Gent en Zeeuwsch-Vlaanderen gaan watnader' kennismaken *3f* Ook voor u: CM Straatmakers zochten het hogerop en liepen met armaturen tegen de lamp Gratis reizen Raad Arnemuiden: afscheid K. Steketee Duiveland wil meer recreatieruimte' 2septemberdagen voor65+ers Fabery de Jonge Auto's botsten: 2 gewonden bij Zaamslag RAAD VEERE NAM AFSCHEID VAN VIJF RAADSLEDEN Fons Jansen in Middelburg voordelig uit met NS Protest tegen verdeelweg SCDimplex BORD NADERING V00RRANGSWEG WAS DOOR HEG OVERWOEKERD Rekening Uit file Ziekengeld ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 NEDERLANDS TONEEL GENT PRESENTEERT:DAGJE UIT'.... SAMENWERKING MET VAN EEGHENHUIS VLISSINGEN Het Belgisch- Nederlands Cultureel Akkoord, volgend jaar toe aan zijn vijfen twintigjarig bestaan, heeft zijn voornaamste kracht tot nu toe ontleend aan activiteiten die werden ontwikkeld in de directe raakvlakken van zuid en noord,, of in gebied uitgedrukt de grensstreek. Zeeuwsch- en Bel- gisch-Vlaanderen zijn daarbij beslist niet achter gebleven. In de loop van deze 25 jaar (en de laatste paar jaren zelfs niet een ■sterke impuls) is er heel wat ge daan aan grensvervangende activi teiten die in vee! gevallen ook ver der gingen dan hef terrein van het .enge' cultuurbegrip. Het Nederlands Toneel Gent en de Zeeuws -Vlaamse vormingscentra, het Van Eeghenhuis te Aardenburg en Hedenesse te Cadzand, hebben in middels een nieuwe stap in de rich ting van de culturele eenwording ge zet. Het eerste overleg daartoe is met- name gevoerd door de heren J. Vissenaken van het NTG en S. A. Vis, directeur van het Van Eeghen huis, de Nederlandse .verbindings dienst". De heer Vis, die regelmatig met cursusgroepen Gent en de Koninklij ke Nederlandse Schouwburg bezoekt, ziet vooral voor Zeeuwsch-VIaan- deren grote mogelijkheden in deze nieuwe aetiviteit-in-wordirig, voorlo pig nog aangeduid als ,een toneel- uitstap naar Gent'. ,Er bestaat in Zeeuwsch-Vlaanderen een redelijke belangstelling voor wat er over de grens die we hier tussen haakjes helemaal niet als grens ken nen, gebeurt. Daarbij komt dat men hier voor voorstellingen boven de Schelde altijd gebonden is aan de botenmisère. Tot voor kort gold en velen zijn dat nog niet verleerd dat België op toneelgebied en aan verwante zaken wat achter zou lopen. Als je naar het repertoire van bij voorbeeld het Nederlands Toneel Gent kijkt, blijkit het tegendeel waar te zijn. Het is echter een hardnek kig vooroordeel dat ziich ook tot de film uitstrekt, Films die in Neder land. ook n de Randstad als nieuw worden aangekondig kun je al maan den voordien in Antwerpen en ook in Gent gezien hebben'. naar voren komen, zullen in de trip worden betrokken. Op deze kader dag zullen ook de acteurs en regis seurs van de NTG aanwezig zijn. Hun rol m het grote stuk is daar mee naar -alle waarschijnlijkheid niet uitgespeeld; vast staat dat zij in de voor- en nabesprekingen van de toneelstukken mede het succes van deze nader» kennismakingsdagen zul len bepalen Het ministerie van erm ziet intussen wel zoveel in de on. dernemmg dat een subsidie is toe gezegd. Repertoire los' van Schiller, .Vrijdag* van Hu- go Claus, ,De Alchemist', een kome die van Ben Jonson, ,Het zevende gebod: Ge zult iets minder stelen' komedie van Dano Po, .Inside, out side' van Frank Norman, ,De nacht van de moordenaars' van Jose Triama, .NTG vermoord» pianiste' van Paul Pörtner. .Cher Antolne" van Anouilh, ,Dat verhaa-' van jou' van John Hop kins, .Pro patri a' van Eddy Assel- bergs (première), .Alles voor de tuin' van Albee en de .Pop-Molière-show'. Een alleszins belangwekkend reper toire dus, dat Gent ook zonder meer het bezoeken best waard een aantrekkelijke plaats voor een dagje uit maakt. Dagje uit ZAAMSLAG De bestuurders K. de K. uit Zaamslag en J. M. T. uit Hooger- heide zijn donderdagmiddag gewond op genomen in het Terneuzense Juliana- ziekenhuis nadat hun wagens ter hoogte van Zaamslag in botsing waren geko men. Het ongeluk gebeurde bij de krui sing Groencweg - Temeuzensestraat. De K. wilde uil) de Groeneweg de Temeu zensestraat oprijden, maar gaf daarbij geen voorrang aan T. Er ontstemd aan zienlijke materiële schade. Het Nederlandse Toneel Gent heeft getracht het toneeluitstapje een all- in-trip te maken zegt daarover: Het Nederlands Toneel Gent biedt u de gelegenheid een uitstapje naar Gent te combine! en met een bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Schouwburg 1 U bezoekt een mu seum, een tentoonstelling of de his torische gebouwen 2 Geleid bezoek aan de schouwburg als bedrijf. 3 Koffiepauze in de foyer van de KNS (pic-nic geen bezwaar). 4 Bespre king van het gekozen toneelstuk 5 20 u: bijwonen van de voorstelling Deze halve dagreis (car, museum, gé- leid bezoek, koffie voorstelling) kost per deelnemer 120 Bfr. U zit in de schouwburg op de beste plaatsen (90 Bfr.) Gent een .open huis' te maken, waar ieder die geïnteresseerd is in de zaken die zich voor én achter het toneel afspelen, welkom is en in en uit kan lopen. Het NTG heeft zich bij dit al ech ter niet uitsluitend vastgelegd op eigen inzichten. Zo zal er zaterdag 12 september m de KNS aan het Sint-Baafsplein een .introductiedag' zijn waarop de plannen nogmaals worden uiteengezet voor een aantal genodigden, mensen met enige .cul turele' achterban uit Vlaanderen en Zeeland. De suggesties en eventueel verdere plannen die uit dat overleg De heren Janse, S. de Visser, Kasse, Sturm en Wouters VEERE In <le gemeenteraadsverga dering van Veere is donderdagmiddag afscheid genomen van de raadleden H. Janse (chu), S. t'je Visser (ar). D. Kas se (ar), A. Sturm (chu) en W. Wou ters (ar). Burgemeester A. de Kam ging in een danktoespraak tot de schei dende raadsleden hun loophaan in de ge. meentepolitiek na en gaf van elk een korte karakterschets. Als geschenk bood hij elk een exemplaar van hot foto boek .Kenterend Getij' aan. wat er in de afgelopen vier jaar zoal was verwezenlijkt, wat nog niet kon worden gerealiseerd en wat in de naaste schetste hij van elk der scheidende raadsleden een karakteristiek. De heer Janse en De Visser waren lid van de gemeenteraad sedert vlak na de oorlog, de heer Sturm sinds 1949, de heer Wou ters sins 1962 en de heer Kasse sinds 1939. Na de woorden van de burgemees ter en de heer P. J. Abraihainse namens de raad sprak edik der scheidende raads leden een dank toespraakje uit. Het raadslid Janse sprak de hoop uit dat de vriendschap die tussen de raads leden was gegroeid niet mocht verbro. ken worden en in dezelfde geest lieten zich ook de anderen uit De heren De Visser en Kasse wezen er op hoezeer de administratie was gegroeid sinds hun (ADVERTENTIE) lidmaatschap van de raad en hoeveel er was veranderd. Het financieel ver keer in de gemeente onderging een grote verandering. De heer Kasse vond dat het hen nogal eens aam een vooruit ziende blik had gemankeerd, wat al wat geld had gekost."Hij wees op het belang van inspraak in het bestuur van de ge meente van de kant van de burgers en hoopte dat men nog eens zover zou ko men dat de inwoners van Veere middels een van gemeentewegen verspreide nieuwsbrief van de gemeentezaken op de hoogte zouden worden gehouden. Het raadslid Sturm signaleerde in zijn afscheidsspeech de gevaren van de wel vaartsstaat, en waarschuwde voor een te materialistische mentaliteit. Het jongste raadslid de heer Wouters tenslotte, stel de dat hij in de periode dat hij zitting had in de raad veel had geleerd. Hij ze' enige moeite te hebben met het langza me tempo waarmee de gemeentemachi- nerie draaide. De nieuwe gemeenteraad wenste hjj veel wijsheid en visie toe. NA 12 JAAR RAADSLIDMAATSCHAP BENW GESCHOKT DOOR KRITIEK VAN DE ARNEMUIDEN-TRA1NER ARNEMUIDEN De gemeenteraad van Arnemuiden heeft donderdagavond afscheid genomen van de heer K. J. Steketee (arp) die na twaalf jaar raads lidmaatschap dinsdag bij het ingaan van de nieuwe vierjarige periode niet zal terugkeren. De heer Steketee was wel kandidaat bij de laatste gemeen teraadsverkiezingen, maar Iiij werd niet gekozen, omdat hij niet zoals voorgaan de keren op de eerste plaats stond. Burgemeester A. Hack memoreerde, dat met name ïn de laatste 12 jaar Arne muiden een volledig ander gezicht hoeft gekregen. De burgemeester drukte zijn gevoelens van -pijt uit, dat de heer Steketee niet in de raad terugkeert. H:j dankte hem voor de positieve bij- i. die de heer Steketee altijd le- Als oudste zittende raadslid sprak wethouder Joz. Siereveld, die hem na- mena de gemeenteraad eveneens dank te voor de goede samenwerking. Ook voor de acht maanden, dat de lieer Steketee tijdelijk wethouder was. Ook de heer Steketee speet het, dat hij de volgende periode niet kan meemaken als raadslid. Hij kwam tot de conclu sie, dat in de afgelopen twaalf jaar de leefbaarheid van Arnemuiden aan merkelijk is verbeterd. Met name noem- *"j wat dit betreft het onderwijs, lüjd de bijzondere interesse van de heer Steketee had. Hij sprak de hoop uit, dat de gemeenteraad van Arne muiden op dezelfde voet zal voortgaan als in de afgelopen 12 jaar. Burgemees ter Hack had even tevoren reeds een kleine opsomming gegeven van raads besluiten, diie mede geleid hebben, tot ,het andere gezicht* van Arnemuiden. Hij deed dit toen hij in vogelvlucht de verstreken vierjarige periode de re vue liet passeren. Als belangrijkste punt noemde burgemeester Hack de uit voering van het saneringsplan, waar men nu al een heel eind mee is ge vorderd. Verder noemde de heer Hack de totstandkoming van de jachthaven, de voorbereiding van een bungalowter rein en een camping, de verbetering van de sportvelden, ae totstandkoming van een bejaardentehuis en, de totstand koming van een n.euwe kleuterschool. Zon.ls de laatste jaren te doen ge bruikelijk stond ook deze raadsver gadering weer voor een belangrijk doel in het teken van het sanerings plan. Na een langdurige uiteenzet ting van de burgemeester en een uit gebreide discussie besloot de raad een onteigeningsplan vast te stellen voor het pand Westdijkstraat 18, eigendom van de lieer A. Klaasse. Reeds twee jaar geleden waren de on derhandelingen voor aankoop van dit begonnen. Aan de hand van een ADVERTBNTIB) uitvoerige correspondentie ging burge meester Hack in op deze affaire. Duide lijk bleek, dat de heer Klaasse, die eerst tot nieuwbouw besloten had en later een bestaand huis kocht, twee zaken door elkaair had gehaald Hij wilde namelijk alleen akkoord gaan met een eerder ge daan aanbod van de gemeente voor nieuwbouw. Ook nu hij een bestaand huis, waarvan de kosten aanzienlijk la ger zijn dan nieuwbouw, heeft gekocht. Bovendien zaten er belangrijke ver schillen in dz bedragen, die de heer Klaasse in de respectievelijke brieven noemde. PvdA-raadslid Jac. van Bel- zen zat met een aantal brieven van de heer Klaasse voor zich. Maar uit de toe lichting van burgemeester Hack bleek hem. dat de heer Klaasse hem juist de brieven met de veranderde bijdragen niet had doen toekomen- .Eerst had ik er nog voor willen pleiten, maar nu weet ik wel genoeg.' SGP-raadlid Joh. van Belzen vond een onteigeningspro cedure ook maar een griezelige zaak: ,Dan gaat het nog eens anderhalf jaar duren.' Niettemin ging de raad una niem akkoord met het voorstel van b en w. Besprekingen met de PZEM over sluiting van drie onrendabele percelen op het aardgasnet waren zonder resul taat gebleven. De percelen liggen ten noorden van de spoorlijn en aangezien b en w nog lang geen details weten over het toekomstige bestemmingplan daar, kon de PZEM nog niet besluiten een leiding onder de spoorlijn te leg gen. De heer Joh. van Belzen stelde toen voor de drie betrokkenen ieder duizend gulden te geven. TJit een toelichting van het college bleek, dat er in de ge meente Arnemuiden in totaal 56 on rendabele percelen zijn. Dit was voor vijf vam de zeven raadsleden voldoende reden om dit voorstel niet te steunen. De heer Van Belzen kreeg alleen de steun van zijn fractiegenoot J. Oreel. Hetzelfde lot was voor het voorstel van de heer Joh. van Belzen om mensen, die vanwege het saneringsplan moeten verhuizen honderd gulden uit de ge meentekas te geven, beschoren. De ge meente Arnemuiden hanteert de rijks norm van ƒ750 als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Hoewel niemand het SGP-raadslld oetwiatte. dat dit be drag te laag :s. kreeg hij buiten zijn eigen fractie geen steun. Zijn naamge noot van de PvdA zei liever duizend gul den te geven, maar hij aohtte Ihet in verband met rle financiële positie gemeente niet verantwoord. Aan hel begin van de vergadering had burgemeester Hack namens het college van b en w een bericht nit dc PZC aangehaald, waarin Arnemuiden-trainer J. van Maris kritiek uitte op het meentehestuur. Hij zei dit een on kwikkelijke zaak te vinden, waardoor het college ernstig was geschokt. In een besloten vergadering na afloop van de openbare bijeenkomst zou er verder over worden gesproken IN SINT-MAARTENSDIJK 26 WONINGEN VOOR WERKNEMERS VAN EIGEN INDUSTRIEËN SENT-MAARTENSDIJK De nieuwe gemeenteraad van Sint—Maartensdijk zal dinsdagochtend (aanvang van de verga- dering is 10 uur) onmiddeljik na de be ëdiging een aantal voorstellen behande len om de tweede fase van plan west te realiseren. B en w stellen voor om de aanleg van st raten, rioleringen en j dergelijke voor ƒ32.320 onderhands aan te besteden aan het aannemingsbedrijf firma Van der Werf en Zoon uit Sint-1 Maartensdijk. Tijdens de vorige raads- vergadering deelde het college al mee, dat gs Sint-Maartensdijk een extra wo- ningcontïngent van 26 woningen heeft toegewezen. Deze woningen zijn niet be-j industrieën worden aangetrol w stellen verder voor om voor de bouw van deze 26 woningen een geldlening aan te vragen bij het rijk en tot het aanvragen en aanvaarden van jaarlijkse bijdragen van het rijk in de exploitatiekosten van deze wonin gen. Omdat de 26 woningen in één com plex moeten worden gebouwd met de reeds eerder aanbestede 18 woningen is er wat dit betreft geen keus. Deze aan besteding kan geschieden onder dezelfde voorwaarden en prijzen ais de eerder genoemde woningen. De onderhandse aanbesteding kan als volgt plaatsvin den: aan de firma gebr. Van aen Bergh *-- Bop Zoom de bouw van ƒ703.428 (inclusief 12 procent omzetbe lasting) en aan het technisch bureau Mampaey NV te Dordrecht het leveren en monteren van gasgestookte centrale verwarmingsinstallaties voor een totaal bedrag van 87.760 (inclusief 12 pro cent omzetbelasting). Voor de openbare verlichting In pian west eerste fase willen b en w 30 licht masten kopen en laten aanleggen voor een totaalbedrag van ƒ16.366,08. Op dinsdag 8 september aanstaande geeft Fons Jansen met zijn program ma .DriemaalAndermaal' de laatste voorstelling in ae Schouwburg te i Middelburg aanvang 20.00 uur. Even- als in zijn voorgaande twee program- zijn. Legitimatie en pasfoto meebrengen. De 65+ reductiekaart geeft recht op reizen tegen de halve enkele- reisprijs. Een driemaandskaart kost f 20.-, voor echt paren f 30.-. Jaarkaart f 50.-, voor echtparen f75.-. Vraagt n gelijk een septemberkalendert j e In september kunt n met NS op uw 65+kaart twee dagen gratis en onbeperkt reizen. Welke dagen? Kiest u er maar twee uit: elke dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdag in september is er goed voor. Hoe? Door simpelweg uw 65+kaart aan het loket te laten afstempelen. Hebt u nog geen 65+ kaart? Koop er dan een aan het loket. Verkrijgbaar voor iedere 65-plusser. Uw vrouw mag jonger BEHANDELING ONTWERP STREEKPLAN NIEUWER KERK Dc gemeente Dui. ma's streeft Fons Jansen ook nu met ™«fnd moet meer .recreatieruimte' heb- naar louter kolder en satire, maar J?®® dan in het voorontwerp streekplan naar een goede combinatie van bei- Schouwen.Duiveland is aangegeven, de. Hij meent namelijk dat de kracht Daarover was de Duivelandse gemeen- van kleinkunst schuilt in het ver- teraad het donderdagavond zonder meer mijden van eenzijdigheid: zowel de eens. De raad volgde vrijwel zonder dis satire als het mededogen, zowel de cussie een voorstel van b en w om gede-1 kolder als de levenswijsheid laat puteerde staten te laten weten, dat men hij aan bod komen- i op verschillende punten recreatieve be- ADVERTENTIE U woont in een huurhuis en u wilt toch graag CV? Met Dimplex elektrische radiatoren bouwt u kamer voor kamer uw eigen CVop. Zonder hoge installatie- kosten. Gelijkmatige warmte. Minimaal stroomverbruik. Dokumentatie bij uw elektrohandelaar of bij Nerim N. V. Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel: OlSöO-42311 POLITIERECHTER MIDDELBURG: SCHIPPERTJES KLOKKEN Met prachtig handgeschilderde of geètste ornamenten. 8- Daags belslagwerk. Ook met maanaanwijzmg. Div maten. Prijzen vans ƒ261,- MIDDELBURG De gebroeders S., slraatmakers uit Lopik zoch ten het op de avond van de vierde juli in Vlissingen wat hogerop: uit een in aanbouw zijnd pand aan de Hermesweg namen zij armaturen en zestien TL-burzen weg. Totale waarde 1875, stelde de waakza me politie vast, die de lading, waarmee de broers uit Lopik in de omgeving van de Hermesweg rondreden, niet zo erg vertrouw den. W. S. en G. P. S. bekenden vlot en zo stonden ze gisteren, don derdagmorgen voor de politierech ter in Middelburg één van de zaken, die voortvloeiden uit de in- braakgolf, die in de eerste julida gen Walcheren overspoelde. De gebroeders S., zo kwam vast te staan, hadden hun nachtelijke prak tijken beperkt tot het verwerven van deze verlichtlngsapparatuur, nodig voor een te l>opik in aanbouw zijnd schuurtje. In welk verband officier van justitie nir Th. Lebret, die aata de mogelijkheid van doorverkopen dacht, de vraag opwierp of het schuurtje wellicht een daglicht kas moest worden. De gebroeders S. waren intussen wel tot ae conclusie gekomen, dat heit maar beter was dati het schijnsel van de ar maturen hun pand niet verlichtte, ,'t Is verschrikkelijk' zei dc oudste berouwvol om even later de milde eis van 150,- boote aan te horen. De politierechter, mr P. van Empel, veroordeelde beiden tot) deze boete maar legde hen, als stok achter de deur, daarnaast een voorwaar- delijlce gevangenisstraf van twee weken op met twee jaar proeftijd. De Goese autohandelaar H. J. W., die aan de grenspost bij Sas van Gent een Belgische sloopauto ter waarde van 75 Nederland onder een verkeerd kente ken wilde binnenrijden, kreeg van de douane een zorgvuldig gespecificeerde rekening gepresenteerd: totaal 830,10, bestaande uit 121,10 omzetbelasting, 209 bijzondere verbruikersbelasting en een boete van 500,-. ,Ik dacht dat) je met een sloopauto zo de rns overmocht' voerde W. aan, ,als de wagen als sloopauto had aangege ven had het me 15 tot 16 gulden ge kost.' De officier wees er op, dat er heel wat te doen is over auto's, die uit België komen; er zititen veel gestolen of on deugdelijke exemplaren onder. In het ge val van W. ging het om de motor, wes halve de Goesenaair de douane intussen lueeft geschreven, dat hij afstand van de auto doet... De officier leek het schikkingsbedrag van f 500.- als boete op z'n plaats en meende, dat de twee andere aanslagen van de douane los van deze boete zullen blijven bestaan. De politierechter, die •erst de fiïianciële consequenties van de- te affaire voor \V. wil bezien, zal vol gende «eek schriftelijk vonnis wijzen. C. W. A. B. uit Zicrikzee moest te rechtstaan omdat) hij op 30 juni te Goes. op het kruispunt Zomerweg - Leeuwen straat als automobilist geen voorrang had gegeven aan de ander auto, waar van de bestuurder bij de botsing, die hierop volgde, ernstig oogletjsel opliep. Het was de heer F. J. G. die waarschijn lijk een oog zal moeten missen. De heer G. reed over een voorrangsvveg en B was primair ten laste gelegd dat hij hoogst roekeloos zou hebben gereden- B. betoogde echter, dat het bord, dat op de nadering van de voorrangs- weg moest] attenderen, geheel in de begroeiing van een neg verscholen stond, 's Middags na het ongeval werd de heg gesnoeid en werd aan de andere zijde vam de weg even eens een bord geplaatst. Een collega van B„ de heer J. A. G. uit Kloetinge, kwam dit als getuige be vestigen: ,Ecn uur na het ongeval waten de lieg aan liet. knippen. Het was niet te zien dat je een voorrangsweg naderde.' G. verklaarde eveneens gezien te hebben, dat men er later, aan de an dere kant in het plantsoen, een bord bijplaatste. De officier vond toch, dat B. de krui sing op een onvoorzichtige marnier is genaderd: er had ook verkeer vam rechts kunnen komen- Hij vroeg een boete van 200,- en een voorwaardelijke ontzeg, ging van de rijbevoegdheid voor de tijd vier maanden met twee jaar proef- De politierechter ging er vam uit, B.. niet .hoogst roekeloos' heeft ge reden. maar stelde wel vast dat niet gebleken is, dat iedere schuld onthreekti. De straf beperkte hij tot de boete vam ƒ200,-. De Belg O. J. E. A. uiit Antwerpen werd voor het veroorzaken van een soortge lijk ongeluk bij verstek tot twee jaar ontzegging van de rijbevoegheld en een boete van ƒ200,- veroordeeld (conform). De Belg verzuimde op 9 mei op het kruispunt Potjes bij Cadzand voorrang te verlenen aan een andere personen auto. Bij de botsing werd A. zelf zwaar gewond. Zijn echtgenote werd eveneens gewond en twee inzittenden van de an dere auto werden Iciht gewond- De Belg verklaarde later noch de voorwaarschu- De Roosendaler J. P. M. M. M. had bij Goes een aanrijding veroorzaakt door uit een file te komen. Mej. B. uit Goes, the ais gevolg hiervan met haar auto tegen een boom reed raakte hierbij ge wond, M. en een passagiere werden licht gewond. De eis t|egen M. was een boete van ƒ400,- en een onvoorwaarde lijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van acht maanden, maar omdat de politierechter niet bewezen achtte, dat M. hoogst roekeloos had gereden, legde hij alleen een boete van 250,- op. Diefstal van drie bankbiljetten van hon derd gulden uit de portefeuille van de hem bevriende L. kwam N. P. V. uit Middelburg op een boete van 100,- te staan en een week voorwaardelijke ge vangenisstraf met twee jaar proeftijd. De officier had eenzelfde gevangenis straf gevraagd en een boete van f 300,- Het gebeurde op 8 april toen L., die zh'n jasje had uitgetrokken, zich even verwij derde voor een sanitaire behoefte. L. deed aangifte: de politie vond drie bank biljetten tussen pakpapier in de auto van V. Bij de behandeling van de zaak ver klaarde V. dat de vriendschap onder dit deliet niet heeft) geleden. A. A. S. uit Koudekerke had in de loop van 1969 een onjuiste opgave gedaan voor de ziektewet. Hij had inkomsten verzwegen. Na een auto-ongeval kwam hij in liet genot) van ziekengeld en die uitkering liep nog door, toen hij werk als colporteur aannam. S: .Het was geen loon, maar een garantie-inkomen, dat over drie maanden verrekend werd. Die inkomsten waren vrijwel nihil. Chef- buitendienst Van H. van het) GAK ver klaarde als getuige, dat S. ten .onrechte 602,10 ziekengeld heeft genoten, een bedrag dat thans wordt) teruggevorderd. Nadat raadsman mr W. K. H. Dieleman had gewezen op de geringe provisie van 30,- per week. ontvangen gedu rende een proefperiode S. wilde eerst zien of er bestaansmogelijkheden lagen legde de politierechter een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op, zes weken met een proeftpjd van twee jaar. De officier had twee maaanden voor waardelijke gevangenisstraf gevraagd, een boete van 100,- en wilde dc bij zondere voorwaarde opleggen, dat S. het bedrag binnen een jaar terugbe taald. Voor het wegnemen van een hoeveel heid koper 47 kg op een terrein in Sin+Maartensdijk werd J. V. uit Scherpenisse een boete van 75,- op gelegd. V. had de partij gedurende lan ge tijd met stukjes en beetjes bij elkaar gezocht- De eis was een boete van 100,- .Een hele rare rel' noemde de poli tierechter het optreden van de jon geman L. S. uit Middelburg die in Vlissingen een meisje, een vroeger vriendinnetje, met een zakmes ha bedreigd. Er volgde een door jalouzie ingegeven achtervolging op bromfietsen, waarbij S. tenslotte op het Bet je Wolffplein het zakmes openknipte. De officer kwa lificeerde S. op het moment van dit op treden als .vokomen bunten zinnen er vol boze bedreigingen op de tong'. Hij eiste twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van ƒ200,-. Nadat mr F. K. Adriaanse als raads man naar voren had gebracht, dat men de zaak van S. met te somber moet zien er zijn in de persoonlijkheid van S- mogelijkheden te over bepaalde de politierechter de straf op drie we ken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een boete vam 150,-. Voor het uitlokken van mishandeling kreeg A. C. uit Vlissingen, conform, een boete van ƒ75,-. C. had tje&en de hem bevirende B. gezegd ,ik zou er 25,- voor over hebben als je die eens een klap gaf en B. had de klap gege ven. C. verklaarde thans dat hij het liever zelfd had willen doen. P. N. uit Vlissingen die een bromfiets van een meisje had afgepakt en er een rondje op had gereden kreeg voor joy-rfdingv een boete van 25,- (oonform) stemmingen wil zien. B en w volgden daarmee op hun beurt. e«-n rapport van de recreanecommissie. Men wil kam- rond Sirjans- structuurschets voor de ontwikkeling van het Grevelin- g en bekken is aangeduid. Verder wil men ten zuiden van de SteJ- weg recreatiebebouwing en de Duive landse raad zou willen, dat het kam peerterrein aan weerszijden van de Baai- weg in het streekplan wordt aangegeven met ruimte voor uitbreiding. In ae zuid oosthoek van de gemeente, tussen d« Hoge Zandweg en de Zeedijk, aanslui tend aan het buitendijks gebied van het straks gevormde Zeeuwse Meer wil de raad de mogelijkheid geopend zien voor her maken verblijfsvoorzieningen voor de recreatie. Met klem protesteert de Duivelandse raad tegen de noordelijke verdeelweg, die in het voorontwerp la opgenomen. Men is van mening dat de weg teveel landbouwkavels zal doorsnij den en men is niet overtuigd van de noodzaak vam de weg. Om minder verkeer door de kern Sir- jamsland te krijgen was de raad het op de heer J. L. op 't Hof (pvda) na eens. da.t gestreefd moet worden naar doortrekking van de Bredewee ten oos ten van Sirjansland met aansluiting op de al verbrede Dilleweg- De heer Op 't Hof was van mening, dat het auto verkeer toch door de dorpskern zal blij ven rijden, omdat dat een kortere weg is. Burgemeester J. D. de Kam bestreed dat en de rest van de raad was ook van mening, dat doortrekking van de Bre- deweg inderdaad van belang zal zijn voor Sirjansland. De raad wilde ook nog de dorpsuitbrei- dingen van Ouwel-kerk, Oosterland en Nleuwerkerk in het voorontwerp laten opnemen. De raad gaf een krediet van 14.500, voor aanleg van centrale verwarming met oliestook in het doroehuis van Ou- werkerk. Burgemeester De Kam deelde mee. dat Ouwerkerk pas in 1973 van aardgas zal worden voorzien. Sirjansland staat voor 1971 op de lijst van de PZEM en Nieuwerkerk en Oosterland voor 1972. De ra; cent met c. in de exploitatiekosten voor de ver lichting van de rijksweg vanaf de Mo lenweg tot aan de Blauwe Keet. Rijks waterstaat zet daar voor 70.000 ver lichting neer. Aan het eind van de raadsvergadering nam burgemeester De Kam afscheid van de heren L. NL Bolle (sgp), A. R. I. van den Hoek (chu) en A. van Klinken (sgp). die niet meer in de nieuwe raad terugkomen. De heer De Kam bedankte de heren voor hun werk voor de gemeente en hij overhandigde hen een boekwerk. Aam het begin van de vergadering deel de burgemeester De Kam mee, dat van het ministerie van onderwijs een urgen tieverklaring is gekomen voor de bouw van een zevenklassige school voor chris telijk en openbaar basisonderwijs. ZEEUWSE ACTIECOMITÉ'S WEL PLUSPUNT, MAAR ZE VERWERKEN NIET ALLE AANWEZIGE INFORMATIE GOES Gedeputeerde A. J. Kaland acht actiegroepen in Zeeland, zoals do werkgroep Rijn - Schelde - Delta, het Aluminiunicomité en de Vereniging Mi lieuhygiëne ,op zich een groot pluspuht' omdat actieve deelname nodig is van de burger in de Zeeuwse samenleving. Maar men moet wel met begrip voor eikaars standpunt te werk gaan en men moet redelijkerwijs geïnformeerd zijn of willen worden, zo zei hij donderdagavond in Goes- ,Ook in deze groepen constateer ik he laas een vrij grote eenzijdigheid en be paalde beschikbare informatie is soms niet verwerkt in de stellingname.' Zo zei de heer Kaland in antwoord op vra gen tijdens de provinciale kerkvergade ring der Nederlands hervormde kerk in Zeeland in de Prins van Oranje te Goes. Als voorbeeld noemde hij de opmerking van de Vereniging Milieuhygiëne dat de vestiging van de Total-raffinaderij .als een donderslag bij heldere hemel kwam en dat 't besluit op ondemocratische wij ze was genomen. .Dat is met waar. Toen de PZC met het) bericht kwam van de vestiging hoefde men alleen maar de archiefstukken erbij te halen. Wij werkten er al twee jaar la.ng naar toe. De vestiging was ook al in de kamer commissies geweest en in provinciale sta ten. Onverwacht kwam de vestiging dus niet, maar ik kan mij eventueel, wel 'n andere besluitvorming voorstellen.' De heer Kaland dacht dat ook de pro jectgroep Rijn - Schelde - Delta en het Aluminiumcomité goed werk doen, maar ook wat; eenzijdig zijn, .zonder de redenen voor de ontwikkeling van Zeeland erin tb betrekken en zonder het doel in het oog te houden, zonder verleden en toe komst van Zeeland in beschouwing b»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 7