Gemeenteraad Zuidburch ging het stemmen vlot af rtGENDfa KOELKASTEN 5 DE BEVELANDEN Raad Reimerswaal bekeek uitvoerig de eigen gemeente Mulo-examens Goes Mulo-examens te Middelburg Examens Waarschuwing tegen coloradokever LEDENVERGADERING OPENBARE BIBLIOTHEEK TE MIDDELBURG Zeeuws Brassband Festival trok veel belangstelling rr ;s"=r Stuitend voorval- balletje in vla Modellen vanaf 135 liter Prijzen vanaf 229,- W. H. EVERAARTS ZIERIKZEE MAANDAG 15 JUNI 1970 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PHOVINCIAIE ZEEUWS! COUHANT GEEN PARTIJPOLITIEK IN RAADZAAL MIDDELBURG MIDDELBURG De ge meenteraad van de Zuid- burchschool vergaderde vrij dagmorgen in de raadzaal van het Middelburgse stad huis. De raad, zesdeklassers van de Zuidburchschool, had een aantal belangrijke voor stellen te behandelen, waar van er enkele werden afge stemd, enkele zonder hoofde lijke stemming, en enkele na stemming werden aangeno men. De vergadering werd geleid door Middelburgs bur gemeester, drs P. A. Wolters en als secretaris trad de heer M. Mondeel op. De jeugdige raadsleden discussieerden er op los, zoals ook in de echte raad gebeurt, maar bij de be handeling van de voorstellen beantwoordden de .wethou ders' de kritische vragen van de raad (en van burgemees ter Wolters) met een ontwa penende eerlijkheid. Zes voorstellen werden behandeld. Elk voorstel werd verdedigd door een ander groepje wethouders, die hun voorstel dezelfde morgen nog hadden opgesteld. Na de hehande. ling van een voorstel werd telkens van wethouder gewisseld. De raad van de Zuidburch schooi was ver deeld in een rode, een gele, een groene, een witte, een grijze en een bruine fractie. Ondanks deze fracties was er van partij-poli. tielc niets te merken. De menings verschillen liepen dwars door de fracties heen en zelfs het college van b en w was het onderling niet altijd eens. Met acht tegen achttien stem. men werd een voorstel verworpen tot het aanleggen van grote par keerterreinen buiten de stad. Volgens het b en w.voorste! werd het veel te druk in de stad en kon je daardoor de mooie gebou wen niet meer zien. Ook de uit laatgassen van de auto's zijn on. "ussen het winkelcentrum en de parkeerplaatsen zouden bussen heen en weer moeten rijden. In de binnenstad zouden wél fietsen worden toegelaten. De raadsleden brachten tegen het voorstel in het midden dat de mensen al hun boodschappen toch niet zo ver konden dragen. Ook kon men niet alles in een overvolle bus meenemen. Een an der probleem was de bevoorra ding van de winkels. Burgemees ter Wolters vond parkeerplaatsen in de stad, aan de rand van de binnenstad het meest geschikt. Afgestemd werd eveneens een voorstel om aan de Vlissingse weg een flink weiland aan te kopen voor de bouw van een paavindersclubhuis. De argumen ten voor de afwijzing van het voorstel waren verschillend. Som. migen vonden dat de padvinderij te weinig mensen meer trok, an daren wezen op het centrale ge. bouw in de stad. Zonder hoofdelijke stemming werd een voorstel aangenomen om er voor te zorgen dat het Mei veld in mei 1971 gereed komt, waardoor meer ruimte voor een picknick zou vrijkomen. Er komt een visvijver bij en er worden bomen geplant die een zuiverende functie nebben. Van enkele raads leden kwam de suggestie er nog wat stoeltjes bij te zetten, ter. wijl ook een piasvijver was ge wenst. waarin de kleintjes wat zouden kunnen rondpoedelen. Met 17 tegen 9 stemmen werd een voorstel aangenomen om gun stig te adviseren over de plannen om bij het vliegveld in de buurt van de Piet een camping aan te leggen. Met 15 tegen 11 stemmen vyerd besloten gunstig te advise ren inzake plannen om daar in de huurt eveneens een bejaardente huis te bouwen. Verschillende raadsleden wezen er echter op, dat met een camping en een vlieg» veld in de buurt het toch wel erg onrustig zou zijn voor de bejaar den. Met klem stelde burgemeester Wolters wat betreft de vestiging van een chemische industrie te Souiburg een minderheidsstand, punt in te nemen. Als die er kwam, dan toch liever in het Sloe, zei de burgemeester even ernstig bij alle luim. Verschillende raads leden legden veel bedenkingen aan de dag tegen de vestiging van die industrie. De vieze rook gaat over de stad heen en bij lozing in het water wordt ook dat verontreinigd. .Ja maar er komt een zuiverinesin- stallatie bij*, wierpen de wethou ders tegen. Nog even was er mis verstand ornaat burgemeester Wolters de opmerking van een raadslid niet goed had verstaan: .Industrie bij het Veerse Meer0, nee toch?' Het raadslid wilde echter geen industrie bij het Veerse Meer, maar meer groen. Tenslotte werd het voorstel tot industrie, vestiging in Souburg maar afgestemd, zelfs met mede- werkirfg van de overgrote meer derheid van het college van b en w. eén wethouder bleek echter nog een consequente luchtvervui. Ier. Het laatste voorstel, namelijk om de tweede kanaalbrug zo hoog te maken dat de schepen er gewoon onderdoor zouden kunnen" varen werd aangenomen met achttien tegen zeven stemmen. Op een op merking van burgemeester Wol. ters dat er ongetwijfeld rekening mee was gehouden dat de toe voerwegen voor een dergelijke ho ge brug anderhalf miljoen 'gulacn meer zouden kosten, antwoordde de betrokken wethouder met ■- r.. bedorven eerlijkheid: .Dat weet ik naet, hoor.' Ook hij de rondvraag gingen weer veel vingers van raadsleden omhoog. Er waren vragen bij over <le tarieven van het overdekte zwembad en over de behoefte aan meer trapveldjes in de stad. Een vrouwelijk raadslid bedankte de burgemeester voor zijn medewer king aan de vergadering en no. digde hem meteen uit voor een tentoonstelling die de leerlingen van Zuiderburehsehool gaan hou den. De raadsvergadering was overigens maar één facet van de projectweek van de pedagogische academie, waarbij de praktijk scholen van de academie zi jn he. trokken. Elders heeft men weer andere activiteiten. De foto toont de Zuidburchse gemeenteraad. De keurig opgestoken vingers duiden er op dat het hier gaat om een schooldiscipline en vergaderpro cedure. (foto PZC). Maandag 15 juni 1970 MIDDELBURG Molenwater. 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Gasthuis. 19.45-20.45 uur: uitzending ra dio Walcheren. YEERE - - Spreeuwenpot, 19-21 uur: oud-cursisteninstuif. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: tentoonstelling .Kunst in het klein, de schoonheid van de oude tegels'. HULST Stadhuis, 9-12 en 14-17 uur: timtoonstelling- historische documenten- Boekhandel Van Geyt, 9-12 en 13-18 «ur: tentoonstelling werken Aad de Haas en A. W. Brinkman. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland St-Piet.erstraat 38, 9.30-12,30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelli'ng lager onder wijs in Zeeland, A is een aapje. Vleeshal Stadhuis, 10-17 uur: tentoon stelling werken Joseph Beuys. Van Benthem en Jutting, 9-18 uur: tentoonstelling Russische ïkonen. SINT-ANA TER MUIDEN Voor malig gemeentehuis. 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Jos But en J. de Meester de Betzenbrouek. VEKRE Schotse Huizen, 10-12 en 14- 17 uur: tentoonstelling werken van de Poolse graficus Stephan Mrozewski. IVESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling klein plastiek van Hanne Mobach. GOK Grand, 20 uur: Meisje voor dag en nacht, 18 jaar. Voorfilm: Dreamgirl, MIDDELBURG City, gebeurde in het westen, 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: bastaard, 18 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: O. VAN OORSCHOT P/A PZC - VLISSINGEN - TEL. 01 tM-5144-TOESTEL43 KRITNINGEX De gemeenteraad van Reimerswaal heeft zaterdag een volle dag uitgetrokken voor een excursie door de uitgestrekte nieuw gevormde gemeen te. Om kwart over negen 's morgens vertrok het zomers geklede gezelschap per bus vanuit Krüiningen naar De ivnol. Via liet dorp Krüiningen ging men naar het dezer dagen druk bezochte recreatiegebied Den Inkel. In Waarde maakte het gemeentebestuur een wandeling door het dorp. Vervol gens bezocht men bejaardencentrum De Vliedberg in Rilland. Men besteedde hier ook aandacht aan de woningbouw. Na een bezoek aan de werkhaven in Bath dronk men koffie in het plaatselijke café Blok. In Krabbendljke nam de raad het nieuw- bouwplan en de veilingterreinen in ogen schouw. Langs de spoordijk naar Oost- dijk en de Olzendepolder reed men naar Yerseke, waar het ochtendprogramma met een blik op het instructiebad in aanbouw en de nieuwe haven werd af gesloten. In hotel De Oesterbeurs werd tijdens een informeel samenzijn de lunch gebruikt. 's Middags werd Yerseke nog iets uit voeriger bekeken. De raad bezocht het sanenngsgebied en reed via het recrea- 'egebied Kijkuit, de camping en het idustrieterrein langs het bejaardente huis Vredelust en het complex Bosch burg naar het uitbreidingsplan Marijke- laan. In Yerseke bekeek men ook nog de champignonkwekerij van de gebroe ders Sinke aan de Grintweg. De excursie werd besloten met een bezoek aan onder meer de sluizen en de sportvelden van Hanswecrt. Diamantenhuwelijk RILLAND. BATH De heer en me vrouw Koster-Meulenberg vierden afge lopen weekeinde het zestigjarig huwe lijksfeest. Zij deden dit in huiselijke kring met familie en bekenden. YERSEKE Rode Kruis-collecte De gehouden inzameling voor het Ne derlandse Rode Kruis heeft te Yerseke opgebracht de som van 2371,25. Contactavond WH In het verenigingsgebouw ,De Haven' te Yerseke werd woensdagavond een contactavond gehouden door WH. Aan deze avond werd deelgenomen door de bond van plattelandsvrouwen. NCVB, vrouwengroepen Nederlands Hervormde Kerk, vrouwenbonden Vrije Evangeli sche Gemeente, vrouwengroep Leger des Heils, R-K vrouwengroep en de vrouwengroep van de Partij van de Ar beid. Ondanks de hitte kon de presiden te van deze avond, mevrouw Pijl Hoge- weg, een volle zaal belangstellenden begroeten, evrouvv J. H. dc Jonge-de Jonge hield een causerie met als onder werp .spreken in het openbaar'. Me vrouw Kooman vergastte de aanwezigen op een Zeeuws voordracht, terwijl de vrouwengroep uit Waarde een toneel spel opvoerde met als titel .Levens elixer', waarvan bijzonder werd genoten. Naast samenzang was er zang en mu ziek door het Leger des Heils. KRÜININGEN WV-Oriëntatierit Voor de WV-oriëntatierit te Krüiningen bestond grote belangstelling. Niet minder dan 63 auto'sof brommers verschenen aan de start. Voor de best geklasseerde brommer was er een extra ereprijs. De door de .Korenbems' beschikbaar ge stelde beker werd uitgereikt door de heer M. J. van den Berge aan mejuf frouw C. Pieper uit Goes, die als 23ste werd geklasseerd. Van de 63 deelnemers wisten er zich 61 te klasseren. De uitslagen voor de eerste flaatsen waren: J. van den Berge, Kloetinge 42 punten; 2 J. N. Wirtz, Oudelande 50: 3 R. Schrier, Krüiningen 53: 4 C. Kloosterman, Bieze- linge 62; 5 1. op 't Hof, 's-Gravenpolder "5; 6 L. J. Dominicus. Krüiningen 76: 7 V M. Westveer, Krüiningen 79: 8 B. Ook, Krüiningen 80; 9 A .""Dek, Krüinin gen S6; 10 C, Pr a an je, Krüiningen 89; 11 J. M. Kakebeeke, Krüiningen 92; 12 C. de Kooning. 's-I-Ieerenhoek 107: 13 S. Roosendaal Krüiningen 111; 14 N. de Regt Biezelinge 112; 15 Iz. Bogte. Krüi ningen 112. Voor de drie door de WV te organiseren wedstrijden heeft de autobandenzaak .Hofka' een fraaie ereprijs beschikbaar Ïesteld in de vorm van een wisselbo- aal voor de regelmatigste rijder. De deelnemer die in dit seizoen de mees te rijderspunten verzamelt, zal deze prijs voor een jaar mee naar huis mogen ne men. De 2e rit wordt gehouden op zaterdag 11 juli. terwijl de laatste en 3e rit van dit seizoen is gepland op donderdag 6 au gustus as. /oor het mulo-diploma-A slaagden te iocs de dames L. Verbrugge, Zaamsl&g, Boot, Middenschouwen (met micL -nstandsdiploma). A Caluwé, Sas van lent, M. de Vlieger Zierikzee. E. Boer, :oes, W. Bouterse Goes imet midden. tandsdiplomai. E. van de Panne, Goes, F. Meyboom, Goes, M. Paardekoper, Catend'ijke N. Quinten Oudelande (met niddenstandsdiploma). E. Schrier, Ka- eke i middenstandsdiploma), A. Ste vens. Goes, T. Geelhoed, Wlssenkerke. met middenstandsdiploma), A. Clement vVissenkerke, G. Overdulve Axel en J. loose te Axel, beiden met midden standsdiploma, A. van Rumste, Axel, J. lanepen, Zierikzee. fmet middenstands diploma) M. van Hoogteylingen, Zie- •ikzee, met middenstandsdiploma). En de heren C Moeiker, Westerschou- ven, M. Pannekoek, Z erikzee, C. Rin. gelberg, Middeschouwen, K. Veldman, Terneuzen, H Vermaire. Temeuzen, M. de Vos, Terneuzen, J. Rouw, Wester. chouwen, P de Ruyter. Zierikzee, R. bij de Vaate Zierikzee. S. de Vlieger, Duiveland, en de heren J. de Blaaij, Wolphaartsdijk. P. Oosthoek. Ellewouts- dljk. P. Bolle, Wlssenkerke G. van Overdulve, Zaamslag, A. de Regt, Axel, VV. Stallard. Axel, P, Tuin, Axel, en M Viergever,' Zierikzee, allen met midden standsdiploma Vijf. kandidaten werden afgewezen. Voor het mulo-examen slaagden in de Getuigeniskerk te Middelburg zaterdag ion LI eden de heren: Alewijnse, Middelburg: D. H. van Belzen, Arnemuiden, A. L. W. T. Hoe vers. Middelburg; E. C. M. Clarijs. Mid delburg: P. W. de Bruin. Middelburg; J. C. van Boekhout. Vlissingen; S. A. van Dale, Cadzand (met middenstands- dlpoma); W. H. J. Stroo, Vlissingen (met middenstandsdiploma): C. J. Dek ker, Hoofdplaat; J. M. S. Fenijn, F kens met middenstandsdiploma Voorts slaagden voor diploma A: de he ren: S. Jobse, Middelburg; O. G. Aar- schagen, Veere; G. C. van Boven, Sou burg; M. Brunke, O-Souburg; P. J. J. Ie Due, Middelburg; P. L. Boogaard, Domburg; J. Buijs, Veere; A. W. Adri- aanse, Ö-Souburg; H. Adriaansen, Vlis singen; E. de Cocq, Aardenburg. R. Er- kel. Vlissingen en J. Parent. Vlissin gen. (met middenstanddiploma). Twee kandidaten werden afgewezen. De heer H. Heringa uit Zierikzee is de landbouwhogeschool te Wageningen geslaagd voor het examen agrarische sociologie van niet-westerse gebieden. Aan de landbouwhogeschool te Wage ningen slaagde voor het kandidaatsexa men bosbouw (houtteeltkundige rich ting) de heer W. M. Lindhout uit Tholen. De heer P. J. M. van Wesemael uit Kloosterzande slaagde voor het kandi daatsexamen landhuishoudkunde, de heer W. H. v. d. Hoofd uit Philippine voor tuin- en landschapsarchitectuur en de heer P. M. Rijk uit Schore voor land- bouwwerktuigkunde. Aan del andbouwhogeschool te Wage ningen is de heer A. A. van Nieuwen- huyzen uit Nieuw- en St. Joosland slaagd voor het ingenieursexamen. Aan de vrye universiteit te Amsterdam slaagde de heer C. Goudzwaard te Krab- bendijke voor het kandidaatsexamen wis- en natuurkunde. Te Delft slaagde voor het examen fy- siche therapie mej, M. C. J .Torbijn te Goes. Op het landelijk examen instructeur met specialisatie binnenwater van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD)za terdag jongstleden te Utrecht slaagden de heren L.- G, Derks, C. M. de Haas. H. C. de Lange en A. M. Rombouts, allen lid van de reddingsbrigade Zeeuwse.Vlaanderen, te Terneuzen. Van de 80 personen kregen een herexamen terwijl 21 personen werden afgewezen. Eén kandidaat had zich reeds voor het examen teruggetrokken. Als rijksge committeerde van het ministerie van erm trad op de heer W. Wagenmaker. Alle kandidaten werden opgeleid door de heer G. J. de Rooij, hoofd technisch leider van de dr A. Staverman-Brigade te Vlissingen Aan het christelijk lyceum voor Zee. land te Goes slaagden voor het eind examen hbs-b: mejuffrouw C. G. Bil te Zierikzee, J. K. Dominicus te 's.Gravenhage, J. C. Duijnhouwer te Kapelle, J. Geelhoed te Nieuwdorp, J. A. de Hollander te Goes, E. J. R. Hubach te Goes, C. G H. van Iwaardon te Kloetinge. mejuffrouw F Jobse te Waarde, C. J. W. Kole te Krui. ningen, C. Maas te Goes, W. L. van de Merwe te Goes, J. J. Murre te Baar land, W. Pieper te Krabbendijke, me juffrouw A. Repko te Krabbendijke, W. M. Veenstra te Goes, M. Verhage te Goes, C. J. Viergever te Kapelle, E Vleugel te Goes, W. Willoboer te Krui. ningen, L. van Zweden te Krabbendijke. Afgewezen: 2 kandidaten. Een kandi daat heeft een verlengd examen. GOES De plantenziektenkundige dienst en de rijksconsulentschappen oor plantenziekten hebben een waar schuwing laten uitgaan ten aanzien van de coloradokevers. In het hele land moeten de telers van aardappelen, zowel landbouwers als par ticulieren, er rekening mee houden dat ook in hun aardappelen coloradokevers kunnen zijn neergestreken om daar i ren af te zetten Uit de eitjes komen, afhankelijk van de temperatuur, na 8-14 dagen donkerrode larfjes met zwarte kop, die zich over de plant verspreiden en deze snel kaal kunnen vreten. De bestrijding moet op deze larven worden gericht. Iedere aard appelteler wordt daarom aangeraden de komende weken zijn aardappelen te con. troleren op de aanwezigheid van de lar. ven en bij het treffen deze te bestrij den. Op kleine aardappelveldjes of hij aantasting van enkele planten kan dit gebeuren door wegvangen met de hand. Bij aantasting van grotere oppervlak ten zal men over móeten gaar. tot be spui tingen. Hiervoor kan gebruik wor den gemaakt van lindaan." endosulfan, chloorfenvinfos- of heptachloor., diel. drin-DDT bevattende middelen. Het juis te tijdstip voor de bestrijding van de larven is aangebroken als ze ongeveer de grootte van een tarwekorrel hebben bereikt. Particulieren met kleine opper- vlakten aardappelen zullen doorgaans het beste gebruik kunnen maken van de middelen die speciaal bestemd zijn voor insectenbestrijding in moestuinen. ,Veel werk door weinig mensen' ,Uitleenpost in Middelburg-Zuid gewenst' I geval voor de lagere schooljeugd van deze nieuwe wijk een voorziening te i moeten treffen. Men kan immers niet I verwachten, dat jongere kinderen regel- matig drukke verkeerspunten, spoorlijn kanaalbrug zullen passeren om In GOES Het vierde Zeeuwse brass bandfestival dat de commissie Zeeuw* brassbandfestival zaterdagavond In de Goeso Oostcrkerk had georganiseerd, kan, gezien de belangstelling, als ge slaagd worden besehotiwd. Een vrij taJ- puhiiek bezette de ruimte van <le Z MoLstraat'6 boeken T^len. tttST»?1 Dezer dagen werd een ledenvergadering I iflgj^toen jwp'ztehletterlfjk naar Ex c-cl^lo r- KI o«t n «o-- nam v «rW eerst gehouden van de vereniging openbare binnen stortte, bleek deze jeugd-afdc- uf" d't festival deel, en oogstte met leeszaal en bibliotheek te Middelburg.\\ng jn e,.n grote behoefte te voorzien optreden veel succes, bijgewoond door een klein aantal ge. brizondere taak heeft deze uitleen. Dirigent Ko den Toonder zette zijn pu- interesseerde leden. j poSt bovendien ten aanzien van de bliek een tweetal met verve r In zijn openingswoord memoreerde deschoo'jbibliotheekvoorzieining; hij fun- oorzitter dat er in het afgelopen Jaar geer. tevens als centrale schoolbiblio. •erk is verzet door weinig sen. Op de oproep in de pers, om kandidaten voor een extra plaats in het algemeen bestuur zijn geen voor stellen van de kant van de leden binnen, gekomen. Vacant komt thans wel de bestuurszetel van de heer A. Borst, we gens dipns vertrek naar elders. In de eerstvolgende ledenvergadering zal in deze vacature, die by voorkeur door een theek voor de drie omringende scholen. De voorzitter voegde hieraan toe, dat g'-.spce'.d marsen voor: .Wellington' <-n .Banaolo- gy'. bracht een arrangement van de ou verture .Zampa' van Hérold. en liet -- - -- kampioenskornettlst Wim van Boven een dezer dagen in een onderhoud Zijn grote virtuositeit demonstreren in met de wethouder nog eens extra de kornet-solo .Facilita' van Harirnann. J~ viel de fraaie klank van deze de aandacht gevraagd is voor bibliotheekvoorziening van geheel j Zuid-Middelburg, in het bijzonder voor de jeugd, niet alleen van Magi- stratenwijk, maar ook van Dauwen- IPÜIHflSdaele. vertegenwoordiger van de rooms katho. Dat het sehoolbibliot'neekwerk in een lieke bevolkingsgroep moet worden ver- behoefte voorziet blijkt uit het feit, vuld worden voorzien. dat door het convent van de hoofden j s,„s gen,. ,1^»™ «1 Nieuw land dergelijke faciliteiten to Onlhlro i verlenen. De bibliotheek bezint zich t2hle'^b',tSn.h\U?„ ■Sr' Snt"°iïï^ £e- lrdrn kwom ""jf SS?" worden rokW fr>. LtTtt „i. LI?", /Lit; I son eel vormt hierbij het knelpunt. De stuur. Men za! er op moeten toezien .,-ppo ,--r nn rlat uitgaande i aandar ht moeien worden bfe V" ""JÜS* t? V"' Bij de behandeling van^het jaarverslag jeug^ ai<jaar heeft de bibliotheek nog;Paul C. van Belzen, adjunct-directeur een aantal activiteiten op zijn verlang-j van de Zeeuwse Muziekschool Goea lijstje staan. Men denkt aan werk onder excelleerde in een werk van Franse ma im mobiele lezers, aan de woonkernen kelij: .Rustlquea' van Eugèn*- Bozza, Sint Laurens en Nieuwland, bejaarden- een kornetsolo van hoge moeilijkheids- Ook de naamgenoot .Excelsior" uit 's-Heer-Arendskerke. geleid door Daan Burgur was debutante op het brassbandfestival. .Arendskerke'. sinds kort brassband, bracht het grootste orkest té groot voor het wat kleine podium en legde vooral eer m met de .Song of Liberty' van Bric Bal!. Dit orkest speelde onder meer nog een selectie uit .La Traviata' kleine suitie van Powel .Drie miniaturen', waarbij de oriëntaalse sfeer van .Dessert Scene' opviel. Orkest nummer drie was het Leger des Heilsmuziekkorps uit Goes onder lei ding van Peter Moens. de kleinste band •an de drie, dat een viertal vrij pitti te typische Leger des Heilscompositie® iracht. Ziin euphoniumspeler Jack van Hese speelde een zeer verdienstelijke «o- .De overwinning is zeker' van bleek dat ook in 1969 een aanzien lijke uitbreiding geconstateerd kon wor den van de dienstverlening van de bi bliotheek. Met name kan genoemd worden de ope. Magistratenwijk in Mid delburg-Zuid. Hoewel voor deze tak van dienst in eerste instantie geen fondsen beschik baar waren, meende het bestuur in elk RILLAND-BATH Geen muis, maar toch wel iets anders dan gebruikelijk zat in de fles vla die het gezin Paauwe zondagmiddag in de Rillandse woning wilde nut tigen. Hoe men ook schudde, de vla kwam niet de fles uit. De fles. sehals bleek geblokkeerd door een rubber stuitballetje. Toen het bal. letje eenmaal de fles had verlaten, kon men door het stuitend voorval de vla niet meer door de keel krij gen. NOORD-ZEELAND THOLEN IJsclub zit met de scherven wérk. Voor dit alles zouden fondsen beschikbaar moeten zijn. Bovendien breidt zich ook het .gewone' bibliotheekwerk in de centrale biblio theek zich sterk uit. In de jeugd_afdeling in de Molstraat werd in het begin van het Jaar het duizendste lid ingeschreven. Eind 1969 bedroeg het aantal leden van de bibliotheek met de uitleenpos- ten ,Zuid' en Dienstencentrum: 4950 le, den. tegen 4001 een jaar tevoren; een stijging van ruim 21 procent. Het aantal ingeschreven lezers be droeg hiermee ruim 16 procent van het aantal ingeschreven inwooers van de gemeente. Het landelijk gemiddelde is 10,5 procent. Het aantal uitleningen steeg van bijna 120.000 over 1968 tot meer dan 151.500 over 1969; een vermeerdering van bijna 27 procent. Het boekenbezit omvat thans bijna 26000 Hec is duidelijk, dat tegenover een der. gelijk sterk toenemend bibliotheekge bruik en adequate bibliotheekvoorzie ning behoort te bestaan, zowel op het gebied van boekenbezit, als van perso neelsvoorziening. In antwoord op de vraag van een van de leden merkt de penningmeester op dat» de boekenpost in ieder geval ae stijgende boeken prijzen zou dienen te volgen. In de begroting 1971 is voorzien in enige uitbreiding van personeel. De rekening van baten en lasten over 1969; de exploitatiebegroting 1970 en de exploitatiebegroting 1971 worden door de vergadering goedgekeurd. Bij de rondvraag werd geïnformeerd door een der leden, of de bibliotheek aan. i dacht denkt te besteden aan de inter. THOLEN Het bestuur van de ijs- kerkelijke vredesweek, die in september vereniging in Scherpenisse heeft ƒ25 in Middelburg door de gezamenlijke uitgeloofd voor diegenen die kunnen ver-1 jeugdraden wordt georganiseerd Het tellen wie er een plezaer in schept om; antwoord is, dat de bibliotheek vaak met voortdurend de ruiten van de gebouwtjeseen klein tentoonstelling de belangstel. op het ijsbaanterrem aan de Pluim pot ]jn(v van de lezers pleegt te begeleid®), dels tussen de loodsen verstopt, en werd kapot te gooien. Dit ijsbaanterrein doet yan ,je kant van de leden kwam dc daar even later aangehouden. Hij bleek s zomers dienst als speelterrein en wordt vraag of niet een aantal lezers bereidgeen onbekende van de politie te zijn emd deze maand gebruikt voor de Thool- zou zijn extra bijdrage te schenken j en heeft een volledige bekentenis afge_ voor de boekenpost; men zou kunnen legd. denken aan een vereniging vrienden van de openbare leeszaal en bibliotheek, die in overleg met de bibliotheek, het1 boekenbezit wat zou kunnen versterken. graad, door de componist gewijd twee professoren van het Franse natio nale conservatorium. Zijn spel van ho ge technische kwaliteit werd uitstekend begeleid door pianist Jaap Boon. Aan het eind vam de avond gaven de gecombineerde bands een vrij goed staaltje van samenspel te zien en te ho ren tijdens ae gezamenlijke uitvoering van een vijftal nymntunes. daarbij af wisselend geleid door de drie dirigen ten. Festival-commissievoorzitter P. Wolte ring sprak een dankwoord aan het slot van het concert en heette de twee .nieuwe' bands welkeen. Hij constateerde dat de brassbandfestivals in een behoef te voorzien. Burgemeester mr F. G. Huber van Goes, en tal van bekende personen uit de Zeeuwse muziekwereld gaven van hun belangstelling voor dit muzikaal evenement blijk. Het festival werd gepresenteerd door de heer G. C. van Loo, secretaris van de festival-com missie. Man wilde er met twintig kilo paling vandoor THOLEN De rijkspolitie te Tholen heeft zaterdagmorgen een inwoner van Bergen op Zoom aangehouden, d.e een palingbun van één van de plaatselijke vishandelaren uit een oesterput x had weggehaald. De kist was gevuld met zo'n twintig kilo paling. Een attente Tholense inwoner, die de man met de kist zag slepen in de rich ting van de Eendracht, vond de ver richtingen maar verdacht en alarmeerde de rijkspolitie. De man had zich inmid- se dagen. Schouwen-Duiveland' op tv van Suriname en de Antillen HAAMSTEDE In opdracht van de Wereldomroep maakte een tv- ploeg dezer dagen opnamen op Schouwen-Duiveland. Het mate riaal wordt verwerkt in een do cumentaire die op de Antillen en in Suriname zal worden vertoond. De ploeg was in de Domeinen en bezocht de zesde klas van de ses Beatrixschool maakte teke ningen over de legende van Wes- tenschouwen, wat door de came raman werd opgenomen. Presen tator v. d. Horst maakte gesprek jes met schoolhoofd Damman en met enkele leerlingen. De schoolkinderen kregen tot slot een traktatie van de Wereldom- roeppioeg. Br is beloofd dat men zal proberen het verwerkte ma teriaal in Haamstede te vertonen. GEEN GS-ANTWOORD OP STATENVRAGEN OVER VUILE BADSTRANÜEN MIDDELBURG In verband met eer aangevraagde en spoedig te verwaoh. ten ra,pport van het rijksinstituut voor zuivering van afvalwater is het niet mogelijk de vragen te beantwoorden die het statenlid J. A. van Bennekom over de verontreiniging van de Waldher- se badstranden aan het college van gs stelde. De beantwoording is althans niét mogelijk binnen de tijd, gesteld in ar tikel 24. derde lid van het reglement van orde voor de vergaderingen van de provinciale staten. Dit deelt "het col lege van gs mee, naar aanleiding van de vragen van de heer Van Bennekom. Genoemd rapport zou, aldus gs handelen over de door de heer Van Bennekom aangeroerde materie. MARKTBERICHTEN GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWIJNDRECHT 12 juni: andijvie 18—34, spinazie 23—34, poste lein 38-49. spitskool 29 -30, rodckool 78. kro ten 58—60. stamboncn 340—350. kassnijbonen 170—250. tuinbonen 108. aardappelen 83—110. rabarber 20—30. sla AI 8—23. paprika 23—3L bloemkool AA 115. A 78—93. B 49—71. C 26— 52., komkommers 90 pL 25—30. 75 pl. 24—28. 60 pl. 22—26. 50 pl, 20—24, 40 pl. 18—19. 35 pl. 18—22, krom 24—26. stek 16—18. tomaten A 8.60—9,30, B 8,90—9.10. C 8.30—8.50. CC 6,60. radijs rood 9—20. witp. 29—30. selderij 7—13. peterselie 21—31. boskrotec 19—29. bospeen 6679. aardbeien 0.640,68. Golden Delicious Keuze uit vele merken en modellen o.a. ESTA IGNIS PHILIPS MARYNEN ZOPPAS SUPERSER ZANUSSI NAONIS BOSCH AEG POSTSTRAAT 2 NR 3341 Horizontaal: 1 sluierslof; 5 groeit op zandgrond; 9 steen: 10 nakomelingen; 11 verdwijn: 13 vw; 14 eerstkomend; 15 maanstand; 16 vreselijk; 18 geslo ten; 19 gelooide huid; 21 pret; 22 vang- middel; 23 schiettuig voor pijl; 26 walm: 30 woonschip: 33 ondergronds dier; 34 zangnoot; 36 klein kind; 38 pers vnw; 39 biljartstok: 40 voormalig eiland in Ned.; 42 wedergekeerd; 43 Spaans riet. Verticaal: l dier met vleugels; 2 pers. vnw; 3 watering; 4 slot; 5 hoofddek sel; 6 boom: 7 titel: 8 alleen; 12 opp. maat; 15 koninklijk slot; 17 pers. vnw; 18 tegenover: 20 snavel; 23 scheur; 24 bid (Lat.); 25 in orde; 27 voorbij; 28 familielid; 29 gering van afmeting; 31 varken; 32 kostbaar; 35 hond: 37 om roepvereniging; 39 kronen; 41 karaat. De oplossing de vorige puzzel is ISiTIEiL.eisprol— PBJB sJL lïïiPiSiEtLMTMI VFBSITiA.LM I IDIEiMBfElF «BVÉIB AJ<He~E~ Mfc :c" "tWüir .T" -3 E'RjR:n 0 S JIFAgA 8 T SiNl I ITMÓlTiTjEIRÉlSlT'EiE IET:HE.RBRÉG AFE'RI E IRMETÉBMIOILMDIDB1A BUEiMiMiAHLjBMiAIR .TJliEl VjE,R~jnBR|0011 IEBTTER'.., R;l ;0MGIAlRI0'N[N:EBuislA GTCj> 'Av, rÉli R QjdHHQJllEiL iSE" 'T11 IKiÉTtBabeiSIPIR" I |T

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 15