PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Britten zijn paraat in Noord-Ierland ROEMENIË: VRIJ GESPREK OVER HET COMMUNISME .Bijna vier procent van de Zeeuwse bejaarden blijkt geestelijk gestoord' Akkoord Jordanië Premie Vandaag in de krant... IJSLANDS PREMIER BIJ BRAND OM HET LEVEN GEKOMEN Nederlandse toeristen ontdekten brand ROTTERDAMSE HAVEN ARBEIDERS SOLIDAIR MET BRITSE STAKERS 213e jaargang - nr. 161 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 11 juli 1970 «ot 0 Abonn.prll» 5.SO maan., M ƒ1 «.20 .ar kwartaal, Irinco »«t pait ƒ17.20 par kwartaal. Loraa red 2078/3169. adv 6248) Con, Grol. Markt 2, tal 6140 (b rad. 78S3. adv 521!) Ooitburg, tal. 239S VREES VOOR NIEUWE ONGEREGELDHEDEN TIJDENS WEEKEINDE B" BELFAST (REUTER/AFP) Het Britse leger heeft in Noord- Ierland scherpe veiligheids- j maatregelen getroffen bij de na- dering van een explosief week einde, dat nieuwe onlusten tus-| sen protestanten en katholieken j zou kunnen brengen. De protestanten herdenken de komem- de drie dagen de overwinning van koning Willem II op de katholieke koning Jaeobns II in de slag aan de Boyne van I69U. De climax van de festiviteiten zal maandag een reeks luidruchtige optochten zijn in Bel fast en achttien andere steden, geor ganiseerd door de Oranje-orde. Daar zullen naar verwaching in totaal zo'n 100.000 mensen aan deelnemen. Vergelding Men houdt er rekening mee dat mill-' tante katholieken verontwaardigd over recente huiszoekingen bij hen met inbeslagneming van wapens en aver het optreden van het leger m hun wijk Falls Road het vorige week.' einde, toen vijf doden vielen" ver-' geldingsacties in de zin hebben. Er is al gedreigd met boniaanslagen. In Belfast alleen zijn 7000 militairen paraat, elders in het land nog 4000. Helikopters slaan gereed om com mando's naar plotselinge gevechts haarden over te brengén. Op stra- vgisohe punten in de Xoordierse hoofdstad betrekken scherpschutters losten in hoge gebouwen met de in structie. te schieten zodra ze iemand het vuur zien openen. Er worden ook pantserwagens opgesteld. Het Noonherse parlementslid Robin Chichester-CJark. broer van de pre mier, heeft verklaard dat de Oranje orde de optochten zal afgelasten wan neer de Ierse -epubi.ek officieel er kent dat Ulster een onlosmakelijk onderdeel van Groot-Brittannië vormt. Het voorstel was vervat in een vrijdag door hem Uitgegeven verklaring. Waarnemers zijn het er over eens dat het in Dublin geen schijn van kans maakt. Oproep partijleider Ceausescu EEN GOED ZOMERWEEKEINDE (Van onze weerkundige medewer ker) (GPD) Juli brengt ons een goed zomerweekeinde met llinke zonnige perioden en een aangena me temperatuur die 's middags ongeveer tussen 21 en 21 graden zal schommelen. Een zwakke sto ring passeert in de morgenuren niet tijdelijk enige bewolking, maar daarna gaat de luchtdruk weer stijgen. Van de oceaan nadert een hoge. drukuiifloper imet vrij veel zon. ,De wind, dire zwak tot matig blij ft voert wel oceaaniucht aan maar deze lucht heeft toch een vrij aan gename temperatuur. Het lijkt waarsohinilijk dat de komende week een wat stabieler karakter zal houden dan deze week, die wel vrij warm maar te onbesten dig was met onweersbuien. Op tal van plaatsen is deze week meer dan dertig millimeter regen geval len. Voor juin is de ontwikkeling gunstig zodat de voorzomer aan het eiind van deze week als zeer zomers zaïl afsluiten met goede cijfers. REGERINGS- FRIENDSHIP WORDT VERVANGEN DEN HAAG (ANP) De Fokker- Friendsliip die do afgelopen tien Jaar l.i gebruikt voor liet vervoer van leden van het koninklijk huis en regerings functionarissen zal worden vervangen door een nieuwe FoIdcer.Fellowsliip. Het kabinet ging vrijdag, tijdens de wekelijkse zitting van de ministerraad, met deze vervanging akkoord. Minister-president 'De Jong zei na af loop dat er aan de oude Friendship te veel onderdelen moeten worden ver nieuwd. Snelle politie Opnieuw heeft de Middelburgse recherche met voortvarendheid licht gebracht in duistere zaken. (Pag. 2) Verbaasd OOK DE DIRECTIE van de Ne derlandse Spoorwegen heeft zich verbaasd getoond over de beslis sing van "de regering inzake een Nederlandse wagonfabnek - (pag. 3) Steile opmars Rini Wagtmans heeft vrijdag te gen de steile wand van de Mont Ventoux nog eens duidelijk ge maakt dat hij op jacht is naar rgeel'. (Pag. 9) Nieuws uit Zeeland op pag. 2,4,5 en 6; Binnen- en buitenland op pag. 3,7,21 en 23; Sport op pag. 9 (Ronde van Frankrijk) Beurs en financiën op pag. 23; Radio en tv op pag. 21 En in de Pa/7. 13: 25 jaar geleden viel atoom bom op Nagasaki: verslag van een oogge- tuige. Pag. i.): de schok van de /pop' in Knokkes Casino: de sprekende en de spelen de Leonhardt: letter kundige kroniek door Hans Warren. Pag. 15: expositie burgerwees huis Zierilczee van Ad en Tessa Braat; toeristi sche tfrjips voor korte uitstapjes. Pag. 11: humanistisch raadsman hij Hoogovens: Conflict in Spanje om wegge moffeld herderlijk schrij ven en Stemmen uit de kerken; de liberale jo- p den en Israel. Ptig. 10: dammen, schaken, brid ge, puzzel en culinair avontuur. OVEREENSTEMMING MET COMMANDO'S AMMAN (AFP) Volgens een officiële bekendmaking is in Am man het vredesakkoord tussen de Jordaanse regering en het centrale comité van de Palestijnse verzets beweging ondertekend. Het akkoord, tot stand gekomen door bemiddeling van vertegenwoordigers van Egypte, Algerije, Soedan en Libië, werd vrijdagmiddag na twee weken handelen geparafeerd door pren fai, de Palestijnse leider Arafat en de leden van de verzoeningscommissie. Het akkoord omvat de volgende punten: het centrale comité van het Pales tijnse verzet is verantwoordelijk voor alle Palestijnse verzetsorgani saties en hun activiteit; het verzet is vrij in zijn doen en la ten, mits de Jordaanse souveremi- teit niet wordt geschonden; de verplichtingen die het centrale comité jegens Jordanië op zich heeft genomen, worden geëerbiedigd door alle verzetsbewegingen; Jordanië zal al het mogelijke doen om de band tussen zijn strijdlcrach- ten en die van het verzet te ver sterken. Het verzet zal zich hoeden voor provocerend optreden; de ligging van de kampen van het verzet zal in onderling overleg wor den vastgesteld; de Palestijnse verzetsstrijders Jordanië vallen onder de Jordaanse wetten. Jordaanse militairen kunnen niet tot het verzet toetreden. Ge schillen worden door een gemengde commissie behandeld. WENEN (REUTER) De Roe meense president en partijleider Nicolae Ceausescu heeft vrijdag op geroepen tot een vrij gesprek in de communistische wereld om het Marxisme-Leninisme aan te pas sen aan de nieuwe- sociale en eco nomische stromingen. Zijn voorstel komt voor in een verslag het centrale comité van de Roe meense communistische partij, djit woensdag en donderdag in Boekarest bij een is geweest. De oproep is vrijdag gepubliceerd door het Roemenese pers bureau Agerpress. Over liet dinsdag tussen Roemenië en de Sowjet-Unie ondertekende nieuwe vriendschapsverdrag zegt Ceauescu dait dit is gebaseerd op een nieuwe vorm van onafhankelijkheid, souverei- niteit, niet.inmengiing en gelijke rechten in de betrekkingen tussen de staten. In heit nieuwe vriendschapsverdrag ver plicht Roemenië zich de Sowjet-Unie militair te hulp te komen bij een aan val van buiten af, maar in zijn jongste rede wil Ceausescu onafhankelijkheid voor beide partijen bij het voeren van hun politiek. Hij is van mening dat iedere par tij het recht moet hebben haar ei gen politiek op te stellen in over eenstemming met de behoeften van het land. Politieke waarnemers in Wenen wijzen erop, dat deze eis de oorzaak was van de breuk tussen Joegoslavië en de Sow jet-Unie in 1948. Ceausescu legde er ln zijn verslag de nadruk op. dat zijn partij constant in beslag wordt genomen door de haar zelf opgelegde taak de moeilijkheden in de communistische wereld uit de weg te ruimen. Hij sprak zeer hartelijk over het be zoek dat Roemeense partijfunctionaris, son onlangs aan China hebben gebracht, waar zij waren ontvangen door Mao Tse Toeng, Tsjoe en Lai en andere Chi nese partijleiders. Hij herhaalde zijn aanbod in het ge schil tussen China en de Sowjet-Unie te willen bemiddelen. Rijksbegroting bijna rond DEN HAAG (ANP) De ministerraad is bijna door de voorbereidingen voor de rijksbegroting 1971 heen. Woensdag aanstaande wordt daaraan de laatste hand gelegd, waarna een deel van de ministers met vakantie gaat. Premier De Jong zei vrijdagavond bij het verlaten van de wekelijkse bijeen komst van de ministerraad dat tijdens de vakantieperiode telkens acht of ne- ?:en ministers in ons land zullen ver- oeven. Hierdoor wordt de situatie voor komen die zich eens in het verleden heeft voorgedaan, toen bijna alle minis ters tegelijk met vakantie waren. j^nntlijn RHEVILLY: Proefrit van een nieuwe Franse aerotrein, welke aan de pers werd gepresenteerd. De voortstuwing geschiedt door middel van een grote propeller, die het monorailroer tuig een snel heid geeft van 280 km per uur. Het transportmiddel houdt het midden tussen de trein en het vliegtuig. FRANSE OUD-PREMIER GAILLARD VERMIST GRANVEILLE (RTR - AFP) De voormalige Franse premier Felix Gail- lard wordt vermist. Hij was donder dag met een vriend in een jacht uit de Franse havenplaats Binie naar het Ka naaleiland Jersey vertrokken. Hij zou dezelfde dag naar Binic terugvaren. Gaillard is daar totnogtoe niet aange. komen. Een reddingsvliegtuig dat was opgeste gen om het jacht te zoeken vond vrij dagmiddag een lege rubberboot en wrak hout bij de kust van Jersey. Men heeft nog niet kunnen vaststellen of het boot je en het wrakhout afkomstig zijn van het vermiste jacht. Gaillard is wel op Jersey geweest. Het jacht ving donderdagavond de terug tocht aan. Mevrouw Gaillard alamreer- de de politie toeen haar echtgenoot te gen middernacht nog niet thuis was. V1SAKTE WORDT DUURDER DEN HAAG (ANP) Binnenkort zul len de ministers van landbouw en vis serij en van financiën een wetsontwerp indienen dat beoogt, de recognitie voor de grote visacten te verhogen tot 120 voor de kleine visakte tol f - liet kustvisserijconsent tot 2. isalcte tol f 4 en nsent tot 2. Voor wat betreft jachtakten zal het verschuldigde zegelrecht worden omge zet in een recognitie, die voorts aan de sedert de jaren vijftig gestegen kosten van administratie zal worden aangepast. Voorts zal in het ontwerp worden voor gesteld in de jachtwet een bepaling op te nemen waarbij de minister van land bouw en visserij regelen kan stellen aan door grondgebruikers op hun erf te gebruiken klemmen voor vangen schadelijk wild. Samen met vrouw en kleinzoon REYKJAVIK (DPA/AFP) De premier van IJsland, Bjarni Bene- BJARNI BENEDIKTSSON |diktsson, zijn echtgenote en een kleinzoon zijn in de nacht van don derdag op vrijdag bij een brand in hun zomerhuis op IJsland om het leven gekomen. Het zomerverblijf van de premier ligt te Thingvallasoen, 60 km van de IJs landse hoofdstad, Reykjavik, verwijderd. Het oude houten zomerhuis was eigen dom van de staat. Leden van de IJs. landse regering plegen daar hun vakan tie door te brengen. De 61 jaar oude Benediktsson is sinds, november 1963 premier van IJsland ge weest. Benediktsson was met zijn echtgenote zijn twee jaar oude kleinzoon Wil- mundarsson naar het zomerverblijf ge gaan om er een nacht door te brengen. Hij zou daarna weer vertrekken om in het weekeinde een politieke bijeenkomst bij te wonen. Een groep Nederlandse toeristen, die in het nabijzijnde hotel logeerden, ontdek, te de brand in het buitenverblijf van premier Benediktsson het eerst. Zij zagen donderdagnacht te half twee plaatselijke tijd vlammen en dachten aan padvinders, die een vuur hadden ge maakt. dat was overgeslagen naar een, naar zij meenden, leeg huis. De toe rusten vertelden wat zij zagen, toen zij naar hun hotel waren teruggekeerd. Het hotelpersoneel besefte toen plotseling. da,t de premier en zijn vrouw in dat huis logeerden en spoedde zich naar het buitenverblijf van Benediktsson, dat toen reeds volledig een prooi van de vlammen was. Minister van justitie Johann Hafstein nam vrijdagavond de leiding van de re gering: van"Tjsland op zich in de plaats van Bjarni Benediktsson. GENEESHEER-DIRECTEUR BIJ OPENING HUIZE ,DE WERFKAMPEN' TE RILLAND: VERPLEEGTEHUIS NOG NIET VOL DOOR EEN TEKORT AAN PERSONEEL RILLAND-BATH Ongeveer tien procent van de Nederland se bevolking behoort tot de be jaarden. Van deze tien procent, ruim 1.200.000 mensen, is drie procent geestelijk gestoord. Dit zei dr J. B. M. Veraart, oud hoofdinspecteur van de inspec tie, voor de geestelijke volksge zondheid vrijdagmiddag bij de opening van huize ,De Werf- kampen', het verpleegtehuis voor psychisch gestoorde be jaarden. in Rilland-Bath. Van de Zeeuwse bejaarden is volgens een schatting van de geneesheer directeur van .De Werfkampen', dok- Ier F. L. P. van de Hoeven, zeker drieëneenhalf tot vier procent gees telijk gestoord Dit wordt volgens dokter Van de Hoeven voor een deel veroorzaakt door de hoge leeftijd, die de mensen in Zeeland bereiken. In een rede over onder meer psychi sche gestoordheid bij bejaarden wees dr Veraart er op. dat opneming van een patiënt voor lange tijd steedr een zeer gewichtige ingreep is. Hij bepleitte de oprichting van klinie ken. die speciaal gericht zijn op he-, onderzoek van psychisch gestoor den bejaarden Een van de zaken, die in een dergelijke kliniek volgens dr Veraart zouden moeten worden nagegaan is het waarom van de dementie bij beisarden. .Ik krijg wel eens de indruk, dat er een zee van ellende waart dooi onze bejaarden', aldus de spreker. Die ellende wordt volgens hem in de •eerste plaats veroorzaakt door de grote eenzaamheid en in de tweede plaats door de omstandigheden, die het velen zo moeilijk maken zich in het leven staande te houden De taak van huizen als .De Werfkampen' is volgens dr Veraart een poging te doen de dementie terug te drijven. .Wij willen de bejaarden een stukje menselijke waardigheid teruggeven' Het is doorgaans niet zo, dat de patiënten zoveel beter worden. d8t ze kunnen worden ontslagen. name Gezien de ontwikkeling van Zeeland leek vestiging van een gespeciali seerde inrichting ook economisch verantwoord. Mén koos Rilland-Bath onder meer omdat men het tehuis met wilde vestigen onder de rook van de moderne industrieën. Op Personeel Dit laatste werd door de geneesheer- directeur met cijfers geïllustreerd Sinds februari 1967 zijn er, aldus dokter Van de Hoeven 220 opnamen geweest in .De Werfkamen'. Slechts 6 bejaarden konden als ge nezen weer worden ontslagen. .De Werfkampen' werd voor geopend verklaard door de heer A. C. J. A. Nollen, de voorzitter van de Sint- Martinus stichting, die het tehuis- beheert. De heer Nollen vertelde, dat de stichting besloot tot het vestigen van een tehuis voor gestoorde bejaarden in Zeeland, toen bleek, dat in het tehuis voor langdurig zieke bejaarden van dezelfde stich ting in Goes op een gegeven moment 35 procent van de bedden was be legd met gestoorde bejaarden. Huize .De Werfkampen' kampt met een groot personeelstekort, dat bleek vrijdag uit alle toespraken. Er kun nen nog geplaatst worden 20 leer- ling-ziekenverzorgsters. 7 gediplo meerde zlckenverzorgsters en S ver plegers of verpleegsters. De totale personeelsbezetting is nu oen kleine 50 man. Er zijn in .De Werfkampen' 70 patiënten. De caps citeit van hel tehuis bedraagt 135 bedden. Door het personeelstekort kan men niet meer patiënten opne men. hoewel er een wachtlijst is van 110 mensen. ,De Werfkampen' neemt niet slechts Zeeuwse bejaar den op. ook patiënten uit West- Brabant kunnen er terecht. Momen- eenl is driekwart van de patiënten Zeeuws, de rest Brabants In een toespraak loonde geneesheer directeur Van de Hoeven zich even als de heer Veraart een groot voor stander van een speciale kliniek voor het onderzoek van gestoorde bejaar den. Om opname van patiënten. d;e eigenlijk niet zestoord zijn te voor komen, zouden bejaarden eerst in »en dergelijke kliniek moeten wor den onderzocht. Aan de hand van een praktijkgeval toonde dokter Van de Hoeven aan, dat het nog wel voor komt. dat huisartsen bejaarden, die niet gestoord zijn. willen laten op nemen. De oud-burgemeester van Rilland- Balh. de heer J C. W. Jobse over handigde als bestuurslid van huize .De Vliedberg- ter gelezenheid van de opening een luchtfoto van Ril land-Bath Hij memoreerde in een toespraakje, dat het gemeentebe stuur van Rilland indertijd zo en. thousiast was over de vestiging van .De Werfkampen'. da: men ter wille van de snelle bouw de bouwvoor schriften wel eens over het hoofd heeft gezien. We hebben daarvoor een tikje op de vingers gekregen'. Zie slot pag. 2 kol. 4 de recente persconferentie dver de vestiging van Total I Kv-~£l weigerde de vertegenwoor- H&STu diger van het ministerie van economische zaken mee te de- f£2T "j 'eD °P welk bedrag het bedrijf kan rekenen op grond van de industriële premieregeling. Als motive ring werd genoemd, dat het bedrag op zichzelf weinig zou zeggen, het gaat na melijk om een complex van factoren, dia van bedrijf tot bedrijf verschillen. Boven dien moet rekening worden gehouden met de industriële werving door het bui tenland, .we dienen te voorkomen dat we tegen elkaar worden uitgespeeld', aldus de hoofdambtenaar van economi sche zaken Dat klinkt als een redelijke argumentatie, ze is het echter in het geheel niet. Er moet in dit verband op worden ge wezen, dat ten aanzien van een andere raffinaderij tn Nederland wél volledige opening van zaken is ge- j geven. We bedoelen de Shell-vestiging 'bij Moerdijk. Daarover deden destijds allerlei verhalen de ronde; de regering zou dit bedrijf via een forse premie en allerlei andere toezeggingen hebben ge- jprest om ln Nederland ie blijven, Shell Izelf zou het liefst naar Antwerpen z(Jn gegaan. In december 1968 werd in de tweede kamer de regering over deze kwestie geïnterpelleerd: D'66-er Nypel» I stelde bij die gelegenheid een aantal vra- gen, zowel over de hoogte van de premie ,a!s over allerlei bijkomende toezeggin gen. Minister De Block toen nog op economische zaken en minister Bak ker gaven omstandige antwoorden, ze noem den het bedrag twaalf en een half miljoen gulden en deden het complex van factoren uit de doeken, waarover in het geval-Tolal een hoofdambtenaar Ivan economische zaken weigerde inlich tingen te verschaffen. Dat complex was bij Shell nogal ingrijpend, het had Ie maken én met de ruimtelijke ordening van Nederland én met de waterhuishou ding, namelijk de aanpassing van de Dordtse Kil. Ook voor die aanpassing zijn bedragen genoemd: de totale kosten van verbreding en verdieping komen op rond veertig miljoen. De gang van zaken bij de Shell-vesti ging destijds bewijst, dat er geen enkele reden is geheimzinnig te doen. Als het parlement fors optreedt en dat heeft het bij die gelegenheid ge daan wordt wél volledig opening van zaken gegeven. Terecht. Waarom zou men de belastingbetaler niet inlichten over de wijze, waarop men grote indus triële projecten in dit land bevordert Het argument, dat vertrouwelijkheid nodig is met het oog op het buitenland, is gewoon onzin. Tot de vestiging was immers al besloten, het ging om mede deling van de onderhandelingsresultaten achteraf. Bovendien oriënteert elke grote industriële onderneming zich over allerlei vestigingspunten en onderhandelt daarbij met diverse regeringen over ves tigingsfaciliteiten. Dat uitspelen tegen elkaar gebeurt hoe dan ook toch: Shell bijvoorbeeld had niet minder dan vijf endertig plaatsen in Europa op het aan vankelijke programma staan voor de Moerdijkvestiging. Destijds zei daarover minister De Block, dat het. beleid van de regering erop was gericht Shell in Nederland te houden met als gevolg ,dat in het kader van de onderhandelin gen het nodig is gebleken het bedrijf een tegemoetkoming te geven'. Om een vertrek van het bedrijf naar het buiten land te voorkomen, heeft men zich toen •el degelijk laten uitspelen, om het zo maar eens te zeggen. Op zichzelf hele maal niet erg, het buitenland doet het ook. Minister Bakker poogt nu mede met het oog daarop met België enige coördinatie tot stand te brengen, hij streeft bij de Baalhoek-onderhandelingen zijn periodiek contact met zijn Bel gische ambtgenoot .harmonisatie van de vestigingsvoorwaarden' na. We kunnen slechts concluderen, dat openheid op dit stuk van zaken door de regering als een zaak van opportuniteit wordt beschouwd: als het parlement een beetje hard interpelleert, vertelt ze alles (Shell), als dat echter niet gebeurt, zegt ze in een volstrekt identiek geval weinig (Total). Kennelijk het rapport-Biesheuvel op economi sche zaken nog niet goed gelezen: over de informatie van de burger staan daar- aanbevelenswaardige opmerkin gen, die men best eens zou kunnen op- I volgen. Als men die hier inderdaad zou I toepassen, zou alles worden gezegd zon- jder dat een interpellatie nodig is. Er zijn overigens nog meer merkwaardige dingen geheurd rond de bekendmaking .van de Total-vestiging: de Zeeuwse sta- i tenleden ontvingen donderdag per post een vertrouwelijke brief, waarin werd .meegedeeld dat Total zou komen. Ver trouwelijk: het nieuws stond echter die zelfde morgen in onze krant. Waarom j moesten de statenleden vertrouwelijk worden ingelicht? In dergelijke gevallen kan men maar beter direct openheid be trachten. de burger de .geïnformeer de burger' om met de commissie-Bies heuvel te spreken is even belangrijk |als het statenlid. ROTTERDAM (GPD) Schepen met voor Engeland bestemde lading die \an Britse havens naar Rotterdam uitwij ken. zullen ïn Rotterdam niet worden gelost. Dat :s het resultaat van overleg tussen de scheepvaart veren;ging zuid en de vakbonden, die op deze wijze hun soli dariteit willen be'uigen met de aclie van de Britse havenarbeiders De nationale Engelse havenstaking zal dinsdag be ginnen. Fr zijn 47.000 havenarbeiders bij betrokken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1