PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HOESSEIN ZWICHT VOOR EISEN VAN PALESTIJNEN A -J '«UWE- Senaat bindt Nixons handen Vier doden, zes zwaar gewonden Provinciale overheid: Noord-Beveland als woongebied bij uitstek aanwijzen lil OPPERBEVELHEBBER EN AANVOERDER VAN JORDAANSE PANTSEREENHEDEN ONTSLAGEN N -%U>'1 F - THANT WIL EEN NIEUWE GENEEESE CONFERENTIE WESTDUITSE AMBASSADEUR IN BRAZILIË ONTVOERD MILITAIRE WAGEN SLAAT OM Vandaag in de krant... Sigaretten ARP Rolma AMSTERDAMSE KRAKERS VOOR DE RECHTER KERENSKI OVERLEDEN KORPORAAL UIT VEERE ONDER SLACHTOFFERS RUST AAN HET PRIJZENFR0NT BURGEMEESTERS EVERS EN WISSE Als remedie tegen ontvolking Niet bevriezen Landelijke politie-actie DRIEDUIZEND AUTO'S MET GEBREKEN 213e jaargang nr. 136 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 12 juni 1970 Bur. Vlln., W.1.1. I. SI44 (b 9 I rad 3508. adv. araditlla, G. A. da Kok. Abonn.prlla 7 5,05 pa, il 51, lal. 7651 (b g rad. 2078/3169. ad». 6248) Gooa advartentl» 1 6.Inoarondsn mededeling» 2i/s i ad, 7853, ad» 5213) Ootlburi 359300. Provlnc II 22. lal. 4457 - STRATEN BLANK IN EDE EDE Dankzij een aan wolk. breuk gelijkende- enorme regenval veranderde gistermiddag om streeks drie mar de Grote Straat in Ede in een grote rivier en zo kreeg deze winkelstraat het aan zien van het Gala Grande in Ve. ne/ië. De jeugd paste zich- snel aan. Er werden rubberboten te water gelaten en behalve het spe levaren was zelfs waterpolo mo gelijk. De bewoners van de Grote Straat en vooral de winkeliers wa ren minder gelukkig met deze wa- 'erovervloed. Verschillende zaken sn veel kelders ltwamen onder water te staan. De brandweer kwam eraan te pas om de kelders 'eeg te pompen. Toen de straat na anderhalf uur weer een normaal aanzien had gekregen, bleek de schade toch nog vrij groot te zijn. Een groot aantal gemeenteambte. naren in Maastricht is donderdag ochtend begonnen aan een tropen, dienst in verband met de hitte in het stadskantoor, waar een air. conditioning ontbreekt, wordt nu gewerkt van half zeven 's mor. gens tot half twee 's middags, waardoor de heetste uren van de iaig gemeden worden. BEIROET, AMMAN, CAIRO (AFP, RTR) De troon van ko ning Hoessein van Jordanië die door de vele incidenten van de laatste tijd toch al niet bijster ste vig stond is door de recente ge vechten in Amman en de daarop gevolgde onderhandelingen met de Palestijnen nu definitief aan het wankelen gebracht. Na een com muniqué dat het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina don derdagavond in Beiroet uitgaf over het ontslag van enkele naas te medewerkers van de koning, heeft Hoessein later op de avond via Radio Amman bevestigd dat Nasser Ben Jamil, opperbevelheb ber van de strijdkrachten en oom van de koning en Zeid Ben Sjaker, bevelhebber van de gepantserde eenheden van hun functie zijn ont heven. Volgens Radio Amman zal Hoessein zelf de functie van zijn oom gaan waarnemen. Aan deze bekendmaking was een zeer verwarde berichtgeving uit de verschil lende Arabische hoofdsteden over mu. taties in de Jordaanse regering vooraf gegaan. In het genoemde communiqué van het Volksfront werd gezegd dat naast Nasser Ben Jamil en Zeid Ben Sjaker ook Saadine Jassem en Moenzer Saad uit hun respect je ve functies van hoofd van de militaire politie en lid van de inlichtingendienst waren ontheven Toen aanvankelijk geen bevestiging van deze berichten in Amman kon worden verkregen verklaarde het Volksfront dat de instemming met het ontslag van de ze vier personen was gekomen van de zijde van de Jordaanse onderhande- hngsdelegatie. Vele waarnemers meen. den toen vooralsnog te kunnen stellen dat het zeer dubieus was of de koning in deze met de instemming van zijn on. derhandelingsdelegatie zou meegaan omdat dat volgens hen duidelijk het be gin van zijn einde zou betekenen. Met een kraamoagen werd de om. geslagen legerauto opgetild, zodat le zwaargewonden konden worden j bevrijd. Concessies RIO DE JANEIRO (AFP) De Westduitse ambassadeur in Brazi lië, Ehrenfried von Holleben, is donderdagavond in Rio de Janeiro ontvoerd. WASHINGTON (REUTER, AFP) De Amerikaanse senaat heeft don derdag de handen van president Nixon gebonden en een nagenoeg elke nieuwe inval van Amerikaan se troepen in Cambodja uitgeslo ten. Met zeer geringe meerderheid ver wierp de senaat een amendement van senator Robert Byrd (demo craat uit Virginia) dat een nieuwe militaire actie in Cambodja (na 30 juni) mogelijk zou maken als zulks De grote sigarettendiefstal die eerder deze week in Middelburg werd gepleegd is tot een snelle oplossing gekomen. (pag. 2) DE ARP heeft haar voorwaarden bekendgemaakt, waaronder zij wil bliiven samenwerken met CHU en KVP... (pag. 3) DE NS heeft indertijd de Rolma van Werkspoor willen overnemen voor 11 miljoen en op voorwaarde dat slechts 450 mam gehandhaafd zou blijven... (pag- 13) Nieuws uit Zeeland op pag. 2,5,7 en 9. Binnen- en buitenland pag. 3, 13,17 en 23. Sport pag. 15. Radio, tv en kunst op pag. 19. Beurs en financiën op pag. 23. ter bescherming van de Ameri kaanse troepen in Vietnam nodig zou zijn. De senaat verwierp het amendement met 52 tegen 47 stemmen. Men ziet in de uitslag een prestige, verlies voor de Amerikaanse president. Er ligt nu een voorstel van de senato ren Cooper em Church op tafel waarbij Nixon eerst toestemming moet vragen aam de semaat voor een nieuw ingrijpen in Cambodja. Kort voor de stemming had de demo. craat Mike Mansfield gezegd dat de se naat niet aan de bevoegdheden van de president als opperbevelhebber van de strijdkrachten zou tornen. De senaat zal de komende weken het voorstel Cooper Church moeten behandelen. De senatoren wilden de president de financiële middelen ont- (Zie slot pag. 3 kol. 2 I AMSTERDAM (ANP) De circa 70 [krakers, die op bevrijdingsdag het pand Herengracht 529 naast het. bevolkings register in de hoofdstad in bezit na- men zullen allen terzake van lokaal vredebreuk worden vervolgd, zo heeft I |de Amsterdamse officier van justitie hoofd van het parket, nir J. F. Hart suiker, meegedeeld. Onder de krakers bevinden zich veel studenten en scholieren. De krakers van een pand in de Huidenstraat en het Hee renlogement aan de Keizersgracht zul len niet worden vervolgd omdat de of ficier er rekening mee houdt dat deze panden vermoedelijk voor de sloop be stemd zijn. Hoewel deze krakers zich in beginsel ook aan een strafbaar feit schuldig hebben gemaakt en deze be zetting ook onrechtmatig is geschied, zo zei mr Hartsuiker. Alle krakers heb ben zich schuldig gemaakt aan openlij ke geweldpleging tegen de politie, die bekogeld erd met talkpoeder, gemak kelijk ontbrandbare stoffen en stenen. Helaas is het niet mogelijk hen daar voor te vervolgen, omdat niet ieders aandeel daarin is kunnen worden vast gesteld en alle krakers zich aan de ver antwoordelijkheid hiervoor bij hun ver hoor hebben onttrokken, zo deelde mr Hartsuiker mede ter motivering waar om geen strafvervolging van dit feit kan worden ingesteld. Enkele uren later kwam de radio van El Fatah vanuit Cairo echter met een communiqué van de onderhande lingen waaruit bleek dat koning Hoessein niet veel keus was over ge. laten. In het communiqué, dat enigs zins verschilde van dat van het Volksfront, werd gezegd dat de ko ning voor de keus was gesteld, of de vier genoemde medewerkers van hun funcie ontheffen, of de val van zijn regering accepteren. Uit het feit dat nu volgens radio Amman slechts twee medewerkers, hoewel de meest (Zie slot pag. 3 kol. 3 NEW YORK (RTR) Alexander Ke renski, die tussen de afzetting van tsaar Xicolaas de tweede en de bolsjewistische revolutie in 1917 vier maanden premier •an Rusland is geweest, is donderdag op 89-jarige leeftijd in New York over leden. Op 24 april werd Kerenski met een bekkenbreuk en een gebroken arm, op gelopen bij een val in zijn woning in New York, in een ziekenhuis opgeno men, Kerenski, een gematigde socialist, heeft het lot van Rusland 100 dagen in handen gehad. In juli 1917 volgde hij prins Lvov op als voorlopig premier. Inl november werd hij door Lenin afgezet en gedwongen in ballingschap te gaan. Hij ging naar Parijs, waar hij tot 1940, toen de Duitsers Frankrijk binnenvie len, zijn politieke activiteit voortzette. Daarna ging hij naar New York. De rest van zijn leven bracht Kerenski in de VS door. Hij heeft daar geschreven en voordrachten gehouden over de Sow- jet-Unie. ENGELSE VERKIEZINGEN U JUNI OP TV HILVERSUM (GPD) - Op 18 Juni gaan de Britten naar de stembus. In Nederland besteedt de NOS aandacht aan deze verkiezingen. De NOS-televisie beperkt zich tot een rechtstreekse reportage van het Britse verkiezingsprogramma, die om vijf over half elf op Neder land 1 begint. In de reportage, die tot twaalf uur duurt, zullen de definitieve uitslagen nog niet ge geven kunnen worden. Pas de vol gende middag worden deze in een extra uitzending bekend gemaakt. De NOS-radio begint de 18de om tien voor elf op Hilversum 1 en gaat door tot vier uur 's morgens. Vanuit de studio van de BBC in Londen zuilen NCRV-correspon- dent Wito Stoel en de verslagge vers Henk van Hoorn en Paul Hollaar een programma verzor gen met uitslagen, commentaren, ifeerrepoitages en muziek. Alge hele coördinator in Londen is Jan Zindel. De volgende morgen worden weer via Hilversum 1 van twaalf uur tot half één de definitieve uitsla gen gegeven. Hierdoor komt het aangekondigde programma ,Blik op de wereld' te vervallen. SOESTERBERG (GPD) Vier militairen zijn gistermiddag om het leven gekomen toen op de Van Weerden Poelmanweg, nabij de vliegbasis Soesterberg, een open militaire vrachtauto met 22 mili tairen erin over de kop sloeg. En kele inzittenden werden uit de auto geslagen, de overigen lagen onder de ijzeren laadbak van de zware truck. Hulpbiedende auto rijders konden hen niet bevrijden, maar kregen onverwacht hulp toen een kraanwagen uit Vianen passeerde. De chauffeur daarvan Henk Molenaar greep onmid dellijk in en takelde de auto een stukje omhoog. Politie en marechaussee sloegen ramp- alarm. waardoor u-.t Soest, Amersfoort, Zeist en Utrecht een tiental zieken auto's arriveerden. Ook de Amerikanen van de luchtbasis Soesterberg zetten hun ambulancedienst in. In de ravage van lichamen bleken twee militairen dood te zijn, de anderen wer den zwaar gewond naar ziekenhuizen overgebracht in Utrecht, Amersfoort en Soest. Kort na aankomst overleden nog twee slachtoffers. De militairen waren gelegerd in de Du Moulin-kazerne in Soesterberg en kwamen terug van een bezoek aan het zwembad te Soestduinen- Uit het onderzoek bleek dat de chauf feur van de auto in de beruchte knik die in deze militaire weg zit, met de rachterwielen in de zachte berm is te rechtgekomen, daarna een zwenking naar links heeft gemaakt en vervolgens een naar rechts. Hij moet met hoge snelheid gereden hebben. Dat hij ge schrokken zou zijn van drie laag over. Vliegende straaljagers zoals gesug gereerd werd is onmoge'.ik, dóórdat er op dat moment geen jagers in de lucht waren. Slachtoffers De vermoedelijke chauffeur heet Dieffenbach. het was gisteravond nog niet bekend hoe oud" hij is en waar hij vandaan komt. Om het le ven zijn gekomen: ter plaatse MJ. W. M. van den Pas uit Veldhoven en J. H. van den Ouderaller (21). In het academisch ziekenhuis in Utrecht zijn overleden de korporaal C. de Buck (18 jaar) uit Veere en R. P. den Haas <21 jaar). Er is één levensgevaarlijk gewonde, v-.jf anderen zijn "zwaargewond en de rest is met lichte verwondingen of naar de kazerne of naar huis. Kraanwagen Het ongeluk gebeurde om kwart voor rijf en om zeven uur werd de weg weer voor het verkeer vrijgegeven. In jdie tijd werd het verkeer over de start banen van de vliegbasis Soesterberg ge- I leid om op de rijksweg Amersfoort (Utrecht te komen. Twee kraan wagen" van de luchtmacht hebben het wrak weggehaald en het waterkanon van de vliegbasis heeft het wegdek schoonge- spoten. PRIJSINDEXCIJFER VOOR GEZINSCONSUMPTIE DEN HAAG (GPD) De laatste maand heerst er rust aan het prijs- front. Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie is half mei door het Centraal Bureau voor de Statistiek op 131,3 voorlopg vastge steld. Op jaarbasis berekend was de stijging van de prijzen In de eerste vijf maande* van dit jaar ongeveer 3,3 procent. De prognose voor 1970 was 4 procent. Bij he» ministerie van economische zaken dacht men dat deze prognose wel gehand haafd kan worden, anders dan vorig jaar toen de stijgingen de vooruitzichten ver te buiten gingen. WISSENKERKE, KORTGE- NE Noord-Beveland moet door de provinciale overheid worden aangeduid als een woon gebied bij uitstek. Dat is vol gens de burgemeesters P. Wisse en P. J. Evers van Kortgene de remedie tegen de ontvolking van Noord-Beveland. Zij zijn van mening, dat Noord-Beve land uitermate geschikt is als woongebied. Burgemeester Wis se: ,We hebben zuivere lucht en een goed leefklimaat'. Burge meester Evers: ,Aan de indus trie wordt van alles gedaan en terecht maar is het nou niet mogelijk om ook een woon gebied aan te geven in een streekplan. En als dat kan, dan is Noord-Beveland naar mijn mening een aangewezen gebied om een woonfunctie te gaan vervullen. Een hogere overheid zou daarover een uitspraak moeten doen'. De lieide burgei liet advies miii hoof dpln noloog 1 die onlangs in i aanwijzing van eesters zien niets in drs H. H. Vogel, an de Zeeuwse PPD, ■n inleiding zei. dal één sterke kern op het eiland de ontvolking op Noord- Beveland nog tijdig te niet kan doen. De heer Vogel zei dat op een bijeen komst, die was belegd door de werk groep Colijnsplaat, een groep veront rusten, die met veel zorg de vermin dering van de bevolking in Colijns plaat ziet voortgaan. De lieer Vo gel bepaalde zich niet tot die ene kern op Noord-Beveland, maar hij hield een beschouwing orer het hele eiland. Burgemeester Evers: .Misschien is de aanwijzing van. één kern, die ver der tot ontwikkeling moet worden ge bracht theoretische niet gek. Maar in de praktijk is zoiets nooit uit te voeren'. De heer Evers ziet niet, da: er ooit overeenstemming zou kunnen worden bereikt over welke kern dan wel specif iele tot ontwikkelingskern zou moeten worden bevorderd. wijzen. Burgemeester Wisse voorziet dat het gevolg zou zijn, dat de ande re dorpen op Noord-Beveland bevro ren zouden worden. Hij is daar sterk tegen. Een belangrijk argument van de heer Wisse: ,De recreatiegebieden zoals we die hebben bij Kamperland en bij Wissenkerke moeten dorpen achter de hand rebben, waar behoor lijk leven in zit. En er zit leven in. We hebben hier heel goede gemeen schapsvoorzieningen. Dat is nu een maal zo en dat kun je maar zo niet over boord gooien'. Het zelfde argu ment gebruikt burgemeester Evers voor de kernen van Kortgene. .Kort gene heeft een flinke recreatieaan- ze,t: Colijnsplaat heeft dat ook. De dorpen vervullen daarbij een belang rijke functie en ze moeten levend gehouden worden'. Men verkeert 'op Noord-Beveland In een situatie, die paradoxaal aandoet: .Sinds enkele tientallen jaren loopt de bevolking terug, maar de gemeen tebesturen van Wissenkerke in Kort. gene hebben intussen allebei een '.ijst met woningzoekenden. Wissenkerke met 4S namen, Kortgene met circa 75. waarbij in aanmerking moet wor den genomen, dat men met name in Colijnsplaat te kampen heeft met een extra probleem: verkrotting. In de periode van 1950 tot 1960 liep de bevolking op Noord-Beveland jaarlijks terug met ongeveer 40 in. woners. Nu is de vermindering onge veer 15 per jaar. Bovendien is het aantal bejaarden op Noord-Beveland procentsgewijs aanzienlijk groter dan landelijk het geval is. De beide bur gemeesters: ,De jonge mensen trek ken weg, eenvoudig omdat we ze geen huizen kunnen aanbieden'. En burgemeester Wisse stelt, dat als een gebied ontvolkt de toewijzing van woningen niet sterk verminderd moet worden. .Er moeten huizen ge bouwd worden om de vermindering tegen te gaan', aldus de Wissenkerk. se burgemeester, die eraan toevoegt: .Dat is. geen verwijt aan het provin ciaal bestuur, want de provincie staat voor de moeilijke taak steeds Zie slot pag. 7 kol. 2 UTRECHT (GPD) De om vangrijkste verkeerscontrole ooit in Nederland gehouden, heeft don derdag uitgewezen dat er dagelijks heel wat motorisch ongeregeld over de wegen dendert. Er werd in het hele land door 2392 man, zowel rijks- als gemeen tepolitie op 976 plaatsen gecontro leerd. Niet minder dan 53.912 mo torvoertuigen werden aan een in spectie onderworpen. In 885 gevallen weiden slechte banden geconstateerd, in 703 gevallen waren de remmen niet in orde, ln 107 gevallen was de .stuurinrichting defect en er weiden 1187 ander.e gebreken i aan on der meer de uitlaat.'stoplichten en ve ren) vastgesteld. In maar liefst 3897 gevallen had men geen autopapieren bij zich. In 267 geval len was de bestuurder niet in het bezit van een geldig rij- en/of kentekenbewijs. Van die 267 hadden 121 chauffeurs he lemaal geen rijbewijs. Voorts werden 1049 andere overtredingen geconsta teerd. zoals overtreding door vrachtwa genchauffeurs van de rijtijdenwet. De controle had de arrestatie van een autodief en een bromfietsendief tot ge volg. In en bij Den Haag weiden tien auto's door bestuurders aan de politie vrijwillig afgestaan, omdat de wagens allesbehalve van deugdelijke kwaliteit waren. De grootscheepse verkeerscontrole viel in het kader van het kernthema van het Verbond voor Veilig Verkeer voor het tweede kwartaal 1970. De controle duur de van acht tot 19 uur. De auto's die waren gecontroleerd en in orde bevon- i den. werden voorzien van een wit for muliertje. zodat de bestuurders geen 1 tweede controle zouden krijgen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1