Vlissingse raad had moeite met ,ongegrond-verklaringen Middelburg haalde zijn kampioensteams binnen Vlissingen voelt wel voor plaats in d b van vliegveld PLAATS UW FAMILIE BE RICHTEN IN DE PZC POGINGEN NOORDZEEBOtLEVARD VOOR VLISSINGEN TE BEHOUDEN Brandje in afvalhoop Café-gedeelte en terras RAAD VERLEENDE SUBSIDIE Comité Soeharto ongewenst' in Vlissingen Dinsdagmiddag kiest raad Vlissingen haar wethouders 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 INZAKE LIFTOPBOUW EN BIJKEUKEN i twee ingestelde be-lover het voorstel van b en w .Hij zei iepen heeft de raad van de gemeen- ook waardering te hebben voor hen die Vlissingen zich Sn de vrijdagmiddagzich voor het behoud van de purley-pool SPORTLIEDEN OP GEMEENTEHUIS ONTVANGEN BURGEMEESTER: ER TRADITIE VAN MAKEN MIDDELBURG Op het gemeen tehuis van Middelburg zijn vrijdag avond de kampioens-teams uit Middelburg door b en w ontvan gen. Het waren het eerste team van de korfbalvereniging ,Swift', dat in de microkorfbalcompetitie promoveerde naar de eerste klas, het eerste dames-team van de handbalvereniging EMM, dat in de zaalhandbalcompetitie promoveer de naar de landelijke eerste klas, het eerste team van de tafeltennis vereniging 't Zand, dat kampioen werd van de vierde klas, het eerste team van Dynamo 70, dat in de basketbalcompetitie kampioen werd van de eerste klas in het dis trict Zeeland en het eerste elftal van de voetbalvereniging Zeelan- dia, dat promotie maakte naar de vierde klas van de KNVB. Bij de ontvangst waren behalve burge meester, drs P. A. Wolters, aanwezig de wethouders W. P. J. Baars, M. A. L. Hubregtse en J. A. van Bennekom en de bij de sport betrokken ambtenaren van de gemeente Middelburg. Burge meester Wolters overhandigde aan de aanvoerder van elke kampioensploeg het wapenschild van Middelburg. Hij sprak de hoop uit dat van de ontvangst van >ortbe- w ïn een voorrecht voor de enkeling, thans een recht van en voor allen was geworden. Dat bracht problemen met zich mee. De sport is in sommige gevallen een maatschappelijk vraagstuk geworden. De burgemeester noemde in dat ver band ook nog even de sportnota, die onlangs werd uitgebracht. Deelnemen aan sport was, aldus de burgemeester, het aller belangrijkste, daarna kwam pas het winnen. Presta ties op sportief gebied hielpen aldus de spreker, de naam van een stad hoog houden, en het was dan ook niet zon- er verheugenis dat Middelburg zijn kam pioenen binnenhaalt. Namens b en w wenste de burgemeester de kampioens teams van harte geluk met de overwin ning. De voorzitter van Zeelandia, de heer L. Nijsen beantwoordde de toespraak van de. burgemeester. Daarna was er ge legenheid een verversing te gebruiken. Op de foto: burgemeester Wolters over handigt de tegel met het wapenschild van Middelburg aan Vera Heijstek, aan. voerster van EMM. (Foto PZC) Mededeling in raad TERNEUZEN De Terneuzense brand weer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bij het Zevenaardok een brand geblust, die was ontstaan in een hoop afval van de fa. Ovet. Personeel van het bedrijf had aanvankelijk geprobeerd het vuur te doven met brandblusapparaten, De brandweer slaagde daarin met een nevelspuit. De afval bestond onder meerjadmlnistrat'emachine voor uit oude kabels. De oorzaak van de brondi financiën- Aan een aantal straten Is niet bekend. Souburg-Noord II werden namen van ;doe- over gaat naar het Belgische loodswezen. Dit antwoordde wethouder I. Filius vrijdag middag tijdens de vergadering van de raad Vlissingen op een door de heer E. <le Priester (pvda) in de rondvraag ge stelde vraag. De wethouder voegde er evenwol aan toe dat 't gemeentebestuur pogingeh onderneemt oin dit voor Vlis singen toch wel markante punt nog e- nigszins voor het publiek te behouden. Om die reden heeft het gemeentebestuur aan hot Belgische loodswezen gevraagd of het café-gedeelte en het terras voor openbaar gebruik behouden kan worden. Het loodswezen zou dit met Brussel overleggen. De raad atelde in deze laatste vergade- ring in de oude formatie (dinsdag wordt de n:euwgekozen raad geïnstalleerd) een krediet van ƒ24.000,beschikbaar voor het aanschaffen van een elektronische afdeling zaak door het stichtingsbestuur van het vliegveld was behandeld. Wethouder Smit was het daar volkomen 1 mee eens: men was voor een voldongen feit geplaatst. Wat de procentuele ver van deling tussen provincie en gemeente® betreft, merkte de wethouder op dat het subsidiebedrag van ten hoog-1 de provincie er van uit gaat dat zij 4, C 11 -lie i al het een en ander in de stichtingskos. Ste 11.116,- (voor 19/0), (lat de ten heeft bijgedragen, terwijl de ge- gemeente Vlissingen zal bijdragen nnn K!j in het exploitatietekort. KRITIEK OP ONTBREKEN VAN STRANDBORDEN VLISSINGEN Op grond SLECHTE DIENST in het te verwachten exploitatie- JO-000 bij I Wethouder I. Filius voegde hier nog tekort van het vliegveld Midden-, aan toe dat de provincie Dij de ontwik- Zeeland, acht „ethonder F. cJ Smit het niet onredelijk als Mis singen een plaats in het dagelijks bestuur van het vliegveld claimt. Hij zei dit in de vrijdagmiddag ge houden vergadering van de Vlissingse raad. De raad ging akkoord met net voorstel om de gevraagde subsidie te verlenen, al waren er wel enkele be denkingen. Zo was de t linck (kvp) met erg rivieren gegeven. Veilig Verkeer kreeg voor de organisatie van de nationale veirkeersweek 1970 een subsidie van 1.850,Een krediet van 24.500, werd beschikbaar gesteld voor het ver breden van voetgangersoversteekplaat- sm De suggestie van de heer H. A. Reddingius (bp) om hierbij reflectoren tc gebruiken, zal door wethouder F. G, Smitj in overweging worden genomen. Het Nederlands Padvindstersgilde te Middelburg kreeg een subsidie van 40,De raad ging akkoord met de overdracht van de aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij .Midden-Zee land'. Aan de afdeling Souburg-Ritthem- Nieuw- en St-Joosland van het Rode Kruis werd een renteloos voorschot van 3.000,verleend. De gemeente st/elde zich garant voor een geldlening van 100.000,aan te gaan door de vereni ging tot verbetering van de volkshuis vesting te Vlissingen en omliggende ge meenten. Diverse woningen werden on bewoonbaar verklaard. Met enkele voorstellen inzake bouw van 54 bejaardenwoningen i de rk woningbouwvereniging WilMbrord' in het bestemmingsplan .Souburg-Noord' ging de raad ak koord. De huurprijs is voorlopig be rekend op 132,50 per maand, maar wetihouder Smit zei dat dat wel 165,- zal worden. Een krediet van ƒ18.000,werd be schikbaar gesteld voor de aankoop van polyester containers voor de gemeente lelijke reinigingsdienst. Voor het beste- dmgsklaarmaken van het definitieve ilan voor de bouw van de brug iet Kanaal door Walcheren werd een krediet beschikbaar gesteld van 275.000,—. Voor de verlichting van hef, parkeer terrein aan de Baskenburgplein stelde de raad 15.700,beschikbaar- De heer W. P. Hamerlinck (kvp) wees hierbij is op het ontbreken van verheh- tussen de clubhuizen op het sport- Diverse kredieten werden beschik baar gesteld voor het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van speel plaatsen voor scholen aan de Grote Mark* en het Waaigat. De subsidie in de kosten van de herstelwerkzaamheden aan het dak van de St.-Jaco'oskerk werd bepaald op maximaal 83.232,In de restauratie van het perceel Groot Abee- le 9 werd een aanvullende subsidie ver leend van 523,Het Oecumenisch Vormingscentrum Heden esse te Cadzand krijgt) een subsidie van 2.per uit de gemeente afkomstige bezoeker, gerekend per vormingsdag. Enkele leningen wer den verstrekt aan de Stichting Sportbe- langen te Vlissingen. Voorts ging de raad akkoord met de aan- of verkoop van een aantal percelen grond. In de rondvraag merkte wethouder Smit naar aanleiding van een vraag van de heer W. de Wolf (pvda) op dat) het huis van de vroegere burgemeester van Souburg binnenkort gesloopt zal wor den. De heer Van de Sande wees op de on reinheid van de straten in de binnenstad omgeving. .Een badplaats moet ------ meende hij. Wethouder gchoudeh raadsvergadering achter hot college van b en w geschaard cn deze beroepen ongegrond verklaard. Het ging evenwel niet van harte, alhoewel de sprekers in beide gevallen moesten toe geven dat het college .formeel' volko men juist had gehandeld, maar in het menselijk vlak viel het de raadsleden toch moeilijk om zonder meer het on gegrond uit te spreken. B en w deden dan ook in beide gevallen de toezeg ging dat nog naar een eventuele op lossing zal worden gezocht. Het) eerste geval betrof het beroep dat was ingesteld tegen de weige ring van het gemeentebestuur om toestemming te geven tot het aan- bengen van een liftopbouw op 85 aan de Boulevard De Ruyter in aan bouw zijnde woningen. Het gebouw zou door deze liftopbouw een hoog te krijgen van 16,80 meter, terwijl volgens de bouwvoorschriften maar 15 meter is toegestaan- De heer ir W. Landheer (wd) merkte op dat onder meer het uitzicht, van het loodswezen door deze liftopbouw belemmerd zou worden. Hij vroeg zich af of er door middelvan om overleg niet tot overeenslemm.ng was te komen. Een zelfde voorstel deed de heer J. M. H van de Sande (bp). ,Is er niet sprake van een communicatiestpor- nis dat deze zaak nu pas aan de or de komt?' informeerde de heer H. van Rooijen (pc). Ook hij vroeg om een welwillende houding. De heer E. de Priester (.PVDA) meende dat het colle- formeel volledig in zijn recht stond. Op het gebouw aan de Boulevard De Ruyter was de lift opbouw evenwel van hout nagebootst en enkele fractieleden van de pvda wa ren vanuit het gebouw van het loods wezen eens wezen kijken of het nu werkelijk zo storend was. Dat bleek naar de mening van deze fractieleden nu niet bepaald zo het geval te zijn. De heer De Priester vroeg of het, mo gelijk was om de beslissing over dit beroepsschrift nog even aan te houden, zodat ondertussen naar een oplossing kon worden gezocht- BIJKEUKEN Volgens wethouder F. G. Smit (pvda) moest de beslissing toch genomen wor den en dan kon het maar beter ineens., Niet|temin wordt er aan alle kanten ;ewerkt aan een goede oplossing, verze- erde de wethouder. Burgemeester drs. Roemers voegde hier nog aan toe dat hij de raad aanraadde om de weg te volgen die b en w had aangegeven. ,We staan open voor alle mogelijke oplossingen', zei ook de burgemeester. Zonder noofdelijke stemming ging de raad er zodoende mee akkoord dat het beroepschrift van de sticht,ing Ad ministratiekantoor Zuid-Limburg te Heerlen ongegrond te verklaren. Het tweede geval betrof het beroep schrift dat was ingesteld tegen de weigering om een bouwvergunning te verleneta ten behoeve van de bouw van een bijkeuken achter liet pand Stuart Makkerstraat 40 te Souburg. De heer J. Hekhuis (pvda), die'zei niet voor zijn fractie maar voor ei gen verantwoording te spreken, gaf een beschrijving van wat in dit ge val een bijkeuken werd gehoemd. De betrokkene had tussen zijn huis en het schuurtje achter zijn huis een glaswand met een deur en een dak van golfplaésn aangebracht. Het zag er allemaal keurig uit. Hoewel de heer Hekhuis moest) toege ven dat ook in dit geval formeel weer volkomen juist door het college was gehandeld, stuitte het hem toch enigs zins tegen de borst dat men dit ge val ha cl ontjdekt doordat een van de buurtbewoners er de aandacht vestigd had- ,Wat', zo vroeg het ,zijn de mogelijkheden om de- hadden ingezet. Wel vroeg nij zich af of men de onderhoudskosten niet wat te luchtig had opgevat. Voorts meende de heer De Wolf aal) de tarieven gelijk moesten zijn aan die van het Sport- fondsenbad opdat er geen concurrentie kon ontstaan Ook de heren W. P. Ha merlinck en Van de Sande toonden hun instemming met het voorstel. In zijn antwoord zei wethouder Ch. J. Gillissen Verschage (pvda) dat de purley-pool niet gebrtiikt zal worden voor zwemles sen aan scholen, maar alleen voor par ticulieren. Eat de onderhoudskosten be treft merkte hij op dat de purley-pool sinds 1966 eigenlijk overbelast is ge weest, waardoor het, onderhoud natuur lijk meer kosten vergde. Het idee van de heer Hamerlinck om de financiën van het instructïebad meer dan één keer per jaar te controleren, vond de wethouder met nodig, daar hij meende dat men vertrouwen in de stichting moest stellen. Met genoegen stelde de raad een raadslid, ze man keuken te laten'. Ook de heer G. van Sluiis (pc) drukte zich min of meer in deze trant uit. Wethouder Smit aint- woordde dat er geen ontheffingsmoge lijkheid aanwezig is, maar dat wil nog niet zeggen dat het zaakje nu direct afgebroken moet worden en er niet meer naar een mogelijke oplossing zou worden gezocht. Burgemeester Roemers benadrukte nog: ,Het is hete maal niet onze bedoeling om deze mensen dwars te zitten, maar wij moeten ons wel aan de wet houden, anders scheppen wij precedenten'. Het verhuur van de purley-pool te Souburg aan de Stichting tot het bevorderen en instandhouden van in- structiebaden i.o. te Oosit- en West; Souburg kon een ieders goedkeuring wegdragen, behalve die van de heer Landheer. Het WD-raadslid vond over het nieuwe Sportfondsenbad kon beschikken, temeer daar de purley- pool daar ver bij achter staat. Ook zag hij al wel aankomen dat even tuele exploitatietekorten voor rekening van de gemeente zouden komen. Met name de heer W. de Wolf (pvda) toon de zich daarentegen zeer enthousiast Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering merkte de heeren Sj. Joustra (pvda) op dat het hem schoon zijn', speet dat hij aan het strand nog,smit antwoordde hierop dat de straat- steeds geen ^waarschuwingsborden - vegersploeg steeds kleiner wordt en men denkingen. Zo was de heer W P. Hamer linck (kvp) niet erg gelukkig met de gevolgde procedure en had nij liever had aangetroffen om niet te gaan zwemmen bij afgaand water. .Jam mer dat dat niet meer tijdens het badseizoen is gebeurd. U hebt een slechte dienst bewezen aan de bad gasten.' gezien dat de gemeenten meer recht streeks bij de zaak was betrokken. Hij merkte tussen neus en lippen wel Wethouder Films verdedigder het un even op dat de reis van Vlissingen naar blijven van de borden met de medede. AmstenJam «teller per trein tl makenI £ng dat men adv.es had gevraagd aan Is dan per vliegtuig, maar hij sprak de inspectrice voor milieuhygiëne en de verwachting ui» dat in de toekomst dat dezzaak in he. najaar in de com- wel beter zou worden. Naar de mening rmssie ter sprake zal komen, van de heer E. de Priester pvdamoest De heer A. Lorier (pc) vestigde nog geen nieuwe mensen kan krijgen. Zelfs een poging om mensen voor vakantie werk aan te trekken had geen resultaat. De wethouder meende dan ook dat de gemeente te zijner tijd over zal moeten op mechanische veegwagens. de procentuele verdeling van het tekort eens de aandacht op de stank bij het mdersom liggen, niet 40 procent pro- fort Rammekes tengevolge van de I rioolwaterlozing van Middelburg. Wet. i dat over de waterver- ancfersom liggen, niet 40 procent pro- fort P-arnmekes tengevolge vmcïe en 60 procent gemeenten, maar I rioolwaterloz 60 procent provincie en 40 procent ge- houder Smit meenten. De heer A. A. Gillissen wd) zou zien als de gemeente zou meeparticipe-l de oppering ren tn het bestuur. Met .onelegant' om. om de afvoer te verleggen zei burge- schreef de heer J. M. H- van de Sande; meester dra D. Roemers dat Vlissingen (bpj tenslotte de wijze waarop de i Middelburg niets kan opleggen. Hulstenaren op de radio HULST - Op dinsdag 1 september aanstaande zal in het radioprogram ma ,Hai' een drietal interviews worden uitgezonden met jongens van de .Zevlafo' t,e Hulst. Deze jonge Hulstenaren zijn in de voormalige lts (houtenkwartier) et het inrichten van een film- Het programma wordt uitge- ap Hilversum 2 om kwart over VLISSINGEN' li, Vlissingen is woens dagavond het comité .Soeharto or gewenst' opgericht, dat bij gelegenhe van het voorgenomen bezoek van de Indonesische generaal aan Nederland een manifest heeft opgesteld onder de leuzen .Vrijheid voor hotiderdvijftigdui- zend politieke gevangenen', ,geen finan ciële steun aan het generaalsbewind' en .Soeharto ongewenst' Het comité wordt gevormd door verte genwoordigers van de FJG van de PvdA in Zeeland, de afdeling Vlissingen van de CPN, het Zeeuws Aluminium Co mité en het Zeeuws Vredescomrié. In het) manifest staat onder meer: de eerste dagen van september wil de Nederlandse regering generaal Soehar to. de voornaamste vertegenwoordiger van het Indonesische militair-dictatori ale regime, als een gast in ons land ontvangen. Het doel van dit bezoek is duidelijk: met) officieel ceremonieel wordt een verdere intensivering van de economische uitplundering van Indone sië door het Nederlandse bedrijfsleven onder de huichelachtige naam van ontwikkelingshulp - voorbereid. De Ne derlandse regering bouwt zo op demon stratieve wijze voort op een honderden jaren oude koloniale traditie. De man, die de Nederlandse regering thans meent, te moeten inhalen, is de represen tant van een moordenaarsbewind, dat ezig r iudio. vende Indonesiërs. Vooral communisten en andere nationa listen. Soeharto heeft^ nadal hij mei hulp van buitenlandse comploteurs aar de macht werd gebracht, een terreurre- gime gevestigd, dat tienduizenden als politieke gevangenen in concentratie kampen vasthoudt, dat de verworvenhe den van de Indonesische vrijheidsstrijd verkwanselt en dat land openstelt voor imperialistische roof. Het manifest ein digt met de conclusie .Soeharto onge- krediet van ƒ3.150 beschikbaar, welk] bedrag reeds was gebruikt om de voormalige huishoudschool aan het Groenewóud geschikt te maken als overnachtingsgelegenheid voor jonge ren. Deze gelegenheid heeft de naam gekregen van hotel .De Piek'. De raadsledeh hadden er waardering voor, wat wel bleek uit de woorden van de heer A. A. Gillissen (wd) .Dit initiatief mag niet verloren gaan en moet beslist herhaald worden'. De heer P. Bikker (pc) wilde alleen weten waarom er geen advies bij de jeugdraad was ingewonnen. De heer De Priester vroeg zich af waarom er geen toestemming was gegeven om de perio de waarin hot,el .De Piek' geopend was te verlengen. Naar aanleiding van deze vragen merkte wethouder Gillissen Ver schage op dat de voorzatter en de se cretaris van de jeugdraad bij het voor overleg aanwezig waren geweest en voorts zei hij dat op 24 augustus de schoolvakanties achter de rug waren en dat men om die reden met ingang van die datum hotel ,De Piek' had geslo- iten. VLTSSINGEN De raad in nieuwe sa menstelling van de gemeente Vlissin gen komt dinsdagmiddag om twee uur voor het eerst bijeen met als eerste punti op de agenda de beëdiging en in stallatie van de raadsleden voor de nieu we periode van vier jaar. De eerste taak die de raad daarna wacht is de bepaling van hat aantal weihouders. Volgens de gemeentewet zijn in een ge meente met een inwonertal als Vlissin gen drie of vier wethouders toegestaan. Met goedkeuring va® gs kan daar even tueel van afgeweken worden. Het vol gende punt op de agenda vormt dan de verkiezing van de wethouders. Voorts krijgt de raad nog een hele reeks le den m diverse commissies te benoemen. Met grote vreugde en dank baarheid geven vrij u ken nis van de geboorte van ons dochtertje en zusje KEELTJE MARIA A. M. Francke-Meeusen P. E. Francke Rinus Cor Hoek. 28 augustus 1970. Altenastraat f7. Na een bezit van slechts 12 dagen, werd uit ons midden weggenomen ons ge liefd kleinzoontje en neefje PIETER Middelburg. 28 augustus 1970. Heden nam de Heere plotseling uit ons midden weg ons ge liefd zoontje en broer tje GERTJE HEKMAN op de leeftijd van ruim 4% jaar. T. C. Hekman D. M. Hekman van Bameveld Marja Chris Zierikzee. 28 augustus 1970. Lange Blokweg 35. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 1 septem ber a.s. des namid dags om 2 uur vanuit een der zalen van de christelijk gerefor meerde kerk, Zeven- getijstraat, alwaar de rouwdienst zal wor den gehouden, aan vangende te 13.30 uur. Gelegenheid tot con doleren na afloop van de begrafenis in ge-, noemd gebouw. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Geen toespraken Tot onze diepe droef heid, werd van onze zijde weggenomen, onze geliefde zwager KORNELIS DAANE echtgenoot van Kornelia Peenc, op de leeftijd van 61 jaar. Wb. Peene W. Peene W. Peene-Janisse P. Verstraate- Peene J. Peene- Louwerse J. Peene Neven en nichten Westkapelle, 29 augustus 1970- Enige en algemene kennisgeving. Na een gelukkig be zit van slechts 12 da gen behaagde het de Heere tot onze droef heid wederom va® ons weg te nemen, ons geliefd zoontje en broertje PETERTJE A. Pieterse J. Pieterse- Cornelisse Bram Middelburg, 28 augustus 1970. Geerseweg 211. Ons kindje ligt opge baard in het mortua rium van het Gast huis te Middelburg. Bezoekuren van 10 tot 11 uur en van 18 tot 19 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 31 augustus om 11 uur op de al gemene begraafplaats te Middelburg. Liever geen bezoek. Heden nam de Heere va® mij weg, in het ziekenhuis Bethesda, mijn lieve en zorgza me ma® KORNELIS DAANE op de leeftijd van 61 jaar. Allen die hem gekend hebben zullen besef fen, wat ik in hem verlies. K. Daane-Peene Westkapelle, 27 augustus 1970. Koestraat 25. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 31 augus tus 1970. Geen bloemen. RECTIFICATIE Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze innig geliefde moeder, behuwd-, groot, en overgroot moeder JOHANNA DEES wed. van Jacobus Leendert Jansen van Rofcendaal ln de ouderdom van 84 Jaar.' ,De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan'. Oostburg: A. M. Jansen van Rosendaal M. A. Buijze-Jan sen van Rosendaal P. Buijze L. J. Jansen van Rosendaal M. Jansen van Ro- sendaal-Wolfert Klein- en achter kleinkinderen Oostburg, 27 augustus 1970. Oude Stad 29. De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 29 augustus te Oostburg om 15.00 uur vanaf Oude Stad 29. Heden overleed, nog plotseling, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde broe der, zwager en oom KORNELIS DAANE op de leeftijd van 61 jaar. Dordrecht: A. Vader-Daane P. Vader Utrecht: J. Daane P. Daanc- Loekemeijer Vlissingen: J. v. d. Brink- Daane A. v. d. Brink Nichten en neven Vlissingen, 29 augustus 1970. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst, na een ge duldig gedragen lijden, voorzien van het sa crament der zieken, onze geliefde moeder, be huwd- en grootmoeder mevrouw PHILOMENA CATHARINA BREVET weduwe van de heer Bernardus Petrus de Ridder, in de ouderdom van 83 jaar. Sluiskil: C. B. de Ridder A. M. de Ridder-Fermont Cadzand: A. P. de Ridder D. de Ridder-Westveer en kleinkinderen Sluiskil. 28 augustus 1970. Kanaalzicht 47. De gezongen uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dins dag 1 september a.s. om 11.00 uur, vanuit de Rectoraatskerk te Sluiskil, waarna de begra fenis op de r-k begraafplaats te Sluiskil. Samenkomst: patronaatsgebouw ,'t Gildehuis' om 10.45 uur. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze voorzitter, de heer S. J. G. VAN LEEUWEN Zijn stuwkracht en voortvarendheid, alsmede zijn grote vriendschap zullen wij ten zeerste missen. Het bestuur van de Kon. Ver. Uit het Volk - Voor het Volk, J. H. Bostelaar, penningmeester H. J. Adriaansen, secretaris Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve vrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder echtgenote van M. den Dekker, op de leeftijd van 83 jaar. Nisse: M. den Dekker Middelburg: N. L. Machielse- den Dekker G. P. Machielse Nisse: D. C. den Dekker M. den Dekker van Sinderen Zetten: W. M. Brouwer den Dekker A. Brouwer Klein- en achterkleinkin deren Nisse, 28 augustus 1970. Paul Krügerstraat 12, De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 1 sep tember 1970 om 14,00 uur vanuit het dorps huis te Nisse. Na een rflk gezegend leven ging va® ons heen, onze lieve moeder, grootmoeder en overgroot moeder ALIJDA JOHANNA LOUISA VAN APELDOORN, weduwe van Aalbert de Nceling, in de ouderdom van 92 jaar. ,Met Christus te zijn is verreweg het beste'. Philippenzen 1:23). Boskoop: E. H. Wezelenburg. de Nceling C. P. Wezelenburg Eefde: J. B. de Neeling S. de Neeling-Boeke E. G. de Neeling B. de Neeling Kloosterzande: H. B. de Neeling Rotterdam: A. de Neeling C. J. de Neeling-Mulder Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Eefde, 27 augustus 1970. Wunderinklaan 1. De dienst zal plaatsvinden op dinsdag 1 sep tember 1970. des namiddags 2 uur, in de aula van de Oosterbegraafplaats aan de Voorste, rallee te Zutphen, waarna de teraardebestel- ring- Lsever geen bezoek en geen bloemen. In het ziekenhuis .Bergzicht' te Goes overleed heden, zacht en kalm onze oom en oudoom de heer CORNELIS GOUD weduwnaar van Anna Ferdinandusse in de gezegende ouderdom van 87 jaar. Namens de familie: (executeur testamentair) J. Ferdinandusse Wemeldmge. 27 augustus 1970. Bonzijweg 32. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 31 augustus om 12.30 uur op dc algemene be graafplaats te Wemeldinge Vertrek hervormd kerkelijk centrum om 12.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 26