PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ISRAËL VRAAGT NIEUWE GARANTIES VAN DE VS Saeftinge als concentratiegebied geschikt voor de Westerschelde - petrochemie WATERSNOOD IN OOSTENRIJK EN BEIEREN DOOR REGENVAL TREINONGELUK IN SPANJE - 33 DODEN Vandaag in de krant... HSsSsliHONDERDEN JONGE BOUWVAKKERS VRAGEN (EN KRIJGEN) VRIJSTELLING van eiland Wight opnieuw van moord beschuldigd Verdeeldheid in Rotterdamse bejaardenpartij 213e no. 187 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSING SE, GOESE, BRESKEN SE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 11 augustus 1970 Oester voor meneer Pagina 2 I 2078/3169, edv. 6248) THANT .VERGAT' RESERVES VAN TEL AVIV BILBAO. BOLZANO (.AFP. DP A) Etn spoorwegongeluk dat zich zondag avond bij Plencia, op 22 km ten noor don van de Noordspaansc stad Bilbao hooft voorgedaan, heeft aan 33 perso nen liet leven gekost. Er werden 165 rel ngers gewond. Van 29 van hen is dc toestand ernstig. Voor zover bekend zijn eronder de slachtoffers geen buitenkan. Het ongeluk ontstond, toen een overvol, le trein die me: naar schatting 600 men- f~ v-an badplaats Plencia naar Bil bao terugkeerde, op het traject met en- Kei spoor inreed op een lege trein, die ttn meuwe lading dagjesmensen van de rf ó>nf ophalen. De chefs van de «Ki^atl0nV,waartussen het ongeluk fniS6' Plencia en Urdiuiliz zijn ra neaitenis genomen. Naar verluidt zou /?n ,Cruz Abando de lege F? ,Ult Urduhz hebben laten vertrefc- iL^vel "nde,-e trein nog niet gepaleerd. De chef van ifrduliz dwn uur P*21" etmaal dienst 3 J met a!'een voor de S?" »>rgen. maar ook de kaar. jj*moet verkopen en de goederenver. "KWig moet regelen. Er zijn nog geen «Mt aanklachten in-edleid. S 'ösen oausa en Pontegardena. op 20 (Zie slot pag. 3 kol 5 zijn in dergelijke gevallen eerst een gat officiële oijfera over het aantal slacht- m de bussen te maken. offers zijn niet gepubliceerd. Uit de ge- - -j—e>—-«>•«- Een woordvoerder van de Bntse marine troffen streken ziin echter berichten hand met de achterstand in de woning- verklaarde. dat er een onderzoek gaan- binnengekomen, waarin wordt °espro- bouw. met beide handen aangegrepen. ken van ruim 500 gevallen van Cholera. De regeling houdt Sn, dat dienstplicht!- Oestertje SSSPZ. oestcrkvvekers willen Bonn-Moskou Kf°SI™ Westduitse het"°? "'et eens Brans? vef^eag dat de regering- randt met Rusland wil sluitem. (pag. 3) Vervuiling ho^lfid1^'MDSE rivieren zijn Is IrÏÏw g vervuild- Toch (pag. 6) Nieuws uit Zeeland op pag. 2,4 en 5 Binnen- en buitenland op Pa?ina 3,6,9 en 11 Radio en tv op pagina 9 eurs en financiën op pag. 11 Drieëndertig mensen hebben zon dagavond het leven verloren bi.» eeh ernstig treinongeluk nabij Bilbao in het noorden van Span- JERUZALEM (RTR) Israël gaat Amerika opnieuw om ophelde ring en garanties vragen, zo hebben doorgaans welingelichte kringen in Jeruzalem maandag verklaard. Dit zal gebeuren naar aanleiding van het feit dat secretaris-generaal Thant van de VN in zijn rapport aan de Veiligheidsraad over de aanvaarding van het Amerikaanse vredesplan voor het Miden-Oosten geen gewag heeft gemaakt van de Israëlische reserves Deze betreffen de voorwaarde dat er .veilige en overeengekomen grenzen' moeten komen, voordat er sprake kan zijn van een ontruiming van bezet gebied. beschouwen als een nationale held. De .Actie-organisatie voor de Be vrij. ding van Palestina' en de .Arabische Palestijnse Organisatie' steunden aanvankelijk Egypte en zeiden dat de akkoordverklaring van Nasser met het Amerikaanse vredesvoorstel onderdeel vormde van een .gerecht vaardigde takbiek'. Verschillende keren ontstonden daarover Zie slot pag. 3 kol. 6 Volgens bepaalde functionarissen li ruzalem zou Wasgbington Thant er toe hebben geïnspireerd deze reserves weg te laten uit zijn rapport. Aan gezag, hebbende zijde werd er echter op ge en dat Thant ook bepaalde reser- welke de Arabische landen aan hun aanvaarding vah het plan-Rogers heb ben verbonden, niet in zijn verslag heeft genoemd. Het zou de taak van VN-be. middelaar .Jarring zijn bij het overleg met de betrokken partijen deze reser ves van weerskanten tot hun recht te lateti komen. De Israëlische ambassadeur in Washing ton, generaal Jizjak Rabin, is inmid dels na twee dagen overleg in Jeru zalem naar zijn standplaats terugge. keerd. ue kwestie van de onvolledig heid van Thants rapport zou een be langrijk punt zijn geweest bil zijn be sprekingen met de Israëlische regering. Hij zou opdracht hebben eekregen de Amerikanen nog eens met nadruk te wijzen op het Israëlische standpunt ten aanzien van een eventuele ontruiming van de bezette gebieden. In Washington bilt men in gezaghebben de kringen overigens niet zo zwaar aan deze kwestie. Ambassadeur Rabin zou dan ook naar vermogen worden gerust gesteld. Men wijst er in de Amerikaan, se hoofdstad echter op, dat de uitvoe ring van het plan-Rogers meer een zaak is van de VN- Intussen moet nog wor den overeengekomen, waar en hoe de onderhandelingen zullen worden ge voerd. Israël geeft de voorkeur aan overleg op ministersniveau in Nicosia, waar Jarring zijn hoofdkwartier had, terwijl de Arabieren meer voelen voor besprekingen door de betrokken ambas sadeurs in het VN-hoofdkwairtier in New York. Palestijnen in Oostenrijk. Hier een beet van de ra/vu-ge bij Niedernsill in de provincie Salzburg. RIVIEREN BUITEN HUN OEVERS WENEN, MUNCHEN (RTR. DPA) In Oostenrijk en Zuid-Duitsland hebben zich overstromingen voorgedaan als gevolg van zware regenval in het afgelopen weekeinde. In de Oostenrijkse provincie Stiermarken kwamen twee kinderen om toen losgeraakt rotsgesteente een muur van het huis waarin zij woonden, indrukte. In de dalen van Tyrol, Stiermarken en Voralberg werden tientallen kleine brug gen door het woedende water meegesleept. Het treinverkeer in de provincies Voralberg en Tyrol is ont wricht. In het noorden en het centrale deel van Oostenrijk trad de Donau buiten haar oevers en in het gebied van Gregenz in het westen van het land zijn rond 500 vakantiegangers enkele uren van de bui tenwereld afgesloten geweest. de stad niet meer uitkunnen Het I spoorwegverkeer loopt gevaar eveneens j te worden gestremd. Hei zomerverblijf van de Belgische am bassadeur in Oostenrijk, George J'utte- vils, dat aan het Traunmeer bij Neun. kirchen ligt is onder water komen te slaan. De ambassadeur en zijn gezin wa ren in het huis, maar verkeerden niet l in gevaar, aldus het bericht van de po litie. Verpüchtmo vier jaar in dezelfde sector te werken De .actie-organisatie voor de Bevrij ding van Palestina' en .Arabische Palestijnse Organisatie' hebben hun steun aan president Nasser ten aan- in Ben eren zijn zondag de Lolsach en de Ammer buiten hun oevers getreden i Het water steeg maandag nog steeds. Veel straten in Garmisch-Partenkirchen Oberammergau. Oberal en Eschenlohe staan onder water. Het verkeer in dit gebied is grotendeels gestremd. Ook in j de Isar en de Inn en andere rivieren m 1 Beieren blijft het water stijgen. ze de Egyptische president blijven Cholera-epidemie ZES STEDEN IN RUSLAND GEÏSOLEERD ,Wat, indien huidige situatie verandert 1MOSKOU (AFP) In verband met ;de in de Sowjet-Unie heersende cholera- m epidemie mogen Russen noch buiten-, DEN HAAG (GPD)Tot nu toe r.pvasr nn dvanrUn hebben 1546 jonge bouwvakarbei- VJCVdCtl UU 511 cHILlCll meer binnenkomen, zo is maandag in,ders die dit jaar zouden moeten 1 Moskou vernomen. J Het verbod is afgekondigd door het opkomen voor militaire dienst van j DifTluiting1'van*Kiev^Se0hoofdstad van minister Den Toom van defensie ionden iltTR, - Bader, de «„p-1 St.ïeeftTe toestemming gekregen om op de den van het eiland Wight voor de Brit- Moskovieten doen toenemen. In de loop steigers te blijven. Slechts enkele se zuidkust zijn maanoag gewaarschuwd van het weekeinde kregen de inwoners e voor een dodelijk gas, dat vrijkomt door van Moskou al 'e horen dat zij niet tientallen verzoeken werden at ge- het aanspoelen van bussen met een che- meer in de zwembaden van de hoofd- wezen misch middel tegen roest. Het gas ont- stad van het land mochten zwemmen. staat uit een verbinding van dit prepa- De Russische pers die melding maakte De jeugdige bouwvakkers, die liever de raat met water. J' .ge bouwvakarbeiders die vier jaar lang onafgebroken in de woningbouw werk zaam blijven, definitieve vrijstelling kunnen kni gen. De heer J. M. Pot. de tweede voor zitter van de Nederlandse Katholieke bond van Werknemers in de bouw nijverheid. die als eerste de jong le. den van zijn bond adviseerde om van de regeling geen gebruik te maken, zegt: ,Ik hoop van ganser harte dat ze krijgen wat ze venvachten, melük definitieve vrijstelling'. Volgens de fabrikanten van het middel, dat gebruikt wordt bij de verfproduk- tie, zouden de bussen jaren geleden in zee zijn gestort. Hel zou gebruikelijk zijn in dergelijke gevallen e--*• in de bussen te maken. van de in Astrakan genomen overheids maatregelen, laat in dit verband niet veel weiten over de andere steden. Ondanks de drastische maatregelen van de autoriteiten, schijnt de cholera- epidemie zich nog steeds uit te breiden. troffel hantereb dan een geweer, hebbei zich blijkbaar niets aangetrokken van de raad van dc vakbonden om in hun eigen belang geen vrijstelling te vragen. Zij hebben de kans die minister Schut hen bood door zijn collega Den Toom half februari over te halen weer een vrijstellingsregeling in te voeren. Eenzijdig Rampalarm Auteur Hochhuth: Churchill-bewind In het Werdenfeilser land tussen Gar- .'nislh-Partehkirchsn, Murnau en O- berammengau is rampalarm gegeven. De toestand in Oberaum mergau wordt door de politie troosteloos ge noemd. Het passiespel moest ge. staakt worden toen het water de ,Ik beh echter nieuwsgierig of minis ter Den Toom, op het moment dat er in de woningbouw geen werk genoeg is en ze moeten overschakelen op utiliteits bouw (kantoren en dergelijke), de be loofde soepelheid zal betraehten ten op zichte van de bouwvakarbeiders die dan hun vier jaar hiet vol kunnen maken. Want anders moeten ze toch nog in dienst'- Utiliteitsbouw Afgezien daarvan heeft de regeling vol gens de heer Po: altijd het bezwaar dat deze schade toebrengt aan de alzijdige opleiding in het bouwvak: de jongeman wordt namelijk verplicht vier jaar lang in dezelfde sector werkzaam te blijven. Westduitse auteur Rolf Hochhuth heeft opnieuw de regering.Chnrchill beschul digd van politieke moord op de Poolse minister in ballingschap Wladislaw Si- korski. Hochhuth had eerder reeds in zijn stuk .soldaten' Churchill de dood -- van Sikorski verweten, zaai bmnenstroomae. Talrijke toe. Hij verklaart r.u dat de Tsjechische m.- Wer- "ft: nist'er-president in ballingschap. Be- w a* meer uiLi-ukken. nesch. tegenover de toenmalige Joego- De teleftynveittodingec zijn grfeel- Slavische militaire attaché m Londen. Milovan Djilas heeft onthuld dat de Poolse minister-president met zijn staf op aanwijzing van de Britse regering reeds in het vliegtuig, voordat het toe. stel neerstortte, werd gedood Volgens Hochhuth maakt deze verkla ring van Djilas duidelijk waarom geen van de passagiers, na de Russische nood landing op zee, trachtte uit het vlieg tuig te komen. Alleen de beide piloten hebben dit vliegtuigongeluk overleefd De Britse regenng weigerde in 1943 een LjL.chouwing 'e laten verrichten op de omgekomen Polen. Inmiddels hcefr de lotende Tsjechische lui- In het district Sonthofen en in Neder- Beieren zijn ook verscheidene rivieren overgelopen. In Garmisdh en 'Oberam mergau staan veel auto's en bussen die NEDERLANDER OMGEKOMEN BIJ VLIEGRAMP IN PERU LIMA (AFP,RTR) Het geluk van zondag bij Cuzco den van Peru heeft aan 99 mensen het leven gekost- Het zijn 54 Amerikanen, 40 Peruvianen, 4SpaYijaarden en een Nederlander. Er is een overlevende, een Peruaan. Hij is levensgevaarlijk gewond. Het vliegtuig was een Lockheed Elec- tra van de Peruaanse maatschap pij .Lansa'. Het is tegen een hevel ge. vlogen en uitgebrand. Het gebeurde kort! na het opstijgen in Cuzco. De pihrot meldde mechanische moeilijkheden en zei dat hij zou terugkeren. p -^lcii. u-.' isjecniscne n hPi »uT Cenan* Em Prchal' schadevergoeding g net zui- eist wegens aantasting van zijn goede naam in stukken .soldaten' van Hoch huth. Prchal heeft beweerd dat hij als een ling levend, maar bewusteloos, uit het Britse vliegtuig, dat de Poolse premier zou hebben vervoerd, zou zijn gekomen. SUGGESTIE DRS COOLS (BRUSSEL) VOOR EEN BENELUXOPLOSSING: GEOGRAFEN OP STUDIEREIS VLISSINGEN ,Het verdron- ken Land van Saeftinge (10.000 hectares groot) zou een uitne mend gebied zijn om er de pe trochemische- en olie-industrie van het deltagebied te concen treren. Uit een oogpunt van Woonmilieubeheer een streek waar eigenlijk niemand wordt gehinderd. Bovendien zou het een project kunnen worden waarmee Nederland en België zouden kunnen laten zien dat de wens om tot integratie te ko men bij de verdere inrichting van de delta, geen loze kreet is'. Dat zei maandagmiddag in Vlis- singen .Britannia' drs B. Cools uit Brussel, directeur van het Belgisch bureau voor econo mische programmatic. Zijn ge hoor was een groep van onge veer veertig geografen, die drie dagen lang het Westersehehle- gebied doorkruisen. Het Koninklijk Nederlands Aard rijkskundig Genootschap heeft voor deze week een studiereis naar het deltagebied georganiseerd en daar voor als thema gekozen: ,De Wester schelde als zeehavenindustriegebied in een grenssituatie.' Gistermiddag ging in Missingen een symposium van start met een ,eeonomLsch-geo- grafiseh middagje.' waarop uit drie verschillende richtingen, de Zeeuwse, de Belgische en de Franse, de pro blematiek van zuidwest-Nederland werd benaderd. Drs Cools kwam er zoals hij al eens eerder heeft gedaan met de gedachte om een gezamenlijk Neder lands-Belgisch (dat is Benelux-or- gaan) in het leven te roepen dat als beheerder voor een ingepolderd en industrieel bestemd Land van Saef tinge zou kunnen fungeren en dat als zodanig representatief zou kufmen zijn voor het Westerscheldegebied. Een warm pleidooi voerde Brusselse industrialisatieijveraar om de drie commissies (de technische, de eco nomische en de milieuhygiënische), die öp het ogenblik zijn ingeschakeld bij de onderhandelingen over de aan leg van het Saalhoekkanaal tussen de Westerschelde en Antwerpens lin ker Scheldeoever als het ware om te dopen in -en dergelijk Beneiuxorgaan. Even haakte drs Cools ook nog in op de kwestie die bij de onderhandelin gen nogal gevoelig ligt, namelijk de Nederlandse eis tot harmonisatie van vestigingsvoorwaarden voor be drijven aan weerskanten van de grens. .Er kan geen algemene grond prijs voor het Westerschelde gebied komen. Dat is onmogelijk. Op iedere plaats aan weerskanten van deze ri vier gelden weer andere overwegin gen, die van invloed zijn op het vast stellen van een grondprils Zo n pms ,Niet volbouwen Een .Saeftinge voor de petrochemie' wil de lieer Cools ook om le voorko men dal straks de hele Westerschel- deoever van Antwerpen tot Breskens wordt volgebouwd met be drijven van doze soort. Hij is daar om sterke voorstander van een ge concentreerde spreiding. Overigens was de heer Cools realist genoeg om vast te stellen dat er nog heel wat politieke wil zal moeten worden opge bracht om van de Belgische en Ne derlandse delta één geheel te maken. •Het gevaar van de Benehixhavens waarvoor men in Frankrijk zo beducht is, zie ik nog niet zo erg zitten', al dus de Belgische econoom. Intussen maakte hij zijn toehoorder wel duidelijk dat de stelling onjuis: is. ais zou er in beide landen eerst een nationale havenpolitiek moeten komen voordat er over internationa le samenwerking bij de verdere or.:- wikkeling van dë zeehavens kan wor den gesproken. .De grote bedrijven houden zich tegenwoordig niet meer met grenzen bezig. Ze maken wél ge bruik van de voorwaarden waarmee de landen elkaar beconcurreren'. Evenals eerder drs M. C. Verburg. directeur van het ETI voor Zeeland had aangedrongen op een speciali- ROTTERDAM (GPD) Een tweespalt in de politieke groepering die zich .be jaardenpartij 65' noemt is maandae aan het licht gekomen. In een commu niqué hebben twee Rotterdamse echt paren melding gemaakt van de oprich- ting van de stichting .bejaardenpartij 65'. die aan de verkiezingen voor de tweede kamer, volgend jaar zal mee doen. De stichting is na de verkiezingen voor de gemeenteraden op 3 juni tot stand gekomen. Aan deze verkiezingen heb ben in verschillende gemeenten groepe ringen die zich 65 plus noemden, mee gedaan.. In Rotterdam werd op de Lijst satie in de verschillende havens van van 65 plus de 73-jarige register-ac- het deltagebied stelde drs Cools dat countant Arij Mos gekozen, bepaalde havens bepaalde taken op Over de nieuwe stichting zegt Mos: zich zullen moeten nemen. .Ik zou Dit is een vorm van baantjes ja gerij, me kunnen voorstellen dat Gent en De voorzitter van die stichting, de heer Antwerpen he; op de duur op prijs Gustenhoven, heeft als !:d van onze zouden stellen wanneer het lossen vereniging ai enkele malen geprobeerd van massagoederen in Temeuzen zou de kandidaatstelling voor de tweede ka- worden geïntegreerd mer on de a°e-ie z-y.f I<Je i hij lijstaanvoerder worden. f De stichting Bejaardenpartij 65' heeft Integratie bestuur van. vier leden, gevormd n door de eeJitparea Gustenhoven-Moü Onderwerp van de inleiding van de en Stortenbeeker-Pouwer. In het com- heer Cools was: .De Benelux en de muniqué delen zij mee dat zij voor deel- integratie van het zuidelijk kracht-naming aan de narlementsverkiezingen veld van de delta' Volgens hem kan|a' 'n vijf districten een waarborgsom er op een aantal andere gebieden ihebben gestort: Amsterdam, Rotterdam, worden gecoördineerd en samenge- Den Haag. Leiden en Utrecht, werkt. Voorbeelden van coördinatie: met overal infrastructuurwerken op- .Ingénieurs van de Rolls Royce-fa- zetten voor havens die 200.000 tons bnek te Crewe hebben meegedeeld dat tankers moeten kunnen ontvangen: Z,J ***1 nieuwe dieselmotor hebben ont- niet overal stukgoedhavens Samen- "ikkejd die werkt volgens het Wankel verksng: de nieuwe Schelde-Rijnver- 'votatie)-principe. de binnenvaart, de olie-n. vergelijking n binding voor pijpleiding Rotterdam-Antwerpen en straks, n het tijdperk van de 500.000 tons tankers mogelijk een pijpleiding van Le Havre naar Antwerpen In zijn toespraak richtte dra Ver- burg de schijnwerper op ,de econo- Zie slot pag. 4 kol. 1 met conventionele die selmotoren is deze veel kleiner van for maat en lichter in gewicht. Het Britse ministerie van defensie neemt thans met de nieuwe machine proeven voor eventueel gebruik in ge vechtswagens en pantserwagens. Rolls Royce is nog met van plan om de machine te gaan bouwen voor gebruik in auto's, vrachtwagens of bussen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1