Domburg heeft PvdA- en SGP- wethouder m r. rtGENDte D'66 wil openbaar vergaderen van de commissies SPAREN.... 5 Gemeentebelangen: SGP-wethouder als wnd-burgemeester onaanvaardbaar Remmend MARKTBERICHTEN AANVRAAG KERNCENTRALE STRIJDIG MET BEPALINGEN' Nieuwe fractie NATIONAAL MARSCONCOURS VAN ZEEUWSE BOND TE KWADENDAMME BU JAC. HERMANS PRIJS-SLAG ZEGMAAR 500 GLD. PER JAAR COCA-COLA STOPHOEST SPECULAAS JAC HERMANS PRWS-SIAS WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT A. DON NU IN COLLEGE waarnemend burgemeester zou optre. Vereniging Milieuhygiëne: Verbetering Monsterweg te Borsele aanbesteed Brief aan minister economische zaken VEILING BOTTERDAM Eigenheimer! Gr 17—36. bintje* Gr IJ—17, an dijvie 13—31, bloemkool 6itp bak 52—75. 8 st p bak 46—83, 10 Bt per bak 31—48. dubbele bonen II a 130—161, pronkbonen 80—86. rode kool 6—10, snijbonen 133—194. spitskool 38- 42. kroten 20—30. grote peen 12—20. postelein j 5162, prei 4853. selderij 10—13, sla 1432. heuhygicne, inde aanvraag onvoUedigl ARaBM g ït bak 16+_,81> 7 P bak ïse- weergegeven. Wat aröke, 6; betreft ,g2 8 bak 12S_i59. oog meloen 6 schrijft de veraugmg .De opgave vanj^ 8 gt P bak 118-153. 10 «t P hak - 119—132. Reine Claude d'Althan 95—104. Reine de financiële zekerheid welke de aan-; voor de vrager ter voldoening K dere wettelijke regeling van de aan- sprakelijkheid op het gebied van de i kernenergie zal hebben en in stand DOMBURG De gemeente Dom- 1 burg heeft een PvdA- en een SGP- wethouder, de heren A. Don en A. Wisse. Bij de wethoudersverkiezin- gen in de raadsvergadering van gisteravond waren het de christe lijke groepering (vijf raadsleden) en de PvdA (drie leden in de raad) i die elkaar de zetels toeschoven. De overige drie raadsleden, van Ge- j meentebelangen, maar verdeeld over Gemeentebelangen Domburg (2) en Nieuw Gemeentebelang van Oostkapelle (1), hadden geen kandidaat naar voren gebracht. Het Oostkapelse Gemeentebelangen raadslid C. den Hollander zei het zeer te betreuren dat met Gemeentebelangen Domburg in dezen geen overeenstem" niing was bereilct en kondigde aan blan co te zullen stemmen De twee leden van Domburg's Gemeentebelangen kon den zich wel verenigen met de kandi. datuur van de heer A Don (pvda) maar hadden bezwaar tegen het feit, dat de christelijke groepering de eis had ge steld dat hun kandidaat A. Wisse (sgp) ook waarnemend burgemeester zou moeten worden. Dit betekende, dat bij de eerste stemming de lieer Wisse acht stem men verwierf terwijl er twee naar de heer L Wondergem (ar) gingen (de stem van de lieer Den Hollander .Dit moeten wij ten stelligste afwijzen', aldus de Domburgse spreker van Ge meentebelangen. ,wii zijn van mening dat een dergelijke eis en dan van een groepering welke zelfs een zetel verlo ren heeft nimmer gesteld mag wor den. Het 's onmogelijk mee te wer ken aan de verkiezing van een kandi daat waarvoor een dergelijke eis ge steld wordt, terwijl de kandidaat de staatkundig gereformeerde beginselen is toegedaan. Wij achten het voor onze gemeente van het grootste belang dat de waarnemend burgemeester iemand moet zijn die. wanneer hij als zodanig moet optreden, handelen kan zoals het overgrote deel van onze inwoners en Propaganda-avond houlen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens, ontbreekt ge heel'. De conclusies van de vereniging luiden dat de burgers onvoldoende worden voorgelicht over de hoeveelheid aanwe zige splijtstoffen, het aantal perso neelsleden. hun taakverdeling en hun 2045. Jame 30. Clapps F. men 60-100. dat zijn partij wilde meewerken aan de verkiezing van wethouders, die een groot aantal kiezers achter zich heb ben. .Hiertoe rekenen wij de PvdA en de chr. groepering', aldus de heer Do- nnnicus. .Door mee te helpen hun kan didaten te verkiezen menen wij dat de bestuursmoeilljkhedAn voor het grootste deel zullen zijn opgelost en kan ook het geschonden vertrouwen bij de inwoners weer terugkeren'. Uit de voorbesprekingen was het Ge meentebelangen Domburg echter geble ken, dat de chr. groepering de eis had gesteld dat hun kandidaat zonodig (ADVERTENTIE) Voorstellingen: 1030 (bel.io.)-12.30-13.J0-15D0-I63O-17.30w LEUVEHAVEN (bij Metro-station Bes) Tel:(010) 114287 Woensdag 2 september GOES Maria Magdalenakerk. 19- 20 uur: beiaardconcert door Sjoerd Tamminga. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Abdij. 20.30 en 21 uur: klank lichtspel. ZIERIKZEE Gereformeerd vere nigingsgebouw. 20 uur: causerie voor de gereformeerde vrouwenverenigln; chin HULST Bockhandel Van Geyt. 9- 12 en 13-18 uur: tentoonstelling wer ken van Jan de Rooden, Johann Rolf, Jan van der Vaart en V. van Willi gen tevens oude kaarten en gravu res van Zeeland en Vlaanderen. Burgerzaal stadhuis: tentoonstelling van edelsmeedwerk poppen en hout sneden. SINT ANN TER MUIDEN Voor malig gemeenteehuis 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken met Jos But en R. de Meester de Betzen- brouck. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, 1012 en 13.30-16.30 uur: tentoonstel ling scheepsmodellen, aardewerk, porselein en dergelijke BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: Winden waaien om de rótsen, 14 jaar. OPCAVEN VOO* Of INLICHTING IN OVM DEZE RUB&IEKi C. VAN OORSCHOT P/A PZC - VlISSINGEN TEL.01184.5144-TOESTEL 43 1 MIDDELBURG Op het kantoor van nwinciale waterstaat te Middelburg insdagmorgen namens gedeputeerde. staten van Zeeland het verbeteren van VLISSINGEN Volgens de de Monsterweg in de gemeente Borsele.! milieuhygiëne Zeeland voldoet de no. 36 tertiair wegenplan 1968. volgens vraag ingevolge de kernenergiewet bestek no. 15. dienst 1970 aanbesteed, tikel 15) voor een vergunning vr~ Van de veertien inschrijvers schreef kernenergiecentrale te Borssele van uc firma K. T. de Oude te Beirviiet als NV PZEM niet aan de benodigde bc- hoogste in met een bedrag van 176.000. palingen. In een brief aan de minister Laagste inschrijver was aannemingsbe. van economische zaken zet de verenl- drijf v. h. J. D. Janse te Middelburg ff'ng uiteen dat het hier gaat om de voor ƒ165.440. bepalingen opgesomd in artikel b van 'Jen en^ertsen k,rn'nS,ala,ies' splijtstof de financiële "zekerheid, I klei 40 mm opwaarts, laten: november. 12-90. io 4r'-ke! 6i van eenoemd besluit betreft d e de aanvrager stelt. april 14.10; bieden: november 11.00. april 14.00: geografische kil- "c voorlichting va.i de belanghebben- -riot, november 12,70, april 14.00. stemming igische omstandig-jde;jbur| d« VEILING ZWIJN DRECUT Andijvie 8532, spinazie 22—55. postelein 45— 57, uien 18—27. rodekool 7—22. spitskool 38— 40. Chlneeschekool 36—40. gele kool 12—22. groenekool 25—28, kroten 11—30. snijbonen 98181. pronkbonen 6892. stambonen 125— 167. spek bonen 99—108, «lokprlnsessen 175, eigenheimers 20—24. bintjes 14. spruiten A 71—73, B 64. D 56. sla A 1 16—32. bloemkool AA 59—68. A 34-53. B 24—43. C 17—24. me loenen 1GO160. komkom. 90 VEILING STAVENISSE Aardappelen bintjes gewone blok 1 14.80— 15.00, bintjes gewone blok 2 14 10, bintjes ge wone apart 12.00—10.30, bintjes bonken 2 10 00 —9.30. bintje» drielingen 6.00. Aanvoer 2238 kisten. 4 plus 15. krom 15. tomaten A 2.993 00. C 2.65—2.70. selderij :lle 14-17, Trlomph de Vlar.na Grieve 11-». Zoutewelte 20— v. 10—20, Tydeman 28—39. prul- laarbij remmend gaat wen Gemeentebelangen wilde wel op de heer Wisse stemmen, als de christelijke groepering haar eis zou laten vallen. Dit was echter niet het geval. Voordat tot de stemming werd overge gaan spraken ook de heren Don na. mens de PvdA-fractïe en L. Wonder- :em. namens de chr. groepering. Voor u meneer de voorzitter' zo richt te de heer Don zien tot burgemeester F. G. Sprenger, ,za3 het verheugend zijn dat, als de voortekenen ons niet bedriegen, u een meer homogeen be stuurscollege leiding moogt geven'. De heer Don vond het geen zin hebben stil te staan bij de achterliggende jaren. .Maar het is toch wel juist te consta teren, dat uit de tegenstelling, uit het botsen van de meningen iets positiefs :s geboren, namelijk het willen samen gaan, het wildon luisteren, het wilden meedenken over en 't meebouwen aan een leefbaar Domburg in de ruimste zin'. De heer Don verklaarde tenslotte dat zijn fractie de kandidaat voor het wet houderschap van de ehr. groepering had aanvaard en bereid was tot .een meer dan loyale samenwerking'. .Wij kunnen en mogen stellen' zei de heer Don nog, rta* de raad het wenselijk acht dat taken het college van burgei ster wethouders duidelijker worden af ge, balcend door aan de bestaande por tefeuilles van openbare werken en onderwijs die van financiën en ruim telijke ordening toe te voegen'. De heer Wonder gem introduceerde de nieuwe fractie ,cl samengesteld uit .Het urtgangsDunt wJ ik ook hier graag stellen: een gezamenlijk beleid geba seerd op het evangïiie, gericht op het welzijn en de leefbaarheid van de ge hele plaatselijke samenleving'. Ten aanzien van de achterliggende .stormachtige periode'* waarover de voorzitter had gesproken, merkte hij op: ,Wij. zijn van mening, dat het be slist anders kan en het ook anders moet'. Ook de heer Wondergem drong aan op een d'ildelijke afbakening van de portefeuilles in b en w. Met nadruk wilde de heer Wondergem vaststellen, dat de chr. groepenng geen program- ma-college wenste samen te stellen, ,wat zou betekenen dat een politieke derheid uit de raad een program de komende vier jaar opstelt dat het college van b en w moet uitvoeren. De niet to het college vertegenwoordigde fracties zouden daarmee voor voldon gen feiten worden gesteld'. Hij deelde tenslotte mee, dat men na langdurig overleg in de fractie had besloten dó kandidaat van de PvdA als wethouder te aanvaarden. Direct nadat de uitslag van de stem mingen bekend was spraken de he ren Wisse en Don een dankwoord. Vooral dc heet Don toonde zich erkentelijk voor het vertrouwen, dat een zo grote meerderheid van raad hem geschonken had. Burgemeester Sprenger feliciteerde de nieuwe wethouders en richtte zich ook nog even tot de heer Den Hollander om hem te danken voor wat hij ais wethou der voor Domburg heeft gedaan. Burgemeester Sprenger leidde na de iglng van de nieuwe raadsleden eerste vergadering van de nieuwe raad in met een kort woord, waarin hij er op wees dat Domburg voor de uit voering van diverse plannen staat, wat financieel heel wat zorgen zal meebren gen. Domburg gaat nu de periode te gemoet van de bestemmingsplannen. Andere punten die de aandacht zuilen vragen zijn de plannen van het Badho. tel, de verenigingsgebouwen sportter- •einen en de nieuwe bijzondere school te Oostkapelle. Als een van de leden, die het langst zitting in de raad hebben beant woordde mevrouw M. Vaandrager van 't Hoff (gemeentebelangen Dom burg) de toespraak. Beëdigd werden achtereenvolgens de haren A. Coppoolse (ar), W. N. van Nleuwenhuyzm (ch* A, Wisse (sgp), L. Wondergem (ar). S. Lous (ch), A. Don (pvda), A. gchuiling (pvda). A. A. de Troye (pvda), mevrouw M. Vaan drager-van 't Hoff gemeentebelangen Domburg) en de heren C. A. Domina- cus (gemeentebelangen Dojjjburg) en C. den Hollander (nieuw gemeentebe lang). De Evangelische Oomroep houdt vrijdag 11 september 'n propaganda-avond in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Tijdens de- het zang- en kinderkoor ,De Lofstem' uit Arnemuiden op het programma. De samenkomst begint om zeven uur. NOGMAALS OPEN DRIVE Het succes van de zomeravonddrives van de Middelburgse bridgeclub ABC is voor het bestuur aanleiding geweest dit sei zoen nog eenmaal een open "zomer"- avonddrive te houden. Deze drive is vast gesteld op aanstaande donderdagavond om kwart voor acht In restaurant het Stadhuis te Middelburg. Volgende week donderdag start ABC met de clubcom petitie. MIDDELBURG Hengelwedstrijd De hengelsportvereniging Middelburg hield dezer dagen een avondlijke vis wedstrijd langs het Nollestrand te VLis- singen. Ongeveer 65 vissers deden er aan mee. De vangst was onder meer 30 bovenmaatse tongen. In café Huvers te Kaapduin vond de prijsuitreiking plaats De uitslag was: 1 J. de Groot, twee vissen, 950 punten; 2 C. Franke, twee vissen, 930 punten: 2 T. Uil twee vissen. 890 punten; 4 J. Neufeglise, drie vissen, 880 punten; 5 H. den Extier, twee vissen. S30 punten: T. Wolf. drie vissen. 775 punten: W. Antheunrése. twee vissen. 680 ptn; B. Cal jouw. twee vissen. 450 punten; 9 T. Vinke, een vis. 430 punten; 10 A. Slootmans, twee vissen, 420 punten. Ikonen-expositie twee dagen verlengd MIDDELBURG De tentoonstelling van Russisch ikonen in boekhandel Van Bentliem en Jutting te Middelburg verlengd tot en niet donderdag. De positie, die or "J-~ alle landen van West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. Op woensdag en don. derdag. van 9 tot 6 uur kunnen liefheb bers van ikonen du» nog op de tentoon stelling terecht. i. i ae vermelding Evangelische Omroep andere gemeente dan iforséle de st.uk- den gelegenheid te geven aan de aai ken komen raadplegen zijn dus niet I?JKSKeVte^ JZZ. *32"ükiw K. ik 80 31. 70 28-34. 65 23-25. voldoende geïnformeerd, aangezien vol-' raPI,ort kennis te nemen, gens de bepalingen van het T-'- mondeling wa* «ver* Aanrijding Op het kruispunt Westvest-Oosterschel- destraat te St.-Maartensdijk had een aanrijding plaats tussen de bromfietsbe rijdster mejuffrouw P. en mejuffrouw Van O. Dokter v. d. Bil verleende eerste hulp. Hij achtte het noodzakelijk juffrouw P. naar het ziekenhu.s te ver voor een nader onderzoek. vermelding "e ei zijn "wel opgenomen en geologise volgens vereniging nov. kalm. april prijshoudend: openstaande veiligheidsrapport, maar niet in de aan vraag. Dit een onderzoek van de ver eniging bleek, dat dit veiligheidsrap port niet in gemeenten als Arnemui. den en Vlissingen ter inzage ligt, wel echter in Borsele: .Burgers, die in nd: sr d'- buret0 0 men in he" duidelijk minder volledig dan hem vol. positie»: 28 aug.: nov. 17. april 2272. 31 aug. gens de wet toekomt. De verenigingnov 17, april 2303; ochtend call, geen omzet. VEILING SINT-ANN ALAND 1 septemLer Aardappelen: doré blok I 21.- 22.30, drielingen 12.50. kriel 18.-:k-kkcrlan- der blok I 19.-. apart 18.6012,00; eigefthci- ewoon"" 12.26—1400* knel' »,90. erzoekt de minister de aanvrage, zo als deze thans ter visie" ligt, te doen aanvullen met dc door wet en besluit VEILING KRABBENDIJKE EN OMSTR. I september James grieve: I 80 18. 70 17—20. II 80 17, 70 15.20—18. 65 11,70—15.20. 60-70, 44.] 11.70, III g I, 70 51. 65 4 igezie u oeslt veiligheidsrapport alleen ter visie in de gemeente van vestiging kern: natal la tie De vereniging kwam voorts tot de conclusie, dat de in artikel 6c ge vraagde opgave van de hoeveelheid splijtstoffen, die ten hoogste te ger tiid in de inrichting aanw zal zijn, geheel ontbreekt. Eveneens is afwezig de globale opgave van het aantal personen, dat bij nor. maal bedrijf in de inrichting werk zaam zal zijn, alsmede een opgave van het aantal deskundige en an dere leden van het personeel, dat rechtstreeks bij het vrijmaken van kernenergie betrokken zal zijn en j- jggj'-ge taakv— isleden. _.A van i fen wil ontdoen (artikel 6f en 6g) aldus de brief van de vereniging r VOl- ,aPI'u' 1 HCliaw IV uvilivu, luit het'reeds mondeling was overeengekomen '5—16, II gr s:e ligt met ,le directeur van de directie kern- 26—29, 70 34- vïn de energie van het ministerie van econo- 26; 70 31. 65 v<"' uc ""-jfhe b— st—an 70 Aanstaande zaterdag Ook korpsen van buiten Zeeland KWADENDAMME Zaterdag organiseert de muziekvereniging ,Con Affezione' te Kwadendamme een nationaal federatief marscon cours onder auspiciën van de Bond van harmonie- en fanfare verenigingen in Zeeland. Voor dit concours hebben zich in totaal een 18 muzikale combinaties opgege ven. Een aantal daarvan komt uit Zeeland- Het merendeel van deze groepen zijn tamboer- en hoorn blazerskorpsen. Er nemen ook en kele Zeeuwse fanfare-orkesten deel. Zo hebben .St-Ceaeilia' uit 's-Heeren- hoek, .Euphonia' uit Goes en .Vlijt en Volharding' uit Souburg ingeschreven, evenals Mozart' uit Versoke en ,Con Affezione', het organiserende korps zelf. .buitenlandse' korpsen komen uit WALCHEREN VLISSINGEN ,J. Henry Dunant' bezoekt Zeeland VLISSINGEN Het hospitaalschip vi het Nederlandse Rode Kruis, do J. Hen ry Dunant', maakt volgende week een vakantietocht met 72 chronisch zieken en bedlegerigen. Tijdens deze tocht wor den onder andere enkele Zeeuwse plaat sen aangedaan. Op 7 september vertrekt men uit Vlaardingen naar Werkendam van waar uit men de volgende dag koers zet naar Middelburg. 9 september gaat de tocht van Middelburg naar Sas van Gent. Deze haven wordt tien september verlaten en gaat men via Bei Zoom weer terug naar Vlaa waar 12 september ontscheept 2 den. Jeugdwerk komt op gang miscne zaken. gr 15—22: tydeman'! 34—37. 65 27—29. 60 18—20. II 80 III gr 19: tr de viennez I 80 37—40. 70 K—37.40. 65 34.30—36.20. III gr 22: br d" amanli»: I 70 16. 60 17. 50 11.20. elapp'B fav.: I 75 32. 65 28. 60 26. 55 O. 50 13 50—14. III gr 9—11; reine vicL: 1 73. n 43., {Trof 52. fabr 6—25; r. cl. d'althan: grr>( 64. öubb. bonen pr.: I 1.19; b. de louwln: I 75. II 38. VEEMARKT ROTTERDAM 1 september. Aanvoer: totale aanvoer 2911. weekaanvoer 4293, slachtrunderen 175. ge- bruiksvee 549. vette kalveren 125. graskalve ren 184. nuchtere kalveren 1387. paarden 4. schapen of lammeren 445. bokken of geiten 42; prijzen p kg: extra kwaliteit 580545. eer- ste kwaliteit 440—480. tweede kwaliteit 396—1 420. derde kwaliteit 375—385: vette kalveren p kg: eerste kwaliteit 365—380. tweede kwa-j llteit 355—365. derde kwaliteit 345355: stie ren p kg 450—525. worstkoeien p st 370383. kalf- en melkkoeien p st 1100—1600. vare-j koeien p st 775—1225. vaarzen p st 924—1100. pinken p st 674—900. graskalveren p kg 275— 450. nuchtere kalveren p st 145180. me*tkal-i veren p kg 240—360. schapen p st 65—105. lammeren p st 100—135; toelichting; (resp aanvoer - handel - prijzen): slachtrunderen als vorige week. slepend, als gisteren; melk koeien'groot redelijk, onveranderd, vare koeien gewoon, kalm. prijshoudend, vaarzen en pinken als vorige week. matig, ongewij zigd: graskalveren iets korter, rustig, gedrukt prijs: vette kalveren ruimer, willig. ontvangst vain juryleden, bestuursleden, dirigenten, tambour-maitres en dirigen ten in ,'s Lands Welvaren' door het gemeentebestuur van de gemeente Bor sele, waartoe Kwadendamme sedert 1 januari behoort. De diverse korpsen komen uit in ver schillende afdelingen. De deelnemen de drumbands moeten hun tam- bour-maitre niet meegerekend minstens S leden tellen. Men moet een .loopmars' en een stil staande mars uitvoeren. De jury let niet alleen op de muzikale uitvoering van de marsen, maar ook op het klankge halte, het tempo en het ordelijk en ge richt marcheren. Voor het concours zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld, onder meer door de gemeente Borsele. Het te voor het eerst dat ,Con Affe zione' zich heeft belast met de organi satie van een dergelijk concours. Voor- ritter J. Uitterhoeve (hij bekleedt die gronden schriftelijk bezwaren tegen het functie zowel ij het Kwadendamse lenen van vrijstelling bij het college van bur- korps als bij de Zeeuwse bond) noemde: gemeester en wethouders indienen, het aantal verenigingen dat heeft inge- Middelburg. 2 september 1970. schreven .groot, en buitengewoon ver- ->e burgemeester voornoemd, heugend.' drs P. a. Wolters. Officiële publikatie MIDDELBURG Verzoek plaatsing tijdelijk gebouw. De burgemeester van Middelburg maakt be kend dat door de directeur van de dienst gemeentewerken een verzoek ls ingediend voor het bouwen van een fietsenberging bij het schoolgebouw op het perceel Rozenburg- laan/Buitenhove. Het bouwplan, waarvoor de bouwvergunning wordt gevraagd, voldoet niet aan de voor schriften van het bestemmingsplan Dauwen- daele.I, uitwerking I. blok 3 en 4. Hiervan kan echter op grond van het bepaal de in artikel 17 van de wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling worden verleend voor een termijn van ten hoogste 5 Jaar. De bouw en situatietekeningen van dit bouwplan lig gen met ingang van 3 september 1970 geduren de 14 dagen voor een leder ter inzage op de afdeling algemene zaken, kamer 15 van de ge- IN DE VLISSINGSE RAAD PLEIDOOI VOOR COMMISSIE MILIEUHYGIËNE i stro: lucernehool. geperst f 175.- - aantal wethouderszetels op vier bepaald bleef. In de discussie voorafgaande aan de wethoudersverkiezing had de heer Bannink nog opgemerkt dat hij het be treurde dat er geen vooroverleg was geweest. ringen van deze commissies openbaar zouden zijn. Voorts wilde hij net lid maatschap van de commissies niet al leen voorbehouden aan raadsleden. Vol. gems hem moest het ook mogelijk zijn om deskundige burgers daarin op te ne men. Op die mamer zou men, naar zijn mening, de bevolking meer b(j het be stuur kunnen betrekken. De heer Bannink stelde dan ook voor VLISSINGEN In Vlissingen wordt hard gewerkt om het jeugdwerk in het kanttekeningen komende seizoen op gang te krijgen, kwamen •monteel voornamelijk op de jongeren tot 13 jaar gesnikt. Deij,;- clubhuizen ,Dc Globe', .Het Buut', ,DelDe lleer j M- Bannink stelde namelijk Shjep en het nieuwe gebouw op het dat )uj graag zou zien dat ue vergade- VCB-terrein in Iammerenburg zijn de- ---- ze week open huis voor de kinderen Iedere dag van vier uur tot half zes 's middags oni kennis te maken met de mogelijkheden die een dergelijk club huis htm kan bieden. Onderdelen van het startprogramma zijn verder spelen en een straattekenwed strijd aanstaande zaterdag op het stad huisplein (aanvang twee uur) voor kin. deren tot 13 jaar. Jongens en meisjes wonden bij de spelen gesplitst en on derverdeeld in vier leeftijdsgroepen. Ze kunnen zich onder meer uitleven in bus- sengooien, ezeltje-pnk, dobbelen, ring- werpen, ballonnen blazen, kegelen enzo voorts. Op woensdag 9 september treedt in ge bouw 't Anker de goochelaar Ali Ben Lux op. De volksdansgroep .Sjops' van de Sloep geeft dan tevens demonstraties, terwijl de kinderen ook zelf aain volks dansen kunnen meedoen. De nnddag be gint om half drie. Ook zullen dan de prijzen van de stadhuispleinspelen en de straattekenwedstrijd worden uitgereikt. VLISSINGEN installatie van dc Vlissingse de verkiezing van (1e wethouders, waar bij alles bij het oude bleef, wachtte do raadsleden alleen nog een reeks be. noemingen in de vaste commissies van'Hi/j zei er weinig voor te voelen om au advies on bijstand en andere commissies nog een schijngevecht te gaan leveren. De raad volgde hierin zonder uitzonde- Voor hem behoefde er niet gestreefd ring de voorstellen van b en w. Enkele! te worden naar een afspiegelingscollege, "ij deze commissies hij keek liever naar de bekwaamheid ijde van de voor hetI van de wethouders. De heer De Priester eerst in de Vlissingse raad optredende vertelde dat de kwestie van een voor- overleg een bijzonder punt van discussie in de PvdA-fractie was geweest. Men had zich afgevraagd of men als groot ste partij daartoe hot initiatief had moe ten nemen. Wel had zo'n vooroverleg naar de mening van de PvdA dan open. baar moeten zijn. Om verschillende re denen had men er tenslotte vanaf zien. Nadat de wethouders Ch. J. GiUnsen Verschage (pvda). I. Filius (cop), F. G. Smit (pvda) en G. J. Janse (ccp) wa- ing van NHHH den een tijdelijk karakter te geven, zo dat er over enige tijd wijzigingen in aangebracht zouden kunnen worden. Tenslotte pleitte hij nog voor de instel, ling van een commissie voor milieuhy giëne. De heer A. v. d. Maas (rpcu) zei een commissie voor milieuhygiëne op zijn plaats te vindenmaar deskundigen van buiten de raad in de commissies achtte hij bezwaarlijk. Burgemeester drs D. Roemers ant woordde hierop dat er een preadvies betreffende 'n commissie voor milieu hygiëne in de maak is, terwijl ook de op-ribaarheid van de commissies bin. nenkort aan de orde zal komen. In beginsel staat het college niet af wijzend tegenover nlet-raadsleden ln commissies. De bui gemeester merk te voorts op dat ae raad te allen tijde bevoegd is om veranderingen in de commissies aan te brengen. Burgemeester Roemers was de verga, dering van dinsdagmiddag, na de beëdi ging en installatie, begonnen met de raadsleden geluk te wensen met hun be noeming. Het verheugde hem dat er ook weer een vrouw, mevrouw M. M. Schee pers. Voet (ccp). in de raad vertegen- I woord;gd was Voor haar op tafel lag i een bos bloemen. Voorts sprak de bur gemeester in zijn inleidend woord over het raadslidmaatschap als zodanig en I wees er onder m.jr op dat de verant woordelijkheid van een raadslid ln laat.i ste instantie altijd bij hem zelf ligt. Over het aantal wethouderszetels was! centreerd in het .Don Bosco'-gebouw. De officiële clubbezighieden beginnen overi- Ens officieel op 7 september. Aanstaan- zaterdagavond kunnen 13- tot 16-ja- rigen terecht in ,Het Buut' waar dan een disco-avond wordt gehouden. De activiteiten zijn in handen van het hervormd jeugdwerk en het bijzondere gezins- en jeugdwerk, welke stichtingen al sinds vorig jaar ook samenwerken met het op te riohten wijkcentrum Paauwenburg. ARNEMUIDEN Benoeming MIDDELBURG De heer J. J. Mar- teljn uit Arnemuiden is benoemd tot secretaris van de kring Zeeland van het Nederlandse Rode Kruis. VISMIJN COLIJSSPLAAT 1 september. Exportgarnaien 3356 kg 1.70—1 2,25. pellerij garnalen 215 kg 1.71—2,10; bot 54 kg: schol 454 kg; tong 209 kg; paling 198 kg; herder 32 kg; tarbot 1 kg; visiever 1 kg; ongesorteerde vis 54 kg. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE EN OMG.j 1 september. Bramen Industrie I-n 300211, f JSWS,"ÏÏÏS achter de tafel te zitten. De vier wet- maten p krat van 6 kg. Ia 324. houders spraken ieder een kort dank. woord. In de rondvraag vroeg de heer A. A. Gillissen (wd) aandacht voor de ver keerslichten bij de Keersluis, die ook bij een geslloten brug met dezelfde frequen tie op rood en groen zouden blijven- springan. Wethouder Smit zegde toe dit met de commissaris van politie te zul. len bekijken. De heer G. van Slu.js (ccp) maakte van de rondvraag gebruik er nog eens nadrukkelijk op te wijzen dat over de verdeling van de wethouderszetels geen enkel vooroverleg was geweest tussen CCP en PvdA. De heer Bannink verklaarde dat zijn mede- raadslid voor D '66. de heer L. A. C. Soeters. met op deze vergadering aan wezig had kunnen zijn. daar hij een belangrijke afspraak had met een bui tenlandse relatie. De uitnodiging voor de raadsvergadering was pas een week van te voren gekomen en toen stond die afspraak al vast. Burgemeester Roe mers merkte op dat de heer Soeters al lang wist dat de raadsvergadering op dinsdag werd gehouden, behalve de aan. vangstijd, maar het is al jaar en dag gebruikelijk dat de Vlissingse raadsvei- B en w van V hsslngen' gadenngen om twee uur beginnen. hebben besloten over te zaan tot def:- Afsluiting lEalslruuf op zaterdagen definitief Mevrouw Scheepers dankte voor de haar aangeboden bloemen, maar sprak de hoop uit dat zij verder gelijk zou worden behandeld als de mannelijke raadsleden. De ourge- meester verzekerde haar dat. hebben besloten over te gaan tot defi nitieve afsluiting van de Waistxaat op zaterdagmiddagen tussen 13.30 uur en 18.00 uur. Gedurende de afsluitperiode is het winkeliers toegestaan goederen op de openbare weg uit te stallen. De de. füiitieve afsluiting gaat zaterdag 5 sep- I tembar hl (ADVERTENTIE) «0, Tafeltennisvereniging Middelburg-Zuid De steeds sterker spelende A. Geervliet legde in een zevenkamp senioren met 5 overwinningen verdiend beslag op de le plaats. Resultaat overigen: A. v. Sluys (4), J. Jongh Visscher (4), mevr- L. Hersman (4), J. v. d. Voorde (2), en G. de Graag (2) en Ch. Landré. Carla Nijeboer bleef in een zeskamp junioren de baas over de overige spe- (e)l(s)ers. Joke Roelse liet zich alleen door Carla verslaan. Klassering overi gen: Richard v. d. Sande (3), Christa Slinger (2), Johan Sim jouw (1) en Jem en Gunst, die alhoewel zeer ver dienstelijk spelend ditmaal met tot winst kon komen. In een sterk bezette vijfkamp behaalde Eddy Tuik de volle winst, gevolgd door Danny Schuilwerve (3), Anke Boonstra (2), Hans v. d. Zwam (1). en Peter Brakman. In een aohtkamp gaven niet minder dan 6 spe(e)l(st)ers elkaar niet veel toe. Su zan Kuijs Simone Snikkers en Anita Brakman behaaiden elk 5 overwinnin gen. Ineke v. 't Veer werd met 4 pun. prs£houdend:" nuchtere kalveren groot. vlot. ten 4e, terwijl Heintje Meijs en Rudy iets stijver: schapen en lammeren groot. Ie-, v. Osselaer elk met 3 punten de 5e vendlgt onveranderd, en 6e plaats bezetten. Hans Joosse en J - VEILING ZUID-BEVELAND GOES 1 september. Blokveiling: bramen in doosjes p kg I 192—232. II 152; bramen (4 kg per krat) I en II 200—211; tydeman's kl I 80-90 24, 70-80 29. 65-70 26—27. 60-65 17, D 11 70: Jamea grieve kl I 80-90 17. 70-80 15. 20—17,50. 65-70 11.70— 15,30. 60-65 11.70; benoni kl I 80-90 38. 70-80 48. 65-70 26. 60-65 10.50. 55-80 10.50. D 10.50; clapp's favourite kl I 75-85 35. 65-75 32. 60-65 2932. 55-60 25; tr. de vienne kl I 80-90 31 —32. 70-80 30.95—33.80, 65-70 31^0-33.10; ge-1 wone veiling: tydeman's kl I 80-90 2431,1 70-80 27—39. 65-70 23—31. D 11.70. kl H 00-90 17—19. 70-80 22—26, 65-70 11.70—17. 60-70 11.70 28:bênoni kl I 70-80 41—52. 65-70 24—41. 60-70 10,50—24. 55-60 10.50. D 10,50. kl II 70-80 20 —42. 65-70 15.20. 60-70 10.50. grof 15—19: Ja mes grieve kl X 80-90 15.20—19, 70-80 1S.20— 19. 65-70 11.70—18. kl II 80-90 t.m. 60-65 11,7016; James grieve llred kl I 80-90 15.20 —17. 70-80 15.20—17. 60-65 11.70, kl II 80-90 t.m. 65-70 11,70—15.20; James grieve neuman kl I 80-90 15,20. 70-80 18. 65-70 15: zigeunerin kl I 75-85 10.SO, 65-75 12—13. D 8.30. kl II 75-85 10,50—13. 65-75 13: mank*s codlin kl I 65-70 19. 5560 7.60: precose de trevoux kl I 60-65 31. 55-60 13.60. kl II 75-80 19. 65-70 23. 60-65 17.80. 55-60 13.60; clapp's favourite kl I 75-85 29. 65-75 28—30. 60-65 25—33. 55-60 20 -35. kl II 75-85 29-34. 65-75 32-34. 60-65 29—33. 55-60 19—23. grof 13—18: tr. de vienne kl I 80-90 29—32. 70-80 27—40. 65-70 22—37. kl n 80-90 27. 70-80 22—29. 65-70 24—27. grof 1422; br d'amanlis kl II 60-70 15. 50-55 13; jutten kl II 60-70 85. 55-60 72. 50-55 50. 45-50 1222; totale aanvoer bard fruit 13300 kisten: pruimen: reine victoria I 2187. n 20-40. grof 13—74. fabriek 6—29 en d; belle de louvaln I 43—78, II 8—50 en d. grof 19—63. fabriek 38 en d. gescheurd 1437v Jefferson I 6384. n 13—29. grof 27—29. fabriek 7—8; burbank I 46. II 23. grof 23. fabriek 15: Warwick droo-, per grof 45: abrtkoospruimen grof 4563. fa briek 16: diversen: dubb. pr.bonen n 117, UX 86: druiven I 200. BEURSBERICHT MARKT GOES 1 september. Granen, zaden en peulvruchten: tarwe, boerenschoon af boerderij, basis 17 pet 35.35.65 p 100 kg; gerst 16 pet 31,- 36.50 p 100 kg; haver 15 pet 27.1 30.- per 100 kg: erwten (kleine groene) 45,- -1 1 52,- p 100 kg: schokkers f 50,1 56,- per 100 kg. capucijners 55.1 61.- p 100 kg. excl. btw: vlas: de kg prijs voor ongerepeld weinig discussie. De heer E. de Priester vlas bedraagt 2552 cent: gerepeld 25—37 ct (pvda) merkte op dat nooit was eeble- P kë: voor afwijkende partijen wordt 22—25 ken dat vier wethouders te veel was, cent p kg betaald, beide vanuit de schelf op terwijl een vijfde wethouder hem. niet auto geleverd. excL btw-; "!en;, onafgestaart nodig leek. Alle andere fracttevooreit- °P auto geleverd O.lW O.ri p kg. excl-^bt* ters waren het daarmee eens, zodat het;hooi VOOR DE VOLGENDE VA KANTIE. VOOR DE DURE DECEMBER MAAND VOOR STRAKS spoort u zonder rompslomp, spoort y eenvoudig op uw aankopen per week (kuit u mee doen wat u wilt) 1 200.- p 1000 kg; tarwestro. voor wlnterle- vering 100.- f 110,- p 1000 kg; gertestro voor winterleverlng 110.- 110.- p 1000 kg; haverstro voor winterleverlng 80,- - 90.- p 1000 kg; erwten- en schokkerstro voor winterleverlng 110.- 120.- per 1000 kg. voor alle noteringen geldt op auto geleverd, excl. btw; eieren: de elerprijs be draagt 1,30—1.3814 per kg. afhankelijk van het af te leveren kwantum, excl. btw. VEILING WALCHEREN MIDDELBURG 1 september Aardappelen; eerstelingen bon ken 14—16. grote 14—15. bintje bonken 12—16. grote 12—15. drie!. 3—6; meerlander grote 12: lekkerlander grote 15—16. koopm. bl. grote 11 ton. i doosjes I 217—236: kroetappeien wit 6: to maten p krat van 6 kg. Ia 324. Ib 349. Ic 248. rest doordraai; appelen - peren. James grieve 180 15. 170 16. 163 15. 1180 15. 1170 15—16. 1165 en 1155 11.70. grot 6; tydeman, e.w. 185 26. 175 33. 180 21—28. 170 28—33.; 165 23—28, 160 15—21. grof 14; manks codlin 170 17. 1170 16. 1160 15: benoni 165 46. 160 26 —30. 155 10. 1170 15. 1165 15. 1160 15. IISS 10. grof 617: grieve llred 1180 15. 1170 1516; grieve neumann 180 17. 170 16: clapps fav 175 29. 165 29—30. 160 27 155 19. H75 19-26. 1165 26—27. IieO 24—25; IIS5 17. lid 13. grof 14. fijn doordraai, noz 175 29. 165 30. 160 23 155 20. triomphe de v 180 2836. 170 30 -36. 165 28—33. 1180 22—24. IT70 25—28. 1165 23—26. grof 15—18: br de cierode 170 30. 160 20. Hd 15. grof 13. fijn doordraai: br d amanlis 170 14.30. 160 15. 1160 14. lid 12: precoce de trev. 1G5 18. 160 22. IS5 1819. 150 13. UW BEWMT UBtPBRSl... •34- literfles in de p^js-sbs /UW! UBFST z CHATHE THEE BUILTJES Q<t>oL formc>C& GrzoorHWoeL$p#tJ3 3 rollen REP BAND' pe eenre dwrnawKGRs pittig gekrvid 450gramspek PC ORJ&Heie GEIWKR-4» KOEK S3' incteprgs-slog /o uenscH/ueNoesoopreN BABY VOEDING W tueek'nqttéek tót 5 6PU&V U///ZST „vJENA" uuruöstB STEELPAN Mcmale 57 pxcee&z za eewe MASSA /MFORT CORNED BSAF Wik a340g/wn ce ccwpcere maalwi/p LOWL vaxmhmd pa- Wik oexsrmre s6vter/nu,zem STRUKPWNI OVERTREK per stuk 3GO grZAM PRACHTIGE RB#H44S GARBOfMPE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 5