Gemeenteraad Zuidburch ging het stemmen vlot af ■AGENDA» 5 Mulo-examens Goes Mulo-examens te Middelburg Zeeuws Brassband Festival trok veel belangstelling LEDENVERGADERING OPENBARE BIBLIOTHEEK TE MIDDELBURG WALCHEREN Examens Frans echtpaar gewond door Uanband scooter Waarschuwing tegen coloradokever Stuitend voorval- balletie in vla SOUBURGER CHRIS STROO EERSTE IN JEUGDR0NDE VAN WALCHEREN MAANDAG 15 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ïi, ff - GEEN PARTIJPOLITIEK IN RAADZAAL MIDDELBURG MIDDELBURG De ge meenteraad van de Zuid- burchschool vergaderde vrij dagmorgen in de raadzaal van het Middelburgse stad huis. De raad, zesdeklassers van de Zuidburchschool, had een aantal belangrijke voor stellen te behandelen, waar van er enkele werden afge stemd, enkele zonder hoofde lijke stemming, en enkele na stemming werden aangeno men. De vergadering werd geleid door Middelburgs bur gemeester, drs P. A. Wolters en als secretaris trad de heer M. Mondeel op. De jeugdige raadsleden discussieerden er op los, zoals ook in de echte raad gebeurt, maar bij de be handeling van de voorstellen beantwoordden de .wethou ders' de kritische vragen van de raad (en van burgemees ter Wolters) met een ontwa penende eerlijkheid. Zes voorstellen werden behandeld. Elk voorstel werd verdedigd door een ander groepje, wethouders, die hun voorstel dezelfde morgen nog hadden opgesteld. Na de behande ling van een voorstel werd telkens van wethouder gewisseld. De raad van de Zuidburch school was ver deeld in een rode, een gele, een groene, een witte, een grijze en een bruine fractie. Ondanks deze fracties was er vau partij-poli tiek niets te nierken. De menings verschillen liepen dwars door de fracties heen en zelfs het college van b en w was het onderling niet altijd eens. stad. Volgens het b en w.voorstel werd het veel te druk in de stad en Tussen het winkelcentrum en de parkeerplaatsen zouden bussen heen en weer moeten rijden. In de binnenstad zouden wél fietsen worden toegelaten. De raadsleden brachten tegen het voorstel in het midden dat de mensen al hun boodschappen toch niet zo ver konden dragen. Ook kon men niet alles in een overvolle bus meenemen. Een an der probleem was de bevoorra. ding van de winkels. Burgemees ter Wolters vond parkeerplaatsen in de stad, aan de rand van de binnenstad het meest geschikt. Afgestemd werd eveneens een voorstel om aan de Vlissingse weg een flink weiland aan te kopen voor de bouw van een padvindersclubhuis. De argumen ten voor de afwijzing van het voorstel waren verschillend. Som migen vonden dat de padvinderij te weinig mensen meer trok, an deren wezen op het centrale ge. bouw in de stad. Zonder hoofdelijke stemming werd een voorstel aangenomen om er voor te zorgen dat het Mei veld in mei 1971 gereed komt, waardoor meer ruimte voor een picknick zou vrijkomen. Er komt een visvijver bij en er worden bomen geplant die een zuiverende functie'hebben. Van enkele raads leden kwam de suggestie er nog wat stoeltjes bij te zetten, ter zouden kunnen rondpoedelen. Met 17 tegen 9 stemmen werd een voorstel aangenomen om gun stig te adviseren over de plannen om bij het vliegveld in de huurt van de Piet een camping aan te leggen. Met 15 tegen 11 stemmen werd besloten gunstig te advise ren inzake plannen om daar in de buurt eveneens een bejaardente huis te bouwen. Verschillende raadsleden wezen er echter op, dat met een camping en een vlieg veld In de huurt het toch wel erg onrustig zou zijn voor de bejaar den. Met klem stelde burgemeester Wolters wat betreft de vestiging van een chemische industrie te Souburg een minderheidsstand punt in te nemen. Als d:e er kwam, dan toch liever in het Sloe, zei de burgemeester oven ernstig bij alle luim. Verschillende raads leden legden veel bedenkingen aan de dag tegen de vestiging van die industrie. De vieze rook gaat ovfer de stad heen en bij lozing in het water wordt ook dat verontreinigd. ,Ja maar er komt een zuiveringsin stallatie bij', wierpen de wethou ders tegen. Nog even was er mis verstand ornaat burgemeester Wolters de opmerking van een raadslid niet goed had verstaan: .Industrie bij het Veerse Meer?, nee todh?' Het raadslid wilde Veerse Meer?, echter geen industrie bij Veerse Meer, maar meer groen. Tenslotte werd het voorstel tot industrie.vestiging in Souburg maar afgestemd, zelfs met mede- w. eén wethouder bleek echter nog een consequente luchtvervui. Ier. Het laatste voorstel, namelijk om de tweede kanaalbrug zo hoog te maken dat de schepen er geivoon onderdoor zouden kunnen varen werd aangenomen met achttien tegen zeven stemmen. Op een op merking van burgemeester Wol. ters dat er ongetwijfeld rekening mee was gehouden dat de toe voerwegen voor een dergelijke ho ge brug anderhalf miljoen gular-n meer zouden kosten, antwoordde de betrokken wethouder met en- bedorven eerlijkheid: .Dat weet ik niet, hoor.' Ook bij de rondvraag gingen weer veel vingers van raadsleden omhoog. Er waren vragen bij over de tarieven van het overdekte zwembad en over de behoefte aan meer trapveldjes in de stad. Een vrouwelijk raadslid bedankte de burgemeester voor zijn medewer king aan de vergadering en no. digde hem meteen uit voor een tentoonstelling die de leerlingen van Zuiderburehschool gaan hou den. De raadsvergadering was overigens maar één facet van de projeetweek van de pedagogische academie, waarbij de praktijk scholen van de academie zijn be trokken. Elders heeft men weer andere activiteiten. De foto toont do Zuidhurchse gemeenteraad. De keurig opgestoken vingers duiden er op dat het hier gaat i schooldiscipline en vergaderpro (foto PZC). cedure. J. Boot, Middenschouwen (met mid denstandsdiploma), A. Caluwé, Sas van Gent, M. de Vlieger Zierikzee, E. Boer. Goes. W. Bouterse Goes (met midden standsdiploma E van de Panne. Goes, F. Mcyboorn. Goes. M. Paardekoper. Katendijke N. Qulnten Ouficlandc (met middenstandsdiploma), E. Schrser, Ka- oelle (middenstandsdiploma). A. Ste vens. Goes, T. Geelhoed, Wissenkerke, rnet middenstandsdiploma). A. Clement Wissenkerke, G. Overdulve Axel en J. Roose te Axel. beiden met midden standsdiploma, A. van Rumste, Axel, J. iHanepen, Zierikzee, (met middenstands- En de heren C Moelker, Westerschou- wen, M. Pannekoek. Zierikzee, C. Rin. gelberg, Middeschouwen, K. Veldman. Terneuzen, H Veimaire. Terneuzen. M. de Vos. Terneuzen. J. Rouw, Wester. schoinven, P de Ruyter, Zierikzee, R. bij de Vaate Zierikzee, S. de Vlieger, Du.veland, en de heren J. de Blaaij, Wolphaartsdijk, P. Oosthoek. Ellewouts- dijk. P Bolle Wissenkerke. G. van Overdulve. Znamslag, A. de Regt, Axel. W. Stallard. Axel. P. Tuin. Axel. en M. Viergever, Zierikzee, allen met midden standsdiploma. Vijf kandidaten werden afgewezen. Alewijnse, Middelburg; D. H. van Belzen, Amemulden, A. L. W. T. Hoe vers. Middelburg; E. C. M. Clarijs. Mid delburg; P. W. de Bruin. Middelburg; J. C. van Boekhout, Vlissingen; S. A., van Dale, Cadzand (met middenstands- dipoma); W. H. J. Stroo. Vlissingen (met middenstandsdiplomaC. J. Dek ker, Hoofdplaat; J. M. S. Fenijn, B kens met middenstandsdiploma Voorts slaagden voor diploma A; de he ren: S. Jobse, Middelburg; O. G. Aar- schagen, Veere; G. C. van Boven, Sou burg; M. Brunke, O-Souburg; P. J. J. Ie Due, Middelburg; P. L. Boogaard, Domburg; J. Buijs, Veere; A. W. Adri- aanse, O-Souburg; H. Adriaansen, Vlis singen; E. de Cocq. Aardenburg, R. Er- Dezer dagen werd ©en ledenvergadering i9&9. toen (•OES Het vierde Zeeuw**- bra*«- I ss? i de Molstraat boeken te gaan halen. Vanaf de openingsmiddag op 23 april de je—"* ygÉggl .Vee/ werk door weinig mensen' ,Uitleenpost in Middelburg-Zuid gewenst' .Exoelsfor-Kloetinge' -,u rim». toen ae jwgd 7-ch lettertijk naar „eestte met gehouden van de verenigingopenbare binnen stortte, bleek deze jeugd.afde- m leeszaal en bibliotheek tc Middelburg, ijng in e,-.n ,,rotf; behoefte te voorzien optreden veel succc*. Maandag 15 juni 1970 MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Gasthuis. 19.45-20.45 uur: uitzending ra dio Walcheren VEERE Spreeuwenpot, 19-21 uur: oud-cu rsisteninstuif GOES Museum, 10-12 en 13.3( uur: tentoonstelling .Kunst in het klein, de schoonheid van de oude tegels'. HULST Stadhuis. 9-12 en 14-17 uur: tentoonstelling historische documenten- Boekhandel Van Geyt. 9-12 cn 13-18 uur: tentoonstelling werken Aad de Haas en A. W. Brinkman. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland St-Pieterstraat 38. 9.30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling lager onder wijs in Zeeland. A is een aapje. Vleeshal Stadhuis, 10-17 uur: tentoon stelling werken Joseph Beuys. Van Benthem en Jutting. 9-18 uur: tentoonstelling Russische ikonen. SINT-ANA TER MUI DEN Voor malig gemeentehuis, 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Jos But en J. de Meester de Betzenbrouck. VEERE Schotse Huizen. 10-12 en 14- 17 uur: tentoonstelling werken van de Poolse graficus Stephan Mrozewski. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, B-18 uur: tentoonstelling klein plastiek van Hanne Mobach. GOE Grand. 20 uur: Meisje voor dag en nacht, IS jaar. Voorfilm: Dreamgirl. MIDDELBURG City. 20 uur: On her majesty's secret service. 14 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Het gebeurde in het westen, 14 jaar- VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: De bastaard. 18 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER OEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VLISSINGEN TEL. 01164.5144 - TOESTEL 43 Brassband ,Onda' speelde in Ontmoetingskerk MIDDELBURG De christelijke brass, band Onda verzorgde zondagmorgen het muzikale gedeelte van de Nederlands hervormde dienst in de Ontmoetings kerk. waar ds Kronenburg voorging. De dienst stond in het teken van de lofzang. De band, die onder leiding stond van dirigent Cees Cevaal was spelend vanaf ae IJsselstraat naar de kerk gekomen en ging ook na de dienst weer musicerend naar het punt van vertrek terug. Ook speelde Onda n de kerk voor, en na afloop van de dienst waarvoor gezien de tot de laatste plaats bezette kerk grote belang, stelling bestond. Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren: Irmina d v J. de Nooiier-M. H. Goormachtig: Pieter J. z v P. G. Leer-H. Hiestand; Petra d v L. A. Paans-W. Meerman: Francina E. d v M. Viergever-E. Jobse; Vincent H. W. H. G. M. J. Dekker-M. C. Beckers; Marcel z v M. Marimsse-P. L. Hoebeke; Johannes z v A. P. v. Velthoven-J. H. Seleski; Harry z v F. E. v. d. Zee-S. v. Ondertrouwd: R. G. Visser 22 j en W. L. Torenvliet 21 j; J. W. M. Bongers 20 j en G. de Nooijer 23 j; F. J. Bal 21 j en W. v. d Broeke 19 j; J. v. Lomwei 22 j en J. H. v. d. Burgh 21 j; J. J. de Vey 22 j ,en J. H. Geldof 23 j; W. a. Daane 22 jen P. L. Vercauteren 19 j; P. Kuiper 23 j en B. G. M. J. Veen 20 j; L. G. Franke 26 j en C. Lobbezoo 21 j. Getrouwd: M. a. J. v. Hese 19 j en G. E. Franken 19 j; J. Corveleijn 21 j en W. D. Mensch 17 j; C. T. Peters 23 j en M. J. de Groot 20 j; J. H. M. Nijhuis 20 j en T. J. Harinck 18 j. Overleden: M. Daane 71 j wed v J. H. C. Heinen; L. Ovaa 75 j wedn v P. Boste laar; M. Burgerhoff 75 j e v W. J. Stroo; T. Herrebout 75 j wed v J. P. F. Geers; W. J. M. Rovers 45 j e v M. C. Vcrmelt- foort; T. J. F. Minneboo 56 j e v M. Klaassen; H. J. J. C. de Smidt 64 j e v N. Breukhoven; P. a. v. d. Brandt 76 j wedn v B. a. Smits; J. Jilleba 59 j e v G. A. v. Dijk: C. I. Colijn 60 j e v a. R. P. Wanst; M. Bostelaar 86 j wed v 'a. Bosschaa,rt. Grote schade bij aanrijding op Keersluisbrug VLISSINGEN. Vrijdagavond om streeks kwart voor elf kwamen drie auto's met elkaar in botsing op de Keer sluisbrug te Vlissingen. De auto's die achter elkaar reden, schoven op elkaar toen de voorste auto remde om voorrang te verlenen aan tegemoetkomend ver keer. Gisternacht kon de politie nog geen nadere gegevens verstrekken. De materiële schade was groot. De heer H. Heringa uit Zierikzee is aan de landbouwhogeschool te Wageningen geslaagd voor het examen agrarische sociologie van niet-westerse gebieden. men bosbouw (houtteeltkundige rich ting) de heer W. M. Lindhout uit Tholen. De heer P. J. M. van Wesemael uit Kloosterzande slaagde voor het kandi daatsexamen landhuishoudkunde, de heer W. H. v. d. Hoofd uit Philippine voor tuin- en landschapsarchitectuur en de heer P. M. Rijk uit Schore voor Ij bou wwerktu igkun de Aan del andbouwhogeschool te Wage ningen is de heer A. A. van Nieuwen- huyzen uit Nieuw- en St. Joosland ge slaagd voor het iingenieursexamen. Aan de vrye universiteit te Amsterdam slaagde de heer C. Goudzwaard te Krab bendijke voor het kandidaatsexamen is- en natuurkunde. Te Delft slaagde voor het examen fy- siche therapie mej, M. C. J .Torbijn Op het landelijk examen instructeur met specialisatie binnenwater van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRX))) za terdag jongstleden te Utrecht slaagden de heren L, G. Derks, C. M. de Haas. H. C. de Lange en A. M. Rombouts, allen lid van de reddingsbrigade Zeeuwse.Vlaanderen, te Terneuzen. Van de 80 personen kregen een herexamen terwijl 21 personen werden afgewezen, kandidaat had zich reeds voor het nen teruggetrokken. Als rijksge committeerde van het ministerie van erm trad op de heer W. Wagenmaker. Alle kandidaten werden opgeleid door de heer G. J. de Rooij, hoofd technisch leider van de dr A. Staverman-Brigade te Vlissingen Eén Beat voor Peru in Terneuzen levert f112,- op TERNEUZEN Een beatfestijn voor het door een aardbeving getroffen Peru in de Temeuzense .Image-club' heeft welgeteld ƒ1112, opgeleverd. Het evene ment. geprojecteerd voor vrijdagavond en zaterdagavond, ging slechts gedeel telijk door; de .George Baker "Selec. tion', die wijdag zou komen, liet het afweten. Voor dé zaterdagavond res teerden toen ,Eart and Fire', .The fairy tail' en ,Tre Circle en de Engelse Wa ter and air lightshow. OOSTBURG Het Franse echtpaar A. V. D. uit Tourcoing is zondagmid dag op rijksweg 5S tussen Oostburg en Draaibrug Ibij .De Lier-» gewond ge raakt doordat de achterband van de scooter, waarop het edhtpaar reed, plot- seiin; klapte. Beiden kwamen met een flinke smalt op de grond terecht en moesten na. dat de' Oosbburgse arts G. U. M. de Bruijckere eerste hulp had verleend naar het Sint- Anton lus Ziekenhuis in Oostburg worden overgebracht. De heer D., die het voertuig bestuurde, bleek een hersenschudding tc hebben opgelo pen, cn diverse ernstige verwondingen aan het hoofd. Zijn echtgenote, die achterop zat, liep diverse schaafwon den op. Aan het christelijk lyceum voor Zee land te Goes slaagden voor het eind examen hbs-b: mejuffrouw C. G. Bi) te Zierikzee, J. K. Dominicus te 's.Gravenhage, J. C. Duijnhouwer te Kapelle. J. Geelhoed te' Nieuwdorp, J. A. de Hollander te Goes, E. J. R. Hubach te Goes, C. G H. van Iwaarden te Kloetinge, mejuffrouw F. Jobse tc Waarde, C. j. W. Kole te KruL ningen, C. Maas te Goes, W. L. van de Merwe te Goes, J. J. Murre te Baar land, W. Pieper te Krabbendijke. me juffrouw A. E. Repko te Krabbendijke. W. M. Veenstra te Goes, M. Verhage te Goes, C. J. Viergever te Kapelle, E. Vleugel te Goes, W. Willeboer te Krui. ningen. L. van Zweden te Krabbendijke. Afgewezen: 2 kandidaten. Een kandi daat heeft een verlengd examen. GOES De plantenziektenkundige dienst en de rijksconsulentschappen voor plantenziekten hebben een waar schuwing laten uitgaan ten aanzien van de coloradokevers. In liet hele land moeten de telers van aardappelen, zowel landbouwers als par ticulieren. er rekening mee houden dat ook in hun aardaopefen coloradokevers kunnen zijn neergestreken om daar eie ren af te zetten Uit de eitjes komen, afhankelijk van de temperatuur, na 8-14 dagen donkerrode larfjes met zwarte kop, die zich over de plant verspreiden en deze snel kaal kunnen vreten. De bestrijding moet op deze larven worden gericht. Iedere aard appelteler wordt daarom aangeraden de komende weken zijn aardappelen te con troleren op de aanwezigheid van de lar. ven en bij het trpffen deze te bestrij den. Op kleine aardappelveldjes of bij aantasting van enkele planteD kan dit ebeuren door wegvangen met de hand. üj aantasting van grotere oppervlak ten zal men over moeten gaan tot be spuitingen. Hiervoor kan gebruik wor den gemaakt van lindaan., endosulfan, chloorfenvinfos- of heptachloor-, diel. drin-DDT bevattende middelen. Het juis te tijdstip voor de bestrijding van de larven is aangebroken als ze ongeveer de grootte van een tarwekorrel hebben bereikt. Particulieren met kleine opper vlakten aardappelen zullen doorgaans het beste gebruik kunnen maken van de middelen die speciaal bestemd zijn -oor insectenbestrijding in moestuinen. bijgewoond door een klein aantal ge. I Ken bijzondere taak heeft deze uitleen, interesseerde leden. post bovendien ten aanzien van de In zijn openingswoord memoreerde de schoolbibliotheékvoorzieining; hij fun- voorzitter dat er in het afgelopen Jaar geert tevens al3 centrale schOOlbiblio. veel werk is verzet door weinig men. theek voor de drie omringende scholen, sen. Op de oproep in de pers. om' n» kandidaten \oor een extra plaats in het algemeen bestuur zijn geen voor stellen van de kant van de leden binnen, gekomen. Vacant komt thans wel dc bestuurszetel van de heer A. Borst, we gens diens vertrek naar elders. In de eerstvolgende ledenvergadering zal in deze vacature, die bij voorkeur door een •ertegenwoordiger van de rooms katlio. Dirigent Ko den Toonder zette zijn pu bliek een tweetal met verve gespeelde marsen voor: .Wellington' en .Bandolo- gv'. bracht een arrangement van de ou verture .Zampa' van Hérold. en liet kampioenskomettist Wim van Boven zijn grote virtuositeit demonstreren in de kornetsolo .Facilita' van Harimann. Ook nu viel dc fraaie klank van deze band weer op. Ook de naamgenoot .Excelsior* uit Vs- Hoe r- Arendskerkcgeleid door Arendskerke'. sinds kort brassband, bracht het grootste orkest té groot voor het wat kleine podium en legde vooral eer in met de .Song of Liberty' van Bric Ball. Dit orkest speelde onder een selectie uit .La Traviata' leine suite van Powel .Drie miniaturen', waarbij de oriëntaalse De voorzitter voegde hieraan toe. dat i een dezer dagen in een onderhoud met de wethouder nog eens extra de aandacht gevraagd is voor de i bibliotheekvoorziening van geheel i Zuid-Middelburg, in net bijzonder voor de jeugd, niet alleen van Magi- stratenwijk, maar ook van Dauwen- daele. .„k--Dat het schoolb:bhotheekwerk Sn een Iieke "bevolkingsgroep moet worden ver- behoefte voorziet blijkt uit het feit, vuld worden voorzien. dat door het convent van de hoofden i .i„K ,n«i™I dS iSSTn SmÏÏÏÏirei» vL™ dl en Nieuwland dergelijke faciliteiten te een sttchtlne vooi^de Z»enl»ure Le" verlenen. De bibliotheek bezint zich zaal en bibliotheek. De vereniging alsi „aar^^lectuur^en ?,fe"ïr van Scene'opviel, rechtspersoon houdt per 27 november I overstelpende vraag naar lectuur en orkest nummer drie was het Leger des OD te Sn. Van de kant van de handreiking op bibliotheek technisch ge- Heilsmuzlekkorps uit Goes onder lci- leden kwarahet verzoek zich te bezin- Lbied' va" de v^? be onderwij» Ung van Peter M .1- kleins.© band nen op de samenstellingvan het be k£Ln "'.orden voldaan Gebrek aan per. Van de drie. dat :i viertal vrij pltti- Btuur. Men zal er op moeten toezien nde typische Leger des Heilscompositles of het bestuur gefundeerd is in vol- TOöraiUer wees er op. dat uitgaande bracht Zijn euphomumspeier Jack van doende brede lagen van de bevolking. 'w'an d,; f'jksnormen de bmliothee* over Hese speelde een zeer verdienstelijke so- E? zal aandacht moeten Worden bel I? in overwinning van it, i -i Kenalve hol .schoolnliihoTnpeKWcrK. do. d...ar,mai-.c-a*, steed aan de .inbreng van ieder be- stuurslld afzonderlijk. Bij de behandeling van het jaarverslag bleek dat ook in 1969 een aanzien lijke uitbreiding geconstateerd kon wor. ÏS.,S,de dlra,tverl«'"»s 4. M- «:oon*imev krtlj: van Kusèn. R™«». vrLt «omó hR I Sint Laurens en Nieuwland, bejaarden- 'T-n kornetsolo van hoge moeilijkheids- 7ui*-werk. Voor dit alles zouden fondsen graad, door de componist gewijd aan ning van de jeugduitIeenpost_ .Zuid ten beschikbaar zHn. twee professoren van het Franse natlo- Tuifl enW Bc>vendien brö^'- zich ook het .gewone' nale conservatorium. Zijn spel van ho- rw„ i-v ,„t, i„ bibliotheekwerk in de centrale biblio- L'e technische kwaliteit werd uitstekend Hoewel voor deze tak van dienstin üieek zich sterk uit begeleid door pianist Jaap Boon. eerste instantie geen fondsen beschik-(Je m de Molstraat Aan het eind van de avond gaven de baar waren, meende het bestuui in e_K werd jn h t ^eg-m van het jaar het gecombineerde bands een vrij goed Behalve hot schoolbibliotheekwerk, do Pattisson en demonstreerde daarin een mogelijkheid van een filiaal in Zuid.fraaie toon. of een ruimere voorzielning voor de jeugd aldaar heeft de bibliotheek nog'Paul C. van Belzen, adjunct-directeur een aantal activiteiten op zijn verlang, van de Zeeuws. lijstje staan. Men denkt aan werk onder excelleerde in e«-n immobiele lezers, aan de woonkernen; kelij: .Rustiques' Sint Laurens en Nieuwland, bejaarden- ,-cn kornetsolo Muziekschool RILLAND-BATH Geen muis. maar toch wel iets anders dan gebruikelijk zat in de fles vla die het gezin Paauwe zondagmiddag in de Rillandse woning wilde nut tigen. Hoe men ook schudde, de vla kwam niet de fles uit. De fles- sehals bleek geblokkeerd door een rubber stuitballetje. Toen het bal. letje eenmaal de fles had verlaten, kon men door het stuitend voorval de vla niet meer door de keel krij gen. - duizendste lid ingeschreven. Eind 1969 bedroeg het aantal leden van de bibliotheek met de uitleenpos- ten ,Zuid' en Dienstencentrum: 4950 le. |den. tegen 4001 een jaar tevoren; een stijging van ruim 21 procent. He: aantal ingeschreven lezers be droeg hiermee ruim 16 procent van het staaltje van samenspel te zien en te ho ren tijdens de gezamenlijke uitvoering van een vijftal nymntunes. daarbij af wisselend geleid door de drie dingen- Festival-commissievoorzltter P. Wolte ring sprak een dankwoord aan het slot van het concert en heette de twee aantal ingeschreven inwoners van de meuwe bands weikan. Hij constateerde -emeente. Het landelijk gemiddelde is dat de brassbandfestivals m een behoef- - ---* te voorzien. Burgemeester mr F. G. Huber van Goes, en tal van bekende gen 10.5 procent. Het aantal uitleningen steeg van bijna 120.000 over 1968 tot meer dan 151.500 over 1969; een vermeerdering van bijna 27 procent. Het boekenbezit omvat thans bijna 26000 Het is duidelijk, dat tegenover een der. gelijk sterk toenemend bibliotheekge bruik en adequate bibliotheekvoorzie ning; behoort te bestaan, zowel op het gebied van boekenbezit, als van perso neelsvoorziening. In antwoord op de vraag; van een van de leden merkt de penningmeester op dat. de boekenpost in ieder geval de stijgende boeken- enige uitbreiding van personeel. De rekening van baten en lasten over 1969: de exploitatiebegroting 1970 en de exploitatiebegroting 1971 worden door de vergadering goedgekeurd. Bij de" rondvraag werd geïnformeerd door een der leden, of de bibliotheek aan. dacht denkt te bésteden aan de inter, kerkelijke vredesweek, die in september in Middelburg door de gezamenlijke jeugdraden wordt georganiseerd Het antwoord is. dat de bibliotheek xaak met klein tentoonstelling de belangstel. Evangelisatie campagne van dr Alyasin VLISSINGEN-WATERLANDKERKJE Dr Alyasin, die in Irak werd geboren en van het mohamedanisme overging naair het christendom, was drie dagen voor een evangelisatiecampagne in Vlis singen en Waterlandkerkje als gast van respectievelijk de pinkstergemeenten en! de actiegroep .Zeeuw '70'. De pinkster-j - gemeente in Vlissingen hield een drie-J ling van de lezers pleegt te begeleidan. daagse campagne, in Waterlamdkerkje Van de kant van de leden kwam de ging het om een optreden zaterdagmid- vraag of niet een aantal lezers bereid dag. zou zijn een extra bijdrage te schenken voor de boekenpostmen zou kunnen Q 1 VN 1 I I denken aan een vereniging vrienden van ocnouwen-uuivelana 1 de openbare leeszaal en bibliotheek, die in overleg met de bibliotheek, het op tv van Suriname b°ck™b«" k°""™ en de Antillen HAAMSTEDE In opdracht van de Wereldomroep maakte een tv- ploeg dezer dagen opnamen op Schouwen-Duiveland. Het mate riaal wordt verwerkt m een do cumentaire die op de Antillen en in Suriname zal worden vertoond.- De ploeg was in de Domeinen en bezocht de zesde klas van de openbare basisschool te Haamste de. De zesde klas van de Prin ses Beatrixschool maakte teke ningen over de legende van Wes- tenschouwen, wat door de came raman werd opgenomen. Presen tator v. d. Horst maakte gesprek jes met schoolhoofd Damman en met enkele leerlingen. De schoolkinderen kregen tot slot een traktatie van de Wereldom- roepploeg. Er is beloofd dat men zal proberen het verwerkte ma teriaal in Haamstede te vertonen. GEEN GS-ANTWOORD OP STATENVRAGEN OVER VUILE BADSTRANDEN MIDDELBURG In verband met eer aangevraagde en spoedig te verwach. ten rapport van het rijksinstituut voor zuivering van afvalwater is het niet mogelijk de vragen te beantwoorden die het statenlid "J. A. van Bennekom 3449. over de verontreiniging van de Walcher- se badstranden aan het college van gs stelde. De beantwoording is althans niet mogelijk binnen de tijd, gesteld in ar tikel 24. derde lid van het reglement van orde voor de vergaderingen van de provinciale staten. Dit deelt het col-, lege van gs mee, naar aanleiding van, de vragen van de heer Van Bennekom. Genoemd rapport zou, aldus gs handelen I over de door de heer Van Bennekom I aangeroerde materie. oersonen uit de Zeeuwse muziekwereld gaven van hun belangstelling voor dit muzikaal evenement blijk. Het festival werd gepresenteerd door de heer G. C. van Loo, secretaris van de festival-com missie. Man wilde er met twintig kilo paling vandoor THOLEN De rijkspolitie te Tholen heeft zaterdagmorgen een inwoner van Bergen op Zoom aangehouden, die een palmgbun ran één van de plaatselijke vishandelaren uit een oesterput x had weggehaald. De kist was gevuld met zo'n twintig kilo paling. Een attente Tholense inwoner, die da man met de kist zag slepen tol de rich ting van de Eendracht, vond de ver richtingen maar verdacht en alarmeerde de rijkspolitie. De man had zich inmid dels tussen de loodsen verstopt, en werd daar even later aangehouden. Hij bleek MARKTBERICHTEN GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWIJN D RECHT 12 juni: andijvie 1834, spinazie 2334. poste lein 33—49. spitskool 29—30. rodekool 78. kro ten 58—80. stambonen 340—350. kassnijbonen 170—250. tuinbonen 108, aardappelen 88—110. rabarber 20—30. sla AI 8—23. paprika 25—31, bloemkool AA 115. A 78—53. B 49—71. C 28— 52.. komkommers 90 pl. 25—30. 75 pl. 24—28. 60 pl. 22—26, 50 pl. 20—24, 40 pl, 18—19. 35 pl. 1822, krom 2426. stek 1618, tomaten A 8.60—9.30. B 8.90—9.10. C 8,30—8.S0, CC 6.60, radijs rood 9—20. witp. 29—30. selderij 7—15. peterselie 21—31, boskroten 19—29, bospeen 68—79. aardbeien 0.64—6.68. Golden Delicious MIDDELBURG De .Souburger Chris Stroo van de Ceylonploeg heeft de elfde jeugdronde van Walcheren gewonnen. Burgemeester drs P. A. Wolters kwam op de fiets naar finishplaats ,Het Zui derbaken' om daar de uitslag van de ronde bekend te maken. De eerste prijs was hoe kan het ook anders in een door de verenigde rijwielhandelaren van Walcheren georganiseerd evenement een fiets.niet-alles-erop.en.eraan. Ook voor renner René Filius uit Sou burg, die als tweede eindigde, kreeg een fiets als prijs. En daarmee werd de ronde dit jaar een complete Souburgse aangelegenheid. Als het aan de jongens ligt gaat de ronde volgend jaar opnieuw door. Dit jaar hing het sportieve festijn al aan een zijden draadje. Hoog oplo pende kosten en de toenemende druk. te op de weg maken de organisatie steeds moeilijker. Ronde-dirècteur A. de Pree hield echter nog even een slag om de arm toen hem op de bij eenkomst in het Zuiderbaken naar zijn mening De junior kiss.miss, Annelies Marijs had het zaterdag druk. Want er ver. anderde een berg aan prijzen van eige- ir. En de uitreiking daarvan ging laard met een zoentje. Op deze slot- Het individueel eindklassement luidt: A. C. Stroo; 2 René Filius; 3. Henk Lauitenslager; 4. Wil Borstlap; 5. Ma rian Polderman. Eindklassement ploegen: 1. Zeeuws ca- ravanbedrijf; 2. Sparta; 3. Jobse; 4 Ceylon; 5. Groenendljck's textielbedrij ven. De poedelprijs ging naar R.nus van Belzen uit Souburg. naar. En de uitreiking daarvan ging gepaard met een zoentje. Op deze slot- bijeenkoms: werden waarderende woor. den gericht tot de velen, die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze elfde ronde. De door Jac. Prince beoordeelde tekeningen, die dc kinderen tijdens een pauze in de ronde moesten maken leverde een overwinning op voor de Zebo.ploeg. De beste lndivi-j duele prestatie van zaterdag kwam op' naam van C. B. Willeboordsé. Hij werd de drager van de gele trui. Rob Casern. broot werd uitgeroepen 'tot peohrenner. De winnaar van het bergklassement (skelteren in Westkapelle) werd bij de jongens Leo Kats en bij de meisjes De- siré Reinders. Inbraak leverde bijna niets op VLISSINGEN Vier jongelui zijn in de nacht van zaterdag op zondag in de Lange Zelke door de politie aangehou den, nadatéén van hen een deurruit van de friteszaak van P in de St-Ja- cobsstraa/t had kapotgeslagen. Deze jongeman was ae zaak binnengegaan en de politie vond later een geldla op de vloer en bloedsporen. Eigenaar P. miste niet veel meer dan zeer weinig klein geld. De jongelui waren afkomstig uit Am sterdam, Vlissingen en Middelburg. De jongens W; Van L; W. en Van H. wer den naar het bureau gebracht en zon dag in de loop van de dag weer vrijee- laten. Bouwvak-examens .MIDDELBURG De stichting vakop leiding bouwbedrijf houdt op 17 cn 18 Sni in de technische school op het Mo. iwater te Middelburg examens. Aan de examens nemen leerlingen van het landelijk leerlingenstelsel in het bouw bedrijf deel. De diploma-uitreiking vindt plaats in café restaurant ,De Caisson' te Kapelle-Biezelinge op donderdaga vond 16 juli en begint om acht uur. I NR 3341 IHorizontaal: 1 sluierstof; 5 groeit op jzandgTond; 9 steen: 10 nakomelingen; 11 verdwijn; 13 vw; 14 eerstkomend: 15 maanstand; 16 vreselijk; 18 geslo ten: 19 gelooide huid; 21 pret; 22 vang- middel; 23 schiettuig voor pijl; 26 walm; 30 woonschip; 33 ondergronds dier; 34 zangnoot; 36 klein kind; 38 Ders vnw; 39 biljartstok; 40 voormalig" eiland in Ned.; 42 wedergekeerd; 43 Spaans riet- Verticaal: 1 dier met vleugels; 2 pers. vnw; 3 watering; 4 slot; 5 hoofddek sel; 6 boom; 7 titel; 8 alleen; 12 opp. maat; 15 koninklijk slot; 17 pers. vnw; 1.8 tegenover; 20 .snavel. 23 scheur; 24 bid (Lat.); 25 in orde; 27 voorbij; 28 familielid: 29 gering van afmeting; 31 varken; 32 kostbaar; 35 hond; 37 om roepvereniging; 39 kronen; 41 karaat. De oplossing de vorige puzzel Is S TiE L EiSMPME V A S; I E PMlITs LUPS 'ETWfjBZ ATMSTALBI Ü.EIWer HjfËT I IEBBJAIKME E IMMS i±ii.,RME;0'£i®ij_lEbWaib T s iN rrrrü 0 "TIT" 7e I RMSTTEIE Be !T!H:E RURBcTFiE'PJI eb He Je Mm" oT"pc> 0^3" |L emmjaMLJBTarTJ zu VE,RAjRÜ0l~EBT ERM '■GA|Ri0:N:N£Byi~ R ■c c D G Hfjfcr iS|B.AM IURiE"tN■TEIG -JBEB(C_E EL SEjJtËJO ETiï 'K:EITMAMÈ~i5iPiR| I ;Tl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 5