de stuurgroep ook die uit de CHU zijn er volgens prof. Van Hulst van overtuigd dat de huidige manier van kabinetsformatie te duis ter is en deze het benoemen van de formateur door de kamer bijdraagt aan de noodzakelijke openheid. Ze blijven die mening toegedaan, maar (Zie slot pag. 3 kol. 1 Democratisch senator George McGo- vern noemde de actie .ongelooflijk'. ,Het is volslagen waanzin te veronder stellen, dat men iets kan bereiken door de luchtaanvallen te hervatten', zei hij. De leider van de democratische fractie in de senaat, Mike Mansfield verklaar de bevreesd te zijn voor een verdere vertraging in de vredesbesprekingen. Nixon zou volgens welingelichte krin gen in Washington tot de actie hebben besloten, omdat het vredesoverleg in Parijs ge enresultaten oplevert. Wash ington wil laten zien dat het niet ver slagen is en Hanoi dwingen tot con cessies. Slachtoffers De Noordvietnamese delegatie in Pa rijs heeft gezegd dat de actie niet zal leiden tot een automatisch afbreken van de besprekingen. De aanvallen waren volgens Hanoi gericht op steden en dorpen in de provincies Haiphong, Quang Ninh, Hatay, Hoa Binh, Nghe Anh en Vinh Linh en zouden aan veel mensen het leven hebben gekost. Zes vliegtuigen zijn volgens Hanoi neerge schoten. Volgens Laird werden alleen militaire doelen getroffen, met name luchtaf- weerbatterijen. De aanvallen begonnen zaterdagochtend vroeg en werden zater dag om middernacht gestaakt. Zaterdag hebben Amerikaanse schepen en vliegtuigen voorts een ongeïdenti ficeerde trawler tot zinken gebracht voor de kust van Zuid-Vietnam. Een onderzoek in Saigon heeft uitgewezen dat eenheden van de Americal-divisie, die al gewikkeld is in de affaire van het bloedbad te My Lai. negen keer een verboden ontbladeringsmiddel heeft toegepast, dat schadelijk Is voor mensen. De regering voelt niets voor uitstel of beperking van de voorgestelde btw- verhoging per 1 januari van 12 tot 14 pet, ook al omdat naar haar oordeel de daarvoor aangevoerde alternatieve dekkingsmogelijkheden onvoldoende zijn. Bovendien is het kabinet niet be reid de volgende regering deze erfenis te laten. De SER heeft op dit punt ver aeeld geadviseerd Het kabinet acht het al evenmin juist het percentage van de conjuncturele verhoging van een aantal belastingen, de .wiebeltax'. op vier te stellen, zoals de SER in meerderheid verlangt. Hetj kabinet voelt niet voor een verzwa ring. Bovendien zou een eventuele verhoging tot vier procent pas per 1 april effectief kunnen worden om tech nische redenen. Verder zou de extra opbrengst volgens de SER moeten worden gebruikt ter compensatie van een lagere btw-opbrengst. Het gebruik van een conjuncturele verhoging voor een dergelijk doel is ontoelaatbaar. In het algemeen acht het kabinet het niet juist liet pakket bijsturingsmaal- regelen te ver/waren. Dat betekent ook dat er moet worden afgezien van een omvangrijker uitgavenverlaging dan 140 min gulden. Ook in uitstel van de aftrek voor zelfstandigen kan niet worden toegestemd. In de opvatting van het kabinet wordt door de diverse maatregelen de last van de bijsturing op passende wijze over de verschillen de belastingcategoriën verdeeld. Het commentaar van de zijde der on dernemersorganisaties op de nota was over het algemeen positief. NVV-voor- zitter Kloos daarentegen zei. dat de re gering het klimaat voor het gesprek van aanstaande vrijdag bepaald niet gunstig maakt. De btw-verhoging acht te hij onverstandig. De heer P. J. J. Mertens. voorzitter van het NKV meent dat het gevaar voor een loonpauze groter is geworden, al hoopt hij dat het bedrijfsleven vrijdag genoeg overtuigingskracht zal hebben de regering v maatregel' al De heer J. Lanser. voorzitter van het CNV. noemde het merkwaardig dat de regering op praktisch alle punten aan het SER-advies voorbij gaat Volgens hem is het een gevaarlijke zaak om per 1 januari aanstaande toch de btw- operatie uit te voeren. ROETPLAAG IN EERBEEK EERBEEK (ANP) Een dichte roet-i wolk van een papierfabriek heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Gelderse plaats Eerbeek geteisterd. Een strook van ca drie kilometer lang en een kilometer breed is bedekt met een vettige roetlaag. Een deel van de dorpskern met enige honderden huizen lag in de roetzone. Langs de trottoirs en in de dakgoten verzamelde zich roetstof tot lagen van 10 cm dik. De ijle. lichte roetdeeltjes, drongen door in de huizen en veroor zaakten veel overlast Vele inwoners van Eerbeek werden 's nachts wakker door hoestbuien. Men kwam dan tot de ontdeking dat de beddelakens door roet waren zwart geworden. De brandweer probeerde zaterdagavond laat om het water het roet te verdrijven, maar dit, haalde niet veel uit. De zondag had in Eerbeek het karakter van een algemeen grote schoonmaak. Stofzuigers bleken het effectiefste wapen tegen de zwarte vijand. De rijkspolitie in Eerbeek verzameld namen en adressen van de inwoners die de meeste overlast ondervonden en zal deze maandag aan de fabriek doorge ven. PAUS PAULUS WIL NAAR OOST-PAKISTAN VECHTPARTIJ IN MOORDRECHT MOORDRECHT (ANP) Zuidmoiuk- se en Nederlandse jongeren zijn zon dagavond slaags geraakt In de kantine van de voetbalvereniging Moordrecht in Moordrecht. Drie Nederlandse jon gens raakten gewond, een van hem moest naar een ziekenhuis in Gouda worden overgebracht. De vechtpartij, die leidde tot vernie lingen in de kantine, veroorzaakte een gespannen toestand in Moordrecht. Van de auto van een arts, die in de kantine eerste hulp verleende, werden de ruiten ingegooid. Een wagen van de rijkspolitie werd zwaar beschadigd, toen deze de Ambonese wijk binnen reed. De politiemensen wilden de kampraad vragen naar de kantine te komen om de toestand te bespreken. Eén agent raakte bij de aanval op de politieauto licht gewond. ABOD.IAN' (REUTER. AFP) Presi- den aan Afrikaanse staatshoofden. Na dent Sekoe Toere van Guinea heeft zondag de Verenigde Naties laten we ten (lat een over zee aangevoerde krijgsmacht, waarvan honderden Eu ropese huurlingen deel uitmaken, zon dagmorgen Conakry is binnengevallen met het doel zijn regering omver te werpen. De president zei ln een radiotoespraak dat buitenlandse schepen in de territo riale wateren van Guinea liggen en dat honderden Europese huurlingen van diverse nationaliteit in Conakry zijn. Een aantal huurlingen is gevangen ge nomen, zo zei Sekoe Toere later, en de strijd duurt voort. De invallers zijn volgens de Guinese president voor het grootste deel uit Portugees Guinea af komstig. Radio-Conakry meldde dat de presi dent ook boodschappen heeft gezon de inval zond Radio-Conakry marsmu ziek uit. onderbroken door korte com muniqués Kritiek In een van deze communiqués wordt gezegd dat ,dit het kritieke ogenblik voor Guinea is, en dat de Portugezen gekomen zijn om Gui nea aan te vallen'. Zondagmiddag maakte het radiosta tion bekend, dat een gevangengeno men huurling gezegd had. dat de inva sietroepen ongeveer 300 man sterk zijn en in zes schepen zijn aangevoerd. De Veiligheidsraad is afgelopen nacht al bijeengekomen op verzoek van Gui nea, in verband met een VN-actie te gen de invallende huurlingen. Uit Lis sabon is geen enkele reactie gekomen. LIBERALE FDP TERUGGEKEERD IN LANDDAG MAN GEËLEKTROCUTEERD GELEEN (ANP) Zaterdagavond is de 37-jarige J. M. Hagemans op slag gedood toen hij in bad stapte. Hij greep daarbij een verwarmingsele ment vast dat ondeskundig was ge monteerd en onder stroom stond. VATICAANSTAD (Reuter) Paus Paulus heeft zondag in zijn toespraak tot pelgrims op het Sint-Pieterplein in Rome de verwachting uitgesproken spoedig naar het gebied in Oost-Pa- kistan te kunnen gaan dat zo zwaar is getroffen door een stormvloedramp. Waarschijnlijk zal paus Paulus naar Oost-Pakistan gaan op rijn terugreis niet in slaaagde tot de landdag van Ceylon die op 4 december begint, door te dringen, heroverde nu tot (Van onze correspondent) ieders grote verrassing haar BONN Bij de verkiezingen plaats naast CSU en SPD. De voor de landdag van Beieren SPD ging er, als was verwacht, heeft gisteren de CSU van Franz enkele procenten op achteruit. stemmen moet behalen, om in aar. merking te komen voor zetels in de Landdag (het deelstaatparlementDe FDP. vrije democratische partij, had daarom haar campagne geco neen- treerd op he: district, waar ze tradltl- Josef Strauss de absolute meer- Eveneens volgens de verwachting *er 2 3^pet*'van de^sura- derheid verworven. De liberale: kreeg de rechts-radicale NPD FDP, die er vier jaar geleden geen voet aan de grond. Het Beierse kiesstelsel bepaalt, dat een partij in tenminste één van de zeven kiesdistricten 10 pet van de VOORZITTER J. J. KEMPE, AFDELING ZEELAND NATIONALE WONINGRAAD: men. Het FDP-gemiadelde voor geheel Beie ren bedraagt 53 pet, wat meer dus rian de .drempel' van 5 pet die in de meester Westduitse deelstaten is ge steld. Bij de vorige landdag verkiezin gen, in 1966, kreeg de FDP 5,1 pet en bij de Bondsdagverkiezingen van het vorige jaar kwam ze in dit land zelfs niet verder dan 4.1. Winst GEVAAR VOOR ONRUSTBARENDE WACHTLIJSTEN OOSTBURG Willen woning zoekenden in Zeeland in de toe komst niet geconfronteerd wor den met net zulke lange wacht lijsten als die in de randstad, dan zullen de woningbouwverenigin gen haast moeten maken met een grotere toewijzing. Voor continuering in de bouw is no dig dat er meerjaren-plannen komen voor een periode van 3 a 5 jaar en de gemeenten zullen naast bouwrijpe grond ook moeten zorgen voor inves teringen (voor financiering) die daar mee gelijke tred houden. Dit dringende pleidooi hield de voor zitter ven de afdeling Zeeland van de nationale woningraad, de heer J. J. Kenipe zaterdagmorgen op de leden vergadering van de raad in het Oost- burgse hotel De Eenhoorn'. De heer Kempe die zich in hoofdzaak beperkte tot de woningwetbouw, constateerde in vergelijking met 2, 3 jaar gele den in Zeeland beduidend langere wachtlijsten, een teken dat er in de totale woningtoewijzing een achteruit gang valt te bespeuren. Ten aanzien van de meerjaren-plannen, betoogde hij, die onder meer te zullen bepleiten bij de hoofdingenieur-directeur voor de volkshuisvesting in Zeeland. Willen de gemeenten aan voldoende geld ko men voor investeringen in de bouw sector, dan is actie bij het provinciaal bestuur en uiteindelijk bij de regering dringend noodzakelijk, vond de heer Kempe. Anders gaan we absoluut de mist in'. Waardering had hij voor initiatieven in Middelburg, waar voor taan één centrale woningbouwvereni ging zal functioneren. Een vorm van samenwerking acht de voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de woning raad onvermijdelijk, niet alleen in verband met het toewijzen van contin- Onbevredigend De onbevredigende gang van zaken bi.i de financiering en het toewijzen van subsidie, de krapte op de kapitaals markt en de stijging van het renteper centage: allemaal factoren die er, vol gens Oostburgs' burgemeester A. Schipper, toe bijdragen dat jn de woningbouw een groter gat is geval len dan goed is voor de woningnood, die nog steeds de laagste inkomensca tegorieën treft". De burgemeester sprak op een ont vangst van de raad door b en w van Oostburg. In de burgerzaal van het ,De volkshuisvesting dreigt terugge drongen te worden in het pakket van welzijnsvoorzieningen, het aandeel van, de huisvesting in het nationaal inko-| men daalt'. Wil er sprake zijn van een verant woorde woningproduktie, dan zal die, zo meende hij, de trend van de natio nale produktie moeten volgen. De heer Kempe complimenteerde het ge meentebestuur van Oostburg met het besluit het totale woningbezit van de gemeente met ingang van 1 januari 1971 over te dragen aan wat. nu nog de .Woningbouwvereniging Breskens' heet. De vereniging krijgt dan onge veer 727 woningen onder haar beheer, een verdubbeling van het huidige aan-, tal. De corporatie speelt in Oostburg Oostburgse stadhuis zei hij onder ook actief mee in het opstellen van' meer: .Het huren van huizen in de plannen voor de Tragelwijk, die qua woningwet- en premiesector is in Zee-i stedebouwkundige opzet en woningdif- land niet zo gemakkelijk meer. Bijna ferentiatie volop mogelijkheden biedt, overal is een wachtlijst, juist waar het om de goedkopere woningen gaat'. Incnr/I/lJ? Naar de mening van de heer Schipper niofti uuk nam de spanning op de woningmarkt Inspraak van de leden, samenwerking na het afkondigen van- de huurliberali- op regionaal niveau en verbetering sati* anderhalf jaer geleden toe.i van de kwaliteit van de besturen: dat, zijn naar de mening van Siiedrechts' burgemeester C. van Hofwegen (toe komstig voorzitter van de nationale woningraad) de middelen die de wo ningbouwcorporaties een gezicht moe ien geven dat past in deze tijd. De heer Van Hofwegen, die tijdens de vergadering in De Eenhoorn' sprak over De woningbouwcorporaties ui deze tijd', verwachtte dat het huurders-, protest pas goed op gang zal komen na doorvoering van de regeringsvoor stellen over de huurharmonisatie. Hij wees deze maatregelen (jn feite een geweldig doorgedrukte huurverho ging') af. .Naast de huurverhoging van 60 pro cent komt er nog eens 12 procent en in een aantal gevallen aanzienlijk meer bovenop Dit wetsontwerp is voor een belangrijk deel ingegeven door een vorm van budgetpolitiek. een verschuiven van een deel van de lasten van de overheid naar de huur der' Weinig waardering had hij voor het .kwaliteitsonderzoek' dat aan de regeling vast zit: woningen die de De christelijke-sociale unie boekte over de gehele linie winst Ze wist bijvoorbeeld ook in Milnchen, gere geerd door de populaire sociaal-demo cratische burgemeester Vogel, haar aanhang te vergroten. Vier jaar gele den haalde de CSU 48.1 pet. nu 563. Dit is zelfs een verbetering ten opzich te van het verrassend grote aandeel bij de Bondsdag verkiezingen van vo rig jaar (54.4) De sociaal-democratische partij is er ten opzichte van de vorige landdag- verkiezingen 2 pet op achteruit ge gaan (35,8 tegen 33,7). Vergeleken met de Bondsdagverkiezingen was er minder verschil. Vorig jaar kreeg de SPD namelijk 34,6 pet van de stem men. Von Thadden Wat de nationaal-democratische partij betreft heeft de algemene trend zich ook in Beieren voortgezet. De partij van Adolf von Thadden. die er vier jaar geleden in slaagde via Midden- Franken 'waar dus nu de FDP haar succes boekte) tot de Landdag door te dringen, kwam niet verder dan een percentage van 33 Vier jaar geleden was het 7,4, maar vorig jaar had men ook hier de snelle teruggang al vast gesteld. Het aandeel in de Bondsdag verkiezingen was slechts 53. (Zie slot pag. 4 kol. 4X De kleinere partijen hebben geen en kele rol gespeeld. Van de 73 miljoen kiesgerechtigden heeft ruim 80 pet aan de verkiezingen deelgenomen. De land dag zal nu als volgt zijn samenge steld: CSC 124, SPD 72 en FDP 8 1 zetels.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1