Aktie sportcentrum Schouwen-Duiveland: in twee maanden vier ton bij elkaar hizonder aantrekkelijke zomsrprijzen likdoorns 10 GROTE DEELNAME AAN DE BURGERZINLENING Jutting HEREN KAPPERSBEDIENDE AANKOMENDE MODERNE WERKER NUTSSPAARBANK TERNEUZEN ADMINISTRATIEVE KRACHT KONRAAD vanaf 16.00 uur geopend de gehele dag gesloten >222 Lees de P2C KEUKENSETS ƒ79,50 R00VERS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1970 WIJ hebben ona verloofd. PIET JAN SE VAN BEEKHUIZEN Augustus 1970. HENRY BULTEN Voor de blaken van belang stelling ondervonden tijdens lf Pjinilta»»i de ziekte en na het overlij- |f 3V1 06111116111 dan van onze geliefde tante JANNA A. BLIEK zeggen wij hartelijk dank.l Inzonderheid de directie en1 personeel van .Nieuw Zorg vliet" en zuster Van der Plank. Neven en nichten UNIEK IN ZEELAND ZIERIKZEE Op Schouwen- Duiveland wordt momenteel een actie gevoerd, die wat de resul taten betreft, bezig is uniek te worden in Zeeland en misschien wel in heel Nederland. Het gaat hier om de activiteiten, die ont plooid worden om te komen tot de bouw van een overdekt zwembad met sporthal, restau rant en waarschijnlijk een sau na. De bevolking tastte diep in de beurs omdat men algemeen het belang van een dergelijk projekt inzag. In ongeveer twee maanden tijd wer dom en nabij de 400.000 gulden bij elkaar ge bracht. En dat is voor een be volking van nog geen 25.000 uniek te noemen. gevormd door de geweldige dee me aan een burgerzinlening. Het geld stroomde voorts binnen door de verkoop van tienduizenden loten, stickers en shirts, door het houden van rommelmarkten en beatbils en door giften. Maar men is er nog niet op Schouwen, want het streefbedrag ;s een half mil joen gulden. De heer G. ,J D jk- stra, penningmeester van de stich ting .Sportcentrum Schouwen-Duive land' is er echter vast van over tuigd, dat de laatste ton er ook zal komen. Het zal op korte term jn moeten gebeuren, want half oktober stopt het comité de diverse acties die ze voorbereid heeft. .We zijn dag en nacht in touw vertelt de heer Dijk stra ,en we willen er dan echt eens een punt achter zetten". Terwijl het comité alles in het werk stelt om de laatste 100.000 gulden bij het reeds ingezamelde bedrag te voegen, vroegen wij enkele inwo ners naar hun indrukken. Kapitein M. Knot GEVRAAGD: KAPSALON H. GROESBEEK LEES DE PZC! rikzee zal de toekomst moeten le ren vond burgemeester Boersma. ,De stichting wenst een complex voor de gehele bevolking. Het hangt van het gemeentebestuur van Zierikzee af wat dienaangaande bepaald wordt Aan de bedoelingen van het stich tingsbestuur twijfel ik niet. Van daar dat ik als persoon en als bur- Semeester pal voor het project ben. e gemeente Zierikzee zal duidelijk uit moeten spreken dat het een open zaak is en er bij moeten zeggen hoe men dat denkt te realiseren. Mischien is het het beste om een beheerscommissie in het leven te roepen. Het zou prettig zijn als ook de bu.tengemeenten erbij betrokken worden. Voor een gemeentebestuur is het dan ook veel gemakkelijker zich positief vóór te verklaren. Overigens zal het complex in ieder geval beperkt nut hebben voor het .eiland'. Er zullen altijd sportlieden van buiten Zierikzee gebruik van de accommodatie maken, terwijl ook de leerlingen bij het voortgezet onder wijs er hun voordeel mee kunnen doen*, dacht de heer Beersma. Er zijn al eens plannen geweest voor één overdekt bad voor geheel Schouwen-Duiveland. Burgemeester Boersma was voorzit ter van de commissie, die ter ziele is gegaan. ,De reden was', aldus de heer Boersma. dat we eerst de or ganisatie rond wilden hebben. Daarna zou dan de bevolking bena derd moeten worden. Maar door on voldoende medewerking van sommi ge gemeenten zijn we aan het laat ste niet toegekomen en hebben we er een punt achter gezet. Daarom ben ik blij dat wat onze commissie niet kon bereiken door de stichting .Sportcentrum-Schouwen- Duiveland' wel van de grond is ge komen. Het is zelfs een groots plan, dat naar mijn stellige overtuiging gerealiseerd gaat worden. Want het zou absurd zijn als ook maar één instantie bezwaar zou ma ken als de 5 ton niet gehaald wordt. Ruim 400.000 gulden is toch al ge. weldig voor deze gemeenschap. Het project is ook ri et te luxe opgezet zoals wel eens wordt beweerd. Zou het project nu net voldoen, dan iS het over twintig jaar verouderd. Je meet zo iets in de tijd zien.' Wer.sen voor de toekomst? Ja. een hele waslijst. Er is grote behoefte aan redelijke jeugdacconmodatie, een vrijetijdscentrum in Zierikzee heeft tot slot nog wel wat ,Een knellend probleem is de gehandicapten, terwijl ondanks vele activiteiten ook op het terrein van de bejaardenzorg nog wel wat te verbeteren valt'. Geen belang Loco-burgemeester W. van Gilst. (burgemeester G. Hokken was op vakantie) van Bruinisse constateerde als één der weinigen dat de acties een dag- en een gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicap- ten. Dan mag ook het bibliotheek wezen wel eens op de helling, want wat dat betreft is Schouwen een achtergebleven 'gebied, terijl ik eveneens graag zou willen dat er een welzijnsstichting komt', zo besloot burgemeester Boersma. Aanvulling Kapitein M Knot \an het Leger des Heils toonde zich zeer ingenomen met de zwcmbud-sporthalplannen. ,In de sector van de recreatie en ontspanning \oor de Jeugd betekent het een geweldige aanvulling. Naast de .Lichtboei (clubhuis van het Le ger des Heils) is er vrijwel niets. Wij krijgen hier per jaar jaar 26.000 kinderen en dat is veel te veel. He project zal voor ons een ontlasting betekenen. Er zal dan ook meer aandacht aan de kinderen besteed kunnen worden. Bovendien zijn ze in de .Lichtboei' alleen creatief bezig. Met het gereedkomen van het sport complex zal ook de lichamelijke op voeding beter tot zijn recht kunnen komen'. Kapitein Knot zag het complex niet als een zuiver Z er.kzeese zaak. Jn de toekomst word; het .eiland' steeds enger wat de afstanden betreft. De hele bevolking van Schouwen-Du- veland zal er van mee kunnen pro- f.teren. Het zal de leefbaarheid van Schouwen-Duiveland sterk vergroten. Het is een duidelijke zaak. dat di accommodatie in Zierikzee kom' te staan, omdat deze gemeente nu een maal een centrumfunct.e vervult. Helemaal niet bezwaarlij. vond ka pitein Knot het. dat de inwoners meebetalen. .Je voelt de verantwoor. ding beter. Niet het rijk overal voor op laten draaien. Het zou jammer z.jn als alles ons kant en klaar voorgeschoteld wordt. Er moet ruim te zijn voor persoonlijk initiatief'. Tot slot hoopte kapitein Knot da; men het met b.j een zwembad en sporthal zou laten. .Er zullen open hu .zen moeten komen voor de r.jpe- re jeugd. Momenteel kunnen de jon geren r.ergens terecht met hun e.gen- tijdse dingen'. Hulde Grote hulde aan de stichting .Sport centrum Schouwen-Duiveland' bracht burgemeester mr J. P- Boersma van Brouwershaven. ,Z.j hebben de za ken efficient aangepakt en in korte tijd een spectacula.r bedrag inge zameld. Het is een gezonde zaak dat de burgerij meebetaalt voor een dergelijke voorziening, maar het is wel een enorme som voor een rela tief kleine gemeenschap. Men kan zich afvragen of het juist is dat een kleine gemeenschap evenveel moet betalen als een grote stad. Maar met het zetten van vraagtekens los je niets op. Je kan bij dc pakken neer gaan z tten en n.ets doen. Dat is onjuist'. Of het sportcomplex groot nut zal hebben voor geheel Schouwen- Du - nd of alleen maar voor Zie- J. P. Boersma van Enorm belang .Persoonlijk hcl> ik geen behoefte aan een sporthal. Maar mnr jonge mensen is deze van enorm belang'. Dit stelt D* P. op den Wide, sinds 1965 pre dikant van de christelijk gerefor meerde gemeente in Zierikzee. .Het is van grote waarde dat de joucd met elkaar leert optrekken, dat ze samen zijn en spelen. Dat is een gezonde zaak. Een overdekt zwembad had hier al lang moeten zijn. Zo'n waterrijke provincie en zo veel mensen, die nog nic! kunnen zwemmen. Dat verhaast me eigen lijk. Het lijkt me overigens voor een goede gang van zaken juist dat heel Schouwen-Duiveland er in zijn to taliteit hij betrokken wordt. We zijn or meer bij betrokken dan wanneer het zo maar in onze schoot wordt geworpen'. Ove- het al of niet open zijn van de sporthal.zwembadcombinatie op zon dag merkt ds Op den Velde op: .Ik heb uiteraard een mening over de zondagsviering. Die hou ik echte graag nog even voor me. omdat ik vind «.at een predikant zijn mensen niet teveel moet beïnvloeden. De ge lovigen moeten zelf kiezen. En als het nog eens nodig is. zal, ik zeker mijn Ideeën omtrent de openstelling van sporthal en bad op zondag, naar voren brengen'. Ook ds Op den Velde centrum Zeeuws Deltagebied j Het documentatiecentrum Zeeuws Del tagebied kreeg de volgende nieuwe li teratuur over Zeeland en de Zeeuwen: Braber. J. L. en C- P. Pols. Zierikzee zoals het was... Zierikzee, 1970. 16 cm, 'obl.. 168 blz, afbn. Schetsen uit de ge- schiedems van Zierikzee aan de hand van oude foto's en prenbriefkaarten: 'Cranfield, L. Calendar of manuscripts of (Lionel Cranfield), the right honour- 'eable Lord Sackvilie of Knole, Seven- joaks, Kent; ed by F. J. Fisher London, 11966-. 25 cm, 2 din; Vol II Letters rela- i ting to Lionel Cranfields business over seas, 1597.1612. 1966. VII, 267 blz. reg. Bevat gegevens over de handel met Zee land; Dekker, C. en J. G. Kruisheer Regesten van oorkonden en andere teksten betreffende het Victorinnen- klooster Jerusalem te Biezelinge, 1246. 1602; Arch. v. d. Geschied, v. d. Kath. Kerk in Nederland. 12 (1970), 1. blz 1-74; Ligt. F- De. Boekje open over... provinciaal bestuur van Zeeland; sa mengesteld in opdracht van het provin ciaal bestuur: met foto's van C A. L- Kotvis. Middelburg, 1979, 21 cm, 83 blz- Lous-Dalma.n, M. J. J. A. Het Singelhuis; het jongetje. Z. pl„ 1970- 21 cm, 65. 6 blz. Tweetal herinneringen aan het Mid delburg en Domburg van rond de eeuw. wisseling; Roozemond. D. Uit de histo rie van SInt-Phi'lipslandds Pontuaen van Ha.tturnReeks van 3 artikelen in de Eendracbtbode, 30 juli, 6 en 13 augustus 1970; -Vandervee, A. P. J- Kreek, kreekput, kriekepitte, Anna len v. d'. Oudhk. Kring van het Land van Waas, dl 73 (1970), blz 79-87. Over de plaatsnaam Kriekepitte uit het Rei- naert-verhaail. Provinciale bibliotheek Het boekenbezit van de provinciale bi bliotheek van Zeeland werd uitgebreid met de volgende werken; Balsdon, J. P. V. D. Life and leisure in ancient Rome; Bihalji-Merin, O. Einde der Kunst im Ze.'talter der Wissenschaft; Bruno, G. Das Asoherm ittiwoohsmahilColes, P. The Ottoman impact on Europe; Co- nolly, V. Beyond the Urals; economic developments in Soviet Asia; Daube, D. Roman laiw; linguistic, social and phi losophical aspects: Diskussion zur The. ologie der Revolution; Faber, H., J. Matse en M. A. J. M. Nevcjan. Nabe staan; over de psycho-hygiëne van de vrouw; Fllller, F. Aceras und Anacamp. tis; Gelder. H. E. van en B. Jansen. Glas in Nederlandse musea; Glob, P. V. The bog people; iron-age man preserved; Graaf, J. H. G. de. Moordrecht in touw; Guern. M. Ie. L'image dan» 1'oeuvre de Pascal; Heesterman. A, R. G. Forecas ting models for national economic plan ning; Herzlioh, C. Santé et maladie; Hobsbawm. E. J.. and G. Rude. Cap. tain Swing: Hovenga, R. Lifter of reis genoot; ontmoeting tussen kerk en geestelijk gehandicaptenKarres, D J. De gemeente en haar diaconaat; Kei zer, W, The Soviet quest for economic rationality and its conflict with the political aims of the communist par ty leadership in the Soviet economy; Lancaster, O Sailing to Byzant.um; Lieftmok, G. I. Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Bourgondië c. 1475-c. 1485; Lijphart, A. The trauma De heer M. Doeleman H J zn. alge- of decolonization; Mangat, J. S. A. h.s- meen directeur van de NV Kon. Zee-jtoiy of the Asians in East-Africa. c. landla in Zierik ve is bijzonder blij i 1886 to 1945; Mart.nus van Marum; met de plannen voor het overdektI life and work; Meinecke, G. Psycho- zwembad annex sporthal. Het ver- hygiene des Daseinsgenusses: Mitscher- hoogt de leefbaarheid en daarom Iich. A. Die Idee des Friedens und die moet het er komen. Ik heb grotemenscrliche Agressivitfit: Nelissen, N. bewondering voor het comité dat zo- J. M. Sociale ecologie: Praz, M. On veel geld bij eikaar wist te krijgen neociassic-sm- Radeberg, A. V. B. Das en natuurlijk voor de gehele bevol- W.ldkaninohen; Rijnvos, C. J. Econo- king die zo spontaan intekende'. mische orde en Europese monetaire in- Ook de comitéleden hebben het mo- Legratie: samenvatting dag- avond eco- menteei bijzonder druk niet de af. nonv.sch en administrat e, onderw is; ronding van de acties, 's Avonds om Sampson, A. The now Europeans: Sim. 9 uur troffen we dc heren G. ..J:'n£ v?.n ondernemingen. Stennlne K Dijkstra, A. P. den Rever. J. .J Pont rail of the Die of Man Tijde- Gelderblom en H. M. v. 3. Post op Wke voorzieningen met brtrekk-ng to: het stadhuis achter de typemachines. de bestuurshervormmg van rie Neder. De reden daarvan maakte de heer qndae un.vers; ,ctep en hogescholen. helemaal niet zo goed lopen. ,Er zou veel meer geld binnen kunnen ko men. Ik vraag me af of deze hele zaak op het .eiland' wel leeft, voor Bruinisse in ieder geval niet. Onze schoolkinderen gaan met de bus naar het instructiebad in Nieuwer- kerk en zullen dat blijven doen. Zij die kunnen zwemmen gaan langs dc dijk te water. We hebben dus geen enkel belang bij een zwembad- sporthal in Zierikzee'. Bovendien dacht de heer Van Gilst dat ook een zekere rivaliteit tussen Zierikzee en Bruinisse van invloed kan zijn op de geringe belangstelling om in te tekenen op de burgerzin- lening .Zierikzee spreekt ons Bru- enaars niet zo aan. Daar komt nog bij dat er in Bruimsse plannen zijn. voor een eigen instructiebad. Die kunnen misschien gereal.seerd wor den omdat we nog aanspraak kun nen maken op een schadeloosstelling door rijkswaterstaat voor het verlo. ren gaan van de gracht. Daar is nu de vissershaven'. hun 40-jarig huwelijk te gedenken. Dat zjj nog lang spaard mogen blijven, is de wens van hun kin deren en klemkinderen, C. Wisse C. Wisse-Wijkhuys j Jolanda en Silvia Receptie van 4 tot half j 6 in het verenigingsge bouw van de Boaz- school aan de Valken burgstraat, Meliskerke. Vlissingen. 5 september 1970 Duyvendrcchtstraat 33 Keuze uit toonaangevende edel bontsoort en, o.a. persianer, bisam,ocelot,nerts, russischveulen, enz. Modieuze modellen. Uitsluitend eerste klas bontverwerking in luxe uitvoering op eigen atelier. Al ons bontwerk is voorzien van het garantiecertificaat "stichting bontwaarborg". Speciale service voor moderniseren en repareren. bij Hilton-Hotel, naast Thalia-Theater. Op 5 september 1970 zullen wij DV dankbaar denken aan de dag waarop wij veertig jaar geleden in het huwelijk traden. Wij houden in verband hiermede op die dag re ceptie, van 17.00 uur tot 18.30 uur, in hotel De Burg, Groenmarkt, Middelburg. C. W. LOUISSE D. LOUISSE- DE WITTE Op 3 september 1970 hopen onze geliefde ouders en grootouders R. DE MEYER Dat zij nog lang spaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Middelburg. Nieuwe Vlissingse- weg 648. AXELSESTRAAT 104 - TELEFOON 3771 vraagt voor spoedige indiensttreding een mannelijk of vrouwelijk Leeftijd tot 20 jaar. Ulo- (mavo) of gelijkwaardige opleiding vereist. Aantrekkelijk en gevarieerd werk. Gunstige arbeidsvoorwaarden. Hiermede danken wjj allen hartelijk voor de vele blij ken van belangstelling, be toond bij de viering van ons 25-jarig huwelijk. Familie Weezepoel-Ploeg Souburg, Middelburgsestraat 26 'Garantie: geheel verzinkt en •lectroohorotlsch gemoffeld. vraag inlichtingen bij: Doniburgs Schuitvlot 23 MIDDELBURG Telefoon 01180-2510 SNELWEG MET WONDEROLIE Geen omslachtige lik doornpleisters of gevaar lijk gepeuter met scheer mesjes en zo. Aanstippen met NOXACORN vloei stof is zo eenvoudig, hy giënisch en verantwoord. NOXACORN bevat o.a. verzachtende wonderolie met jodium en een pijr stillend middel. NOXA CORN maakt direct een eind aan de pijn. Eeltplek- ken en eksterogen ver schrompelen met wortel en alNOXACORN antisep tisch likdoornmiddel. Snel,pijnloos,afdoend.1.85. Café-Resfaurartf Koajboerweg 2 - Biggekerke Telefoon 01185-15 30 Vanaf heden op werkdagen Donderdag 3 september EEN ZITTEND LEVEN? Velen leiden ln deze mo derne tijd een ongezond en onnatuurlijk leven. De na tuur stelt de mens heilzame kruiden ter beschikking, waarvan de werking sedert lang is beproefd. Herbesan kruidenthee gaat verstop ping - en de gevolgen daar van - tegen, herstelt de na tuurlijke funktles van het lichaam en bevordert daar door de gezondheid- HERBESAN kruidenthee Mariekerke: geen automatisering Dijkstra gauw duidelijk. ,Er moet nog 1 0.000 gulden od tafel komen. N'u is gebleken dat sommige mensen geen bezoek hebben gehad of dat de doelstellingen verkeerd zijn uitgelegd. Weer anderen waren op vakantie. Er is ons ook al ter ore gekomen dat sommigen hun eerder ingetekend be- MELISKERKE De gemeenteraad drag willen verhogen. We tikken nu van Mariekerke zal niet deelnemen aan weer nieuwe lijsten met adressen uit, de stiohtine- tot ontwikkeling vah de die opnieuw bezocht worden door automatisering bij de gemeenten om een legertje vrijwilligers'. T.o de gemeente'l'ke administrate te In-1 .Het is dus een foOow-up van de ^n mechandseren. Een verzoek in die burgerziniening. V.""UVP. ras"' middag zonder discussie op voorstel Nog eens een extra stoot om de half van h en w verworpen, miljoen vol te maken .verduidelijkt'Men was het eens met deze motivering de heer Gelderblom. De heer Den van de nfwiizng van he- college' Tot' Reyer vertelde dat hal' oktober een.op heden bestaat er in deze gemeent" grote slotmanifestatie zal worden ge. "een beheef'e aan d-> bovenomsrhreven houden. .Hierin willen we de gehele,automatisering op gelet op de grootte burgerij betrekken en natuurlijk ook —an Mariekerke ziiu wii van mening de honderden vrijwilligers die de ac-idat dezp behoefte zich zeker de eerste tie begeleid hebben. Want het i3 wel iaren ook niet zal doen gevoelen', leuk om een geweldig programma;Eveneens zonder discussie ging de raad op te stellen, maar het moet ook Akkoord met een pror pebeshut m°de- nog eens een keer uitgevoerd worden, j werking te verlenen bij de totstandko- Voorls zal het stichtingsbestuur ming van een centraal alarmnummer symbolisch het ingezamelde bedrag voor het hulpcentrum Noord-Zeeland aan het gemeentebestuur overhand:- Aan de heer J. van de Sande werd een gen'. En als het dan een beetje mee- oerceel grond in het bestemmingsplan GHioskerke Noord 1966 verkocht en de i mad nam ook een voorbereid'ngshesluit t dat h**t mege'iik maakt een 'o^ds ack- i ter de Jacob Cutset re'" te bouwen daardoor zal heit ter oinatse staande 1 wagenhuis met varkenshok moeten wor den gesloopt. Voor de vele felicitaties, bloemen, fruitmanden cn schit- terende cadeaus die wjj ter gelegenheid van ons 50- I jarig huwelijk mochten ontvangen, zeggen w(j allen, ook namens onze kinderen, heel hartelijk dank. Allen persoonlijk te bedanken is ons door het grote aan tal niet mogelijk Smt-Laurens (gemeente Middelburg), Nooröweg 481. Fantastische aanbieding in SKULTUNA ïluminium pannen 4. 3, 2 liter steelpan 1^ liter koekepan met teflonlaag, SAMEN VOOR DE ENORME VOORDEELPRIJS VAN IJZERHANDEL L. Delft 31 - Middelburg kan maart 1971 met dc bouw worden begonnen. Aan het e;nd van het jaar kan dan waarschijnlijk het eerste baantje overdekt gezwommen worden. Maar daar twijfelt eigen lijk op heel Schouwen-Duiveland niemand meer aan. Hengelwedstrijd Vlissingen-Deal de zeehengelanrs van de zeehengeLsport- vereniging Vl-.ssingen op het strand tus sen Vliss ngen en Dishoek een hengel wedstrijd tcg;.n de zeehengelaars van Deal Dc 170 deelnemers vingen te sa men 112 vlss-u De wedstrijd werd ge wonnen door de HV Vlissingen' met 1507 punten tegen Deal met 974 punten. De prijs voor de leste visser werd gewon nen door H. Wijgergangs met 802 pun ten, dc prijs voor de beste dame werd gewonnen door mevrouw V. Geersdaele met 126 punten. De eerste 15 plaatsen in het ln het Ind'v.duele klassement werden bezet door- 1 H. 2 F op de Wesgh 546 pnt Vliss; 4 A.Leduci 446 pnt Vliss 5 J. Caste! 407 pnt Vliss; 6 J. Davl&se 313 pnt Vliss; 7 G. v. Luijk, 177 pnt Vliss: 8 G. Brewster 171 pnt] Deal; 9 P S. de Kok 146 pnt. Vlis: 10 A Mass 131 pnt. Vliss; 11 mevrouw V. .Geersriaele 126 ptrt. Vliss; 12 A. A1I- sopp 108 pnl. Deal; 13 K. v. Talenhove 97 pnt. Vliss: 14 A. de Bree 91 pnt. i Vliss; 15 M. F. D. Rouw 72 pnt, Vliss. EXCURSIEMIDDAGEN OP DE VITRÏÏE MIDDELBURG De \itrite personeels vereniging organiseert voor huisgenoten van 1 itrilc-personecl eun aantal excur sie-middagen iu de fabriek. De V.P.V. beeft gemeend dit te moeten doen om de gezinsleden in staat te stellen zich een beeld te vormen van de gang van zaken op de fabriek. "Het zal vele gezinsleden dikwijls aan voldoende voorstellingsver mogen ontbreken om de "fabrieksverha- len" volledig te begrijpen", schryft de Vitrito Schakel.liet personeelsorgaan van de Vitritc in het augustusnummer. De excursiemiddagen worden gehouden op 6. 13, 20 en 27 oktober en duren om streeks vyf uur. In de Vitrlte Schakel kan men voorts onder meen lezen dat de V.P.V. wil pro beren een danscursus te organiseren on der leiding van een erkend dansleraar. "Menigeen verscheen op onze feestavon den slecrts bij een polonaise op de dans vloer. omdat het hem of haar aan vaar digheid ln het dansen ontbrak", aldus de Vitrlte Schakel. Er zijn echter voor het doorgaan van de dansles wel onge veer 20 leergierige paren vereist. Wedvluchten De PV ,De Reisduif te St-PhUipeland hield een wedvlucht vanaf Felixstowe en Vilvoorde. Die van Felixstowe wor den met noordoostenwind gelost om 8 uur. De snelheid van de eerste duif was 899.S4 in.p.m. Aankomst 11.41.56. De snelheid «an de laatste duif was 647 57 m.p.m Aankomst 13.8.28. U.tslag: A. den Braber 1-5-6-8: Kr Rcijngoudt '2 en 4; A Faasse 3: gebr Fonteiine 7; L. Vermeij zn 9- M. v. d. EstlO. .De Reisduif' te Scberpemisse hield een wedvlucht vanuit Parkstone. De uitslag is: K. Lisseveld Pvl 1 J. Moerland Stav. 2 en S; M. Spcijer Pvl. 3 en 4; C. van de Have Scr. 5: A. Moerland Sch. 6: P Noordijke Sch. 7 K. de Koolaard Pvl. 9: C. D. Mijl St-M 10. De uitslag van de vlucht vanuit Vil voorde is: M Speijer Pvl. 1 en 7; Iz. Moerland Stav. 2 en 9; A. Moerland Sch. 3: K. Lisseveld Pvl. 4: P. Potappel Stav 5 en 10: C. van de Have Sch. 6: P. Noordijke Sch. S Examens Voor het examen Engelse handelscorres pondentie slaagde te Rotterdam mejuf frouw A. C- J. Hoekman te Krabben- dijke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 10