PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SPOEDBERAAD REGERING EN WERKGEVERS Ernstige rellen in Los Angeles m Manders entert Radio Nordsee Vliegtuig stort op eiland Haringvreter neer: drie doden en zeven gewonden Zware wapens voor Griekse kolonels Vertrek van Tekoah dag uitgesteld AKKOORD BIJ RIJN-SCHELDE GROEP - STAKING IN ROTTERDAMSE HAVEN - NU DOOR BONDEN GESTEUND - DUURT VOORT IN DE MEXICAANSE WIJK Vëindaag in de krant... Haven Prinses Margriet weer in Nederland m BEDOELINGEN NOG ONDUIDELIJK Kappen Zwembad 't Harde weer gekraakt DAJAN IS HET NIET EENS MET PREMIER MEIR RONDVLUCHT VANAF MIDDEN-ZEELAND' TOESTEL RAAKTE IN DICHTE MIST BOOMTOPPEN, SLOEG DRIEMAAL OVER DE KOP EN EXPLODEERDE 213e jaargang - no. 204 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN xp. 2751). MI44all ■o«r. Ho«MrWac II G. A. Kale. 0 Akonn.arija ƒ5.50 aar maanJ. af ƒ10.20 aar twi I. 7051 (h«( rrt. 2070/3105, aOr. 0240). Coat, Grot. M.rkl 2. lal. 0140 Maandag 31 augustus '70 Vlissingen won eigen loemooi Pagina 10 Oir» 359300, LOS ANGELES Een anti-oor- '.ogsdemonslratie in Los Angeles, ■lie zaterdag werd gehouden, liep uit op bloedige gevechten tussen demonstranten en politie. Op de toto wordt een gewonde demon strant: door de politie vim het trijdtoneel weggevoe rd. DEN HAAG, ROTTERDAM (GPD, ANP) De stakingen in de me taal- en havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam hebben het afgelopen weekeind geleid tot koortsachtig overleg met de volgende resultaten Overheid en werkgevers zullen de moeilijkheden in de Stichting van de Arbeid verder bespreken. Dit is besloten na een spoedberaad dat gistermiddag plaatsvond in de woning van minister Witteveen van financiën. Aan het gesprek namen behalve minister Witteveen ook deel diens collegae Roolvink (sociale zaken) en Nelissen (economische zaken) en vertegenwoordigers van de centrale werkgeversorganisa ties. De vakbeweging was niet uitgenodigd. Zaterdagavond is een akkoord bereikt tussen de metaal bonden en de directies van de Rijn-Schelde-werven. Gisteravond laat was echter nog altijd niet zeker of het werk bij alle werven vandaag zou worden hervat. Het bestuur van de Metaalbond Rotterdam (werkgevers) heeft de aangesloten bedrijven geadviseerd de koppelbazen uit te schakelen. Het verschijnsel koppelbaas zou uiterlijk 31 december a.s. verdwe nen moeton zijn. De aanbeveling geldt ook voor niet-aangesloten me taal- en elektrotechnische bedrijven. In de haven staken nu circa 16.000 man. De sleepdiensten in Rot terdam h' bben zich bij de actie aangesloten en de drie vervoersbon- den hebben zich er zaterdagavond officieel achtergesteld. Na urenlange besprekingen, onderbro ken door diverse schorsingen, bereikten de metaalbonden en de Ryn-Sehelde-di- reeties zaterdagmiddag in Rotterdam een akkoord-met-perspectief. I)it ak koord houdt onder meer in dat het ver schil in beloning tussen eigen er vreemd (koppelbazen) personeel nief meer dan tien procent mag bedragen. Voorts zal een .vreemde' werknemer niet langer dan negen maanden als zo danig op het lied rijf werkzaam mogen zijn. De tweede termijn kan eventueel na goedkeuring van de ondernemings raad. verlengd worden tot één jaar. Voorts zal aan de werknemers over 1970, vooruitlopend op definitieve rege lingen, een voorschot worden uitbe taald van 400 gulden- In Rotterdam verwacht men dat vooral het voorschot van 400 gulden bij de sta kers in goede aarde zal vallen. Zoals LOS ANGELES (RTR/AFP) In de Mexicaanse wijk van Los Angeles zijn zaterdagmiddag tij dens een protestbijeenkomst van tienduizend Amerikanen van Mexi caanse afkomst hevige onlusten uitgebroken, waarbij zeker 57 ge wonden zijn gevallen. De hele po litiemacht van de stad is in staat van paraatheid gebracht. Er zjjn ten minste zestig arrestaties verricht. De hevigste botsingen tussen politie en betogers deden zich voor op de Whittierboulevard, een door het oos telijk stadsdeel lopende drukke winkel straat. Over een afstand van twee km werden tientallen winkels en ook restau. rants in brand gestoken en geplunderd Een meubelzaak brandde tot de grond toe af. Er werd ook brond gesticht in een benzinestation en zelfs in een brand, weerkazerne. Het toneel herinnerde sterk aan het oproer van 1965 in de ne- gerwflk Watts. De protestbijeenkomst was belegd ui' protest tegen het onevenredig grote aantal Mexicaanse Amerikanen dat volgens hun leiders voor dienstplicht wordt opgeroepen om in de strijd te worden geworpen in Vietnam. De eerste incidenten begonnen toen de politie enkele jongelui poogde te arreste ren die verdacht werden van diefstal van sterke drank. De betogers, die zich in een park hadden verzameld om van daaruit een mars te houden, gingen met ontruimde. Groepjes betogers verzamel den zich daarop in zijstraten en spoedig laaiden de eerste vlammen op. De politie legde een stevig kordon rond de Whittier-boulevard. en een man werd zwaargewond toen hij in een auto eer versperring trachtte te doorbreken. De politie deelde mee dat de auto in vol le vaart legen een clektrlciteilsiiiast reed, waarbij de bestuurder werd ge- elektrokuteerd. Hij is in een ziekenhuis opgenomen, fn een groot deel van oos telijk Los Angeles viel door het ongeluh de stroom uit. VI egongeluk HET VLIEGONGELUK boven het eiland .De Haringvreter' in liet Veerse Meer, heelt drie men sen het leven gekost; zeven an deren werden gewond. (Png. 1 en 2) Haven dicht IN DE HAVEN van Vlissingen zullen geen schepen worden ge laden of gelost, zolang de sta king van net havenpersoneel in Rotterdam duurt. (Pagina 2) Binnenlands en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3. Nieuws uit Zeeland: pagina's 2, 4 en 5. Radio/tv: pagina 7. Sport: pagina's 9, 10, 11, 13 en 15. De staking in de Rotterdamse ha ven duurt in hevigheid voort. Van daag zullen de vakorganisaties van havenpersoneel, die zich zaterdag avond na vele vergaderingen achter de staking opstelden, een bespreking hebben met de Scheepvaart Vereenl- ging Zuid (op haar verzoek). De eisen van de stakers zijn inmiddels voorgelegd. De kans bestaat dat de Zie slot pag. 3 kol. 1 ATHENE (RTR) Griekenland onderhandelt met Frankrijk en West-Duitsland over de aankoop van zware wapens, waaronder tanks en straaljagers, zo is zaterdag in diplomatieke kringen in Athene meegedeeld. De Franse regering tracht een order ter waar de van verscheidene miljoenen dollar te verkrijgen voor de verkoop van Mirage-vliegtuigenAMX-30 tanks en andere moderne wapens voor Griekenland. Volgens de Atheense correspondent van het Amerikaanse blad ,Los Angeles Times' zou Frankrijk aan Grie kenland reeds vijftig AMX-30 tank ter waarde van bijna 20 mil joen gulden hebben verkocht. De koopovereenkomst zou vorige maand in het geheim zijn ondertekend. Volgens de correspondent wilde men in de Griekse hoofdstad het bericht noch bevestigen, noch ontkennen. Van Griekse zijde is herhaaldelijk verklaard dat Griekenland de zware wapens alleen nodig heeft om zijn NAVO-verphchtingen te kunnen nakomen en dat hor.„ xr„i bij het ontbreken van een behoorlijke bewapening de zuidelijke flank van het j lerdioven sch^rT d ri bekend werd een eerder voorstel om 150 gulden voorschot over 1970 uit te ke. ren door de stakers resoluut van de hand gewezen. Na de besprekingen tussen Rijn-Schelde en de metaalbomaen, besprekingen die in de kantoren van het scheepsbouwcon- cern aan het Marconiplein in Rotterdam plaatsvonden, vertrokken de districts bestuurders van de metaalbonden naar de ondernemingsraden van de RDM en Wilton Fijenoord om het akkoord te be spreken. Zaterdag-avond werd bekend dat de ondernemingsraden de voorstel len hadden geaccepteerd. In Rotterdam gaat men ervan uit dat het akkoord, indien dit door de stakers wordt geaccepteerd, met succes als ba sis zal kunnen dienen voor een oplos sing van de problemen bij andere me- taalbedryven en werven in het water weggebied. SCHIPHOL (ANP) Prinses Margriet en haar echtgenoot, «Ie heer Pieter van Vollenhoven, zijn zondagochtend uit Ca nada in ons land teruggekeerd. Het prinselijk paar is drie weken op reis geweest. Na een officieel bezoek aan Su riname verrichtte prinses Margriet in Ca nada de opening van de 92e Canadian national exhibition. Ter NAVO-gebied in gevaar z naar Schiphol gekomen. DEN HAAG (ANP) De commercieel directeur van Radio Noordsee, Kees Man ders, is zaterdagmiddag met een sleepboot langszij het ra dioschip gevaren, met de be doeling het schip te lichten en de haven van Schevenin- gen binnen te slepen. Man ders werd vergezeld van ir P. S. Heerema uit Wasse naar, die een Panamese on derneming vertegenwoordigt die als geldschieter van de Zwitserse eigenaren van Ra dio Nordsee, een zeer grote vordering op hen zou hebben. die de Panamese vlag voerde Ei genaar van beide boten zou iemand zijn uit Willemstad. Volgens Radio Nordsee ging Man ders met een tweede man aan boord van het zendschip- Hij dreigde de ankerketting door te kappen of door te branden en het schip naar de haven van Sche- veningen te slepen. De kapitein van de .Mebo II' wees Manders erop. dat zajn daad zeeroverij in hield en sommeerde hem van boord te gaan. Manders en zijn metgezel gaven hieraan gevolg. muziek door- Men vroeg hulp. om dat Manders en zijn medewerkers onrechtmatig het schip - zouden proberen te betreden. De luiste raars werd via de radio gevraagd het hoofdkantoor van radio Nord see in Soheveningen of in Zü- rich te bellen. Volgens mededelingen van de disc- lockeya kwam Kees Manders rond kwart over één in een sleepboot de .Huskl', bij het zendschip .Me- n. Achter de sleepboot De twee boten bleven hierop nog geruime tijd om de Me bo n, varen. Men zou nog maals getracht hebben de an kerketting te kappen. Ook zou men van de sleepboot af waterwerpers op het zend schip hebben gericht, maar na Mebo n, dat dit ;n verband met de stroom levensgevaar lijk was, hield men hier mee op. Dm ongeveer kwart over drie werd vanaf het zenschip gemeld, dat de boten van Manders en zijn metgezellen uit het gezicht wa ren verdwenen. Een van de Zwit serse eigenaren, de heer Erwin Meister, zou met nog twee men sen inmiddels aan boord van de Mebo II zijn. Tussen de muziekuitzendingen van radio Nordsee door, deelden de liscjockeys de luisteraars nadruk kelijk mee dat Kees Manders geen contract heeft getekend met (Zie slot pag. 3 kol. 2 NOORDZEE K' Manders heeft saterdag een bezoek' ge bracht aan het piratenradiosta- tion Radio Nordsee International. Foto boven: de Mebo II m<-t tangszij de sloper .Eurotrip', die onder andere één van de directeu ren van RNI aan boord bracht. Midden: Kees Manders na zijn es peditie terug m de Lekhaven m Rotterdam Onder: kapitein HrrrtevM \vw de Mebo II. gefotografeerd op siyn schip. HET HARDE (ANP) Het zwembad ,De Hokseberg' in 't Harde is zondag voor de dertiende keer gekraakt als pro test tegen de zondagsluiting. Toen het actiecomité tegen half twee bij het bad aankwam, bleek het toegangshek reeds open te staan. Mede dank zij het mooie weer maakten 873 mensen gebruik van het zwembad. Om vier uur verzocht de rijkspolitie het actiecomité het bad te ontruimen, waar aan om vijf uur gevolg werd gegven. Schilderijendiefstal LONDEN (AFP) Uit een huis in Lon den zjjn schilderijen en andere kostbaar heden gestolen ter waarde van circa twee miljoen gulden. Het betrof eigendommen van mevrouw Camilla Thorpe, schoonzuster van de li berale partijleider Jeremy Thorpe. JERUZALEM, AMMAN (AFP/ RTR) Het Israëlische kabinet is zondag niet tot overeenstemming gekomen over haar beleid ten aan zien van het indirecte vredesover leg in New York. Dinsdag wordt MIDDELBURG Drie mensen, de piloot en twee passagiers, von- len de dood, toen gisteren, zondagmiddag een tweemotorig vlieg- uig, waarmee vanaf het vliegveld .Midden-Zeeland' een korte •ondvluchl werd gemaakt boven het Veerse Meer op het eilandje De Haringvreter' neerstortte en in brand vloog. Alle andere pas- .agiers zeven werden gewond, van wie twee ernstig. De ilachtoffers zijn de 25-jarige Noorse piloot Thor Dhydal en de ïeren A. Maquelin uit Middelburg en M. W. Gunst uit Goes. de discussie voortgezet, in tegen woordigheid van Josef Tekoah .ambassadeur bij de VN die bij het genoemde overleg optreedt als plaatsvervanger van minister van buitenlandse zaken Eban, Tekoah zou aanvankelijk maandag naar zijn post terugkeren. In doorgaans welingelichte kringen in Jeruza lem verwacht men, dat hij niet voor het einde van de komende week naar New York zal reizen. andere ministers. Dajan vindt dat raë! een feller standpunt moet innemea tegenover de bestanössrhendingen waar aan Egypte zich zou hebben schuldig ge maakt. Vorige week verzette Dajan zich tegen het besluit van de regering om mee het vredesoverleg onder auspiciën van VN-bemiddelaar Gunnar Jarring te be ginnen. zonder dat de kwestie van de bestandsschendingen op bevredigend» wijze was geregeld. In het weekeinde had premier Golda Meir verscheidene gesprekken met mi nister Dajan. maar het zou haar niet ge lukt zijn de meningsverschillen uit de weg te ruimen, nl het bijzonder zou Da jan ongerust zijn over het gebrek aan reactie van Amerikaanse kant over de beweerde bestandsschendingen. Volgen» hem tast dit ernstig de geloofwaardig heid van de Amerikaanse garanties voor Israël aan. Wnarsc/iuming let vliegtuig, een tweemotorige Nor- ian Islander vloog uit noordooste- jjke richting laag op het eilandje an en moet hier tijdens een plot- .eling opkomende dichte mist met en van de vleugels het geboomte nebben geraakt. Bijna op de grens .an het bos en weidegebied \an .De Haringvreter- trok het een spoor van tweehonderd meter door het geboom te. Ooggetuigen zagen het toestel driemaal over de kop slaan voordat leen brokstukken terug. Een van del motoren lag honderd meter verder in het weiland. die de' De minister zonder portefeuille, Is raël Galili. van wie bekend is dat hij het vertrouwen van premier Meir geniet, heeft in een vraaggesprek voor de Israëlische radio gezegd, dat het voornaamste doei van de be sprekingen in New York een duur zame vrede is en niet alleen het te rugtrekken door Israël bezette ge bieden. Het zouden rechtvaardigen dat Israël zich van de onderhandelin gen terugtrekt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als duidelijk zou worden dat Egypte en Jordanië alleen streven zijn naar plaatselijke en tijdelijke regelingen en niet naar vrede. De rokende resten van het vlieg tuig in de bosaanpian/ op de Ha- iwgvreter. (Foto PZCi. cockpit terugvond werden uit hetDe Egyptische vertegenwoordiger bij de toestel ges'mgerd en kwamen, somsXewyorkse onderhandelingen. Moham- nog zittend tn hun stoel, in het bos; med Hassan el Zavvat heeft zich pessi- terecht, dat op verschillende plaat- mistische getoond'óver de huidige pro- sen in brand was geraakt. Opvaren- gingen om"tot een vrede in het Midden den van jachten en bootjes. d:e aan óósten te komen. Dit schreef zaterdag de steiger van .De Haringvreter' had- het Egyptische blad .El Akhbar'. Vol. (Zie slot pag. 2 kol. 1j (Zie slot pag. 3 kol. 5)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1