PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HAVENPERSONEEL ROTTERDAM LEGT OOK WERK NEER Stakingen bij Fokker en werf in Amsterdam Weer fusie in krantenwereld Treffen tussen Israël en Arabische guerrillas Vormingswerk werkende jeugd krijgt in Terneuzen nieuw pied a ter re NVY stelt zich achter beleid metaalbond Cholera-alarmplan in Bondsrepubliek Vandaag in de krant... Kapitalisten Belasting Damrellen SCHIPHOL WIL ZEVENDE BAAN 5e MEER GEVALLEN VAN CHOLERA CORNFELD OOK IIT GESTOTEN WAARDERING EN BELANGSTELLING STIJGT IN VOORMALIG LYCEUM-GEBOUW Wilhelmina-woud Israël in 213e jaargang - no. 203 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ÏBur. VI i crlkt», N V Ith, Mi}, van 1 rad. 2078/3169. adv. 6241). l oil ƒ17,20 »tf kwartaal. Loaai v S213). Ooilbura. lal. 2J9S. Uw Ciro 359300. Provlr Zaterdag 29 augustus 1970 Nehalennia blijft in goedgeefse stemming Pag. 2 ROTTERDAM, AMSTERDAM (ANP) De stakingsacties in de Rotterdamse scheepsbouw zijn vrijdag overgeslagen naar Amsterdam en het Rotterdams havenbedrijf. Pogingen van Rotterdamse werfdirecties om tot een akkoord te komen zijn mislukt. Het NVV heeft zich vrijdag tijdens een spoedoverleg met de bij de acties betrokken bonden achter het beleid van de metaalbond van het NVY gesteld. Het NVY heeft in een communiqué gesteld dat ,de bijzonder gespannen situatie in Rotterdam moet worden toegeschre ven aan de bereidheid van de werkgevers om aan de zogenaamde koppelbazen een prijs voor de gelever de arbeid te betalen, die in geen enkele verhouding staat tot wat op dit ogenblik in Nederland op loonge- bied als .normaal' kan worden beschouwd'. OOK ZONDAG NOG MOOI WEER (Van onze weerkundige medewerker) Augustus blijft in zomerstemming, ook zondag nog niet ongeveer acht tot tien uren zon en een middag- tem pern «uur rond de twintig gra den. Het hogcdrukceiurum boven de Noordz;.- Ls wel wat wakker ge worden. maar de aanvallen die kleine depressies ondernemen zijn nog te zwak om dit hogedrukge- bied tijdens hef weekeinde bij on* van de weerkaart te vegen. Bij Wes t - Frankrijk wordt wat on weer waargenomen maar deze sto ring breidt zich voornamelijk in de richting van de Alpen uit zo dat wij er voorlopig geen last van hebben. Op zijn vroegst zal zondagavond in het zuiden een buitje kunnen doordringen, maar mede doordat de lucht in de ho gere luchtlagen behalve warm ook zeer droog is, Js de kans gro ter dat deze laatste dne augustus dagen behalve droog ook zonnig en zomers zullen verlopen. Een weeke.r.de Ideaal voor de tuin of strandstoel DE TIJD-NRC-HANDELSBLAD Korting AMSTERDAM (ANP) De be sturen van de Nederlandse Dag bladunie N.V. en de Verenigde Ne derlandse Uitgeversbedrijven N.V. hebben in beginsel besloten tot sa menwerking bij het uitgeven van de tot de NDU behorende dagbla den NRC-Handelsblad enerzijds en het tot de VNU behorende dagblad De Tijd anderzijds. lui een vrijdagavond uitgegeven commu niqué zeggen heide concerns dat zij zich hebben laten leiden door de overweging dat zij de genoemde dagbladen hun ei gen karakter willen doen behouden ter-,, wijl toch de concurrentie van de ether reclame en de voortdurende kostenstij- elementen zal bevatten Er komt op geen enkele wijze verandering in de ju- .ridische structuur van de betrokken on dernemingen. noch ook in de journalis tieke vera.ntwoordelikhèid voor de be trokken dagbladen Wat het iournalistiic- ke a.spect van de samenwerking betreft stellen de besturen van beide concerns zich voor dat met instemming van de hoofdredacties en na overleg met de re dacteuren etappegewijs gestreefd zal worden naar het vormen van een ge. meenschappelijke nieuwsdienst voor de drie kranten Opiniërende artikelen zul len geheel gescheiden blijven zodat de kranten hun eigen geestesmerk zullen blijven behouden HET BELEID van de provincie is niet gericht op het winstnnaken van kapitalisten, aldius gedepu teerde A. J. Kaland. (pag. 2). STAATSSECRETARIS Grapper- haus heeft nieuwe belastingvoor stellen ingediend, die enerzijds een vereenvoudiging van de aangifte inhouden en anderzijds het belas- tingbetalen voor velen duurder zal maken. (pag, 3), DE RELLEN op de Dam zijn ver moedelijk niet georganiseerd. Bur gemeester Samkalden heeft al thans geen concrete aanwijzingen die daarop zouden wijzen... (pag. 9) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1,3, 9 Zeeuws nieuws: pag. 2. 4, 5, 6.7 Radio en tvpag. 19 Sport: pag. 11,17 Financieel nieuws: pag. 21 En in de paty. IS: ,De twee hoeden' piep jonge uitgeverij; letterkundige kroniek door Hans Warren, pag. 15: Over .verontruste' rooms- kaïholieken, stemmen uit de ker ken. pag. 17: dammen, schaken, brid ge, hengelen, puzzel en culinair avontu u r. idverteerders een aanbod worden uit. gewerkt waarbij een korting zal wor den gegeven op advertenties die ir Zie slot pag. 3 kol. 7) HAARLEM (GPD) De directie van Schiphol heeft plannen om be halve een vijfde en zesde ook nog een zevende baan aan te leggen. Deze komt in westelijke richting te liggen ten hoogte van Heemste de en Bennebroek. Voorts zal de lawaaibelasting voor de inwoners van Zwanenburg, Halfweg en de agglomeratie Haarlem bij aanleg van de vijfde baan veel ernstiger zijn dan tot dusver officieel werd verwacht. Dit blijkt uit een geheim verslag van de in juni gehouden hoorzitting, waar bij de provincie en de betrokken ge meenten aan de commissie-Falkenhagen hun standpunt hebben uiteengezet ten van Schiphol. De Haarlemse actie-groep .Schlphol-stop" heeft dit rapport in han den gekregen en de Inhoud daarvan vrij dagmorgen openbaar gemaakt. Het NW stelt zich op het standpunt dat er in principe geen onderscheid mag zijn in de arbeidsvoorwaarden van de vaste' en .ingeleende' werknemers Niettemin heeft het oog voor de bij zondere positie waarin de .ingeleende' werknemers zich in bepaalde gevallen kunnen bevinden. Tegenover him bereid heid tot een zekere mate van mobiliteit, staat een gemis aan een aantal zekerhe den die de werknemers in vaste dienst als regel wel bezitten De.ze bereidheid tot mobiliteit zou in bepaalde gevallen een zekere compensatie verdienen. Ge dacht wordt daarbij aan een verschil in beloning van ten hoogste tien pet het uitgangspunt van de metaalbedrijfs- bond NVV echter onder de nadruk kelijke voorwaarde dat het hier gaat om een tijdelijke inlening, waarbij gedacht kan worden aan een periode van een halt' jaar, uiterlijk een jaar Haven Rollerdam De Rotterdamse haven dreigt geheel plat te gaam. Gisteren werd het eerst het werk neergelegd bij Thomsen's Haven bedrijf in. Rotterdam. Bij Muller Pro gress liet de avondploeg verstek gaan, evenals bij Burger Pakhoed en Quick Dispatch NV .Ook bij de havenbedrij ven is de actie gericht tegen de kop pelbazen. Men is onder meer ontstemd over ,het in de watten leggen' van werk studenten, die soms meer verdienen dan het vaste havenpersoneel. De Scheep, vaart Vereniging Zuid en de drie samen werkende bonden van vervoerspersoneel hebben vrijdag besloten het gesprek te openen over een aantal vraagstukken. Momenteel wordt overlegd welke onder- werpen dienen te worden aangesneden. De secretaris van de Scheepvaart Vere niging Zuid, de heer Spakenburg deel de vrijdag mee dat uitsluitend nog wordt gewerkt bij de Graanelevator, bij de Graansilo Maatschappij en bij de ma chinale bedrijven, zoals Frans Swart- touiw, de Steenkolen Handels Vereniging enz. Het aantal stakers in deze sectar bedraagt ca 8000 mensen. Paardekoper wordt professor in Leuven BRUSSEL IGPD) Dr P. C. Paarde- kooper is dezer dagen benoemd tot ge woon hoogleraar m de Nederlandse i - lologie aan het universitair centrum te Kortrijk van de Nederlandstalige fa culteit van de katholieke universiteit Leuven. Dr Paardekooper heeft zichzeif kandidaat gesteld voor de beschikbare katheder en naar het sdhijnt heeft de meerderheid van de Leuvense faculteit voor letteren en wijsbegeerte die kan didatuur gesteund, ook al omdat Paar dekooper uit wetenschappelijk oogpunt de beste kandidaat scheen. SCHIPHOL-OOST Oolc Fokker werd gisteren getroffen door een sympathiestaking. Dat er toch nog mensen m het bedrijf aanwezig waren, blijkt wel uit het aantal voertuigen dat op de parkeerter reinen stond. Dat het echter niet allemaal was zoals anders kan misschien worden afgeleid uit de aanwezigheid van dat hele kleine voertuigje. Fokker had wellicht zijn laatste reserve aan laten ruk ken j Amsterdam In Amsterdam legden alle 700 me taalarbeiders van scheepswerf Ver- schure het werk neer Bij Fokker (Zie slot pag. 3 kol. 6) F,en kaartje van Schiphol met de i ligging van de baaien Bennebroek komt met de nieuwe baan tus sen twee vuren' te liggen DORP GENéVE (AFP) De cholera-epide mie breidt zich veel sneller uit dan uit de officiële mededelingen blijkt, heeft vrijdag een woordvoerder van de Wereld gezondheidsorganisatie verklaard. Hij noemde de toestand ernstig, vooral in de ontwikkelingslanden waar de sanitai re voorzieningen onvoldoende zijn. Het is ons bekend, zei de woordvoerder, dat er cholera is m landen die de WGO daarover niet hebben ingelicht, maar internationale reglement verbiedt ons mededeling te doen van gevallen die ons niet officieel ter kennis zijn ge bracht. Een WGO-woordvoerder in Alexandrië heeft meegedeeld dat de organisa tie al hij,na acht miljoen doses vaccin te gen cholera naar Libanon, Libië, Ethio- Qatar, Dubai, Jemen, Zuicl-Jemen, edi-Arabië en Tunesië heeft ge stuurd. Naar Soedan gaan binnenkort zes miljoen doses. Al dit vaccin geschonken door Egypte. In Israëlische ziekenhuizen zijn gisteren zes nieuwe eholerapatiënten, allen raëh's opgenomen. Hierdoor Is het tale aantal bekende gevallen in dat land gestegen tot 22. EBAN SPRAK VOOR RADIO IN ARABISCH TEL AVIV (RTR) In 24 uur tijd zijn bij incidenten aan de gren zen van Israël veertien Arabische guerrillastrijdera en een Israëli sche militair gesneuveld, zo heeft een militaire woordvoerder in Tel Aviv vrijdag meegedeeld. Het was het hoogste aantal aan Arabische kant op een dag, sinds drie weken geleden het bestand aan het Suez- kanaal van kracht werd. Bij deze Incidenten die zich in het grensgebied met Libanon en Jordanië voordeden, werden zes Israëliërs en drie Arabieren gewond. Israëlische vlieg tuigen bestookten als represaille com mandobases in Jordanië. In Amman werd gisteren weer gescho ten. De schoten vielen in de buurt van het postkantoor in het centrum van de Jordaanse hoofdstad. Volgens een woordvoerder van het de- van Palestina hadden Jordaanse mi ren schoten gewisseld met een aantal frontcommando's die pamfletten wilden aanplakken- Een commandostrijder was naar zijn zeggen geraakt, maar hij wist niet of de man dood of gewond was. Later klonk in het bewuste gebied een luide explosie, waarna vele schoten vielen. In Jeruzalem hield de Israëlische pre. mier mevrouw Meir, besprekingen over het te voeren beleid bij het vredesover- onder leiding van VN-bemiddelaar Gunnar Jarring. Naar :'n doorgaans wehngel.ichte kringen werd vernomen, zal Israël het been stijf houden wat de aan Egypte toegeschreven bestands- schendingen betreft. Garanties Palestijnse slaat De Palestijnse nationale raad waarin alle Arabische verzetsorganisaties zijn verenigd, heeft vrijdagavond de Ameri kaanse voorstellen voor een regeling in het Midden-Oosten verworpen. De raad deed een beroep op de Jordaan se militairen steun te verlenen aan de Palestijnse verzetsorganisatie en .de po litiek van overgave en defaitisme te verijdelen- Op het centrale comité van het Pale stijnse verzet werd een beroep gedaan, alle nodige maatregelen te treffen om voortzetting van de huidige onderhande lingen met ïsraël te voorkomen' HEERLEN (GPD) Het ministerie voor volksgezondheid in Bonn heeft een cholera-nlarmplan' opgesteld. Men gaat er daarbij van uit, dat in een tijdperk van straaljagers cn raketten afstanden geen enkele rol meer spelen, waardoor de mogelijkheid, dat ook de cholera in Europa met name in de Bondsrepubliek verspreid kan worden, groter is geworden. In het cholera-alarmplan zijn een aantal richtlijnen opgenomen, waaraan artsen en besmette personen zich dienen te houden. Volgens een specialist voor besmettelijke ziekten, dr Joseph Pasche, zijn Intussen alle artsen in de Bondsrepubliek op de hoogte gesteld van de symptomen van de ziekte. Bovendien hebben zij adviezen gekregen hoe ze in dergelijke gevallen het be3te eerste hulp leunen verlenen aan alle reizigers die uit de Oriënt komen. De Israëlische ambassadeur in Was hington, generaal Rabin, keerde ■vrijdag na beraadslagingen in zijn land te hebben gevoerd naar zijn! standplaats terug. Hij zei niet af-i wijzend te staan tegenover het denk-l beeld van Amerikaanse militaire ga ranties voor een regeling in het GENéVE fRTR) Investors Overseas Midden-Oosten, gezien de omstandig heid dat Israël niet alleen tegenover de Arabische staten maar ook tegen over Rusland staat- In een radio, en televisierede deed mi nister Ebam vrijdag een beroep op de Arabieren om Israël als joodse staat te aanvaarden. De bewindsman sprak in het Arabisch. Hij citeerde een passage uit de Koran, waarin gepleit wordt voor vrede tussen vijanden. Aan de andere kant verzekerde hij, dat pogingen om Is. raël te wurgen tot mislukkmg zijn ge doemd. Naar het in Parijs verschijnende tijd schrift ,Africa-sia' weet te melden, zal president Nasser probrren de vijandig heid van de Palestijnen tegenover het vredesoverleg in New York weg te ne men door een plan voor de oprichting van een Palestijnse staat aan te kon digen Deze staat zou het bezette deel van Jordanië en de strook van Gaza omvat ten. Het gebied zou lid worden van de Verenigde Naties en de Arabische li. TERNEUZEN Het vor mingswerk voor de wérkende jeugd in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone staat op het punt aan een nieuw hoofdstuk te be ginnen. De (interconfessionele) stichting levensschool voor Zeeuwsch-Vlaanderen en de stichting vormingswerk leer- plichtvrije vrouwelijke jeugd verhuizen medio september naar het barakkencomplex ach ter het afgedankte lyceumge bouw aan de Markt in Terneu zen. De huisvesting is als tij delijk ongeveer twee jaar bedoeld. Van het ministerie van onderwijs zijn toezeggingen bin nen over de verwezenlijking van een permanent gebouw. Behalve met een vertiuizing krijgt het vormingswerk nog met een ver andering te maken. Sinds 1 augustus j.l- is deelname aan vormings cursussen voor werkende jongens en meisjes beneden de 16 jaair wettelijk verplicht. De stichting vormings werk leerpliohtvTije vrouwelijke jeugd in Midden-Zeeuwsch-Vlaande- ren heeft zich bovendien losgemaakt van de cursussen in NO (huishoud school) verband. Het is de bedoe ling de methode van werken m het nieuwe cursusjaar grondig te herzien •n niet meer. of althans veel minder dan vroeger, volgens rooster te wer ken. Kantoorgroepen Mede door de wettelijke verplichting aan vormingscursussen deel te nemen krijgen de vormingsinstituten dit jaar voor het eerst te maken met kan toorgroepen', jongens en meisjes die administratief werk doen. De cur sussen werden tot nu toe uitsluitend bezocht door jeugdige werknemers van fabrieken. Daar komt nu veran dering in. Bij de levensschool wor den kantoorgroepen samengesteld uit personeelsleden van banken en ge meentesecretarieën. Behalve Ajcel hebben alle gemeentebesturen in Oost-Zeeuwsah-Vilaanderen hun me dewerking toegezegd. De Stichting Levensschool voor Zeeuwsch-Vlaanderen, die in februa ri 1965 in Sluiskil van start ging èn later ook in Hulst met het cur suswerk begon, heeft momenteel on geveer 250 .leerlingen'. Voor de finan ciering van het vormingswerk was men aanvankelijk aangewezen op bij dragen van bedrijven en gemeenten, nu wordt het werk voor de volle 100 pet door de rijksoverheid gesub sidieerd. Directeur G. P. Maas van de levensschool zegt, dat steeds meet bedrijven het werk van de vormings instituten op grote prijs gaan stel len. .Vooral de grole willen dat hun mensen niet allleen vaktechnisch, maar ook maatschappelijk behoor, lijk gevormd en opgeleid zijn'. De grote bedrijven in de Zeenws-Vlaam- se kanaalzone sturen hun jonge werknemers vrijwel zonder één uit zondering naar de levensschool. Er moeten in Terneuzen en omgeving nog wel contacten worden gelegd met; ongeveer honderd kleine bedrijf jes, die minder gemakkelijk hun jon ge werknemers een liele of halve dag per week afstaan. Programma de vormingsinstituten voor de wer kende jeugd in het algemeen is er op gericht de overgang van het be schermde schoolmilieu naar de .vol wassen' wereld van het beroep te be geleiden en probleemsituaties op te vangen, De Zeeuws-Vlaamse levens, school probeert daarbij in te spelen op de nieuwe omstandigheden. Een belangrijk onderdeel van de .scho ling' bestaat uit culturele vorming in de meest uitgebreide zin van het woord. Met behulp van krant, ra dio en televisie wordt de aanvanke lijk meestal niet aanwezige betrok kenheid met het burengebeuren' aangekweekt. Verbale expressie, maatschappijver kenning. fotograferen en filmen, han. denarbeid zijn andere facetten van het culturele vormingswerk. Een merkwaardige ervaring is, dat jonge lui met een tecihniscfhe scholing bij handenarbeid m de creatieve sector vaak sterk geremd worden door hun beroepsopleiding. Tenslotte wordt op de levensschool aandacht besteed aan sport en spel, volgens directeur Maas vooral belangrijk als .uitlaatklep'. ("Zie slot pag. 4 kol. 3 Services Ltd heeft vrijdag meegedeeld dat Bern hard Cornfeld deze week uit het bestuur van International Invest ment Trust (IiT), een lOS-fonds, is ge stoten. Tijdens een woensdag in Luxeni- pij is Cornfeld uit het bestuur wegge stemd. Investors Overseas Services heeft in da ARJOS WIL KAMERZETEL (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gerrit van Dongen, thans nog vice-voorzitter, maar over en kele maanden voorzitter van de Anti- Revolntionaire Jongerenorganisatie (ar_ eonferentie te dat zijn vereni ging wil dat één van de vrijkomende ka merzetels van de ARP volgend jaar na de verkiezingen bezet gaat worden door één van de jongeren. .De partij kan nu ernst maken met haar ideeën over de participatie der jongeren in het politieke gebeuren', aldus de heer Van Dongen. Met nadruk stelde hij dat de jongeren willen meesturen en dat de tijd voorbij is dat zij alleen maar vrij blijven studeren op de politieke lijnen van de partij. DEN HAAG (ANP) In dit 25ste jaar van onze bevrijding is het feit, dat het op 31 augustus as 90 jaar geleden zal zijn, <lat ko. ningin Wilhelmina werd geboren, voor het Joods Nationaal Fonds in Nederland aanleiding geweest het plan op te vatten om te ko. men tot het stichten van een woud op haar naam. Dit woud zal in de nabijheid van Nazareth worden geplant. Voor hen, die aan het planten van het koningin Wilhelmina woud deelnemen, zijn certificaten ont worpen door de graficus Otto Treumann. Het ligt in het voor nemen op 31 augustus as konin gin Juliana het eerste exemplaar hiervan aan te bieden. Er zal een album worden gemaakt, dat, met de namen van alle deelnemers aan het woud. aan de koningin zal worden aangeboden. Een woud be staat uit 10.000 bomen: het plan ten van een boom kost 7 50. Er zijn in de omgeving van Naza reth al diverse wouden, die op naam van vorsten staan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1