PAUSGETROUWE KATHOLIEKEN WILLEN EIGEN KERK GROEIEND BEZIT STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN CHRISTENEN IN HET MIDDEN-OOSTEN HET LEVEN IS EEN FEEST zeeuwse courant 15 provinciale IIIIIIIIBIIIIllllllllllllll ZATERDAGKRANT 29 AUGUSTUS 1970 UTRECHT (GPD) Aan vijfenzeventigduizend katholieken is een folder gestuurd, waarin een bijdrage wordt gevraagd voor de aankoop van de Sint-Willibrordkerk in Utrecht De actie, die zaterdag 15 augustus tijdens een kerkdienst in Echt van start ging, is een initiatief van de stichting Sint- Willibrord te Utrecht die in januari van dit jaar werd opgericht. tho)leken van Nederland allemaal aangaan-' Of de zaak Inderdaad dit nationale karak ter zaJ krijgen moet nog worden afgewacht. Groepen als .Confrontatie' en .Waarheid en Leven', die eveneens strijden voor de zuiverheid van de leer en tegen ,de af. braak van de kerk van Nederland hebben Sint-Willibrord nog niet de hand toegesto- De grote man van Sint-Willibrord is pater Kotte uit Wijk bij Duurstede, een voor vechter van de rechtzinnige katholieke leer- Hij wordt, nu hij met zijn stichting in de publiciteit is gekomen, terzijde gestaan door pajter Ed Krekelberg uit Delft, die sinds 1964 toen hij zijn eerste pleidooien publi ceerde om links voorrang te geven in het verkeer, de nodige ervaring met journalis ten heeft opgedaan. Ook door zijn strijd, vaardige opstelling in sex- en kerkzaken heeft hij een zekere faam verworven- Vooral deze maand heeft hij het druk ge had. Tenslotte gebeurt het niet elke dag dat een pater een steen gooit door de ruit van een sexboetiek Krekelberg heeft sinds de gedenkwaardige zondagmiddag (2 augustus) aan een legertje persvertegen, woordigers de achtergronden van zijn worp uiteengezet Ik zie er op het ogenblik scheel van.' Het ging hem om het uitlokken van een proefproces over dit soort winkel tjes dat zijn koopwaar steeds openhartiger presenteert, zodat je er niet meer langa kunt.' Als .perschef' .spreekbuis' noemt hij het zelf, van de stichting Sint-WUlibrord, staat hij volledig achter de Ideeën van pater Kotte Deze komen in de bewuste foldei goed lot hum recht Het geschriftje is een aanval op de .nieuwe religie', waar mee de geest wordt bedoeld van het pas. toraal concilie van de Nederlandse rooms- katholieke kerk, dat in Noordwykerhout werd gehouden, en dat bestemd was om kerkbestuur en kerkleer te vernieuwen. De .nieuwe religie' wordt het volgende ver. weten: ,Ze heeft de ontvolking van de kloos. tere tot gevolg, veroorzaakt de ontwaar ding van het huwelijk en loodst de jeugd binnen in het moeras van onverzadigbare en verslavende begeerten—' En verder: ,De duisternis van het ongeloof waart als een spookbeeld door Nederland en vermolmt heel deze roemrijke kerkpro vincie tot in haar gebinten en fund am en. ten.' Het doel van de stichting Sint-Willibrord is een halt toe te roepen aam deze afbraak. Al meer dan een jaar komen katholieken van deze gezindheid uit Utrecht en omge ving voor godsdienstoefeningen .volgens de zuivere rooms-katholieke liturgie' bijeen in de Sint-Willibrordskapel, die naast de kerk is gelegen, welke niet meer wordt ge bruikt. Pater Kotte ls de gangmaker van deze beweging. Zij huren de kapel van de eigenaar, aannemer Lisman uit Zeist. De groep is echter de kleine kapel uitgegroeid en wil nu ook de kerk van Lisman kopen. ,Daar zal ongeveer drie ton voor op tafel moeten komen' zegt pater Krekelberg. Wel een bedrag waar een nationale actie voor nodig is. .Tegelijkertijd', aldus de fol der, ,wll de stichting deze kerk, waar een klein gedeelte van het gebeente van de H. Willibrord rust, openstellen voor het hele land om nationale gebedsdagen te houden en plechtigheden te vieren, die ons rooms-ka- KERKSPLITSING Oorzaak daarvan is een nieuw idee, dat door pater Kotte is gelanceerd. Hij acht het niet uitgesloten dat het op een gegeven moment noodzakelijk wordt om eigen pa rochies te stichten en een eigen bisschop te benoemen ter onderscheiding van de pa- pnnnrtHTCn roc hies waarin de geest van Noordwtjker- SUPPORTER hout waait. Niets minder dus dan een kerk- splitsing. Met het grote verzuim bedoelt hij dat de bisschoppen hebben toegelaten, .dat het met de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland na de oorlog bergafwaarts is gegaan'. .Als de bisschoppen mochten besluiten een eind te maken aan het grote falen van de Nederlandse rooms-kaiholieke kerk, dan hebben ze wel een schade van tien tot twin tig jaar goed te maken. Maar als ze dat niet doen, dan moet er wat gebeuren, dan ga je de maquis in en houd je je alleen aan wat de paus zegt.' Het zijn geluiden die de Nederlandse bis. schoppen niet prettig in de oren zullen klinken. Want zij vrezen niets meer dam een splitsing in hun kerk. Hiervan zijn de andere rechtzinnige groe. pen wat geschrokken. Pater Krekelberg zegt hiervan: ,De breuk tussen de aanban, gers van Rome en van Noordwijkerhout is m de Nederlandse kerk al werkelijkheid, hoewel hij zich officieel nog niet heeft ge manifesteerd. Er is 'n scheuring, maar nog onder de oppervlakte. Die scheuring kan hun die trouw zijn aan Rome niet worden Zal het ooiit tot een werkelijke splitsing komen? Pater Krekelberg acht het geens zins uitgesloten: ,Het is mogelijk dat de Nederlandse bisschoppen zich weei achter de paus opstellen, de paus niet meer lastig vallen met het celibaat een secundaire kwestie en het grote verzuim alsnog gaan goedmaken.' Pater Kotte, de inspirator van Sint-Willi brord, is daar minder bang voor. In een in mei in Arnhem gehouden rede deed hij de volgende oproep: .Verzamelt u in alle plaait. sen van het land tot gemeenschappen die een teken en middelpunt zullen vormen van de waarheid van God. Kiest u een eigen ruimte als centrum voor die gemeenschap voor een zuivere liturgieviering, een on vervalste geloofsverkondiging en een volle, dige pastorale bediening.' En hij had tot nog toe een groot supporter aan zijn zijde: Paus Paulus VL Pater Krekelberg: .Pater Kotte, die al eem jaar met dit werk bezig is, heeft de paus persoonlijk en volledig geïnformeerd em zijn steun gekregen. Vanaf 1968 heeft Kotte de paus Ingelicht Op 20 april 1969 heeft de paus In eem persoonlijk schrijven op het werk van Kotte gerageerd- In die brieven zegent de paus het apostolaat van Kotte, moedigt hem aan om voort te gaan en ze gent allen die met hem samenwerken.' Het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken is groeiende terwijl binnenkort nog meer bedreigde oude godshuizen in de provincie Groningen aan deze stichting zullen worden overgedragen. De stichting bezit reeds: de Romaanse turf stenen to ren uit de 12e eeuw van Zuidwolde, de kerk en to ren (respectievelijk uit de 13e en 14e eeuw) van Oostum, de kerk en toren van Obergum, eveneens uit de middeleeuwen. Binnenkort krijgt men de be schikking over kerk en toren van Midwolde (Wes terkwartier)de meest bezochte, deels uit de 12e deels uit de 13e eeuw daterende kerk van de pro vincie Groningen, en van Leegkerk, daterend uit de 13e eeuw en van een gotisch koor voorzien, Nog tien andere kerken zijn voorts aangeboden. Bovenstaande resultaten zijn verworven nadat de Stich. ting Oude Groninger Kerken in mei vorig jaar met haar activiteiten begon, een stichting die nu wordt gesteund door 1520 donateurs. Deze maand ls hef precies twee jaar geleden dat de pro vinciale kerkvergadering van de Nederlands Hervormde Kerk ïm de provincie Groningen een nota over het gebruik en bezit van haar historische kerken aanvaardde. In deze nota werd geconcludeerd dat de kerkgebouwen die geen of zeer geringe functie vervullen voor de kerkelijke ge meente. maar wel veel geld vergden, beter afgestoten zou den kunnen wordem. Hiertoe zou een stichting opgericht moeien worden, waarin de af te stoten kerkem onderge bracht zouden kunnen worden. Een en ander resulteerde later Li de oprichting vam een bureau. Op grote schaal werd propamganda gemaakt voor het doel van de stichting: overname van bedreigde kerken en ze na restauratie be schikbaar stelieD voor een andere dan de oorspronkelijke bestemming Met de kreet .overal in het wijde Groningerland ziet u ze staan. Oude Groninger kerken. Nog wel. Maar de torens scheuren en de muren breken. Wat geslachten Gronin gers eeuw na eeuw in stand wisten te houden dreigt nu te verdwijnen. Het landschapsbeeld van Groningen lijkt om. herstelbare schade te moeten lijden. Brokken middeleeuw- sekunst lopen gevaar' werd begonnen met een ledenwerf actie. .Ei moet iets gebeuren om te voorkomen dat het ene na het andere kerkje zal verworden tot een ruïne, dat het Groninger landschap geschonden wordt', aldus de stichting. En er gmg Iets gebeuren: binnen vijf maanden meldden zich meer dan duizend donateurs aan. Er werden enkele plaatselijke commissies in het leven geroepen om een his torisch kerkgebouw voor ondergang te behoeden. Bijvoor beeld: In Oostum (wellicht Groningens meest geschilderde, gefot-ografeerde en getekende kerkje) bracht een geldinza meling ee/. bedrag van tienduizend gulden op; verwacht wordt dai dit najaar met de restauratie kan wordem be gonnen. Voor de im verval geraakte toren te Zuidwolde werd eveneens een geldwerfaetie gehouden. Resultaat ne.- genduizend gulden plus zesduizend van de kerkvoogdij. In 1973 woedt een defimiteive restauratie verwacht. Een groot deel van dit rijke, doch bedreigde bezit kan aanschouwd worden tijdens een tocht door de provincie Groningen aan de hand van het dezer dagen verschenen boek in poeketvorm .Langs de oude Groninger kerken' geschreven door drs R- Steensma, wetenschappelijk mede werker aan oe rijksuniversiteit vam Groningen. In Steensma's jongste uitgave, een gids, zijn de Gro ninger kerken, althans eem groot deel ervam, verdeeld over een zestal routes, die alle in de stad Groningen beginnen en eindigen Dp routes, aangegeven in kaartvorm en voorzien van zowel een korte toelichtende tekst alsmede van een groot aantal foto's, voeren de bezoekers langs belangrijke en minder belangrijke kerken Op de routes worden zij ge confronteerd met voorbeelden vam Romaanse, Romano.Goti- sche en Gotische bouwkunst, met prachtige schilderingen, gesneden preekstoelen en een rijk orgelbezet (waaronder vele van de hand van de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitge.r de grootste concentratie Schniter-orgels bevindt zich in de provincie Groningen, waar vorig jaar op grootse wijze een Arp Schnitger.herdenking is ge houden). De Domburgse dichter J. Cvan Schagen leverde een interessante bij drage aan 't maandblad Sjaloom waar bij hij ingaat op hetgeen Sjaloom schreef over milieuverwoesting. Hele maal met toevallig zijn we hier in Zee land daar ook ernstig mee doende. De namen Pecluney en Hoeclist. zeggen genoeg' De heer Van Schagen le verde Sjaloom enige scheldverzenmet als motief: ,Ik ben een oud man en kan zo al en toe nog wel een spuien.' Aldus: eerste dóen, dén zeggen, zei de sterke man eerst toen zijn fosforoven draaide vroeg hij hinderwetvergunning an voldongen feiten hebben zo hun eigen qualiteiten en fatsoen 't. gedweeë stemvee durft daar tóch niets aan te doen. VREDESWEEK ONDER MOTTO VERENIGDE NATIES' Onder het motto Verenigde Naties' zal van SO tot en met 27 de vierde interkerkelijke zinde broederschap, de Evangelistisch- lutherse kerk, het Genootschap der vrienden (Quakers), de Gereformeerde kerken In Nederland, de Nederlands hervormde 'lcerk, de Oud-katholieke kerk, de Remonstrantse broederschap en de R K Kerk. Het IKV wil in de vredesweek de aan dacht vestigen ,op de huidige verdeeld heid in de wereld en de noodzaak van meer eenheid tussen de staten De or ganisatie der VN is een aanzet om in derdaad eindelijk de naties te vereni gen', zo wordt gesteld en uitgewerkt in de vredeskrantVan deze uitgave van het IKV zullen 750.000 exemplaren verspreid worden. Volgens prof. mr P. H- Kooijmans, lid en oud-voorzitter van het IKV, zou de nu 25-jarige organisatie der Vere nigde Naties een jaar moeten besteden aan zelfonderzoek. ,Een jaar zonder re soluties, waarin men zich zou afvragen waarom de mensenrechlconventies ge- waarom de mensenrechtconventies nog niet van kracht zijn geworden, zou een der meest waardevolle geschenken zijn, die de jubüaresse zich 'zelf zou kunnen geven. Dat de VN niet bevredigend functioneert komt door de onwil van de lidstaten. Het bezinni/ngsproces moet zowel internationaal als nationaal ge beuren', aldus prof. Kooijmans, die vindt dat laarnaast de VN meer accent dient te krijgen als zij het gebrekkig, begin van een nieuwe wereldregering.' Via tenminste 250 actiegroepen in het gehele land zal plaatselijk aandacht voor de vredesioeek worden gevraagd. Er zijn 300.000 exemplaren vervaardigd van een ,VN-velop', die bedoeld is als actiemiddel voor een politiek en finan cieel geschenk voor de 25-jarige Vere nigde Naties De VN-veloppen bevatten kaarten en tekst van een petitie aan regering en parlement. Daarin wordt erop aan gedrongen op korte termijn de verdra gen van de rechten van de mens parle mentair te bekrachtigen, al het moge lijke te doen om alle naties te vereni gen in de VN, en dus te pleiten voor de toelating van de Volksrepubliek China, de beide Dnifslanden, Zwitserland, Viet nam. Noord-, en Zuid-Korea, van be langrijke resoluties die in de VN mede door de Nederlandse stem worden aan vaard, de consequenties voor Neder land in bestuursmaatregelen of in wet geving te verwerken en uit de belas tingen een geschenk van 25 miljoen gulden te geven aan de VN als tege moetkoming voor de dekking van het VN-tekort- Het IKV wü de VN-veloppen aan de regering aanbieden op 2-i oktober, wan neer In de Merwedehal in Utrecht een landelijke manifestatie rond het 25- jarig bestaan van de VN zal worden ge houden. De vredeswerkgroepen in den lande zullen op vele plaatsen discussie- en informatiebijeenkomsten beleggen in de vredesweek. Zij zullen ook de X-Y actie uitgaande van de Novlb voortzettendie gericht is op een .we reldbelasting' voor ontwikkelingswerk. Het IKV heeft in een brief aan pries ters, predikanten, kerkeraden, kerkbe sturen, vormingsleiders, hulppredikers en leiders van jeugdgroepen van de IKV-kerken gevraagd om op .vredes- zondag' 20 september de thematiek van de vedesweek een centrale plaats in prediking en liturgie, We hebben hier al eens meer de aandacht gevestigd op de positie van de christenen in het Midden-Oosten- In theorie zouden z(j een schakel kunnen vormen tussen joden en Is lamieten, omdat zIj aan beide verwant ztfn. Dit Is echter theorie. De werkelijkheid Is dat «qj In een verontrustende situatie verkeren en dat langzamerhand hun positie hier en daar onhoudbaar dreigt te worden. Het ziet er naar uit dat zjj, door de strijd die inaar blijft voortduren, tussen hamer en aambeeld dreigen te worden verpletterd. Voor ren Is het zeker van betekenis dat de wapenstilstand wordt omgezet In een vrede. Maar al komt men zo ver dat een vredesverdrag wordt getekend (wat nog zeer te bezien staat) ook dan nog ls de posltie van de christenen allesbehalve begerenswaardig. Syrië em Irak willen zelfs geen wapen- stlLstand, laat staan een vrede, met Israël- En ook al komt er een regeling tussen Israël aam de ene kant en Egypte en Jor- danig aan de andere kant. dan nog blijft de positie van de christenen In deze lan den een niet-benijdenswaardige, zoals deze het aldaar vroeger ook niet was. In voorgaande jaren heeft prof. dr H. Mul der, die hoogleraar geweest is aan de theolo gische school voor het Nabije Oosten te Beirut in Libanon (nu is hy het in ons land) daarover geschreven im het gerefor meerd weekblad. Telkens waren zijn ar tikelen lezenswaard. Hij noemde het een van de trieste gevolgen van het conflict tussen Israël en de Arabische landen, dat de christenen zich hier nu helemaal niet meer thuis gevoelen en dat zij, als ze maar een kansje krijgen, de gelegenheid aangrijpen om naar het buitenland te ver huizen en dan liefst een land dat zo ver mogelijk verwijderd is van het Midden- Oosten. Het was hem reeds opgevallen bij zijn komst lm Beirut (dat was vóór het uitbreken van de oorlog in 1967) dat er door tal van christenen voortdurend ge- jproken werd over een onvermijdelijke .der de ronde' im de strijd, een derde krachtme ting tussen Israël en zijn buurlanden. De vrees was algemeen dat, hoe de afloop mocht wezen, deze botsing als gevolg zou hebben dat er nieuwe moeilijkheden voor de christenen kwamen. Ook op zijn theologische school, waar het merendeel vam de leerlingen niet uit Libanon af komstig was, trof hij deze gedachten aan en tevens een grote belangstelling om naar het buitenland te emigreren. Behalve in Libanon, maken de christenen in de an dere landen van het Midden-Oosten slechts een klein percentage uit van de bevol king. De vrees waarin men in het begin van de zestiger jaren reeds leefde, ls ten volle bewaarheid, zowel wat het komen van die derde ronde betreft, als ook wat betreft de moeilijker wordende positie van de chris tenen. Toen in juni 1967 het oorlogsge weld tot stilstand was gekomen, ,werd al spoedig duidelijk dat de plannen tot emigratie bij zeer velen door de vreselijke gebeurtenissen een nieuwe stimulans had den gekregen. Dat het niet bij plannen ls gebleven, tekenit zich steeds meer af'. Mem hoort klanken dat de christelijke gemeen schappen in de landen vam het Nabije Oosten tot de verstrooiden moeten wor den gerekend. De Melkitische patriarch van Palestina, Maximos V Hakim heeft voorspeld ,dat, als de huidige ontwikke ling doorzet, binnen Gen, hooguit vijf- Gen jaar, de laatste christenen uit de landen van de bijbel zullen zijn verdwe nen'. Hij riep de Melkitische katholieken in de Verenigde Staten op om de Ara bische christenen niet aam hum lot over te laten. Aldus prof. Mulder. Im Ein Karen, bij Jerusalem gelegen en vrij algemeen beschouwd als de geboorteplaats van Jo hannes de Doper, een plaats waar vroe ger vrij veel Arabische christenen woon den, is er niet één meer over. Sinds juni 1967 zijn uit Bethlehem, dat evenals Na zareth als een van de christen-plaatsen bekend stond, is meer van de helft vam de aldaar wonende christenen gaan emigre ren. In Syrië heeft de regering in sep tember 1967 alle christelijke scholen ge nationaliseerd. Alle schoolgebouwen wer den onteigend. Duizenden kinderen zijn nu vam onderwijs verstoken en lopen op straat- Voor vele christenen stond het toen vast dat alleen emigratie uitkomst kon bieden. Uit het jaarverslag vam de hervormde raad voor de zending halen we onder andere een zinnetje waaruit bleek dat de Islamitische politieke leiders in Indonesië nog niet over hun teleurstelling heen waren dat hun doel niet was bereikt, ,een Islamitische theo cratisch staat' (een mohammedaans gods- rijk). De christenen aldaar mogen daarmee dan niet te maken hebben, hun geloofs genoten in het Midden-Oosten zitten mid den in de problemen van dien. De Mos lims zijn van oudsher vertrouwd met de ge dachte dat er geen scheiding is tussen kerk en staat. Alles wordt bij hen beheerst door een, naar zij menen, goddelijke wet, die gebaseerd is op de Koran en ae tra- diüe. De staat, de godsdienst, de politiek, het nationalisme en het daaruit voort vloeiend sociaal gedrag, vormen één ge heel. Om dit duidelijker te begrijpen, kun nen we er aan denken dat dit immers ook onze staatsgodsdienst gekend en er zijn landen waar men nog niet over dit sta dium heen is. Om nu duidelijker te maken in welke po sitie de christenen in de Arabische lan den verkeren, heeft prof. dr A. Wind, dia inmiddels de opvolger is geworden van prof. Mulder aan de theologische school voor het Nabije Oosten, eveneens :n liet gereformeerd weekblad, een tweetal arti kelen geschreven. In de staat Libanon maken zij ongeveer de helft van de be volking uit. Het ie echter een wankel even wicht waarin zij staan. In de andere lan den rondom, zijn ze. zoals reeds gezegd, een kleine minderheid. Hij geeft nu in de ze artikelen een leerzaam historisch over zicht- Vooral na de kruistochten hebben de christenen onder vee! vervolging te lij den gehad. Dat heeft hun karakter ge stempeld en het is ook van invloed ge weest op hun christen-zijn. In afgelegen bergstreken hebben zij zich kunnen hand- naven tegenover de Moslims. Ze hebben zich daar met wapens verdedigd- Daar door zijn al deze groepen in kleine naties gaan vormen, eigenlijk ook theocratieën. Maar dan christelijke- Aldus staat ln de staat Libanon. Maar Ln de overige Ara bische landen zijn ze niet meer gewenst dan tweederangs burgers. (Wat dit be treft sluit Israël zich aardig aan bij de oude gedragsregels van de Arabische Lan den). Met de joden hebben zij zich moeten bukken onder bepaalde, vaak vernederen de regel3. Christenen mochten niet in mi litaire dienst. Daartegenover moesten zij een bepaalde belasting betalen, wat, al naar de omstandighedensoms een zeer zware schatting werd. Het was hun ver boden Moslims tot christenen te maken. Verwoeste kerken mochten worden her steld, maar geen nieuwe gebouwd. Mos limse vrouwen mochten zij im geen geval trouwen. Het omgekeerde werd als van zelfsprekend aangenomen. Hun werd ver boden enige kritiek te uiten op de Koran, de Profeet of op de Islam. Aanbevolen werd verder dat zij aparte kleding zou den dragen, zodat -zij altijd te herkennen waren. Kerkklokken mochten zij niet lui den en in het openbaar mochten zij uit christelijke boeken niet lezen. Ze mochten niet te paard rijden, wel op een ezel of muildier- In 6tilte moesten zij hun doden begraven. Deze aanbevelingen zijn maar al te vaak tot wet geworden. Wanneer we zo lezen uit de geschiedenis vam de christenen in het Midden-Oosten, is het een triest verhaal wat we oneer ogen krijgen na de kruistochten. Hoeveel vervolgingen hebben zij niet moeten door staan en hoeveel slachtoffers zijn er on der hen niet gevallen bij de slachtpar tijen. Het relaas van de Armeniërs na de eerste wereldoorlog zal ons nog wel enigszins in het geheugen zitten. We kun nen daarvan zeggen dat zij zich ln de po litiek hebben gemengd, maar of ze het wil len of niet, daar zaten ze in en daar zit ten ze nog in. Dr Wind maakt duidelijk dat de nood hem was opgelegd om eigen gemeenschappen te vormen waarin ook weer de kerk en samenleving een ondeel baar geheel waren. Er groeide onder hen een saamhorigheidsgevoel welke gestem peld was door het kerk-lidmaatschap'. Zo hebben ze in het Midden-Oosten geleefd reeds vóór dat de Arabische invasie kwam Ln de 7e eeuw en deze hebben dit stelsel in stand gehouden, waardoor de christe lijke groeperingen als vanzelf werden een staatje in de staat. Door de strijd van de Arabische landen tegen Israël, welke is uitgegroeid tot een tegenstelling met het westen, zijn deze christelijke gemeenschappen in een benar de positie gekomen. Het arabische nationa lisme is mohammedaans ln heel z'n ge el achten wereld. De christenen hebben van zelfsprekend verbindingen gezocht met het westen en wanneer ze nu emigreren, is het naar deze landen. Dat alleen reeds maakt hen op het ogenblik verdacht. Als ze blijven, zitten ze in de Arabische ge- dachtenwereld en daarbij worden hun ge meenschappen steeds meer opengebroken. Onder de Palestijnse vluchtelingen bijvoor beeld zijn er ook christenen. We kunnen ervan overtuigd zijn (ook zonder bewijs) dat ook zij hun plaats in de verzetsgroe pen innemen- Wat kunnen ze anders in die kampen, waar ze losgeslagen zijn van hun vroegere gemeenschappen. Het is goed dat het gar. weekblad ons iets meer heeft ingelicht over de positie van de christenen in het Midden-Oosten. H. Velen zullen zich nog her inneren de donderpreken en de vermanende vinger van dominee of priester op de zondagen voor de geesten als kermis of carnaval. De kerken hebben altijd veel moeite gehad met. woorden als genieten, feest vieren of vreugde. Vanuit onze opvoeding pust feesten minder in het leven van een christen als ernst; ge meten van het mooie van deze schepping minder dan onthechting. Harvey Cox schrijft in zijn boek Het Narrenfeestfeestelijk heid is geen luxe in het le ven: ze biedt de mens ge legenheid om zijn eigen lijke relatie tot tijd, his torie en eeuwigheid te her stellen'. Wij zijn door God geschapen om gélukkig ia worden, hier en hiermaals. Het vele mooie en goede van deze schepping is er om er dankbaar en blij ge bruik van te maken; dit is op zich al een eren van de schepper. Christus is ons het geschapenen. Inderdaad Christus heeft, in zijn pre diking vaak qexoaarscliuwd voor schijngeluk, maar ik heb het gevoel, dat. wij zo bezig tsaren met het ver mijden en schijngeluk, dat ice met meer toekwamen aan het genieten'van echt geluk. Martha en Maria (I/uo. 10, 3S-4MI Bifm wmkendt voor beelden. Martha lijkt zo op de hedendaagse mens, ar beidzaam en alles bedacht, bezorgd voor morgen, over morgen en het volgende jaar, de degelijke huis vrouw. altijd bezig. Ze re kende er ook op. dat ze van de Heer een pluimpje zou krijgen. Ze vergat dat ze zo bezig was, dat. ze er niet. meer toe kwam te ge nieten van de aanwezig heid van de Heer. Deze levenshouding heeft iets te maken met hoop en vertrouwen. Vele omstan digheden lopen anders als wij willen, veel van de toe komst blijft onzeker, maar optimistisch mogen wij de toekomst tegemoet zien

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 15