PHILIPS TERNEUZEN MEISJES GEHUWDE VROUWEN MANNEN \b PERSONEEL 4 HOGER INSTITUUT VOOR SOCIALE STUDIËN DE HAAN - BELGIË MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT ,DER BOEDE' TELEFONISTE ZIEKENVERPLEGING B NV BOUWBEDRIJF JK\.DE DELTA' TIMMERLIEDEN HULPARBEIDERS .POMONA' te Kapelle gediplomeerd bejaardenhelpster assistente in de huishouding JEUGDIGE AMBTENAAR of AMBTENARES a. heftruckchauffeur b. ongeschoold werf- en schaverijpersoneel assistent inkoper DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. MAGAZIJN-, TERREIN- EN HAVENBEHEERDER NV DEKKER ENQUÊTEURS en ENQUÊTRICES BIJVERDIENSTE vitaal gepensioneerde Autobedrijf DE BALJUW NV MACO NV KOFFIEJUFFROUW enige magazijnmedewerkers TECHNISCHE UNIE NV DERDE WERKTUIG KUNDIGEN f EEN LERAAR ,DER BOEDE' LEERLING- ZIEKENVERZORGSTERS Provinciale waterstaat in Zeeland EEN MEETASSISTENT Voor het te laat is..,. HET BURGERZIEKENHUIS IS WERKELIJK ANDERS nette winkeljuffrouw J. BÏMMEL de rijksoverheid vraagt 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 (SOCIALE ACADEMIE) ZEEPREVENTORIUM DIRECTE PRAKTIJK PRESALARIS KOSTELOOS INTERNAAT INDIVIDUELE STUDIE- BEGELEIDING MULTIDISCIPLINAIR MILIEU STIJL 2000 Tel. 059/239.11 - 059/243.30 Koninklijke baan 73 - DE HAAN verpleeginrichting voor langdurig zieken te KOUDEKERKS (W. I vraagt voor spoedige indiensttreding een Gedacht wordt aan een jeugdige kracht met mavo- opleiding. Naast de werkzaamheden als telefoniste moet ook nog enig licht administratief en typewerk worden verricht. Een goede typevaardigheid is noodzakelijk. Salariëring naar leeftijd en eventuele ervaring. De directrice, zr A. D. van Rooyen, verstrekt alle inlich tingen. (TeL 01185-1216). Schriftelijke sollicitaties richten aan de afdeling perso neelszaken van de stichting .Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland', Postbus 100 te Middelburg. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS .VREDERUST'! Moerstraatsebaan 503 te Halsteren (post Bergen op Zoom) begint 1 november 1970 de eerstvolgende op leiding voor het diploma Vereiste vooropleiding: mulo, mavo, havo of gelijk-1 waardige opleiding. Salaris volgens rijksregeling. Verzoeken om inlichtingen resp. sollicitaties kunnen ge- j' richt worden aan de geneesheer-directeur. I /DELT*\' 1 MOLENWATER 63 MIDDELBURG J Wij vragen voor onze werken op Walcheren of ongeschoolden die hiervoor opgeleid willen worden. In ons bedrijf kan continu een hoog loon verdiend wor- i den, niet alleen in de piekperioden. Het bejaardentehuis (43 bejaarden) vraagt voor spoedige indiensttreding (intern) of OUDERE KRACHT, die over ervaring beschikt, alsmede Salaris volgens de richtlijnen van de Ne-1 derlandse federatie van bejaardenzorg. Inlichtingen bij de directrice, mej. M. J. Stevense, Biezelingsestraat 59, telefoon 01102 -1523. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het bestuur van de instelling voor maatschappelijke zorg. Kerk plein 35, Kapelle. GEMEENTE middelburg Op de afdeling bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen en militaire zaken van de gemeentesecretarie kan worden geplaatst een Vereist: bij voorkeur mulo- of mavodipl. Salarisgrenzen 16 jaar 377,per maand 17 jaar 414,per maand 18 jaar 451,per maand 19 jaar ƒ488,per maand 20 jaar 525, per maand Premie AOW: de premie AOW komt voor re kening van de gemeente (op het loon wordt dus geen AOW in gehouden). Van toepassing zijn: studietoelageregeling, premie spaarregeling, Intercommunale Ziektekostenregeling Ambtena ren (IZA)vakantietoelage 6 Sollicitaties inzenden binnen 10 dagen na verschijning van dit bladaan burgemees ter en wethouders van Middelburg, Lange Noordstraat 1 te Middelburg. NV Zeeuws-Brabantse Houthandel v/h E. N. C. VAN RIESEN, Goes WD vragen op korte termijn Dow Chemical (Nederland) N.V., zoekt voor haar afdeling inkoop een Binnen de "material en services group" zal hij na een inwerkperiode worden belast met de inkoop van reserve onderdelen voor onze fabrieken. Wij zoeken een ca 20 jarige jongeman met een middelbare opleiding. Bij ge bleken geschiktheid kan hij verder "doorgroeien" binnen de afdeling. Geïnteresseerden worden verzocht kontakt op te nemen met onze afdeling Personeelszaken. POSTBUS 48, TERNEUZEN, TELEFOON 01150-8920, TOESTEL 2376. vraagt voor haar modern bedrijf (tot 35 jaar) INLICHTINGEN: AXEL: AARDENBURG: OOSTBURG: IJZENDIJKE: in ploegendienst (van 18 tot 40 jaar) goed loon goede sociale voorzieningen busvervoer of afstandsvergoeding gratis bedrijfskleding korting op Philips' artikelen maandag a.s. Café ,De La Paix', Noordstraat 1, van 19.30 tot 20.00 uur maandag a.s. Café Centraal', Markt 25, van 19.30 uur tot 20.00 uur maandag a.s. Café l'Ambassadeur, Eenhoornplantsoen 2, van 20.15 tot 21.00 uur woensdag a.s. Café .Dorpzicht', Spuiplein ld, van 19.30 uur tot 20.00 uur. woensdag a.s. Café ,La Porte d'Or', markt 19, van 20.15 uur tot 21.00 uur. KLOOSTERZANDE: donderdag a.s. Hotel-Café ,De Reizende Man', Hof te Zandeplein 24, van 19.30 tot 20.00 uur HULST: donderdag a.s. Café-Rest. ,De Bruyn', Korte Nieuwstraat 13, van 20.15 tot 21.00 uur TERNEUZENdagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Tevens iedere maandagavond van 20.15 tot 20.45 uur op onze afdeling personeelzaken, Mr F. J. Haarmanweg 25, Terneuzen. GEVRAAGD, een actievebetrouwbare en intelligente die In slaat is geheel zelfstandig en met eigen initiatief op te treden en diverse werkzaamheden uit te Woonruimte is beschikbaar. Voor de juiste man, die met de nodige zorg het beheer uitvoert kan een goed salaris met aantrekkelijke voorwaarden in het vooruitzicht worden gesteld. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: postbus 12 - PAPENDRECHT PRAAT U GRAAG MET MENSEN Dan kunnen wij u wellicht inschakelen bij onze boeiende werkzaamheden. Wij houden enquêtes over het gehele land en hebben in vele gemeenten plaats voor: die overdag en/of 's avonds interviews kunnen afnemen. Wanneer u wekelijks een aantal uren beschik baar hebt en tenminste enige jaren voortgezet onderwijs hebt genoten, garanderen wij u na gebleken geschiktheid een aantrekkelijke Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, onder ver melding van de naam van dit blad te richten aan Nederlands Centrum voor Marketing Analyses NV Afd. Buitendienst Sarphatikade 10, Amsterdam. oor ons Shell-servicestation %0 zoeken wij ZELFSTANDIG voor de avonduren (18.00-23.00 uur)j maandag tot en met vrijdag. MIDDELBURGSE AANNEMERS COMBINATIE vraagt voor haar directièkeet nabij de Veerseweg te Veere een Aanmelden kantoor Groenmarkt 6 te Middelburg. TeL 01180-5679. Of op het werk. TeL 01181469 In onze magazijnen hebben wij thans plaats voor: Wij bieden: werkzaamheden in een moderne organisatie, gunstige arbeidsvoorwaarden, goede sociale voorzieningen. Wij vragen: medewerkers van 15 tot 40 jaar. Bereidheid zich aan te passen in een dyna misch bedrijf, zo mogelijk enige ervaring in soortgelijk werk. Sollicitaties te richten aan: Loskade 45 - Middelburg - Tel. 01180 - 4751 AMERIKAANSE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar /Self discharging bulk carriers': (3rd asst. engineers). Voorlopig diploma of hoger stoomervaring la vereist). Voor enkele vacatures wordt Liberiaans patent gevraagd. Salaris: 440,- per maand. Overwerk: S 1,75 per uur. Na zes maanden 45 dagen vakantie en vergoeding van reiskosten. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van evt. telefoonnummer, te richten aan bureau PZC, Vlissingen, onder letter S 70. gemeente middelburg Aan de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg wordt zo spoedig mogelijk ge vraagd in tijdelijke dienst, tot 15 nov. 1970 voor de brugklassen en mavo-af deling (29 lesuren per week). Vereist volledig bevoegd onderwijzer of hoofdakte. Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan b en w van Middelburg. verpleeginrichting voor langdurig zieken te KOUDEKERKE (W.) Heeft nog plaatsingsmogelijkheden voor De vooropleiding begint op 15 september a.s. Duur van de cursus 2 jaar. Opleidingseisen: ten minste 3 jaar voortgezet onderwijs. Minimumleeftijd 17 jaar. Het salaris bedraagt bruto 553,17 per maand. Daarboven ontvangt men een toeslag voor onregelmatige diensten. (weekend-, avond- en nachtdiensten). Vrije dienstkleding. Extern wonen Is toegestaan. Reiskostenvergoeding. De directrice, zr A. D. van Rooyen, verstrekt alle gewenste inlichtingen (telefoon 01185-1216). Schriftelijke sollicitaties richten aan de afdeling personeelszaken van de stichting .Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland', postbus 100 te Middelburg. Proefstation voor de fruitteelt Wilhelminadorp Bij het proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp is plaats voor een administratief medewerkster Diploma mavo en typen vereist. Het salaris zal worden vastgesteld volgens rijksregeling in de rang van typiste of telefoniste, rekening houdend met leeftijd, opleiding en ervaring. Vakantiedagen beneden de leeftijd van 21 jaar: 17 of Vakantietoelage 6 per jaar. Mogelijkheid tot deelname aan de premiespaarrege ling. De premie AOW/AWW komt gedeeltelijk voor re kening van de werkgever. Sollicitaties schriftelijk, mondeling of telefonisch aan de directeur van het Proefstation voor de Fruitteelt, Brug straat 35, Wilhelminadorp (post Goes) (teL 01100-6390). Bij de landmeetkundige afdeling van deze dienst te Middelburg kan worden tewerk gesteld die belast zal worden met het verrichten van meetwerkzaamheden in een meetploeg. Lts-opleidmg strekt tot aanbeveling. Brutosalaris per maand: 344,33 (18 jaar) en oplopend tot 804,71 (25 jaar en ouder). Royale tegemoetkoming in studiekosten. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de hoofd ingenieur-directeur van de provinciale waterstaat in Zeeland, Rouaansekaai 43 te Middelburg. Ook persoonlijk aanmelden op bovenvermeld adres van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00- 17.00 uur. Op ons atelier ls plaats voor HANDIGE MEISJES voor het vervaardigen en het verpakken van EUDORA HANDWERKEN Kom eens kijken bij Zeeuwsche Dameshandwerken- fabriek Segeersstraat 22 Middelburg TeL 01180-2695 Volg de waardevaste opleiding tot verpleeg ster of verpleger bij het Burgerziekeiihuis to Amsterdam. Op 1 september begint de nieuwe cursus. Ben je dan 17. jaar en 7 maanden (of ouder 1)' en heb je HAVO(4), MAVO(4), INAS, AW2 of gelijkwaardig diploma, meld je dan nu. Heb je niet de vereiste schooldiploma's of getuigschriften, maar wel b.v. 3 jaar HAVO of MAVO, volg dan onze eigen opleiding. Je bent dan adspirant-leerling(e). Salaris voor beide groepen f. 376,75 bruto per maand, plus vrije kost en inwoning. Schrijf aan de geneesheer-directeur of meld je bij de adjunct-directrice, Linnaeusstraat 89, Amsterdam-Oost, tel. (020) 94 26 74. Wegens huwelijk der tegen woordige, gevraagd Leeftijd 17 18 jaar. 5-daagse werkweek. Végé levensmiddelenbedrijf Gevraagd NETTE VERKOOPSTER Bakkerij Corbijn DORPSDIJK 32 Vrouwenpolder TEL. 01189-1402 I ▼oor bet Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. hef arrondissement Goes van de Rijkswaterstaat hts-er (weg- en waterbouw) -.- .sotwh Taak voorbereiden van en toezien bij de aanleg van nieuwe autosnelwegen en rijbaanverdubbeling van beslaande wegen m de provincie Zeeland. Standplaats Goes. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1577,- per maand. Promotiemogelijkheid binnen de Rijkswaterstaat aanwezig. voor het Ministerie van Landbouw en Visserij t.b.v. de Directie van de Visserijen voor het visserij-onderzoekïngs- vaarfuig „Tridens" hofmeester/kok «oc. nr. 0-4612/0111 Vereist: vakdiploma kok en ruime ervaring als zodanig; in staat zelfstandig de administratie m.b.t. de civiele dienst te voeren. Leeftijd vanaf 25 jaar. Standplaats 's-Gravenhage. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f974,- per maand. Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie vacaturenummer (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe ee voor elke vacature een afzonderlijke brief) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Maurilslaan 1, 's-Gravenhage. AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantie- uitkering en 2,78% nacalculatie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 20