TALENT PLANINC SERIE J0S VAN KOLLENBURG NEDERLANDERS: TOCH NIET ZO GOED CULI NAIR AVON TUUR 17 fi dag, vakantie rrico gg 1 O I 9 9' •Sc «MS ii up in CV-plannen? Even bellen Hollestelle NV 01100-6995 PALING: EEN MERKWAARDIGE VIS provinciale zeeuwse courant IIIOIIIIM lIQBllI!!!!BlliniIlll!Ili03 29 AUGUSTUS 1970 ZATERDAGKRANT De jonge Joegoslaaf Planinc (26), die ongeveer een jaar geleden de schaakwereld in opschudding bracht met zijn niets en niemand ontziende aanvalsspel in het door hem onverwacht gewonnen toer nooi te Ljubjana, heeft opnieuw van zich doen spreken door de eerste prijs te veroveren in een recent internationaal toernooi te Warna (Bulgarije)Het bij toeristen geliefde .gouden strand' lijkt ook op schakers zijn aantrekkingskracht niet te missen. De meesten van de vijftien deelnemers leg den, wellicht ten gevolge van de ontspannende atm osfeer van zee en zon, een opvallende vredelie vendheid aan de dag zodat het percentage remi separtijen nogal aan de hoge kant was. .Draufganger' Planinc die het grootste aantal winstpartijen op zijn naam bracht (acht in totaal, vier meer dan enige deelnemer) en die 1,5 punt voorsprong boekte op tweede prijswinnaar Popov (Bulgarije), gaf werkelijk geïnspireerd schaak ten beste. Zyn score van 10,5 punt uit 14 partyen voldoet aan de gróotmeesternormeen prestatie die hij nog een keer moet herhalen om de officiële grootmeestertitel te bemachtigen. Getuige zijn ta lent en energie zal hem dit ongetwijfeld wel lukken. Warna 1970 Wit: A. Planinc (Joegoslavië), Zwart: S. Gerenski (Bulgarije). 1. e2-e4 c7-c5 2. Pgl-f3 cl7-d6 3. d2-d4 c5.\d4 4. Pf8x<14 PgS-t'G 5. Pbl-c3 a7-n6 6. h2-li3 Eens niet 6. Lgö, de grote mode. De bedoeling van de ogenschijnlijk rus. tige tekstzet is door g2-g4-g5 zwart's Pf6 te verjagen en alaus greep te krijgen op veld d5. Dit betekent dat zwart voorzichtig moet zijn met e7- e5. in vele varianten juist een grond motief van Naidorf's systeem. 6b7-h5!? Veiliger is 6. ...e6, om de vleugel- opmars 7. g4 te beantwoorden met de centrale tegenstoot 7. ...dó!, bijv. 8. Lg2, Lh-l. Laat wit in dit ge val g2-g4 achterwege, dan krijgt de opening het karakter van de bekende Scheveninger variant, in een voor zwart bevredigende vorm. 7. Pc3-d5! e7-e5?! gave. zoals reeds het belangrijke voorbeeld Fischer - Najdorf, Olym piade Warna 1962, leerde. Daar volgde 7. Lb7 (7. Pe4: gaat niet wegens 8. Df3. Pc5 9. Pf6 t» maar 7. e6 is ook hier beslist be ter) 8. Pf6:t, gf6:9. c4!, bc4: 10. Lc4Le4: 11. 0-0. d5 12. Tel. Wit heeft voor de geofferde pion een zeer kansrijk initiatief. De toen nog 19- zetten te overweldigen. (ADVERTENTIE) Een schoonheids behandeling doet Maak eens een afspraak met: Schoonheidsspecialiste HENNY VAN DER VELDE Troelstraweg 339 (torenflat) Vlissingen Tel. 011846949 I 1 1 l I 4 1 w I 1 1 1 2 1 X 1 2 2 4) 2 I 1 2 4 H 16. Lg5.vf6 17. a2-a4! nnxfö 8. Pd5xf6r Dd8.vf6 9. Pd4-e2! Het paard op weg naar het positione le knooppunt d5. Terzijde, de ma noeuvre Pd4-e2-c3-d5 zou niet mo gelijk zijn geweest wanneer wit in plaats van 6. Ii3 de ogenschijnlijk nuttiger ontwikkelingszet 6. Le2 (naast 6. Lgó weil het belangrijkste alternatief) had gedaan.. Kleine oor zaken (vrij houden van veld e2), gro te gevolgen (verovering van het cen trale veld d5). 9Le8-b7 10. Pe2-c3 Df6-g6 11. Lcl-e3 Pb8-d7 Wit's pion e4 is niet te nemen: 11. Le4: 12. Pe4:. De4: 13. Le2 en de dreiging 14. Lf3 gaat zwart ma teriaal kosten. 12. Ii3-h4' Opnieuw indirecte dekking van pion e4: 12. Le4: 13. h5, Df5 14. g4, Df3 15. Pe4:, De4: (15. Dhl:? 16. Dd5) 16. Tgl en wit's Lg2 komt langs de lange diagonaal (g2) weer geweldig tot ontplooiing. Zwart's geweest. In plaats daarvan probeert hij het actief, hetgeen zijn stelling nog kwetsbaarder maakt. 12- f 7-f 5 13. Lfi-e2 Pd7-f6 Natuurlijk niet 13. Dg2:? 14. Lf3, Dg6 15. Lh5 met dameverlies. Het bezwaar van f7-f5, waardoor de dia gonaal hö-e8 open gekomen i«. 14. Le3-g5 Stelling na 14. Le3.g5! Wit opereert over het gehele front en gaat ook de zwarte damevleugel aantasten. Op 17. bi 18. Pd5 zou zwart het paard moeten ruilen (ge zien 19. Pc7f en 19. Pb4:), het geen na 18. Ld5: 19.Dd5: tot in eenstorting leidt. Met zijn volgende zet doet zwart een wanhopige po ging wit de verovering van veld 15 nog te betwisten. 17Df6-e6 18. a4xb5 a6-a5 19. Le2-g4 De6-f7 20. f2-f4! Alles even doelbewust en voortva rend. Het verdere openmaken van lijnen is dodelijk voor de gehavende zwarte positie. Zwart is te veel in ontwikkeling achter gebleven- 20d6-d5 21. f4xe5 Lf8-c5f 22. Kgl-hl Df7-e7 23. I'c3xd5 De7xe5 Zwart's tegenaanval is ongevaarlijk: 23. Dh4:j 24. Lh3. Wit's koning staat veilig, die van zwart kan naar geen van beide kanten rocheren en moet in het midden blijven. Daar staat hij bloot aan de concentratie van de witte aanvalstroepen. 24. Tfl-fö De5-gS 25. Pdö-c7f! 25DgSxc7 26. Tf5xc5Dc7-e7 27. Te5-e5! De7xe5 28. Ddl-d7j- Zwart capituleerde (28. Kf8 29. Tflj (ADVERTENTIE) Nog een tweede voorbeeld van wit's scherpzinnige 12de zet h3-h4. Hij stel de daarmee niet alleen de (voort durende) dreiging h4-h5 aan de orde, maar verschafte bovendien Le3 het 'eventueel) waardevolle steunpunt S5. 14f5xe4 15. 0-0 Dg6-f7 niet verzeten-Frico eten Vorig jaar overleed op 37-jarige leeftijd de voor vele Zeeuwse spe lers niet onbekende Jos van Kollenburg uit Tilburg. Als partijspeler boekte hij voor zijn vereniging TDV vele successen. Voorzitter Snij ders Als hij had kunnen gaan en staan waar hij wilde, was hij een heel grote geworden. Maar ondanks zijn handicap was hij voor mij de meest complete speler, een scherp analyticus die met subtiele wendingen een partij naar zijn hand wist te zetten'. Wat onze le zers echter niet zullen weten is, dat hij ook als problemist wist te schitteren. Hij componeerde weliswaar graag en veel, maar pu bliceerde veel te weinig, namelijk alleen wanneer je hem er om vroeg. Als hommage aan Van Kollenburg, een drietal problemen voor de prijzenwedstrijd. Oplossingen binnen twee weken aan ons adresKoninginneweg 30, Goes. Onder de goede oplossers zal een prijs van 710 beschikbaar worden gesteld. veld 50 en een zwarte schijf op veld 45 pent. sa 3"! o 5 H Wit: 11 schijven op 25, 27, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 44 en 46 Zwart: 12 schijven op 5, 7/9, 14, 16/18, 20, 23, 26 en 30 Via drie meerslagen forceert wit winst op tempo No. 2 m 1 s S 51 a ÏS" ..- gj a a HI H 3 S Q i m m o :T 4, 6, 8/10, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 35 en 36. Zoals elk fantasieprobleem is ook hier de oplossing moeilijk te vmden. We willen u een eindje op weg hel pen: het begint met een meerslag en twee tempi waarna een witte dam na allerlei rondzwervingen op veld 6 belandt en een zwarte dam op Wit 10 schijven op: 11, 17, 19, 21, 25, 30, 31, 37. 40 en 49 liven ol. i, 33 en 39. Om wat op adem te komen een pro bleem gebaseerd op het CanaJejas- motief (witte dam op 2 wint van drie zwarte stukken op 1, 6 en 25) ingeleid door een zeer speelse slag. dwang. (ADVERTENTIE) ZAAGMOLENSTRAAT T, GOES Over het algemeen wordt In Nederland niet zo erg goed bridge gespeeld. Zeker niet, wanneer men het spelpeil vergelijkt met Engeland of de Ver enigde Staten. En dan bedoel ik niet dat de lopspeler* uit die landen zo veel beter z(|n dan de onze, maar wel dat men thuis' gemiddeld sterker speelt. Vele Nederlandse bridger» zitten vastgebakken aan punten en con venties, maar hebben weinig benul van algemene bridgewaarheden. Hun ontbreekt de .common sense die ondefinieerbare kennis die een goede speler er toe bengt soms weinig punten hoog te bieden, of met veel punten toch te passen. Maar vooral demonstreert het tekort aan inzicht bij de speeltechniek. Men zegt wel eens, dat deze iemand aangeboren moet zijn niettemin valt er uit boeken en uit praktijk veel op te steken. Maar bridgeboeken lezen is geen populaire bezigheid en in de praktyk blijkt het eenvoudiger de fouten aan de partner, dan aan zichzelf te wijten- Volged spel zag ik onlangs en ik verbaasde mij erover dat Nederlanders met een hoog intelligentiepeil zo pover uit de bus kwamen bij bridge: *H62 4 AHE97 A B R 6 3 4. V B 9 7 5 V 6 2 4 4. V 10 8 B 4 2 W O - y 10 8 5 3 H V 9 7 4. A H B 9 6 4» A V 10 8 5 3 y v 4 10 5 2 4. 7 3 Normale biedsysteein oost gever, niemand kwetsbaar. Dit gebeurde: oost één klaver zuid pas west twee klaver noord drie klaver oost drie ruiten zuid dne schoppen west pas noord vier schoppen oost en zuid pasten west doublet alles pasten. West speelde rui ten vier voor, noord nam het aas. Wélke biedingen vindt u goed-red el: Jk- -anatig slecht? Hoe moet zuid het contract van vier schoppen spelen? Laat ik beginnen te vertellen dat west meende gelijk te hebben: zuid werkte zichzelf twee down - 300 voor OW. Na ruitenaas moet de tafel schoppen twee spelen en - als oost niet niet bekent moet zuid de tien leggen, west mag schoppenboer maken. Speelt west nu klaver na, dan ls het zes aan trek: noord troeft dan schoppenheer, harten naar de wouw, troef halen en alle hartens maken. Speelt west In slag 3 harten, dan is het in elk geval vijf aan trek: zuid wint hartenvrouw, haalt de troeven en wint de hartens. Zuid's pas na één klaver is slecht. Het bekende motief was .slechts acht punten' Maar de mooie zeskaart had meteen geboden moeten wor- den. West's twee klaver is matig: hij heeft zo weinig in de verdediging, hhs dan hij meteen vier klavei moet zeggen. Dat stelt NZ zéker voor grote HH problemen. Noord's bod van drie klaver is goed hij heeft een kansrijk spel in rood. Oost had geen drie ruiten moeten bieden, want dat matige bod vertelt aan NZ teveel over de kaartverdeling. Tenslotte had zuid geen drie, maar nu vier schoppen moeten bieden en had west toch beter HH gedaan vijf klaver te verdedigen één down) H! Wat bovenal leerzaam is: ziet u nu, hoe vier (of zelfs vijf) schoppen j= gespeeld moet worden en begrijpt u het .waarom'?! NZ moeten één sohoppenslag weggeven maar tevens zorgen, dat één klein troefje op tafel voorlopig blijft liggen om de klaveraanval te pareren! Bridge vraag van de week: H Noord gever. NZ kwetsbaar, viertallenwedstrijd. De zuidspeler heeft: m 4» 6 5 y A 8 7 3 6 5 2 4. V 9 8 4 Noord één schoppen oost drie eaiisatout (een lange solide kleur, hier en daar wat dekking in de bijkleuren) wat moet zuid doen?? Ant- woord elders op deze bladzijde. gebakken forel met amandelen gebakken peren Als iemand' een strop 1jehaald heeft, dan zengen wij: Itij zit met de gebakken peren. Maar ge- baJclcen peren kunnen best lekker zijn, als u ze maakt op deze ma nier: schil mooie handperen, snijd ze in tweeën en neem de klok huizen eruit. Haal de peren door een mengsel van droog wittebrood kruim en suiker, leg ze in een be boterd vuurvast schoteltje, giet er wat gesmolten boter over en zet het schoteltje in de oven. Laat de peren ca 10 minuten bakken. Ondertussen hakt u enkele gem berbolletjes fijnZodra het peren schoteltje uit. de oven komt, strooit u er wat gebalkte gember omheen en u schept er wat van de gemberstroop uit het potje over. Serveer dit warm uit het schoteltje, met een kannetje dun ne koffieroom erbij. italiaanse appeicrême Zet 500 gr grof gesneden geschil de moesappelen op met een paar eetlepels water. Leg geen deksel op de pan en laat de appelen zachtjes smeltenRoer ze na 10 minuten met een houten lepel stuk zodat u een heel dikke en grove appelmoes krijgt. Laat deze appelmoes wat afkoelen en meng er dan 4 eetlepels abrikozenjam door en daarna suiker naar smaak, U kunt ook tot moes gekookte gedroogde abrikozen gebruiken, de smaak wordt dan iets voller en geuriger. Klop het wit van twee eieren stijf en voeg er geleidelijk wat suiker toe. Schep appel en abrikazenmoes in een vuur vaste schaal of kleine aparte schaaltjes en bedek het vruchte moes met ecu laagje eiwitschuim. Zet de schaal vijf minuten bo venin een voorverwarmde, zeer hete oven. Dien dit dessert warm Deze schotel is op hef. ogenblik in Frankrijk enorm populair. Vooral in streken waar de' forel nu niet direct uit de beek komt springen maar uit de kwekerij. In Nederland sprint de forel prak tisch nooit uit de beek, zodat, wij al blij moeten zijn als onze vishandelaar forellen heeft uit ccn kwekerij, wel iets anders als wilde forellen, maar die heel ge schikt zijn voor dit recept. Maak de forellen schoon, maar laat de kop er aanBak ze kort in ruim boter, tesamen met een handvol geschaafde amandelen. Strooi er wat zont over en leg ze op een verwarmde schaal. Giet de bruine boter met de amandelen er over en sprenkel er wat ci troensap op. Geef er gekookte aardappelen bij en sla. Eigenlijk zoudt u de aardappelen ook moe ten opdienen op Franse wijze, glad gekookt en, doordat ze met worden geschud, ook zonder kruim, maar of u gezin er aan wil f spiegeleieren .maximilienne' Snijd vier ontvelde stevige toma ten in stukjes. Bak se in een eetlepel hete boter of margarine, tesamen met wat gesnipperde ui. Als de tomaten wat. zijn aan gebakken roert u er een lepel fijngehakte peterselie door en schept 11 de massa over in een licht beboterde vuurvaste schaal. Breek er, netjes naast elkaar, vier eieren over en bestrooi deze met. een mengsel van even in weiniq hete boter gebakken grof brood kruim, gehakte peterselie en een evengrote hoeveelheid geraspte kaas. Zet de schaal in een voor verwarmde hete oven tot. de eieren gestold zijn en zich een goudbruin korstje heeft gevormd. vermicellisoep Trek 1,5 bouillon van wat soep beentjes en kruiderij (ui, prei, selderij, wortel, tijm. laurier pe terselie, zout, peper). Zeef deze. Fruit, een gesnipperde ui en een lepel gehakte peterselie in een le pel boter lichtgeel. Voeg er 4 in stukjes gesneden tomaten bij en een plukje fijngewreven saffraan draadjes. Giet er de bouillon op, voeg 00 gr. vermicelli toe en laat. dit 10 minuten koken. Voeg een mespuntje cayennepeper toe en strooi op de soep verse peterselie en geraspte kaas. Wima Born De paling is een van de merkwaardigste vissen. Alleen de voortplan ting is al een mysterie, want hoe wonderlijk is het dat al die ge slachtsrijpe paling, of ook wel schieraal genoemd, de weg naar de Saragossezee weet te vinden. Er wordt zeits beweerd dat de paling, als het nodig is, over land trekt, maar ik heb nooit iemand gespro ken, of van iemand ge'ezer die het bewijs hiervan gezien heeft. Een heer die een grote paling in de wegberm vond, hoorde later van een kruisnetvisser, dat deze een paling, in die omgeving had verloren. De schieraal is te her konen aan zijn zilverwitte buik en zijn don ker zwarte rug. Voor Ue consumptie is schieraal, paling van zeer goede kwaliteit die wel in de fuik wordt gevangen, maar niet. aan de haak omdat de schieraal geen voedsel meer tot zich neemt. De nakomelin gen van deze schieraal bereiken na S jaar de Europese kust. Het zyn dan nog glasaaltjes met een lengte van circa 7 cm die over alle bin nenwateren ultzwerven. Als de paling eenmaal het gewicht van een ons heeft bereikt, kan hy in voedselrijk water 1 ons per jaar groeien. Ook het gewicht en de lengte die een paling kan bereiken staat lang nog niet vast. Men neemt aan dat een vrouwelijke paling kan groeien tot een gewicht van 8 pond met een lengte van circa één meter. In bijna elk waler dat nie; veel verontreinigd is, komt paling voor. Het voedsel dat de paling gebruikt kan bestaan uit wormen, stukjes vis, oude kaas. maden en vleesprodukten. De paling eet het voedsel dat een bepaalde plaats biedt. Bij een melkfabriek was het goed paling te van gen met een afvalprodukt van de melk en bij een vleesfahriek gaf een stukje vlees goede resultaten, terwijl met ander aas niets werd ge vangen. De paling, die wel eens wordt bestempeld met de naam lijkenvreter, is niet kieskeurig en ai» hij honger heeft eet hij alles wat van zijn gading is, en zo kan men paling ook aan een slak, krab, kikkertje en zelfs aan een shikj. oude kaas vangen. De paling is een zeer gril lige vis, waarvan men nooit weet wanneer hij present is. De beste vis- nran voor paling zijn 's avonds tegen het vallen van de duisternis en 's morgens voor zonsopgang. Vaste regels zijn er voor de vangst op paling echter niet, omdat men net zo goed midden op de dag veel paling kan vangen, terwijl de ene hengelaar ze in diep water vangt en de ander in ondiep water, de ene hengelaar op een zanderige bodem en de ander op de modder. Het is en blijft voorlopig een vis mot veel vraagtekens- De paling is te vangen van april mei tot diep in de herfst. Dit hangt veel af van de watertemperatuur. De palwig s zeer temperatuur- gevoelig en is bij een paar strenge nachtvorsten dan ook spoedig in de modder verdwenen. Persoonlijk heb ik rond Kerstmis nog wel eens verschillende palingen aan de hengel gevangen, hetgeen nog steeds een raadsel voor me s. In het binnenwater is het zeer aangenaam om met een vaste hengel te vissen, waarbij de aal de kans krijgt 0111 met het nas aan de haa' te gaan. Voor wie met een werphengel in het binnenwater op paling vist, verdient het aanbeveling 0111 een licht schuifloodje te gebruiken en speling op de lijn te laten. De paling in het binnenwater is zeer voorzichtig en de aal wacht meestal enige tijd voordat hij zijn prooi werkelijk inslikt. De paling bezit een enorme kracht in zijn staart. De hengelaar die een paling aan zyn lijn heeft, moet dan ook altijd trachten om de paling zo spoedig mogelijk op het droge te krijgen. O wee als de pa ling <le knns krijgt, zijn staart, achter een obstakel onder water vast te slaan, want dan is de strijd verloren. Als lijndikte heb ik een aanbeveling gelezen van 24-00 en 28-00 nylon. Voor een viswater waar knapen van tw ee tot drie pond gevangen wor den is bovengenoemde Lijndikte natuurlijk een lachertje. Voor zulke knapen is zeker 40-00 nodig, terwijl ik tevens wel voor het idee voel om bij zware palingen een stalen onderlijn te gebruiken. Deze heeft het voordeel dal hij gemakkelijker ontward kan worden dan een nylon onderlijn. Tot h°sluit zou ik er nog aan toe willen voegen dat het vissen op paling veel tot zeer veel geduld vraagt. Het. onverstandigste dat zuid kan doen is, lang nadenken en dan pas sen. Want daarmee brengt hij noord in .ethische' moeilijkheden. Als zuid denkt, en pastmag noord dan nog vier harten bieden op: AVB93, y B965/, 4. HB10 Vier harten was onverliesbaarmaar als noord het biedt menen OW dat hij dit contract bood vanwege zuids lange denkenZuid moet dit. soort kwesties voorkomen door zelf te dou bleren op drie SA. Noord weet óók wel dat oost een lange solide Kleur heeft en hij (noord) zal dus in prin cipe de voorkeur geven aan een eigen contract. Zuids doublet zegt zoveel als ,wat algemene kracht'. Een goed advies is. tegen avontuurlijke' bie dingen der tegenpartij zelf ook iets te wagen. Dóet men dat niet, dan zal men veelvuldig weggebluft wor den. OPLOSSINGEN SERIE RUSSISCHE DAMPROBLEMATIEK. (Vorige onjzenserie) No. 1 (Moguiliesky). 37.31, 28-22, 42x31, 39-3c. 48-42, 44x2, 2x5 (44. 49), 5-32 enz. wint. No. 2 (Youehkievitch). 41-36, 25-20, 39x8, 38.32, 8-2, 2x15. Dit probleem wordt ontsierd door een bijoplossing: 42-37. 38-32, 25-20, 39x8, 8x2, 2x47 Bovendien is in de au- teursoplossmg nog een verwisseling van zetten mogelijk (25.20 met 38-32). No. 3 (Pavlov) 48-43, 34-29, 38-32, 29-23, 27-22, 39-34, 25x21, enz. wint. No. 4 (Roudnitsky). 14-19, 48-43. 50x39. 32x41. 41-36, 36x40. Er werd een groot aantal oplossin gen (ook van vakantiegangers) ont. vangen. Voor de waarderende woor den t.a.v. deze blijkbaar geslaagde HORIZONTAAL: 1. maaksel, produkt; 8. medeminnaar; 10. zeer goed; 13. rul; 14. bergengte; 16. hetzelfde; 18. opdracht; 20. berouw; 21. webdraad; 23. niets; 24. in-: toekomstig; 25. on beduidend; 27. ruimtelijk-: voorvoegsel; 28. zangstem; 29. spre kende vogel; 30. onderwereld (Lat.)33. vettige aarde; 36. ver laagde muzieknoot; 37. broodbeleg; 40. voorzetsel; 41. jongens naam, 42. opsporingssysteem; 44. rij; 45. serviesgoed; 46. tocht; 48. bijtend, bits; 49. plaats voor tuinstoelen; 50. verzoe king, kwelling. VERTICAAL: 2. eerste mens; 3. huiveren; 4. tweetal; 5. dok ter; 6. ellende; 7. kaas met scheuren; 9. s.v.p.; 11. paling; 12. ontevredenheid: 15. lang .houdbare' bloem; 17. futloos, dof; 19. universiteit in Amsterdam; 20. zie 24 hor.; 22. klapcilinderhoed (Fr.j24. brood; 26. luchtvormige stof: 27. zoon van Noach; 31. uitgave; 32. mond van een dier; 34. referent, afk.; 35. grijns; 37. melkgerecht; 38. ten bedrage van: 39. meisjesnaam; 42. ten toonstellingsgebouw in Amsterdam; 43. meisjesnaam, afk.; 45. gewricht; 47. kledingstuk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 17