PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bus van brug in kanaal ZEVEN NEDERLANDERS BIJ RAMP MET BUS IN gestort GEDOOD SPANJE Belgische week Vlissingen geopend Twee mensen vermist BRANDT ZELF NAAR MOSKOU Vliegramp in Peru Ontvoerders melden dood van Amerikaan in Uruguay Rust rond Suezkanaal - wel incidenten aan andere fronten Spaanse treinen botsten minstens 50 doden Daan d'Hoore naar Canada Brutale juwelenroof in Brugge Vandaag in de krant... DOOR AMBASSADEUR VAN CAUWENBERG HISTORIE EN HEDEN BELICHT Probleem 213e jaargang 186 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN rirtl» N V l«h. Mij. vin 4a CV F »ur. VII».., Walitr. 56-60. lil. 5 rrikree, rad. tel. 3346, Idm. I v. d. Velde en F. den Boer. 1186-584. exp. 2751). Middelburg, i 40 cent per mm. Mini mumpn; I 2078/3169, adv. 6248). - Maandag 10 augustus 1970 Pagina 12 BILBAO (RIK. AFP) - Vlakbij I, Spaanse plaate Palencia, zi jn zondagavond twee treinen fron tal met elkaar in botsing geko men. Volgens de eerste berichten ,ijn er minstens 5(1 doden en meer dan 300 gewonden. V' Is een grootscheepse reddingsactie op «ne 'ekomen. De autoriteiten hebben via de radio een oproep gedaan voor het eeven van bloed. De oorzaak van het on geluk is nog niet bekend. H*t ongeluk heeft zich voorgedaan op een traject met enkel spoor even voor- b« het station Penica bij Bilboa. In een van de treinen zaten honderden vakan. Cegangers. die afkomstig waren uit de bijplaats Palencia, 18 kilometer ten noorden van Bilbao. BRUGGE (AP) Twee mannen en een vrouw hebben vrijdag uit een juweliers- winkel te Brugge kostbaarheden ont vreemd ter waarde van ongeveer 108.000 gulden. Het drietal wandelde een winkel binnen en vroeg het een en ander te zien- Terwijl de vrouw de bediende bezighield ledigden haar metgezel ijskoud de eta lage. Toen kocht het drietal Iets goed koops en wandelde naar buiten. Niet land hierna werd de diefstal ontdekt. AMSTERDAM-MADRID (GPD-AFP) In het hart van het sherry- gebied rondom de Zuidspaanse stad Sevilla hebben zeven Nederlan ders aan het begin van hun vakantie de dood gevonden. Hun autobus stortte zondagmorgen vroeg bij het plaatsje Los Palacios in een ka naal, dat in verbinding staat met de Guadalquivir. Twee mensen wor den nog vermist. Zeventien andere inzittenden van de bus werden ge wond, verscheidenen van hen ernstig. Woensdag ondertekening verdrag (Van onze correspondent) BONN De Westduitse kanselier Willy Brandt zal woensdag in Mos kou, samen met minister van bui tenlandse zaken Walter Scheel, het Russisch-Westduits samenwer- kings- en niet-aanvalsverdrag on dertekenen. Van Russische zijde tullen premier Kosygin en minister van buitenlandse zaaken André Gromyko hun handtekening onder het verdrag zetten. Brandt's bezoek aan Moskou is een po sitieve reactie op de mondelinge uitno diging. die Gromyko. na het afsluiten van de onderhandelingen met Walter Scheel, mee»-' Het ligt in de bedoeling dat de kanse lier een uitvoerig gesprek met Kosyg.n, die zijn vakantie zal onderbreken, zai voeren. Tijdens dit onderhoud zullen al le vraagstukken, die zowel de bondsre publiek als de Sowjet-Unie raken, wor den besproken, terwijl Brandt bovendien nog eens zal wijzen op het Westduitse standpunt inzake Berlijn. Pompidou, de .Engelse premier Heath en kanselier Brandt zullen deelnemen bijeen te roepen. Conferentie rentie zou tot doel moeten hebben de samenwerking tussen West-Du.tsland en zijn bondgenoten te bekrachtigen. (Zie slot pag. 3 kol. 1 BONN: het Westduitse kabinet is zaterdagavond bijeengekomen om het verstag van minister van bui tenlandse zaken Walter Scheel (l) aan te horen over de onderhande lingen met de Sowjet-Unie over een niet-aanvalsverdrag. Naast minister Scheel bondskanselier Willy Brandt. Rapport Brandt's reis naar Moskou moet vol gens regeringswoordvoerder Conrad Ahlers woiflen beschouwd als een onderstreping van het belang dat de Dondsregermg aan de totstandkoming van dit verdrag hecht. Het kabinet in Bonn heeft zater dagavond m toestemmende zin gerea geerd op het rapport dat minister Scheel uitbracht over zijn onderhan delingen met Gromyko. Dinsdag zal formeel worden beslist of het ver drag wordt ondertekend, zo liet Ahlers weten. ?^A.®rtellie.dat daarmee de oppositie v i genïeld zich eerst over het 3®? u't te laten. De CDU en CSU 2» ^steravond ingelicht door scneei. in Bonn is verder meegedeeld, dat men overweegt nog dit jaar een top- wnferentie waaraan de Amerikaanse president Nixon, de Franse president i SEVILLAMet deze bus gebeur- de het ongeluk, dat, aan de Ne- d en-land se toeristen het leven kost- NU IN WENEN TSJECHISCHE VADER EN TWEE ZOONS KAAPTEN VLIEGTUIG WENEN (RTR-AFP) Drie gewapen de mannen hebben zaterdag een Iljoes- jin van de Tsjechoslowaakse staats- luchtvaartmaatsehai De ramp gebeurde enige uren nadat het reisgezelschap in Zuid-Spanje was aan. gekomen. Met 73 in totaal waren de vakantiegangers zaterdagavond om half twaalf per KLM van Schiphol vertrok ken. Op het vliegveld van Sevilla wer den zij opgewacht door twee autobussen van de Cia Vlaje Costa de la Luz om naar hun vakantiebestemming in Rota te worden gebracht. Daar waren ka. mers in vjjf hotels en departementen voor hen gereserveerd. Zeven van de toeristen zouden hun bestemming nooit bereiken. .Het is een heel goede weg van het vliegveld naar Rota', aldus d.recteur M. van Woerkom van het Rotterdamse reis bureau Euro tours, dat de reis had ge organiseerd. De achterste van de twee bussen kreeg een defect aan de stuurinrichting, zo heeft de Spaanse chauffeur van de wa. gen gezegd. Bij het stadje Los Palacios, een 25 kilometer buiten Sevilla. zwenk te de bus de Alcantarilla-brug af en; stortte in het kanaal. In enkele afschu welijke minuten vonden zeven toeristen de dood. Het reisbureau heeft terstond na het be kend worden van de ramp een vertegen, woordiger naar Zuid-Spanje gestuurd. De heer A. de Ruiter, che zich speciaal met reizen naar Sevilla bezig houdt, is gisteravond laat in Madrid aangekomen, waar hij werd opgewacht door de Ne derlandse consul.generaal. Vanochtend komt hnj bij het reisgezelschap aan. Een lid van de Nederlandse ambassade was gisteravond al naar Sev.lla afge reisd. Rota. naJbij de Golf van Cad.z, l.gt aan de Costa de la Luz. een gebied dat nog maar kort in ontwikkeling is als toeris tisch centrum Er ligt een grote Ame rikaanse marinebasis, de grootste in Eu ropa. Slachtoffers Tot de slachtoffers van de ramp beho. Den Haag, dé 59éjarige J. Th. J. Schui ten uit Den Hoorn, de 39-jarige H. van den Berg en zvjn 44 jarige vrouw M. A. van den Berg-van Peer uit Amsterdam Twee slachtoffers worden nog vermist. SPAANSE SPOORWEG MANNEN BODEN HULP (Van een speciale verslaggeveri l'TRERA (SEVILLA) .Toen hel mi- gelukt wa* om Uit de autobus te kruipen, ben ik onmiddellijk weer in liet water gesprongen om twee met gezellen eruit te halen, die anders zeker waren verdronken'. Een van de Jongste reizigers van de \erongelukte autobus, zeil ernstig gewond, bleef steeds deze zin herha len. Het was het enige dat hy zich van het ongeluk herinnerde. Hij wist zelfs zijn naam niet meer. Het drama had zich enkele uren eer der voltrokken. In de vroege uren van deze broelhete zondag, verongelukte een Spaanse autobus met Nederland se toeristen die op weg waren van het vliegveld van Sevilla naar het strand van Rota, dicht by Cadiz. ,lk merkte' aldus de chauffeur van de autobus, die zelf licht werd gewond .dat de bus begon te slin geren van links naar rechts...' Daar na voltrok zich de tragiek, volgens enkele beambten van de Spaanse spoorwegen die zich op het moment van het ongeluk er slechts enkele tientallen meters vandaan waren. Zij konden door de duisternis niet pre cies zien wat er gebeurde. Wel hoor den zij het hulpgeroep van de gewon den Enkele inzittenden van de bus konden zichzelf redden, anderen kon den door de spoorwegmannen worden ?ered, de meesten zwaar gewond, n het doip Utrera spreekt men vol bewondering over het personeel van de Spaanse spoorwegen, dat het ver trek van hun trein afgelastte om hulp aan de Nederlandse toeristen te bieden. In het donker van de vroege ochtend sprongen zij in het kanaal, ofschoon zij niet konden zwemmen. Twee van hen kropen in een duiker, waar twee Nederlandse vrouwen de verdrinkingsdood nabij waren. In het bevloeiingskanaal. waarin de autobus is gestort, stond op dat moment een zeer sterke stroom. LIMA (AFP) Bij een vliegramp in Peru zyn zondagavond volgens de eerste EISEN JUPAMAROSNIET INGEWILLIGD MONTEVIDEO (AP) Het Uruguayse radiostation Carve heeft zondag gemeld een anoniem telefoontje te hebben ontvangen waarin werd g°zegd dat de ontvoerde Amerikaanse diplomaat Mitrione door de ,Tupamaros' is gedood. Het telefoontje was 40 minuten na de demdeskundige F!v ook zullen worden door de .Tupamaros' aangekondigde gedood. exueutietijd van Mitrione gekomen. De De pohtie heeft bekendgemaakt van de organisatie bad gedreigd de Amerikaan Tupamaros' mets te hebben vernomen happij gedwongen in berichten 96 mensen om het leven geko- om 12 uur zondagmiddag te doden als over j,, dood van Mitrione Wenen te landen. Zij werden daar ge-men. Een jEle.ktro' van de Peruaanse ',!iar eisen dun niet waren ingewilligd.paus Paulus deed zondag een beroep op Knhv™' luchtvaxrtnuuit.chHppij .Lan.sa' i» kort I Mitrione, rarrié-politiemnn die aan de linkse verzats-.njders m Uruguay de „Jl' zijn -a c. de Amerikaanse ambassade was \er- gijzelaars met te doden. Het toestel maakte met 2. passagiers, na het vertrek uit Cuzco bij het dorp San |„)IKt(.n a|s adviseur voor de Fruguavse drie piloten en een stewardess een bin-Jeronimo verongelukt. Het toestel was I politie, heeft negen kinderen. Hij wérd ®.ok de Amerikaanse ambassadeur in nenlandse vlucht van Praag naar Ko- ;<i inii nnivaer>i i.,«n hu n ruguay. Chaivs Adasr heeft een drrn- siee In de buurt van Bratislawa werd °P we6naar de hoofdstad Lima. De mees- J kantoor. gend beroep gedaan op de Tupamaros' de piloot gedwongen koers naar Wenen ten van de 89 passagiers waren Amerï- om het leven van Mitrione te sparen, te zetten. De kapers hebben politiek kanen. Aan boord bevond zich ook een i Een woordvoerder van het radiostation zijn oproep^ twintig minuten K? waTThetS derde gekaapte vliegtuig ,,emanninS van 2even Personen. Oosteuropees land dat in min-; Volgens latere berichten zouden i der dan een jaar in Oostenrijk arriveer- slachtoffers zijn. de. De eerste maal waren het twee jon-j 'ge Polen, die een Pools vliegtuig dwon gen naar Wenen te vliegen. Een half1 jaar geleden liet een Tsjechoslowaak daar een particulier vliegtuig een ge dwongen landing maken. a voordat de 50-jarige Amerikaan krach- 1 de anonieme opbeller tevens had tong het ultimatum van de ontvoerders 90 gezegd dat de ontvoerde Braziliaanse j zou worden »edood. Adair sprak via de I consul Gomi.de en de Aimerrkaanse bo-1 Uruguayse radio PALESTIJNEN WEER SLAAGS IN AMMAN AMMAN-TEL AVIV-NEW YORK xisüsche Volkfront van Palestina, dat (AP - RTR - AFP) Pro- en anti-Nasser gezinde Palestijncn zijn zondag in de Jordaanse hoofd stad Amman slaags geraakt. Er deden zich verscheidene felle ge vechten voor met machinegeweren. Naar verluidt is zeker een man ge dood en negen gewond. De gevechten gingen tussen eenheden aan het Suezkanaal nog geen schi van de (pro-Nasser) Vrabïsehe Pales- j gevallen. ,In zestien lange maanden tijnse Organisatie (APO) en het mar- van eind maart 1939 tot vrijdagavond bor de Bevrijding is er geen dag geweest, dat er niet aan scherp tegen de het Suezkanaal werd geschoten', aldus Egyptische aanvaarding van het Ame- Bar-Lev. rikaanse vredesplan is gekant, woordvoerder van A PD beschuldigde het volksfront ervan de gevechten te hebben uitgelokt. B\i eerdere onderlin ge gevechten zijn al twee doden en tien gewonden gevallen. Rust Generaal Haim Bar-Lev, de Israëlische stafchef, zei zaterdagavond voor de Is raëlische radio dat in de eerste 22 uur. Op drift EEN Deens plezierjacht sloeg lek op de zandbanken van ,De Ban- Jaard' de reddingboot bracht de opvarenden veilig naar de Schouw- se kust. (pag. 2) Vlagvertoon DB TWEE Nederlandse fregat ten die een vlagvertoonreis rond vvJ£e- 4 t"i'bben gemaakt, zijn r)» L™ ^"'shaven afgemeerd- ue bemanning had onderweg (bij na) niets te klagen, (pag. 3)). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1 en 3 Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5 Sport: pag. 9,10,11,12 en 13 Kadioen tv: pag. 7 Ook zondagavond was nog geen mel ding gemaakt van incidenten. Wel werd zondag m Suez luchtalarm ge geven omdat 4 Israëlische straalja gers het luchtruim boven Egypte zou den zijn binnengedrongen. De Egyp tische woordvoerder corrigeerde zijn melding later door te zeggen dat de Israëlische toestellen niet boven Egyptisch gebied waren gekomen maar aan hun eigen zijde van he kanaal -.varen gebleven. Énkele knal len die men had gehoord waren vei Zie slot pag. 3 kol. 2 VLISSINGEN De Belgische week (tot 15 augustus) in Vlis singen is zaterdagmiddag met enig officieel vertoon geopend. Dr W. van Cauwenberg, de am bassadeur van België in ons land hees daartoe de vlag van zijn land aan een der masten voor de stadhuistrappen, nadat hij zowel dc historische banden van Zeeland met België, voor namelijk Vlaanderen, als de hui dige oriëntering op elkaar had gememoreerd. De Belgische week, georganiseerd door het Vlissings Actie Fonds in het kader van het jaarlijkse zomerse De Ruyterstadfestivalheeft, zo leg de VAF-voorzitter W. J. van de Grift vanachter de microfoon op het stndhuisbordes aan de genodigden uit, als doel de banden tussen Ne derland en België te verstevigen. Di van Cauwenberg ging tot ver in de historie terug. Hij wees bijvoorbeeld op de stichting van de Wïtherenah- dij in Middelburg in de twaalfde eeuw door Vlaamse Norbertijnen, op de sa menwerking in de strijd tegen het water in het verleden (inpolde ringen) en herinnerde eraan dat ook na de sluiting van de Schelde in het verleden de banden met de Zeeuwse streken indertijd werden gehand haafd. Wat Zeeuwse invloeden in België betreft memoreerde hij die op het gebied van scheepsbouw. Dr Van Cauwenberg roemde tot slot alle or ganisaties én personen die aan deze Belgische week hebben meegewerkt, zoals rijksmiddenstandsconsulent A Korstanje. het VAF, het departement Zeeland van de Mij. van nijverheid en handel, het Zeeuws genootschap der wetenschappen, de Nederlands- Belgische vereniging, diverse depar tementen en toeristische instellingen. Het gezelschap genodigden kon ver volgens naar hel Belgische volkslied luisteren, gespeeld door de negentig man sterke kapel der Belgische Gid sen, één van de beste Belgische mili taire kapellen, waarna men het stad huis binnentrok voor bezichtiging i n enige Belgische kunst en een aantal scheepsmodellen en scheeps- schilderijen, voor deze week afge staan door het nationaal scheepvaart museum in Antwerpen. Burgemeester dis D Roemers toon» de zich in zijn welkomstwoord in de trouwzaal erkentelijk voor de ideeën van het VLssings Actie Fonds dat zich met grote ijver inzet Vorig jaar was er een Zweedse week. de .verre vriend', ditmaal is het. de beurt aan de .goede buur' Hij constateerde dat de cultuur van België andei's is dan die in ons land. De architectuurrelatie is te vinden in het voormalige stadhuis aan de Houtkaai van Bauernscheidt. Dit oude stadhuis vormt volgens hem .eniger mate een probleem. Wij zouden het niet graag willen missen, maar voor heropbouw elders is zoveel geld nodig dat de gemeen teraad aarzelt om het beschikbaar te stellen. Wij denken wel aan de rijke oom ïn Den Haag, minister Witte- i een', aldus drs Roemers die wat die .rijke oom' betreft overigens weinig hoop had. Wat de moderne ontwikkelingen be treft in het zuidwesten stipte hij de haven- en industrieontwikkelingen in België en Zeeland aan én de pro blemen van lucht- en waterveront reiniging, die in onderling overleg (Zie slot pag. 2 kol. 6 ISMAIL!A, Suezkanaal: dankzij de wapenstilstand is het op het ogenblik volkomen rustig aan het front langs het Suezkanaal. Het beste bewijs hiervoor levert deze Israëlische soldaat door bovenop de stelling rustig zijn krantje te Nieuw Links werkt aan PvdA-program HILVERSUM (.ANP) Een groep van ongeveer vijftien aanhangers van Nieuw Links zijn dit weekeinde bijeen in Ne. derliorst den Berg om te spreken over de opstelling van een partijprogramma voor de Partij van de Arbeid. Dit programma zou in behandeling moe ten komen op een vergadering van Nieuw Links op 29 augustus aanstaan de. Dit werd onthuld in een VARA-radio- programma van zaterdagmiddag ,Di: is het begin In een interview verklaarde de woord, voerder wan de groep dat iri dat partij programma zijns inziens de democrati sering op alle fronten van het maat. schappelijk leven centraal dient te staan. Allen verklaarden in het radioprogram ma dat de afwijzing van samenwerken met de KVP (dc motie-Lammens) on verkort moet worden gehandhaafd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1