PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SCHERPE REACTIE OP VLUCHT WEIL Nehalennia-stukken zijn juridisch eigendom van rijksmuseum Leiden Loenochod rijdt op de maan GEEN UITKERING INEENS VOOR BEJAARDEN EN WEDUWEN Vandaag in de krant... MOTOR AF BIJ OVERWEG IN UITGEEST SLEEPBOOT SLAAT OM: 2 VERMISTEN VEEL INTERESSE UIT ZEELANDMAAR: Ketterjacht 213e jaargang - no. 274 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 5.50 Vrijdag 20 november 1970 Bont(e) Biionii in Londen Pagina 17 kt». 01» 55*300. I DADER VAN AANSLAG OP RUSSISCHE WACHT ONGEBOEID OP TRANSPORT GESTELD BERLIJN (DPADe 21-jarige Westduitser Ekkehard weil, die I was gearresteerd in verband met een aanslag op het Russische 1 oorlogsgedenkteken in West-Berlijn, is dondérdag ontvlucht toen hij werd overgebracht om te worden verhoord. Bij de aanslag op 7 oktober werd op de wacht bij het monument geschoten waar door een Russisch soldaat gewond raakte. gewapend was. Bij vorige gelegenhe-i den waren altijd meer agenten met po litiehonden aanwezig. Waarom het dit keer anders is gegaan is niet bekend. De nietgeboeide Well vluchtte de me tro in en men weet niet in welke rich ting hij is ontsnapt. MOSKOU (TASS) De Russi sche maanauto Loenochod is van- al de aarde opnieuw in gang gezet en heeft zich intussen tot 96 meter van'de Luna-17 verwij derd. Na de landing was het voertuig gekeerd, waardoor de Luna-17 door de telelotometer kon worden opgenomen. Daarna liet men het opnieuw draaien om het verder in zuidoostelijke rich ting te laten rijden. De Loeno chod reed door een betrekkelijk vlak gebied.met stijg- en dalings- hoeken tot tien graden. Onderweg trof het stenen en kraters van geringe afmetingen aan en klom het over een kleine keten maan- lieuvels. Tijdens de rit werden metingen verricht aan de mecha- nisch eigenschappen van het maangesteente en de werking van het toestel. Alle systemen werken goed. de temperatuur in de appa- ratenafdeling bedroeg 16 graden Celsius. Het onderzoekprogram ma wordt voortgezet. Foto: Een model van het eerste mobiele maanstation dat nu rond rijdt in .de zee der buien', wordt in een Russisch experimenteer centrum getest. Het voertuig heeft acht wielen. Volgens een woordvoerder van de po-i I litie ontsnapte Weil op hel terrein van het hoofdbureau van politie waar hij I voor ondervraging vanuil de gevange nis in Noord-Berlijn naar toe was ge bracht. Er werd onmiddellijk een uit- j gebreide speurtocht ingez.et. Weil zou oorspronkelijk vandaag door de Brit se autoriteiten in West-Berlijn worden ondervraagd. Het bericht van de vlucht van Weil sloeg bij de leden van het Westberlijn- se stadparlement in als een 'oom. In alle drie fracties vroeg men zich be zorgd af welke uitwerking de vlucht zal hebben bij de publieke opinie in het buitenland. Ook vertegenwoordi gers van de drie westelijke geallieer den lieten zich in deze zin uit en we zen op de politieke betekenis die de nonchalante kortzichtigheid van verantwoordelijke autoriteiten zou kunnen hebben. van Weil in scherpe bewoordingen. Te- genover de pers zei hij dat het voor- val een schandaal moet worden ge noemd waarvoor geen verontschuldi ging mogelijk is. Volgens hem zullen de verantwoordelijke ambtenaren dis-1 ciplinair worden gestraft. Schandaal WEL STIJGING UITKERINGEN PER 1 JANUARI (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De tweede kamer heeft donderdag een voorstel van de PvdA om niet alleen de invaliden en werklozen, maar ook de bejaarden en weduwen de uitkering ineens van 210 gulden te geven, afgewezen. Een motie van de socialist Th. van Lier, waarin dat voorstel werd gedaan, kreeg slechts de steun van PvdA, D'66, PSP, PPR en CPN en werd dan ook verworpen. De regeringspartijen wezen het voor- iilel af, omdat liet indruist tegen hei unaniem advies dat de SER de vorige week heeft uitgebracht en omdat zij vreesden dat de daarvoor nodige pre mieverhoging het bedrijfsleven voor ie grote lasten zou plaatsen. KVP, VVD, ARP en CHU vonden bovendien dat de bejaarden en weduwen met de extra verhoging van de aow en aww- uillteringen met 2 procent per 1 janu ari. waartoe de regering bij wijze van compensatie heeft besloten, ruim schoots aan hun trekken komen. .Zij missen een extraatje voor de kerst, maar krijgen een blijvertje met nieuwjaar', zei de KVP'er J. Maenen. De liberaal mr J. G. Rietkerk sprak Dubbelklaas In Goes hebben de volwassenen het in deze tijd moeilijker met de Spaanse kindervriend dan vele .gelovige' kinderen. Hun ruzietjes geven het kind de twijfel van de keuze. (pag. 9) Opgelucht Antwerpen heeft in Hulst voor enige .opluchting' gezorgd tijdens een ontmoeting van de raad met schepen Leon Delwaide. Tegen stellingen werden geslecht, met open vizier en gesloten deuren, (pag. 2). Bewogen minister MINISTER Schut heeft gisteren een bewogen rede uitgesproken in de tweede kamer, waarin hij In zekere zin afscheid nam. .Mijn opvolger', sprak de minister, .staat voor een gigantische taak' (pag. 3). Vermiste kotter TEXELSE vissers hebben giste ren de hele dag vergeefs gezocht naar de vermiste TX 20. Vandaag varen zij opnieuw uit (pag. 17) Pakistan DE HELP in Pakistan verloopt traag. Het land zelf is niet in staat iets voor de rampslachtof fers te doen en het getroffen gebied is geheel afhankelijk van het buitenland (pag. 17) Nieuws uit Zeeland op pagi na 2, 5, 9, 11 en 21. Binnen- en buitenland op pagina 3 en 17 Sport op pagina 19. Radio en tv op pagina 25. Beurs en financiën op pagi na 27. zelfs van een .lijfrente', maar de oppo sitie voerde aan dat die 2 procent er toch vroeg of laat wel gekomen zou zijn. Mr Van Lier, die minister Roolvinlc (sociale zaken) interpelleerde, bere kende dat de 2 procent de bejaarden over het hele jaar genomen niet meer dan 120 gulden voor een echtpaar en 80 gulden voor een ongehuwde ople vert. Hij vond dat hun daarmee on recht wordt gedaan. .Wat voor vele werknemers het karakter van een ex traatje heeft, is voor de meeste be jaarden en weduwen bittere nood zaak'. zei* hij. De socialist deed een suggestie niet de premies te verhogen, maar van het Nederlandse volk een .solidariteitsoffer' te vragen in de vorm van een tijdelijke verhoging van enige belastingen met één procent naar analogie van de wiebeltax. Mr Van Lier vond daarvoor bij de rege ringspartijen echter geen gehoor. .Het brengt het loonfront, maar weer in beweging", zei mej. H. van Leeuwen (ar). De suggestie was ook voor de Boerenpartij reden om tegen de mo tie te stemmen. niet hebben gehad, maar wel met de gevolgen worden geconfronteerd', al dus de bewindsman. Mr Rietkerk rekende de kamer voor dat de aow-uitkeringen in 1970 en 1971 maar liefst met 25 procent stij gen, waarvan 11 procent autonoom, Hij verweet de oppositie de bejaarden cadeautjes te willen geven en de in druk te willen wekken dat de regering hen in de kou laat staan. Dat leverde hem een woedende reactie op van drs J. M. den Uyl. ,Er is geen sprake van tactiek. Uw aantijgingen zijn heneden peil', zo riep de socialistische fractie-' leider woedend uit. Niet geboeid De 21-jarige ziekenverpleger werd bij het vervoer van de gevangenis naar het politiebureau slechts door een jarige politieagent begeleid die nog c INTERDUITS OVERLEG BONN (DPA) De dialoog tussen Oost- en West-Duitsland zal aan het einde van deze maand worden voort gezet. Volgens de Westduitse rege ringswoordvoerder Conrad Ahlers zijn de autoriteiten in Bonn en Oost-Ber- li.jn schriftelijk overeengekomen dat het eerste nieuwe gesprek in Oost- Berlijn zal worden gehouden. Gesprekspartners zijn staatssecretaris Egon Bahr van de Bondsrepubliek en zijn Oostóuitse collega Michae! OOST-P AKI STAN De geweldi ge kracht van de wervelstorm wierp deze flinke stoomboot uit Chitiagong van het water op het droge. Nu de natuur in de Ganges- delta weer tot rust is gekomen Minimumloon Mr Van Lier vroeg ook om een aan passing van de bijstandsuitkeringen met 5 procent uit hoofde van de gestegen kosten van levensonderhoud. Hij wilde daartoe het minimumloon optrekken van 157 tot 165 per week. Minister Roolvink zei een voor stel in die richting positief te zullen (Zie slot pag. 3 kol. 2) Geen geld Minister Roolvink zei de bejaarden de uitkering, best te gunnen, maar niet te weten hoe hij aan het geld moet komen. Het voorstel van de PvdA 255 miljoen gulden vergen, slechte op te brengen door een extra-premiestij ging van 0,45 procent of 120 gulden (bij een inkomen van 1200 gulden). Het solidariteitsoffer van de PvdA ging de minister te ver. .Waarom ook niet eens wat solidariteit betracht met de middenstanders, gepensioneer den en werknemers, die de 400 gulden UITGEEST (GPD) De spoorwego vergang in De Kleis bij het station te Uitgeest is landelijk berucht, want wachttijden van 10 tot 15 minuten komen dagelijks verscheidene malen voor. Voor deze overgang vormen zich elk uur lange files van auto's, die met liuu uitlaatgassen sterk luchtver ontreinigend werken. B en w van Uitgeest hebben nu de raad voorgesteld, een crediet van ƒ700,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zeven borden met. het opschrift: .wachten: motor af, minder luchtverontreiniging'. Het zijn gele borden met zwarte letters. -■* r BURGEMEESTER SCHüTZ: ....een schandaal'... VLAARDINGEN (ANP) Op de Ou de Maas ter hoogte van de Heine- noordtunnel In «Ie gemeente Baren- drecht Is donderdagavond omstreeks 18.15 uur het motorsleepbootje Hen drik Klaas bij het slepen van zoge naamde modi-erbak gekapseisd. De- twee opvarenden, de 31-jarige schip per D. Oudheusden en stuurman O. Mars. zijn tot dusverre, vermist. De sleepboot Teml 2 uit Vlissingeri die zich in de nabijheid bevond heelt nog kans gezien het omgeslagen schipj uit de vaargeul te slepen naar de| Barendrechtse kant van de Oude Maas. Onmiddellijk na het ongeluk I zijn de RP 25 van de rijkspolitie tej water, te Vlaardingen, een schip van| rijkswaterstaat en eer. sleepboot be-1 gonnen met het zoeken naar de heide j vermisten. Ook een duiker werd inge schakeld. Ondanks de intensieve speur- actie was men er donderdagavond; omstreeks 10.30 uur nog niet in ge slaagd de vermisten te vinden. Het. verongelukte sleepbootje is eigendom van reder Kaptein uit Urk. Een ber gingsvaartuig uit Maassluis heeft zich; inmiddels naar de plaats van het on geluk begeven. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De politie meent j dat het ruwe weer een rol heeft gespeeld. SENSATIE IN PROCES-MANSON LOS ANGELES (REUTER) In het proces tegen de sekteleider Charles Manson en zijn drie vrouwelijke vol gelingen. die beschuldigd worden van de moord op Sharon Tate en haar vrienden, hebben de advocaten don derdag voor een sensatie gezorgd, door de mededeling dat zij geen ver dedigingszaak zullen presente ren. Ze hadden eerder aangekondigd dat ze dertig tot veertig getuigen zouden oproepen, maar veranderden kennelijk van tactiek naar aanleiding van een gesprek met de vier verdachten in de gevangenis, woensdagavond laat. Het besluit van de verdedigers zou het marathonproces, dat al 23 weken duurt. met een maand kunnen bekor ten. Oospronkeiijk verwachtte men dat het zich wel tot in januari zouj voortslepen. j s»(fyT] IN TOEKOMST TOCH KANS OP OVERDRACHT VLISSINGEN/LEIDEN Er bestaat van Zeeland uit grote in teresse om de Nehalenniavond- sten uit de Oosterschelde in een museum in de provincie onder te brengen, maar het ziet ernaar uit, dat men in Zeeland geen rechten op de opgeviste altaren en stukken van de Romeinse godin kan doen gelden. Het is wel zeker, dat het rijksmuseum voor oudheden in Leiden als de eigenaresse van de Nehalennia- stukken kan worden beschouwd. Van die kant is men wel bereid in de toekomst over de over dracht van de vondsten van ge dachten te wisselen. Het eigendomsrecht van het rijksmu seum in Leiden wordt geschraagd door onder meer artikel 577 van burgelijk wetboek, waarin wordt aan gegeven dat de resultaten van opgra vingen buitendijks .op de bevaarbare stromen en hunne oevers' in principe aan het rijk komen. Ook geldt ten aanzien van vondsten in de Oosterschelde bij Co- lijnsplaat het tweede lid van artikel 23 van dc monumentenwet: .Roerende monumenten, gevonden bij bevoegd verricht graafwerk als bedoeld in arti kel 22, zijn eigendom van de persoon die of hel lichaam dat het graafwerk heeft verricht of heeft doen verrich ten. De grondeigenaar ontvangt van de bedoelde lichaam een vergoeding, gelijk aan de helft van de waarde van het monument'. Eén van de tot graaf werk bevoegd verklaarde instanties is het rijksmuseum voor oudheden in Leiden. Men kent de situatie bij de opvis- singscampagne in de Oosterschelde: schipper K. J. Bout trof op 14 april twee altaren aan in zijn netten, de volgende dag werd de vondst gemeld aan het Leidse rijksmuseum, de vol gende maanden heeft dit museum met schipper Bout een systematische en succesvolle speurtocht ondernomen naar meer altaren. Dr R. J. H. Klok. van de dienst voor- oudheidkundig bodemonderzoek in- Amersfoort: .Je kunt zeggen dat de vinder eigenaar ia. Wel beeft hij een. meldingsplicht. Als de stenen gebor-l gen zijn door een bevoegde instantie, is die eigenaar en kan de vinder een| claim leggen op de stukken, die hij t gevonden heeft. De vinder krijgt een| redelijke vergoeding, er is in dit geval, niet de weg gevolgd, dat de gevonden! monumenten zijn geveild'. NAAR ZEELAND Op de belangstelling voor de Nehalen-I nia-stukken aan Zeeuwse zijde at ten- deerde de heer J. J. de Reij van de, provinciale gijffie. Zoals bekend heb ben de plannen van het Zeeuwsch1 genootschap der wetenschappen om een symposium en een expositie rond de vondsten te houden nu definitieve vorm aangenomen. De Zeeuwse museumstichting heeft zich intussen tot het rijksmuseum voor oudheden in Leiden gewend met het verzoek een aantal specimen van! de vondsten in Zeeland te mogen, behouden, hetzij In bruikleen hetzij in eigendom. Dat verzoek heeft adhesie! gekregen van het provinciaal bestuur1 van Zeeland. Er werd daarbij gewezen op het feit,' dat de Nehalennia-stukken in de Oos terschelde zijn gevonden en de vind plaats de relatie tot Zeeland onder-; streept. Voorts ziet het bestuur vanf de museumstichting de toevoeging van een aantal Nehalermis-aliaren als een belangrijke aanwinst voor de ver zameling. Dat geldt temeer, omdat het' museum reeds in het bezit is van een aantal bij Domburg gevonden Neha lennia-stukken. De heer De Reij: .Er komt bij. dat het ook plezierig zou zijn om het materiaal te kunnen exposeren als het; Zeeuwse museum straks in de Kannu- nikenwoningen gehuisvest wordt'. Men heeft bij de provincie de Nehalennia- zaak bestudeerd en is daarbij tot de Zie slot pagina 11 kolom 1 cessen ztjn nog steea* uitgestorven: /e worden in allerlei landen bedreven, ztj het dat m niet altijd al:, zo danig worden herkend. Zo onlangs in de Sowjet-L'nle de Russische historicus Andrei Alexeje witsch Amalrlk tot drie jaar strafkamp veroordeeld: hij houdt er namelijk nogal liberale opvattingen op na en daarmee maakt hij het de Sou-jet- orthodoxie t,e moeilijk, Overigens een moedig man. In 1985 werd hij gearres teerd. omdat hij toneelstukken zou hebben geschreven met een anti Sou- Jetkarakier. een beschuldiging, die la ter weer werd ingetrokken. Niettemin werd hij op transport gesteld naar Siberie, heü#en leidde tot een boek met de ironische titel: .Niet begeerd'* reis naar Slbene'. Eind 1966 kwam hij terug in Moskou, was enige tijd werk zaam als journalist in los verband, kreeg vervolgens een baan als postbo de. In 1969 werd hij in het westen voor al bekend door de publikatie van een merkwaardig illegaal essay o de toekomst van zijn land: .Haait de Sowjet-Unie 1984?'. Enkele maanden geleden werd hij opnieuw gearresteerd en opgesloten in cie gevangenis van Swerdlowsk. Daar ls nu zijn veroor deling uitgesproken. Amalrik heeft zo meldden versla gen. die langzaam tot het westen via correspondentie doordringen zijn zaak fei verdedigd. In een slot woord heeft hij zijn proces vergeleken met het optreden van de inquisitie. Zou Amairik wellicht hebben gedacht aan de zaak Galilel? Er zijn a! eerder communistische schrijvers geweest, die zich me', deze zeventiende r-euwse astronoom hebben beziggehouden. Ber- toid Brecht bijvoorbeeld. Diens bena dering van deze inquis-itiez&ak In zijn toneelstuk .Het leven van Galilei' zou wellicht Amalrik kunnen aanspreken. Voor Brecht was Galileï een figuur uit de klassenstrijd van zijn dagen, een man. die zijn weten schap in die strijd inbracht, maar capituleerde toen de inquisitie zijn opvattingen niet in over eenstemming met de leer van de kerk verklaarde. Brecht regisseerde kort voor zijn dood een voorstelling van zijn toneelstuk in Oost-Berüjn en stel de daarbij Galileï voor als een man, die tot heldendom geroepen eigenlijk alleen maar een verrader was. Amalrik heeft blijkens de recente be richten over zijn zaak juist wel de moed gehad om niet te capituleren. Over de probleemstelling van Brecht Ls destijds ln Duitsland nog al wat te doen geweest. Onver mijdelijk werd namelijk Brecht* eigen verleden in het geding ge bracht: hij had een kleine tien jaar eerder ook met een soort .inquisitie' te maken gehad, maar bij die gelegen heid was hij precies zo opgetreden als Gahlei in de zeventiende eeuw. Het gebeurde in 1947. Brecht toen wo nend in de Verenigde Staten werd verhoord door de commissie voor on Amerikaanse activiteiten, het was toen de beginperiode van het McCarty-isme in de Verenigde Staten. Men vroeg hem naar de communistLsche invloed in de Amerikaanse filmindustrie en bij die gelegenheid ontkende Brecht eike verbinding met de communistische partij. Ook wees hij zonder meer de beschuldiging van de hand. dat de communistische leer in zijn werk zou zijn terug te vinden. Zijn optreden was zo overtuigend, dat hij een com pliment van de commissievoorzitter kreeg. Brecht voelde toen blijkbaar niets voor enig heldendom en werd zijn eigen Galileï. Galilei. Amalrik, het 2sjn namen uit een lange rij. In de geschiedenis der mensheid zijn ontelbaren voor rechters of commissies gedaagd om te vertellen wat zij van deze nf gene opvatting dachten. De beschuldigden werden soms martelaren, soms ook herriepen zij hun opvatting, ook ge beurde het dat zij op hun beurt weer verwijten tot anderen richtten. De zui verheid van de leer was immers in het geding. De inquisitie trad regen ketters op, omdat die een gevaar betekenden voor de onbetwistbaarheid van een systeem; in de zuiveringsproces-en in Moskou ging het om rie orthodoxie van net communisme. Brecht had te maken met een commissie die on-Ame- rikaanse activiteiten op de korrel nam. ontkende zijn geloofsovertuiging, maar stelde een soortgelijke ontkenning uit de historie voor als een daad van ver raad. Zo gaat de ketterjacht nog airi.ri verder, verwarring, verdeeldheid, per soonlijke conflicten en gewetensnood tot gevolg hebbend. Nu is er weer een jong historicus, die in zijn land enige vrijheid vraagt, maar "net gevolg is dat de bureaucratie van zijn land hem veroordeelt, bang als zij is voor ver breiding van gedachten of ideeën, waarmee zij niet kunnen werken. Amalrik heeft in het voorwoord van ,Niet begeerde reis naar Siberië' geschreven: .Ik zal tevreden zijn als mijn boek al is het maar ln geringe mate bijdraagt tot. herziening van de opvatting, dat met geweld enige positieve resultaten kunnen worden bereikt'. Het ziet er niet naar uit. dat er in dit opzicht al veel tot stand is gekomen, noch in Rusland, noch in vele andere delen van de wereld. De geschiedenis geeft weinig hoop op snel le veranderingen. Zo duurde het bijna driehonderd jaar voordat de kerk toe gaf dat zij ten aanzien van Galiieï had gefaald: pas in 1822 werden zijn boe ken van de index gehaald. Het is niet te hopen niet voor Rusland, niet voor de wereld dat Amalriks denk beelden zó lang moeten wachten. De colleges van 'o en w van Vlaar dingen, Schiedam en Maassluis, me: een gezamenlijk aantal inwoners van ongeveer 185.000 hebber, besloten met ingang van 1 januari 197- eenmaal :r. de twee maanden bij elkaar te komen om de gezamenlijke belangen te be spreken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1