BELASTINGFORMULIER WORDT VOLGEND JAAR EENVOUDIGER Voor één miljoen mensen van belang Staking in haven van Rotterdam Sociale uitkeringen worden verhoogd Goederentrein ontspoord na botsing met vrachtwagen 3 Wijzigingen in verwervingskosten, reiskosten, huurwaarde eigen huis, ziektekostenaftrek en belasting werkende vrouw WEER GEWONDE ONGELUK BIJ PADERBORN OVERLEDEN ZANGER SARAPO VERONGELUKT De dood op de weg FUSIE VAN DAGBLADEN Westduitsers in Oost-Duitsland vrijgelaten Brand in be j aardentehuis 'iw ril Wel AKZO LEENT IN ZWITSERLAND NVT OVERWEEGT KORT GEDING TEGEN VARA N0S-RADI0 KRIJGT 60 UUR VASTE ZENDTIJD PER WEEK %nrvs^ ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er staan de Nederlandse belastingbetalers een aan tal belangrijke veranderingen en vereenvoudigingen van de loon- en inkomstenbelasting te wachten. Allereerst wordt bij de volgende aangifte van de inkomstenbelasting over 1970 die begin volgend jaar moet worden gedaan, gebruik gemaakt van een vereenvoudigd sy steem. Staatssecretaris Grapperhaus van financiën heeft hiertoe be sloten. Vervolgens zullen mits het parlement daarmee akkoord gaat met ingang van 1 januari volgend jaar een aantal admini stratieve vereenvoudigingen worden doorgevoerd, die in sommige gevallen gepaard gaan met belastingverlaging. Ten slotte heeft de staatssecretaris het wetsontwerp ingediend voor een automatische aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting aan de voortschrij dende inflatie. De bedoeling is dat dit wetsontwerp op 1 januari 1972 van kracht wordt. Beide laatste zaken behoeven de goed keuring van het parlement. Met de ver eenvoudigde aangifte is dat niet nodig, ïlet plan hiertoe is ongeveer een jaar geletien door staatssecretaris Grapper haus al gelanceerd. Het aangiftebiljet dat de Nederlanders die inkomstenbe lasting moeten betalen volgend voor jaar krijgen thuisgestuurd, zal uit twee aan elkaar gehechte delen bestaan. Het eerste deel is bedoeld voor de gebrui kelijke persoonlijke zaken zoals die ook op liet vroegere formulier voorkwamen. Bovendien moet hierop wrdon geno teerd het ontvangen salaris. Verder dient te worden afgetrokken de betaal de premies voor aow, aww en dergelijke alsmede voor de verwervingskosten vol gens de zogenoemde vijf procent-rege ling. Wie geen andere aftrekposten heeft kan voortaan met deze opgaven volstaan. Wie meer aftrekposten heeft, bijvoor beeld doordat de verwervingskosten ho ger zijn dan volgens de vijf procent regeling, wie inkomsten uit goederen heofit, wie bijzondere lasten kan aftrek ken, wie persoonlijke verplichtingen heeft, wie een eigen huis bewoont etc. dient ook het tweede deel van het aan giftebiljet te ggbruïken. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat ongeveer 40 procent, van de belasting plichtigen volgens de inkomstenbelas ting - - dat rijn meer dan één miljoen ménsen met deze vereenvoudigde aan gifte kan volstaan. Deze personen heb. ben ook in vorige jaren geen gebruik kunnen malten van andere aftrekmo gelijkheden. De bedoeling van staatssecretaris Grap perhaus is om in de verdere toekomst naar nog meer vereenvoudiging te stre ven. Zo wil hij computers 'inschakelen waardoor ook premiebetaling en kinder bijslag niet meer behoeven te worden opgeheven. Dit soort zaken wonden dan in de computer .opgeslagen' waardoor ze automatisch ln de aangifte kunnen worden verwerkt. Bekeken wordt bo vendien nog of ook de reiskostenaf trek op de één of andere manier in dit automatisme kan worden betrokken. Het geheel maakt deel uit van een studie waarmee men bij het ministerie van finanoiën sinds enige tijd bezig is en waarvan de vereenvoudigde aangifte een eerste resultaat Is. Wetsontwerp Inmiddels is bij de tweede kamer een wetsontwerp ingediend om te komen tot een aantal vereenvoudigingen en ver anderingen van de inkomstenbelasting die het volgend belastingjaar moeten ingaan en dus bij aangifte begin 1972 een rol spelen. Het gaat hier om de volgende zaken: Wijziging vnn de aftrekposten voor verwerving*- en reiskosten. een verandering in de autokosten regeling een nieuwe opzet van de aftrekrege ling voor buitengewone lasten. een lagere belastingheffing op het werk van de werkende gehuwde vrouw. een verandering in de fiscale waar dering van liet zelf bewoond eigen huis. een verhoging van de aanslaggrens voor de inkomstenbelasting een aftrekregeling voor zelfstandi gen- een verhoging van de belastingvrije voet. Deze maatregelen zijn voor een deel een gevolg van adviezen die de commissie- Hofstra enige weken geleden heeft uit gebracht. Deze commissie heeft onder meer het vraagstuk van do belasting heffing bestudeerd. De voornaamste be doeling van de maatregelen is een eer lijker toepass mg en een administratie ve vereenvoudiging voor de belasting- geschapen. Een aanvankelijk plan om voor iedereen tot een vaste aftrek in geld of procenten voor een aantal las ten te komen kan nog niet worden ver wezenlijkt omdat dit te hoge kosten voor het rijk met zich meebrengt. Verwervingskosten De zogenoemde vijf procent-regeling voor verwervingskosten gaat geheel ver anderen. De reiskostenaftrek wordt hier helemaal los van gemaakt. De af trekregeling wordt thans 4 procent (was 5 procent). Met een minimum van 200 gulden (was 240 gulden) en van S00 gulden (was 600 gul den). Wie in de toekomst aannemelijk kan maken dat zijn de onkosten hoger I ADVERTENTIE) zijn dan 800 gulden mag 1.000 gulden aftrekken, wie kan bewijzen dat het bedrag nog hoger is mag ook in de toe komst de werkelijke kosten in reke ning brengen. Voor geregeld heen en weer reizen naar het werk binnen een afstand van 10 ki lometer mag in de toekomst niets meer worden afgetrokken. Wie tussen 10 en 20 kilometer van zijn werk woont mag voortaan los an de wervingskosten 340 gulden aftrekken. Tussen 20 en 30 ki lometer is dit oe-drag 600 gulden, tussen 30 en 40 kilometer 860 gulden, tussen 40 en 50 kilometer 1120 gulden en w.e meer dan 50 kilometer van zijn werk woont mag 1380 smulden aftrekken. Vol gens de oude regeling waarbij een andere ndelmg gold was het laagste bedrag 145 gulden en het hoogste 760 gulden. Ook voor de ..utokostenregel ng wordt een ander systeem van kracht. De re geling van 10 procent van de catalogus- waarae van ae wagen tellen bij het inkomen en gaat in de toekomst alleen nog op voor wie in een auto zaak rijdt, Ziek zijn duurder Ook het syteom van buitengewone las ten wordt helemaal veranderd. In liet thans geldende systeem mag men alle kosten aftrekken indien men volgens een ingewikkelde berekening paald bedrag overschrijdt. Ir komst mag alleen dat meerdere nog wor- toe- den afgetrokken. Ten aanzien van ziek tekosten waaronder ook begrepen pre mies van een ziektekostenverzekering, geldt dat men slechts mag aftrekken het bedrag dat meer is dan 10 cent van het onzuiver inkomen, YYi< echter meer dan 20.000 gulden verdient slechts aftrekken net bedrag i ,000 gulden aan kosten te boven gaal Diee 'ieetkosten, kosten pi een bloemetje meenemen naar een zieke, reiskosten voor ziekenhuisbezoeken en dergelijke zijn voortaan van die regeling uitge sloten. Een onderzoek heeft aangetoond dat bijvoorbeeld het dieet van gal- of leverpatiënt weliswaar anders van op bouw is dan van een gezond mens maar dat de kosten daarvan niet hoger hoe ven te zijn. Uitgaven voor levensonderlioud naaste familieleden zijn voortaan nog slechts aftrekbaar "oorzover zij hoger zijn dan één procent van het onzuiver inkomen. Ooi: hier geldt dat wie meer verdient dan 20.000 gulden alleen de kosten mag aftrekken die boven de 200 gulden liggen. Denzelfde regeling geldt voortaan voor studiekosten. het totale belastingvrije bedrag nooit hoger kan zijn dan 4.000 gulden. Wie dus meer dan 16.000 gulden als wer kende gehuwde vrouw verdient, ont vangt toch nooit meer dan 4.000 gul den belastingvrij. Op deze regeling is echter een uitzondering ten aan zien van de ingangsdatum. Het sys teem wordt namelijk pas op 1 janu ari 1972 v.in kracht. Voor volgend Jaar geldt een overgangsregeling. In plaats van 1.000 gulden geldt dan slechts een bedrag van 700 gulden. Deze regels worden soortgelijk toe gepast op de meewerkende vrouw in het zelfstandige bedrijf. Ten aan zien van haar deel in de arbeid zijn ook nieuwe omschrijvingen opge nomen. Eigen huis De belastingverplichtingen eigen woning veranderen volkomen. De huidige huurwaarde die gerelateerd is aan de personele belasting, verdwijnt. Voortaan wordt «Ie huurwaarde bepaald door de verkoopwaarde van het huis. Huizen beneden de 30.000 gulden krij gen een gefixeerde huurwaarde van 150 gulden. Huizen tussen 30.000 en 60.000 gulden van 3<>0 gulden. Huizen tussen 60.000 en 120.000 gulden een be«irag van 600 gulden en duurdere hulzen een bedrag van 1200 gulden. Hiertegenover staat dat voortaan zo genoemde onderhoudskosten, afschrij vingen, straat-, riool- en grondbelastin gen, brandverzekeringen, tuinonderhoud Aanslaggrens De aanslaggrens voor de inkomstenbe- lasting wordt verhoogd van 15.000 tot 18.000 gulden. Tot nu toe was het de gewoonte belasiinghedragen minder dan voor de zelfstandigen is een gunstiger regeling in hel vooruitzicht gesteld. In dien zij in een jaar meer dan 2.000 gul den in een bedrijf investeren mogen ze de winst vermindoren met 10 procent van het bedrag van deze investeringen. Het nieuwe systeem betekent dat de staat per jaar zeventig miljoen gulden minder aau belastingopbrengst heeft. Voor 1971 is «lit bedrag echter nog slechts dertig miljoen omdat de regeling voor de werkende gehuwde vrouw dan nog slechts voor een gedeelte geldt. PADERBORN (DPA) Vrijdag Is de 27-Jarige Nicolaas van de Veerdonk uit Rotterdam overleden aan de ge volgen van liet ongeluk met een Ne derlands busje, dat maandag bij Pa- «lerborn, In Noord-Rijn-Westfalen in botsing kwam met een Duitse vracht auto. Vier Nederlandse inzittenden van het busje, dat in totaaal acht Nederlan ders en een Duitser vervoerde, waren op slag dood. Twee ernstig gewonden, onder wie de Duitser, overleden dins dag. LIMOGES (AFP) De zanger Theo Sarapo is vrijdag bij een auto-ongeval in de buurt van Limoges, in Frankrijk, IVorhonAo «ir/ui (>ln bct leven gekomen. De aut0 waarin jüj zat botste in volle OMAHA (REUTER) Zeker drie vaait tegen een boom en Sarapo stierf sen zijn omgekomen bij een brand die enkele minuten na aankomst in het zie. j vrijdag heeft gewoed op de vijfde eta- kenhuis van Limoges. i ge van een 21 verdiepingen tellend ge- Theo Sarapo was 32 jaar. Hij was de bouw voor bejaarden in Omaha, in de laatste echtgenoot van de Franse chan- Amerikaanse staat Nebraska. Eeln tien- eonnière Edith Piatf. tal bewoners liep verwondingen op. Ten aanzien van de werkende ge huwde vrouw gaat gelden dat alle inkomsten beneden 1.000 gulden be lastingvrij zijn. Wie meer per jaar ontvangt geniet hiervan 20 pet be lastingvrij. Daarbij geldt echter dat Koninklijk paar terug van vakantie DEN HAAG (ANP) De koningin e prins Bernhard zijn donderdagavond van hun zomervakantie in Porto Ercole in erd, zo deelde de (Slot van pagina 1) de drie bladen gezamenlijk worde» geplaatst Wat het technisch aspect aangaat, zsd het drukken van het dagblad „De Tiid plaatsvinden op de persen van Algemeen Handelsblad NV in Amsterdam De drukkerij, van De Tijd in Amsterdam za] worden gesloten De zett.er.i van de tijd zal worden gehandhaafd. .De Nederlandse Vereniging van Journa listen en de garfische vakbonden zijn over een en ander ingelcht. Tto prof .inr W. F de Gan_y Fortman ls het ver zoek gericht op grond van art 33 van de CAO voor dagbladjournalisten te willen optreden als vertrouwensman 't Ligt In <le bedoeling de samenwerking HAARZUILENS Op het land goed De Haar in Haarzuilens is vrijdagmiddag de vjoensdag in Biarritz (Frankrijk) op 63-jarige leeftijd overleden Marguerite Ma rie baronesse van Zuylen van Nye- velt-Nanient alia begraven. Na een reqiemmis werd het per vliegtuig overgebrachte stoffelijk overschot bijgezet in de crypte onder de slotkapel Douairière Van Zuylen van Nye- velt placht zich op het landgoed doorgaans te omgeven door be roemde vrienden als de operaster Maria. CaMas ,scheepsrnagnaat Omissie, de Franse ond-mmister MalraAix modeJconimgm Coco Cha- nei en andere veel in Parijs ver blijvende leden van de jet-set' lp de foto Maria Callas, die gis termorgen arriveerde om de begra fenis bij te wonen |te doen aanvangen op 1 oktober aan- ZUIDWOLDE (ANP) Vrijdag- staande morgen is de 51-jar.ge K. A. Broers- if|>e beoogde maatregelen garanderen ma uit Amersfoort bij een verkeerson- enerzijds dat de betrokken dagbladen geval in Zuidwolde om het leven geko- „jet alleen hun eigen karakter behou- men. De heer Broersma botste met zijn <jen, maar ook nog ta kwaliteit zul- auto op een naderende personenwagen. ]en verbeteren, terwijl anderzijds op een toen hl) zonder voorrang te verlenen de sociaal aanvaardbare wijze een wezenlij- provinciale weg 15 opreed. Het slaciit- te en noodzakelijke \ertietrring van offer was vrijwel op slag dood Z.jn de exploitatievoorwaarden kan worden vrouw moest in zorgwekkende toestand bereikt', aids het communique naar een ziekenhuis in Hoogeveen over. gebracht worden. HAARLEM (ANP) Vrijdagmor gen ls de twaalfjarige Frans Bleker uit I Heemstede, die op zijn fiets op de Pa_ jviljoenslaan in Haarlem begon te slin- geren toen hij naast een vrachtauto reed, onder een achterwiel van deze wage. H,j m. slag "k»41 BEM,„S (AFP) Tlw „„„Muit- UTRECHT (ANP) Op de provin- sers, die sinds 1967 in Oost-Duitsland ciale weg in WiileSkop (bij Montfoorti gevarngen gezeten hebben wegens spinna gekomen. De man die op de aanhanger I Westduitse ministerie van binnenlandse van een rijdende vrachtwagen melk-1 zagen vrijdag bekendgemaakt, sen sorteerde, verloor zijn evenwicht kwam onder linker achterwiel van Een der vrijgelatenen was tot 15 jaar de aanhangwagen terecht- Hij was op; en de andere tot levenslange gevange slag «iood. nisstraf veroordeel*! (Slot van pagina 1 werd driekwartier niet gewerkt. .Steun kregen de stakers van nun rjnrier meer de bepaling dat een ver- collegas bij Gusto in Geleen en ce n.-n„ voor het vest.,g-r. of uitoefenen sodafabnek ui het Limburgse Lin t-an een uitleenbedrijf Alleen kan worden ne.Herten De directies van Rijn-1 gevreigerd a-^ gen verstoring van de uitlenen van arbeidskrachten. Daarbij iis niet het advies van de Sociaal-Eko- I nomische Raad gevolgd dat was ui:ge bracht over deze mater.c- De wet bevat GEVOLG GESTEGEN INDEXCIJFER DEN HAAG (ANP) De bejaar den -en weduwenpensioenen krach tens de aow en aww alsmede de uitkeringen voor de kinderbijslag- VLIELAND TERSCHELLING AMELAND SCHIERMONNIKOOG hotel-arrangementen, inclusief reis heen en terug plus volledige verzorging. 3 dagen vanaf 69,- 5 dagen vanaf f 79,- 8 dagen vanaf 119,- Inl. VVV MIDDELBURG Lange Delft 23, Middelburg, tel. 01180-2112. HELMOND (ANP) Tussen Helmond en Horst-Sevenuin is gistermorgen een niet cement geladen vrachtwagen in botsing gekomen met. een goederentrein. De chauffeur van «Ie vrachtwagen raak te lichtgewond Het ongeluk gebeurde op een met automatische knipperlichten beveiligde overweg in de Peelweg. Het treinver keer tussen Eindhoven en Venlo werd als gevolg van het ongeluk ontwricht. beschadigd naar Venlo gesleept- Twee bovenleidingsportalen werden vernield In de loop van vrijdagmiddag deelde de NS mede dait de opruimingswerkzaam heden het grootste deel van de nacht in beslag zal nemen 150,afgewezen. De directies ont kennen berichten uit doorgaans goed ingelichte bron dat over een voor schot van 450 zou worden gespro ken. De heer A. de Boon tweede voorzitter van het NW, zei gisteren na het vak- bondsoverleg, moeilijkheden in andere bedrijven niet uitgesloten te achten Het beleid dat de metaalbedrijf? bond heeft gevoerd, wordt door het NW ge- dekt .aldus de heer De Boon .De hele .uitleningenbeweging is een kwalijke zaak, waarbij de normen van maatschap, pelijk fatsoen vaak worden overtreden. Wanneer het om bonafide zaken gaat die bij pdeken in de produktie tijdelijk door middel van ingeleend personeel behelpen, dan staat de vakbeweging daar niet bij voorbaat afwijzend tegen over. Maar zo is het over het alge meen niet wetten zijn verhoogd als gevolg j «lgeroeoi aspect te de wet op het van het gestegen indexcijfer van de lonen. Dit cijfer ls blijkens een pulblikatie van het Centraal Bureau voor de Statis tiek gestegen tot 321 en dat rechtvaar digt niet alleen een verhoging vain de aow. en aww-uitkeringen en de kinder, bijslagen maar ook van de dagloner volgens de wao, de wet op de arbeids ongeschiktheidsverzekering. De verho gingen zien er als volgt uit: per 1 augus tus 1970 aow. voor gehuwde respectie velijk ongehuwde bejaarden: per maand van ƒ47. tot ƒ496 en van ƒ336 tot 349,50. Aww, respectievelijk per maand voor weduwen met kinderen van ƒ477 tot /-496; voor weduwen zonder kinde, ren van 336 tot 349,50; voor wezen tot 10 jaar van ƒ-107 tot ƒ111,50; voor wezen van 10 tot 16 jaar van 159 tot 165,50; voor wezen van 16 tot 27 jaar van 207 tot 215,50. De vóór 1 maart 1970 ingegane arbeidsongeschikt heidsuitkeringen zullen eveneens per 1 augustus 1970 in het algemeen met 3,88 procent worden verhoogd. Aangezien in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die 'egaan na 28 februari 1970 reeds Sche. 1 de-bedrijven hebben vrijdag j £0edec'verhoudingen op de arbeidsmarkt 1 met de vakbonden. van verlenen van een versrunnine* a voorschot van 'erleg gepleegd m stakers hebben e van het verlenen van een vergunning moet worden gevreesd en de belangen van de werknemers van het uitleenbe drijf niet voldoende gewaarborgd zijn In de hele koppelbazenzaak hebben werkgevers zo'n onverantwoordelijk be leid gevoerd, aldus de heer De Boon dat men er alle begrip voor kan hebben dat werknemers .eigen' werknemers, het niet langer meer nemen Het kan heel anders en ais voorbeeld noemde de heer De Boon het grafische bedrijf waar ook gebruik wordt ge maakt van .ingeleende' arbeidskrachten Die verdienen daar niet meer dan de. .«gen' werknemers en delen onverkort Ln alle voorwaarden'. van de loonstijging is verwerkt, zullen deze uitkeringen niet volledig met 3.88 procent worden verhoogd- VervoL gens zal ook het maximumdagloon, waar naar de uitkeringen en de premies in gevolgde de wao, de ziektewet (zw), en die werkloosheidswet (ww) worden bere kend, verhoogd worden. Daarbij zal het maximumdagloon, dat geldt voor de berekening van de uitkeringen, krach tens de wao, de zw en de ww per 1 augustus 1970 stijgen van ƒ92.60 tot 96.20. Ook voor de berekening van de uitkeringen tengevolge de wet werk loosheidsvoorziening zal het maximum, dagloon mgaan.de 1 augustus 1970 wor den verhoogd tot 96,20. Voor de bere kening van de premies ingevolge de, wao, ae zw en eww zal het maximumdag loon ingaande 1 januari 1971 worden verhoogd tot ƒ96. De kinderbijslagen oer kwartaal worden verhoogd per 1- '-1970: voor een eerste krind van 125,58 tot ƒ131,04; voor een tweede en derde kind van .f-142.74 tot ƒ148.98: voor Stroom geschenken voor ,de mariniers' DOORN (GPD) De mariniers nit de Van Braam Houcbgeest- kazerne in Doorn krijgen naast telegrammen en brieven, nog re gelmatig geschenken. Bovendien mogen zij tot het eind van het seizoen gratis zwemmen in het naast de kazerne gelegen zwem bad Woestduïn. De geschenken, waaronder twee dozen bier, vier taarten, sigaret ten, flessen drank, een plant en bloemen, worden aan de wacht afgegeven, zonder dat wordt ver wezen naar het optreden van de mariniers in Amsterdam. De mensen begrijpen de situatie van de militair en enzeggen slechts dat de geschenken .voor de mari niers' zijn. Via het cafetaria in de kazerne, worden «ie eet- en drinkwaren onder de manschap pen verdeeld. Mensen die onkosten willen ver goeden worden afgewimpeld, maar zij di(e ,zo maar' giften willen doen, worden verwezen naar het blindengeleidehondenfonds of het marine-sanatoriumfexnds. Buitenlanders Een betrekkelijk nieuw verschijnsel i« dat buitenlandse uitleenbedrijven hun activiteiten bij het Nederlantlse bedrijfs leven beginnen te ontplooien wan een vestiging in Nederland uit. Die bui tenlanders werken dan hier als .inge leend' personeel, ontvangen een week loon van een paar honderd gulden in de wetenschap dat hun gezin, dat meestal in het buitenland blijft wonen, eenzelf de bedrag per week thuis krijgt HEERLEN (GPD) De Nederlandse Vereniging van Toneellcunstenaars 400 leden vreest dat het conflict tussen de VARA en Cor Witschge (pi- po) gevolgen kan hebben voor alle ac teurs die voor de omroep werken of zullen gaan werken. Indien volgende week donderdag de ei sen van Witschge en Marijke Bakker (Mammaloe) in kort geding worden af gewezen zal de NVT waarschijnlijk te gen de VARA een kort geding aan spannen om opheldering te krijgen over diverse zaken, zoals de opmer king van het adjunct-hoofd van de VARA, F. Bauer, tegenover een boos lid, als zou Witschge zich door .slech te raadgevers" hebben laten adviseren. Die raadgevers zouden dan adviseurs van de NVT zijn. Uit een rondschrijven van de NVT aan haar leden blijkt hoe de zaak Pipo zich precies heeft toegedragen. Voor over eenkomst tussen acteurs en omroepen be staat een uitgekiend standaard-contract' waarin de rechten van de acteurs wa terdicht zijn vastgesteld. Voor detaii- wözigingen hebben" de acteurs ander half jaar geleden nog gestaakt. Witschge en Bakker hebben in dit geval echter een ander contract voor gelegd gekregen, waarin stond dat ze van alle rechten af zouden zien. Ter wijl de acteurs nog bezig waren rich I te bedenken of ze daar wel meer ak_ i koord moesten gaan, trok ge VARA ARNHEM (ANP) AKZO he«t (Sgï '"T officieel liieeuedeeld iliif 7Ïeen nneii.l aldUS de NVT, de VARA met baro ohliRatfpleniiiè «al ïtaateen^n rfïï f" 1 T ""'V Zwitserland. De lening is groot Sfr o"'fji fjlsinds deze handelv:_pc. daarin wordt van .f-142.74 tot ƒ148.98: voor ken van Sfr 1000 en 5000. De looptijd vjerde en vijfde kind van 191,10 bedraagt 15 jaar, en het rentepercentage vooreen zesde en zevende 16*4 pro^ t.ST boers "vmiuï^ïfte is98 -211.38 tot f219 96- voor m-ncent. De inschrijvingstermijn loopt aÏL b3,,'av Z 8 «A. dTnVI vre« dat Beide sporen werden versperd. D treinen reden niet verder dan Eind hoven. Van Eindhoven naar Venlo w worden de reizigers met bussen ver voerd. De internationale treinen werden omgeleid via Roermond. Tien goederen wagons kwamen ka-is kras over dei Op de foto: een beeld van de chaos spoorbaan te liggen. De materiële schade die werd veroorzaakt door de ontspo- ïs aanzienlijk. De locomotief is zwaar1 ring. HILY F.RSUM tGPD) Door de beslissing van de minister, dat de NOS- radio 60 uur vaste zendtijd per weck krijgt, is het noodzakelijk geworden dat er een nieuwe zendtijdindeling moet worden gemankt. De raad van beheer van de NOS had in feite de minister willen vragen de wekelijkse portie van 57 uur te handhaven, omdat die betrekkelijk geringe drie uur meer per week niet opwoog tegen de bijzonder ingewikkelde rekenarq, die met de nieuwe zendtijdindeling samengaat. Vrydag besloot het NOS-bestuur toch niet in te gaan op de suggestie van de raad van beheer. Men vona dat het hier om een beleidskwestie ging en dat schoof het begrip, dat men overigens wel voor de praktische bezwaren kon opbrengen, aan de kant Het NOS-bestuur zal nu de minister berichten, dat men die 60 uur (in feite heeft de NOS 60 uur en 22 minuten per week, maar ruim 6 uur is .zwevend' en wordt onder de omroepen verdeeld) in beginsel per een oktober zou in voeren. Door praktische en tijdrovende moeilijkheden rond het uitdokteren van een nieuw indelingsschema kan het gebeuren, dat het later dan 1 okto ber wordt voordat de NOS-radio die 60 uur ook werkelijk zal opsouperen Het gevolg is. dat. er wekelijks bijna drie uur van de zendtijd van de* om roe- pen zal worden afgeknabbeld: de A-omroepen raken per week 25 minuten en de c-omroepen 5 minuten kwijt. handelwijze ook ander acteurs treffen. ADVERTENTIE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 3