PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ARRESTATIE IN WEST-BERLIJN NA AANSLAG OP RUSSISCHE WACHTPOST Zeeuwse rode kruis streeft grotere eenheden na bij vormen van colonnes Scherpe protesten tegen acties rechts-extremisten Canadees student bekent ontvoering minister Laporte Liberalen FDP handhaaft zich in duitse deelstaat Hessen ONDERZOEK MOGELIJKE AANSLAG OP NIXON ANTILLIAANSE KRITIEK OP REIS DRS BAKKER NAAR ZUID-AFRIKA GUUR MET STORM 213e jaargang - no. 264 WAARIN OPGENOMEN DE M I D D ELB U RGSE, VLI SSI N G S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 9 nov. 1970 P^P =- - rryi -,N - - OOST-BERLIJN: De Russische sol daat Ivan Ivanovich Stcherback in het ziekenhuisbed. De ernstig gewonde militair werd in de maag en de linkerarm geschoten, toen hij op wacht stond bij het Russi sche oorlogsmonument in West- Berlijn Een Britse ambulance bracht hem naar Oost-Berlijn. WASHINGTON (DPA) De Ameri kaanse fedrale recherche (fbi) onder zoekt in opdracht van liet ministerie van justitie de mogelijkheid, dat er op 29 oktober in de Californische stad San José met een van een geluiddem per voorzien geweer op president Nixon is geschoten. Bekend is dat de president, toen hij deze stad op een verkiezingstoemee bezocht, door jeugdige demonstranten met stenen en flessen werd bekogeld, naar niet geraakt. Verslaggevers die Nixon op zijn tour nee hebben vergezeld, zijn, naar hun zeggen, zondagochtend door agenten van de FBI ondervraagd. Iedereen die bij het incident in San José tegen woordig was. zou worden gevraagd of hij een schot heeft gehoord. MATTHIEU VAN EIJSDEN (74) OVERLEDEN HAARLEM (ANP) De acteur Mat- thieu van Eïjsden is zondagmorgen op 7 1-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Haarlem overleden. De heer Van Eïjsden was vier dagen geleden voor een betrekkelijk kleine! operatie in het ziekenhuis opgenomen.! De begrafenis is gesteld op donderdag 12 november aanstaande om 13.00 uur op begraafplaats .Zorgvlied" te Amster- dam. Matthieu van Eysden ving zijn toneel loopbaan in 1921 aan, bij de Nederland-1 sche Toneelvereniging van Heyermans.! Daarna trad hij verscheidene jaren op in operette, revue en cabaret. Vervol gens was hij weer verbonden aan ver scheidene toneelgezelschappen, w.o. het Centraal Toneel, het. ensemble Ruys en het Residentie Toneel. In zijn cabaretloopbaan trad hij op met o.a. Louis Davids. Cor Ruys, Wim Kan en Toon Hermans. Voorts speelde hij in meer Nederlandse films dan enig an-, der acteur, namelijk 2. Zijn laatste ver-I bintenis was bij het Rotterdams To-! neel. namelijk van 1959 tot 1962. VIJF LANDEN WILLEN KWESTIE-RHODESIË IN VEILIGHEIDSRAAD NEW VORK (AFP) Vijf Afro-Azia] tische landen hebben om een bijeen komt van de veiligheidsraad gevraagd ter bespreking van de toestand in Rhodesië. De landen zijn: Boeroendi, Nepal, j Sierra Leone, Syrië en Zambia, alle lid van de raad. PARTIJEN: .STRIJDIG MET STATUUT' (Van onze correspondent) WILLEMSTAD, JOHANNESBURG De reis van minister Bak-; Vandaag in de krant... KVP - PvdA DR VERINGA. de lijstaanvoerder van de KVP heeft een beroep ge daan op de Partij van de Arbeid om de anti-KVP-motie in te trek ken. Dr Veringa deed dit in de partijraad, die zaterdag het KVP- programma aanvaardde. ('pag. 3) Nieuws uit Zeeland op pa gina 2, 5 en 7. Binnen- en buitenland op pagina 3. Sport op pagina 9, 10, 11, 12 en 13. Radio en tv op pagina 15. ker naar Zuid-Afrika is weer zo'n duidelijk bewijs, dat Nederland! het statuut niet serieus neemt. Aldus het commentaar van het-l Antilliaanse statenlid Stanley Brown (Frente Obrero) op de om streden dienstreis van de Nederlandse vice-minister-president. Volgens het statuut is het buitenlands beleid een koninkrijksaangelegenheid, waarin ook de partners in de ,De West' een stem in het kapittel hebben. In de praktijk komt hier niets van terecht. Keer op keer is reeds geble ken, dat de Nederlandse regering zich op het terrein van de buitenlandse betrekkingen niets aantrekt van de rijkspartners over zee. Ik zou wel eens willen weten hoe de Nederlandse regering gereageerd zou hebben, als een van onze Antilliaanse ministers een bezoek had gebracht aan Indone sië ten tijde van het Soekamo-be- wind.' Juancho Evertz, voorzitter van de sta tuutcommissie en fractieleider van de Nationale Volkspartij laat zich onge veer in dezelfde geest uit: .Ik vind het op zijn zachtst gezegd uiterst onver standig, dat minister Bakker in deze tijd een bezoek brengt aan Zuid-Afri ka. Hij weet hoe gevoelig deze kwes tie voor ons Antillianen is. Het doet ons pijnlijk aan, dat juist de vice- minister-president, belast met de za ken in de West, deze reis moet ma ken, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld. Je zit in een koninkrijk of je zit niet in een ko ninkrijk: als onze ministers naar het buitenland gaan worden deze reizen eerst gecleared door .buitenlandse za ken'. Wij venvachten echt niet, dat iedere Nederlandse minister zijn reis programma eerst met ons bespreekt, maar voor een reis naar Zuid-Afrika, nota bene door een minister, die spe- (Zie slot pag. 3 kol. 1 (Van onze correspondent BONN De Westberlijnse politie heeft het afgelopen weekeinde een eerste arrestatie verricht na de aanslag op een schildwacht voor het Sowjet-monument in West-Berlijn. In de nacht van vrij dag op zaterdag werd daar de Russische soldaat Iwan Stscherbac neergeschoten. Hij is in heup en arm geraakt en vrij ernstig ge wond in een Oostberlijns ziekenhuis opgenomen. De gearresteerde is een 21-jarige ziekenverpleger, voormalig lid van een rechts georiënteerde jeugdbeweging. De gebeurtenis heeft in West- Berlijn en de Bondsrepubliek tot scherpe reacties geleid. Bur gemeester Schütz verklaarde dat de daders onverbiddelijk zullen worden vervolgd. Met al le hardheid zal tegen hen wor den opgetreden. In Bonn zei re geringswoordvoerder Ahler: ,Wij betreuren deze daad ten diepste. Dergelijke gebeurtenis sen zijn geëigend om de ont spanning in Berlijn ernstig in gevaar te brengen.' De aanslag is zonder twijfel het werk' van rechtse extremisten geweest. De schoten zijn afgevuurd vanuit het Mo-, zart-paviljoen. ongeveer 100 meter van; het monument. Op de muren van het paviljoen werden de leuzen geschil derd: .Voorspel tegen het bolsjewis me' en .Vernietig de rode corruptie'. Een grote witte pijl wees in de rich ting van het monument. Bij een zandzak, die ter ondersteuning) van het geweer had gediend, vond' men een pamflet van het Europese Bevrijdingsfront', waarin wordt opge-i roepen tot .verzet tegen de uitverkoop! van Duitsland'. Dat bevrijdingsfront,! gevormd door militante NPD-leden, is I in mei verboden nadat voorbereidin gen voor een complot tegen de sa-: menkomst met Brandt en Stoph in' Kassei waren uitgelekt sproken. Schut/, liet de niet meer in levensgevaar verkerende militair In liet OostberlIJnse -ziekenhuis een herfstboeket bezorgen met een brief, waarin hij zijn afschuw over de laffe aanslag uitte. het vorige weekeinde in Wiirtz- burg. Rechtse extremisten heb ben in die organisatie .verzet met alle middelen" aangekondigd .tegen een re gering wier politiek Duitslands vrij-1 heid en Duitslands vrede bedreigt'. Zij! hadden in Würzburg gedemonstreerd) met slogans als Duitsland wij komen') en Willy Brandt aan de wand'. Het moment voor de aanslag was goed gekozen Zaterdag vierden de Oosteuropese landen de 53e verjaar dag van de oktoberrevolutie. Bij het monument, dat de Sowjets in 1945 niet ver van de Brandenburger Poort in het huidige westelijk deel van Ber-| lijn bouwden (het is nu een stukje! Sowjet-grondgebied in West-Berlijn) j zou 's ochtends de traditionele krans-1 legging plaatshebben. De plechtigheid is door Sowjet-ambassadeur Abrassi mov uit Ost-Berlijn en generaal Koe lonov, de commandant van het Sow- jet-leger in de DDR. normaal ver richt. Inmiddels had de Sow jet-ambassadeur in Bonn, Tsarapkin, bij de Britse mili taire missie in Berlijn scherp tegen de aanslag geprotesteerd. Het monu-, ment ligt in de Britse sector van de stad. In de Sowjet-Unie werd de ge beurtenis pas gistermiddag bekend ge maakt. Het persbureau Tass publi ceerde ook de scherpe veroordeling die burgemeester Schütz had uitge- 'Van onze weerkundige medewer ker j Na een korte onderbreking met zondagnacht een lichte vorst waar bij te. Eelde 4 en te Leeuwarden 5 graden onder nul werd gemeten, diende zich zondagavond een nieu we stormdepressie aan. In de late middag begon het in het westen al weer te regenen, langs de kust werd rn de loop van de avond windkracht 8 bereikt Vandaag is het guur met buien en nog een stormachtige wind tussen west en noordwest De depressiekern trekt langs Zuid-Noorwegen naar de Oostzee. In de bovenlucht staat een maalstroom vjaarbij zondag avond boven Schotland op onge veer 8 km hoogte een gemiddelde windsnelheid van boven 250 km per uur werd waargenomen. De eerste dagen blijft het guur en stormachtig daar van de oceaan snet nog enkele depressies zullen doorbreken In de af en toe aange voerde koudere lucht zijn enkele natte sneeuwbuien mogelijk MONTREAL Deze foto v voerde Britse diplomat Cross, die :n zijn een speelt, werd bezorgd bij i talig dagblad Extremisten In verschillende reacties is ver band gelegd met de oprichting van een .Aktion Wiederstand', Minister Bakker vertrekt hier van Schiphol naar Zuid-Afrika. Even eens op de foto dr. J E. de Quay, die de reis als president-commis saris van de ELM meemaakt DAJAN SPREEKT ZICH UIT VOOR ONDERHAN DELEN HAIFA (AFP) .Ik ben voor hervat-, ting van de onderhandelingen onder auspiciën van Jarring, omdat er geen bevredigender oplossing is om tot een eind van de strijd te komen." De! Israëlische minister van defensie, ge-i neraal Dajan, heeft dit op een bijeen komst in Haifa verklaard. ,Wij moeten alle mogelijke oplossin-: gen om tot vrede te komen onder ogen zien, ofschoon de huidige om standigheden niet erg gunstig zijn Hij verwierp het denkbeeld, dat vrede zou kunnen worden bereikt door een nieuwe oorlog. ,Er zijn mensen die geloven, dat Israel, om tot vrede te komen, eerst. Cairo, Damascus en Am-j man moeten veroveren. Zo'n houding1 is een oorzaak van het voortduren van de strijd.' MONTREAL (AFP) Eén van de vermoedelijke ontvoerders en moordenaars van minister Pierre Laporte is zaterdag ge arresteerd. Dit is meegedeeld door het persbureau .Canadian Press', en door de politie be vestigd. Het is de 19-jarige student Bernard! Lortie, tegen wie op 23 oktober een ar restatiebevel was uitgevaardigd. Hij zou zijn aangehouden in een woning in een westelijke wijk van Montreal. Hij was in gezelschap van een meisje, dat eveneens is gearresteerd. Zij zou een vriendin zijn van Paul Rose, die in verband met deze ontvoeringszaak ook gezocht wordt. Lortie heelt bekend met drie anderen minister Laporte op 10 oktober te hebben ontvoerd. Bij de ontvoering is gebruik gemaakt van een Chevrolet In dezelfde wagen werd het lijk van de vermoorde minister gevonden De wa gen werd bestuurd, aldus Lortie. door Jacques Rose. Bij de ontvoering waren verder be trokken Francis Simard en Paul Ro se. Lortie .heeft tijdens zijn verhoor ver der meegedeeld, dat de wapens die hij en zijn mededaders hadden ge bruikt. kort voor de ontvoering van minister Laporte ln een dumpzaak in Montreal waren gekocht COALITIE BUITEN GEVAAR (Van onze correspondent.) BONN De liberale Vrije De mocratische Partij (fdp) heeft! gisteren, bij verkiezingen in de Westduitse deelstaat Hessen, j ruim tien procent van het aan-! tal stemmen verworven. Dit is een verrassend resultaat, omdat j de afgelopen weken is gevreesd,! dat de partij de .drempel' van' vijf procent, die vereist is voor opneming in het deelstaatparle- DEFINITIEVE OPBRENGST ZEELAND ACTIE SCHIP AHOY HOGER DAN VERWACHTINGEN COMMANDO GAAT REORGANISEREN GOES Zeeland heeft het ge stelde doel in de landelijke ac tie .Schip Ahoy' ten bate van een nieuw hospitaalschip voor het Néderlandsche Roode Kruis overtroffen. Ongerekend de op de banken gestorte bedragen en de gift van 100.000 van de Ko ninklijke Maatschappij ,De Schelde' is tijdens de huis aan huis collecte in deze provincie haald. Dat is 7000 boven het een bedrag van 132.000 opge- gestelde doel van 125.000 voor Zeeland. Dit kon mr J. J. van der Weel voorzitter van de kring Zeeland van de vereniging ,Het Neder- landsche Roode Kruis' meede len op de kringvergadering, die zaterdag in ,De Prins van Oran je' te Goes werd gehouden. De Zeeuwse rodekruisafdelingen ■hebben zich beijverd om dit grote bedrag bijeen te krijgen. In tegen stelling tot elders in het land heb ben ook bier de sportorganisaties enthousiast het hunne er toe bijge dragen om gelden voor een nieuwe .Henri Dunant' in te zamelen. Een official van het hoofdbureau van het Nederlandsche Roode Kruis, de heer Van Kleef uit Den Haag. deelde mee, dat de 7,3 miljoen gul den, die door middel van de inzamel- actie waren opgehaald voor 80 pro cent door rodekruïsafdelingen en voor 20 procent door ,de sport' waren ingezameld. De heer Van Kleef uitte hierover zijn teleurstel ling. ,Het aandeel van de sport was een zekere tegenvaller', zei hij. Hij ondervond echter tegenwerpin gen van tal van afgevaardigden, aie allen met klem betoogden dat de Zeeuwse sportorganisaties zich over het algemeen bij de actie .Schip Ahoy' van hun goede zijde hadden laten zien. Een totaaluitslag kon de heer Van Kleef nog niet geven. Een bureau in Eindhoven is nog steeds bezig de duizenden guldens, die ook via ban ken en op andere wijze zijn binnen gekomen, te totaliseren. .Maar wij kunnen eigenlijk wel stellen, dat wij dank zij de medewerking van de plaatselijke rodekruisafdehngen ei genlijk ons eigen hospitaalschip heb ben verdiend', stelde hij vast. De kringvergadering hield zich behalve met de resultaten van .Schip Ahoy' nog met tal van andere zaken bezig. Commando Zo werden de leden van een nieuw gewestelijk commando van het Zeeuwse Rode Kruis aan de verga dering voorgesteld. Als gewestelijk commandant is voorgedrag?.!) dokter C. Vinke. geneesheer-directeur van .Ter Valcke' tc Goes. Chef-staf is de heer P. J. Hupkes te Missingen en verdere leden zijn mevrouw M. E. Noome te Krabbendijke. de heren J. A. Viergever te Kapelle, J. v. d. Plassche te Oostburg en K. Scherp huis te Middelburg. Mr Van der Weel herinnerde er aan, dat de laatste maanden een moeilij ke situatie was ontstaan, omdat ver schillende lede- van het gewestelijk commando wegens drukke werk zaamheden of vertrek naar elders ontslag hadden moeten nemen. Het deed de kringvoorzitter dan ook ge noegen. dat er nu een team is ge vormd en dat alle posten bezet kun nen worden. ,We hebben hierbij niet alleen op de zo nodige kwaliteit, maar ook op de kwantiteit moeten letten. Zeventien colonnes met in totaal 700 leden te moeten runnen is geen sinecure', merkte de heer Van der Weel op. Hij deelde mee. dat het streven van het gewestelijk commando gericht is op een duideb'jke taakverdeling. Zo zal één staflid zich gaan bezighou den met tU administratie en de per soneelszaken. één met de opleiding en de afdeling operaties, één met materieel en transport, en één met de verbindingen. Verder zal er, zo zei de kringvoorzit- ter samenwerking diener. te zijn met! het ministerie van sociale zaken, ge zien het noodbeddenplan. .Helaas zijn er alleen nog maar noodbedden en geen mensen, die kunnen verple gen', verzuchtte de heer Van der Weel. Ook over de toevloed van nieuwe leden voor de rodekruisco lonnes was hij niet optimistisch. De-, ze toevloed stagneert de laatste tijd. De voorzitter meende een knuppel in het hoenderhok te werpen door te stellen, dal er. wat de rodekruis- colonnes betreft, gestreefd dient te worden naar grotere eenheden per regio. .Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan eenheden per eiland of schierei land in deze provincie, die op zo efficiënt mogelijke wijze in staal moeten zijn rampen te bestrijden'. De opzet met grotere eenheden zal echter de plaatselijke rodekniisco- lonnes intact moeten laten. De gedachte aan grotere eenheden, Zie slot pag .2 kol. 2 ment, niet zou halen. Dit zou zijn weerslae kunnen hebben voor de benarde coalitie van SPD en FDP in Bonn. De verkiezingen voor het deelstaatpar lement (de landdag' werden gewon nen door de sociaal-democraten die in Hessen de sterksten zijn zolang de bondsrepubliek bestaat. Zij raakten echter de absolute meerderheid kwijt. Deze werd vier jaar geleden verwor ven onder de zeer populaire, inmid dels afgetreden minister-president Zinn. De CDU, die vier jaar geleden slechts 20-35 procent van de stemmen trok. heeft haar positie met een wins! van ongeveer vijftig procent verbeterd. CDC-leider Dregger sprak gisteravond dan ook van een .doorbraak" der christen-democraten. Hij maakte zich echter nier. de illusie binnenkort als minister-president zijn intrek in de residentie Wiesbaden te kunnen ne men. De FDP heeft zich namelijk al geruime tijd geleden gebonden aan een coalitie met de SPD naar het voorbeeld van Bonn. Hessen was in zekere zin met alleen een sociaal-democratisch, maar boven dien een nattonaai-democrauseh (NPD) bolwerp. De NPD drong in deze deelstaat vier jaar geleden het eerst tot de landdag door en wel met bijna acht procent van de stemmen Ook hier is nu gebleken dat de ex treem rechtse partij snel op de terug weg is. Zij kreeg goed drie procent 1.3 procent ging naar de Duitse com munistische partij. 0.1 procem r.aar de Europa partij. Omdat de verkiezingen zo sterk in he* kader van de nationale politiek stor. den, is een vergelijking met de lar.ti- dagverkiezmgen van vier jaar geleden in feite minder interessant dan die met de bondsdagverkiezingen van het vorige jaar De SPD van kanselier Brandt behaal de vorig jaar in Hessen 48.2 procent van de stemmen en heeft dus nu (45.8) een tegenslag moeten verwer ken. De CDU. die In 19G8 38.4 procent verwierf, heeft die goede uitslag nog kunnen verbeteren (39.6). De liberale FDP echter kwam vorig jaar niet verder dan fi.7. haar aandeel bedraagt nu 10.1.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1