PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beroep VS op Hanoi NIXON LIJDT NEDERLAAG Engeland wil ook defensie gemeenschap Zeeland wil nu toetreden tot het waterwinningsbedrijf Biesbosch Senaat: voor acties in Cambodja toestemming nodig SUGGESTIE KAMERLID: VERSCHUIF BOUWVAKANTIE NAAR WINTER MARINE VS STAAKT ACTIES IN ZUID-VIETNAM IN DECEMBER Dialoog BAHR-D0CUMENT ONTHULD Vandaag in de krant... RAVAGE NA ONTSPORING IN BLERICK Motie van wantrouwen D'66 tegen ir Schut VERZOEK AAN NOORD-BRABANT EN ROTTERDAM 213e jaargang - nr. 152 Woensdag 1 juli 1970 Nederlandse T omploeg WAARIN OPGENOMEN DE M IDDELBU RGSE, VLISSI NG SE, GO ESE, BRESKEN SE COURANT EN VRIJE STEMMEN gevallen 1, UI. 7651 (bgs ud. 2076/31 dvtruniu t S.Inwond-r bonh.prija S.SO t 359300 Proaiot GEEN NIEUWE VOORSTELLEN SAN CLEMENTE (Californië) (RTR, AFT) President Nixon heeft dinsdag ter gele genheid van het einde van de Amerikaanse veldtocht van 2 maanden .n Cambodja opnieuw bij de regering in Hanoi aange drongen op onderhandelingen over een rechtvaardige vrede voor nog meer bloed wordt ver goten in de oorlog in Indo- China. Zijn 6000 woorden tellende verklaring bevatte geen nieuwe vredesvoorstellen aan Hanoi en ook geen aanwijzigin- gen dat Nixon van plan zou zijn het niveau van de Parijse vredesonder handelingen op het oude peil te bren. gen door een nieuwe delegatieleider te benoemen. (Sedert het vertrek van Henry Cabot Lodge wordt de Amerikaanse delegatie geleid door tweede man Habib en ook Hanoi beeft daarna zijn delegatieleider te ruggeroepen). ,De tijd om te onderhandelen is geko men. Met wachten valt niets te win nen. Er is geen militaire oplossing1, aldus Nixon die er de nadruk op legt dat de Verenigde Staten na de 'succesvolle campagne in Cambodja ,niet vanuit de positie van de sterk, ste willen onderhandelen. ,Wtj hebben de voorwaarden voor een oplossing niet verzwaard op grond van ons militaire succes'. Hulp WASHINGTON (RTR) Dé Ameri kaanse marine zal in december alle gevechtshandelingen binnen Zuid. Vietnam staken. Hit heeft de Ameri kaanse minister van marine. John Chafee, dinsdag verklaard. Hij zei dat de laatste 125 Amerikaanse ri vier-patrouilleboten tegen die tijd aan Zui(l-Vietnam zullen worden M' overgedragen en dat Amerikaanse matrozen slechts te maken zullen hebben met de bevoorrading en oplei. ding. De Amerikaanse marine in Vietnam telt op het ogenblik 27.000 man. ver geleken met 38.000 een jaar geleden. Volgend jaar zal de sterkte tot 12.000 man teruggebracht zijn. Nixon zegt dat Zuid.Vietnam en Cam bodja "nu het leeuwendeel van de oorlogsvoering op zich te nemen en dat die landen grotere militaire en economische hulp nodig hebben. Zo sal Cambodja alle tijdens de Ameri- Zie slot pag. 3 kol. 7 Schandaal in Bonn: (Van onze correspondent) BONN Twee Westdultse ■sensatie bladen. de Bild.zeitung en het geïllu streerde weekblad Quick, publiceren vandaag (woensdag) woordelijk het nog niet uitgelekte deel van de geheime overeenkomst die staatssecretaris Bahr In Moskou met de Russische minister van buitenlandse zaken Grnmyko heeft gesloten. Na het publiceren van vier artikelen uit die overeenkomst, eveneens door Springers Bildzeitung, kondigde minister van buitenlandse zaken Scheel vorige maand een diepgaand onderzoek aan naar het lek in zijn departement. Het feit dat nu niettemin nieuwe ge deelten van de tekst aan de oppositio. nele pers zijn geventileerd, wordt in Bonn als een politiek schadoal eerste orde beschouwd. In de vier eerder gepubliceerde artike len was onder andere sprake van de onschendbaarheid der huidige grenzen in Europa. Nu zijn zes nieuwe punten bekend geworden: 3 de onderhandelingen van de bondsre publiek met de Sowjet-Unie, Polen, de DDR en Tsjecho-Slowakije worden als een geheel beschouwd; 2 de bondsrepubliek is bereid haar be trekkingen met de DDR op basis van volledige gelijkgerechtigdheid te rege len; 3 Bonn en Moskou zullen gezamelijk streven naar opneming van de bondsre publiek en de DDR in de Verenigde Na. 'ties en in de gespecialiseerde organisa ties van de VN; 4 voor de, met de ongeldigheid van de overeenkomst van München verbonden problemen, zullen de bondsrepubliek en Tsjecho-Slowakije een voor dc lx>ide zij den aanvaardbare regeling treffen: Bonn en Moskou verklaarden zich bereid hun betrekkingen op alle gebie den te verbeteren 6 beide zullen zich inzetten voor het tot standkomen van een Europese veilig heidsconferentie. B en w Middelburg DE MIDDELBURGSE raadsfrac ties venvachten geen ingrijpende schuivingen in het college van van Middelburg, (pag. 2) b en w Ulster DE REGERING van Noord-Ier- land is van plan de onruststokers strengere straffen op te leggen. (pag. 3) Zwaardvis DONDERDAG wordt op de werf van de RDM in Rotterdam de on derzeeboot .Zwaardvis' van een ge heel nieuw type, te water gelaten. (pag. 6) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1,3,6 en 7 Zeeuws nieuws: pag. 2,4, 5 Radio en tv: pag. 11 Sport: pag. 9 Financieel nieuwspag. 13 Prins Bernhard ziek DEN HAAG (ANP) Prins Bernhard moet In verband met een verkoudheid enkele dagen in huis blijven, waardoor hij zijn afspraken voor de komende da gen heeft moeten afzeggen, zo deelt de RVD mee. Man gedood door ijzeren plaat KOOTSTERTILLE (ANP) - Maandag is de 19-jarige J. Planting uit Oudwou- de In de Stertilfabriek te Kootstertille (Fr) onder een plaat ijzer van 1500 kg verpletterd. WASHINGTON (AFP, DPA) De Amerikaanse Senaat heeft dins dag met 58 tegen 37 stemmen bepaald, dat de regering in de toekomst voor militaire acties in Cambodja, waarbij de Verenigde Staten rechtstreeks of indirect zijn betrokken, toestemming van het congres moet nebben. Volgens het voorstel, dat afkomstig was van de repu blikein John Ccoper en de democraat Frank Church, geldt deze toe stemming het uitgeven van staatsgelden voor genoemde acties. De behandeling van het voorstel van. Cooper en Church heeft zeven weken geduurd, waarhij tegenstanders ettelij-1 Ice pogingen hebben gedaan om de strek-1 king er van te verzwakken. Aan de eindstemming waren dinsdag nog vier stemmingen voorafgegaan over een amendement om de hijstand aan niet-Amerikaanse troepen die in Cam. bod ja strijden aan de kant van de rege- ring.Lon Nol, buiten beschouwing te i laten. Nadat aanvankelijk dit amende-! ment een meerderheid van 47 tegen 46 had verkregen, werd het tenslotte men maandagmorgen weer een plaat de plaat losgemaakt van de kraan. Het is tot nu toe nog een raadsel gebleven hoe de gelaste vijf meter plotseling weer lossprong en de plaat op de vloer stortte. De heer Planting kreeg de zwa. re plaat op zijn lichaam en moest met zware verwondingen naar 't academisch ziekenhuis in Groningen worden ver voerd. Enkele uren na aankomst is hij daar aan de verwondingen bezwe ken. enige procedurestemmingen met 50 te-| ht-Annaweg ln gen 45 stemmen afgewezen. dagmorgen om kwart gen 45 stemmen afgewezen. Beleid ondermijnd De indiener van het amendement, sena tor Griffitn, had betoogd, dat verwer ping er van het beleid van president Nixon zou ondermijnen om Aziatische landen aan te moedigen onderling sa men te -werken bij hun zelfverdediging, waarbij Amerika wel met materieel, maar niet met troepen steunt. Tegen, standers van het amendement verklaar den echter, dat de VS al huurlingen in Cambodja gebruiken en zo indirect bij de strijd in dat land betrokken zijn, als zij de Thailandse en andere troepen die het bewind van Lon Nol steunen, met geld en materieel helpen. Het nu aanvaarde voorstel van Cooper en Church heeft echter in de praktijk slechts een beperkte betekenis, aange zien presidentNixon het als amende, ment op de wet op de verlening van militaire kredieten door een veto kan blokkeren. Bovendien maakt het voor stel in het overwegend conservatieve huis van afgevaardigden nauwelijks kans te worden goedgekeurd. Overwinning Psychologisch betekent deze overwin- (Zie slot pag. 3 kol. 4) UTRECHT (ANP) Op een overweg in de St-Annaweg ln Blerïck zijn dins- r zes veertien Venlo. De trein werd getrokken door een elek trische locomotief De zes wagens ach. ter de locomotief ontspoorden niet, van de vier volgende raakte de koppeling defect. De daarop volgende platte wa gen waarop een machine van 27 ton stond, ontspoorde wel evenals een lege koelwagen. De koelwagen kwam tegen een seinhuis terecht. Het seinhuis werd vernield. Bovendien brak er brand uit doordat een petroleumkachel omviel. Het vuur is door de brandweer van Ble. riek geblust. Verder ontspoorden ook nog acht gens met ijzererts, een wagen met papie ren luiers en drie wagens van particu liere eigenaars. De laatste drie wagens van de trein bleven in de rails. Dc sein huiswachter en een Marokkaan die bij de overweg stonden te wachten werden bij de ontsporing licht gewond. Zij kon den na een behandeling in het zieken huis naar huis terugkeren. BLERICK: beeld van de ravage op de lijn Den Bosch-V enlo waar een goederentrein ontspoorde. Een ovenoegpost werd vermeld. LEKKE BAND KOSTTE f 50.000 AMSTERDAM ANPDe man, die dinsdagmorgen voor sijn werkgeef ster de textielfabriek Tiel en Zn N.V. in Amsterdam 50.000 van de bank haalde, stail waarschijnlijk nimmer een lekke band so dmvr behoeven te be talen als hij dinsdag heeft gedaan. Rijdend in een personeauto door de Zijl straat werd hij door een passerende fietser erop attent gemaakt, dat er met een van de autobanden iets niet in orde was. Hij gelastte de chauffeur te stoppen- Beiden aapten uit de auto om een kijkje Ie gaan nemen. Nog geen vijf minuten later otdékten ze, dat de tas met het geld, die op de ach terbank lag, was verdwenen. Egypte haalde twee Israëlische toestellen neer TEL AVIV (AFP) Een woordvoer der van de Israëlische strijdkrachten heeft dinsdag gezegd, dat twee Israëli sche vliegtuigen door Egyptisch lucht doelgeschut zijn neergeschoten. De be. manning van (1e toestellen was boven Egyptisch gebied met een valscherm neergedaald. Volgens de Israëlische woordvoerder is dit de eerste keer dat de Israëlische luchtmacht verliezen ge leden heeft gedurende een maand van onafgebroken dagelijkse activiteit. OVERLEG OVER UITBREIDING EEG BEGONNEN (Van onze correspondent) LUXEMBURG ,Het is een feit dat niemand van ons uit eigen krachten de doeleinden kan berei ken, die wij voor ons eigen volk wensen ten aanzien van lichame lijke veiligheid of economische en sociale vooruitgang. Wanneer DEN H \AG Mr W. Aantjes, lid van de tweede-kamer en adviseur van de confessionele aannemersor ganisatie, heeft gisteren in de tweede-kamer de suggestie geop perd de bouwvakvakantie bij wijze ran proef niet in de zomermaan den maar in de wintermaanden te doen houden. Hij vroeg tijdens het debat over de brief van minister Schut van volkshuis vesting waarin de stand van de wo ningbouw staat beschreven nan de mi. nister om met het bedrijfsleven na te gaan welke mogelijkheden hiertoe aan. wezig zijn. Het kamerlid meent dat bij het invoeren van een dergelijke proef er uiteraard een extra vakantietoeslag aan de bouwvakkers moet worden uit gekeerd. Hij suggereerde een verdubbe ling van het huidige vakantiegeld. De heer Aantjes wil (lil verwezenlijken door een derde deel hiervan te halen uit de niet uit te keren vorstverletpreniie, een derde deel nit een extra bijdrage van de werkgevers en liet anderdere derde deel uit een bijdrage van de overheid. De heer Aantjes lanceerde dit plan in zijn bijdragen om te trachten de nog steeds verder achterblijvende woning bouw te stimuleren Hij was uiteraard met de enige die gisteren aan minister Schut wensen of eisen voorlegde. Als eerste spreker aan het debat had de socialist Van den Doel van de minister geëist dat hij nog dit jaar 10.000 wo ningwetwoningen meer doet bouwen dan in het programma is opgenomen. De helft hiervan wil de heev Van den Doel berei ken door het aantal premiewoningen met 5000 te verminderen. De rest moet worden verwezenlijkt door een afrem men van andere soorten bouw. De heer Van den Doel wilde eventueel hogere kosten dekken uit een verhoging van de directe belastingen. wij over onze grenzen heenzien, dan heersen er nog altijd gevaren en het is juist dat Europa meer verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor zijn eigen verdediging. Ook dat is iets wat ons allen aan gaat'. Zo luidde de passage In de verklaring van de Engelse minister Anthony Bar ber, gisteren afgelegd in een bijeenkomst van de ministerraad van de zes EEG- landen met de kandidaatleden, die wel het meest onverwacht is gekomen. inister Bakker, die zoals weet, dit jaar nog t!en bezoek zal brengen aan I Zu'.d-Afrika. gaat ln de eerste i plaats om ccn tegenbezoek te UeT brengen aan zijn ambtgenoot, de Zuidafrlkaanse minister van vervoer die in mei jl ln Nederland was. Deze mededeling is t<- vin-Jen in het ant woord. dat premier De Jong dezer da gen heeft gegeven op vragen van het PvdA-kamerl:d Wiercnga. De beweeg redenen om de uitnodiging te aanvaar den zijn ,van zakelijke aard eD gelegen binnen het terrein, waarop de minister (van verkeer en waterstaat de eerste verantwoordelijkheid draagt', aldus de premier. Met andere woorden: minister Bakker gaat niet als vice-president, maar als wat men zou kunnen noemen .vakminister1. De vragen van het kamerlid Wieren ga dulden er op. dat deze er wél van uitging dat minister Bakker was uitge nodigd :n hoedanigheid van plaatsver vanger van de minister-president. De heer Wierenga spreekt namelijk steeds over de .vice-premier' en wil bovendien weten of voordat de uitnodiging Is aanvaard ook de wens te kennen is gegeven om gesprekken te voeren met tegenstanders van het apartheidsbeleld. Daarbij geeft hij zelfs een opsomming van figuren, die als zodanig kunnen wor- den gekwalificeerd: V* .l_ ds Beyers Naudé van p)AHi.(|1 het christelijk insti- I tuut, mevrouw Helen Suzman van de Progressieve Partij, re dacteuren van de Engelstalige pers, met name de redactie van de P^and Daily Mail en de leiders van de oppositie ln Transkei. Een dergelijke vraagstelling suggereert naar ons gevoel twee dingen in de eerste plaats, dat het er bij de Zuidafrlkaanse regering vooral om zou gaan een Nederlands minister in te kap selen. opdat hij als een bekeerde (vóór de apartheidspolitiek) zou terugkeren, voorts dat het aan officiële bezoekers van Zuid-Afrika onmogelijk wordt ge maakt te spreken met mensen, die de regeringspolitiek afwijzen. Indien deze suggestie inderdaad zou worden ge wekt, zou zij zonder meer onjuist zijn. Wat het eerste punt betreft: minister Bakker lijkt ons niet de man, die door een werkbezoek aan welk land dan ook van principe verandert. Als hij naar Zuid-Afrika gaat met. de opvatting, dat huidskleur of ras geen enkele verhinde ring mag inhouden op het stuk van de mocratische rechten, dan komt hij ook met die opvatting terug. Bovendien weet deze bewindsman zéér wel hoe te idien aanzien de meningen in Nederland liggen, met name in het parlement en in zijn partij. Terecht wijst premier Da Jong er ln zijn antwoord op. dat minis ter Bakker zeker op de Nederlandse op vattingen zal wijzen als deze onderwer pen ter sprake zouden komen. Boven dien: .Het is de Zuidafrlkaanse regering genoegzaam bekend, dat Nederland hij nerhalng in de Verenigde Naties de apartheidspolitiek heeft afgewezen als in strijd met de fundamentele rechten van de mens', betoogt nu de minister president. Volkomen juist. Waarom zou minister Bakker of welke minister dan ook deze achtergrond plotseling kwijt zijn bij een bezoek aan Zuid- Afrika? Samenwerking Engeland wilde er blijkbaar geen kerheid over laten bestaan, want in het •erloop van zijn uiteenzettingen is Bar- ordt uitgesproken wordt vagelijk gesuggereerd dat contacten met de oppositie in Zuid-Afrika niet mo gelijk zouden zijn. De Zuidafrlkaanse re gering verhindert echter niemand ook niet haar officiële gasten om ge sprekken te voeren niet mensen zoals aangeduid door het kamerlid Wierenga. Kamerleden en journalisten nit Neder land weten daarover mee te praten: zij hebben gesprekken gevoerd met de ker kelijke oppositie, met rooms-katholieke geestelijken, die de apartheid fel ver oordelen. met de bantoe-oppositie in Transkei, met de zeer strijdbare Helen Suzman en met vertegenwoordigers van nog eens op teruggekomen. Hij;de oppositiepers. Daarbij kan men als toen ^an hetgeen premier i gast een opvallende ervaring opdoen. Heath had gezegd over de toekomstige Inamelfik dat deze mensen die ?n ontwikkeling van de vemeenschannen-'"a.melI]K Qat al dez€ mensen die zo ontwikkeling van de gemeenschappen:1-,- Ji: .hfl zei dat Sn even vast besloten tffin PP°."ereP te8en d' aparthe.dspoli- als u om voort te bouwen op hetgeen f reeds tot stand was gebracht en over te "•aan tot nieuwe gebieden van samenwer king, te beginnen met economische en monetaire zaken, maar tezelfdertijd de grondslagen te leggen voor een nieuwe methode van samenwerking op het ge bied van de buitenlandse politiek defensie'. al deze problemen, zo voegde Heath eraan toe, zullen wij er naar streven op lossingen te vinden die communautaire tiek hun bezoekers steeds weer vra gen met begrip over hun land te oorde len en vooral de dialoog vol te blijven houden. Zoals Helen Suzman ons eens zei: ,Ook wij hebben het gesprek met Europa nodig, het is voor ons mede de bevestiging, dat wij n den deel hebben aan ken in deze wereld'. Zie slot pag. 6 kol. 1) Zie slot pag. 3 kol. 3 VOOR ZEELAND 60 MILJOEN M3 PER JAAR MIDDELBURG/DEN BOSCH Zeeland wil toetreden tot het waterwinningsbedrijf Brabant se Biesbosch. Het provinciaal bestuur heeft daartoe een ver zoek laten uitgaan naar de aan deelhouders van deze vennoot schap, de provincie Noord-Bra bant en de gemeente Rotter dam. De aanleiding tot dit Zeeuwse verzoek: de omstan digheid, dat Zeeland in de toe komst bij de watervoorziening sterk afhankelijk zal zijn van water uit de Biesbosch. Gs van Noord-Brabant stellen de sta ten in de vergadering van 17 juli voor akkoord te gaan met de Zeeuwse deelname in het Biesbosch- project. Men zegt de Brabantse sta ten: .De raad van commissarissen van de NA' Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch, het gemeente bestuur van Rotterdam en ons colle ge zijn van oordeel, dat het verzoek van het provinciaal bestuur van Zee land dient te worden ingewilligd. De gedachten gaan nit naar de uitgif te van vier aandelen aan Zeeland: dal is de helft van het aantal aan delen. die de NV nog in portefeuil le heeft; Brabant en Rotterdam heb ben ieder een pakket van zestien aan delen. Gs van Noord-Brabant laten dc sta ten weten dat het bezit van vier aan delen Zeeland nog niet het recht geeft op een zetel in de raad van .Statutair is uitbrei ding van de raad van commissarissen van rijf op zeven namelijk eerste aam de orde nadat alle aandelen zijn uitgegeven', aldus hi Brabantse college. De gedachten gaan nu uit naar een voorhands infomu le deelname van een Zeeuwse vei tegenwoordiger aan de vergaderir gen van de raad van commissaré sen van de Brabantse Biesbosch. De mogelijke toeetreding i Zie slot pag. 4 kol. 1 Dit kaartje geeft een indruk van de watervoorziening in zuid-west Nederland, met name wat betreft de afname ut miljoenen kubie ke meier per jaar uit de Bies- boschspaarbekkens, die bestemd zijn voor zouel Rotterdam, Noord- Brabant als ZeelandOp dit kaar. lie verder de geplande bekkens in Grev.eüngen en Volkerak en de bekken» de Braakman. Jong. dat de principiële afwijzing van de apartheidspolitiek door de Ne- I derlandse regering nimmer heeft inge- houden dat contacten met en bezoeken 'aan en vanuit Zuid-Afrika vermeden [dienen tc worden. .Integendeel, de rege- I ring is van opvatting dat een dialoog i tussen Zuid-Afrika en Nederland zinvol lis en derhalve dient te worden voortge zet'. Wie de dialoog niet afwijst en daarbij moet zeker worden bedacht, dat de Zuidafrlkaanse oppositie de dialoog óók nodig heeft zal geen enkele moeite hebben met het standpunt van de regering, dat minister Bakker een uit nodiging voor een bezoek kan aanvaar den. Als .vakminister* of als vice-minis- ter-president. KAPPERS DUURDER DEN HAAG (GPD) De kappers mo gen met. ingang van vandaag hun tarie ven met 6 proeent verhogen, zo heeft mi nister Nelissen (economische zaken) be sloten. De bewindsman acht deze ver hoging aanvaardbaar in verband met de stijging van de loonkosten in deze sec- Nadat begin dit jaar reeds een loons verhoging voor kappersbedienden tot stand was gekomen, hebben werkgevers en werknemers onlangs overeenstem ming bereikt over een loonstijging van o procent. Daarnaast zal voor de kiip- persbednjven een kostenstijging optre. den als gevolg van de huurverhoging per 1 juli. Zonder een verhoging van de tarieven zouden de kappers niet of nau- wel ijk s in staat zijn deze kostenstijgin_ gen uit hun omzet te bestrijden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1