bi ileveld ,GEEN CONCRETE AANWIJZINGEN DAT DAMRELLEN WERDEN GEORGANISEERD' Artsen-verlanglijst vraagstuk van bevolkingsaanwas Vooruitgang overleg tussen Rijksdelen Tweede meetmast KNMI 1971 gereed VPRO-amusementsprogramma voor oudejaarsavond betere jongenskleding VERKLARING BURGEMEESTER SAMKALDEN: Justitie Helft aangehouden rellenmakers zijn buitenlanders Voorbereidingen meer zelfstandigheid NEDERLANDS-INDONESISCHE BESPREKINGEN NIET HINDEREN Rotterdams bedrijf ontdekt omvang rijke fraude LICHTE GROEI VAN LEDENBESTAND ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 ADVERTENTIE AMSTERDAM (ANP-GPD) Burgemeester Samkalden heeft vrijdagmiddag verklaard geen con crete aanwijzingen te hebben dat de rellen in de Amsterdamse bin nenstad zijn georganiseerd. ,Uit de agressiviteit waarmee de actie is gevoerd heb ik wel vermoedens kregen, maar die zijn pas na enige tijd te verifiëren', aldus de burge meester, die zich verder niet over zijn vermoedens wilde uitlaten. Hij sprak op een persbijeenkomst op het stadhuis, waarin hij nogmaals de achtergronden schetste van het besluit om een slaapverbod op de Dam en omgeving in te stellen. Dr Samkalden zen dat hel) nationaal monument zowel een ontmoetingsplaats moet zijn als een plaats waar de doden herdacht kunnen worden. Om die twee functies te kunnen combineren is een tolerant beleid vereist) en dat hebben we de afgelopen periode gevoerd, aldus de burgemeester. ,Je moet echter kun nen bijsturen, maar het karakter daar van is miskend. Het is niet de bedoe ling verandering in het beleid te bren gen'. Ten aanzien van de ernstige on geregeldheden die op de avond van het. slaapverbod begonnen merkte hij op, dat als men deze gevolgen had moeten voorzien dit betekent dat niet kan wor den bijgestuurd. .Het betekent voorts, dati je dan in deze stad een torelant beleid kan voeren omdat bijsturen de essentie van zon beleid is', aldus de burgemeester. De woordvoerder van de gemeente Amsterdam, J. Mastenbroek, heeft ons g-steren gezegd dat de rechter lijke macht in Amsterdam op geen enkele wijze heeft) geprobeerd burge meester Samkalden ertoe over te ha llen het slaapverbod af te kondigen. De burgemeester heeft wol de rech terlijke macht om advies gevraagd, zoals hij ook advies heeft ingewonnen bij ondermeer zijn wethouders en bij de fracties. .Het besluit) het slapen te verbieden is een rechtstreeks gevolg van de sterk toegenomen criminaliteit op en rondom de Dam in de afgelopen weken. Die criminaliteit groeide aan de periferie van de buitenlanders, sommige buiten landers deden eraan mee, maar het grootste aandeel leverden bepaalde Am sterdammers en andere Nederlanders. Zij maakten de buurt onveilig op een ma nier die voordien in Amsterdam onge kend was, aldus de heer Mastenbroek. Hij herhaalde daarmee wat burgemees ter Samkalden had gezegd toen hij vo rige week vrijdagavond aankondigde dat met ingang van jongstleden maandag avond zes uur slapen langs de openba re w eg in het cent,rum van Amsterdam zou worden verboden. jDe beslissing is een autonome b en w van Amsterdam geweest. Met de minister van binnenlandse zaken of met anderen die nauw bij regeringsza ken betrokken zijn is geen overleg ge pleegd', aldus de heer Mastenbroek. Met de komst van president Soehai-to heeft het verbod al evenmin iets te maken gehad, zo zei hij tenslotte. Kerken Donderdagavond heeft de Raad van Kerken in de agglomeratie Amsterdam aan de minister-president en het col lege van burgemeester en wethouders van Amsterdam een brief verzonden over de gebeurtenissen van deze week in Amsterdam. ,Wij hebben niet de be hoefte onze mening uit te spreken over dc oorzaken van en de aanleid ng tot deze gebeurtenissen. Wat ons wel bezig, houdt is het feit, dat op dit ogenblik in Amsterdam een sfeer is ontstaan diel een adequate benadering vereist. Daar-; bij denken wij niet alleen aan maat-: regelen ter verbetering van de sfeer, maar ook aan stappen die kwaadaardige consequenties daarvan tot een minimum beperken. In dit verband is het volgens ons een eis van zedelijke moed dat| re gering en stadsbestuur het programma van het bezoek van president Soeharto aan Amsterdam aan deze feitelijke situ atie aanpassen. Volgens onze overtuigin- ging, gebaseerd op door ons geconsta teerde spanningen, is het zo goed als zeker dat) er anders tijdens dat bezoek nieuwe en nog meer gecompliceerde uit barstingen van vijandschap en geweld zich zullen voordoen. Wij kunnen daar om als kerken eenvoudig niet nalaten regering en stadbestuur te waarschuwen en met klem te wijzen op de noodzaak van een opnieuw doordenken van een programma. Wij vragen u in Gods naam om. hoe moeilijk d.t ook moge zijn, geen programma te realiseren waardoor het kwaad dat in deze dagen werk zaam is, de gelegenheid krijgt nog meer onheil t,e veroorzaken', aldus de brief van de Raad van Kerken in de agglo meratie Amsterdam, die getekend was door de voorzitter. J. van der Hoogte, deken van Amsterdam. Mariniers Binnenkort wordt verwacht dat de ma rechaussee het justitioneel onderzoek naar de gedragingen van de militairen op de Dam in Amsterdam afsluit. Dit onderzoek, op last van de opperbevel hebber van de zeestrijdkrachten, betreft naast de marinemensen uit Den Helder, voornamelijk mariniers uit Doorn. Bij een enquête, ingesteld na afloop van het passagieren, bleek het) merendeel van degenen die toegaven in de hoofd stad te zijn geweest, uit de Van Braam Houckgeestkazeme te komen. Het on derzoek van de marechaussee moet uit wijzen of er strafrechtelijke maatrege len nodig zijn- Wanneer dit) niet het ge val is. kunnen door de commandanten nog disciplinaire straffen worden gege ven. Verdacht van poging tot doodslag is gisteren door de Amsterdamse politie aangehouden do 18-Jarige stukadoor G. •D w. De jongeman zou woensdagavond tijdens de rellen In de binnenstad op het Damrak zijn ingereden op enkele man schappen van de marechaussee. De au to werd later op de avond in belagge- homen. De stukadoor werd ingesloten toen hij donderdag naar zijn auto kwam informeren. Bij overstromingen na zware re genval tn de Zuidafrikaanae stad East London zijn minstens zes mannen om het leven gekomen en honderden ge zinnen dakloos geworden. Premier Vos- ter van Zuid-Afrika heeft de stad re geringshulp beloofd- Studiecommissie van maatschappij voor geneeskunde: BIRMINGHAM, Michigan, USA - Op 2// augustus werd een park in Birmingham gesloten voor gebruik door de jeugd die er ook 's-nachts verbleef en sindsdien heeft de po litie haar handen vol aan rellen Op de foto donderdagochtend vroeg waren er 250 arrestanten, die op de grond en tegen de muur moesten wachten op vervoer naar het huis van bewaring REDDING OP HET NIPPERTJE DEN BURG (ANP) Enkele honder den passagiers van de Texelse veerboot zijn vrijdagmiddag getuige geweest van een redding op het nippertje. Toen de boot de haven van ,Het Horntje' binnen voer ontstond er zoveel golfslag bij de fuik waarin de veerboot moest afmeren, dat een vlot, waarop drie arbeiders ston den, omsloeg. Twee arbeiders wisten zich aan de fuik- wand vast te klemmen. Zij konden even later weer op het vlot springen. De 53-jarige J. Schrama kwam echter on der het vlot terecht. Nadat hij zich be vrijd had bleek hij niet in staat zich boven water te houden. De dekknecht van de veerboot D. Kuiter sprong in het water en wist tezamen met een an dere eilandbewoner, T Eilander, de dren keling die het bewustzijn had verloren Helder vervoerd. i ziekenhuis in Den AMSTERDAM (ANP) Van dc totaal 40 aan dc. officier van justitie voorge leide arrestanten van de rellen tijdens de afgelopen vier avonden in Amsterdam zijn bijna de nelft 18 buitenlan ders. Bij de gearresteerde 13 minderjari gen, zijn zes buitenlanders. zijn gearresteerd 6 Fransen, 2 Italianen, een Oostenrijker en een Portugees. Der-: tig jongelui worden verdacht van open lijke geweldpleging (stenen gooien), zes van diefstallen uit etalages, waarvan de ruiten waren ingegooid, en één van poging tot doodslag op drie ma rechaussees (het od hen inrijden met zijn auto). Alle arrestanten werden door gezonden naar de rechter-commissaris. Op drie extra zittingen van de politie rechter mr G. H. Nomes (vrijdagmiddag 4, maandagmiddag 7 en dinsdag 8 sep tember de gehele zittingsdag) zullen zij worden berecht. (ADVERTENTIE) DEN HAAG (ANP) De ambte lijke voorbereiding voor het schep-1 pen van een wettelijke basis voor het zelfstandig aangaan van inter nationale overeenkomsten door Suriname en de Nederlandse An tillen zal op korte termijn worden afgesloten. Een ontwerp van rijks wet zal in het komende parlemen taire jaar aan de staten-generaal worden aangeboden. In het protocol van de besprekingen die de vice-mlnister-presldent van Nederland, drs J. A. Bakker, de minister-president van Suriname, dr J. Sedney. en ae minis ter-president van de Nederlandse Antil len, E. O. Pebronia, in de tweede helft van augustus in Den Haag hebben ge houden, wordt dit meegedeeld. De werltzaamheden voor de invoering van de militaire dienstplicht in Suriname verlopen vlot. Venvacht kan worden dat op 1 Januari 1971 de dienstplicht in Suriname zal kunnen worden ingevoerd. In de Antillen, waar de dienstplicht reeds was ingevoerd, zullen meer dan voorheen Antiilianen voor kaderfuncties worden opgeleid. Burgerschap taak van de commissie zo uit te brei den, dat daaraan ook zal worden ver. zocht sociale en economische beschou wingen in de overwegingen te betrekken. De verkregen gegevens en formuleringen zullen daarna van Antilliaanse zijde als inbreng kunnen dienen. Bij de eerstvolgende ontmoeting van de ministers, die voor of begin 1971 zal zijn zullen samenstelling ën werkwijze van de tripartite commissie worden vast gesteld. Meer keus in "■"■"■^VHKOEJEMANS. LANGE o.a. DOMBO BLEYLE AZET VH.KOEJEMANS, LANGE DELFT 19, MIDDELBURG. RAAD VAN KERKEN VRAAGT: UTRECHT (ANP) ramen van de Raad van Kerken in Nederland zegt in een vrijdag uit gegeven verklaring kennis te heb ben genomen van de gedachtenwis- seling in Nederland omtrent het komende bezoek van president Soeharto. .Hoewel de hechte sa menwerking met de kerken in In donesië door de Nederlandse Ker ken op hoge waarde wordt geschat wil de Raad van Kerken de discus sie rondom het bezoek van presi dent Soeharto uitsluitend bezien binnen het raam van de meest ge wenste verhouding tussen het In donesische en het Nederlandse volk als geheel. Gedurende een lange periode is de hech te band tussen het Indonesische en het Nederlandss volk bepaald geweest door een politieke verhouding die beide vol keren nu niet meer aanvaarden. De losmaking uit die verhouding en het vinden van een geheel nieuwe relatie zijn totstandgekomen nn een periode vol spanningen, teleunstellingen en conflic ten. Zowel aan Indonesische als aan Nederlandse zijde zijn er vele die de schrijnende gevolgen van deze moeilij ke periode in him leven meedragen. De ze ernstige realiteit mag ons er echter niet van afhouden om van harte mee te werken aan een nieuwe vorm van samenwerking in een geest van ver zoening. Het mode- De Raad van Kerken ziet het bezoek van president Soeharto als een teken van net wederzijds verlangen om dit nieuwe verhouding tussen het Indone. sische en het Nederlandse volk ver. der vorm te geven. De Nederlandse kerken zijn gedurende de vorige perioden diep betrokken ge weest m de verhouding tussen de beide volkeren. Het is daarom, dat de Raad van Kerken nu naar aanlei ding van het eerste bezoek van een staatshoofd van Indonesië, wil uit spreken dat hij het uitbouwen van genoemde nieuwe verhouding ziet als een onderdeel van het zoeken naar Voor de Raax4 van Kerken is het dui delijk dat het zoeken naar zulk een verhouding, in wederzijdse gelijkwaar digheid en verantwoordelijkheid bete kent dat Nederland leent 'luisteren naar wat Indonesië aan Nederland heeft te zeggen, bijvoorbeeld ten aanzien van ons economische beleid. Anderzijds be tekent zulk een verhouding dat aan de Indonesische regering op bescheiden, maar duidelijke wijze aandacht moet worden gevraagd voor de ernstige zorg. die in ons volk leeft omtrent het lol van de vele politieke gevangenen in In donesië. De Raad van Kerken meent echter, dat zowel de Nederlandse regering als het Nederlandse volk beschikt over betere middelen om op te komen voor dc ge vangenen in Indonesië dan middelen die het bezoek van president Soeharto hin deren of belasten. Op grond daarvan roept de Raad van Kerken in Nederland de Nederlandse bevolking op de moge lijkheden van verantwoordelijk politiek overleg tussen president Soeharto en de Nederlandse regering op positieve wij ze tegemoet te treden', zo besluit de verklaring. MILJOEN VOOR NIERSTICHTING HILVERSUM (ANP) Radio Veroni ca heeft met de verkoop van twee lp's met bijdragen van uitsluitend Neder- De eventuele invoering van een Suri naams en Antilliaans burgerschap is on derwerp van studie en overleg. Aan het inschakelen van personen, die op voordracht van Suriname respectie. velijk de Nederlandse .Antillen worden aangewezen voor -werkzaamheden bij vertegenwoordigingen van het ko ninkrijk in het~buitenland en in delega ties naar -internationale organ—"* wordt uitvoering gegeven. Over de staatkundige verhoudingen tus sen de landen van het koninkrijk werd, met inachtneming van de in Willem stad ingenomen standpunten, het volgen de besloten. Om een keuze van dc landen wit reall. seerbare staatkundige eoi volkenrechte lijke alternatieven voor te bereiden is op voorstel van Suriname en de Neder landse Antillen besloten een gezamen lijke commissie in te stellen ter formu lering van de mogelijkheden waaruit die keuze zou kunnen worden gemaakt als mede de consequenties van elk daarvan. De commissie zal bestaan uit een Neder landse. een Surinaamse en een Antil liaanse sectie. Voor wat Suriname betreft zal het vraagstuk van de nationale zelfstandig heid als meervoudige eenheid van econo mische, sociaal-culturele en staatkundi ge zelfstandigheid centraal worden ge steld. Daartoe zal voor Suriname een nationaal zelfstaindigheidsplan opgesteld worden. Antillen De Antillen hebben meegedeeld dat de. AMSTERDAM (ANP) door het hoofdbestuur van de maatschappij voor geneeskunst in gestelde commissie tot bestudering van het bevolkingsaanwaspro bleem heeft een rapport uitge bracht dat als ,niet-officieel' maar als studiewerkstuk in medisch con tact in verkorte vorm is gepubli ceerd. De studiecommissie, die .slechts in ge serreerde vorm en op luchtige wijze' zoveel mogelijk informatie heeft willen aandragen komt onder meer tot deze conclusies: Spoedige totstandkoming van een mografisch instituut wordt noodzake lijk geacht. Dit instituut zal niet) alleen een bestuderende maar tevens een ad viserende taak ten aanzien van het be volkingsvraagstuk dienen te krijgen. Mede te werken aan het) vinden van de economische oplossingen behoort tot de taak van de artsen. Familieplanning is een onderdeel van ..e taak van de huisarts. Ruime subsi diëring door de overheid van goed in gerichte consultatiebureaus voor geboor- Eenten regeling en gezinsplanning zelfsprekend te achten. Bij Cabauw (Lopik) verrijst toren van 213 meter Betere voorspelling verontreinigings omstandigheden DEN HAAG (ANP) Bij het plaatsje Cabauw in de gemeente Lopik zijn het Koninklijk Metereo- logisch Instituut en de rijksgebou wendienst bezig aan de bouw van ^Sematkmale ^rganlsatfeseen ruim tweehonderd meter hoge meemast, waarmee een wat ge noemd wordt verantwoord onder zoek kan worden ingesteld naar de verspreiding van de verontreini ging in de atmosfeer. landse artiesten die daarvoor hun rayal-staten besloten hebben een parlementai- t:es hebben atgestaan, enkele andere re commissie in te stellen, die tot taak acties en acties van scholieren en stu- zal hebben het uitwerken van de grond- denten een bedrag van een miljoen gul- gedachte met betrekk-.ng tot de staat- den bijeengebracht voor de Nederland, se nierstichting. Het bedrag werd door jjMBaj" a-directe" 1 j" Veronica-direcfeuir D. Verweij vrijdag middag tijdens een bijeenkomst in Hil versum op symbolische wijze overhan digd aan de voorzitter van de vereni ging tot steun aan de nierstichting Nederland, de heer B. J. F. Steimmetz. omschreven in een communiqué van twaalf leden van de staten van 13 fe bruari 1970. De regering zal de 6tatcn voorstellen deze commissie aan te vullen dustrie; ook zal worden voorgesteld de In 1971 zal deze mast, die exclusief in strumenten drieëneenhalf miljoen gul den gaat kosten, in gebruik worden ge nomen, aldus een mededeling van het ministerie van verkeer en waterstaat. De mast bij Cabauw is de tweede meet mast In ons land. Reeds in december 1966 werd in Vlaardingen, aan de rand van het sterk geïndustrialiseerde Rijn mondgebied, een tachtig meter hoge meetmast geplaatst De bouwers hebben titans reeds een hoogte van ruim honderd meter bereikt; in dit najaar zal de mast in Cabauw de gewenste hoogte, 213 meter, hebben bereikt. Na plaatsing van het uitge breide en gedeeltelijk door het KNMI zelf ontwikkelde en gebouwde instru mentarium zal de meetmast in 1971 in gebruik worden genomen. Behalve om 3e verspreiding van de verontreiniging in de atmosfeer te meten zal de mast ook worden benut voor een onderzoek naar de vorming van mist. De mast in Vlaardingen reeft reeds uit stekende resultaten opgeleverd, maar is zowel qua hoogte als wat de omvang van het instrumentarium betreft, onder geschikt aan de stalen mast, die nu bij Cabauw verrijst Zonder de erva ring, die met het werken met deze 80 meter hoge mast werd opgedaan, zou het nauwelijks mogelijk zijn geweest de huidige meetmast te ontwerpen, zo vervolgt de mededeling. Snnffelarmen De nieuwe mast bestaat uit een ge heel stalen cilinder met een door snee van twee meter, die met zware tuien in de grond zal worden ver ankerd. In dë cilinder worden naast een personenlift eh een trap, kleine bordessen aangebracht. Uit deze bor dessen steken in drie verschillende richtingen negen meter lange stalen armen, waarop windmeters, thermo meters, zichtmeters en andere instru menten zullen worden geplaatst. Ne gen meter boven iedere arm, die naar boven kan worden gedraaid, komt een balkon, vanwaar de instrumen ten kunnen worden gecontroleerd of verwisseld. In het meetgebouw aan de voet van de toren is ruimte be schikbaar voor de verwerkings- en registratieapparatuur: een montage, en bergruimte en een klein dag- en nachtverblijf completeren het geheel. Uit het onderzoek kunnen de volgende resultaten worden verwacht: allereerst kan de mogelijke verspreiding van de luchtverontreiniging via dit onderzoek worden gekoppeld aan het weerbeeld met als uiteindelijk doel het voorspellen van ongunstig verontreinigingsweer, daar naast is hot mogelijk een overzicht te krijgen van de veranderingen in de windsnelheid met de hoogte, en van het optreden van windstoten op hoogten bo en de honderd meter. Deze informatie is van essentieel be lang voor het berekenen van windbe lasting op hoge gebouwen, bruggen er hoge kranen en kan voor de automati sering in het starten en landen van vliegtuigen van zeer veel nut zijn. Ten slotte zal het in de toekomst mogelijk zijn de weerkamer ieder uur via de telex te voorzien van gegevens over wind en temperatuur op hoogten van bijvoorbeeld 8-1 en 200 meter, hetger- voor het opstellen van weersverwach tingen bij hoge concentraties van lucht verontreiniging van groot belang is. Aan alle universiteitsklinieken be hoort grote aandacht besteed te wor den aan het verkrijgen vain kennis over contraceptie. Dit onderwerp dient ook en met prioriteit ln het nascho lingsprogramma te worden behandeld Ziekenlonds-pil De verstrekking van orale contra- septiva dient op korte termijn te wor den ondergebracht in het verstrekkin genpakket der ziekenfondsen. Ditzelfde geldt ten asuizien van dr- advisering op het gebied van de familieplanning. Nederlandse artsen in ontwikkelings landen kunnen een positieve bijdrage le veren door speciale aandacht te geven aan problemen op het gebied der ge- boortenregeling. Abortus provocatus is als demogra fisch middel ongeschikt te achten Voortgaande bestudering van het vraag stuk aer abortus provocates blijft ech ter noodzakelijk. Voorlichting aan het publiek door een nationale raad die eventueel van uit een demografisch instituut zou kun- nën worden gevoed is nodig. De huis arts dient bij de individuele voorlich ting te zijn betrokken. Seksuele voor lichting behoort mede tot de taak van de artsen. In samenwerking met an deren dient eeh programma hiertoe te worden opgemaakt. Milieuhygiëne Alle problemen betrekking hebber.de miheuhvgiëne en gezondheidsbe scherming dienen te worden bezien vxa een centraal instituut. Ruime subsidi ering van preventieve zorg met betrek king tot de geestelijke volksgezondheid is noodzakelijk. De in 1966 ingestelde studiecommissie was als volgt samengesteld: P. J. Hallle, arts, voorzitter, mevrouw dr Louise Hemmes, destijds bacteriologe, F. Th. ter Haar. huisarts, J. H. van Meurs, neu- roloog-psychiater, drs P. Branders, drs J. IJlst, secretaris, later opgevolgd door de heer F. N. Hoogendijk. ROTTERDAM (GPD) De Rotter damse politie is bezig met een uitge breid onderzoek in verband met dief stallen bij de groothandel in woning textiel NV J. P. Wyers' Industrie- en handelsonderneming aan de Schiekade- Er zijn enkele arrestaties verricht, maar het is vrijwel zeker dat er nog meer personen zullen worden aangehouden. De verdachten maken deel uit van het personeel of hebben ertoe behoord. Reeds tijdens de eerste fase van het omvang rijke onderzoek heeft de reoherche kun nen vaststellen dat de diefstallen van zouden vele tienduizenden guldens mee gemoeid zijn. Tijdens een recente reorganisatie bij Wyers is men er achter gekomen dat er" iets mis was. Door de sterke auto matisering van de voorraadadministra tie was het n et zo gemakkelijk er ach ter te komen, wie men tot hoofdver dachte zou kunnen bestempelen. Het is duidelijk dat sommige lieden in de loop van de tafd heel wat hebben gestolen. Anderen daarentegen zouden zich heb ben beperkt tot mkele couponnetjes. Bij de gearresteerden zijn ook ex-werk. nemers van het bedrijf, die elders een nieuwe baan hadden gevonden. Chauffeur bekneld achter vrachtwagen ROTTERDAM (ANP) Dc 44-jarige chauffeur M. A. Jansen uit Rotterdam is om het leven gekomen tijdens werk. zaantheden aan de verlenging van de Molenlaan in de Maasstad. De man raakte bekneld tussen een vat met hon derd liter olie en een achteruitrijdende z andauto. (Van onze rtv-redactrice) HILVERSUM De VPRO-te- levisie heeft gisteren op een persconferentie de nieuwe plan nen bekendgemaakt voor het winterseizoen '70-'71. De pre sentatie van de donderdag avondprogramma's zal vooral, zo zegt men, van grafische aard zijn. Het enige live-presentatie element zal aanwezig zijn in een wekelijkse actualiteitenrubriek die elke donderdag na het nieuws van acht uur begint. De rubriek zal worden gepresen teerd door Frits van der Poel. ren op twee thema's; voor wat be treft net buitenland zal dat Ameri ka zijn, voor wat het binnenland be treft de situatie van het Nederlandse onderwijs. Verder zullen worden ui- gezonden een sene van zes program ma's over de Nederlandse samenle ving in de jaren twintig en dertig. Op 22 oktober is een uitzending ge pland van de zeven doodzonden van Bertold Brecht, met muziek van Kurt Weil. Boriewijk In het seizoen '70-'71 zal de VPRO- tv voorts een aantal dramatiserin gen uitzenden; onder andere een tele visiebewerking van Bint. de roman waarin Bordewijk anno 1931 een vi sionair beeld opriep van autoritaire schooltucht; verder een Feiffer.re- vue aan de hand van tekeningen en teksten van de Amerikaanse schrij ver-cartoonist Jules Feiffer; een dra matisering van de Chicago-processen en een door Gerben Hellinga geschre ven dramatische documentaire over geluidshinder. Voor de supervisie van met name de dramatische produkties is met ingang van 1 augustus bij de VPRO-tv m dienst getreden de heer Wilbert Bank, tot voor kort drama turg bij het toneelgezelschap Giobo. In het komende winterseizoen zal re gisseur Rob Touber vier eigen grote amusementsprogramma's voor de VPRO regisseren: vaststaat dat één daarvan zal worden uitgezonden op oudejaarsavond 1970. Wat de VPRO- radio betreft: het totale radiopro gramma zal zeer weinig essentële veranderingen ondergaan. De VPRO vrijdag blijft nagenoeg ongewijzigd de zondag en maandag van de VPRO eveneens. Dankzij de medewerking van de VARA verwacht de VPRO het komende seizoen de rubriek .De ze dag' op normale wijze te kunneq voortzetten. De programma's voor het vijfde leerjaar van de schoolra dio komen dit keer voor rekening van "de VPRO. De VPRO kan zich nog steeds ver heugen :n een lichte stijging van het aantal leden, dat nu in totaal op 128.000 is gekomen. Daarvan zijn er 88.000 tevens abonnee en 40.000 te vens contribuanten. Vooral in de laat- ste groepering is een kleine stijging te bemerken, terwijl de eerste een stationair beeld vertoont. De VPRO is op het ogenblik bezig' met twee experimenten. Het eerste is de open overlegstructuur m het eigen bedrijf en het tweede is de nauwkeurige profilering van de pro gramma's. alle krachten die men heeft dit fe nomeen te voorkomen. Eén van de middelen die men daartoe heeft aan gegrepen In de zomer was het pro gramma ,Piknik'. De VPRO, zo werd gisteren gezegd op een persconferentie bij monde van de voorzitter, de heer S. J. Doorman, is zich bewust feit dat men gevaar loopt een wat exelusieve omroep te worden. Men probeert, aldus de heer Doorman, met Kerkelijke mutaties NEDERLANDS HERVORMDE KERK Beroepen te Lathum en Giesbeek G. Co- I lenbrander te Waarde; te Zwarten_ broek-Terschuur A. Baars te Papen- drccht. Bedankt voor Wageningen va cature P. C. de Bruyn, M. van der TVL 'L Bosch te Goes; voor "Randwijk A. G. i IkHIK i Harme te Nieuwland. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Achlum (tevens voor de j geestelijke verzorging psychiatrische in- richtingen te Fratieker). D. de Vr.es te 'Meede: te Zevenhuizen iGrj R. der Ne derlanden te Middeimeer. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Dalfsen J. Slotman te Urk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 9