PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jordanië wel akkoord SYRIË VERWERPT AMERIKAANS VOORSTEL Weer hoop op akkoord Brits havenconflict CONCENTRATIE HARD NODIG IN HET ZEEVAARTONDERWIJS Israëlisch kabinet beraadt zich nog Drukte op de wegen viel mee de campings zijn goed bezet Sultan van Muscat en Oman afgezet Barber nu minister financiën Johan van Minnen kreeg geen visum Colombo Italiaans kabinetsformateur Vandaag overleg Vandaag in de krant... MAAR POLITIEK NIET HAALBAAR Plaatsvervangend griffier tweede kamer overleden 213e jaargang nr 174 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Wftlltv 56 60, Ml. 6144 {blind 3S0S. O Maandag 27 juli 1970 POP-FLOP... Pagina 3 Cire 359300 ZAXDV00RT Hoogseizoen 1970. Slechts weinig dapperen trotseerden saterdag de elemen ten voor een wandeling langs het strand. De paviljoenterrassen hie ven verlaten. DAMASCUS, AMMAN, LONDEN, WASHINGTON (REUTER, AFP, AP) Syrië heeft zondag officieel de Amerikaanse voorstellen voor een regeling van de crisis in het Midden-Oosten verworpen en bekendgemaakt bereid te zijn de strijd tegen .imperialistische agres sieve plannen' voort te zetten. .Het jongste zogenaamde Amerikaanse vredesinitiatief is slechts een schakel in de ketting van opeenvolgende imperialistische plannen die naar voren worden geschoven met het doel de werkelijke doelstellingen te verbergen van de agres- soren en de imperialisten die voorwendsels zoeken om de zionisten met nog meer vernietigingswapens te bevoorraden', aldus een officieel commentaar op de Amerikaanse voorstellen door radio-Damascus. De officiële Syrische verklaring kwam had geschaard, die de Amerikaanse voor zondag als een grote verrassing nadat stellen aanvaardt. Syrië heeft de voor- oorspronkelijk was aangenomen dat Sy- stellen nooit officieel ontvangen omdat rië zich stilzwijgend achter het stand-!het de resolutie van de Veiligheidsraad punt van president Nasser van Egypte van november 1967 niet heeft aanvaard. EN'VAN RUSSISCHE RAKET INSTALLATIE IN HANDEN VAN ISRAËL? Sowjet-Unie gebouwde Sam-3 raketin- «taliatie in Egypte hebben gedemon teerd si meegevoerd, aldus berichtte het urekulad Newsweek zondag. Twaalf doden in Roemeense mijn BOEKAREST (TANJOEG) Bij een gasexplosie in een mijn in Baja Mare in Noord-Roemenië zijn zaterdag twaalf mijnwerkers om het leven gekomen, zo meldde het Joegoslavische persbureau .Tanjoeg' zondag. VEEL GASTEN AAN DE NOORDZEEKUST LEIDEN, DEN HAAG (GPD) Ook zaterdag en zondag is het niet overmatig druk geweest op de Ne derlandse wegen. Op sommige mo menten wel wat drukker dan nor maal, doch van ernstige stremmin gen en filevorming was geen spra ke. Toch zijn er dit weekeinde nog heel wat gasten uit binnen- en buitenland naar de Noordzeekust gekomen. De be zettingsgraad van de hotels en sions is zeer goed .te noemen en particuliere kamerverhuurders i geen reden tot klagen te hebben, hief en daar nog wel een gaatje te vin den. De VW-kantoren hebben beide dagen doorlopend werk gehad. De verkeerscentrale van de rijkspolitie in Driebergen en de mannen die zich met de sneHe Porsches op de rijkswe gen bevonden, werden niet voor onoplos bare problemen geplaatst. Het verkeer was rustig en gespreid. Ook aan de grensposten was men niet geconfronteerd met onafzienbare files. .Geen moeilijkheden', meldde Nederlands drukste grensovergang Bergh aan de Duitse grens, .Het is allemaal lekker gespreid verlopen-. Op de campings in ons land heerste een grote drukte. Toch waren ze nog lang niet allemaal bezet. Dat was al leen het geval op de Waddeneilanden. De volgende bezettingspercentages ont vingen wij Gooi 90 procent, overige gedeelten DOOR ZIJN 28-JARIGE ZOON Verdreven heerser nu in Engeland LONDEN (AFP) De 60-jarige soevereine staat. Het heeft een vriend schapsverdrag met Engeland en het le ger staat onder leiding van Britse of ficieren en onder-officieren. Men heeft in Londen laten doorschemeren, dat de sultan van Muscat en Oman, Said Bin Taimoer, is door zijn 28-jarige enige zoon Kaboes afgezet Deze is hem opgevolgd met instemming van de familie. Het Britse ministerie van buitenlandse i heeft meegedeeld dat Said toe- gekregen in Engeland i- Hij is daar zaterdag met een -g van de Britse luchtmacht aan gekomen, niet gevaarlijk gewond door Said gold als een van de meest feodale m het gebied aan de Perzi sche Golf. Hij heeft steeds geweigerd de inkomsten uit de olie te gebruiken ten van j" arm en onontwikkeld volk. De andere Arabische leiders be bouwden hem als een marionet var Engeland. Het sultanaat Muscat en Oman is een Modernisering De nieuwe sultan, die in Oxford heeft gestudeerd, heeft beloofd het staatje van een miljoen inwoners te zullen zijn bruilcte tot leniging van de nood der het volk. Daarom had hij het bewmd overgenomen. Kaboas wil een moderne en krachtige regering vormen, die aan de misstanden een eind maakt. Campings Noord-Holland 70 procent, Zuid-Holland 75 procent, Utrecht 90 procent. Veluwe 75 procent. Achterhoek 60 procent, Over ijssel 95 procent, Texel 85 procent, Gro ningen 70 procent, Drenthe 85 procent, Goeree-Overflakkee 85 procent. Uit Friesland, Noord-Brabant en Lim burg waren geen opgaven ontvangen, doch via de WV's vernamen wij dat de Zuidlimburgse en Noordbrabantse cam pings zeer goed bezet waren men noemde getallen van 80 tot 90 procent en ook Friesland zou vele kampeer ders herbergen, zodat daar de campings voor 75 procent gevuld zouden zijn. Terschelling Zie slot pag. 3 kol. 6) Jordanië De Jordaanse regering heeft de n we Amerikaanse voorstellen wel, zij het met zekere voorbehouden, aan vaard. Dit is zondagavond bekend gemaakt in een regeringscommuni qué in Amman. Israël Het Israëlische kabinet heeft zondag zes uur vergaderd om het Israëlische antwoord te formuleren. Het Israëlische kabinet zal dinsdag zijn beraad vo zetten. Regeringswoordvoerder Michael Amon heeft na afloop van de kabinets vergadering bekendgemaakt dat de ver gadering ook werd bijgewoond door de chef-staf van het Israëlische leger, lui tenant-generaal Chaim Bar-Lev. Waar schijnlijk heeft hij de visie van het Je- ger op een beperkt staakt het vuren punt vormt een belangrijk het Amerikaanse vredes plan. De Israëliërs vrezen dat Egypte met hulp van de Sowjet-Unie snel zijn raketverdediging langs het Suezkanaal zal versterken in de bestandsperiode om daarna vanuit en krachtiger positie de oorlog te kunnen voortzetten. Arnon weigerde gegevens over het be sprokene békend te maken. In Israël be seft men algemeen dat de regering moei lijk de Amerikaanse voorstellen kan af- (Zie slot pag. 3 kol. 1 HILVERSUM (ANP) De correspon dent van AVRO's Televizier Magazine, Johan van Minnen in Bonn, heert van de Russische autoriteiten geen toestem ming gekregen liet land te bezoeken, al dus een mededeling van AVRO's Tele vizier. De heer Van Minnen en een reports van het Duitse blad Der Spiegel Itreger vrijdag-avond te horen dat hun visum aanvrage was «geweigerd. De heer Vair Mmnen zcsu de Duitse minister vam bu tenlandse zaken Sdheel vergezellen naa Moskou. De Duitse minister arriveerde gisteren in de Russische hoofdstad vooi besprekingen over een niet-aanvalsver drag. Tm totaal reizen 88 journalisten met Scheel mee. Van Murmen en de Sp.t gel verslaggever zijn de eniiige geweigerd- Piet van Sbrien, die doo Televizier wais aangetrokken om Va» Mwnnens reportage te filmen, gaat we mee. Een verslaggever van het Alge meen Handelsblad neemt de taak van Jolian van Minnen voor AVRO radio er televisie over. MOSKOU De Westdiiitse mt nister van buitenlandse sake». Walter Scheel (links) werd, na aankomst, in de Russische hoofd stad, afgehaald door .zijn Russi sche ambtgenoot. Andrei Gromy- ko. LAATSTE JULIDAGEN WARMER (Van onze weerkundige medewerker) GPD De komende laatste juli dagen zullen tot de beste behoren van deze overigens veel te koele en zeer regenrijke maand. In de bovenlucht is al belangrijk war mere lucht binnengedrongen, aan de grond zal de temperatuur in de komende dagen geleidelijk tot het passeren van nog een paar storingsfronten met regen, komt uit de omgeving van ae Azoren waar de luchtdruk lager is gewor den Ook de zon die deze maand een flink tekort laat zien zal weer mee doen. zodat het er voor de vele vakantiegangers wat hoop voller gaat uitzien. In ieder geval gunstiger dan tijdens het koele en vooral zaterdag stormachtige weekeinde. Zaterdagmiddag en -avond werden in Dén Helder en op de Waddeneilanden windstoten tussen negentig en honderd kilo meter per uur waargenomen. Dit samen inet een fikse regenval was voor een aantal kampeertenten teveel. EXPLOSIE OP BRITSE KANAAL-VEERBOOT CHERBOURG (RTR) Aan boord van de Britse Kanaal-veerboot ,Free En terprise' heeft zieh zaterdag een explo sie voorgedaan waarbij twee zeelui ern stig werden gewond. De veerboot, die een verbinding onder houdt tussen Cherbourg en Southamp ton. had 700 passagiers aan boord en bevond zich ongeveer midden in het Ka naal. De Franse sleepboot ,Le Lutteur' en de mijnenveger Algol' stoomden on middellijk op naar de veerboot om as sistentie te verlenen. Een medisch team aan boord van de mijnenveger kon ech ter niet overstappen vanwege de ruwe zee. De .Lutteur' heeft aan de veerboot vastgemaakt en heeft hem naar Cher bourg gesleep. ROME AFP) De Italiaanse presi dent. Giuseppe Saragat heeft zaterdag avond de minister van financiën Emilio Colombo opdracht gegeven een centrum linkse regering te vormen. Colombo heeft deze opdracht met de gebruikelijke reserves aanvaard. Mutatie in Brits kabinet LONDEN (REUTER) Anthony Barber Groot-Brittannië's onder handelaar over toetreding tot de Europese Economische gemeen schap, is zaterdag door premier Edward Heath tot minister van financiën benoemd als opvolger van de maandag overleden Iain Macleod. Heath zal begin deze week de naam van Barbers opvol ger als Europees onderhandelaar bekend maken. De huidige minister van technologie, Geoffrey Rippon, wordt als de mees.: waarschijnlijke opvolger van Barber als ,mr. Europe' gezien. Barber De 50-jarige Barber stamt uit een mid delklassegezin in Noord-Engeland. De nieuwe .chancellor of the exchequer' heeft een scherp verstand en een groot gevoel voor organisatie. Als voorzitter van de conservatieve partij, sedert sep tember 1967, werkte hij nauw met Heath samen bij net tot stand bren gen van een .Verenigd commando', dat de parlementsfractii met het conserva tieve hoofdkwartier deed samengaan. Barber was van 1959 tot 1963 staats secretaris op het ministerie van finan ciën. In 1963 werd hij minister van ge zondheid in het kabinet van Sir Alec Douglas-Home. Hij was met Heath de voornaamste architect van de conser vatieve overwinning van 18 juni j.l., mede door zijn algehele reorganisatie van het partij-apparaat. In de tweede wereldoorlog werd Barber neergescho ten en door de Duitsers gevangen ge nomen. Tijdens zijn gevangenschap stu deerde hij rechten. In 1948 werd hij Hij staat bekend om zijn geweldige werklust, organisatievermogen, gevoel voor humor en taaie onderhandelings tactiek. Als nauwste medewerker en vriend van Heath neemt hij nu dn belangrijkste functie na die van premier op zich. (Van onze correspondent) LONDEN Er bestaat thans een iprankje hoop dat de algemene havenstaking die Engeland nu al bijna drie weken teistert welljcht over enkele dagen zal eindigen. Met ongekende snelheid heeft het onder leiding van rechter Lord Pearson staande hof van onder zoek zijn rapport uitgebracht dat vandaag (maandag) zal worden gepubliceerd. Het hof van onderzoek bezit de juri dische bevoegdheid om de betrokkenen bij een arbeidsconflict voor zich te da gen om al het feitenmateriaal op tafel te leggen. ■kgelegen- bert Carr Festival HET popfestival in het Brabantse Oerle is zaterdagmorgen. 13.00 uur voor het geplande einde, ge stopt. Voor vele popfans is een droom in het water gevallen. (Pagina 3). Brand BRANDWEERKORPSEN van Brouwershaven, Dreischor en Schaiendljke bestreden gezamen- rjK een brand in een woonkeet nv* vakantie bij Den Osse. (pagina 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1 en 3; Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5; Sport: pag. 9, 10, 11, 12 en ,13; Radio en tv: pag. 7. SCHEVENINGSE SCHOOL SLUIT OVER ENKELE IAREN VLISSINGEN De hogere zeevaartschool in Scheveningen heeft voor het komende school- seizoen geen eerste klas meer aangenomen. De nieuwe aan meldingen zijn overgeheveld naar de zeevaartschool in Rot terdam, Het betekent dat de Scheven ingse zeevaartschool nog maar één tot twee jaar zal bestaan. In Amsterdam zullen de kweekschool voor do zeevaart en de zeevaart school van liet zeemanshuis die elk. aars buren zijn en complement vor men worden samengevoegd tot de stichting hogere zeevaartscholen Am sterdam. Het is de bedoeling dat in de toekomst een nieuw gebouw verrijst, dat de plaats inneemt van de bijna 200 jaar oude zeevaartschool en de ruim 100 jaar bestaande kweekschool. In kringen van het zeevaartonder- wijs wordt m fette alleen de op heffing van de school in Schevenin gen gezien als een werkelijke in greep ön de nogal verwarde situatie waarin het zeevaartonderwijs ver keert. En nog wel enige tijd zal blijven verkeren. Want er zijn veer tien hogere zeevaartscholen in Neder land, die elkaar bijna alle zwaar beconcurreren m het aantrekken van nieuwe leerlingen, hoewel ze bepaald niet allemaal een eigen internaat en een complete opleiding kunnen aan. bieden zoals de De Ruyerschool in Vlissingen wel kan. Deze Zeeuwse hogere zeevaart school heeft door deze gunstige omstandigheden niet voor niets veertig procent van het totaal aan tal kandidaten voor de zeevaart. Zestig procent moet dus worden gedeeld door de .concurrentie'. Behalve de genoemde zeevaartscho len zijn er overigens nog veertien VD (voorlopig diploma) scholen, zo als er een is in Middelburg. En ook die draaien mee in de competitie. Politiek Het wemelt van de onduidelijkhe den in het hoger zeevaartschoolon- derwijs. Het bureau onderwijsplan ning van het ministerie van onder wijs en wetenschappen werkt aan een rapport over het zeevaartonder, wijs. Maar het na lange tijd ver schenen eerste deel van deze rappor tage is voorzichtigheidshalve geble ven bij de historie. Men draait nog al als een kat om de hete brij heen en waagt deze tak van onderwijs, als men insiders mag geloven met aan te pakken uit nogal politieke overwegingen. Voorzitter mr. Ch. L. Verhoeven, voorzitter van de Vereni ging van leraren bij het hoger lucht en zeevaartonderwijs. en zelf leraar van de De Ruyteischool in Vlissingen, wees najaar 1969 op de jaarverga dering van zijn vereniging op de pro blemen. Die problemen beginnen al bij het groot aantal instanties dat met het zeevaartonderwijs heeft te maken: raad van bestuur voor de de ministeries van rkeer en waterstaat en onderwijs en we tenschappen met binnen o en w de di rectie van het hoger technisch on derwijs. en voorts de inspectie op hei onderwijs. Hij vroeg zich niet alleen af of er enig deugdelijk con tact is tussen al deze instanties, maar hij had ook nogal wat klach ten over de invloed die de konin klijke marine tracht te verwerven in het hoger zeevaartonderwijs. En op de gelden die het marine-onder- wijs krijgt, vergeleken met het bud get voor het koopvaardijonderwijs. En met deze koopvaardij wordt juist het geld verdiend om de manne in stand te houden, aldus mr. Verhoe. ven. .De eenheid van ons onderwijs die voor een juiste besteding van de overheidsgelden nodig is. wordt nog steeds op geen enkele wijze ver- zekerd'. zo zei mr. Verhoeven. Er is nog steeds geen duidelijkhe.d over een ingrijpende reorganisatie, die no dig is in het zeevaartonderwijs. No dig gezien de ontwikkelingen in de koopvaardij, waarbij de specialisti sche koopvaardijopleidmgen verva gen. Niet voor mets is De Ruyler- schooldirecteur Brouwer met liet vooralsnog experimentele plan voor een geïntegreerde officiersopleiding gekomen, een combinatie van brug- dekdienst en technische sectie. Ge. hoopt was dat nien komende maand augustus met dit experiment had kunnen beginnen, zoals men begin met de minister voor heid en produktiviteit Robert besprekingen voeren. Dit is de eerste stap in de goede richting. Reeds ge durende het weekeinde is uitgelekt dat het rapport aandringt op een verhoging van het zogenaamde mi- nimuintijdstarief. Dit bedraagt voor een 40-urige week ruim 11 pond (ongeveer 96 gulden) maar een dokwerker krijgt aan het einde van een werkweek altijd veel meer. Zelfs waimeer er geen werk voor hein :s, ontvangt hij een minimum garantieloon van 16 pond (ongeveer 140 gulden) en 17 pond (ongeveer 147 gulden) in Lon den. Maar het minimumtijdstarief wordt ge bruikt als grondslag voor de bereke ning van de beloning van overuren, wachttijd, vakantiegeld en stukloon. De transportarbeidersbond wil dat het mi nimumtarief wordt verhoogd tot 20 pond (ongeveer 174 gulden) zodat alle toeslagen eveneens zullen worden ver. hoogd hoewel men het stukloon er bu:- n I ten wil laten Besprekingen j.tS vrij matig wordt beschouwd gezien wat er het afgelopen jaar op het gebied van verhogingen is vertoond. De zogenaam de loonexplosie speciaal voor de laagst betaalden was een niet meer tegen te houden reactie op de langdurige loon- Mop en mede liet gevolg van het feit da de inkomenspolitiek van de Labour- regering tenslotte spaak liep. De werkgevers in het havenbedrijf, be seffen dat de nieuw e conservatieve re- I gering op forse wijze wil proberen de inflatie te keren, maar weigerden de eis van de transportarbeiders in te wil ligen en zijn zondag enigszins bijg draaid. Zij verklaarden dat het niet uit gesloten is dat het basistarief zal wor den verhoogd, mits de zaak binnen de perken blijft. Volgens de oorspronkelij ke stelling van de werkgevers zou de looneis in werkelijkheid een verhoging van het totale loon van meer dan 50 proeent betekenen. De formule die thans naar aanleiding van het Pearson-rapport moet worden gevonden za! tot een middenweg moe ten voeren zonder de inflatie te vergro ten. Maar liet zit er niet in. De geïnte greerde opleiding waarmee de De Ruytersehool de eerste zou zijn, verschoven. De Vlissingse hogere zee vaartschool heeft een vriendelijk briefje ontvangen van het hoofd van de afdeling nautisch onderwijs \an onderwijs en wetenschappen, waarin wordt verteld dat deze .met belang- stelline (en waardering voor de sa mensteller) heeft kennis genomen' van DEX HAAf; (AXP) pIaaK_ver. t plan Maar dat h« zich vooralsnog *aneend griffier van de tweede kamer weerhoudt van een oordeel En dat ^T c. ^de Ruiter is zaTe^ag,m?d3ag terwijl al in april jongstleden ^p|"d overleden. Hij werd op straat onwel bericht uit Den Hang dat er alleen waapna h|J M ekenhnIs Zui(1. erleg moest plaatsvinden '«"- „al' werd vervoerd. sen de departementen waterstaat en onderwijs schappen. CZie slot pag. 2 kol. 1 Medisch ingrijpen mocht echter niet meer baten. De begrafenis van dr De Ruiter zal donderdagmiddag in stilte plaatshebben. Daaraan vooraf gaat een rouwdienst ra de Duinzichtkerk te Den I Haag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1