sibhd SUSSM T T AA A AA] De PZC een goede vriend die altijd welkom is r 18 PERSONEEL 4 met het einddiploma op de driesprong studeren èn werken Gereformeerde stichting voor bejaardenzorg te Vlaardingen GEDIPLOMEERD ZIEKENVERZORGSTER Gemeente i Rotterdam Lees de PZC zetter of zetter-drukker drukker-binder FECHINEY NEDERLAND N.V. onderhoudsmonteurs I ponstypistes CHRISTELIJK PEDAGOGISCH STUDIECENTRUM te Amersfoort/Hoevelaken a. onderwijskundig medewerker(ster) b. onderwijskundig medewerker(ster) c. onderwijskundig medewerker(ster) BOEKHOUDER Firma L. Timmerman Zn leraar(es) Nederlands leraar godsdienst leraar handelsvakken PECHINEY NEDERLAND N.V. produktie personeel PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 nederlandse accountants-maatschap Amsterdam Gouda Rotterdam Groningen Den Haag Haarlem Almelo Heerlen Amersfoort Hilversum Arnhem Leeuworden Beverwijk Middelburg Breda Tilburg Eindhoven Zwolle Enschede Brussel Je bent nu geslaagd, maar wat ga je doen met je diploma Ga je doorstuderen c*f ben je het leren moe en wil je een fijne baan met een goed salaris Wist je dat er een derde mogelijk heid bestaat Een goede combi natie van beide De NEDERLANDSE ACCOUN TANTS-MAATSCHAP, een onder neming die diensten verleent op het gebied van financiële en admi nistratieve controle, die bedrijfs- ekonomische adviezen geeft en management-services biedt, zoekt jongelui die voor deze gebieden interesse hebben, om hen op te leiden voor topfunkties in de ac countancy. Doe het NU Als je in het bezit bent van bet einddiploma VWO, HAVO of' MAVO is er bij ons een goed be taalde toekomst in de accountancy op één van onze vele vestigingen. prettig en goed betaald werk in een moderne, dynamische organi satiewaarbij je zonder kosten ver der kunt studeren voor funkties op- academisch niveau. Wat zijn de MOGELIJKHEDEN Zowel voor mathematisch geïnte resseerde jongens en meisjes als. voor jongelui met em naar alpha gerichte belangstelling zijn de mogelijkheden legio: Studeren voor Register-accountant Deze opleiding wordt gegeven bil het Ned. Inst, von Register-ac countants. Studeren voor het staatspraktijk- diploma boekhouden (SPD).Met dit diploma kom je in aanmerking voor de funktie van adjunct-accountant Praktijkdiploma moderne bedrijfs administratie (MBA) een waardevol bezit met tal van andere mogelijk heden. Vraag of je eens kunt komen kennismaken. Stuur je persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, schoolopleiding en de stad waar je wilt gaan wer- ken)aan het Algemeen Secretariaat, Heemraadssingel 319, Rotterdam-3006. Merk de envelop met de letter "A". Wij zenden dan prompt onze nieuwe, uitgebreide "Informatiefolder". vraagt voor het bejaardencentrum ,DE WETERING', gelegen aan de Claudius Civilislaan 40 (Westwijk) Leeftijd circa 30-40 jaar. Bfl voorkeur intern. Salariëring overeenkomstig de zichtlijnen van de Nederlandse federatie voor bejaardenzorg. Sollicitaties te richten aan de directrice, event, telef. afspraak onder 010 nr 348422. De Gemeente Rotterdam vraagt voor haar camping "Dc Duinhoeve" (48 ha) nabij Haamstede (Gemeente Weater- schouwen) op het eiland Schouwen m.i.v. 1 de- beheerder van wie wordt verwacht, dat hij een goed organisa tor is, mensenkennis bezit, behoorlijk praktisch technisch inzicht heeft, sportleidersgavcn bezit, als gastheer kan optreden, representatief ia, aan onderhouds- en administratief personeel leiding kan geven en ook zelf administratieve kwaliteiten heeft. Een opleiding op middelbaar niveau k noodzakelijk. Leeftijd 30-50 jaar. Wanneer zijn vrouw (waar en wanneer nodig) zou kunnen wor den ingeschakeld in het beheer en de administratie is dat een pluspunt. Geboden wordt: Een boeiende werkkring op een van Nederlands grootste campings, die nog geheel bet karakter heeft van een recreatie-oord in de natuur. Het Kgt evenwel m de bedoeling de capaciteit, momenteel berekend op 4800 mensen, geleidelijk op te voeren, terwijl de vraag of bet kamp moet worden voor zien van een recreatiecentrum, nog volop in studie is. Aan de te benoemen functionaris zulten dus ook boge eisen worden gesteld wat betreft de beoordeling van een verantwoorde herindeling van de beschikbare ruimte en de stichting van even tueel nieuwe elementen. Een fraaie bungalow, bestaande uit een grote woonkamer, een keuken en 3 kleinere kamers, staat ter beschikking. Aanstelling vindt plaats in dienst van de Gemeente Rotterdam in een rang met een jaarinkomen, liggende tussen f 17.000,- en f 23.000,-. Voor bet aandeel van de echtgenote in het werk wordt gedacht aan een seizoen beloning van f 3.000,- tol f 5.000,- per jaar. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een psychologisch onderzoek behoort tot de selectieprocedure. Sollicitaties binnen 14 dagen onder no. 630/ 0111 oogefraokeerd te zenden aan: chef Bureau Perso- neelvoorziening, antwoordnummer 363, stadhuis, Rotterdam. Op ons atelier ls plaats voor HANDIGE MEISJES voor het samenstellen en verpakken van EUDORA HAND WERKPAKKETTEN Kom eens kijken bij Zeeuwsche Dames- handwerkenfabriek Segeersstraat 22 Middelburg TeL 01180-2695 DE VRAAG NAAR ONS DRUKWERK WORDT STEEDS GROTER Wij zoeken daarom naar een kreatieve - Inventieve - aktieve en een De sollicitaties van deze vakmensen zien wij graag teqemoet Middelburg, Herenstraat 6, tel. (01180) 3569 Na 18.00 uur (01180) 5100 BOEKDRUK FOTODRUK OFFSETDRUK ONTWERPEN GROEP PECHINEY zoekt voor haar Aluminhimfabriek aan de Sloehaven te VTissïngen- Oost: Leeftijd20-45 jaar Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met een ruime ervaring bij een onderhoudsdienst van een groot bed rijt Aantrekkelijke mogelijkheden voor een ieder die in een nieuw be drijf zijn carrière wil opbouwen. Op korte termijn zijn huisvestingsmogelijkheden aanwezig. Hebt U belangstelling voor deze functie, dan ontvangen wij gaarne Uw sollicitatie onder i-na E.13, afdeling Personeelszaken: Péchïney Nederland N.V„ Postbus 49, Vlissingen. V GROEP ^PECHINEY PECHINEY NEDERLAND N.V. zoekt voor haar Alumïniumfabriek aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost: voor verscheidene afdelingen in ons nieuwe bedrijf. Leeftijdvanaf 17 jaar. Kandidates die in het bezit zijn van een type diploma en lager onderwijs en/of een voort gezette opleiding hebben genoten, komen voor deze funktie in aanmerking. Indien U hiervoor belangstelling heeft, dan zien wij graag Uw sollicitatie tegemoet onder No. A10, afdeling Personeelszaken. Péchiney Nederland N.V., Postbus 49, Vlissingen. Welk ambitieus meisje met belangstelling voor handwerken, wil een prettige werkkring aanvaarden als LEERLING VERKOOPSTER in onze speciaalzaak? DE LELIE' Handwerken en wol Segeersstraat 14 Middelburg Tel. 01180-2248 voor de afdeling KLEUTER-, BASIS- EN BUITENGEWOON ONDERWIJS. Inlichtingen worden verstrekt door de directeur der afdeling: de heer J. Wedzinga, tel. 03490-15047, b.g.g 03404-17247. voor de afdeling TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS. In lichtingen worden vertrekt door de directeur der afdeling: de heer J. H- Ligteringen, tel. 03495-2214, b.g.g. 03490-22595. voor de afdeling HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDER WIJS. Inlichtingen worden verstrekt door de directeur der af deling: de heer drs H. Groenendijk, tel. 03490-15047, b.g.g 01720-3092. Vereist niveau: in principe de akte M.O.-B pedagogiek, of een aca demische graad in een der sociale studierichtingen. Nieuwe func tionarissen krjjgen ruimschoots gelegenheid zich in te werken Van gegadigden wordt verwacht dat zij bereid zijn als teamlid mee te werken aan de ontwikkeling van projecten op het gebied van de onderwijsvernieuwing, zich te bezinnen op maatschappelijk-pedago- gische vraagstukken, contacten te onderhouden met onderwijsinstan- ties en voorlichting te geven aan docenten. De rechtspositie is afgeleid van de voor het V.W.O. geldende nor men; boven de salarisbedragen der W.V.O.-schalen wordt een toelage overeenkomstig 3 periodieken toegekend (max. salaris ƒ3169,p. m,). De secundaire arbeidsvoorwaarden zrjn uitstekend. Het ver- plaatsingskostenbesluit is van toepassing. De woningpositie is zeer gunstig. Bij het verkrijgen van een geschikte woning wordt alle medewerking verleend. Z(J, die voor de vervulling van een van deze boeiende functies in aanmerking willen komen, wordt verzocht hun sollicitatie in te zenden aan de algemeen directeur van het C.P.S., dr H. G. van den Doel, postbus 30, Hoevelaken. Gevraagd In bezit van praktijkdiploma en bekend met loonadministratie. Oude Veerseweg 7 - MIDDELBURG Telefoon 01180 - 3309 of 4391 SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR CHR. LAGER EN MIDDELBAAR DETAILHANDELS- ONDERWIJS VOOR ZEELAND Rijnstraat 14 - Middelburg - Tol. 01180-3983 volledige betrekking voor enkele maander wegens ziekte. 9 lesuren Sollicitaties aan de secretaris van het bestuur der Stich ting Christelijk Detailhandelsvakonderwijs voor Zee land; de heer J. Bimmel, Seisstraat 37, Middelburg. Inlichtingen b(j de directeur, P. Geelhoed, Doornlaan 9, Middelburg. Tel. 01180-3719. HUIZE "DESTERRE" TE SLUISKIL (Z.-VL.) is een sinds enkele jaren bestaande zwakzinnigeninrichting waar mo menteel in een tijdelijke, maar mo derne behuizing 125 patiënten zijn opgenomen. Nieuwbouwplan- nen voor een inrichting van 250 patiënten zijn in voorbereiding. Door een recente uitbreiding is er in onze inrichting een vacature voor een A-verpleegkundige die tot taak krijgt leiding te geven aan een afdeling van 30 bedpatiën- ten, die tevens de zorg krijgt voor een kleine ziekenafdeling en voor de polikliniek. Rang en salariëring zullen worden vastgesteld op grond van leeftijd en ervaring. Er is een vijfdaagse werkweek. Geen nachtdiensten. Er zijn zeer goede huisvestingsmo gelijkheden. Voor informatie kan men zich wen den tot de geneesheer-directeur aan wie men ook de sollicitatie kan richten. Tel. (01157) 651. GROEP PECHINEY zoekt voor haar Alumfniumfabriek aan de Sloehaven te Vlissingen- Oost: voor da diverse afdelingen. In dagdienst en twee ploegendienst, te zijner tijd is plaatsing in volcontinudienst mogelijk. Leeftijd: 20-45 jaar. Onze belangstelling gaat uit naar kandidaten die reeds enige jaren ervaring bij een industriële onderneming hebben opgedaan, maar ook ongeschoolden komen in aanmerking. Wij bieden aantrekkelijke kansen aan hen die bij een nieuw bedrijf een goede carrière willen opbouwen. Indien U belangstelling hebt voor bovengenoemde funktie, dan zien wij gaarne Uw sollicitatie tegemoet onder no. F4, afdeling Perso neelszaken. U kunt zich eveneens dagelijks van 9-12 uur en 14-16 uur persoonlijk aanmelden op ons hoofdkantoor aan de Europaweg, Sloehaven te Vlissingen-Oost. Péchiney Nederland N.V., Postbus 49, Vlissinopn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 18