PPR beslist in najaar over voorstel partij op te heffen dan weet u wat fijn uitscheren Bewapening tweede breekpunt in ARP Rust in Jordanië weergekeerd 3 en buitenland .WONINGNOOD IS GROOT SCHANDAAL' SLAG VOOR COALITIE IN BONN Boilerexplosie: schrik en ravage in Noordwijk Aanbeveling tot terugtrekking VS-troepen uit West-Europa VUUR VERWOEST NATUURSCHOON BIJ TILBURG EN 00STV00RNE de VVD niet laten opdringen' Als uw scheerapparaat dit heeft... fe, j£r- Uw volgende shaver (weer) een Philishave 3. De dood op de weg Olievlek bij Oostende geneutraliseerd MAANDAG 15 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT J. J. G. TONNAER NIEUWE VOORZITTER (Van onze parlementaire redactie) ROTTERDAM De Politieke Partij Radikalen (PPR) zal in het najaar een speciaal congres beleggen om te gaan discussiëren over enkele voorstellen tot opheffing van deze partij. Dit is zaterdag be sloten op een PPR-congres te Rotterdam op voorstel van de zojuist benoemde voorzitter, J. J. G. Tonnaer, lid van de eerste kamer voor de PPR. De uitslag van de staten- en gemeenteraadsverkiezingen, die voor de radikalen over het algemeen teleurstellend zijn geweest, was er de oorzaak van dat de agenda van dit congres geheel gewijzigd werd en de zaterdagmiddag bestemd werd voor discussie over de verkie zingen. Twee moties, die beide een voorstel inhielden om de PPR op te heffen, zijn aangehouden tot het najaarscongres. Voorzitter Tonnaer betoogde dat de mo ties zaterdag niet konden worden be handeld omdat een voorstel tot ophef fing of doorgaan niet op de agenda liad gestaan. .Alle afdelingen hadden het moeten weten', meende hij. ,Het is echter wel duidelijk dat het moment van bezinning is aangebroken. Het duidelijk dat we moeten komen meer bundeling, maar zeer velen zijn daarbij betrokken'. Op voorstel van de heer Tonnaer werd daarop besloten dal het partijbestuur de zaak zou bestude ren, terwijl er een commissie zou wor den benoemd die over de toekomst mo. gelijkheden een rapport zal opstellen voor het komende congres. Oud-hoofdbestuurslid M. van Huiten verdedigde namens PAK-Lelystad een motie, waarin voorgesteld werd één lan delijke progressieve partij te vormen. Hij stelde zich voor dat de verschillende PAK-groepen met elkaar om de tafel gaan zitten om te praten over de ming van een nieuwe partij. .Is het niet logisch nu ook landelijk de stad te wagen en te komen tot één progressie ve partij, die als eenheid reeds kan deel nemen aan de verkiezingen van vol- fend jaar in plaats van voort te blijven rukken zoals wij nu doen, verschillen in stand houden die alleen de zeer vlij. tige krantenlezers onder ons nog kun nen volgen en die verschillen dan weer ingewikkeld overbruggen door stembus akkoorden?'. aldus de oproep van PAK- Lelystad. Een dergelijk voorstel werd eveneens gediend door het PAK-Breda, dat heffing wil van alle afzonderlijke par tijen in het PAK. Zowel het kamerlid Aarden, oud. voorzitter Jurgens, als de nieuwe voorzitter Tonnaer zeiden zich wel neigt Een ander voorstel van de PPR-voorzit- ter om een zetel :n het bestuut ter be schikking te stellen aan de AR-radikalen die zojuist uit de ARP zijn gestapt bleef in de lucht hangen omdat na eeniB- rumoenge discussie niet de mening van morgen om omstreeks half acht opge- t'jen niet^ versma.len en zoveel ^moge- het congres hierover werd gevraag ,Ik heb grote bewondering voor de uit. getreden" AR.radikalen', zo verklaarde Kamerlid voor JOVD: OUDLELïSEN (GPD) De Jongeren organisatie voor Vrijheid en Democra tie hield het afgelopen weekeinde een congres in Oudleusden. Tijdens het eer. ste deel van het congres waren drie WD-kamerleden aanwezig, de heren •Joekes, Koning en Berkhouwer, die een inleiding hielden met betrekking tot de prioriteiten in het kader van de verkie zingsprogramma's 1971. De heren Joe kes en Koning legden verder de nadruk op het onderwerp milie De heer Joekes stelde: ~,De vervuiler moet betalen, maar hij mag natuurlijk zijn kosten doorberekenen in de prij. zen. In prmoipe is dit echter al gere. geld in de huidige wetten op dat ge bied'. Hij vond eem grotere internatio nale samenwerking met betrekking tot de milieu-hygiëne erg noodzakelijk. Be paald ook gewenst leek hem het in stellen van een informatie, en klachten bureau. De heer Koning vond de huidige wo. ningnood een groot schandaal en in dat verband kon nij de acties van de ka bouters wel begrijpen, al keurde hij hun werkwijze niet altijd goed. Belang wekkend was wel zijn mening over een paar actuele problemen. ,We zullen eens moeten beginnen met een wetenschap, pel ijk onderzoek van de soft drugs, mis schien zijn ze minder gevaarlijk dan <Ll. cohol en sigaretten'. De abortus.wetge- vmg dient volgens de heer Koning ver ruimd te worden. Grotere verdraagzaam heid ten optzichte van homofielen vond hij wenselijk. Voorstander was hij ook van de verlaging van de kiesgerechtig de en burgerrechtelijke leeftijd van 21 naar 18 jaar. Tijdens de behandeling van het kern. programma van dc JOVD zondagmid dag werden een aantal resoluties aange nomen met het gevolg dat hot kernpro gramma op het komende congres (dit najaar te Lunteren) herzien zal wor den. Allereerst nam de vergadering een resolutie aan over de mensen in de menleving. Vervolgens werd een motie vastgelegd dat de commissie de positie van de vrouw en de echtscheidingsrege ling gaat bekijken. slot van pagina 1 wachten. De FPD kwam niet ver der dan 4,4 procent van de stem. men. In Saarland regeerden tot dusvei CDU en FDP samen. tholieke kerken in Amsterdam hebben zondag in het teken gestaan van de raakvlakken tussen de bijbelse gedach ten en de ideeën die kabouters naar vo ren brengen. De kabouters van de Oran je Vrijstaat hadden enige tijd geleden deze niet aangelegenheden bezig zijn. die ook de belangen van de kabouters raken. De preken die door de hervormde pre dikanten en de priesters van de r-k kerken werden gehouden, bespraken de ideeën van de kabouters en er werd ge. '--enheid gegeven tot discussie tijdens na de officiële prediking. Op vele plaatsen is het tijdens de dien sten rustig verlopen. In de hervormde Westerkerk hebben enkele mensen, die zich hiermee niet konden verenigen het kerkgebouw verlaten. Barometer Aangezien deze verkiezingen, waarbij praktisch de helft van de Westduitse kiezers betrokken is geweest, waren be. schouwd als een barometer voor de po litiek van Willy Brandt en wel met name voor diens oost-polltiele, moet de uitslag worden beschouwd als een zwa re tegenslag voor de coalitie in Bonn. De indruk bestaal dat vele vroegere FPD-stemmers naar de CDU zijn ge gaan. de partij die ongetwijfeld ook veel stemmen heeft verzameld, die vor- rige keer zijn gegeven aan Adolf von Thadden's NPD. In Neder.Saksen. waar de NPD over zeven zetels in het par. lement beschikte, kwam die partij niet verder dan 2.3 procent van stemmen, in Saarland bleef het bij 3.3 in Noordrijnland-Westfalen zelfs bij 1.1. ook de andere kleine partijen (waar onder de communistische) kregen geen been aan de grond. Zetelverdeling De zetelverdeling volgens de voorlopl- ge einduitslag ziet er als volgt uit met tussen haakjes de oude zetelverdeling: Neder-Saksen SPD 75 (66): CDU 74 (63): NPD 0 (10; FDP 0 (10). Saarland CDU 27 (23); SPD 23 (21) FDP 0 (4). Noord rijnland-Wc-t falen SPD 94 (99); CDU 95 (86); FDP 11 (15). te kunnen verenigen met deze ge- dachtengang, maar vonden het toch nog te vroeg om nu reeds de PPR op te heffen. ,\Vij moeten reëel stre ven naar een progressieve meerder heid', verklaarde drs Aarden, .alt wij daartoe de kans zien dan zullen wij dêsnoods de PPR moeten op heffen' Mr Jurgens meende dat aan de kiezers moet worden getoond dat het met de samenwerking van de .progressieve pertijen' juist zo goed gaat, terwijl de heer Tonnaer zei dat de PPR zou moeten blijven bestaan als die progressieve concentratie niet van de grond zou kunnen komen. Overigens was de heer Tonnaer op timistisch gestemd over de komen de kamerverkiezingen, omdat de PPR zich vooral op nationaal gebied heeft ontwikkeld. Hij vond hét het noodlot van de PPR dat velen radi. kaliteit zien als extremiteit. Hij waarschuwde dan ook zijn ge. hoor dat de gematigde PPR .aanzien de voorzitter. ieder die bereid is pro gressieve politiek sterk te maken, moe- en wij met open armen ontvangen'. De heer Van Huiten: ,ik stel voor dat de jereformeerden in ons bestuur een zetel er beschikking stellen'. Tonnaer: ,we moeten de toetred ng van de AR-radi- kalen niet moeilijker maken dan nood zakelijk js'. Mertens De Groninger A. Vee>nhoff vertolkte na mens een groot aantal PPR.leden de hegrafenisstemming, die er zaterdag Rotterdam heerste. ,Ik had h.er een krans verwacht voor het overlijden van de PPR van de vakbondsleider Mertens. Wij waren er in gestapt omdat wij wis ten dat er een aanslag wordt gepleegd op datgene wat de werknemers hebben bereikt. Als de regering-De Jong nog steeds in het zadel is, dan is dat te danken aan Mertens en zijn medewer kers in het NKV'. CNV-bestuurder Van Gorkum betoogde dat de progressieve concentratie zou moeten beginnen binnen de vakbewe ging. Hij deelde mee dat vorige week bondsbestuurders van het NW, CNV en NKV een zogenaamd werkverband kritische vakbondsbestuurders is opge richt. .Ook bij het gesalarieerd kader leeft een geweldig onbehagen', zo zei hij. Hij riep de vakbondsleiders in de PPR op zich aan te sluiten bij deze .kritische vakbondsbestuurders* om een alternatief actieprogram op te stellen' eon keihard regeringsbeleid als alterna.i ief op liet nu gevoerde regeringsbeleid'. Enkele kernpunten van dat alternatie, ve program zouden volgens de PPR-j voorman moeten zijn ->r Geen verhoging van liet defensiepln- foud met 225 miljoen (wat nunr ver luidt de regering volgend jaar zou wil len. red.) maar een stroomlijning vnnj de huidige defensie-uitgaven. De minimumlonen sneller laten stij-' gen dan de gemiddelde loonstijging. De kiezer bepaalt wie kabinetsfor. NOORDWIJK AAN ZEE (GPD) Een deel van Noordwijk rond de Konin-. (Van onze correspondent OOSTVOOKNE. TILBURG (GPD. ANP) Waarschijnlijk door een achte loos weggeworpen sigaret brak gistermiddag om kwart over één brand uit in de duinen bij Oostvoome. Drie uur later bad de brandweer uit Oostvoome. die assistentie kreeg van die uit Brielle en Kockanje en van ruim .vijftig vrij willigers. het vuur onder de knie. Ongeveer drie hectaren gingen verloren. Het was de tweede grote brand dit seizoen, die de duinen van Oostvoome heeft geteisterd. Vcnge week brandde eveneens door een brandende sigaret één hectare duingebied af. Verder hebben er nog enige kleine duinbrandjes j gewoed. Zaterdag heeft in de bossen oostelijk van de Gilzer Baan in Tilburg een felle brand gewoed, waardoor 30 hectare, voornamelijk bos en een klein gedeelte heide, behorende tol het waterwingebied van de Tilb «»- j staan' door de korpsen van Goirle, Alphen en Riel, Gilze-Rijen. de vliegbasis Gflze-Rijen, Oisterwijk. Berkel-Enschot en Hllvarenbeek, in totaal 350 man en kreeg ook hulp van grote aantallen burgers. WERKGEVERS OVER LUCHTVERONTREINIGING subcommissie voor Europa van het Arae. rikaanse Huis van Afgevaardigden. Leo. nard Farhstein. Dit zou de betalingsba< Et. - 1 t „IJ? op». tot roede kornett. protrommii|iunt tan Dfii., rod.). Amenkas Europas* bondgenoten moe. n. u,., ,lv., "'"""KI""'» m,t ten een groter deel vail tie defensie- DKN HAAO 'ANP> koningen ,,er Jaar. dragf„ Dat naar z)jn „,CTglg Geen belastingverlaging', gebruik ex- niet te veel gevraagd, 25 jaar na de tra-belastingmiddelen voor hulp aan ge- oorlog. Politiek en economisch Is Eu. meenten, voor woningbouw, voor ont- j ropa er zeker toe in staat, meent Farb- wikkelingsliulp. stein. Slot van pagina 1 duidelijkheid willen verschaffen, liet hij weten. Wel zal de ARP een duidelijke uit spraak doen over het verkiezingspro gramma van de andere partiieri. Hij ziet ook geen kans in een stemibus- akkoord met D'66 en PvdA, tenzij de niet te menen dat de lasfcposteri nu weg zijn. CNV-voorzitter Lanser meende dat dc radiicalen steeds een belangrijke plaats hebben ingenomen in de ARP en dat de partij dergelijke mensen nodig heeft. Hij vroeg fractievoorzitter Biesheuvel en partijvoorzitter Veerman op de man af of een .neen' zeggen tegen samen- j-,ncr een v - sii a?tomatlsch een verfoeilijkend daarna weer weten. TV W XYj? L ,^jori. .IJ... J- I-en aantal AKP.radicalen staat das ff ff met een beek builen de heer Veerman w., zouden «mme- g,, gr„,.p ,,„d,re„ beeft de par- men dat we er var. uit gaan dat weT.. verlaten lle vraae kliift nf dit uit- automatisch bij de VVD «recht kou IrVudXitiel jfflCro iter V«™an Htj «r.lde echter_ het gesprek,.„klaarde zid, op ergadering. te zulii en in die partijen zich aanzlen- jzigen. Toch moet een der. opmerKing weer niet gezien word een absolute afwijzing tot samenwer. WJ de VVD terecht km v.lde echter het gesprekverk] een j gin Astridboulevard werd zondag. mei Jïeade jrndere conf^ionele par. KABOUTERZONDAG IN AMSTERDAMSE KERKEN schrikt door een lievige explosie. Men dacht dat er aan zee een bom ontploft was. Er waren mensen die lagen te seluiddon in hun lied. Van een bom bleek echter geen sprake te zijn. In het pand Rembrandtweg 11 bleek een boiler door oververhitting uit elkaar geslagen te zi,jn. De ravage was groot. Een deel van het huis was kompleet weggeslagen en tien- tallen meters verder lagen de brokken AMSTERDAM (ANP) De diensten! steen. Gelukkig hebben zich geen per een aantal hervormde en rooms-ka- soonlijke ongeva'ien voorgedaan. Dat mag een wonder heten, want :n de ka mer boven de keuken sliepen drie kin deren van 4 tot 6 jaar. Eén van de technici van het elektrici teitsbedrijf: ,de explosie is vermoede lijk ontstaan door oververhitting van de elektrische boiler. De thermostaat schijnt geweigerd te hebben en ook dc veiligheid. Daardoor werd die boiler een zogenaamde waterbom, die op. een gege. ven moment explodeerde. Een geluk is geweest dat de zijmuren van de keu ken half steens waren, want anders was de boiler door het dak geslagen met waarschijnlijk zeer ernstige gevolgen voor de kinderen die in dat kamertje sliepen.' Het apparaat was in mei helemaal schoongemaakt en van een nieuwe ther mostaat voorzien. Een verwrongen stuk staal was het geworden, dat meters bui ten het huis werd opgespoord. wees erop dat er aan eventuele samen werking met de socialisten naast voor. delen natuurlijk ook bezwaren zijn ver bonden. Hij stelde dat niet alleen het raag uit de iien trachten een ge sprek tussen partij en uitgetredenen te arrangeren, om alsnog te zien of er terugkeer mogelijk is. programma van de eigen partij en van de beide andere confessionele partijen bekeken moet worden, maar dat ook een studie gemaakt dient te worden van de programs van PvdA, V\?D en D'66. Een samenwerking met beide an dere confessionele partijen betekent vol gejis hem niet automatisch een samen werking met de liberalen. Maar ook niet een uitsluiting ervan. Dichter 6ij WD Na afloop van het convent verklaarde partijvoorzitter Veerman desgevraagd, dat er bij het opstellen van de iets vagere redactie van de defensiepost in het urgentieprogram geen moment aan de VVD was gedaciht. Wel moest hij toegaven dat de ARP door een derge lijke opvatting over de defensie wel licht dichter bij de WD is gekomen. De heer Veerman zei het een Irreële zaak te achten vóór de kamerverkie zingen bekend te maken met welke partijen de confessionelen in zee willen gaan. Het heef* geen zin dat te doen als de andere partijen daarover geen De raad van Ned er la ntlse Werkgeversverbonden (waarin het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Chris telijk Werkgeversverbond samenwer. ken) heeft in een brief aan de tweede kanier over het wetsontwerp luchtver ontreiniging herinnerd aan opmerkingen op 20 maart jongstleden van verschei den zijden uit de bijzondere tweede ka mer-commissie voor dit onderwerp. Daarin is aangedrongen op het verle. nen van fiscale faciliteiten aan bedrij ven wanneer zij investeren ter voorko. ming. of ter beperking, van luchtver ontreiniging. De raad van Werkgeversverbonden zoekt de tweede kamer zulke facilitei ten tot stand te laten komen omdat hij vonden als men de nu geschorste vesteringsaftrek en vervroegde afschrij ving op investeringen ongedaan maakte en ze liet gelden voor investeringen ter voorkoming, of beperking, van lucht- veron trein iging. KVP-jongeren ,We moeten ons (Van onze parlementaire redactie) WOUDSCHOTEN Op een con ferentie van de jongerengroeperin- gen in de KVP (kvpjg) heeft voor zitter Jac. Stienen zaterdag in Woudschoten verklaard: .mochten we geen partner kunnen vinden op basis van het programma, dan moeten wij ons de WD niet la ten opdringen. Laat dan de kiezer zich maar eerst uitspreken. Blijkt na de verkiezingen weer geen meerderheid te vinden zijn dan zou men opnieuw verkiezingen moeten uit. sdh rijven, waarbij ARP, CHU en KVP al een partij dienen te opereren. Men zou dan eon beroep kunnen doen op voor aanstaande socialisten zich ondanks het verbod van hun partij, voor een minis- terszettel beschikbaar te stellen en zo. doende duidelijk te maken dat het lands- De raad meent dat tijdens de pariemen-1 beLa:?g b'J hen prevaleert boven het par. taire behandehng van dit wetsontwerp •-■3be'arl&- ttorat het toch de WD. dan een afspraak daarover moet worden ge- men garanties moeten hebben dat maakt. De raad roeDt daarvoor de me- ons programma zeker uitgevoerd kan dewerking van de tw'eede kamer in Wat"voj en- garanties kan men ook andere punten in het wetsontwerp aan.;? m als men weet welke personen gaat. handhaaft de raad zijn bezwaren I bet. Program; tegen het zogenaamde schadefonds waar- rusters dus van instelling volgens het wetsontwerp in de bedoeling ligt. NA AANSLAG OP GENERAAL AMMAN - CAIRO - BEIROET (AFP, RTR, DPA) Urenlange besprekingen zaterdag tussen Jor daanse regeringsautoriteiten en vertegenwoordigers van de Pales tijnse verzetsbeweging, onder wie Yasser Arafat en Georges Hab- basj, hebben ertoe geleid dat een [gezamenlijke commissie in het le- ADVERTENTIE) j> P - ven is geroepen die ervoor moet gaan zorgen dat de rust in geheel Jordanië weerkeert. De commissie bestaat uit 10 leden, van elke par tij 5, en zal haar werkzaamheden gaan verrichten vanuit het hoofd kwartier van de stafchef van het Jordaanse leger in de hoofdstad Amman. Dit blijkt uit een officiële verklaring die beide partijen zaterdagmiddag m Amman hebben uitgegeven. De verkla ring wordt bevestigd door de Algerijn se minister van buitenlandse zaken die samen met een vertegenwoordiger van de Iraakse regering als bemiddelaar tus. sen beide partijen is opgetreden. Nog maar nauwelijks in functie liet de com missie in geheel Jordanië een oproep uitgaan waarin alle arbeiders werd ver zocht op hun posten terug te keren en het werk te hervatten. Tevens werd op eigenaars van winkels, benzinestations en garages een dringend beroep gedaan hun zaken weer te openen. Zondag was de toestand in Amman vrijwel normaal. AANSLAG Wel werd in een van de buitenwij ken van Amman zaterdag nog een aanslag gepleegd op een autocolonne van de Jordaanse generale staf. Op perbevelhebber van het leger genë- raal-majoor Haditha die ih de co lonne zat bleef ongedeerd maar vijf van zijn lijfwachten liepen ernstige verwondingen op. De schutter die de aanslag pleegde werd gearresteerd. Het internationale Rode Kruis heeft be. kendgemaakt dat het de pogingen om alle buitenlanders vanuit Jordanië naar elders over te brengen heeft afgesloten. Met behulp van vier vliegtuigen van het Rode Kruis zijn nu In twee dagen 540 personen van verschillende nationalitei. en uit het land geëvacueerd. Het laatste vliegtuig vertrok zaterdag vanuit Am man naar Beiroet met 80 buitenlanders aan boord. De vele, vele mannen die zich elektrisch scheren, weten allang dat diep uitscheren óók kan zonder dat "schrale-gevoel-after-the-shave-before". Ze weten dat het geheim van veilig diep uitscheren zit in de ronde scheerhoofden van de Philishave 3. Elk haartje, dun, dik, kort, lang, wordt diep uitgeschoren. De man die van scheren weet scheert zich dus met de Philishave 3. Geen haar op zijn gezicht die nog aan een andere shaver denkt. Want dat is bliksemsnel, lekker schoon scheren. Bemiddeling vatden als men |ramma gaan uitvoeren. De i Voorzitter Stienen ontkent ten stellig ste de uitspraak van de fractievoorzit. ter van de WD in de eerste kamer. H. van Riel dat de KVP-top reeds voor de WD zou hebben gekozen. Overigens zei hij zelf iets tevoren dat men binnen de KVP prominente figuren reeds hoort verklaren dat de WD alleen maar in aanmerking komt. en wel omdat de PvdA de KVP afwijst. Ook de KVPJG gelooft nu dat de PvdA als mogelijke regeringspartner voor de KVP moeten worden afgeschreven, maar ziet duide lijk mogelijkheden voor een samenwer king van D'66 met de confessionele par tijen. In zijn toespraak deed !r Stienen een beroep op een aantal AR.radikalen (de groep-Feddema), dat het plan te ken nen heeft gegeven de ARP te verlaten, i hun partij te blijven .aangezien hun gemist kan worden'. RIDDERKERK (ANP) De 22-jari ge M. Bakker uit Barendrecht is zon dag in Ridderkerk levend verbrand in zijn auto. die uit de bocht was gevlo gen en in brand was geraakt. Zaterdag een verkeersongeval om het leven geko men. Nadat hij op de weg Hoevelaken- Zwolle zijn auto op een uitvalstrook had geparkeerd, stak hij de rijbaan over waarbij hij door een personenauto werd gegrepen. De man was op slag dood. DELDEN (ANP) Zaterdagmor gen is door een verkeersongeval de 4- jarige Hendrik Maneschijn uit Delden om het leven gekomen. Op de Beldsweg stak de jongen plotseling de rijbaan over en werd geschept door een perso nenauto. Hij was op stag dood. OUD. EN NIEUW GASTEL (ANP) Zaterdagmorgen is m Oud en Nieuw Gastel de 17-jarige scholier J. M. Osse- voort uit Klindert met zijn bromfiets tijdens het oversteken van de vcor. rangsweg door een personenauto aange reden. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. HENDRIK-IDO.AMBACHT ANP) De 22-jarige Maarten Bakker uit Barendrecht is zondag in Hendrik-Ido. Ambacht bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. De man bestuurde eeen nieuwe personenauto. 's-Nachts om een snelheid van naar schatting 120 kL lometer per uur uit de bocht, ramde een lichtmast en een betonnen berm- paal. De bestuurder werd uit de wagen geslingerd. Hij kwam onder de auto te recht. Deze was gekanteld en vloog in brand. ZUIDWOLDE (ANP) De 20.ja rige Jan Hein uit Zuidwolde is zondag op slag gedood, toen hij als voetgan ger op de Westeresweg in Oud_Appel- scha door een auto werd gegrepen. Het ongeluk gebeurde 's-nachts om half drie. Jan Hein liep met twee an. dere jongens links van de weg. Er na derden uit tegenovergestelde richting twee auto's, waarvan de ene de andere inhaalde. Jan Hein, die het verst van de berm op de weg liep. werd door de naar links uitwijkende auto j Egypte is bij de Palestijnse guerrilla- organisatie tussenbeiden gekomen orr. de veiligheid van Amerikaanse onder danen in Jordanië te waarborgen, zo heeft het gezaghebbende Egyptische dagblad Al Ahram zaterdag gemeld. Het schrijft dat Cairo dit gedaan heeft op een verzoek van Washington dat vrijdag door de Amerikaanse zaakwaar nemer Donald Bergus was overhandigd. Yasser Arafat, de opperbevelhebber van de Palestijnse guerrilla-strijders, heeft zondag de Verenigde Staten de schuld ""en van de huidige crisis in Jor- en gezegd dat Washington in een tweede Vietnam zou belanden als het door een personenauto overreden, toen troepen naar het Midden-Oosten zou zen-i hij achter een autobus om de Panne. hoekendijk overstak. De jongen werd Xolgens Arafat tracht Amerika h het met zware verwondingen naar het dia- Bntse en het Franse imperialisme in *-- - -- het Midden-Oosten te vervangen. de Verenigde Staten eraan denken de 82ste luchtlandingsdivisie te sturen, ver welkomen wij ze in een tweede Viet nam'. conessenhuis te Emm en vervoerd, waar hij in de loop van de nacht aan zijn verwondingen is overleden. dinge TER APEL (ANP) In Ter Apel mooi- Barnflair.oost ls de 21.jarige automoe. list H. D. F. van der Sluis uit Ter Apel in de nacht van vrijdag op zaterdag verongelukt. Hij merkte een vóór hem rijdende wielrijder te laat op en wilde op het laatste moment uitwijken. Daar. bij botste hij tegen een tegemoetko mende vrachtwagencombinatie. Hij was vrijwel op slag dood. BRUSSEL (ANP) De Belgische r rine heeft in het weekeinde een olie vlek op de Noordzee van 200 meter breed en verscheidene kilometers lang kunnen neutraliseren. De olie bedreigde BRUSSEL (ANP) De Belgische mi- heti strand bi j Oostende, één van de nister van buitenlandse zaken. Harmei, GPD-CORRESPONDENT ONDERSCHEIDEN drukste Belgische badplaatsen. De olie was afkomstig van de Griekse tanker Rovo Yonnossis die enkele dagen gele den in de buurt van het lichtschip Westhinder een lek opliep. Had men de olie niet kunnen neutrali. seren dan had de Belgische kust er nog een tweede plaag bij gehad. Nu al wor den de badgasten er geplaagd door hon derden kwallen die met nóord.oostelij- ke wind op het strand gedreven wor den. De kwallen zijn volgens deskundi gen van een ongevaarlijk type maar ze veroorzaken toch veel hinder, vooral op het strand bij Zeebrugga. heeft zaterdag Belgische Kroonorde. België heeft met deze onderscheiding zijn waardering tot uitdrukking ge bracht voor ,de objectieve berichtge ving over België' die André Glavimans (57) gedurende tien jaar vanuit Brus sel heeft verzorgd. De onderscheiden Nederlandse journalist werkt sedert 10 jaar in de Belgische hoofdstad ais'cor respondent voor de GPD. de dagblad combinatie waarbij ook de Provinciale Zeeuwse Courant is aangesloten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 3