plaats uw Viissingse raad had moeite met ,ongegrond-verklaringen Middelburg haalde zijn kampioensteams binnen Vlissingen voelt wel voor plaats in d b van vliegveld FAMILIE BE richten IN DE pzc POGINGEN NOORDZEEBOIIEVARD VOOR VLISSINGEN TE BEHOUDEN Brandje in afvalhoop Café-gedeelte en terras RAAD VERLEENDE SUBSIDIE Dinsdagmiddag kiest raad Vlissingen haar wethouders Comité .Soeharto ongewenst' in Vlissingen 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 INZAKE LIFTOPBOUWEN BIJKEUKEN VLISSINGEN In twee ingestelde be-lover lv roepen heeft de raad van de gemeen- ook waardering te hebben voor hen d:e te Vlissingen zich In de vrijdagmiddag zich voor het behoud van de purley-pool gehoudeh raadsvergadering achter liet hadden ingezet. Wel vroeg nij zich at college van b en w geschaard en deze of men de onderhoudskosten niet wat beroepen ongegrond verklaard. Het ging; te luchtig had opgevat. Voorts meende evenwel niet van harte, alhoewel de de heer De Wolf aatj de tarieven gelijk sprekers in beide gevallen moesten toe- moesten zijn aan die van het Sport - geven dat het college .formeel' volko-fondsenbad opdat er geen concurrentie men juist had gehandeld, maar in het [kon ontstaan Ook de heren W. P. Ha- menselijk vlak viel het de raadsleden merlinck en Van de Sande toonden hun toch moeilijk om zonder meer het on- instemming met het voorstel. In zijn gegrond uit to spreken. B en w dedenantwoord ze: wethouder Ch. J. Gillissen dan ook in beide gevallen de toezeg-1 Verschage (pvda) dat de purley-pool entuele op ging dat nog lossing zal worden gezocht. Her, eerste geval betrof het beroep dat was ingesteld tegen de weige ring van het gemeentebestuur om toestemming te geven tot het aan- bengen van een liftopbouw op S5 aan de Boulevard De Ruytjer in aan bouw zijnde woningen. Het gebouw SPORTLIEDEN OP GEMEENTEHUIS ONTVANGEN BURGEMEESTER: ER TRADITIE VAN MAKEN MIDDELBURG Op het gemeen tehuis van Middelburg zijn vrijdag avond de kampioens-teams uit Middelburg door b en w ontvan gen. Het waren het eerste team van de korfbalvereniging .Swift', dat in de microkorfbalcompetitie promoveerde naar de eerste klas, het eerste dames*team van de handbalvereniging EMM, dat in de zaalhandbalcompetitie promoveer de naar de landelijke eerste klas, het eerste team van de tafeltennis vereniging 't Zand, dat kampioen werd van de vierde klas, het eerste team van Dynamo 70, dat in de basketbalcompetitie kampioen werd van de eerste klas in het dis trict Zeeland en het eerste elftal van de voetbalvereniging Zeelan- dia, dat promotie maakte naar de vierde klas van de KNVB. Bij de ontvangst waren behalve burge meester, drs P. A. Woltiers, aanwezig de wethouders W. P. J. Baars, M. A. L. Hubregise en J. A. van Bennekom en de bij de sport betrokken ambtenaren van de gemeente Middelburg. Burge meester Wolters overhandigde aan de aanvoerder van elke kampioensploeg het wapenschild van Middelburg. Hij sprak de hoop uit dat van de ontvangst van kampioenstfsams op het stadhuis een tra ditie gemaakt zou kunnen worden. De heer Wolters stelde dat de sportbe oefening, nog niet zo lang geleden een voorrecht voor de enkeling, thans een recht van en voor allen was geworden. Dat bracht problemen met z.ch mee. De sport is in sommige gevallen een maatschappelijk vraagstuk geworden. De burgemeester noemde in dat ver band ook nog even de sportnota, die onlangs werd uitgebracht. Deelnemen aan sport was, aldus de burgemeester, het aller belangrijkste, daarna kwam pas het winnen. Presta ties op sportief gebied hielpen aldus de spreker, de naam van een stad hoog houden, en het was dan ook niet zon- er verheugenis dat Middelburg zijn kam pioenen binnenhaalt. Namens b en w wenste de burgemeester de kampioens teams van harte geluk met de overwin ning. De voorzitter van Zeelandia, de heer L. Nijsen beantwoordde de toespraak van de burgemeester. Daarna was er ge legenheid een verversing te gebruiken, Op de foto: burgemeester Wolte.rs c handigt de tegel met het wapenschild van Middelburg aan Vera Heijstek, aan. oerster van EMM. (Foto PZC) te krijgen van 16,80 meter, terwijl volgens de bouwvoorschriften maar 15 meter is toegestaan- De heer ir W. Landheer (vvd) merkte op dat onder meer het uitzichti van hst loodswezen door deze liftopbouw belemmerd zou worden. Hij vroeg zich af of er door middel van onderling overleg niet tot overeenstemm.ng was te komen. Een zelfde voorstel deed de heer J. M. H van de Sande (bp). .Is er niet sprake van een communicatiesIpor- nis dat deze zaak nu pas aan de or de komt?' informeerde de heer H. van Rooi jen (pc). Ook hij vroeg om een welwillende houding. De heer E. de Priester (.PVDA) meende dat het colle ge van b en w formeel volledig in zijn recht stond. Op het gebouw aan de Boulevard De Ruyter was de lift opbouw evenwel van hout nagebootst en enkele fractieleden van de pvda wa ren vanuit het gebouw van het loods wezen eens wezen kijken of het nu werkelijk zo storend was. Dat bleek naar de mening van deze fractieleden nu niet bepaald zo heft geval te zijn. De heer De Priester vroeg of het) mo gelijk was om de beslissing over dit beroepsschrift nog even aan te houden, zodat ondertussen naar een oplossing kon worden gezocht Mededeling in raad TERNEUZEN De Terneuzense brand weer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bij het Zevenaardok een brand geblust, die was ontstaan in eea hoop afval van de fa. Ovet. Personeel van het bedrijf had aanvankelijk geprobeerd het vuur te doven met brandolusapparaten. De brandweer slaagde daarin met een het aanschaffen van een elektronische nevelspuit. De afval bestond onder meer [administrat emachine voor de afdalir uit oude kabels. De oorzaak van de brondj financiën Aan een aantal straten in is niet bekend. Souburg-Noord II werden namen van VLISSINGEN Het ligt in de ;doe- ling dat hotel .Noordzeeboulevan. over gaat naaf hot Belgische loodswezen. Dit antwoordde wethouder I. Filius vrijdag middag tijdens de vergadering van de raad Vlissingen op een door de heer E. de Priester (pvda) in de rondvraag ge stelde vraag. De wethouder voegde er evenwel aan toe dat 't gemeentebestuur pogingeh onderneemt om dit voor Vlis singen toch wel markante punt nog e- nigszins voor het publiek te behouden. Om die reden heeft het gemeentebestuur aan het Belgische loodswezen gevraagd of het eafé-godeelte en het terras voor openbaar gebruik behouden kan worden. Het loodswezen zou dit met Brussel overleggen. De raad stelde in deze laaitste vergade ring in de oude formatie (dinsdag wordt de meuwgekozen raad geïnstalleerd) een krediet van ƒ24.000,beschikbaar voor KRITIEK OP ONTBREKEN VAN STRANDBORDEN VLIS SIN GEN Op grond i zaak door het stichtingsbestuur van het j vliegveld was behandeld. Wethouder Smtt was het daar volkomen mee eens: men was voor een voldongen feit geplaatst. Wat de procentuele ver- van dai'rrxg tussen provincie en gemeenten betreft, merkte de wethouder op dat het subsidiebedrag van ten hoog- de provincie er van uit gaat dat zij io«n\ i a j al he-_ een en ander in de stichtingskos. ste 11.116,- (voor 19(0), dat de, ten heeft bijgedragen, terwijl de ge- gemeente Vlissingen zal bijdragen in het te verwachten exploitatie- 10.000 bij in het exploitatietekort. Wethouder I. Filius voegde hier tekort van het vliegveld Midden-aan toe dat de provincie bij de ontwik- Zeeland, acht ««houder F. Smit het niet onredelijk als Vlis- CfUTC niCMCT singen een plaats in het dagelijks jLEiLnlti LMlIiM bestuur van het vliegveld claimt. Hij zei dit m de vrijdagmiddag ge houden vergadering van de Viissingse raad. De raad ging akkoord met net voorstel om de gevraagde subsidie te verlenen, al waren er wel enkele be denkingen. Zo was de heer W- P. Ha mer linck ikvp) niet erg gelukkig met de gevolgde procedure en had hij liever gezien dat de gemeenten meer recht-; streeks bij de zaak was betrokken. Hij merkte tussen neus en lippen wel Wethouder Filius verdedigde het un even op dat de reis van Vlissingen naar blijven van de borden met de medede. - - -- ilinir rint mhh adt'ioc hnH oprrflflod aan rivieren gegeven. Veilig Verkeer kreeg voor de organisatie van de nationale verkeersweek 1970 een subsidie van 1.850,Een krediet van 24.500, werd beschikbaar gesteld voor het ver breden van voetgangersoversteekpl: sen. De suggestie van de heer H. Reddingius (bp) om hierbij reflectoren te gebruiken, zal door wethouder F. G. Smiti in overweging worden genomen. Het Nederlands Padvindstersgilde te Middelburg kreeg een subsidie van 4o,De raad ging akkoord met de overdracht van de aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Midden-Zee land'. Aan de afdeling Souburg-Rltthem- Nieuw- en St-Joosland van het Rode Kruis werd een renteloos voorschot van 3.000,verleend. De gemeente stalde zioh garant voor een geldlening van 100.000,aan te gaan door de vereni ging tot verbetering van de volkshuis vesting te Vlissingen en omliggende ge meenten. Diverse woningen werden on bewoonbaar verklaard. Met enkele voorstellen inzake de bouw van 54 bejaardenwoningen door de rk woningbouwvereniging ,St.- WiHftbrord' in het bestemmingsplan .Souburg-Noord' gmg de raad ak koord. De huurprijs is voorlopig rekend op 132,50 per maand, maar wetihouder Smit zei dat dat wel 165,- zal worden. Een krediet van 18.000,werd be schikbaar gesteld voor de aankoop van polyester containers voor de gemeente celijke reinigingsdienst. Voor het beste- cLngsklaarmaken van het definitieve lan voor de bouw van de brug over .et Kanaal door Walcheren werd een krediet beschikbaar gesteld va 275.000,—. Voor de verlichting van hetj parkee terrein aan de Baskenburgplein stelde de raad 15.700,beschikbaar. De heer W. P. Hamerlinck (kvp) wees hierbij tevens op het ontbreken van verlich- :ing tussen de clubhuizen op het sport held. Diverse kredieten werden beschik baar gesteld voor het aanbrengen vai voorzieningen ten behoeve van speel plaatsen voor scholen aan de Grote Markt en het Waaigat. De subsidie in de kosten van de hersieiwerkzaamheden aan het dak van de St.-Jacobskerk werd bepaald op maximaal 83.232,In de restauratie van het perceel Groot Abee- le 9 werd een aanvullende subsidie ver leend van 523,Het Oecumenisch Vormingscentrum Heden esse te Cadzand krijglj een subsidie van 2.per uit de gemeente afkomstige bezoeker, gerekend per vormingsdag. Enkele leningen wer den verstrekt aan de Stichting Sportbe- langen te Vlissingen. Voorts ging de raad akkoord metT de aan- of verkoop van een aantal percelen grond. In de rondvraag merkte wethouder Smit naar aanleiding van een vraag van de heer W. de Wolf (pvda) op dat) het huis van de vroegere burgemeester van Souburg binnenkort gesloopt zal wor den. De heer Van de Sande wees op de on- Naar aanleiding van de notulen van reinheid van de straten in de binnenstad de vorige vergadering merkte de Heerlen omgeving .Een badplaats rnoet Sj. Joustra (pvda) op dat het hem schoon zijn', meende hij. Wethouder 13het strand noglsmit antwoordde hierop dat de straat- waarschuwingsborden vegersploeg steeds kleiner wordt en men niet gebruikt zal worden voor zwemles sen aan scholen, maar alleen voor par ticulieren. Eai de onderhoudskosten be treft merkte hij op dat de purley-pool sinds 1966 eigenlijk overbelast is ge weest. waardoor hetj onderhoud natuur lijk meer kosten vergde. Het idee van de heer Hamerlinck om de financiën 0van heft instruetiebad meer dan één zou door deze liftopbouw een hoog- keer per jaar te controleren, vond de wethouder n;et nodig, daar hij meende dat men vertrouwen in de stichting moest stellen. Met genoegen stelde de raad een krediet van 3.150 beschikbaar, welk bedrag reeds was gebruikt om de voormalige huishoudschool aan het Groenewoud geschikt te maken als overnachtingsgelegenheid voor jonge-1 ren. Deze gelegenheid heeft de naam gekregen van hotel ,De Piek'. Dei raadsledeta hadden er waardering! voor, wat wel bleek uit de woorden Y3" de heer A. A. Gillissen (vvd)vLISSINGÈbT De raad in nieuwe sa- menstelling van de gemeente Vlissin- en moet beslist herhaald worden gen itomt dinsdagmiddag om twee uur De heer P. Bikker (pc) wilde alleen Ivoor het eerst bijeen met als eerste weten waarom er geen advies bij de j punt, op de agenda de beëdiging^ en ïn- jeugdraad was ingewonnen. De heer De stallatie van de raadsleden voor de nleu- Priester vroeg zich af waarom er geen \ve periode van vier jaar. De eerste toestemming was gegeven om de perio- taak die de raad daarna wacht is de de waarin hot,el ,De Piek' geopend was bepaling van het aantal wethouders, te verlengen. Naar aanleiding van dezeiVolgens de gemeentewet zijn in een ge- vragen merkte wethouder Gillissen Ver- meent,e met een inwonertal als Vlissin- schage op dat de voorzatter en de se-1 gen drie of vier wethouders toegestaan, cretaris van de jeugdraad bij het voor-1 Met goedkeuring van gs kan daar even- overleg aanwezig waren geweest en tueel van afgeweken worden. Het voi- voorts zei hij dat op 24 augustus delgende punt op de agenda vormt dan schoolvakanties achter de rug waren en,de verkiezing van de wethouders, voorts dat men om die reden met ingang van krijgt de raad nog een hele reeks !e- die datum hotel ,De Piek' had geslo- den in diverse commissies te benoemen. BIJKEUKEN Volgens wethouder F. G. Smit (pvda) moest de beslissing toch genomen wor den en dan kon het maar beter ineens. Nietjtemta wordt er aan al'e kanten fewerkt aan een goede oplossing, verze- :erde de wethouder. Burgemeester drs. D. Roemers voegde hi'er nog aan toe dat hij de raad aanraadde om de weg te volgen die b en w had aangegeven. ,We staan open voor alle mogelijke oplossingen', zei ook de burgemeester. xnder hoofdelijke stemming ging de raad er zodoende mee akkoord dat het beroepschrift van de sticht,ing Ad ministratiekantoor Zuid-Limburg te Heerlen ongegrond te verklaren. Het tweede geval betrof het beroep schrift dat was ingesteld tegen de weigering 0111 een bouwvergunning te verleneh ten behoeve van de bouw van een bijkeuken achter het pand Stuart Makkerstraat 40 te Souburg. De heer J. Hekhuis (pvda), die'zei niet voor zijn fractie maar voor ei gen verantwoording te spreken, gaf een beschrijving van wat in dit ge val een bijkeuken werd geïioemd. De betrokkene had tussen zijn huis ea het schuurtje achter zijn huis een glaswand met een deur en een dak van golfplaten aangebracht. Het zag er allemaal keurig uit. Hoewel de heer Hékhuis moes!) toege ven dat ook in dtt geval formeel weer volkomen juist door het college was gehandeld, stuittie het hem toch enigs zins tegen de borst dat men dit ge val had ontidekt doordat een van de buurtbewoners er de aandacht op vestigd had- ,Wat', zo vroeg het Pv__ raadslid, ,zijn de mogelijkheden om de ze man in het genot van zijn bij keuken te laten'. Ook de heer G. van Sluiis (pc) drukte zich min of meer in deze trant uit. Wethouder Smtt amt- woordde dat er geen ontheffingsmoge lijkheid aanwezig is. maar dat wil nog niet zeggen dat het zaakje nu direct afgebroken moet worden en er miet meer naar een mogelijke oplossing zou worden gezocht. Burgemeester Roemers benadrukte nog: .Het is helemaal niet onze bedoeling om deze mensen dwars te zitten, maar wij moeten ons wel aan de wet houden, anders scheppen wij precedenten'. Het verhuur van de purley-pool te Souburg aan de Stichtjing tot het bevorderen en instandhouden van in- structiebaden i.o. te Oost- en West- Souburg kon een ieders goedkeur,ng wegdragen, behalve die van de heer Landheer. Het WD-raadslid vond het overbodig de purley-pool nog langer in stand te houden nu men over het nieuwe Sportfondsenbad kon beschikken, temeer daar de purley- pool daar ver bij achter staat. Ook zag hij al wel aankomen dat even tuele exploitatietekorten voor rekening van de gemeente zouden komen. Me', name de heer W. de Wolf (pvda) toon- zich daarentegen zeer enthousiast peet dat hij steeds geenWÊÊ had aangetroffen om niet te gaan oven nieuwe mensen kan krijgen. Zelfs zwemmen bij afgaand water, ,-jam-1 poging om mensen voor vakantie nier dat dat niet meer tijdens het werk aan te trekken had geen resultaat. 'De wethouder meende dan ook dat de bad sc is gebeurd. I hebt i de had- gemeente te zijner tijd over zal moeten gaan op mechanische veegwagens. Hulstenaren op de radio van de heer E. de Prester (pvda) moestI De heer A. Lorier (pc) vestigde nog J- procentuele verdeling van het tekort! eens de aandacht op de stank b:j het HULST Op dinsdag 1 september - -- - aanstaande zal in het radioprogram- öe pi andersom liggen, niet 40 procent pro- fort Rammekes tengevolge van vincóe en 60 procent gemeenten, rnaar rioolwafterlozing van Middelburg. Wet. 60 procent provincie en 40 procent ge-houder Smit zei dat over de waterver meen ten. 1 on t reiniging voorbereidende besprelcin- De heer A. A. Gillissen (wd) zou graag,gen met Middelburg gevoerd zijn. Op zien als de gemeente zou meeparticipe- de oppering van de heer Van de Sande'bezig mei het inrichten van een film- ren in het bestuur. Met .onelegant'om. om de afvoer te verleggen zei burge-jstudio. Het programma wordt uitge- schreef de heer J. M. H. van de Sandel meester drs D. Roemers dat Vlissingen zonden op Hilversum 2 om kwart over (bp) tenslotte de wijze waarop de i Middelburg niets kan opleggen. 'vijf. ma .Hai' een drietal interviews worden uitgezonden met jongens van de .Zevlafo' te Hulst. Deze jonge Hulstenaren zijn in de voormalige lts (houtenkwartier) - - -*■ VLISSINGEN te Vlissingen is woens dagavond het comité .Soeharto on gewenst' opgericht, dat bij gelegenheid van het oorgenomen bezoek van de Indonesische generaal aan Nederland een manifest heeft opgesteld onder de leuzen .Vrijheid voor hohderdvijftigdui- zend politieke gevangenen', ,geen finan ciële steun aan het generaalsbewind' en .Soeharto ongewenst'. Het comité wordt gevormd door verte genwoordigers van de FJG van de PvdA in Zeeland, de afdel.ng Vlissingen van de CPN, het Zeeuws Aluminium Co mité en het Zeeuws Vredescomité. Tn het, manifest staat onder meer: ,In de eerste dagen van september wil de Nederlandse regering generaal Soehar to, de voornaamste vertegenwoordiger van het Indonesische militair-dictatori ale regime, als een gast in ons land ontvangen. Het doel van dit bezoek is duidelijk: metj officieel ceremonieel wordt een verdere intensivering van de economische uitplundering van Indone sië door het Nederlandse bedrijfsleven onder de huichelachtige naani van ontwikkelingshulp voorbereid. De Ne derlandse regering bouwt zo op demon stratieve wijze voort op een honderden jaren oude koloniale traditie. De man. die de Nederlandse regering thans meent, te moeten inhalen, is de represen tant van een moordenaarsbewind, dal zijn nieuwe orde opgebouwd heeft op lijken van honderdduizenden vooruitstre vende Indonesiërs. Vooral communisten en andere nationa listen. Soeharto heeftk nadat hij met hulp van buiteniandse comploteurs aan de macht werd gebracht, een terreurre- gime gevestigd, daft tienduizenden als politieke gevangenen in concentratie kampen vasthoudt, dat de verworvenhe den van de Indonesische vrijheidsstrijd verkwanselt en daft land openstelt voor imperialistische roof. Heft manifest ein digt met de conclusie ,Soeharto onge wenst". Met grote vreugde en dank baarheid geven wij u ken nis van de geboorte van ons dochtertje en zusje NEELTJE MARIA A. M. Francke-Meeusen P. E. Francke Rinus Cor Na een bezit van slechts 12 dagen, werd uit ons midden weggenomen ons ge liefd kleinzoontje en neefje PIETER Familie Pieterse Familie Comelisse Middelburg, 28 augustus 1970. Heden nam de Heere plotseling uit ons midden weg ons ge liefd zoontje en broer tje GERTJE HEKMAN op de leeftijd van ruim 4% jaar. T. C. Hekman D. M. Hekman- van Bameveld Mar ja Chris Zierikzee, 28 augustus 1970. Lange Blokweg 35. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 1 septem ber a.s. des namid dags om 2 uur vanuit een der zalen van de christelijk gerefor meerde kerk, Zeven- getijstraat, alwaar de rouwdienst zal wor den gehouden, aan vangende te 13.30 Gelegenheid tot con doleren na afloop van de begrafenis in ge-r noemd gebouw. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Geen toespraken Tot onze diepe droef heid, werd van onze zijde weggenomen, onze geliefde zwager en oom KORNELIS DAANE echtgenoot van Kornelia Peene, op de leeftijd van 61 jaar. Wb. Peene W. Peene W. Peene-Janisse P. Verstraate- Peene J. Peene- Louwerse J. Peene Neven en nichten Westkapelle, 29 augustus 1970. Enige en algemene kennisgeving. Na een gelukkig be zit van slechts 12 da gen behaagde het de Heere tot onze droef heid wederom van ons weg te nemen, ons geliefd zoontje en broertje PETERTJE A. Pieterse J. Pieterse- Cornelisse Bram Middelburg, 28 augustus 1970. Geerseweg 211. Ons kindje ligt opge baard in het mortua rium van het Gast huis te Middelburg. Bezoekuren van 10 tot 11 uur en van 18 tot 19 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 31 augustus om 11 uur op de al gemene begraafplaats te Middelburg. Liever geen bezoek. Heden nam de Heere van mij weg, in het ziekenhuis Bethesda, mijn lieve en zorgza me man KORNELIS DAANE echtgenoot van Kornelia Peene, op de leeftijd van 61 jaar. Allen die hem gekend hebben zullen besef fen, wat ik in hem verlies. K. Daane-Peene Westkapelle, 27 augustus 1970. Koestraat 25. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 31 augus tus 1970. Geen bloemen. RECTIFICATIE Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze innig geliefde moeder, behuwd-, groot, en overgroot moeder JOHANNA DEES wed. van Jacobus Leendert Jansen van Rosendaal in de ouderdom van 84 jaar.' ,De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan'. Oostburg: A. M. Jansen van Rosendaal M. A. Buijze-Jan- sen van Rosendaal P. Buijze L. J. Jansen van Rosendaal M. Jansen van Ro- sendaal-Wolfert Klein- en achter kleinkinderen Oostburg, 27 augustus 1970. Oude Stad 29. De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 29 augustus te Oostburg om 15.00 uur vanaf Oude Stad 29. Heden overleed, nog plotseling, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde broe der, zwager en oom KORNELIS DAANE op de leeftijd van 61 jaar. Dordrecht: A. Vader-Daane P. Vader Utrecht: J. Daane P. Daane- Loekemeijer Vlissingen: J. v. d. Brink- Daane A. v. d. Brink Nichten en neven Vlissingen, 29 augustus 1970. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in het St--Liduinaziekenhuis te Hulst, na een ge duldig gedragen lijden, voorzien van het sa crament der zieken, onze geliefde moeder, be huwd- en grootmoeder mevrouw PHILOMEXA CATHARINA BREVET weduwe van de heer Bernardus Petrus de Ridder, in de ouderdom van 83 jaar. Sluiskil: C. B. de Ridder A. M. de R-idder-Fermont Cadzand: A. P. de Ridder D. de Ridder-Westveer en kleinkinderen Sluiskil, 28 augustus 1970. Kanaalzicht 47. De gezongen uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dins dag 1 september a.s. om 11.00 uur, vanuit de Reetoraatskerk te Sluiskil, waarna de begra fenis op de r-k begraafplaats te Sluiskil. Samenkomst: patronaatsgebouw ,'t Gildehuis' om 10.45 uur. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze voorzitter, de heer S. J. G. VAN LEEUWEN Zijn stuwkracht en voortvarendheid, alsmede zijn grote vriendschap zullen wij ten zeerste missen. Het bestuur van de Kon. Ver. Uit het Volk - Voor het Volk, - J. H. Bostelaar, penningmeester H. J. Adriaansen, secretaris Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve vrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder echtgenote van M. den Dekker, op de leeftijd van 83 jaar. Nisse: M. den Dekker Middelburg: N. L. Machielse- den Dekker G. P. Machielse Rotterdam: J. den Dekker H. den Dekker-Kok Nisse: D. C. den Dekker M. den Dekker van Sinderen Zetten: W. M. Brouwer den Dekker A. Brouwer Klein- en achterkleinkin deren Nisse, 28 augustus 1970. Paul Krügerstraat 12. De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 1 sep tember 1970 om 14.00 uur vanuit het dorps huis te Nisse. Na een rijk gezegend leven ging van ons heen, onze lieve moeder, grootmoeder en overgroot moeder ALIJDA JOHANNA LOUISA VAN APELDOORN, weduwe van Aalbert <le Neeling, in de ouderdom van 92 jaar. ,Met Christus te zijn is verreweg het beste'. Philippenzen 1:23). Boskoop: E. H. Wezelenburg. de Noeling C. P. Wezelenburg Eefde: J. B. de Neeling S. de Neeling-Boeke E. G. de Neeling B. de Neeling Kloosterzande: H. B. de Neeling Rotterdam: A. de Neeling C. J. de Neeling-Mulder Kleinkinderen en achterkleink inderen Eefde, 27 augustus 1970. Wimderinklaan 1. De dienst zal plaatsvinden op dinsdag 1 sep tember 1970, des namiddags 2 uur, in de aula van de Oosterbegraafplaats aan de Voorste, rallee te Zutphen, waarna de teraardcbestel- Img. Liever geen bezoek en geen bloemen. In het ziekenhuis .Bergzicht' te Goes overleed lieden, zacht en kalm onze oom en oudoom de heer CORNELIS GOUD weduwnaar van Anna Ferdinandusse in de gezegende ouderdom van 87 jaar. Namens de familie: (executeur testamentair) J. Ferdinandusse Wemeldinge, 27 augustus 1970. Bonzijweg 32. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 3) augustus om 12 30 uur op dc algemene be graafplaats te Wemeldinge. Vertrek hervormd kerkelijk centrum om 12.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 30