PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRAZILIË ZAL VEERTIG GEVANGENEN VRIJLATEN Bewapening is tweede breekpunt in de ARP Twee meisjes bij brand in café omgekomen Mr van Aartsen schoot met groene kogel het vliegveldMidden-Zeeland' open Slag voor coalitie in Bonn REGERING ACCEPTEERT EISEN ONTVOERDERS IN LEERSUM DS SCHUT VERLAAT EVENEENS PARTIJ LEVINGSTON PRESIDENT ARGENTINIË WESTDUITSE VERKIEZINGEN WEER TWEE ZWEMBADEN GEKRAAKT leer der tiem !n hoo,fte va° Heerjansdam de rljksp, - door d, hooMirsjars bin. LUCHTVLOOT WIJDDE DE GRASBAAN IN.... Onaanvaardbaar Vandaag in de krant... DEMONSTRATIES VAN ST0NTTEAM Jongeren willen in leiding van voedselcongres 213e jaargang - nr. 138 WAARIN OPGENOMEN DE M I D D E LBU RGSE, VLI SS I N G S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 15 juni 1970 Duitsland lan '-2 naar 3-2 pagina 9 I. 7853. adv 5213) Ooatbura, lal. 2395. I RIO DE JANEIRO (RTR, AFP. DPA) In het Braziliaanse mini sterie van marine worden veertig politieke gevangenen samenge bracht van wie de ontvoerders van de Westduitse ambassadeur Von Holleben de vrijlating hebben geëist in ruil voor de diplomaat. De Algerijnse regering heeft ermee ingestemd de vrij te laten gevange nen te ontvangen en in Rio de Janeiro treffen de autoriteiten maat regelen voor het vervoer van de groep, zo is van de zijde van het mi nisterie van buitenlandse zaken vernomen. L>e politie van Rio de Janeiro ontving, van rechtse groepen om de vrijlating zaterdagavond twee boodschappen van te verhinderen tegen te gaan. de ontvoerders, die de namen van de 401 Arrestaties bevatte. Tot hen behoren zes een kapitein en een majoor en Vernando Gebeira, die was gearresteerd, op be schuldiging betrokken te zijn geweest bij de ontvoering van de Amerikaanse ambassaeur Charles Burke Elbrick vo rig jaar september. In een eerdere boodschap hadden de guerrilleros gesteld dat de kranten met bewijzen zoals foto's moeten komen van de aankomst in Algerije van de politie ke gevangenen. De politiepatrouilles In Bonn is het bericht dat de Braziliaan- moeten tot een minimum beperkt zijn se regering de eisen van de ontvoerders De politie van Rio de .Janeiro heeft inmiddels in een huis in de wijk Copacabana vijf arrestaties verricht na een tip dat opstandelingenleider Carlos Lamarca daar zou zijn. La- marca, een voortvluchtige legerkap- tein, is. naar wordt verondersteld, de leider van de revolutionaire volks beweging. De rokende resten van café-res taurant Damlustin Leersutndat zaterdagnacht volkomen afbrand- De zoon en stiefzoon, respectie velijk links en rechts, ran de ont voerde Westduitse ambassadeur Von Holleben, zijn het afgelopen weekeinde in Brazilië aangeko men, waar zij zich bij hun moe der hebben gevoegd. Hier zijn zij gefotografeerd tijdens hun ver trek uit Frankfort. de uren dat de Duitse ambassadeur zal worden vrijgelaten. De guerrillastrij ders zullen in die tijd geen aanvallen uitvoeren. Ook ambassadeur Von Holleben gaf in het weekeinde een levensteken. Zijn vrouw ontving een brief waarin hij zegt in goede gezondheid te verkeren en veel aan haar en de kinderen te denken. De ontvoerders hebben de regering tot dinsdag 04.00 uur (Nederlandse tijd) de lijd gegeven om de gevangenen vrij te laten. De regering dient elke poging zal inwilligen met grote voldoening ont vangen. De woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken zei dat het zeer hoopgevend was dat de Brazi liaanse regering, .die vanaf het begin heeft getoond goed te willen samenwer ken'. verder kennelijk alles zal doen om het leven van Holleben te redden. De bekendmaking van de Braziliaanse regering kwam nog geen uur nadat in Rio de Janeiro de zoon en de stiefzoon van de ontvoerde ambassadeur waren aangekomen. Beiden weigerden commen taar te geven en begaven zicli onder zware bewaking onmiddellijk naar hun moeder, die door de ontvoering van haar man een zenuw-instorting heeft gekregen. Ge- (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT Nog steeds staat een aantal AR-radicalen met één been buiten de partij. Dat zal ook de hele zomer zo blijven want het hangpunt voor deze groep is naast de voorwaarden voor samenwer king met KVP en CHU de defensieparagraaf in het verkiezingspro gramma voor komend voorjaar. Deze paragraaf is voor enkele maan den in de ijskast gezet en zal op het partijconvent in november of eventueel op een extra convent enkele weken eerder definitief worden vastgesteld. In die tussentijd zal een commissie een open gesprek voeren om te trachten de standpunten van de radicalen en van het moderamen van de ARP nader bijeen te brengen. Voor dominee H. Schut, vooraanstaand AR-lid en broer van de minister van volkshuis vesting, is de beslissing echter gevallen. Hij heeft zaterdagmiddag tij dens het convent van de AR in Utrecht meegedeeld zich niet langer met da gang van zaken te kunnen verenigen en is uit de ARP gestapt. Hij volgde daarmee de groep van twintig, die vrijdag de partij reeds verliet. voorlopige tussenoplossing in lie; ur gentieprogramma en de verschuiving •an het defensieve vaststellen in het enkiezingsprogramma tot het najaar. Voorzitter Veerman bet weten dat het partijbestuur zich er nog over zal be raden in welke vorm de voortzetting van de behandeling van het program ma zal plaatshebben. Er is nog een tiental paragrafen vast te stellen. Want door alle onrast en de vele debatten kwam men bij lange na niet klaar met de agenda. Misschien komt de zaait aan de orde op het reeds vastgestelde con-" vent in november, misschien ook in een extra_ve rgadering enkele weken eerder. Ik diurf geen definitieve toezegging te doen', zei de heer Veerman na afloop van het convent tijdens een persconfe rentie. .Ik vrees namelijk dat we in tijdnood komen en vóór november geen bijeenkomst kunnen belei BUENOS AIRES (AFP-RTR) neraal Roberto Marcelo Levingston, de Argentijnse, militaire attaché in Wash ington, is door de militaire junta Buenos Aires benoemd tot president van Argentinië. Levingston wordt de opvolger van Juan T j j j j i Carlos Ongania die eerder deze week WOOrdlgd Zijn. In de derde deel staat waar een nieuwe Landdag' (Van onze correspondent) BONN De Vrije Democratische Partij (FDP) heeft bij de gisteren in West-Duitsland gehouden deel staatverkiezingen een zware ne derlaag geleden. In de deelstaat parlementen van Saarland en Ne- der-Saksen zal de partij, die in Bonn de coalitiepartner is van Brandt's SPD, niet meer vertegen- Men gelooft, dat hij de liberale stand, punten deelt van generaal Lanusse en admiraal Gnavi, twee leden van de mili taire junta. De VS hebben meegedeeld de nieuwe Argentijnse regering te kennen. T eleurslelling Dominee Schut kon zich er niet mei de ARP voor een gemeenschappelijl verenigen, dat in de voorwaarden van urgentieprogramma niet de heide ande re grote confessionele partijen een ver klaring omtrent de moderne massa vernietigingswapens was opgenomen, terwijl dit punt in het verkiezingspro gramma nog niet is vastgesteld. Hij wilde dat hierover een blanco-para graaf in het urgentieprogramma werd opgenomen en kon zich niet verenigen met het afzwakken van de oorspron- kebjke tekst. Oorspronkelijk was opgenomen dat het Srogram een beleid bepaalt dat op een rede linie op ontspanning gericht is. Deze zinsnede werd gewijzigd in: ,zal het beleid over een brede linie gericht moeiten zijn op ontspanning', terwijl een extra zin werd toegevoegd die als volgt luidt: .wanneer ons land zich als consequentie van dit streven extra fi nanciële offers zou moeten getroosten dan is de ARP bereid deze consequen ties te aanvaarden'. Ei heerste zaterdagmiddag teleurstel ling over het besluit van de groep var twintig die vrijdagavond de ARP ver- I liet. Niet alleen het moderamen van I de partij liet dat uit een verklaring heuvel stelde, dat defensie-inspannin-i blijken, ook tal van aanwezigen spra- :en gehandhaafd moeten blijven en ken d;t_uit. Prof. ALbeda liet weten dat dat daar §:eld voor nodig is. Hij waarschuwde voor een verabsolute ring van een standpunt als de wil van God. zoals volgens hem prof. Veiikuijl deed. Prof. Verkuijl op zijn beurt wees op uit spraken van Kerken die de atoombe. wapening verwerpelijk vinden. Hij vroeg zich af waarom een politieke partij dat dan niet kan doen. ,Ht bid u in de naam van God deze zaak open te laten', was zijn laatste zin. De overgrote meerderheid van het con vent kon zich echter verenigen met de door de junta werd afgezet omdat hij de revolutie niet op de juiste manier zou hebben willen doorvoeren en van de ;estelde doelen was afgeweken. ^evingston, 50 jaar oud, is een tot dus. ver bekende brigade-generaal, die sinds 1968 militair attaché in Washington is. toelatinö tot het pailement nood tij -*** ÈM zakelijke 5 procent te halen. Haar moest worden gekozen, Noordrijn- land-Westfalen, wist ze de voor de ARP deze mensen slechts node kan missen. .De ARP houdt zijn radicale vleugel en dat zal men blijven mer- ken\ aldus zijn met luid applaus on. derstreepte verklaring. Ook ARJOS- j vooi-zitter Hans de Boer sprak in deze geest. Hij zag voor de 1500 jongeren échter geen aanleiding de uitgetredenen te volgen. Ook al hebben de jongeren de samenwerking tussen ARP en CHU en KVP steeds" kritisch gevolgd. Hij waarschuwde het partijbestuur echter (Zie slot pag. 3 kol. 4) Vreemde bezette de kansel MOERGESTEL (GPD) Bezoe kers van de avondmis in de rooms- katliolieke kerk van Moergestel in Noord-Brabant keken vreemd op toen ze in plaats van hun pastoor een onbekende man in gewoon kostuum het altaar zagen opwan delen. De man begon de mis op te dragen en een preek te houden via de microfoon. Een van de kerkgangers waar. schuivde de pastoor, die de politie belde. De indringer bleek de ij- jarige Eindhovenanr IV. L., die twee jaar geleden uit een psychia trische inrichting werd ontslagen. Hij xvas een dagje naar België ge. weest, maar daar over de grens gezet omdat hij geen geld en geen papieren op zak had. Na zijn mis in moergestel werd de man door de politie buiten de gemeentegren. zen gezet. percentage liep daar echter terug van 7,4 tot 5,5. Ook de grootste regeringspartij, de So ciaal-Democratische Partij (SPD) moest verliezen incasseren. In de belangrijkste deelstaat, N oordr 1 jnl and-W estf alen waar zij net als in Bonn samen met de FPD een regeringscoalitie vormt, moest ze de eerste plaats afstaan aan de CDU. Het verschil is echter miniem (46.3 procent van de stemmen voc CDU tegen 46.1 voor de SPD) en gezien beide partijen zich van tevoren min of meer hadden vastgelegd op| voortzetting van de coalitie indien dat; mogelijk zou zijn, wordt er op gere.j kend dat de CDU. ondanks haar winst, in de oppositie za! blijven. LEERSUM (GPD) Bij een felle|fet begonnen moet zijn. Mogelijk 1a een sigaret, of sigaar de aanstichter vsn <1e uitslaande brand in cafe-restau-1 brand. Schade 2 Ion rant 't Jachthuis Damlust aan de| Rijksstraatweg in Leersum zijn in de nacht van zaterdag op zondag j twee meisjes omgekomen. De slachtoffers zijn het 11-jarig! dochtertje van de eigenaar Katha- rina Gerritsen en een nichtje van de familie dat in de huishouding werkte, de 17-jarige Joaephine van,£f»S.^5tTjïétt„ïra'S der Woerd uit Zoelen. bracht [Het cafe-restaurant werd dagelijks he- Het cafe-restaurant ward totaal ver-'20f41, tientallen huwn met dag. woest. De brandweer van Leersum was jpsniensen. Gisteren zouden nog dertig de brand na een uur meester. Met pers- touringcars .Damlust' aandoen. luchtmaskers op hebben brandweer-: commandant A. van Doorn en een col lega nog getracht de twee meisjes te redden. Op aanwijzing van mevrouw Gerritsen die zij van het dak haalden, Knote van de brandweer, nt die aan de overzijde van .Damlust' woont, ontdekte de brand om tien over drie. Met negen stra len werd het vuur bestreden. De scha de wordt geschal op 200 000 zuiden. Uit een onderzoek, van de pol febleken dat om kwart voor drie de aatste kelner is weggegaan, 's .Avonds was er een feest geweest 'an het Oranje-com.-ê huis ge- doorzochten zij de slaapkamer van het dochtertje aan de voorzijde van het huis. Het meisje bleek daar niet te zijn. Tijd om het dienstmeisje te redden, was er niet meer, omdat de vlammen al aan alle kanten uit het pand sloegen. De geweldige h/itte verhinderde hen het ca- fe-restaurant opnieuw binnen te drin- JONGEN UIT TREIN GEVALLEN EN GEDOOD HARDINXVELD, WEZEP, Hl IZEN (ANP) Voor het eerst in 13 jaar is er op zondag gezwommen in Hardinx- veld. Deze zweminrichting is altijd ge sloten geweest sinds de gemeente, die 13.50(1 zielen telt, in 1957 door een grenswijziging tot stand kwam. Geïnspireerd door het kraken van zwem baden elders in het land trokken zon dagmiddag ongeveer 100 personen naar de Sluisweg waar zij het zwembadcom- i> iRFvnRrpiiT ,.vp, p-.fin Plex konden betreden via een ga: in de w i V 1 N D E)p, (el,Ja"! neg. De pooi bleef gesloten tot om- f/i/M-J/ifïi/ïJJ T6 i 1 iï T+ Zwijndrecht isGreeks een uur Ia:er zev.-n mannen .n uit de trein gevallen en daarbij zo era- n0n Jkwamen. Met zachte hand wisten de sociaal-de. stig gewond geraakt, dat hij op slag|zjj blnnen half uur bassms en ter rein te ontruimen. De zwemmers iva- •an|ren hoofdzakelijk kinderen, in totaal Neder-Saksen. - mocraten zo lang de bondsrepubliek moet zijn gedood, bestaat de sterkste partij hebben ge- De jongen wa6 met toestemming vorrnd, zal na een periode waarin zijn ouders naar Leeuwarden geweest i een 30-tal Er werden geen processen- Ï.PD en CDl samen regeerden, nuHij u-as op de terugweg, toen nij door verbaal opgemaakt. regenng tan louter suit-n0g onopgehelderde oorzaak op het baan-; Enige honderden jongelui hebben zon- Mie-en maar die regenng|vak Rotterdam-Dordrecht uit de trein dagochtend een kraakactie ondernomen politici krijgen, beschikt slechts van een derde partij is niet meerderheid ,i,. mr w..in vieL Daar de J°nSen E-en papieren bij °P e 1 zich had, heeft het lang geduurd voor rtij is met te ver-jde pobt,e van Barendrecht er in slaag- <t i i i idede identiteit van de jongen vast te Zie slot pag. ROL 1stellen. Radicaal dominee Schut achtte dit onaanvaardbaar. Een van zijn mede standers. prof. J. Verkuijl. bleek be reid een beslissing uit te stellen. Hij zal voorlopig lid blijven van de ARP en met hem de andere vooraan staande radicalen om alsnog te trach ten het beleid in de door de radicalen gewenste richting te buigen. Fractie voorzitter Biesheuvel zei zaterdag tij dens het partij-convent le begrijpen, dat de kwestie van de atoomwapens een aantal mensen in gewetensnood brengt. Hij vroeg met name van prof. Verkuijl begrip voor het feit dat ook anderen duor een tegenge stelde beslissing in gewetensnood ge. bracht kunnen worden. De heer Bies. Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3 en 7. Zeeuws nieuws: pagina 2 en 5. Radio en tvpagina 7. Sport: pagina 9, 10. 11, 12 en 13. ARNEMUIDEN Met een pi stool in de hand heeft Zeelands commissaris der koningin, mr J. van Aartsen, zaterdagmorgen het nieuwe vliegveld aan het Veerse Meer voor het luchtver keer vrijgegeven. Het was al een tijdje gezellig druk op het zon nige, met vlaggen opgetuigde veld. In honderden auto's wa ren gasten uit de luchtvaartwe reld, de Zeeuwse overheid en het bedrijfsleven gearriveerd. En toen plotseling: een knal, een groene lïchtkogel, die een rookpluim achterliet. Groen licht voor de luchtvloot van lichte vliegtuigen uit alle delen van het land, die zicli inmiddels in het Zeeuwse luchtruim had geconcentreerd om de nieuw* startbaan (800x150 m.) me een landing te helpen inwijden. De eerste .kisten', <lïe op het in tl gemeente Arnemuiden gelegc veld neerstreken, waren dé Sk> servant en de Islander van <1 NV Nationaal Vliegtuigbeheer. Binnen twee weken zullen (ley vliegtuigen dagelijkse versehi; ningen zijn op het vliegveld voo midden-Zeeland; ze zullen de lijn dienst naar Schiphol (4 maal pr dag) en naar Rijssol (2 mn' per dag) gaau onderhouden. Nu brachten ze van Zestienhoven ii een gezelschap gasten van de stiel ling Vüeg'veld Midden-Zeeland op c' grasmat. De o-aan. waaraan stich tingsvoorzitter D. F. P. Hoegen latt in een welkomstoespraak zei dat d ri jksluchtvaavdienst deze bij de kei ring als de beste van Nederland ha bestempeld. .Midden-Zeelana krijgt voor het eers na de oorlog een luchtverbinding stelde de heer Hoegen vol trots vast Hij moest dicht op de microfoon van de geluidsinstallatie spreken om zich (Zie slot pag .2 kol2) NOORD-SLOE Mr -I. i landing wordt vrijgegeven. i Aartsen schiet een groene lïchtkogel af: het sein, dm ieuice vliegveld in het zwembad Sijsjesberg te Huizen. Om ongeveer half twaalf knipten en kele jongeren het prikkeldraad door, waardoor zij in het bad konden komen. Burgemeester mr P. van Driel had de politie bevel gegeven het bad te ont ruimen, zo nodig met krachtdadige hand. Er ontstonden daarbij enige vechtpar tijen en sommige krakers moesten fik se tikken van de politie incasseren. Na dat iedereen uit net zwembad verwij derd was, bleef de situatie echter toch gespannen. De jongelui buiten het zwem bad hieven een gescandeerd .Sijsjesberg open' aan en eisten in een gesprek met de voorzifter van het zwembad stich tingsbestuur. wethouder M. C van Trïgt. dat het zwembad onmiddellijk werd geopend. Het resultaat van een ge- ijdagavond tijdens een buitengewone raadsvergadering tegen dc zondagope ning van het zwembad in Wezep stem den. hebben zondagmiddag een rouw krans thuisbezorgd gekregen met he: opschrift: .Jammer' De burgemeester van Oldebroek had deze speciale raads vergadering vrijdagavond bijeengeroe pen. omdat hij bang was voor bescha digingen tijdens kraakact.es waardoor vembad de verdere week niet meer ren door het ontbreken van toezicht. Zijn voorstel om een zondagsoogje dicht te doen en het zwembad toch maar open te laten om erger te voorkomen werd evenwel met acht tegen zeven stemmen verworpen. DEN HAAG (ANP) Een aantal deel nemers aan het internationale voorcon gres van jongeren, dat dit weekeinde in Den Haag is gehouden, wilde FAO vra gen jongeren op t? nemen in de stuur groep van het tweede wereld voedsel con gres. Bovendien willen zij de FAO vra gen. van hen een .alternatieve" ope ningstoespraak te laten houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1