fsi m m m 32 SPAREN.... Sas van Gent blijft toch meespelen in ,De Braakman' 5 MARKTBERICHTEN AANVRAAG KERNCENTRALE STRIJDIG MET BEPALINGEN' t. Landbouwhaven in Colijnsplaat voor de sportvisserij NOORD-ZEELAND Dreischor versloeg Renesse met 3-1 Goes krijgt nieuwe brievenbussen NATIONAAL MARSCONCOURS VAN ZEEUWSE BOND TE KWADENDAMME Raadslid K. L. V. Willaert van Hulst overleden U MAAKT ZELF MEUBELEN? FINEER Doe-het-zelf-centrum P. VAN ZOEST I voc BU JAC. HERMANS PRIJS-SLAG ZEG MAAR 500 GLD. PER JAAR COCACOW STOPHOEST SPECULAAS mwmmWl JAG HERMANS PRWS-SLAG i jENSDAG 2 September 1970 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN p*OY'NC,ALC zeeuv/se courant RAAD VERWIERP ADVIES B EN W L. DE MEIJER: ,BLIJ ZIJN DAT ZE ONS WILLEN' Vereniging Milieuhygicne: [dienst. Daarbij bleek, dat de huidige re- Verbetering Monsterweg te Borsele aanbesteed MIDDELBURG Op het kantoor van de provinciale waterstaat te Middelburg is amsdagmorgen namens gedeputeerde: staten van Zeeland het verbeteren van VLISSINGEN Volgens de vereniging de Monsterweg in de gemeente Borsele.milieuhygiëne Zeeland voldoet de aan- no. 36 tertiair wegenplan 1968. volgens vraag ingevolge de kernenergiewet (ar. *-- i5_ dienst 1970 aanbesteed tikel 15) voor een vergunning voor de Brief aan minister economische zaken reling in leder geval nog tot 1975 door-van de veertien inschrijvers schreef kernenergiecentrale te liorssel Ci I B I loopt en dat uittreden alleen mogelijk is als daarbij rweoaerde van het totaal aangesloten bevolkingsaantal is betrok ken. |De raad ging akkoord met de nieuwe opzet van de afvalwaterleiding door de VAN GENT Een kleine meer-1 kanaalzone, mits de drie deelnemende eid in de gemeenteraad van Sasgemeenten elk drie vertegenwoordigers Gent heeft zic'i gisteravond op het j„ ppsluur krijgen en één vertegen- punt gesteld dat een kleine ver- Woor<liger j„ |iet dagelijks bestuur. Bij nwoordiging in het reorcatieseiiap behandeling van dit agendapunt uitte Braakman beter js dan helemaal de heer Boekstael bezorgdheid over het i vertegenwoordiging. Met zeven te- feit dat de industrieën proberen hun af- ■ics stemmen verwierp de raad dan valwater zoveel mogelijk langs andere hef advies van liet college om hele- weg te lozen. Hij was met name bang,' dat de kanaalzone ook dit jaar weer ge confronteerd zal worden met de stank van de westelijke rijkswaterleiding. Bij de behandeling van de ingekomen Ig VOO ;le vai firma K. T. de Oude te" Beirvliet alsI NV PZEM niet aan de benodigde hoogste in <met een bedrag van 176.000. palingen. In een brief aan de minister veiling botterdam igenhelmers Gr 17—26. bintje» Gr 13—17. an- _ijvie 13—31. bloemkool 6»ip bak 52—75. 8 rt p bak 46-«. 10 at per bak 31—48, dubbele bonen II a 130—161. pronkbonen 8086. rodo- kool 6—10. snijbonen 153—194. spitskool 36— 42. kroten 20—30. grote peen 12—20, postelein 151—62. prei 4853. selderij 10—13. sla 14—32. voldoende geïnformeerd, aangezien vol-l AnanaR G gt p bak i64_i8i, i m p bak 156— gens de bepalingen van het besluit het JH2 g p bal: 129—159, oog meloen it p veiltgheidsrapport alleen ter visie ligt bsfc 14917Ji 8 st p bak 138—153. 10 st p bak in de gemeente van vestiging van de, m_J32. Reinc ciaude d'Althan 95-104. Reine kermnstailatee. I Victoria 70—114. Franfcenthalers 220-250. De vereniging kwam voorts tot de .rri,en Ia 3!5_320i j b K^_3io. 1 c 265. conclusie, dat de m artikel 6c ge-I vraagde opgave van de hoeveelheid veiling stavenisse splijtstoffen, die ten hoogste te €fii-Aardappelen bin*.je3 gewone blok 1 14.1 ger t.jd in de inrichting aanwezig I5 ,w bintjes gewone blok 2 14.10. bintjes ge- —tbreekt. Ef^eaaj' zal zijn. geheel ontbre li uit het bestuur van het recrcatie- ücd tc stappen, aangezien Temen de gemeente Sas van Gent slechts p van de acht bestuurszetels gunt. en w van Sas van Gent achtten deze Overheidspositie geen waarborg voor i goede samenwerking en een effi- pt bestuur. t raadslid L. de Meijer (gb) hield f vurig pleidooi voor het aanvaar. I van de drie beschikbare zetels. Hij dat Sas van Gent eigenlijk blij fcst zijn dat Terneuzen hen er bij He hebben, omdat het eigenlijke re- Etiegebied volledig' op grondgebied q Terneuzen ligt. Verder maakte hij jdelijk, dat het belang van de recrea- jvoor liern erg zwaar woog. De heer Boekstael (confl liet soortgelijke ge- Ben horen. Ais belangrijk punt noem- hij bovendien, dit het terugtrekken r Sas van Gent wel eens een eerste zou kunnen betekenen naar een .jke bevoogding door andere ge- de Beleir zei dat college zich had laten leiden door (overweging, dat de gemeente rustig t eigen gedeelte van de Braakman de recreatieve zin zou kunnen ont kleden als men buiten het beheer- hap bleef. In het tegenovergestelde tel zouden ook de partners mee gaan Men over het Sasse grondgebied. De er M. de Groff (pvda) zei dat zijn ictie van het al of niet meedoen geen Iszaak wilde maken. Wed wilde hij Hen waarom Terr.cuzen zo op de 5-3 rhouding was gebrand. Burgemeester A. J. den Boer verklaarde, dat Ter- II zen voor zichzelf de zetels van de crmalige gemeenten Hoek en Bier- jet had geclaimd. De heer De Meijer id in dit verband al eerder opgemerkt. r. Sas van Gent dan met drie zetels )Z goed af was omdat de vroegere ge- eente Philippine er maar twee had. Centrale dienst l stemmenverhouding van even- i zeven tegen zes besloot de raad treden tot de centrale dienst woningtoezicht. Op voorstel ln wethouder W. Garskamp maakte ien echter de restrictie, dat men alleen ö-ii samenwerken op basis van de oude jgeling die volgens de heer Graskamp leer rechtszekerheden voor de gemeen- I bevat. en uitvoerige discussie over het voor tegen van een eigen dienst p0™00'"- •werken werdv oorkomen, doorc ter Den Boer op verzoek van uder Garskamp verslag uit bracht het resultaat van een bespreking aanzien van de consequenties van eventueel uittreden uit de centrale stukken verwierp de raad een voorstel De Meijer om bij liet bejaardentehuis een voetgangersbrug over de spoor baan te maken als dit project niet meer dan 80.000.. zou vergen. Een derge lijk bedrag was door de centrale dienst in een kostenraming genoemd, hoewel het college zelf bleek uit te gaan van 150 tot 200 000,-. Het werd niet dui delijk wat nu de juiste raming was, ook niet toen de heer De Meijer daar expliciet naar Informeerde. De heren Boekstael en De Or off verklaarden he lemaal niet voor e?n voetgangersbrug te voelen. Ze waren allebei bang dat deze als tijdelijk bedoelde voorziening alleen maar vertragend zou werken op een definitieve oplossing die zal be staan uit een nieuwe spoorwegovergang. as zo\ (ADVERTENTIE) Voorstellingen: 10A0d>elt.To.)-12.30-lJ.30-15.00-1630-X73O«n LEUVEHAVÜN (bij Metro-station Beurs) TcL: (010) 114287 Laagste inschrijver was aannemingsbe. i van economische zaken zet de vereni- drijf v. h. J. D. Janse te Middelburg ging uiteen dat het hier gaat om do voor ƒ165.440. j bepalingen opgesomd in artikel 6 van KORTGENE Biu'gemeester P. J. Evers van Kortgene verwacht dat tij dens de volgende vergadering van de ge meenteraad van Kortgene, nadere voor stellen bhandeld zullen worden over de sluiting van de landbouwhaven in Co. lijnsplaot. De burgemeester deelde tijdens de dins dag gehouden raadsvergadering mee dat de federatie van Dritavissers r.og niet geheel klaar is met de plannen voor het inrichten van dc oude haven voor de sportvisserij. Het ligt in de bedoe ling om voor de ombouw van de ha ven subsidie aan te vragen bij het mi nisterie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk. Orj een vraag van het PvdA-raadlis Joh. Geelheod. ant woordde de heer EVERS DAT IN HET naar alle waarschijnlijkheid ook nadere sanitaire voorzieiningen in het haven, complex worden oDgenomen. bepalingen opgesomd - - I liet besluit kerninstallaties, splijtstof ertsen. Artikel 6a van genoemd besluit betreft vermelding van geografische, kli matologische en geologische omstandig heden. Deze zijn wel opgenomen in het veihgtieldsrapport, maar met in de aan vraag. Dit een onderzoek van de ver eniging bleek, dat dit veiiigheidsrap- port niet in gemeenten als Arnemul. den en Vlissingen ter inzage ligt, wel echter in Borsele: .Burgers, die in een andere gemeente dan Borsele de stuk ken komen raadplegen zijn dus niet Samen denken en DREISCHOR samen doen jongerenbomd, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de ZVU org" seert de Nederlandse Bond van PI landsvrouwen op Sehouwen-Duiveland op vier maandagavonden in januari en fe bruari 1971 een cursus maatschappij leer onder het motto: .Samen denken samen doen.' De eerste drie bijtenkom- sten zullen plaatsvinden in het .Huis van Nassau' te Zienkzee. Op 11 janu ari vindt de eerste bitjeenkomst plaats. De burgemeester van Westerschouwen, de heer H- P. Everwijn zal dan het on derwerp: ,Hoe werkt het bestuur van een gemeente' inleiden. Op 18 januari zal een lid van de vrouwen advies commis sie uit Middelburg behandelen het on- dtrwerp: .Hoe werkt een adviescommis sie.' De derde avond is op 25 januari: De heer A- C. W. van der Vet uit Re- oud-hoofdredacteur van het .Al gemeen Dagblad' zal dan het onderwerp .Het leren lezen van officiële verslagen en het maken van een eigen verslag" be handelen. Tenslotte zal als vierde avond een bezoek aan een raadsver gadering in Westerschouwen worden gebracht. In verband met de nu nog on bekende datum van de raadsvergade ring bestaat de mogolykheid, dat de da ta van de lezingen onderling worden verwisseld. SINT-MAARTENSDIJK Aanrijding Op het kruispunt Westvest-Oosterschel- destraat te St.-Maartensdijk had eer aanrijding plaats tussen de bromfietsbe- rijdster mejuffrouw P- en mejuffrouw Van O. Dokter v. d. Bil verleende eerste lp. Hij achtte het noodzakelijk juffrouw P. naar het ziekenhuis te ver voeren voor een nader onderzoek. Ondanks het feit. dat Renesse Sn de normale competitie een Idas hoger uitkomt dan Drcisohor, speelde Drie- schor toch veel beter dan de duin bewoners. De eerste helft van deze laatste oefenpartmj eindigde, in een kleine 1-0 voorsprong voor de bla/uw- witten door een doelpunt van Simon de Vlieger (1.0). In de tiweede helft maalde J. Geleijnse er al spoedig 1-1 van maar S. de Vlieger scoorde an dermaal voor de thuisclub (2-3). Tien minuten voor het einde was het nieu weling C. v. d. Vreugde, die Dreischor naar 3-1 schoot en verder doe! pun ten bleven uit, zodat Dreischor met 3-1 won. Dreischor II versloeg Renesse II met 8-3. Rinus de Rijke zorgde met vijf achtereenvolgende doelpunten voor NOAD I uit Dreischor, dat dit voor het eerst aan de winterkorfbal- competltie van Zuid-West deelneemt, is zaterdag uitstekend gestart: de blauw- witten wonnen hun eerste wedstrijd te- bussen vervangen door de nieuwe twee gen Zaamslag met niet minder dan 7-2. ling.brievenbussen. Reeds werd afgekeurd. Enkele minuten later deed zij het opnieuw en nu was het wel raak. (1-0). Na een kwartier spelen was het Toon Schouwenaar, die NOAD naar 2-0 schoot en de blauw-wi'tten wonnen na dit doelpunt veel aan zelf vertrouwen. Zaamslag kreeg het af en toe zwaar te verduren en Kees Kommer scoorde opnieuw. (3-0). Er was een half uur gespeeld toen Rinus Kloet de voor sprong voor Noad tot 4.0 wast te ver hogen. Nog juist m de eerste speelhelft bracht Kees Steendijlc de stand op 5-0. plaatst op de volgende punten: Zaag- Ook na de rust bracht Kees Steendijkmolenstraat 1 bij fa. Holiestehe) Goesse de stand op 6-0. Pas daarna lieten de Polder. Evertsenstraat (bij PZEM), Nae- c- reboutstraat (hoek Pasteurstraat NOAD zegeviert in eerste wedstrijd DE BEVELANDEN GOES Rotterdams Philharmonisch Orkest concerteert te Goes Dinsdag 15 september geeft het Rotter dams Philharmonisch Orkest onder lei- van Edo de Waart een concert in Maria Magdalenakerk te Goes. Aan dit concert verlenen Werner Haas (pia no) en Ar ie Keijzer (orgel) hun solis tische medewerking. Op het programma staan de ouverture Dichter und Bauer van Suppê, het pianoconcert ;n F van Gershwin, het orgelconcert in F op. 4 nr 5 en Schilderijen van een tentoonstel ling van Moessorgsky. Het concert, dal wordt georganiseerd door de te Goes samenwerkende culturele instellingen (GSC) begint 's-avonds om half acht afwezig de globale opgave het aantal personen, dat bij nor. maal bedrijf in de inrichting werk zaam zal zijn, alsmede een opgave van het aantal deskundige en an dere leden van het personeel, dat rechtstreeks bij het vrijmaken van kernenergie betrokken zal zijn en van de onderlinge taakverdeling tus sen die personeelsleden. Hoe de PZEM zich van de splijtstof, fen wil ontdoen (artikel 6f en 6g) is, aldus de brief van de vereniging mi lieuhygiëne, ln de aanvraag onvolledig weergegeven. Wat artikel 6i betreft schrijft de vereniging: J>e opgave van de financiële zekeriveid welke de aan vrager ter voldoening aan een bijzon dere wettelijke regeling van de aan sprakelijkheid op het gebied van de kernenergie zal hebben en in stand Eveneenslwoné ap3rt ,2J0O—10.30. bintje* bonker. 2 10.00 houlen onder vermelding van alle ter-i- 7<> 31. 65 25. III Sr J9: TT- d® zake doende gegevens, ontbreekt ge.|E0 70 ^U37'!0'.?0 heel'. De conclusies van de vereniging luiden dat de burgers onvoldoende worden voorgelicht over de hoeveelheid aanwe zige splijtstoffen, het aantal perso neelsleden, hun taakverdeling en hun bevoegdheid en de financiële zekerheid, die de aanvrager stelt. De voorlichting van de belanghebben de burger is volgens de vereniging duidelijk minder volledig dan hem vol gens de wet toekomt. De vereniging verzoekt de minister de aanvrage, zo als deze thans ter visie ligt, te doen aanvuUen met de door wet en besluit 'iste gegevens en vervolgens geduren- opnieuw een maand belanghebben den gelegenheid te geven aan de aan vraag respectievelijk het veiligheids, rapport kennis te nemen, zoals ook reeds mondeling was overeengekomen met de directeur van de directie kern energie van het ministerie van econo mische zaken. den en Sehouwen-Duiveland, de andere gleuf is bestemd voor alle overige be stemmingen- Door deze scheiding wordt een vlottere verwerking van de post. stukken verkregen. Bij de vernieuwing is tevens van de ge legenheid gebruik gemaakt om te ko men tot een meer redelijke verdeling van het aantal brievenbussen over de gehele stad. Er zullen nu ook bussen worden ge- gasten via twee doelpunten van J. Kie vit van zich horen. (6-2). Tien minu ten voor tijd was het NOAD dat na een strafworp van Kees Kommer de eerste zege (7-2) in de wacht kon slepen. J1EUWERKERK Bestemmingsplan Nieawerkerk I-A nadert voltooiing Ln het bestemmingsplan I-A te Nieu- werkerk is men bezig met de bouw van een twaalftal nieuwe woningen, waar van de fundamenten reeds allemaal ge reed zijn. Iets verderop wordt door de christelijke woningbouwvereniging ge-j werkt aan twaalf woningen. Inmiddels is men geruime tijd geleden gereedge komen met de heiwerkzaamheden. Tus- een deze tweemaal twaalf woningen is een nieuwe straat geprojecteerd, waarvan de contouren ook al zichtbaar worden. Voorts is men bijna klaar met de .zwaaiplaats' voor autobussen. De Nieu- werkerkse bushaltes werden door de toenemende drukte op en aan de Rijks, weg 18 te gevaarlijk. Daarom besloot de raad enige tijd geleden ail om tot een efficiënte regeling te komen in samen werking met de RTM. De zwaaikom grenst aan een gedeelte van de Sta tionsstraat, dat parallel loopt met Rijksweg 18, en aan de Burgemeester Van Veenstraat. De plaveiwerkzaani- heden zijn vrijwel af. Van Heemskerkstraat), Abelenstraat (bij be- jaardenwomngen). Van Heituraweg (hoek Industriestraat), Louise de Co. ligmystraat (hoek Nassaulaan), Berg weg (hoek Vogelzangsweg) De volgende bussen komen te vervallen: Zonnebloemstraat, Van Dusseldorp- straat, Couwervestraat. Zuidvlietstraat, Evertsenstraat (hoek Witte de With- straat). Van der Goeskade, 's-H-Hen. drikskinderenstraat, Breitnerstraat- Wedvluchten De ,De Woensdag 2 september GOES Maria Magdalenakerk, 19- 20 uur: beiaardconcert door Sjoerd Tamminga. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: min-atuur Walcheren. Abdij. 20.30 en 21 uur: klank- en lichtspel. ZIERIKZEE Gereformeerd vere nigingsgebouw. 20 uur: causerie voor de gereformeerde vrouwenvereniging. DOMBURG Badhotel, 9-21 uur: tentoonstelling werken Ernst Joa- HULST Boekhandel Van Geyt, 9- 12 en 13-18 uur: tentoonstelling wer ken van Jan de Rooden, Johann Rolf, Jan van der Vaart en V. va» Willi gen tevens oude kaarten en gravu res van Zeeland en Vlaanderen. Burgerzaal stadhuis: tentoonstelling van edelsmeedwerk poppen en hout sneden. SINT ANNA TICR MUIDEN Voor nialig gemeenteehuis 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken met Jos But en R. dc Meester de Betzen- brouck. ZIERIKZEE Gemeentemuseum. 1012 en 13.30-16.30 uur: tentoonstel ling scheepsmodellen, aardewerk, porselein en dergelijke- BERGEN OP ZOOM Roxy, uur: Winden waaien om de rotsen. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OP INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK 1 G. VAN OORSCHOT P/A PZC .VLISSINGEN TEL. 0IIS4-S144 - TOESTEL 43 waarmee de eerste helft werd afgeslo ten. N de rust werd het door Kees Hart 6-2 maar daarna kwamen de blauw-witten weer aan bod. C. den Haan zorgde voor 7.2 en Bart Bol kenbaas schoot Dreischor naar 8-2. In de slotfase kwam Renesse via een doelpunt van C. Hart nog even teruj (8-3), maar hierbij bleef het. Tholense Boys won van Dinteloord II Zaterdag speelde Tholense Boys I eei bekerwedstrijd tegen Dinteloord II. Mede door het vrij warme weer was het een matige wedstrijd. Dinteloord II nam de leiding toen er een flink misverstand én de Thoolse verdediging ontstond. De Tholenaren hadden nogal wat pech door ju'st naast en over te schieten en bovendien keepte de Din- tèloord-doelman e-'n voortreffelijke wedstrijd. Tenslotte kon de Dinteloord verdediging toch niet voorkomen, dat de verdiende gelijkmaker werd ge scoord. De Tholenaren gingen nu nog wat rustiger spelen en in feite was het een kwestie van tijd dat er een doelpunt zou komen Dat kwam er ook na goed spel. Bij een goede Thoolse aanval kwam een Dinteloordverdedi- ger buiten het veld ongelukkig te recht tegen e-.-n betonnen paaltje wat hem een flinke hoofdwond bezorgd: De Tholenaren namen een grotere voorsprong en hoewel de scheidsrech ter had gefloten dal de hoekschop kon worden ge punt niet overnemen. Dc Tholenaren kwamen echter toch aan hun derde doelpunt en kwamen hierdoor dus in de volgen de bekerronde. Het tweede elftal speel de oen vriendschappelijke wedstrijd tegen NOAD '67 uit St-Philipsland en kwam tot. oen t-1 gelijkspel na aan vankelijk lange tijd met 1-0 achter te hebben gestaan. Het derde elftal kwam tegen de NOAD reserves In het veld en won verdiend met 3-1. Luchtbode' te Krabbendijke nam 102 jonge duiven deel aan een wed vlucht over 190 km vanuit Albert. De uitslagen zijn: A. J. Krudjsse 1, 3, 4 en 7: C. A. van Oosten 2 en 5; C. J- Clement 6 en 9; D. A. van de Vrede 8. Aan dezelfde vlucht namen 39 oude dui ven deel. Uitslagen: J. Neels 1; C. J Clement 2. 3, 7 en 8: D. A. van de Vre de 4 en 10: K. M. Staal 5 en 9; A. J Kruijsse 6. te Krabbendijke"nam deel aan wedvluchten vanuit Moeskroen en Orleans. De eerste tien prijswinnaars waren Moeskroen: 1 L. Paauwe; 2 P. Heidens; 3 M, Minnaard: 4 Ja.c. Minnaard; 5 P. Heidens; 6 M. Minnaard; 7 P. Heidens; S P. Heidens; 9 P. Heidens en 10 L. Paauwe. Orleans: 1 P. Heidens: 2 H. Blok; P. Heidens; 4 Jac. Minnaard; 5 P. Hei dens; 6 Jac. Minnaard; 7 E. Theenaart; 8 H. Blok; 9 P. Helden, en 10 H. Blok. Aanstaande zaterdag Benoeming MIDDELBURG De heer J. J. Mar tel jn uit Arnemuiden is benoemd tot secretaris van de kring Zeeland van het Nederlandse Rode Kruis. Ook korpsen van buiten Zeeland KWADENDAMME Zaterdag organiseert de muziekvereniging ,Con Affezione' te Kwadendamme een nationaal federatief marscon cours onder auspiciën van de Bond van harmonie- en fanfare- verenigingen in Zeeland. Voor dit concours hebben zich in totaal een 18 muzikale combinaties opgege ven. Een aantal daarvan komt uit Zeeland. Het merendeel van deze groepen zijn tamboer- en hoorn blazerskorpsen. Er nemen ook en kele Zeeuwse fanfare-orkesten deel. Zo hebben .St-Ceacilia' uit "s-Heeren- hock, .Euphonia' uit Goes en .Vlijt en Affezione', het organiserende korps zelf. De .buitenlandse' korpsen komen uit Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Bra bant en Utrecht. Het concours begint om twee uw 's mid dags, maar vooraf is er een officiële ontvangst van juryleden, bestuursleden, dirigenten, tambour-maitres en dirigen ten in ,'s Lands Welvaren' door het gemeentebestuur van de gemeente Bor sele, waartoe Kwadendamme sedert 1 januari behoort. De diverse korpsen komen uit in ver schillende afdelingen. De deelnemen de drumbands moeten hun tam bour- mattre niet meegerekend minstens 8 leden tellen. Men moet een .loopmars' en een stil staande mars uitvoeren. De jury let niet alleen op de muzikale uitvoeraig van de mareen, maar ook op het klankge halte, het tempo en het ordelijk en ge richt marcheren. Voor het concours zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld, onder meer door de gemeente Borsele. Het is voor het eerst dat ,Con Affe zione' zich heeft belast met de organi satie van een dergelijk concours. Voor zitter J. Uitterhoeve (hij bekleedt die functie zowel ij het Kwadendamse korps als bij de Zeesnvse bond) noemde het aantal verenigingen dat heeft inge schreven .groot, en buitengewoon heugend.' AARDAPPELTERMIJNMARKT I september. Consumptieaardappelen bintje klei 40 mm opwaarts: laten: november. 12.90. pril 14 10; bieden: november 11,00. april 14.00; lot: november 12.70. april 14.00: stemming: iov. kalm. april prijshoudend: openstaande posities: 28 aug.: nov. 17. april 2272. 31 aug, nov. 17. april 2303; ochtend call, geen omzet: tnlddag cal!. 18 x april 14.00. 15 x !4.'.0. 29 x 14.00. 13 x 14.10. 2 x 14.00: dagomzet 77 veiling krabbendijke en omstr j I september. James grieve: I 80 18. 70 17—20, II 80 17. 70 15.20—18. 65 11.70—15,20. 60-70 11.70. III gr 6: benoni: I 80 39. 70 51, 65 44, 60 30. 55 15. II 80 31. 70 28—34, 65 23—25, 60 15—16, II gr 15—22; tydeman's e.w.: 1 80 28—29. 70 35—37. 65 27—29. 60 18—20, II 80 VEILING ZWIJNDRECI1T Andijvie 28—32, spinazie 22—55. postelein 45— 57. uien 18-27, rodekool 7—22. spitskool 38- 40. Chineeschekool 38—4-9. kool 12-22. groenekool 2528. kroten 11—30. snijbonen 98181. pronkbonen 6892. stambonen 135— 167. spekbonen 99—108. rtolcprlnsessen l75. eigenheimers 2024. bintjes 14, spruiten A 71—73. B 65. D 56, sla A 1 18-32, bloemkool AA 59-68. A 34—53, B 24—43. C 17-24. me loenen 188— 1G0. komkom. 90 plus 47—49. 75 plus 29—36. 60 plu» 18—23. 50 plus 15—16. 40 plus 15—16. 35 plus 15, krom 15. tomaten A 3.15—3,50. -U, 15- Zoul 20—45. James. Grieve 15 30. Cfapps Fav. 10—20. Tydea men 60—103. VEILING 8 INT-ANN ALAND 1 september. Aardappelen: doré blok I 21,- 22,30, drielingen 12.50. kriel 18.-:lekkerlan- der blok I 19,-. apart 18.6012.00; eigenhei mers gew 19.80—'20.40, drielingen 7.90: bintjes bonken le soort 19,0019.80. 2e soort 19.00 10.10. bintje* gewon 12.20—15.00. kriel 20,90, voer 4.955.08. aanvoer "600 kalen. CL IN GE In het St-Radbondzieken- hnis tc Nijmegen is maandag overle den het Hulsterse raadslid K. L- V. Wil laert uit CLinge. De heer Willaert, die aan de gemeenteraadsverkiezingen deel nam met een persoonlijke lijst, was Ja renlang wethouder van de voormalige gemeente Clinge. Hij werd 59 jaar. Karei Ludovicus Se basta anus Willaert werd op 2 juli 1911 in Clinge geboren. In september 1944 werd hij benoemd tot lid van de nood-gemeenteraad van Clinge. Bij de verkiezingen in augustus 1945 benoemde de raad hem tot wet houder, een functie die hij bekleedde tot september 1948. In de periode sep tember 1946 tot september 1953 was hi; raadslid. In september 1953 werd hi; opnieuw tot wethouder gekozen. Hij bleef dat tot de gemeente in april van dit jaar werd opgeheven. De heer Willaert, die werkzaam was als ohef-appreteur bij de Clitex te Clinge, was voorzitter van de drumband en or kestvereniging Semper Gaudete en van de hengelsportvereniging Clinge. Hij was verder voorzitter van de plaatse lijke commissie zelfstandigen en lid van de commissie gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handar beiders. Namens de gemeente had hij zitting in het bestuur van het Zeeuws- Vlaams borgstellingsfonds, de stichting Zeeuwse Muziekschool, de waterleiding maatschappij en het bejaardencentrum de Blaauwe Hoeve. De gemeenteraad van Groot-Hulst benoemde hem tot lid van de commissie ruimtelijke ordening. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezin gen behaalde ae lijst Willaert 602 stem men. Zelf kreeg hij 360 voorkeurstem men. Op zijn lijst werd zijn naam ge volgd door die van de heer E. J. van Ruvmbeke te CSingi. De begrafenis van ie heer Willaert vastgesteld op vrijdag aanstaande na een requiemmis in de r-k kerk te Clinge. De dienst begint om half elf. Auto's botsten in rookwolk kwam gistermiddag op de weg IJzen- dijke-Waterlandkerkje een vrachtwagen in botsing met een tegemoetkomende personenauto. De gevolgen van de aan rijding bleven tot flinke materiële scha de beperkt De berm en de slootkant waren met opzet aangestoken om het gras weg te branden. Later draalde de wind, waardoor de rook over de weg trok. Bromfietser gewond bij aanrijding OOSTBURG Dinsdagmorgen om streeks half negen ontstond in de Brede- straat te Oostburg een aanrijding tus sen een vuilniswagen en een bromfiet ser. waarbij de bromfietser gewond raakte. Het ongeval gebeurde toen de vuilnis wagen, bestuurd door P. J. uit Oost- burg, de uitrit van het terrein bij de watertoren in de Bredestraat uitreed en daarbij geen voorrang verleende aan de bromfietser J. H. uit Nieuwvliet. Nadat de Oostburgse arts G. U. M. de Bruijdkere de eerste hulp had verleend is H. met een beenfractuur en verwon dingen aan het hoofd in het St-An- toniusziekenhuis in Oostburg opge nomen. De bromfiets en de vuilniswa gen liepen aanzienlijke schade Wij hebben voor u Limba 3,70 per m2 Mahonie 3,60 per m2 Eiken 8 - 5,50 per tn2 Teak ,f 9,50, 7,50 11,25 per m2 Palissander 26,50 per m2 Noten 9,25 per m2 Poststraat, Zierikzee 22: br d" amanlis: I 70 16. 60 17. 50 11.20. clapp's fav.: I 75 32. 85 28. e0 28. 55 18. 50 13.6014. III gr 911; reine vlei.; I 73. II 43. grof 52. fabr 6—25: r. cl. d'althan: grof 64: dubb. bonen pr.: I 1.19; b. de louvaln: I 75. II 38. veemarkt botterdam I september. Aanvoer: totale aanvoer 2911. weekaanvoer 4293. slachtrunderen 175. ge- brulksvee 549, vette kalveren 125, graskalvc- ■en 184, nuchtere kalveren 1387, paarden 4, 'chapen of lammeren 445. bokken of geitoo 12; prijzen p kg: extra kwaliteit 510545. eer ste kwaliteit 440—480. tweede kwaliteit 3 420. derde kwaliteit 375—385: vette kalveren p kg: eerste kwaliteit 385—380. tweede kwa liteit 355—365. derde kwaliteit 345—355: slle- p kg 450525, worstkoeien p »t 378—380. kalf- en melkkoeien p st 11001600. vare koeien p st 775—1225. vaarzen p st 925—1100. pinken p st 675—900. graskalveren p leg 275— 450. nuchtere kalveren p st 145—180. iaestkal- veren p kg 240—360, schapen p st 65—105. lammeren p st 100—135: toelichting: (resp. aanvoer - handel - prijzen): slachtrunderen als vorige week, slepend, ais gisteren; melk koeien groot, redelijk, onveranderd, vare koeien gewoon, kalm. prijshoudend, vaarzen en pinken als vorige week. matig, ongewij zigd; graskalveren iets korter, rustig, gedrukt in prijs; vette kalveren ruimer, willig, ruim prijshoudend: nuchtere kalveren groot, vlot, iets stijver: schapen en lammeren groot, le vendig. onveranderd. VEILING ZL'ID-BEVELANTD GOES 1 september. Blokvefling: braaien in doosjes p kg I 192-232. H 152; bramen (4 kg per krat) I en II 200—211: tydeman's kl I 80-90 24. 70-80 29. 65-70 26—27, 60-65 17. D 11 70: james grieve! kl I 80-90 17, 70-80 15, 20—17.50. 65-70 11.70j 15,30. 60-65 11.70; benoni kl I 80-90 38, 70-80 48. 65-70 26, 60-65 10,50. 55-60 10,50. D 10,50:1 clapp's favourite kl I 75-85 35. 65-75 32. 60-65' 29—32. 55-60 25; tr. de vienne kl I 80-90 311 —32, 70-80 30.95—31.80. 65-70 31.20—32.10; ge-1 wone velling: tydeman's kl I 80-90 2431. j 70-80 27—39, «5-70 23—31, D 11.70. k! II 80-70, 17—39 70-80 22—26. 65-70 11,70—17. 60-70 11.70 28;benoni kl I 70-80 41—52. 65-70 24-41. 60-70 10,5024. 55-60 10.50, D 10.50, kl II 70-80 20, —42, 65-70 15.20. 60-70 10.50. grof 15—19: ja-; mes grieve kl I 80-90 15,20-19. 70-80 15.20- 19, 65-70 11.70—16. kl H 80-90 t.m. 60-631 11,7016; James grieve lired kl I 80-90 15.20 —17, 70-80 15,20—17. 60-65 11.70. kl II 80-90 t.m. 65-70 11.70—15,20; james grieve neuman kl I 80-90 15.20, 70-80 16. 65-70 15; zigeunerin kl I 75-85 10,50. 65-75 12—13. D 8.30. kl II 75-85 10.50—13. 65-75 13; mank's codlin kl I 65-70 19. 5560 7.60: precose de trevoux kl li 60-65 31. 55-60 13.60. kl II 75-80 19. 65-70 23. 60-65 17.80, 55-60 13,60; clapp's favourite kl li 75-85 29. 65-75 28—30. 60-65 25—33. 55-60 201 25. kl II 75-85 29—34, 65-75 32—34. 60-65] 29—33. 55-60 19—23. grof 13—18: tr. de vienne, kl 1 80-90 29—32. 70-80 2710. 65-70 2237. kl n 80-90 27. 70-80 22—29. 65-70 24—27. grof] 1422: br d'avnanlis kl II 60-70 15. 50-55 13: jutten kl n 60-70 85. 55-60 72. 50-55 50. 45-50 j 1222; totale aanvoer hard fruit 13300 kisten; pruimen: reine victoria I 2187. II 20-40, grof| 13-74. fabriek 6—29 en d: belle de louvaln, I 43—78. II 8—50 en d, grof 19—63. fabriek j 38 en d. gescheurd 1437: jefferson I 6384.: II 13—29. grof 27—29. fabriek 7—8; burbankj I 46. n 23. grof 23. fabriek 15: Warwick droo- j per grof 45; abrlkoospruimen grof 45—63. fa briek 16: diversen: dubb. pr.bonen II 117. HX 85: druiven I 200. BEURSBERICHT MARKT GOES 1 september. Granen, zaden en peulvruchten: tarwe, boerenschoon af boerderij, basis 17 pet 35.35.65 p 100 kg; gerst 16 pet 31.- 36.50 p 100 kg; haver 15 pet 27.f 30,- per 100 kg; erwten (kleine groene) 45, 1 52.- p 100 kg: schokkers 1 50.- 56,- per 100 kg. capucijners 55.- 61,- p 100 kg, excl. btw: vlas: de kg prijs voor ongerepeld vlas bedraagt 25—52 cent; gerepeld 25—37 ct p kg: voor afwijkende partijen wordt 2225 cent p kg betaald, belde vanuit de schelf op auto geleverd, excl. btw. uien: onafgestaart op auto geleverd 0.11—0.13 p kg. excL btw: hooi en stro: lucernehooi. geperst 175.- 200.- p 1000 kg; tarwestro. voor win terle vering 1 100,110,- p 1000 kg: gertestro voor winterlevering 110.- 110.- p 10001 kg: haverstro voor winterlevering 80.- 90,- p 1000 kg; erwten- en schokkerstro voor winterlevering f 110,- 120.- per 1000 kg. voor alle noteringen geldt op auto geleverd, excl. btw. eieren: de eierprijs be draagt 1,30—1.38V. per kg, afhankelijk van het af te leveren kwantum, excl. btw. VEILING WALCHEREN MIDDELBURG 1 september. Aardappelen: eerstelingen bon ken 14—16. grote 14—15, bintje bonken 12—16. grote 12—15, drteL 3—6: meerlander grote 12; lekkerlander grote 15—16; koopm. bl. grote 22; aanvoer 11 ton. VISMIJN COLIJNSPLAAT 1 september. Exportgarnalen 3356 kg 1.70— 2.25, pellerijgarnalen 215 kg 1,712,10: bot 54 kg: schol 454 kg: tong 209 kg; paltng 198 kg; herder 32 kg; tarbot 1 kg: visiever 1 kg; ongesorteerde vis 54 kg. VEILING K.APELLE-BIEZEL1NGE EN OMG. 1 september. Bramen industrie I-n 200—211. in doosjes I 217—236; kroetappeien wit 6: to maten p krat van 6 kg: Ia 324, Ib 349. Iel 248, rest doordraai; appelen - peren: james! grieve 180 15. 170 16. 165 15. H80 15. H70 15—16, 1165 en H55 11.70. grof 6; tydernan I e.w. 185 26. 175 33. 180 21—28. 170 28—33. 165 23—28. 160 15—21, grof 14: manks codlin 170 17, 1170 16. 1160 15: benoni 165 46. 160 26 —30. 155 10, 1170 15. 1165 15. 1160 15. IISS 10.. grof 617; grieve lired 1180 15. 3370 1516; J grieve neumann 180 17. 170 16: clapp's fav. 175 29. ƒ65 29—30, 160 27. 155 19. 1175 19—26, 1165 26—27. 1160 24—25; H55 17. Ild 13. grof 14. fijn doordraai, noz 175 29. 165 30. 160 28. 155 20: trlomphe de v 180 28—36. 170 30 —36. 165 28—S3. 1180 22—24. 1170 25—28. 1165 23—26. grof 15—16: br de merode 170 30. 160 20. Ild 15. grof 13. fijn doordraai: br. d' amanhs 170 14.30. 160 15. 1160 14. Ild 12: precoce de trev. 165 18. 160 22. 155 18—19. 150 13. Afsluiting Walstraat op zaterdagen definitief VLISSINGEN B en w van Vlissingen hebben besloten over te gaan tot defi nitieve afsluiting van de Walstraat op| zaterdagmiddagen tussen 13.30 uur en 18.00 uur. Gedurende de afsluitperiode is, het winkeliers toegestaan goederen op! de openbare weg uit te stallen. De de. fnótieve afsluiting gaat zaterdag 5 sep- tember ia. I (ADVERTENTIE) I KAN DEC VOOR DE VOLGENDE VA KANTIE. VOOR DE DURE DECEMBER MAAND VOOR STRAKS spaart u zonder rompslomp, spaart u eenvoudig op uv/ aankopen 9a 10 gulden per week (leunt u mee doen wat u wilt) IWTBSmiT U£LP£R$1... •34- literfles in de pjjs-stog /yw/e asFsrhosruKS CHATHÉ THEE BUILTJES gt>ot fof-vrvaorr GfzoormwpELSPtfos 3 rolien .REP BAND- ee ewre BmsTBWKBes pittig go<?ud 450gramspak PC OWNU5 6P0MHGCR KOEK.. £5' indeprgs-slcig /O VCRSCH/LL&JDe SCOfiTEN „HEINZ" HJfik weekirt.week.Mit Wr 5 6PUGA/ CCWS7 „vJENA" uuuruasie STEELPAN iwraie 57 pwee&z ze eens /yvtss/> phfort CORNED BEAF lo!ika340o^W) oe coMPtere Aw&w LOYAL voor uw hond per Wik o&STEwe eevmcuxem OVERTREK persrak VRIES-VERS VLEES SDO QYV\yr\ PRACHTIGE RJBtfHAAS GAR50N4PE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 15