PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WITTEVEEN WENST GEEN BELASTINGMAATREGEL In 1971 grote prijsstijgingen Hardere lijn in overleg tussen de landbouw en rijksoverheid begrijpelijk Zware strijd in heuvels van Golan mms ARP VRAAGT TUSSENTIJDSE VERHOGING biin ,im PEELBRAND LAAIDE WEER OP. Haex RADIOTELESCOOP WESTERB0RK SPEURT HET HEELAL AF... VREDESPLAN VS INGEDIEND Vrouw lag week dood in bed FRANKRIJK NAM KERNPROEF BIJ MOEROEROA NELISSEN IN EERSTE KAMER: Bestrijding milieu verontreiniging gaat geld kosten Twee j'aar voor kapers in Athene Vandaag in de krant... Milieuhygiëne CBTB-VOORZITTER OP TOOGDAG IN ZIERIZEE Begrip 213e jaargang - nr. 147 Donderdag 25 juni 1970 SCHIP GEVONDEN WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 2 irattla NV a«h. MIJ. vin 4a C V Provincial* Zetuwat Courant! P. v. O. Vald* an P. 8. <*n Boar. Hooldradactln C. A. da Ko*. Akonn.orüa 5,50 i>*r «aind, f 18,20 Mr k.a a Sur. VI»»., Wal.tr, 56-60, KI. S144 (b;g rad. 3506. adv. 01184-3(4, *10. 2751). Middelburg Markt 51. KI. 7631 (k rad. 2078/316». adv. 6248). Gom. Crot* Markl 2, KI. 6140 iarlkzaa. rad tal. 3346. adm. tal. 2094 q Advertantieprija 40 cant oar mm. Mlnlmumpr.n aar advartantla 6.Injatondan madedellniea a lariat. Alia Advartanliaor. £T£TV J (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Witteveen (financiën) heeft gisteravond in de tweede kamer geweigerd tussentijdse belastingmaatregelen te treffen ter dekking van het licht opgelopen begrotingstekort, waarom door de AR-fractie was gevraagd. .We kunnen niet om twee of drie maanden bij elke kleine tegenvaller op de begroting naar belasting maatregelen grijpen", aldus de minister. .Dat zou een té onrustig be leid geven.' (Van onze parlementaire redactie) De minister ileelt de zorg van de ka mer over de situatie op de kapitaal, markt. Hij blijft echter bij zijn voorne men in de tweede helft van het jaar nog eens 500 miljoen gulden ten behoe ve van het rijk te lenen, zoals ook in de eerste helft van het jaar is gebeurd. Een dergelijk beroep op de kapitaal- markt is volgens dr Witteveen onver, mijdelijk. Hij ziet niet in waarom ir de huidige gunstige economische situa tie een begrotingsafwijking van maar 100 miljoen gulden tot belastingmaat- reegelen zou moeten nopen. De minteter zei dat misschien het fun damentele evenwicht nog niet geheel ij bereikt, maar wees erop dat de lopende rekening van de betalingsbalans ook, d.t jaar weer een positief saldo van 2,5 tot 3 procent te zien geeft, waaruit kan worden afgeleid dat het evenwicht dicht wordt benaderd. Om Inflatoire financiering te voorko men wil de minister ook de kapitaal behoeften van de gemeenten zoveel mo gelijk op de kapitaalmarkt dekken. Inflatie Dr Witteveen vindt ook dat de re- fering in haar inflatiebeleid een ze. ere mate van succes niet kan wor den ontzegd. ,We zitten in de weste lijke wereld in een inflatiegolf, maar de prijsstijgingen blijven duidelijk ach ter bij die in de omringende landen', aldus de bewindsman. De minister uitgaaf een bezuiniging elders or begroting staat, duidelijk r vruchten heeft afgeworpen. ,Als de Degroting niet sterk was waakt waren er nu heel andere cijfers op tafel gekomen', aldus dr Witteveen. Over die begrotingsbewaking mag vol- (Zie slot pag. 3 kol. 4) ingin i in Westerbork de Synthese Radio Te lescoop op de Schattenberg officieel in werking gesteld. Foto koningin Juliana en prof. dr J. H. Oort, voor zitter van de Stichting Radiostraling Zon «1 Melkweg bij de telescoop. ntn< namelijk de kromming te meten bet heelal om daarmee te weten te komen of het universum eindig dan wel oneindig is .Het is zeker dat men op weg naar dit doel volkomen nii en onverwachte verschijnselen tegenkomen', zei prof. Oort. NT ;S *e ,,t. Dr A. J. Ch. Haex zal bin nenkort als voorzitter van de gezondheidsraad zijn werk zaamheden hervatten, zo bl(jkt uit het antwoord van minster Roolvink en staatssecretaris Kruiainga op vragen van het PvdA-kameriid dr Roethof. Dr Haex had destijds buitengewoon verlof gevraagd in verband met de zaak-Korsten: als art» zou hij namelijk teveel morfine hebben verstrekt aan de (inmiddels overleden) public relatlons-adviseur Ben Korsten. Er werd een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld, dat echter niet tot vervolging leidde. .Onder die omstandigheden was er geen aanleiding om niet te voldoen aan het x-erzoek van dr Haex tot beëindi ging van het buitengexx-oon x-ertof. zeg- gen nu minister en staatssecretaris. Eeo I onbevredigend antwoord. E afgelopen weken is namelijk bekend geworden, dat het medisch tuchtcollege in Den Haag dr Haex een officiële waar schuwing zou hebben gegeven wegen» het veelx-uldig en onvoorzichtig verstrek, ken van morfine aan Ben Korsten. Ka merlid Roethof heeft ook daarover een vraag gesteld: is het waar dat deze waarschuwing is gegeven zo wil hij we ten. Waarop minister en staatssecretar* zich uiterst tormeel opstellen, ze zeggen namelijk, dat het .hui dige stelsel van de medische tuchtwet zich verzet tegen openbaarmaking zoals in de vraag bedoeld'. En daaruit vloeit dan voort, dat de be- vindslieden verder over deze kwestie geen mededelingen kunnen doen. In fei te is daardoor een vreemde toestand ont staan: de voorzitter van de gezondheids raad het belangrijkste medische ad viescollege van de regering heeft ver moedelijk als arts van een tuchtcollege een waarschuwing gehad, dat wil zeggen dat hij naar alle waarschijnlijkheid de code van zijn beroep heeft overtreden. Kan een man, van wie dit wordt verteld zonder dat een officiële ontkenning volgt, een dergelijke hoge adviserende functie blijven bekleden? Het lgkt ona twijfelachtig. ntlijn in Westerbork zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een van de grootste idealen der astronomen, fWÈ&G^" TEL AVTV, BEIROET, DAMAS CUS (RTR/AFP) Bij een felle strijd op de heuvels van Golan zou den woensdagavond volgens Israël acht Israëlische militairen zijn ge wond. In Tel Aviv werd meege deeld, dat tegen het vallen van de avond Syrische artillerie het vuur opende op de in het heuvelachtige gebied gelegen Israëlische neder- zettingen en militaire installaties. Tanks en artillerie van Israël be antwoordden het vuur, waaraan, aldus Tel Aviv, pas een einde kwam toen de Israëliërs vliegtui gen inzetten, die de Syrische artil leriestellingen aanvielen. Bewoners van hei gebied noemden de strijd de herigste die daar sinds de juni-oorlog van 1967 is gevoerd. Df Syriërs hebben er een aanzienlijke mi litaire macht samengetrokken Een Sy rische militaire woordvoerder verklaar de woensdagavond In Damascus, dat gedurende twee uur een herige strijd ox-er een front van 30 kilometer leng te heeft gewoed Daarbij waren 175 Is. raëlïsche militairen gedood of gewond. Ook zou een Israëlisch vliegtuig zijn nccergeschotcn. De Syrische verhezen zouden twee doden en vijf gexvonden bedragen. ZWOLLE (GPD) In baar flat aan de Monteverdilaan in Zwolle werd woensdag de 72-jarige weduwe M. F. W. dood aangetroffen. De xtouw, die de flat alleen bexvoonde, werd gevonden X'oor haar bed. Ze is vermoedelijk om. streeks vorige week donderdag ox-erle- den. Vredesplan De Libanese minister van buiten landse zaken Nassim Majdalani heeft woensdap in de Libanese mi nisterraad een uiteenzetting gege ven over het nieuwe Amerikaanse (Zie slot pagina 9 kolom 3) Woensdagochtend, is de brand in het natuurreservaat jilariaveen' in de Sevenumse Peel opnieuw op gelaaid. Het vuur, dat. volgens de brandweer groot van omvang was, bewoog sich voortgedre ven door de wind in de richting van het Horster gebied- De Hor. ster brandweer, die werd geassis teerd door het korps van Seve. mam, de diensten van gemeente- werken van de beide plaatsen en circa 60 militairen, In-achtte het vuur te stuiten bij een door het gebied lopende .wielc', een Peel- kanaaltje. Tussen dit kanaaltje en de brand werd niet een groot aantal stralen water, opgepompt uit de .wiek', een strook gebied van een paar honderd meter nat. gehouden. Hierdoor heeft men kunnen voorkomen dat het. vuur oversprong naar de andere oever. Om twee uur gistermiddag was men de brand enigszins meester PARIJS (AFP) Boven de lagune van Moeroeroa in Frans Polynesië is wo dag een kleine kernbom tot ontploffing gebracht, zo heeft het ministerie van defensie in Parijs meegedeeld. Het ls de vierde ontploffing in de reeks proeven die op 3 juli zal eindigen met de ontploffing van een waterstofbom. 'oering liggen te wachten betreffen voor een belangrijk deel onderzoek naar de straling bij radiogolflengten die uitgezonden worden door melk wegstelsels buiten het onze, aJdus prof. Oort. Door nog onbekende oor zaak zenden sommige van deze enor me sterrenzwermen zo'n sterke radio straling uit dat zij met 'n grote tele scoop ais die van Westerbork tot dicht bij de grens van het heelal nog waargenomen kunnen worden. Een ander fascinerend werkgebied voor de nieuwe telescoop zijn de sterren- zwermen waarin explosieve verschijn selen 'n hoofdrol spelen. Deze houden de kernen van vele melkwegstelsels in heftige beroering en zijn de oor zaak van vele raadselachtige ver schijnselen. Deze explosieve actiriteit van de melkwegkernen is bijzonder sterk in de radio-bronnen. De oor sprong hiervan is een der grote raadselen van deze tijd. (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG Ook komend jaar moet er gerekend worden op aan zienlijke prijsstijgingen. Dit is een realiteit die we niet mogen trach ten te verdoezelen. Aldus verklaar de woensdag minister Nelissen van economische zaken in de eer ste kamer naar aanleiding van be zorgde opmerkingen uit de kamer over de komende btw-verhogingen. De bewindsman deed een beroep op alle betrokkenen geen prijs- psychose te laten ontstaan zoals vorig jaar. Dit Jaar Is de prijsontwikkeling een stijging van ongeveer 4 procent wat gunstiger geweest dan vorig jaar, zo "zei minister Nelissen. .Maar 4 procent blijft in mijn ogen on menselijk hoog'. Volgens minister Nelissen is voorzich tigheid geboden bij het blijvend gelijk oplopen van de lonen en de prod uk ,De recente ontwikkelingen geven echter meerdere punten reden tot verheuge-; aldus de bewindsman. Hri wees er op dat de stijging van de arbeidspro- duktie 1 procent ls meegevallen verge leken met de ramingen. Ook de inves teringen zijn in 1969 niet zo sterk afge- remd als werd verwacht. Wel vond del ATHENE (RTR AFP) De recht- minister het zorgelijk dat er te weinig bank in Athene heeft woensdagavond in woningen werd geïnvesteerd. <le drie Palestijnse commando's, die eind - vorig jaar een vliegtuig wilden kapen, V PrnntrPlTll0in0shn$fPTl,.ot f""** iaar gevangenisstraf veroor- F cl Ullll clflIguigoKUoiCH det-ld. Zij zijn xeroordeeld wegens iUe- Evmttrte donrb.rek.nin. in de pr||- 'SW™ zen van d. ko«t.n die verbonden zijn ).,n ?J bt tev™ aan de bestrijding van de milieu- Het heeft ln gevallen als deze enig nut te zoeken naar parallellen. Zou bijvoorbeeld de voorzitter van de SER worden herbenoemd als hij bepaalde re gelen xran zijn professie zou hebben over treden. De vraag is zij het minder scherp gesteld onlangs aan de ord« geweest, toen aan de SER-voorzitter werd verweten dat hij de overigens toen nog niet van kracht zijnde) fusieregelen van zijn eigen raad niet nadrukkelijk zou hebben toegepast als commissaris van twee grote bedrijven. Het verwijt ging overigens niet op, het was zonder meer duidelijk dat de SER-voorzitter zich on middellijk had gedistantieerd van de be wuste fusiebesprekingen, maar het ge volg was wel dat de SER-voorzitter be sloot bepaalde commissariaten neer te leggen: hij wenste geen omstreden fi guur te worden. Een x-oorbeeld van een hoge opvatting van beroepsethiek. Nog een vergelijking: zou de voorzitter van de orde van advocaten in functie blijven, indien hem een tuchtmaatregel zou zim opgelegd? We geloven dat de beroeps ethiek betrokkene in ieder geval zou ver plichten in morele zin althans zijn functie neer te leggen. De voorzitter van de gezondheidsraad evenwel hervat zijn werkzaamheden. verontreiniging zal niet te vermijden zijn. Met het oog op de internatio nale conferentiepositie is er daarom alle reden om op internationale sa menwerking aan te sturen, zo meent minister Nelissen. Over zijn prijsbeleid ln de tweede helft van dit jaar. waarover dinsdag van vele zijden in de kamer waarderen de opmerkingen werden gemaakt, wilde de bewindsman geen concrete medede lingen doen. Na het bekend worden van de indexcijfers over de maand juli zal ministei Nelissen eerst gesprekken heb ben met de prijsoverlegcom,missie en de consumentenorganisaties. Wel is inmid dels bekend dat de prijsontwikkeling in ons land vergeleken met België, Duits land, Engeland en Frankrijk in de af gelopen maanden biizonder gunstig is geweest. Alleen in België was er een :ets kleinere prijsstijging: met de ande re landen was er een veel groter posi tief verschil. vliegtuig De 22-jarige lerares Maha Khaled, de 18-jarige Issam Doemit en de 20-jarige Sami Abboed, beiden studenten, werden 21 december 1969 op het vliegveld van Athene aangehouden toen zij met valse paspoorten en explosieven aan boord van een TWA-passagierstoestel wilden gaan. Zij bekenden dat zij het vliegtuig boven Italië hadden willen dwingen om naar Tunis te vliegen. De dne Palestij- nen zeiden in opdracht van het Volks front x-oor de Bevrijding x*an Palestina te handelen. Een 27-jarige vrouw heeft dinsdag avond in het St-Jansziekenhuis in Brus sel het leven geschonken aan een vier ling, drie jongens en een meisje. De moeder en de vier kinderen maken het goed. Het echtpaar, dat in Kraainem woont, een van de 19 gemeenten die de Brusselse agglomeratie vormen, had nog geen kinderen. Schip voor 1 IN MIDDELBURG is woensdag een binnenvaartschip voor een be drag van één gulden van de hand gegaan... (pag- 2) DE KAMER wil dr. Xruisinga niet dwingen een raad voor de milieuhygiëne te stichten. De meerderheid besloot af te wachten tot de staatssecretaris daartoe zelf het besluit neemt...(pagina 3) Binnen- en buitenlands nieuwspag. 1,3 en 9 Zeeuws nieuws: pag. 2, 5 en Sport: pag. 11 Radio-tv: pag. 14 Financieel nieuws: pag. 15 Voorstellen Brussel positief benaderen ZIERIKZEE Het onbehagen in verschillende sectoren van de landbouw is de laatste maanden zeer snel in een acuut stadium gekomen. Dit maakte de voor zitter van de CBTB-West Ne derland, G. J. de Jager, woens dagmorgen duidelijk in zijn ope ningsrede ter gelegenheid van de zomertoogdag in Zierikzee van de sectie-Zuid van de CBTB. De heei De Jager xvees er op, dut er een grote groep tot actie oxer wil gaan. Hij zei er begrip voor te kunnen opbrengen, dat er gevraagd wordt om .een hardere lijn' in het overleg tussen de minister van land- bouxv en het bedrijfsleven. .Als ech ter dc landbouw tot het openbaar protest overgaat, ligt het accent an ders dan bij bijvoorbeeld het studen tenprotest'. aldus de CBTB-voorman. Hij vervolgde met te zeggen, dat het bij de landbouw gaat ,om mensen, die door de nood gedreven worden, voor wie het absoluut onmogelijk is om onder de huidige omstandigheden hun ondernemerschap uit te oefenen.' Ais één van de voornaamste oorza ken van de spanningen de laatste tijd in de landbouwwereld noemde de heer De Jager het bijzonder moei zaam op gang komen van een wer kelijk Europees beleid, .terwijl an derzijds onze minister van landbouw, zich vaak verschuilend achter Brus sel. ook geen duidelijk nationaal be leid meer voert'. De OBTB-voorzitter betoogde, dat minister Lardinois ,als een moderne Tijl Uilenspiegel' het er ook naar heeft gemaakt, dat er een hardere lijn m"de onderhandelingen met hem wordt gevoerd. Toch maakte de heer De Jager duidelijk, dat hij enigszins aarzelend stond tegenover de bui tenparlementaire acties. Hij ver klaarde dan ook met nadruk, .dat tn het algemeen slechts de weg van het geordende overleg, langs de ka nalen. die we daarvoor bezitten, tot het gewenste resultaat kan leiden.' Goed geleide acties kunnen dan vol gens de spreker alleen maar dienen ter ondersteuning van het overleg. De heer De Jager schilderde uit voerig, dat er tot nu toe door de georganiseerde landbouw al veel is gedaan om de minister van de vele moeilijkheden te oxertuigen. De re sultaten van al deze pogingen gaven hem, naar hij zei .geen aanleiding tot grote tevredenheid.' De landbouw vond bij de overheid begrip, .maar', aldus de CBTB-voor- zitter, ,met begrip alleen wordt de portemonnee niet gevuld'. Hij zei vaak het gevoel te hebben tegen een muur te praten. .Met niet aflatende vasthoudendheid zullen wij die muur door middel van overleg en onder steuningsacties blijven bewerken tot zij een rechtvaardige opening ver schaft'. beloofde hij. In zijn openingsrede kondigde de heer De Jager aan. de nieuwe Brus selse voorstellen, bekend onder de naam .maatregelen voor landbouw hervorming' positief te willen bena deren. Hij was het met deze plan nen eens, dat modernisering van de landbouwbedrijven een levensvoor waarde is. Minder gelukkig was hij met de normen, die Brussel wil stel len voor de te helpen bedrijven. Dc Europese commissie gaa' uit van twee arbeldseenheden per bedrijf, die maximaal ieder 2400 uur per jaar werken en een herleide bruto-omzet per arbeidseenheid hebben van 36.000 tot 45.000 gulden per jaar. Het was voor de heer De Jager dui delijk, dat een aantal bedrijven, da', deze norm niet kan halen, zal moe ten verdwijnen. Er zal ook een cate gorie zijn, die in de normen valt en worden i er de groep. waarop alle nuip zm centreerd. Ten derde 0 die boven de normen komt en die deswege van alle hulp verstoken blijft. Tegen dit laatste had de heer De Jager bezwaar. .Het is een bittere pil voor de moder ne en x ooruitstrexende boer, dat bij op deze xvijze xvordt afgestraft.' De voorzitter meende, dat de nor men te lang zijn voor de Nederland se omstandigheden. .Wij zullen weliswaar begrip op moe ten brengen, dat- dit richtlijnen zijn voor de gehele EEG, maar daarbij toch duidelijk oog moeten hebben voor het gevaar, aat hiermede de concurrentiepositie van de Neder landse boer geweld wordt aangedaan, omdat voor verschillende partherlan den deze normen wel soelaas bieden voor bedrijfsmodemisering. Volgens mij moet ernstig worden bezien, of deze normen niet zodanig moeten worden uitgebreid, dat ook de een- (Zie slot pag7 kot. 3) De moeilijkheid in deze zaak is, dat naar buiten niet bekend kdn zijn, dat tegen dr Haex een tuchtmaatregel is genomen. ,De medische tuchtwet verzet zich tegen openbaarmaking" zeggen de bewindslieden aan het adres van dr Roethof. Zij hebben formeel gelijk. Maar er moet wel bij worden aangetekend, dat er sinds januari van het vorig jaar een wijziging van d8 medische tuchtwet brj de kamer ligt, die openbaarheid van de beslissing van een medisch tuchtcollege de toekomst wél mogelijk zal maken. Indien dit voorstel wordt aangenomen, kan een tuchtcollege om redenen aan het algemeen belang ontleend, bepalen dat de behandeling van een zaak in het open baar geschiedt en dat de beslissing in het openbaar wordt uitgesproken. In het algemeen belang: in ieder geval is daar van sprake naar ons gevoel als het om een arts gaat, die een hoge openbare functie bekleedt. Met andere woorden: na aanvaarding van dit wijzigingsvoor- stel wordt een geval als dit van dr Haex waarschijnlijk in alle openbaarheid zo al niet behandeld dan toch wel in het open baar uitgesproken. gen deze achtergronden beschouwd is het antwoord van minister en staatssecretaris uiterst onbevredigend. Er is nu een situatie ontstaan, waarin iedereen weet dat de voorzitter van de gezondheidsraad naar alle waarschijn lijkheid een waarschuwing heeft gekre gen van een medisch tuchtcollege, maar dat dit hem niet verhindert de belang rijkste medische adviseur van de rege ling te blijx-en. In ieder geval kan hij nu een haarscherp advies schrijven ox-er het gebruik van verdovende middelen. En dat gebeurt in een land, dat een minister naar huis stuurde omdat deze in de nacht een stilstaande auto aanreed en dat niet onmiddellijk de politie meldde. Er is eigenlijk maar één conclusie moge lijk: terwille x-an de zuix-ere verhoudin gen zou dr Haex 6t moeten verklaren dat hij geen waarschuwing van het tuchtcollege heeft gekregen. <5f (indien de feiten hem dat onmogelijk maken) hij zou ontslag moeten nemen. Indien be trokkene dat niet zelf begrijpt, kan met name staatssecretaris Kruisinga hem dat duidelijk maken. Die is zelf arts. Is bovendien mede-ondertekenaar van het wijziglngsontwerp medische tuchtwet. In de memorie van antxx-oord heeft hij ge schreven met .voldoening er van te heb ben kennisgenomen, dat zeer vele ka merleden zich in het algemeen kunnen verenigen met het strex-en naar meer openheid in tuchtzaken'. In het gexal- Haex echter verschuilt hij zich ach ter de nu nog (notabene door hem zelf afgewezen) geheimhouding om de voor zitter van de gezondheidsraad de hand boven het hoofd te houden. Zuivere ver houdingen zijn anders.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1