PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BERAAD REGERING EN WERKGEVERS: GEEN BESLISSING Middelburg: gemengd timmeren koken VRIJLATING VAN ALLE PALESTÏJNEN GEËIST Vandaag in de krant... Bad dicht Midimode TOERISTISCHE BESTEDINGEN: 2,5 MILJARD Luchlpiraten START MET 8 BRUGKLASSEN 213e jaargang no. 211 WAARIN OPGENOMEN DE M I DDELBU RGSE, VLISSIN G SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ■ur. Vliu.. Wtlrtr. (bis r*4. 3508, mil. 01186-584. I. 2078/316», >4v. 6248). C I. 7853, >4> 5213). Ooslburj, UI 2395 T.rn« li 22. UI. «457 Dinsdag 8 september *70 VAKCENTRALES STELLEN ZICH ACHTER BONDEN DIE ACTIE WILLEN VOEREN DEN HAAG (ANP) Het sociaal-economisch overleg tussen regering en werkgevers gisteravond heeft volgens de ministers geen beslissing opgele verd. Het gesprek, dat om kwart voor tien begon en om kwart over elf was afgelopen werd van regeringszijde een vervolg genoemd van het op 13 juli op verzoek van de centrale werkgeversorganisaties gehouden overleg over de gevolgen van het loon- en koppelbazenakkoord in de Stichting van de Arbeid. De ministers die aan het gesprek van gisteravond deelnamen, de heren Nelissen (economische zaken), Witteveen (financiën), Roolvink (sociale zaken) en Lardinois (landbouw), maakten na afloop duidelijk, dat er geen conclusie uit naar voren is gekomen. Suggesties zouden niet zijn gedaan. Ook werd geen datum voor een verder gesprek vastgesteld. De vertegenwoordigers der werkgeversorganisaties hebben, zo werd slechts meegedeeld, opnieuw doen blijken van hun inzichten in de sociaal-economische ontwikkeling. ,De ministers van hun kant hebben i uiting gegeven aan hun toegenomen zorg over deze ontwikkeling'. CAIRO: de Jumbo-jet, die door drie Palestijnen werd gekaapt, werd na de landing in Cairo opge blazen. Foto boven: het torsteI Foto onder: de trieste overblijfse len ran het grootst uneld, kosten 23 t lissen bij zijn aunkoi Van werkgeverskant waren o a aanwezig: drs S. C. Bakkenist, rar P. M. H. van Boven, H. H. Wem- mers, drs R. Zjjlstra (namens de landbouworganisa ties), P. G. van der Weele en H. de Mooy (namens de ondernemers in midden- en kleinbedrijf)- Ook staats secretaris Van Son van economische zaken (mid denstandsaangelegenheden) nam aan het gesprek deel. Het verschil van mening tussen de werkgevers over de uitkering ineens van J400 over 1970 is blijven bestaan, hetgeen men kan opmaken uit de opmer- ing van de heer P. G. van der Weele (tegenstander van de uitkering) die na afloop tot journalisten alleen maar zei: ,zet er maar boven: .waardeloos gesprek'. De tweede-kamerleden dr Lek en drs H. Wiebenga hebben de ministers nir H. K. J. nink van binnenlandse zaken en W. den Toom van defensie maandag schrifte lijk gevraagd of de regering de mening loonconflicten elke maatregel moet wor den vermeden, die de escalatie van de bestaande situatie in de richting van gewelddadige conflicten zou kunnen be vorderen en die ook maar de suggestie zou kunnen wekken dat de regering het recht op stalling en overreding tot sta king met geweld zou willen inperken. De vragen werden gesteld naar aanlei ding van berichten, dat de regering voornemens zou zijn met het oog op conflicten in de Rotterdamse haven mi litaire versterking gereed te houden en eventueel een uitzonderingstoestand af te kondigen. De kamerleden vragen, of de regering bereid is deze berichten met klem tegen te spreken. De drie in de oentrale commissie bouw nijverheid samenwerkende vakbonden hebben maandag na een spoedvergade ring van hum bondsraden de leden van de drie organisaties aangespoord de uit. kering van 400 over 1970 direct van hun werkgever te eisen. De bonden ver oordelen de weigering der werkgevers. De bondsbesUiren zullen de acties van de leden in de ondernemingen krachtig «leunen. De volgende metaalbedrijven hebben zich thans ook bereid verklaard de ƒ400 un te keren: Etna, Bakker en Ru eb in Breda, do TSM in Terneue- een. De Schelde in Vhssmgen. De AKF Goes, Smit.Bolnes in Ziervkzee, Avio- landa I Fokker). Verenigde Buizenfa. bnek (Hoogovens), Saval (DRU) en in AmsterdamGroenpol Hoogovens, Velsen zal eveneens een uit kering van 400 doen over 1970, ter wijl per 1 januari 1971 alle loonscha len zullen worden veihoogd met ƒ200. Circa 1000 werknemers van NV Wes. con (VMF) in Rotterdam-Europoort zijn gisteren in staking gegaan, omdat het bedrijf zegt niet verder te kunnen gaan dan een uitkering van 100 in ok tober, nog eens 100 in december en ƒ200 in 1971. Het personeel eist ƒ400 sneens. Verder zijn gisteren eisen be kend gemaakt van de kappersbonden en de grafische bonden. Volgens de kap. persbond zitten veel werknemers in hel kappersbedrljf dicht bij het loon. van der Tijdens een maandag gehouden vergade- ring van het personeel vam de konin. klijke zwavelzuurfabmeken voorheen Ketjen NV te Amsterdam is besloten aan de raad van bestuur van de AKZO m Arnhem telegrafisch de eis voor te leggen tot u.tkering van ƒ400 ineens aan het gehele personeel met verwer. van een gelijk bedrag in de sala- i per 1 januari 1971. Grafisch bedrijf De werknemersorganisaties in het grafisclie bedrijf willen op korte ter mijn een gesprek met de werkge versvertegenwoordigers over de ex tra uAkering van vierhonderd gul. den voor de rond 50.000 werknemers :n liet grafische bedrijf en de ruim 10.000 werknemers in het kartonage. aierenzakken-, papierverdelings- •ijf en het behamgselpapierbednijf Een sohrijftelijk verzoek daartoe ook gericht aan de werkgevers de overige met het grafisclie bedrijf gel ie er de bedrijven HET VLISSINGS badstrand heeft het seizoen afgesloten met een al lerminst zonnig gezicht: ruim 9000 minder bezoekers dan vorig jaar en paradoxaal genoeg deze achteruitgang schrijdt voort (pag. 2). MAX HEYMANS heeft voor de midimode gekozen. Diit bleek gis. teren op de show van deze Neder landse couturier... (ipag. 7). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 3, 7,11,13 en 15 Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5 Sport: pag. 9 Radio en tv pag. 13 Financieel nieuws: pag. 15 NVV-steun Een woordvoerder van het NW ver klaarde maandagaoohtend, dat het NW alle acties zal steunen die door de bon- (Zie slot pag. 7 kol. 6) AMSTERDAM (GPD) De ontvang sten uit het binnenlands vreemdelingen verkeer in Nederland hebben een niveau bereikt van ruim een miljard gulden, Dat is vier proeent van de lotale uitvoer van goederen en diensten. Samen met de bestedingen door binnenlandse vakan tiegangers kunnen de totale toeristische bestedingen in ons land globaal worden geraamd op 2,5 miljard gulden. Met deze cijfers toonde maandagmorgen de directeur-generaal voor het midden- en kleinbedrijf en toerisme de heer H. Reiner in het Nederlands congresgebouw in Den Haag de economische beteke. nis aan van het toerisme voor ons land. Hij opende daar het 20e AIEST-congres (association internationale des experts scientifiques du tourisme). De heer Rei ner vervolgde met te zeggen dat van de genoemde bestedingen naar schatting 35 procent ten goede komt aan de horeca bedrijven; 40 procent betrekking heeft op aankopen voor de detailhandel; 15 procent voor het vervoer en 10 procent voor vermaak en overige diensten. Van de totale omzet van de horecabe drijven wordt naar raming ongeveer de helft gevormd door de ontvangsten uit het toerisme, terwijl voor de vervoers bedrijven en de vcrmakelijkheidsinstel- lingen het toeristisch aandeel in de to tale omzet voor elk een kwart bedraagt- Het congres het 20e van de AIEST is gewijd aan het onderwerp congrestoe- ULTIMATUM KAPERS TOT DONDERDAG DEN HAAG (AFP, DPA, RTR, GPD) De Palestijnse verzets organisaties die verantwoordelijk is voor de vliegtuigkapingen van het afgelopen weekeinde heeft gisteravond 90 inzittenden van een Zwitsers en een Amerikaans toestel, die in Jordanië worden vastgehouden, in vrijheid gesteld. Het waren vrouwen, kinderen en ouden van dagen die men niet lan ger de ontberingen van de woestijn wilde laten doormaken. Van de overige 305 inzittenden zullen de mannelijke Britse passagiers pas vrij gelaten worden, als Engeland Leila dia led laat gaan. Le>Ia dialed, die op Hetlirow werd gearresteerd, nadat haar poging om een van Schiphol opgeste- en vliegtuig te kapen, was mislukt, it nu in een Britse politiecel. Het Brit se kabinet had gisteravond nog geen be sluit, genomen. De overige inzittenden «orden rijgelnten als in eerste instan tie Zwitserland drie in Ziirieh gevangen gehouden Palestijnse commando's vrij laat. De Zwitserse regering heeft dit gisteren onder voorbehoud beloofd. Het Rode Kruis zul een team naar Animan sturen om te bemiddelen. Verder eisen de Palestijnse commando's vrijlating van drie leden van de .Actie- organisatie voor de Bevrijding van Pa lestina'. in de bondsrepubliek worden vastgehouden na een aanval in februari jl op een autobus met passagiers van een Israëlisch lijnvliegtuig op het vlieg veld München. Voorts wenst de Pales tijnse verzetsbeweging in Amman, dat Israël een nog niet genoemd aantal van de 3.000 Arabische guerrillastrijders los laat. die op het ogenblik in Israëlische gevangenissen zitten Ook moeten de twee Algerijnse functionarissen naar hun land terugkeren die sinds juli in Tel Aviv worden vastgehouden. Zij wer den aangehouden, toen een Brits ver keersvliegtuig een tussenlanding in Is raël maakte. Ultimatum Bij dit massa I? ruilultïmaitum dat don derdag as om 6 uur 's-nachts afloopt, zijn behalve de passagiers van Zwitser se, Westduvtse en Israëlische nationali teit ook de mannelijke inzittenden van Amerikaanse nationaliteit betrokken. In Washington gaan vertegenwoordigers van de vijf betrokken landen overleg gen hoe zij gezamenlijk het probleam kunnen oplossen. De Zwitserse minister van justitie Ludwig von Moos. verklaar de in verband hiermee maandagavond voor de televisie, dat zijn land de drie gevraagde Palestijnen alleen zal laten gaan, als alle passagiers van de gekaap te vliegtuigen in Jordanië worden vrij gelaten. Opgeblazen De Jumbo Jet. die zondag eerst n Beiroet en vervolgens naar Cairo weid gedwongen, is na dc aankomst in Cairo opgeblazen. Van de inzittenden, zijn er enkele licht gewond geraakt. Zij zijn vr.igelaten en 162 arriveerden gisteren in Rome. Onder her. waren 7 Nederland se passagiers, die voorlopig hebben af gezien van hun vliegreis naar New York. die door de kaping werd onderbroken. Jordanië het voor het zeggen had. Sirhan is Jj Arabische Palestijn die in Amerika ter dood is veroordeeld wegens de moord op senator Robert Kennedy. Naar een Palestijnse woordvoerder ver klaarde, waren de kapingen bedoeld om te laten zien. dat de Palestijnse verzets- zich niet on een zijspoor Iaat 0_ door het streven naar vrede op basis van het Amerikaanse plan-Rogers. Helt opblazen van de Jumbo van Panam in Cairo moest dan ook als een symbo lisch protest legen de aanvaarding van dit plan door Egypte worden gezien. Overigens heeft d schappij Lloyds al Sirhan Een mededeling van een Palestijnse woordvoerder in Beiroeit, dat de Ame rikanen zouden worden uitgewisseld tegen Sirhan Sirhan, werd later door een zegsma n van het .Volksfront voor de Bevrijding van Palestina' in Am man tegengesproken. De woordvoer- op weten, dat hc-t hoofdkwartier in der in de Libanese hoofdstad liet daar- CAïRO: drie kapers van de Ame rikaanse Jumbo-jet in de kamer van de veiligheidsdienst op de luchthaven, Links en midden zou den de tioee mysterieuze SenegaJe- zen Gueuetje en Diop kunnen zijn, die in Amsterdam aan boord gin gen. GPV-KAMERLID JONGELING IN J ZIEKENHUIS toestel voor 24.5 miljoen dollar 'onge-;AMERSFOORT (ANP) De heer P. veer 86 miljoen gu den) was verzekerdjongeling lid van de tweede kamer en dat dit bedrag zal worden uitbetaald voor het Gereformeerd PoUtiek Verbond Zowel de inzittenden van de Jumbo als (Rpv) en hoofdredacteur van het Xe- de vrijgelaten passagiers van de twee Elands Dagblad, heeft in de tweede toestellen m Jordanië hebben zichover van de vori week Uchte het algemeen waarderend over het op- hartaanval gekregen. Hij is opgenomen treden van de kapers uitgelaten. Ge- ■>-. i zagvoerder Priddy van de Jumbo ver klaarde m Rome, dat de twee kapers van zijn toestel, die volgens de passagiers een bijna negroïde uiterlijk hadden, .zeer voorkomend' waren. De kapers hadden toegestaan dat de stewardessen koffie brachten De kapers hadden er echter nauwlettend op toegezien, dat de Jumbo naar de aangegeven plaats vloog. Zo hadden zij het toestel herhaaldelijk Bezettingen, ontvoeringen en het ka pen van vliegtuigen, drie elemen ten, die de laatste jaren zijn toegevoegd aan een soort van koude oorlog tussen het gezag en de meest uiteenlopende strijdbare groeperingen Het is geen uit vinding van een enkel land of van een I bepaalde groep: overal ter wereld ko men bezettingen voor en worden men sen ontvoerd en vliegtuigen gekaapt- Het doel is ook byna overal hetzelfde: druk uitoefenen op het bevoegd gezag, meestal een regering, teneinde haar tot zekere concessies tc dwingen, bijvoor beeld de vrijlating van politieke gevan genen of tot gevangenisstraf veroor deelde medestanders. De methode is vaak meedogenloos; een mensenleven 1» nauwelijks in tel. Voor sommige groeperingen la het ka pen van vliegtuigen een bijna dage lijkse bezigheid geworden. Het afgelo pen weekend waren Palestijnse verzets strijders bijzonder actief op het gebied van de luchtpiraterij; drie pogingen le verden succes op; één faalde dankzij tijdig ingrijpen van vliegtuigpersoneel. Een dieptepunt in de geschiedenis van de moderne luchtpiraterij - voor de Pa- lestijnen ongetwijfeld de kroon op hun werk - is het tot ontploffing brengen van een Boeing 747 op het vliegveld van Cairo. Op Jordaans grondgebied, maar stevig in handen van de Palestïjnen. staan nu nog twee toestellen, waar van een deel van de passagiers in gijze ling wordt gehouden. Voor de Palestïjnen Is het kapen van vliegtuigen een middel om hun doel te bereiken. In dit geval is het de vrijlating van een aantal medestanders, die eerder zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens hetzelfde delict. De kapers heb ben hun eis vergezeld laten gaan van het dreigement zo nodig de vliegtuigen te vernietigen en de passagiers om het leven te brengen. Onder die omstan digheden is het voor een onder druk ge zette regering uitermate moeilijk niet te zwichten voor dit soort chantage. Zwitserland en Duitsland hebben al toe gegeven aan de eisen van de Paleatij- nen. Deze landen zullen elk drie tot ge vangenisstraf veroordeelde vliegtuigka pers, die momenteel hun straf uitzit ten, vrijlaten. De kapers spelen een si nister pokerspel met als inzet het leven van onschuldige vliegtuigreizigers. Hoe zeer ook het rechtsgevoel in opstand komt tegen deze brute chantagepogin gen. de regeringen in West-Duitsland en in Zwitserland kunnen om humani taire overwegingen moeilijk anders han delen. De vliegtuigkapers weten dat en dat voordeel buiten zij uit. Het gevaar schuilt er in, dat de kapers steeds ver der gaan in hun eisen. Het is daarom zaak. dat de luchtvaart maatschappijen in samenwerking met de regeringen strenge veiligheids maatregelen nemen, die het kapen van vliegtuigen onmogelijk zullen maken- Tot nu toe is alleen de Israëlische lucht vaartmaatschappij El Al er in geslaagd afdoende tegenspel te leveren. Het :s echter zeer de vraag of de luchtvaart in zijn totaliteit er mee gediend is als aan boord van ieder toestel een paar gewapende beschermers rondlopen. Het is niet ondenkbaar, dat het middel dan erger zou blijken dan de kwaal. Tot op heden zijn alle gekaapte toestellen veilig; aan de grond gekomen, zij het soms op het nippertje. Maar welke garanties kunnen er ten aanzien van de veiligheid van de passagiers worden gegeven als potentiële vliegtuigkapers al bjj voor baat weten, dat een gewapende wacht in het vliegtuig op hen zit te wachten? Veeleer zullen maatregelen moeten wor den getroffen vóórdat de passagiers aan boord gaan. Schiphol heeft daar al een begin mee gemaakt voor zover het pas sagiers betreft voor toestellen met een actieradius tot landen in het Midden- Oosten. Fouillering vormt een weinig sympathieke maatregel, maar in de ge geven omstandigheden kan men er moeilijk onder uit. Als vliegtuigpassa gier zal men daar begrip voor moeten hebben. Zie slot pag. 3 kol. 1 Verwacht wordt, dat de heer Jongeling de komende veertien dagen in het zie kenhuis moet verblijven. Daarna zeil hij nog enkele maanden thuis verpleegd die nen te worden. In verband met de ziekte van de heer Jongeling is tot adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad benoemd de heer J. P de Vries, parlementair re dacteur van dit blad. SAMENWERKING TECHNISCHE- EN HUISHOUDSCHOOL AAN HET MOLENWATER MIDDELBURG Jongens die op een school moeten leren ko ken en meisjes die daar aan de metaalbewerking worden gezet, dat is zo zullen zeker mensen van de oude stempel zeggen de omgekeerde wereld. In de huishoudschool .Het Molenwa ter' en in de technische school aan hetzelfde Molenwater in Middelburg wordt die onortho doxe onderwijsmethode niet slechts geaccepteerd, men heeft er welbewust voor gekozen. Sinds 17 augustus, de eerste schooldag, krijgen op het Molen water in totaal honderdzestig jongens en meisjes, verdeeld over acht brugklassen, geza menlijk les in wat tot voor kort nog als typisch vrouwelijk of typisch mannelijk werd be schouwd. Van hel begrip .van do oude stempel' wil de leiding van de twee scholen dan ook bepaald niets meer weten. Men kijkt naar de toekomst. De nieuwe ontwikkelingen in de heroe- pensfeer zijn zodanig steeds meer vrouwen gaan nu ook doen wat vroe ger alleen door mannen werd gedaan en omgekeerd dat het als een noodzaak wordt erkend oin hier in de pas van de tijd te blijven. In Mid delburg blijlt men landelijk gezien bij de evolutie in deze onderwijs takken volstrekt niet achter. Het aan. tal scholen dat dezelfde stap, als nu in de Zeeuwse hoofdstad is gedaan beeft gewaagd, kan nog op de vin gers van twee handen worden geteld. De ervaringen kunnen, na 3 weken uiteraard nog slechts van zeer prille aard zijn. Toch is bij dc docente al duidelijke tevredenheid merkbaar over dit voor de twee scho len in feite eerste gemengde onder wijs, dat trouwens door velen van hen met een .eindelijk' is begroet De reactie van de jongens en meis jes zelf. waar het op de eersce plaats natuurlijk om draait, is a d-» mees', gevallen uiterst keroacó'. g: al k leuk. Lesrooster Een aantal maanden geleden kwam de leiding van beide scholen, direc. Zie slot pagina 11 kolom 1 Een van de brugklassen krijgt voor de eerste keer les in huishoudelijk werk. De taken die op het bord staan geschreven liegen er met om: oprui men en voorspoeden, afwassen, afdro gen, tafels en stellen afdoen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend vrouwenwerk'. De jongens van de techtusche school hanteren echter met evenveel vaardigheid de vaatkwast als de meisjes in de klas. Een van de jongens merkt wel op: Dat. afdrogen vind ik een vervelende karwei', maar hij voegt er direct aan toe: ,Toch is dit wel' goed, Als later je vrouw ziek wordt., kun je tenmin ste zelf wat doen'. Een meisje dat vlak bij hem een pannetje schoon krabt, blijkt er net zo over te den ken: Dan zijn ze (de jongensten minste nog eens nuttig als je ermee getrouwt bent'. Lerares huishoudelijke vakken C. E. Oosterloo,Wat het werken betreft merk je geen verschil tussey de meis jes en dr jongens De volgende keer krijgen de jongens èromcens ook een schort aan'. De westerse regeringen, die het meest te lijden hebben onder de luchtpira terij van de Palestïjnen, zullen een vuist moeten maken tegen die landen in het Midden-Oosten, waar de vliegtuigkapers toegang hebben. Gemakkelijk zal dat niet zijn, want de diepe achtergrond is de strijd van de Palestijnen tegen Israël, een strijd die wordt gesteund door de Arabische landen. In een land als Jorda. nië is koning Hoessein in feite al lang uitgeteld als machthebber; daar delen de Palestijnen de lakens uit. Daar kun nen zij, zonder inmenging van de zwak ke regering, gekaapte vliegtuigen heen brengen. En van daaruit kunnen zij on gestraft hun eisen dicteren. De Pale stijnse verzetsstrijders in Jordanië heb ben meer te vrezen van nabuur Israël dan van het Jordaanse leger, waarmee zij overigens voortdurend in gevecht zijn. Nu er onder de gegijzelde passagiers vele Israëli's zijn én de kapers van Is raël hebben geëist twee daar vastge houden Algerijnen vrij te laten, moet met de mogelijkheid rekening worden gehouden, dat Israël wel eens tot een spectaculaire actie kan overgaan, ai« het zo moeizaam verkregen wankele evenwicht in het Midden-Oosten op nieuw zou verstoren. Dat is een ander aspect van de Palestijnse luchtpiraterij. Een veel gevaarlijker aspect ook. De vrede in het Midden-Oosten is er mee gediend als aan het kapen van vlieg tuigen een einde wordt gemaakt. Dat zullen ook de Arabische leiders moeten beseffen, die momenteel de Palestijnen steunen. A. L Britse reclame voor de EEG .ONDEN (AP) In oktober gaat de Britse regering trachten het publiek warm te laten lopen voor het toetre den tot de Euromarkt. Dit is nodig het enthousiasme wa* toch ai nooit bar groot geweest waar nog bijkomt dat ineer en meer de over tuiging terrein begint te winnen dat het toetreden niet zoveel voordelen biedt als de regering wel meent. Aan de propaganda-artie zal door de hele regering worden deelgenomen, vaa hoog tot laag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1