Boerenleenbank REVOLUTIONAIR DRIJVERSCHIP MAAKT VAREN TOT PLEZIER ZELFS VOOR ZEEZIEKTEPATIENT Laatste poging om ,Rolma' te redden IN D'66 MEESTE SYMPATH IE VOOR DE KABOUTERS VERHOOGDE WAAKZAAMHEID IN ISRAËL VERMINDERING PARAATHEID LUCHTMACHT NKV wil meer concentratie in vakbeweging NASA BRENGT NEDERLANDSE SATELLIET IN DE RUIMTE ZATERDAG 6 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 ONTWERP VAN NEDERLANDSE INGENIEUR IN VS HAARLEM (GPD) De Nederlandse ingenieur Har ry W. Tulleners heeft voor het inter-eilandverkeer in het Caraïbische gebied een vaar tuig ontworpen waarop nie mand meer zeeziek wordt. Met het proefmodel is een aantal jaren geëxperimen teerd in de Caraïbische Zee die bij een constante passaat wind een korte, krachtige golfslag heeft, die een ern stige handicap is voor de ont wikkeling van het inter-ei landverkeer. Eerder genomen proeven met draagvleugel- en luchtkussenvaartuigen hebben geen bevredigende re sultaten opgeleverd. Ir Tulleners, d-.e destijd op Cura sao woonde, maar nu in de VS werkzaam is, vond een vaartuig uit een cabine die enkele meters naakt rustig gedraagt. Het bestaat uit een cabine die nekele meter boven het water ligt en die ver bonden is met twee paren boven eikaar geplaatste drijvers. Het vaartuig zal in de vaart worden gebracht door Tulleners Interma - lional. Seacraft and Sealines Corporation NV op Ouragao. Tijdens de vaarten met het proef model hebben tal van deskundigen zich enthousiast uitgelaten over de eigenschappen en de mogelijk heden van het nieuwe type vaar tuig. De commandant zeemacht Nederland, vice-admiraal J. B. Maas ze;: .Dit is een belevenis. Het is een basisboot voor vele toe passingen.' Hij noemde het schip verbazingwekkend stabiel. Veel vrouwen en kinderen en personen met een grote gevoeligheid voor zeeziekte werden op proefvaarten bij stevige zeegang meegenomen, maar niemand is aan boord ooit zeeziek geworden. Drijvers Ken deskundige van de Amerikaan se marine meent dat met dit type snelheden van 50 knopen bereik baar zijn. Het gaat om een drij verschip met een drijverlengte van 28 meter en een cabine van J 2 bij 4.20 meter, geschikt voor 50 passagiers. De drijvers van de boot bestaan uit glasvezelversterkte polyester buizen, die gevuld zijn niet schuiniplastie en aan de uit einden voorzien zijn van scherpe punten. Normaal liggen de onder ste drijvers ongeveer voor de helft onder water. Bij het varen snij den de punten door de golven heen, waardoor het vaartuig vrij wel ongevoelig is voor deining. De bovenste drijvers dienen alleen menstelling van de drijvers maakt het schip onzinkbaar, zelfs als alle vier de drijvers zouden lek- slaan. De aandrijving vain het vaartuig kan op veel manieren geschieden. Met door zuiger- of turbinemo- toren aangedreven waterschroeven of luchtpropellors of met een of meer straalmotoren. Et kan met een normaal roer of met bestuurbare schroeven ge stuurd worden. De thans in aan bouw zijnde boot op Curasao wordt aangedreven door twee on der de cabine bevestigde diesel motoren met bestuurbare schroe ven tussen de drijvers. Bij gro tere uitvoeringen is het mogelijk de motoren in te bouwen jn de drijvers. zijn De beide directeuren va dernenilng, ir J, Tullcnc; al genoemde zoon denkei inter-eiland-vervoer aan drijver- schepen met een capaciteit van 50 tot 100 passagiers jf| rvoerd kunr fortabel v tering per passagiersplaats ii laag, ongeveer 4000 gulden, tegen over 16 tot ruim 20.000 gulden voor conventionele veerboter meer dan 60.000 golden voor lot bt- kussen- en draagvleugelboten van vergelijkbare capacitiet. Bliksemonderzoek in Amsterdam wijst uit: Meeste kritische opmerkingen bij de VVD e parlementaire redactie) (Van DEN HAAG De kabouters hebben de meeste sympathie onder de aanhan gers van' D'66, zo is gebleken uit een bliksemonderzoek van Macrotest afgelopen woensdag in Amsterdam. De resultaten van dit onderzoek wer den gisteravond in een extra tv-uit- zending van AVRO's televisïer be kend gemaakt. Hoewel 57 procent van de Amsterdamse bevolking zei het streven van de kabouters nuttig te vinden, veronderstelde slechts on geveer 3(1 procent dat het ook zal lukken wat de Amsterdamse verkie- zingsovervvinnaars willen. 57 procent, van de Amsterdamse bevol king (71 procent vain de D'66, 59 pro cent van de CPN en 51 procent van de PvdA) verklaarde sympathiek te staan tegenover de kabouters, ter wijl met name onder de WD de Uit meeste kritische opmerkingen wer den gemaakt. Zo vond 40 procent van de WD-stemmers dat de kabouters teren op andersmans zak. 70 procent van de Amsterdammers vindt de ka bouters niet lui en 65 procent niet losbandig, waarbij echter- weer 44 procent verklaarde het niet eens te zijn met de methodes van de kabou ters. I het Macrotest-onderzoek bleek voorts dat 40 procent van de niet- stemmers mannen waren en 60 pro cent vrouwen, terwijl de bevolking uit ongeveer evenveel mannen als vrou wen bestaat. Ongeveer 60 procent var de thuisblijvers was uit ongeïnteres seerdheid niet naar de stembureaus gegaan, slechts 29 procent van de niet-stemmers was echt verhinderd, .til de on geïnteresseerden bleek 78 pro cent ook niet te hebben meegedaan aan de verkiezingen van de provin ciale staten in maart. Verder is ge bleken uit deze enquête onder onge veer 1000 Amsterdammers, dat v neer de opkomstplicht niet zou zijn afgeschaft vooral de kabouters en D'66 nog meer stemmen zouden heb ben gekregen. Opmerkelijk is dat 45 procent van PSP deze keer op de kabouters heeft gestemd en 11 procent van de vroe gere PvdA-kiezers, drie procent van de KVP, 10 procent van de CPN. 4 procent van de WD en 21 procent van D'66. Vrijwel alle bóeren-stem mers zijn verdwenen in de niet-stem- BREDSTEDT, West-Duitsland: Ach, schijnen deze lammetjes te denken, als je erge dorst hebt, wat maakt het dan uit. dat de prach tige melkfabriek bij je in het wei- tand nou toevallig koe heet Alleen het lammetje links schijnt eraan te twijfelen of zoiets eigen lijk wel kun- NOODHULP AAN PERU DEN HAAG (ANP) De regering heeft besloten een bedrag van 2,6 miljoen gul den als noodhulp ter beschikking te stel len van de slachtoffers van de aardbe vingsramp in Peru. Het hulpbedrag, afkomstig is uit fondsen voor ontwikke lingssamenwerking zal worden ver strekt in de vorm van: Een gift van 1 miljoen gulden aan de Peruaanse, regering; door deze rege ring geheel vrij te besteden; een schenking van 1 miljoen gulden aan Nederlandse particuliere hulporgani saties. bestemd voor de aankoop van melkpoeder, ten behoeve van de slacht offers; een aanbod tot spoedige versterking van het reeds in Peru aanwezige team van vrijwilligers, dat werkzaam is bij de uitvoering van weg- en waterbouw projecten met 6 personen teneinde werk zaam te zijn bij herstelwerkzaamheden. De hierbij te maken kosten zullen naar schatting 600.000 gulden bedragen, waar bij inbegrepen de nodige materialen. Mevr. Von Someren wél gekozen maar niet in raad BOTTERDAM (GPD) Mevrouw Haya van Someren-Downer zal geen zit ting nemen in de Rotterdamse gemeen teraad. Bij de «oensdag gehouden ge meenteraadsverkiezingen heeft zij zo veel voorkeurstemmen op zich verenigd (2850) dat zij krachtens de kieswet be noemd zal worden verklaard. De VVD verwierf in Rotterdam vijf tels. Mevrouw Van Someren stond op de Dronken Amerikaan springt door etalageruit SCHEVKNINGEN (GPD) Een dron ken 31-jarige majoor van het Ameri kaanse leger is donderdagnacht aan de Gevers Deynootstraat. te Scheveningen door een etalageruit gesprongen en heeft, de Inventaris van een winkel van het Reformhuls kort en klein geslagen. Met veel moeite zag de politie kans de dronken officier te overmeesteren. Vast gebonden op een brandcard werd hij he vig bloedend naar het ziekenhuis Zuid- wal gebracht, waar verschillende diepe snijwonden werden gehecht en waar een bloedtransfusie werd toegediend. TEL AVIV CAIRO (RTR AFP) In heel Israël en de bezette gebieden zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen met het oog op eventuele acties Arabische kant ter gelegenheid van het feit, dat drie jaar geleden de zesdaagse oorlog uitbrak. Er zijn troepenverster kingen gezonden naar zenuwcentra in de bezette gebieden, waar Arabische gnerril-organisaties hebben opgeroepen tot demonstraties en een algemene sta king. Alle verloven van militairen en politie zijn ingetrokken en op diverse plaatsen zijn wegversperringen opgeworpen. De Israëlische troepen aan net Suezkanaal zijn extra waakzaam. Men acht het niet uitgesloten dat de Egyptenaren een of andere spectaculaire actie zullen wagen. Arabieren De Arabische landen hebben vrijdag de derde verjaardag van de zesdaag se oorlog gevie? d met gebedsdiensten, bijeenkomsten en oproepen voor een heid in de strijd tegen Israël. In de Egyptische hoofdstad was een grote menigte samengestroomd om presi dent Nasser toe te juichen toen hij op weg was naar een gebedsdienst in een moskee in een van de buiten wijken van de stad. In de Syrische hoofdstad Damascus gaf het volksleger op een van de pleinen een vertoning van de paraatheid en de goede uitrusting en in de Palestijnse vluchte lingenkampen werden diverse massabij eenkomsten gehouden die eveneens moes ten aantonen dat de Israëlische .agres sor' gevoelige slagen kan worden toe gebracht. Door de straten van Beiroet trokken overvolle autobussen bedekt met nationale vlaggen en spandoeken, en de passagiers schreeuwden leuzen ter on dersteuning van de Palestijnse verzets strijd. Weekeinde blijft zomers (Van onze weerkundige medewer. ker) GPD Zonder hoge temperatu ren te verwachten, zullen wij dit eerste weekeinde toch zomers weer mogen verwachten. Boven Scandinavië ligt nu vrijwel sta tionair het sterke liogedrukeen- trum, dat ons woensdag passeer de. Het blijft voor een vrij war me oostelijke luchtstroom zorgen niet middagtemperaturen tussen 21 en 24 graden. Het is mogelijk dat In het binnen land in do komende dagen de 25 graden wordt bereikt. Eén storing boven Hongarije, die vrijdag in de zuidelijke helft van ons land en kele plaatselijke buien veroorzaak te, lost langzaam op. Vandaag is er in de namiddag nog eem bui enkansje maar op de meeste plaat sen blijft het weekeinde droog met aangenaam zomerweer. De globale tendens blijft op een aanhouden idslidmaatschap. slot van pagina 1 het naar het inricht van de lurht- machtleiding, mogelijk zijn in tijd van spanning binnen bepaalde tijd het oorlogspotentieel op bet oude peil te brengen. Bij «b- squadrons gelelde wapens die tijdelijk huiten gebruik worden gestild zal perso neel vrijkomen dat voor een deel bij andere eenheden van de gelelde wa pens zal worden geplaatst en voor een deel naar ons land terugkomt. Kosten Als oorzaken door de sterke toeneming van de exploitatiekosten zijn, desge vraagd. genoemd een hogere stijging van de personeels- en salariskosten. Daarnaast duidelijk hogere aanschaf fing»- en exploitatiekosten don waren begroot. Verder n doorwerking van de verhogingen, belastingen, accijnzen. Invoerrechten en btw. Die doorwerking is vooral voor een bedrijf als de lucht macht heel nadelig alleen al op het ge bied van de brandstof. Zo verbruik: een .Starfighter' in een uur vliegend zes duizend liter kerosine. Oudere vliegers In de praktijk zullen de maatregelen betekenen dat een aantal oudere vlie gers niet meer ger«-gel(l de .Starfighter' zal vliegen. Dat zullen voornamelijk die vliegers zijn die op de bases ook nog <-•-» leidinggevende verantwoordelijk heid hebben. Het tot dusverre ook voor deze oudere vliegers geldende jaarlijkse oefenprogramma zal voor die vliegers worden gehalveerd. Het is noch mogelijk nadere bijzonderhe den te krijgen over de hoogte van de exploitatiekosten in dj', jaar. noch over de begrote exploitatiekosten in 1971. Evenmin over de omvang van het drei gende tekort op de begroting 1970-1971, noch over het .vooral in 19" 1 in toene mende mate'dreigend tekort. Exacte cijfers over de aantallen vlieg tuigen per squadron of over de aar.tal- Dit blijkt uit het Interim-rapport van hen squadrons gc ride wapens kon men de centrale commissie structuur NKV. niet verstrekken. Ervan uitgaande dat laandagmïddag in de verbonds- de luchtmacht nog over 112 eenpersoons -r van bet NKV in .starfi^hters' beschikt, "de zeventien lehandekL Zoals bekend tweepersoons vallen met onder de maat- werd In een bezinningsraad van het regelen), de-t eer. deel daarvan 'steeds NKV reeds eerder een drievoudige pro- andere toestellen) op grond vsn het blematiek onderkend, namelijk die van voorgeschreven onderhoudssyst'-em in bonden in de sector overheid, semi-over- onderhoud is. een ander deel in repara- heid en gezondheid-, geestelijke en.rje tengevolge van vogelaanvaringen, maatschappelijke belangen in .nclu- klapbanden, moeilijkheden niet .black UTRECHT (ANP) De machtsconcen traties bij de ondernemingen waarop de werknemers 'n adequaat antwoord zul len moeten geven, vormen een eerste argument tot verdere concentratie van de vakbeweging. striële en nijverheidssector bonden in de beaartbtensfeer. De commissie geeft in haar interim rapport te kennen, dat het NKV zich moet blijven richten op alle werkneaners. groepen. De commissie is het er over eens, dat gezocht moet worden naar een goed evenwicht tussen autonomie en delegatie naar een groter geheel. I foutieve ïnstrumentaanwijzingen en anderszins, dan is liet we! duidelijk dat de nu genomen tijdelijke maatrege len - Slot van pagina 1 was de grote moeilijkheid om met hen contact te krijgen'. Nog in de loop van vrijdagmiddag lieten de drie grote gemeenten weten aan het ge sprek te zullen deelnemen. Uitgangs punt is daarbij de suggestie van burgemeester Thomassen van Rotter dam. die heeft voorgesteld een bijdra ge te leveren aan het behoud van Werkspoor door de opdrachten voor Metro-materieel voor de grote ge meenten bij Werkspoor te plaatsen. Zo snel mogelijk Alle betrokkenen zijn het erover eens dat een gesprek over de mogelijkheden tot voortzetting van rollend materieel van werkspoor zo snel mogelijk moet worden gehouden. Doordat de spoorwe gen in het weekeind contact willen op nemen met de regering over een even tuele deelneming aan het gesprek, zal per vliegtuigsquadron wel gevolgen zal hebben. De luchtmacht heeft vijf squadrons .Starfighters'. De maatregelen hebben gc-n betrekking op <le tweepersoons .Starfighters' omdat daarmee het opleidingsprogram zou «or den aangetast en de gevolgen veel lun ger zouden doorwerken. De nieuwe NFöa's en NFob's werden er ook niet I door getroffen omdat de omscholing op j dit type moet doorgaan. LICHTE HUURVERHOGING PARTICULIERE NIEUWBOUW (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG l'er 1 juli wordt het maximaal toegestane rendementsper., diit bij een positieve beslissing op zijnleentage van nieuw te bouwen partlcu- vroegst begin volgende week kunnen i iiere huurwoningen, die «orden gesubsi- worden gehouden. dieerd, van 10.4 op 10,6 gebracht. Do Een woordvoerder van de raad van be- j maatregel, die aansluit op de verho- stuur van de VHF zei gistermiddag dat ging van het rentepercentage van de de uitlating van de directeur van Werk- Bank voor Nederlandse Gemeenten, spoor-Utrecht ir E. E van Rhede van heeft voor de betrokken woningen een der Kloot, dat de afdeling rollend ma- verhoging van de huurprijs van onge- terieel zou moeten worden gesloten. veer 7 gulden per maand tot gevolg, na protest van de vakbonden tot stand punt verheven nu weer onzeker is TN0 /-Jn/wrü wfXT geworden. ,De zaak ligt weer open. Her LSG UUUU Op ÖC Weg wordt iHs nieuwe moge- OSSENDREL'HT >ANPi In 27- hjkhe.d bekeken. Op dit moment is dei rj >L c Vei*lra'.en uit Halsteren raad van bestuur een passieve partij. Wijde nacht van donderdag op i n wachten af of en zoja waar en wanneer d omstreeks drie uur op de Putsweg fADVERTENTIE Daar is alles voor te' zeggen. Want als het eenmaal zover is. dat ook Uw salaris via een bank betaald gaat worden, zit U goed met een Privérekening bij de Boerenleenbank. Omdat-daar 'n aantal extra voordelen aan vastzitten, die U een hele hoop zorg kunnen besparen. l.een maand salaris extra Als U regelmatig Uw salaris ontvangt via een Privérekening bij de Boerenleenbank, hebt U de mogelijkheid een maand salaris extra op te nemen. 2, een Persoonlijke Lening Onverwachte grote uitgaven kunnen 't U niet meer moeilijk maken. Omdat U een Privérekening bij de Boerenleenbank hebt. Dan kunt U een Persoonlijke Lening Sluiten vanaf 500,- tot 5.000,-. en bovendien Alle voordelen van saiaris ontvangen via de bank. 3y2°h rente. Gemakkelijke, veilige betaalcheques. Uw betalingen volkomen kosteloos voor U verzorgd door de Boerenleenbank. De vriendelijke bank met de ongedwongen sfeer, dicht bij U in de buurt. Met alle bankzaken „onder één dak". De hele dag Open (meestal ook nog op èen avond in de week). de bank voor iedereen 3»een hypotheek tot90% Een eigen huis is nu binnen Uw bereik. Houders van een Privérekening kunnen een hypotheek krijgen tot zelfs 90% van de taxatiewaarde var. het te kopen huis. ,auto frontaal tegen een aan de Jinker- de verschillende mogelijkheden om| kant de wejf maande boom ge- rollend materieel van Werkspoor te red- botst ter p,a;it.,. :i;,n de opgelopen den, is gisteren in het overleg van MF verwondingen over!- d-n en vakverenigingen nog niet gesproken. Het «oord .imnimiK ïot»-de 'poorwe- DBN HAAG (ANP| vrijde I» scvaUen, maar ook hot plan-TheM vljfja,.e, p.. Z mas»on on do yotvoleortt-r van 00 bok-1 hrt H na trSgi werkgelegenheid tot medio komen en 1972 garandeert, zal ongetwijfeld in het Z1-, „ew„„a gesprek tor tafel worden gebracht. probeerde m Catharinaland. w ,r Pit hij woonde, op de rijdende melkkar COUtClCt springen, waarbij hij viel. De vakbondsleiders hebben vrijdagavondARNHEM (ANP) De 5-jarige Al- alle pogingen :n net werk gesteld om f0ns Willemsen ui*. Arnhem is donder- nog diezelfde avond een beslissing van dagmidcag in zijn woonplaats om het de regering en spoorwegen te vernemen. ;.,ven gekomen toen een veegauto lang- n« nr«,(W dtTwtonr ver, t\o 7\t s mr /aam °chteruit reed bij het schoonma ken van de rijbaan en de jongen op zijn fietsje tegen de rechter zijkant van de veegauto reed. Hij kwam onder een der voorwielen terecht en was op slag dood. GRONINGEN (ANP) Vrijdag morgen is de 31-jarige R. R. Bakhuijs uit Hoogezand in het academisch zieken huis in Groningen overleden aan de ver wondingen die hij donderdagmiddag in Foxhol bij een verkeersongeluk had op gelopen. De man reed :n"die gemeente spoorwegen bereid waren aan het ge sprek deel te nemen, maar dat hij dan toch eerst contact met Den Haag moest opnemen. Later beide hij terug: een de finitief antwoord kon nog niet worden gegeven, maar zal in de loop van maan. dag worden verstrekt. De vakbondslei. ders waren niet teleurgesteld door het uitstellen van een beslissing door de spoorwegen. ,Een gesprek is alleen zin vol als de zaak ser.eus wordt aange- itrSS -ntggg bromfiet, Imntmü tégen «h v» een zo belangrijke ziak', zo zei één personenauto. twn de vakbondsleiders TILBURG tAJtP) -- In een steken- ramtlpf huis te Tilburg overleed vrijdag de 75- jarige W. van Arendonk uit die gemeen- I In het weekeinde zal een pamflet wor.'te die op 30 mei in zijn woonplaats door den opgesteld, dat maandag aan de werk- een bromfietser werd aangereden en nemers van werkspoor wordt uitgereikt.1 zwaargewond werd toen hij tussen 2 ge- JDe tendens hiervan zal zijn: een stukje parkeerde auto's door te voet de rijweg voorlichting. Wij zullen er in neerleg- wilde oversteken, gen welke besprekingen zijn gevoerd, «naar beslist geen illusies wekken. Een OOSTSTELLINGWERF (ANP) gesprek is echter een uiterste poging om Vrijdagmiddag om half vijf is d* 7- de werkgelegenheid van rollend mate. jarige B. E. Sohapelhoumah uit Mak- ried veihg te stellen. Niet meer dan dat.kinga bij het oversteken van de pro- Daarom is het ook zo belangrijk dat vmciale weg Oostenvoide-Woivega door een gesprek zeer spoedig plaats heeft,leen personenauto gegrepen. Hij was op aldus de vakbonden. slag dood. '1150 vestigingen GOES: St-Adriaanstraat 6. 'S-HEERENHOEKWerrilaan 25. HE1NKENSZANDMr dr Meslaan 1. LEWEDORP Scheldestraat 54. OVEZANDE: Kerkplein 6. VLISSINGEN: Lange Zelke 19. DEN HAAG (ANP) In 'n aan tal Europese steden rijden per 10.000 inwoners veel meer taxi's en huurauto's dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Er wordt elders dok veel intensiever van de taxi gebruik gemaakt. In 1968 werden in Rotterdam bijvoorbeeld gemiddeld 3,5 taxi- of huurauto- ritten per inwoner gemaakt, tegen ruim 20 in Dusseldorf. Terwijl in het buitenland de om vang van het huurauto- en taxi vervoer steeds toeneemt, is er in Nederland teruglopende be langstelling. Dit houdt nauw ver- >and met htt feit, dat de tarie ven hier naar verhouding hoger liggen dan in het buitenland. Voor een popularisering van het huurauto- en taxivervoer in Ne derland zal moeten worden afge zien van steeds verdere tarief verhogingen en zal een aanvaard bare rentabiliteit langs andere we gen moeten worden" nagestreefd. Met name kan dat gebeuren door opvoering van de produktïe, die in het buitenland veelal hoger ligt, doordat daar mede vanwege gun stiger tarieven de belangstelling voor de taxi groter is. Ook een anderssoortlge beloning van de chauffeurs kan de produktivitcit ten goede komen. In de Neder landse steden gaat men ui: van een vast grcndloon voor d chauf feurs, terv'jl ;n veel buitenlandse steden het accent geheel wordt ge legd op de variabele, beloning provisie en foo i. Dit laatste sys teem blijkt elders alle partijen goed te voldoen en blijkt ook een duidelijk gunstige invloed op de produktiviteit te hebben. Dit zijn enkele conclusies uit een vrijdag verschenen rapport over het huur auto- en taxi-vervoer in Brussel, Antwerpen Dusseldorf. Keulen. Parijs, Bordeaux, Zurich. Londen. Liverpool er de drie grootste Ne derlandse steden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 9