iGENDi Reimerswaal: ,plan van zelfbeperking' c 5 OM GELD TE SPAREN ,Rijk moet ook financieel helpen Reorganisatie GESLOTEN JAKOBSEN KERKDIENSTEN MARKTBERICHTEN DE BEVELANDEN Afscheid, hervormd predikant R. Ytsma ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 WISSEL BEVELANDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT uitkering voor gemeenschapsschade. die Yerske leidt door afsluiting van de Oosterschelde. Verder zullen de gezamenlijke Zuid- Bevelandse gemeenten proberen extra geld van het rijk t,e krijgen om de als gevolg van de herindeling hoog opge lopen kosten op te vangen en men wil zien een extra uitkering uit het ge meentefonds te krijgen, zonder dat dat, zoals b en w het formuleerden, .staats- bevoogding' inhoudt) met betrekking tot de normale ontwikkeling van de ge meente. Burgemeester Ptfl Hogeweg maakte duidelijk, dat b en w perse geen belas tingverhogingen willen, nu dat pas ge beuld is. Het college wil het belasting- peil de ko«nende 5 of 6 jaar niet wijzi gen. REIMERSWAAL I)e gemeente Reimerswaal zal zich in alle moge lijke bochten moeten wringen, nu uit een tussentijds opgemaakt .ba lans' blijkt dat de gemeente er fi nancieel slecht aan toe is. Om geld uit te sparen zal het college van b en w binnenkort met een ,plan van zelfbeperking' komen, om op korte termijn geen grote uitgaven te boeven doen voor de dringend noodzakelijke betere huisvesting I brengen"moet inhouden de huisvesting I van de dienst gemeentewerken in het Van de dienst gemeentewerken en voormalig gemeentehuis in Rilland- Bafh en uitbreiding van de secretarie door gebruik te gaan maken raadszaal ih het gemeentehuis \an Krui ningen. Daardoor spaart men het geld, dat eigenlijk nodig zou zijn voor de bouw van barakken voor de beide dien. sten uit. De reorganisatie van het ge meentelijk apparaat komt neer op aan stellihg van eén algemeen opzichter voor de dienst gemeentewerken. Verder moeten er plantsoenenploegen komen voor de verschillende kernen, er van het gemeentesecretarie. Dat plan zal inhouden, dat het gemeen telijk apparaat wordt ondergebracht in de verschillende voormalige gemeente huizen in Reimerswaal. Ook wil het college van b en w het gemeentelijk apparaat) reorganiseren om zo min mo gelijk uitbreiding van het personeel te hoeven plegen. Overigens zullen die in grepen Reimerswaal niet uit de finan ciële zorgen halen, zo werd tijdens de raadsvergaderng van vrijdagavond wel duidelijk uit een betoog van burge meester mr C- Pijl Hogeweg. Om de begroting voor 1970 sluitend te ma ken heeft de gemeente al moet/en be schikken over een kwart miljoen uit de saldi-reserve en uit de tussentijdse berekening, waarover de raad vrijdag aprak, blijkt, dat het tekort met acht t,in is opgelopen. Voor 1971 wordt nu al een tekort verwacht van zes ton. Burgemeester Pijl Hogeweg deelde mee. dat pogingen zullen worden onderno men om geld te krijgen bij wijze van ADVERTENTIE Wegens vakantie van 31 augustus t/m 8 september. HERENMODEHUIS derhoudsploeg. De nota, die de burge meester zal maken wordt) op 22 sep tember door de raad behandeld. Dan zal ook beslist worden over een voorstel van b en w om over te gaan tot aan stelling van twee man een technisch hoofdambtenaar en een tekenaar voor de dienst gemeentewerken. Bij de bespreking van de notfi over de budgettaire positie van de gemeente gaf de neer W. Koster (sgp) als zijn me ning, dat kapitaalswerken tot uitvoe ring waarvan de raden van de voorma lige gemeenten hebben beslist, niet per se zouden hoeven te worden verricht). .We kunnen die verschuiven naar een latere termijn of ze van de lijst afvoe ren De raad kan toch aan de hand van nieuwe gegevens tot een ander oor deel komen', zo vond de heer Koster. Hij vond de heer E. A. E M. Suij (kvp) tegenover zich. De heer Suij was van mening, dat men dan het vertrou wen van de bevolking verliest. Eén var die kapitaalswerken waartoe de vroege re gemeente Kruin ingen besloot is de re constructie van de Hansweertsestraat- weg. Burgemeester Pijl Hogeweg deel-[ de mee, dat op het ogenblik aa__ hand van de plannen met het kanaal door Zuid-Beveln.nd wordt bekeken, of en hoe men meti de Hansweertsestraat- weg moet handelen. Examens Hans Geense te Krabbendijke behaalde te Bergen op Zoom het diploma vak bekwaamheid schilderspatroon. Voor het in juni 1970 afgenomen examen(WB HSH nt-ivn Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Goes (veiling) 9.30 en 10.45 slaagden: J. J Baaij. Goes; C. Bakker, Bosch: Grote Kerk 10 ds Str Yerseke; I. W Leijdekkers Cadzand;jds Hilhorst: Oasterkcrk: 10 óu ui U Mesman. Vlissingen: M. C. Mewers, j stokJeugdkerk de Veste: 10 dhr Oosi.- en West-Souburg; J. S. Rijk. Maurik; Jeugdkapel de Veste: 10 dhr Woli s-Heerenhoek; J J. Slabbekoorn; Goes.; De Kok: 's-Heei-Ablskerke 9 ds Koo- rinc!.. hn«Mm's-Heer-Arendskerke 9 en 10.30 Gravenpolder 9.30. 2 en 6 ds Bregr, dettaire-r rfeiw 1jOverbelcePoclwnck 7 ds Owrbeke. iHoedekenskerke 930. 2 en 6 leesd. Pn.*\f(Hkf Ih„I? ^outeiande P. B. s-Heer-Hendr:ksk .micron 9 en 10.30 ds Xic-uv.rlo: D 930. 2 en 6 leesd: N:s-se ioc:...-:; BUI J8, MiddelburgE. Compeer. Vlissin- Brakke: Kattendijke 9 ds Vlijm; Kloe- 9.30. 2 en 5.30 leesd; Biezclinge 9.30. 23. a-id: ?erT: R. W. tmge 9 en 10.30 ds Hilhorst: Wilhel-12 en 6 leesd: Krabbendijke 9.30. 2 en P- A' .*ie?.rse' Se. |mlnadorp 5_intrede da Attema: Wolph- 6 cLs Hage: Kruiningen 9.30 is Van Die: Baar. Dam 2 leesd: Waarde 9 30 HUNG SINT-ANN AL AS D i 23 auguitu*. Dore bonken 10: dort bonken (hof; Wemeldinge 9 en 2,30 ds De Valk;!blok i 21.70—22,30: dore bonken blok 11 18.-; Yerseke 10 en 2.30 ds De Valk. I dorë kriel 16.50; lekkerlanders apart 14.90— GEREFORMEERDE KERK VRLJG. ifi.co: eigenheimer* apart JS.4010.80: bintje- Goes 10 en 3 prof. dr Doek es. 1 bonken ie soort 21.50—22,60: 2e soort 9,80— mej GEREFORMEERDE GEMEENTE 112.60; bintjes gewone 10.1015.80: bintjes krl> 1 I Goes 9.30 en 6 ds Schreuder 2 leesd; !3,3019,80: bintjes drielingen 5.603.40; voer - - - oer 8100 kisten. rooskerke; A. jonkheer, Middelburg; P. J. Keijmel, Oost- en West.Souburg; C. P. Linnenibank, Vbssingen; mej. .J. J. Loof. Vlissingen; J. J. Looise, Middel burg. J. B. Min/naar, Wemeldinge; J. Sie gers, Vlissingen; niej. L. A. Verhage, Zoutelamde; G. P. Waverijn, Middelburg. en 6 ds x 1TJ. I Actie aartsdijk 10 en 2.30 ds Van Da-; Baar.('Dam 2 leesd; Waarde 9 30, 2 en 0 leesd;,kool 37—14. VEILING TERNEUZEN' 28 auguttu*: per 100 «tuks: *U I 16—23, II 6— 11; per «tuk bloemkool All 63-80. Bil 40 53: CII 28. afw. 9—50. gr. komkommers 16—25, witte komkommers 15. meloenen'50140; per bos: selderij 5—13. peterselie 25; per doos: aardbeien II 3464. bramen I 50—53: per kg: Eerstelingen I 21—22. Barlrna bonken 21, I 17, Eigenheimers I 18. Blr.tjes bonken 23. I 18— 20. andijvie 12—20. prei 35—43, prtnc.bonen II OP ZOOM z.„ fruit, druiven bl -j-v I 253—230. 108 p. doosje, me- pruimen. Belle de Louvaln I 74—«4. grof 36— 183, rode kool 16. aardappelen 5— (g, tav. kool 4851. rode kool 21. spitskool 7. 14—30. bloemkool 16—146. breek- jtofcsnijbonen I 117—324. II 52—100. uien I ujbonen 122—lik), prtncessebor.cn)g_22. jj o—)S. waspeen' II 30—31. tomaten ■ten 18. witte kool 8—11. «avootej A 40v, H 40—50. appelen. Bcnom 80 Mi. 70 33-51. Ciar 80—129, 25-43. 65 2 10-12. IID 10-11. III grof 15. peren: Clapps 75 27—28. 65 25-27. 60 19—20. 55 14—15. 11" 13—14. Tydcmnn 80 29—35, 70 27—44. 65 27- 33. 60 16—23, IID 11— 12, James Grieve 80 18. 70 15—19. voor papoeas en Zuid-Molukkers land 9 ds Lourens; Borssele 9 en 1Ó.3Ö! Wemeldinge10 en 4.30 ïeéSd; Yerseke Reine Claudes U7—I5I en 97—163. Reine vic- dhr De Ruiter; Driewegen 10.30 dii Voor- 9.30 en 0.30 ds v. d. Poel. 2,30 leesd-torla 23—ïsu, prei 43—47, radijs 17, knol hoeve; ElLewoutsdijk 10.30 ds HoogenJ Rilland-Bath 9.30, 2 en 6 ds De boer. selder p st i25, sla 6—23, spinazie 48—55, doorn; 's-Gravenpolder 9.30 dhr De Rui-' OUD-GEREFORMEERDE GEM. spruiten 40—124, uien 10—24. staakprlneessen ter: Heinkenszand 9 en 10.30ds Schaap;'s-Gravenpolder 9.30, 1.30 en 6 leesd, us180. ataakdubbele 118--142. James Grieve Hoedekenskerkc 10 30 ds Lourens. Le-1Donderdag 3 september 19.30 dhr Schin-115—24. Tydeman 16—45. Précose 18—31. Clapps veiling Zuid-Hollandse Eiiand< wedorp 10.45 dhr Allewijn; Nicuwdorpl kelshoek. 117—42, Triumph 40—44, Jefferson 107. 127 augustus. Eigenheimers gr 14—24 9 en 10.30 dhr Cornet; Nisse 10.30 ds CHR. GEREFORMEERDE KERK bintje, gr 30-15 p kg. andijvie 16—28 kg. Kooren; Oudelande 9 ds Hoogendoom: 1 Bieze'.inge 10 en 2.30 ds v. Wijken: INDL'STBIEVEILING BERGEN OP ZOOM bloemkool t *t p bak 73-85 p st. e it p bak Qvezar.de 9 ds Voorhoeve: Biezcknge Goes 10 en 5 ds Broerstna (H.A.) 128 augustus tomaten aanvoer KHO bakjes. AI 5p jy p 2« p dubbele 10 en 2.30 ds Nobel: Hansweert 10 ds v. VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE278—284. BI 266-284. Cl 240-246 - centraal: bonen: Ia 117-3» p kg. Ha :.i—JsS p kg; d. Lelie: Kapelle 9 en 10.30 ds Kloos-l Goes 10 en 5 ds Raven: Wemeld.nge I bureau. CCI centraal bureau, komkommers pronkbenen <W-8S p kg; m-.jbonen 111—171 p terman: Krabbendijke 9.30 en 5 cis v. 10 en 2.30 ds v. Bruggen; Yersckc fo. aanvoer 40 000 stuks. 91-r.o 42—47. 76-no 45. kg; rc.2(: kool 6_)3 Rlf, scie okcJ "4 23 p Kruiningen 9 en 10.30 ds 2 en 2 30 ds De Jonge:'Bath 10 en 2.30 33-37. 51-no 15-27, 41 en 36 centraal kg_ spitskool 27-43 p kg; grote peen 13-24 S|" mds Penninga. ^bureau. p kg; rabarber 16—28 p kg. peterselie 6—18 Noordennen; C1. Baks: Rilland-Bath 10 ds Dekker; Scho. I re 9.30 ds Poldervaart (H.A.i; Waats In de rubriek .Lezers schrijven' in de'de 9.3® en 2-30 ds Coleabrander; We! krant van vrijdag werden onder het kopje! me,dinge 10 en 2.30 ds Venema; Yer- Actie voor Papoea's instemmers met de selte 10 ds v- Most; 2.30 dsHetebrij. landelijke aktie voor papoea's en Zuid-' GEREFORMEERDE KERK Molukkers opgeroepen om in dit weekend) ?®es: Westerkerk 10 ds Heuzcveldt; op alle drukke punten In de steden hand-l L Seegers: Ocsterkerk 9 ds Seogers; tekeningen te verzamelen. Enkele tele- Heuzev^ldt: Wolphaartsdijk 10 er. foonnummers, waarmee men zich hiertoe 7^° (is„ v- 'H.A Baarland le 10 en 6 maj. Berkenbosch, in verbinding kan stellen, waren foutief en 2 30 ds Mantz: Borssel? 10 en Goes izaterdag» II Vic. Steens afgedrukt. :2.30 ds Slingenberg; Driewegen 10 leesd. GEREF. GEM. IN NEDERLAND u„, ,r 2130 to r ^enthem: '«-Gravenpolder Kruiningen 7 samenkomst in S ngSl,n.^T an K?fs 10 2 30 ds Wamelink; Hc nkens- 10,1.45 en 5.45 leesd. ni in Middelhuig en mevrouw De Vnes zand 10.30 en 2.30 ds Tieleman; Lowe- VOLLE EVANG. GEMEENTE S.%5S^S5K; *B(* J? TMnmn X «nrimp 10 en Itoltolngo» i «Mlm* -« 2.30 ds Kramer; Kapelle 10 en 5 ds Dei Dorpshui Ruiter; Krabbendijke 9.30 en 2.30 dsj" Bakker; Kruiningen 10 en 2.30 ds v d. Molen; Rilland-Bath 6 ds Noord- Vrijz. Hervormden EN REM KRING Goes 9.15 ds v. d. Berg. DOOPSGEZINDE EMEENTE Goes 10.30 mej. dr Bakker. LEGER DES HEILS Goes 10 en 7.30 samenkomst; YerseJ Zevondedags Adventisten 12—37 p *t. Iaa 24—31 Lciblack allcante 250-286 p kg: frankenthalers 210— 276 p kg: reine victoria 95—145 p 1 die moeten worden gedraaid zijn respec tievelijk 01180-7377 en 01100-8328. In het bericht van gisteren waren de kengetal len omgedraaid. VFIHVG KRARHFN'niJKF iP bOSJ<?; I*>S,e,<?ln 4?~55 P Prel ZS~36 P VEILING KRABBENDIJKE selderij 6—12 p bc ala 10—22 p Bl; 'f-l 80 spinazie 35-47 p kg; uien 22-40 p kg; kornk.: 17.60—19. Llred I 80 16, 70 17. Neuman I 80 16.L7 q. fi. 70 16. Geel I 80 18-21. 70 26. III gr 6. Tijde-p ^t p^k n laai man s EW I 80 31. 70 41. 65 32. 60 17. Clapps '*£5 p V.a 2^71 p at 1^14-23 D »t Fav. I 75 32. 65 25. 60 21. 55 14. III gr 9. Pr. de 32_'17 p l8a p Ia 14~23 P St' I Trévoux I 65 28, 60 24. 55 13. 45-55 13.60. R j Victoria UI grol 48-52. labr. 6—7. B.C1. Althan III grof 81. bramen 1 205 p kg.- j jT bak" ISO-lVT p' »V 8~'ït""p b rw,, VEILINGEN KAPELLE-BIEZELINGE I1*»3 P ,0 U9-134 p s*.: UnS EN KRABBENDIJKE iwr-: 35®-'^ I' 28 auguitus: bramen Industrie I-Il 213—217. 144— H" P 'l- 3 st p bak 130-147 p ]m doosje:- I 299. II 201. kroetappelen wit 6. P b3k 127 p st. tomaten per krat van 6 kg IA 232. IB 288-310.] IC 240. rest. doordraai, appelen en peren: James Grieve I 80 19, 70 19—21. n 80 15, 70 17. grol 6. Tydeman EW I 80 30—35. 70 42—46. 65 j 32—35, 80 18. II 80 17, 70 16. 65 15, grof 12, Manks Codlltl I 70 18. 1 60 15—16. Benonl I 70j 48—54. 65 32—44. Zigeunerin II 75 Zaterdag 29 augustus 1970 BRUINISSE Huishoudschool, 19.30 uur: lampionoptocht. Muziektent, 20 uur: concert. GOES Prins van Oranje, 19.30 uur: The Gold Stars. HANSWEERT Dorpsplein. 18 30 uur: finale behendigheidsspelen Scheklegalm. KAPELLE —De Vroone, 19-30 i 1 car Benton Blues Band. KLOETINGE Hei-vormde kerk, 20 uur: orgelconcert door Daan Manneke. MIDDELBURG - Molenwater, 9-21 uur: miniatuur Walcheren. Lutherse kerk, 20 uur: orgelconcert door Kristiaan van Ingelgem uit België. Middelburg-Zuid, 9.30 uur: rolschaats- wedstrijden. SOUBURG Sportveld, 10 upr: sport wedstrijden in het kader van de jeugd- week. Kanaalstraat, 14.30 uur: straatkernhs in het kader van de jeugdweek. Oranjeplein, vanaf 8 uur: ringrijden te VEERE Spreeuwenpot. 14-17 uur: boete-in. 19-21 uur: demonstiratie potten- d raaien. A LISSINGEN Stadhuisplein, 20 uur: taptoe in verband met 80-jarig bestaan Ons Genoegen met onder andere showop treden harmonie Glorie uit "s-Hertogen- bosch. Britannia, vanaf 19 30 uur: trio Tonoli. Scheldekwartier. 10.30 uur: muzikale ont,vangst muziekgezelschappen. La Cave, 20.30 uur: The Valentino's. Van Dishoeckstraa-t, 15 uur: vertrek muziekgezelschappen voor mars door de stad. Paauwenburg. 11 uur: mars en showop- Itroden muziekgezelschappen Paauwenburg internaat, vanaf 18.15 uur: diverse feestelijkheden voor totaal- avond voor wijkgebouw Paauwenburg. WESTKAFELLE - Kasteel van Ba tavia. 20 uur: Tho four Tak. WOLPHAARTSDIJK Veerse Meer: zeilwedstrijden ZOUTELANDE Sporttcnein, 20 uur: taptoe met medewerking muziekvereni ging Luctor et Emergo. DOMBURG Badhotel. 9-21 uur: ten toonstelling werken Ernst Joachim. GOES Museum 14-17 uur: tentpon- stelling Kunst in het klein, de schoon heid van oude tegels.' Slot Ostende, gehele dag geopend: toonstelling werken Frans Dirkse- HULST Boekhandel Van Geyt. 9-12 en 13-18 uur: tentoonstelling werken xan Jan de Rooden. Johnny Rolf, Jan van der Vaart en V. van Willigen, te vens oude kaarten en gravures van Zee land en Vlaanderen. Burgerzaal stadhuis: tentoonstelling van edelsmeedwerk, poppen en houtsneden. KLOETINGE Hervormde kerk, 19 uur: tentoonstelling werken Mca Engels en Henny Kreitpr. MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland. St-Pieterstraat 38, 9.30-12.30 uur: ten toonstelling lager onderwijs in Zeeland ,A is een aapje.' Van Benthem en Jutting 9-18 uur: ten toonstelling Russische ikonen. Vleeshal, stadhuis 10-17 uur: tentoon stelling .Letterlijk en figuurlijk.' RETRANCHE.MENT Galerie Mau- ringh. 11-21 uur: tentoonstelling werken moderne hedendaagse kunstenaars. SINT-ANNA TER MUIDEN Voor malig gemeentehuis 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken va,n Jos But en R. de Meester de Betizenbrouck. SLUIS Stadhuiskcldcr 10-18 uur: tentoonstelling werken Beatrice Papei- ans de Morchoven. VEERE Schotse Huizen 10-12 en 14- 17 uur: tentoonstelling werken Ste-| phan Mrozewski- VLISSINGEN Museum 10-12 en 17 uur: tentoonstelling .Vlissingen ver en nabij.' Britannia. 10-24 uur: tentoonstelling werken Piet Bulthuis. WEMELDINGE Galerie Van Donse laar. gehele dag geopend: tentoonstel ling' werken T. van Donselaar. WESTDORPE Galerie Troutzaeite, 9-18 uur: zomertentoonstelling schilders, beeldhouwers en pottenbakkers. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, en 13.30-16.30 uur: tentoonstel ling scheepsmodellen, aardewerk, porse lein en dergelijke. BERGEN OP ZOOM Roxy. 18.45 en Winden waaien om de rotsen. 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: My fair lady, alle leeftijden. MIDDELBURG City, 20 uur: De doodskus van Fu Manchu. OOSTBURG Ledel, 20 uur: De dolle dwaze waaghalzen van de scherpe boch ten. alle leeftijden. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Battle of Britain, 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: On stuimige begeerten, 18 jaar. Zondag 30 augustus 1970 •HEERENHOKK Terrein staande ip. 14 uur: schieting. MIDDELBURG - Molenwater, 9-21 aiatuur Walcheren. VLISSINGEN Britannia, va maf 151 uur: trio Tonoli. WOLPHAARTSDIJK Veerse Meer: zeilwedstrijden. Orgelconcert en expositie KLOETINGE Zaterdag 29 augustus wordt de serie orgelconcerten in de Ne derlands hervormde kerk van Kloetinge weer voortgezet. De commissie concerten Midden-Zeeland iheeft de bekende mu sicus Daan Manneke bereid gevonden om om 20.00 uur in de Geerteskerk te Kloetinge een concert te verzorgen. Vanaf 19.00 uur is er in de torenhal is een expositie te bezichtigen, igesteld worden schilderijen van de Rotterdamse schilderes Mea Engels en sierraden van Henny Kreiter uit Kloetinge. BORSSELE T rainersjubileum BORSDLE Op liet sportterrein Lowedorp wordt zondag 30 augustus een speciale voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van oud-spelers en een jeugdselectie van de voetbalclub Lewcdorpse Boys (LeBo). De aanvang van de wedstrijd is gesteld op half drie. Na afloop van de match zal er een huldiging zijn van trainer J. Groot, jans van de Boys.. d:e zijn 15-jarii trainersjubileum bij Lewedorpse Boyi zal vieren. R-K Kerk de Bevelanden: Goes 9 en 10.30, zaterdag 19; hbs Fruitlaan 10.30; Hansweert 8 en 10, zaterdag 18; Krui ningen 11.45; 's-Heerenhoek 7.30, 9 en 10.30, zaterdag 19; Heinkenszand 7.30, 9 en 10.30, zaterdag 19; Kwadendamme 8. 10.30, zaterdag 19: Lewedonp 7.30 en 10. zaterdag 19; Ovezande 8 en 10, za terdag 19: Yerseke 9. zaterdag 19.15; _c R.lland-Bath (in geref. kerk) 9. zater. 7L,5JK:J85_5^T28' dag 19: Krabbendijke (in cultureel een-:1'; 11 bJ 6° a.3i -6; -*■ ê™- trum) 10.15; Kamperland 10.30. **gj 1 M ces ter: 80-85 29— 25—50. SS-70 20—33, 60-65 15-25, a ton; benonl 80-85 38—60 p kg. 75-80 48-61 p kg. 70-75 36—59. 85-70 38-57, 60-65 19-46, 3811- voer 46 ton, James grieve: 80-85 2533 p kg, ■m. dciioiu 1 ,u|75-80 22—32, 70-75 20-29, aanvoer 58 ton: 32—35, 55 18. grof 15—17. trlumphe de vlcnne: 73-80 36-40 p kg, 70-75 .65 8, D 3. Grieve Lired j37—43, 65-10 35—44. 60-05 34—'" 20. 70 19. H 80 15, 70 17. grof IS, Early^om precosc de trévoux: 75-80 28-34 p kg, II 70 6. 60 6. Grieve Neumann I 80 21. "0-75 26—38, 65-70 22—32. 60-fó 15—27. aan- ]924 ver 24 ton; clapp's favourite: 75-80 32—37 )213. P '0-75 25—35. 65-70 25-35. 60-65 20-32. Précosè de Trev. I 65—36." 60 26—32. 55-60 IS-22. aanvoer 38 ton; tomaten: Ia 55 18—22. 50 13. II 45 13. f:jn 8. Jutten I 55 74. 245—230 p bak. Ib 270. Ic 240. Aanvoer hard Ned. Hervormde Kerk: Colijnsplaat 10 1 50 57~73- 45 27~39' <on doordraai, Br. de fruit 240 ton. 5 ds Ytsma (afscheid); Geersdtjk 9 -,3erodc 1 70 32. 60 21 25. D 1 T."1- n nn rr.u. fim dflftrdp TX. ;dhr Van Elven, 2.30 ds Heusingveld. j Wtsma zul zondagmiddag 30 Kamperland 10.30 dhr Van Elven, 2.30 npnuf ul "l, de nuddagdienst afscheid ds Van de Ban; Ka.ts 10 ds Bunjes, be- r^nf,1 ,lt l"'rvori"d>' kerk m vestiging da Attema: Kortgene 9 en 10.30 Tilii, i °p 13 september zal ds dhr Van Duin: Wissenkerke 10 ds Zul- hevesVL'.V tomorgemhenst van 10.15 uur dam. 2.30 ds Blokland. fwtl-V!?i, fÏ m-Üi .?or s Bcneder in de Gereformeerde Kerk: Colijnsplaat 10 30 In rir. l x- en 4 ds Noordhof: Kamperland 10 en ,m ,d,e. N,euvye Kek 2.30 ds Poelman; Geersdijk 9 dhr Van a S s IJtsma ton zijn Elven en 2.30 ds Heuzeveld; Wissenker- n a 1 ke 2.30 ds De Bru-.jne. ds IJtsma studeerde in Amsterdam van- <-J- af 1955-1960 aan de stedelijke Siteit Ziin Aprcro „i 1. grof 7, 45 II. fijn doordraai. Dr Julis Quot I 65 11. 55 14.! IID 7. N-H Suikerpeer II 55 8, IID 7. pruimen'"1' R. Victoria I 62—98. II 20—45. grof 21—83, fa-13Pm®z!c.Jr~ briek 6—21. B. de Louvain I 57—100. II 21—47.rs—4UU' v"' Velling ZwIJndrecht Andijvie 16-29 kg. 12.000 kg; postelein 2229. 40; prei 24—30, 1400; rode kool 7—21, grof 22-66. fabriek 6-27. R. CL d'Althan l'143001 6^/roe^c 75—115. II 24—65. grof 16-63, fabriek 11—26,|f^.e l 17— iteit. Zijn eerste standplaats als predi- was Hemelum. Van 20 maart 1966 -30 augustus 1970 heeft hij in Colijns plaat de hervormde kerk gediend. Sinds 7 september 1969 was hij tevens consu lent van Kats. Naar.'. het vele pastoraal werk, bekleedde cis IJtsma diverse func ties: voorzitter Noord-Bevelandse prot bejaardenzorg-. Voorzitter Stichting voor maatschappelijk we-k en gezinsverzor- gnng °p Noord-Beveland. Voorzitter Ned. oijbelgenootscrap O-N-Beveland. voor zitter werkgroep Colijnsplaat, voorzit ter oecumenische commissie der class-s Go^, vooi-zitter 'zondagsschool Colijns- Donderdagavond werd in 't dorpshuis .De Brug' een afscheidsi-eceptie ge houden van de scheidende predikant. Ds Zuidam uit Wissenkerke leidde de bijeenkomst in met -een collegiaal woord. Burgemeester Evers sprak namens hét gemeentebestuur .Liever zagen wij niet weggaan, doch de promotie naa- de hoofdstad Mid delburg is een feit om trots op te zijn aldus de burgemeester Gereformeerde Gemeente: Colijnsplaat 10 en 6 leesd.; Kamperland 10 en 5 leesd.; Kortgene 10, 2.30 en 6 leesd. HEINKENSZAND Collecten De in de Nederlandse hervormde kerk te Heinkenszand gehouden collecten heb ben de volgende bedragen opgebracht: kinderbescherming 102.82, kerkvoogdij on -r 97-63- inwendige zending] Mevrouw Tazelaar-Bouwens sprak na-1Ziekenauto: .(ob.24 en pastoraat-buitenland ƒ81,56. mens de hervormde vrouwenvereni°in°-!- 7000 en rle hppr P kv,c v, -.- WEEKENDDIENST ARTSEN Goes: J, P. Deen, Sparrenstraat 10, Goes, tel. 4373. Wolphaartsdijk. Heinkenszand, 's-Heer- Arendskerke: A. I. Vos. Wolphaartsdijk, tel. 01198 - 23L Hansweert. Kruiningen. Krabbendijke en Rillan'-Bath: C. A. Donker, Krabben dijke. tel. 01134 - 1544. De praktijk van de artsen J. M A. Ko- le. A. F. R. van Opdorp en S. E. J. Wöstman wordt waargenomen door J. Geldof, Korteweg 23. Driewegen, tel. 01195 - 275. Kloetinge. Kapelle en Wemeldinge: H. j Zigeunerin 75-85 u. 70-! En tink, Kloetinge, tel. 01100 6857. 1 ""1 1 Borssele en Nieuwdorp: H. M. J. Ki- viet, Borssele, tel. 01105 - 203. Kapelle _en 's-Gravenpolder: I. J. Ris- 2327. 1250. rabarber Jefferson I 83—86. 11 48-50. grof 23—41. fa.i'70: snijbonen 86-94 800; eigenheimer* 24- briek 6—20. Czar H 34. grof 14. fabriek C—8. i 2G-_ Golden Japan I 59. II 42. R.C1 Conducts I 39. f IT'*' *:.r ,12~1''t, H 12. R Cl. Verte I 110. aardappelen I 32-17. 6—"- 23 0C^,: bkI®nko°1; A Si ll 11-32. kriel 2, per doos: aardbeien I 8S. II ^T®6' ?n 29-63. doornloze bramen I 71-86. H 50. fram-| k°rak- ^P1 49-S2. 60pl 37—L, 50 pl bozen I 75. Itoganbessen I 64. 31. druiven p kg f"-r- 31;00°»t. 4°pl 15. krom 15—16 kg. 1809 I 200—23 3. meloenen p st I 85—144. groenten: kS- |;tck '5. 2 00 kg; tomaten 2.6>-2.? J p o. bloemkool 35. andijvie 21. komkommers 25-35.!B 2'7tT w eS' snijbonen 92. pronkbonen 65. dubb. bonen 87— rood 20—21 bos. AO bo^: selderij 9—14 4.000. 210. prei 24—39. rabarber 8. bosselderij 513. peterselie 12—18, 1500; benonl 51—73 kg; Jame« Bon Chretien Williams gezamelijk veilen In]grieve 32, clapps fav. 26—33. Kapelle op woensdag 2 september en vrijdag] VEILING THOLEN 4 september. Aanvoer 2016 kisten, dore gewone biok 21.70 VEILING MIDDELBURG —'9.90; eigenheimer grove 8.20: eigenheimer 28 augustus: tomaten AI 326—366. BI 360—370. gewone 17.90—21.90; eigenheimer drielingen CI en d d. 240—248, CCI. All. 311 en CII door-j «.40. eigenheimer kriel 6.-; ickkeflander 3.W draai. Clapps Fav. 75-85 39. 70-75 28. 65-78 —14.00; bintje gro%-e 1C.40-:0.30. bintje «e- 24—30. 65-70 26. 60-65 18—34. 55-65 17. 55-60 j «-one 10,8014 AO; bintje dricüngeB 6.30. bln- •15. UI gr. 6—16. James Grieve 80 26. 75-80 j tje kriel 18.70. 22, 70-80 22. 70-80 20—22. 70-75 16—24, IU gr 14, i Tyd. E. Worchester 80-90 33—36, 75-80 43. 70-, VEILING GOES 38—40. 65-70 28—29. 60-65 15—17. 60-70 27.j28 augustus: blokveiling. bramen in doosje* 75 47. Précose de Trévoux 60-70 19. 60-65 22 per kg I 278—234. bramen (4 >:g per krat) I en —28, 55-60 14.Juttepeer 50-55 31. 45-50 18—29. II 215. Benoni I 80-90 49. 70-80 44, 65-70 33. 11, 65-75 10-12, Ja- 60-65 25, 55-60 15. D 1030. James Grieve I Grieve Lired 75-80 25. 70-75 22, Mantct! 80-90 17—18. 70-80 18,60—19.90. Tydemans I 70-80 55—60. 60-70 40—50, Early Victoria 60-70100-90 28, 70-80 30. 65-70 32. «0-65 22. D 11,40. 12. Benoni 80-90 3613. 75-80 48—52. 70-80 39—I Précose de Trévoux I 65-70 29. 60-65 28. 55-80 1-75 49. 65-70 32—35, 60-65 26—27.' 55-60 13.120. Clapps Fav. I 75-85 35. DOMBURG Badhotel. 9-21 uur: ten toonstelling werken Ernst) Joachim. HULST Burgerzaal stadhuis: toonstelling van edelsmeedwerk, poppen en houtsneden. MIDDELBURG Vleeshal stadhuis. 13 uur: tentoonstelling .Letterlijk urlijk.' RETRANCHEMENT Galerie Mau- ■ingh, 11-21 uur: tientoonstelling werken jioaerne hedendaagse kunstenaars. SINT-ANNA TER MUIDEN Voor malig gemeentehuis 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken van Jos But en Rde Meester de Betzenbrouck. VLISSINGEN Museum 14-17 tentoonstelling .Vlissingen van ver en nabij.' Britannia. 10-24 uur: tentoonstelling werken Piet Bulthuis. WEMELDINGE Galerie Van Donse laar. gehele dag geopend: tentoonstel ling wreken T. van Donselaar. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur; zomertentoonstelling schilders, beeldhouwers en pottenbakkers. BERGEN OP ZOOM Roxy. 14.30 uur De hel van Tarawa, 14 jaar.'16.30 IS.45 en 21 uur: Winden waaien om de rotsen, 14 jaar. GOES Grand. 15 uur: Zo gaat dat in Texas. 14 jaar. 20 uur: My fair lady. alle leeftijden. MIDDELBURG City. 14.30 uur: Tar- zan en de jungleboy. 20 uur: Sexy Su zanne zondigt weer. "18 jaar. OOSTBURG Ledel. 14.30 en 20 uur: De dolle dwaze waaghalzen van de scherpe bochten, alle leeftijden. TERNEUZEN —Luxor, 14 30 en 20 uur: Battle of Britain, 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra. 15 uur: De laatste stormloop, 14 jaar. 20 uur; 5 for heli. 18 jaar. ar of inlidilinjfn over Jtlt rulritl6.v*n OoftcW, p/« PZC-VliuIngtn, TtT.01184-5144 Concert van gewijde muziek In de Nederlands hervormde kerk te Heinkenszand wordt zondagavond dooi de plaatselijke muziekverenign .Euter pe' onder leiding van K. den Toonder een concert van gewijde muziek gege ven. De aanvang is 19 uur. Het concert duurt ongeveer een uur. ,Euterpe' bracht secretaris serenade Vrijdagavond bracht de muziekvereni ging .Euterpe' te Heinkenszand met .Jong Euiterpe' en de drumband haar secretaris de heer S. Dekker een sere nade in verband met zijn 65e verjaar dag. De felicitatie namens de muziek vereniging werd uitgesproken door voorzitter H. Eversdijk. Hij bracht de jarige dank voor het vele werk. dat hij voor Euterpe heeft gedaan en hooy- dat dit nog vele jaren kan doorgaan. WEMELDINGE Raiffeisenbank haalt 8 miljoen Tijdens een konte feestelijke bijeen komst in de Raiffeisenbank van het bestuur en raad van toezicht werden de lieer en mevrouw H. M. van Stel-v. dl. Guchte uit Wemeldinge in het zonnetje gezet omdat zij dezer dagen met hun spaannleg de 8 miljoen aan spaargel den op deze bank hebben volgemaak:. De voorzitter van het bestuur, de heer J. Kole, memoreerde in het kort de groet van de bank in de afgelopen 25 laar. Nadat in 1945 het eerste millioen werd volgemaakt volgde pas in 1956 het tweede miljoen; in 1965 volgde het, 5de miljoen: in januari 1969 is stilzwijgend het. 7e miljoen volgemaakt en reeds anderhalf jaar later dan het 8ste mil joen is gepasseerd. De heer en mevrouw Van Stel kregen een platenspeler met 2 platen. seellW, Kapelle te! 01102 -1290. 'Hl gr. 17, aardbeien ds 54—328. bramen as 32] >35 22. 55-60 16. D 13.60. Bon Chretien Williams Apotheek: De' Zeèuwscit apotheek Gr.!—56- druiven 249—262. meloenen, net 32—147,1 worden eco-ibineerd geveild op dinsdag 1 Markt 10. tel. 5255. j ogen 66ISO. O. ananas 66—228. perziken si, en dondercag september. - Auto Be"°zich* te! 011001 28—31. kg 60, pruimen R. Victoria 26131. j Gewone veiling: Tydemans I 80-90 2632. 70- -.vvv- Belle Louvain 65. RCT.Verte 310-H6. R.CL 80 29-42, 65-70 22-32. 60-65 18. H 80-50 17-26. en de heer P. Kos- >r namens het kerk-iZiekenauto's de Bevelander.: 's-Heeren-1 ê'Aiihan 121-140. R.Ci. d'Ouillins 32-128. 70-80 i— 65-:o 17-22. .10-65 :s. grof 33-22. koor. De heer Joh. de Wild bracht de hoek. te! 01105 - 273 ICzar 22-82, Ktrkes 91. Ontario 43—123. R.a.|fijn doordr. Benoni I 80-99 32. 70-30 37—48. 65- dank over van de hervormde mannen-1 Krabbendijke, te' 01134 1527 bzgI Hoefer 98. sla 6—26. andijvie 11—32. spinazie 70 31—42. 60-65 24—26. II 70-80 31—39, 65-70 'ereniging; voorzitter M. de Rept na-i 1323: Kamperland, tel. 01107 - 234.144—67. postelein 57—68. bospeen 18—30. was- 24—32. 60-65 15—23. 55-60 10,30, grof 15-23. ""i""*4~'Tandartsdiensten:'J. A. ten Haaf, Bea- trixlaan 38 te Goes, tel. 01100 - 5716; mens de muziekvereniging ,Wilheïmina' ehm-oiknu Joosse vertegenwooi'dipde de christelijke woningstichting Zuid-N- Beveiand en bedankte voor het goede sa menspel in die moeilijke periode van voorbereidingen. .Op uw initiatief zijn de anstuifavonden in het leven peroe- p-en. aldus de hoer A Zandee namens de instuifcommissie toen hij dank bracht voor de prettige samenwerking. Oud- ouderhng en scriba J. de Smidt bracht naar voren dat ds TJtsma zich als :nens!ne- onder de mensen wilde bewegen. NoorcLBeve'.aad: c-6! ufer M- ^"'jsse sprak namens de]De praktijk van H. Janssen te Kortge- öxicnung Noordbeveiandse Bejaarden--ie wordt waargenomen door W. .J Klein Z°rf'r Ze' bli^ te zij" dat het toch nu Wass;nk. Colijnsplaat. tel. 01199 - 304. zat. en zondag 9-10 u vin. Ohirurgendienst: dr M. J. de Bruin, tel. 01100 - 7659. Wijkverpleging: zr Van Rijsingen. tel. 01195 - 334 heeft dienst voor zr Fdiius, zr Franca en zr Hoogenboom. Wijkverpleging: zr A. v. d. Plank, Wolp haartsdijk. iel. 01198 - 362 heeft dienst voor: zr D. van Hulsbergen te Kortge- De praktijk van J. A- van Arkel te Wis. senkerke wordt waargenomen door V. 't Hart. Kamperland, tel. 01107-338. Dierenartsen. De praktijk voor Noord- en Zuid-Beve land wordt waargenomen door: A. C. IT -3"i, Krlp' 1 PEev' NwMOIk» t, H«rt«ra»d. tel. 0U06 ,„2 S: peen 20—22. breekpeen 1215. boskrol.en II- 17, kroten 2032, snijbonen 68136, krom 37— 6 1,dubb.bonen 91142, stokprinc.bonen 152. orde kool 5—17. sav. kool 21—44, spitskool 38—60. witte kool 13—20. prei 16—73. uien 8— 31. snijselderij bs 16—32, kistje 220—255. peter selie 95170. rabarber 1116. augurken 16 93. spekbonen 53. pronkbonen 4370. blauw- koprapen 26. komkommers 76-91 2527. 61-76 James Grieve II 80-90 IS. 70-80 35—38. grof 15 en doordr.. Manks Codlin II 70-80 18. 60-70 7.4015, grof en fijn 6 en D. James Grieve Lired I 80-90 15. 70-80 16. Précose de Trévoux II 65-70 21. 60-65 17. 55-60 10—15. Clapps Fa vourite II 75-85 28. 65-75 20—27. 60-65 13.60—19, 55-60 13.60—15. D 13.60. rijp 27—26. grof G-20. fijn 6 en doordraai. Br. d'Amanlis II 70-80 19. 60-70 25. 55-60 10. Juttepeer I 55-69 60. 5 Schieting Bij de sohieting op d® staande wip van „Jacoba van Beieren' in Goes waren 43 schutters aanwezig, De uitslag is a li volgt: hoofdvogel: R. Vermuë bij lo ting, eerste zijvogel: P. Rijk van Vios uit 's-Heerenhoek, tweede zij vogel: Math. Koens van Spes Nostra uit Ove. zando. eerste bovenhal: P. Rijk. voor noemd, tweede bovenkal: Jac. Vermuë van Jacoba van Beieren uit Goes, eerste onderkal: P. Vette van Concordia uit 's-Hcerenhoek tweede onderkal: niet afgeschoten. Eerste klep: mevr. Steen- aeit van Vooruitgang uit Kwadendam me. tweede klep: J. v. Iwaarden sr van Victoria uit Kwadendamme, derde klep: H Koens van Spes Nestra uit Ove- zande. 5 stuks. 't West,einde van Willem-Teil uit Ove- zande. Meeste kleine vogels: A. De opvolger voor de tweede prijs was Jac. Wcstveer van Edele.Handboog uit Oudelande met 4 vogals. Wedvlucht D» postduivenhoudersverenïging .Inter Scald.s' te Schore nam het afgelopen •eekend met 36 duiven deel aan "een edvlucht vanuit Moeskroen afstand 97 km. De uitslagen zijn- 1. 5 en 8 C. van Oosten, 2 en 3 C. Zuijdweg, 4 gebi. Mange. 6 L. Koemans en 7 gebr. Smal- legange. eindelijk te zien komt in de bouw v«ur het nieuwe rusthuis. De heer Goulooze, hoofd van de openbare school dankte voor het godsdienstonderwijs. Uitnaam van de gereformeerde kerk en ds Blokland, die wegens ziekte niet aan wezig kon zijn bracht de heer Zandee de dank over voor de collegiale verbroede-j- 1290. ring die speciaal tot uitdrukking kwam! in de gecombineerde kerkdiensten en vergaderingen. De toekomstige predikan-1 te van Kats. mevrouw Attema sprak na-; mens de kerkeraad van Kats en namens de ring Noord-Beveland sprak ds Zin-I dam. De heer Blok voerde het woord na-1 mens de hervormde kerkeraad en bood: GOES De ruim honderd hervormde een fraaie kick aan. Diverse verenigin-1 en gereformeerde predikanten in Zee. gen boden geschenken aan. Tot slot land hebben een uitnodiging ontvangen dankte ds IJtsma. mede namens zijn voor de Catechesedag van maandag 31 vrouw voor de toegesproken woorden augustus (10 - 17 uur) in de gerefor- en geschenken, ondanks de promotie meerde Oosterkerk in Goes. Deze jaar gaan wij met weemoed Coiijnspiaat ver- üjksc bijeenkomst is georganiseerd door 'laten, aldus ds IJtsma. de hervormde provinciale catecheseeoni- vrDcrzr 'missie, die dit jaar de. Handleiding YLKoLokL voor de Catecheet' aan de orde wil stel-i r> j Ion. Die handleiding is de laatste jaren TiPlflflYflPn lilt voortgekomen uit de samenwerking tus- LiCJUU/ue/l UU sen de. hervormde raad voor de cate chese en de landelijke gereformeerde 5—25. 51-61 15—36. 41-51 16. krom p kg 15.] 29—72. Totale aanvoer hard fruit 74CO kister stek p kg 15—22. bloemkool 4 in een kist 54pruimen Reine Victoria I 51112. II 2062. 98, 6 41—92, 8 18—42, 10 16. grof 18—91. fabr. 8—53 er; D. gescheurd 44. Belle de Louvain I 72—104. II 34—56. grof 44— VISMIJN COLIJNSPLAAT 85. fabr. 24—39. gescheurd 21. R.C1. d'Althann Exportgarnalen 648 kg 160—200. pelgarnalen 1 j 71j 12. II 50-75. grof 25—102. fabr. 6—62. 154 kg 119. schol 148 kg, tong 125 kg. paling gescheurd 0-46. Jefferson I 75-85. II 33. grof VEILING STAVENISSF. 28 augustus. Aardappelen: doré drielingen kriel 17.90: bintje gew. blok I 14 n°—is^l7."afw. 16—24 o ,,,n. 39,^11.30. J^en I 134—171. H 108—139. 42—33. Burbank I 62. II 43. grof 42. Mons. Hative I 100. II 45. R.CI. Verte I 101. Washing ton fabriek 22, druiven I 180. groenten, per stuk: kropsla II 625. komkommers 25—45. bloemkool 4 st p kr 58—85. 6 st 4071. 8 st D. knolselderij 21. me- 1: selderij CATECHESEDAG IN GOES 'bonken blok 2 10.20—10.30; bonken blok 3j I0__;3 peterselie 33—17. kroten 22. por kg; 15.50; driehngen 5.40: krielJ7.90:lekkertan-1 aardaPPelen bonken 15-23. grote 15-21. drie- j ders gesorteerd 18.20; Ridderkerk bezochten werkgroep voor de eatechése. De cate-j INFORMATIE VREDESWEEK GESTART Vredelust ehCBcrommissie wil meer liekctidlieid ge- MIDDELBURG ven aan deze handleiding. Men za! zich die dag speciaal concen treren op deel Hb ,De gemeente in de wereld', dat gerioht is op catechisanten van 15 tot 17 jaar en waarvoor de ge reformeerd e werkgroep heeft getekend. Vandaar dat twee leden van die gere. Dezer dagen bracht een aantal bewo ners van het bejaardentehuis uit Rid derkerk een bezoek aan liet bejaarden tehuis .Vredelust' te Yerseke, Het ge zelschap van 55 personen stond onder 6V1V. leiding van de heer en mevrouw Bouw- formeerde werkgroep, de predikanten ze avonden kan men mondeling - Gisteravond startte] werkgroep .Vredes-1 week' in het kantoor van de hervormde jeugdraad met een serie van drie infor matie-avonden in verband met de van 20 tot 27 september te houden .Vredes. week', die dit jaar zal staan in het teken van ,25 jaar Verenigde Naties'. Op de. De gasten werden door de bewoners van Vredelust verwelkomd in de hal van het, gebouw, waarna de directeur, de heer De Keij zer een uiteenzetting gaf over de tot standkoming en inrichting van het nieu we .Vredelust'. Nadat koffie was ge dronken Heten de bewoners van Vrede lust) hun kamers en het verdere gebouw zien aan de gasten die vol lof waren over de inrichting, maar vooral over de ligging van het complex. Tot slot bracht de heer Bouwman de dank van de gasten over voor de gulle ontvangst in Yerseke. waarna het gezelschap de terugreis naar Ridderkerk aanvaardde RILLAND-BATH Modeshow plattelandsvrouwen woord zuilen komen. De heer F. A. Bergwerff. se-j voeren. Zij zullen de principes van deze Cretans van de werkgroep, vertelde dat' Handeling toelichten en de didac-ieder hartelijk welkom is. doch dat; tische methode ei-van uitleggen. men hoofdzakelijk mikt op de middel-j op druk bezochte avond in liet Het enthousiasme voor dé- catechisatie taant, niet alleen bij de catechisanten, maar ook bij predikanten. Dit is ge bleken uit een onderzoek dat de PCC deze zomer heeft gehouden onder alle hervormde en gereformeerde predikan ten in de provincie Met dit ondei-zoek wil de PCC de omvang en de aard van deze malaise op het spoor komen om daarna een gezamenlijke bezinning op jde catechese op gang te brengen. Er bestaat ook landelijke belangstelling voor deze enquête. Muziekvereniging ,Nieuw Leven' te gast in Yerseke bare scholen .s .Het is een probleem om de lagere scho len te bereiken. De schoolhoofden zul len dezer dagen een brief van de werk groep ontvangen waarin nadere inlich tingen worden versterkt', aldus de heer Bergwerff. De volgende avonden wor. den gehouden op de vrijdagavonden 4 en 11 september van half 8 tot half i 9. NOORS SCHIP KREEG LEKKAGE VLISSINGEN Het 487 brt. metende Noorse rachtschïp .Sunny Boy' van de i rederij Olav Pedersen is vrijdagavond ter] hoogte van W'estkapelle in moeilijkheden gekomen door een lekkage bij de ma-; „h!n»iru„«„. aio --verklaarbare wijze1 Dorpshuis .Luctor et Emergo' weid een |OUWERKERIC - Vandaag zal de muziek-] chinekamer, die op vergadering gehouden van de platte- vereniging Nieuw Leven^uit Ouwerkerk is ontstaan, landsvrouwen afdehngRilland-Bath. 'een bezoek aan Yerseke brengen. Sa- Het schip geladen met rivierzand en Het onderwerp was mode door de .'ie n met de muziekvereniging ".Mozart*onderweg van Antwerpen naar Dene- oAooVe? n Jaar vóór, tot zal men s avonds om half acht een i marken - is met assistentie van het -OW jaar na Cnris.sis De ptwder.tc 'jiars maken door een gedeelte van hel bergingsvaartutg .Walvis" teruggevaren een inleidend praatje be-'dorp. Daarna zullen b?ide korpsen een 1 om op de rede van Vlissingen voor ander jétowde concert geven :n zaai .Xolet'. Voor zo- te gaan. Daar is men met behulp van een cl-:-, r.g ii ver ptaats. krijgen b i mg -tv'.ianden gra- transportabele pomp de gevolgen van de ;g van me- :s toe rang lekkage zoveel mogelijk te lijf gegaan Htlvers; .-11 vorig jaar bracht, .Mozart' een bezoek Hel schip is vervolgens naar de Viissing- - Helenajaan Ouwerkerk en schonk toen aan deze «-> haven gevaren voor een duikersonder uit Griekenland en geëindigd werd met muziekvereniging eeu aantal overcomple- zoek. Mogelijk zal de .Sunny Boy' in het die van een unaanvro-uw. 1 te uniformen. dok behandeld moeten worden. hield h;i geleid met dia's. Na de paózi een 16 tal dames uit de prachtige kostuums, afkom vrouw Groenink-Gillot u:t Begonnen werd met de schone Hi ogen 3—5. I 40—52. C 18—35. andijvie 11—13. gr. sav. kool 3029. afw. D. rode kool 8—12. komkommers afw. 16—25. stek 15 en snijbonen II 120, dubb pr.bonen I 344. II 77—324. I!X 58—86, pronkbonen II 27—36. uien 2433. driel D. kro ten afw. 2427. prei II 37—43, augurken A 87 il9. B 66, C 20. D 16. De provinciale afzetcommissie voor Zeeland en West-Brabant maakt aan haar fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en geveild, vanaf dinsdag 1 september: TRIOMPHE DE VIENNE boven 65 mm, in kist, sortering 65/70, 70/80, 80/op, 20 kg. BON CHR. WILLIAM alle maten in kist, sorte ring 55/60. 60 65, 65 75, 20 kg- JAMES GRIEVE alle maten 70 80, 80/op, in si kist, 15 kg, 55 70 in standaard kist 18 kg; zon der intérieur. RODE MUTANTEN alle maten, 70/80, 80/op, in kist 15 kg, 55/70 in stan daard kist 18 kg, zonder in terieur. Donderdag S september: BEURRÊ LEBRUN alle maten, in standaard kist, sortering 55/60, 60/70, 70/op 25 kg. COX O. PIPPIN boven 70 mm m -; kist, 16 kg, sortering 70/75, 75/85, 85/op. ELLISON'S ORANGE boven 65 mm, mits voldoen de kleur, in kist 15 kg, sortering 65/75, 75/85, 85/op. JACQUES LEBEL alle maten in standaard kist 20 kg. sortering 60 70, 70 80. 80/op. TRAXSP. DE CROXCEJLS alle maten in standaard kist 18 kg. sortering 60/70,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 25