garantie gemak de postgiro Milieu speelt een belangrijke rol in taalontwikkeling Automobilist reed door een schrikhek: 350 gulden boete B&w Borsele willen kleine 3 ton voor rollend materiaal Girobetaalkaart dak makkelijk! Fabery de Jonge Grootste achterstond bij de laagste milieus GEEN PANIEK BIJ ROBUR SLALOM-RIJDER STRANDDE IN WEILAND PROGRAMMA VAN VLISSINGSE VVV IS VRIJWEL GEREED GIELE UIT AXEL WINNAAR VAN PROVINCIALE VLUCHT MOULINS Onderhoud nu niet goed mogelijk' Zeeuwse collecte brengt 40 mille op 6 PROVINCIALS ZEEUWS5 COURANT ZATERDAG 6 JUNI 19;0 Dr Kohnstamm voor KOB in Middelburg (Van onze onderwijsmedewerkster) MIDDELBURG Kindoren uit minder geschoolde milieu's hebben grote ach terstand in taalontwikkeling op hun leeftijdgenootjes, die komen uit gezin nen waar de ouders voortgezet onder wijs hebben genoten .Deze achterstand - bedraagt voor kinderen uit de minder allü- "ad tevoren een inleiding gehou- geschoolde milieu's ongeveer een jaar den over de voorwaarden, waaraan een denkprogramma is in de eerste plaats oedoeld voor mondeling taalgebruik en taal vers taan, alsmede logisch denken. Taal en denken hangen nauw samen, al dus de heer Kohnstamm. Met behulp van een geluidsband en dia's gaf drs A. K. de Vries, medewerker van he* in stituut. een uiteenzetting over de werk wijze bij dit compensa.tieprogramma voor kinderen uit minder geschoolde mi lieu's. V oorwaardenonderzoek De heer W. C. van der Waal, pedago giscn-didactisch medewerker van he., iegionaal Pedagogisch Centrum Zee- ADVERTENTIE) ten opzichte van kinderen van ouïle met een ulo-opleiding en ongev derhalf jaar ten opzichte van kinderen van ouders met een libs-opleiding. Dit grote verschil in taalontwikkeling be ïnvloedt mede het schoolsucces en de doorstroming naar het voortgezette on derwijs. Dezee verontrustende mededeling had dr G. A. Kohnstamm, lector in de ont wikkelingspsychologie aan de rijksuni versiteit van Utrecht, vervat in een in leiding, die hij donderdag hield voor de leden van de afdeling ,De Zeeuwse Ei landen' van de Katholieke Onderwij zersbond Breda in ,De Gouden Poorte' te Middelburg. Dr Kohnstamm pleitte ervoor, dat reeds op de kleuterschool de grootst mogelijke aandacht aan de taalontwikkeling wordt besteed. De bijeenkomst van gisteren betrof een tweede studiedag aamsluiting kleuteron. derwij-basisonderwijs onder auspiciën van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Juist met het oog op het be langrijke aantal kinderen met taalmoei lijkheden (taalarmoede) had men dr Kohnstamm uitgenodigd, die in Utrecht al geruime tijd bezig is een c.ompensa- tieprogramma uit te werken voor kin deren met taalarmoede. Volgens inlei der zijn er nog tal van mensen, die de kleuterschool beschouwen als een plaats om te spelen en de creativiteit te ont wikkelen en niet om te leren. Maar dit is riskant, omdat de taalontwikke ling de belangrijkste sprongen maakt tussen het tweede en het vijfde levens jaar. Hier ligt de basis. Wil men de ont wikkeling van het kind beinvloeden dan zal men de periode, waarin die ont wikkeling het snelst gaat, moeten be nutten. Dr Kohnstamm was van oordeel, bij het kleuteronderwijs in Nederland voldoende ruimte is voor een meer ge richte aanpak van het taalonderwijs, maar dit hangt af van de persoonlijae inzet van de leidster. De grote klassen brengen moeilijkheden met zich mee. Juist de kinderen, die de meeste bege leiding nodig hebben vallen bij het klas sikale systeem tussen kaai en schip. In Utrecht heeft het instituut voor ont wikkelingspsychologie een compensatie programma voor dit soort kinderen op- Eizet. Dit programma omvat de bege- iding van de kleuterleidster, de op vang door de ouders en speciale aan dacht voor taal en denken. Dit taal- KANTONRECHTER ONDERZOEKT SCHULD VRACHTWAGENCHAUFFEUR MIDDELBURG De Middelburg se kantonrechter behandelt woensdag 17 juni, 's middags om half drie de zaak van de vrachtwagenchauffeur W. F. K., die op 22 oktober met een zandgela- den vrachtwagen achterwaarts een be jaarde man overreed. De bejaarde kreeg het ongeluk beide benen te missen. De zaak had woensflag al moeten die nen, maar werd toen op verzoek van mr F. K- Adriaanse de raadsman van K. aangehouden om de kraanmachinist, die getuige is geweest van het onge luk te horen. De kraanmachinist is een belangrijke getuige a. décharge. Het ongeluk speel de zich af bij een bouwterrein te Vlis- singen, waar de bejaarde naar de werk zaamheden stond te kijken en zich voor de chauffeur onzichtbaar achter diens zandwagen had opgesteld. Een getuige die van uit een hoog flatgebouw het ongeluk had zien gebeuren, verklaarde dat op het moment dat de vrachtwa gen langzaam achteruit begon te rij den. uit niets van de bewegingen van de oude man was gebleken aat hij zich ook maar enigszins van het gevaar be wust was. ADVERTENTIE .cmd moet voldoen als het naar de ba sisschool gaat. Uitvoerig ging hij in op de algemene en speciale voorwaarden bij het leesonderwijs. Hij legde er tic nadruk op, dat hierbij een uitwisse lingsprogramma uitermate belangrijk is en dat men tevens reeds op de kleuter school dient te komen tot een goede rap portage. Voorts achtte de heer Van der Waal het noodzakelijk, dat op die scho len, d.e thans nog niet aan de leesvoor- waardentoets kunnen deelnemen in Zeeland totaal 30 de juffrouw van de eerste klas het kind apart neemt om wat te praten en het wat te laten vertellen. Zij kan op deze wijze een algemene indruk van het kind krijgen. In dit ka der valt ook het bezoek van de gezin nen thuis door de onderwijskraent en de voorlichting aan de ouders niet kin deren. die voor het eerst naar school gaan. De heer Van der Waal pleitte voor ae instelling van een schooladviesdienst, die hulp kan bieden bij de begeleiding van kinderen met problemen. In de middaguren, toen de activiteiten waren verplaatst naar het Nederlands Koffiehuis', was er een levendige dis cussie, waarin het onderwerp rapporta ge centraal stond. Rapportage werd ge wenst geacht. Men wil een uitgebreid rapport van de kleuterleidster, zowel mondeling ais schriftelijk. Het Regio naal Pedagogisch Centrum Zeeland zal daartoe een unilorm model voor een der gelijk rapport samenstellen. Autowrakken en vuil op openbare weg: boete en vrijspraak MIDDELBURG Voor kantonrechter mr H. Bruin te Middelburg stond dezer dagen J. F. T. uit Oost-Souburg terecht op verdenking van storten vuil langs de openbare weg. Hij zon de Burgemeester Stemerdinglaan te O- Souburg hebben bevuild. T. ontkende ten stelligste zich aan vuil- poetserij te hebben schuldig gemaakt. ,ïk heb het vuilnis juist in een contai ner gestort', verklaarde de verdachte. Die container was echter wel door een ander gehuurd. De officier mr Ch. W. Mouton achtte met bewezen dat T. vuil had gestort langs de openbare weg de kantonrechter sprak hem vrij. De garagehouder L. G. uit Vlissingen kwam er minder goed af. Hij had zich wél aan milieuverontreiniging schuldig gemaakt. Hij stond terecht omdat hij op verschillende punten in Vlissingen enkele autowrakken had geparkeerd, .niet rijvaardige wagens langer dan drie dagen op de openbare weg had laten staan', zoals het heette in de tenlaste legging. .Het gaat niet aan om op deze manier parkeerruimte in beslag te nemen', vond de officier die een boete van 150 gul den vorderde, waarvan echter 100 gul- voorwaardelijk. met een proeftijd twee jaar. Mr Bruin vonniste con form. éBGOES Tijdens een spelersbijeen komst van het Goese Robur bleek dat deze vereniging zlles in het werk zal stellen om het verloren terrein te her winnen. In zijn welkomstwoord voorzitter A. J. de Kok, dat juist nu blijken dat Robur niet kapot te krijgen is. Door eendrachtige samenwerking van alle leden zal het volgens de voor zitter mogelijk zijn om weer terug te komen en de vereniging nieuw leven in te blazen. Na deze inleiding volgde een uitvoerige discussie over trainers en training, de samenstelling en werk wijze van de elftalcommissie en de usitslag van de onlangs gehouden en quête. Uit het resultaat van deze conclusie heeft het Robur-bestuur geconcludeerd voor wie 'm aanneemt voor wie 'm afgeeft Lees maar! Elke girobetaalkaart wordt door de Postgiro tot 100,-gegarandeerd. Dat is de waterdichte zekerheid dat elk bedrag tot 100,- per kaart op uw postrekening wordt bijgeschreven. Snél, gespecificeerd en wel! Dus: kaart ontvangen? Giropas gezien? Kassa! Postgiro: meer dan 2 miljoen rekeninghouders. Daar onder zijn alle winkeliers, leveranciers en dienst verlenende ondernemingen. Over en weer kunnen dus vele miljoenen Nederlanders bij elkaar terecht voor betalen en incasseren. Alleen via de betaalkaart van de Postgiro gebeurt dat nu al meer dan 1.000.000 keer per maand. En dat groeit! Het is toch immers dood gewoon geworden dat men met 'n kaart en het giro pasje betaalt! Schrijf maar! Betaal met de pen prompt en precies hel juiste bedrag. Zonder buikige portemonnaie of bultige portefeuille. De girobetaalkaart is altijd pasklaar: geen gewissel en „Hebt u niet kleiner?". En al uw uitgaven staan overzichtelijk zwart op wit dank zij de dagafrekeningen. Gemis...voorwie'mnog niet heeft Trekt u wèl profijt van een postrekening maar nog niet van de girobetaalkaart? Dan mist u het gemak van deze moderne vorm van betalingsverkeer. Wend u tot een van de girokantoren of praat's gratis met telefoonnummer 0017, dan komt u snel aan de weet hoe u aan die betaal kaarten komen kunt. Bent u nog niet bij de Postgiro, dan kunt u twee vliegen in één klap slaan. Op 2300 post kantoren kunt u overigens óók terecht met al uw vragen en wensen! MIDDELBURG Een boete van 100 gulden voor het rijden door een wegversperring en 250 gulden boete voor doorrijden na dit onge luk was het vonnis dat de Middel burgse politierechter mr P. van Empel donderdagmorgen tegen de Hulstenaar G. J. H. v. d. B. uit sprak. V. d, B, had eerder de offi cier mr J. A. Blok boetes van res pectievelijk 100 en 150 gulden en bovendien een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee maan den, tegen zich horen eisen. Bij een wegafsluiting wegens werk zaamheden te Terneuzen was Van de B. met hoge snelheid door het hek gereden. Daardoor raakte zijn radiator onklaar en met zijn kapotte auto, die het wei niet lang meer zou uithouden reed Van de B. direct na de aanrijding door naar Hulst, zonder de schade en zich zelf aan de. Terneuzense politie te melden. Ie mand die van een en ander getuige was geweest had de achtervolging ingezet maar hij had Van de B. niet kunnen bij houden. Zelf verklaarde de verdachte in Hulst twee maal de politie te hebb-en gebeld, die echter twee keer in gesprek zou zijn geweest. Daarna was hij inmiddels door de politie opgemerkt aan wie hij het verhaal vertelde. Intussen was hij wel even een tapperij binnen gelopen, naar hij zelf zei ,otn met een paar bier tjes te bekomen van de schrik. .Denk niet dat ik dronken ben, want ik ben Ter zitting bleek mr Blok, die men van daag voor het eerst in de zitting van de Middelburgse politierechter aan het werk kon zien. weinig geloof te hechten aan de geschiedenis die de verdachte hem en mr Van Empel vertelde. .Men kan op het toestel van de politie horen of er door een gesprek een ander gesprek bin nen komt en dat is toen niet gebeurd', verklaarde de officier, die daarmee in twijfel trok dat de verdachte uit eigen beweging gepoogd zou hebben de poli tie te verwittigen. De raadsman van de verdachte, C. Adriaanse, stelde in zijn pleidooi daartegenover dat er wel eens storingen in het telefoonverkeer kunnen optreden. Voorts stelde hij dat zijn cliënt met zijn rijbewijs zijn brood verdient en pleitte ervoor dat Van de B. dat zou mo gen behouden. Mr Van Empel willigde dat laatste verzoek in. Slalom Op de kruising Lange Weg - Kinder dijk te Axel had D. de W. uit Assene de een demonstratie slalom rij den weggegeven. Met een snelheid van zeker tachtig had hij daar eerst een wagen rechts ingehaald en ver volgens een vlak voor die ingehaalde wagen rijdende auto links gepas seerd. Daarbij was een tegenligger genaderd, De W. was in een slip ge raakt en had zijn wagen niet meer onder controle gekregen. In een naast de weg gelegen weiland kwam de wagen tenslotte totaal ver nield tot stilstand. De coureur hield er zelf een ontwrichte arm en een serie gekneusde ribben aan over. De mede- inzittende R. W. werd echter zwaar ge wond. Conform de eis veroordeelde mr Van Empel de verdachte tot een boete van 150 gulden en drie maanden ont zegging van de rijbevoegdheid. De po litierechter kwalificeerde de manier van rijden van De W. als onbesuisd en als een wijze van rijden, die bepaald sterke afkeuring verdiende. De Belg A. J. L. v. H. uit Antwerpen was na een aanrijding door gereden zonder zich bekend te maken. Het koste hem 150 gulden boete. De officier had ook nog een ontzegging van de rijbe voegdheid gedurende twee maanden ge- eist, maar zover wilde de politierechter nog niet gaan. W. L. V. uit Ternei.izem. was na het nuttigen van 14 k 17 glazen bier op de brommer gestapt. De bloed- ieel wat meer kreeg de Engelsman J. H. uit Axel. die te Terneuzen onder invloed van alcohol in een auto had ge zeten en daarmee van de weg was ge raakt. Het was voor mr Van Empel dui- dat er geen enkele leiding is om met zo geschrokken dat ik een paar pilsjes welke vereniging dan ook fusiebespre- genomen heb', had hij tegen de politie- kingen te beginnen. mensen gezegd. STAARTKLOKKEN In wortelnoten of eiken kast Met 8-daags belslagwerk. Maanaanwijzing. Handge schilderde of geëtste x- pfaat. Prijzen vanaf 393 JUWEUERS - HORLOKRS - SINDS 18IA LANGE KERKSTR. M - TEL S005 - GOES VLISSINGEN Het zomerpro- gramma van de Vlissingse VW bevat dit jaar weer de bekende evenementen. Zo heeft de Antwerpse rederij .Flandria' in samenwerking met de VVV-VlIssin- gen voor de maanden juli en augustus boottochten georganiseerd. Elke donder dagavond vertrekt vanaf de Piet Hein- kade (bij de Schutsluizen) een Flandria- boot voor een drie uur durende vr tocht lands de Walcherse kust. Aan boord jpeelt een dansorkestje. De afvaart is steeds om half acht en de terugkomst omstreeks half elf. Voor vakantiegan gers in de omliggende plaatsen (Dom burg, YVestkapelle, Zoufelande, Koude- kerke en Middelburg) worden aparte bussen ingelegd. Mocht het weer te ruw voor een zeetocht zijn dan wordt de vaart verlegd naar de YVesterschelde. Het Nollestrand zal op een aantal da gen weer het domein worden voor de kinderen. Da dagen zullen nog nader vastgesteld worden. Het gemeentelijk van Vlissingen zal zijn deuren gedurende het zomerseizoen ook wijder voor het toerisme openstellen. Op 1 juli wordt een tentoonstelling, geheel geïn spireerd op de stad Vlissingen, geopend. Etsen, gravures, tekeningen en oude fo to's van Vlissingen zullen te zien zijn. In het kader van de Belgische week, od touw gezet door het Vlissingse Ac tiefonds (VAF), zal de Vlissingse VVV nauw met deze middenstandsorganisatie samenwerken, zo vertelde de heer G van Dijck. bureauleider van de Vlissing se VVV. Op korte termijn zal het nicu- wte ,De Ruyterstad festival' boekje weer verkrijgbaar zijn, waarin uitvoe rig omschreven staat welke gebeurte nissen men tegemoet kan zien. Op een bijeenkomst zal het boekje officieel worden uitgegeven, aldus de heer W. J. van de Grift, voorzitter vam het VAF. De toneelgroep ,De Zeeuwse Komedie', onder regie van de heer P. de Leeuw, zal van 6 juli tot en met 31 augustus el- tannia' te Vlissingen voor het voetlicht brengen. Het toneelprogramma omvat onder meer het stuk .Wie krijgt de ba by'. In hetzelfde hotel wordt voorts elke donderdagavond, van 2 juli tot en met 27 augustus, een Parijse avond gebracht. Op deze Franse avondjes worden mo deshows en kapdemonatraties gegeven. Als extra attractie treedt de snelteke naar Pierre le Lion op. BIERVLIET Het bericht van deFond- club Zuid-Nederland, dat de Zeeuw gelden op de provinciale vluchten ver vlogen zou worden, indien niet aan de 'bondseoncoursen werd deelgenomen, kwam in feite enkele dagen te laat, want nu waren er diverse liefhebbers, die meenden, dat ze doordat de afdeling Zeeland besloten had niet voor de bonds eoncoursen in te korven, benadeeld wer den in hun kansen. Dit besluit ls genomen op de algemene vergadering van de af deling in Vlissingen en toen was er praktisch niemand, die ook maar één bezwaar uitte. Integendeel de algemene stemming op die vergadering was, «lat men zelfs helemaal met de ZNB wilde breken. Zeer hoge inleg en 1200 duiven Vervanging van de ZNB-vlucht rekend toont ons, dat J, Giele uit Axel de favoriet is voor de provinciale zege. Hij won dit concours met zijn tweede getekende duif, welke hij kweekt.e uit twee duiven van Jo Wentzler uit Stop peldijk. Een duif, die op de voorgaande vluchten en vooral ook in 1969 bewe zen had uit het goede hout gesneden te zijn. De hoofdprijs zal wellicht naar de eerst getekende van G. Dusarduyn In Groede gaan, die volgens de meldingen de twee de prijs gaat winnen met een wat men noemt een .volle'. Uitslagen: De Getrouwe Duif te Cadzand: Vanuit Clermont met 142 duiven (eerste mpm laatste 730 mpm). A. Vaseur en zn 1, 9: D. van Houte 2. 7; J. Visser 3; A. Duininck en zn 4, 10; G. Schrier 5, 8; P. Goossen 6. De Eerste De Beste te Schoondljke met 92 duiven eerste 907 mpm laatste 721 mpm. P. de Hullu 1,: M. Verbrugge 2: H. van Kouwenberg 3: H. Calon 4; A. de Poorter 5: C. van Acker 6; Klaassen- Taillie 7; gebr Huigh 8; J. de Zwart 9. G. Dobbelaore 10. ver: 5 H. de Wever 6: Cl. de Wever 8, 10. In ieder geval is het Zeeuwse concours vanuit! Moulins, dat dus in vervanging kwam van de door de ZNB aan Zeeland geweigerde vlucht vanuit Moulins een goed geslaagd concours geworden waar- --- t op ongeveer 1200 duiven ingekorfd wer-'^e Vrije Vlucht te Sasput met 116 dul den met een zeer hoge inleg. Deze dui- Yenó„ Ti J1 "j ?.00j ven moesten op zaterdag morgen ge- J- Roone 3. iH. Calon 4; G. de We- lost worden, doch waarschijnlijk door de ,langzaam-aan actie' van de Franse dou ane is men niet t.jdig ter plaatse ge weest en zo werden deze duiven pas op zondagmorgen gelost, Ondanks het feit, dat de Clermont- duiven 's morgens vreselijk onre gelmatig kwamen is het verloop van Moulins behoorlijk geweest. Een goed uur na de eerste duiven was prak tisch nergens neg een goede prijs te winnen. De eerste meldingen kwamen al heel vlot binnen: J. Giele Axel 14.10 uur, af stand 327 km, G. Dusarduyn Groede 14.11 uur, afstand 337 km, A. Bos nians Heikant 14.18 uur, A. Wage Zuid- zande 14.18 uur, Wcemaes Graauw 14.23 uur Oubrie Sas van Gent 14.20 uur, A. Tas Oostburg 14.30 uur, Gebr. Elegeert Koewacht 14.35 uur, A. Paau- we Krabbendijke 14.37 uur. Lavoir Sluiskil 14.35 uur. J. Koois Cadzand 14.43 uur. J. du Puy Sluiskil 14.45 Slikke Yzendlike 14.48 uur, L. Martens Hoofdplaat 14.50 uur, A. Wal lenburg Souburg 34.53 uur. De afstand en het tijdsverschil omge- Kerkelijke mutaties NEDERLANDS HERV. KERK Beroepen: te Amstelveen Buitenveldert, A. J. Hoorn te Viaardmgen; te Brun- gen J. A. Helbring te Heeze. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Nleuw-Vennep, G. den Heeten, te Rotterdam-IJsselmonde; te Bennekom, J. J. R. Baas te Beemster- zwaag. Bedankt voor Dronten en voor Zaan dam B. Koekoek te Waddlnxveen. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen: te Hoogkerk. M. van Dooien Vlaardingen; te Marienberg bij accla matie J. M. Goedhart te Drachten. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Rotterdam-Centrum, A. Dink te Gouda. del ijk een van de moeilijkere gevallen. Voor H. was het zelf een uitschieter ge- eest, waarvan hij zo was geschrokken dat hij zich uit eigen beweging tot het ZBCA had gewend. De raadsman van de verdachte mr J. Schepel wees op de zeer moeilijke, nare omstandighededen ■in het persoonlijke vlak, waar de ver dachte mee kampte en noemde een ont- ging een heel ernstige zaak voor de lachte. Hij pleitte dan ook voor een voorwaardelijke ontzegging. Conform de eis werd het evenwel een vonnis van een week voorwaardelijk, een boete van 1500 gulden en een onvoorwaardelijke ontzegging van drie maanden met at- trek. De Duitser J. M. uit Sluiskil was ven a acht glaasjes pils, Zeeuws-Vlaam- se glaasjes', noemde mr Van Empel in een auto gaan rijden. Hij had i lantaarnpaal op zijn weg gevonden, die niet voor zijn auto op zij was gegaan, Vijf dagen gevangenisstraf en zes maan den ontzegging van de bevoegdheid in Nederland te rijden was het vonnis conform de eis. VOOR GEMEENTEWERKEN BORSELE De Borselse gemeente, raad beslist in do vergadering van dins dag 9 juni over een voorstel tot ann- koop van materiaal voor de dienst ge. meentewerken voor een bedrag van in totaal 289.00!!,B en w maken in hun voorstel duidelijk, dat uit een in ventarisatie van de dienst gemeentewer ken blijkt, dat het rollend materiaal de gemeente niet alleen technisch, lar ook economisch over het algemeen zeer verouderd is. Er is maar 1 vracht wagen, 1 jeep (bouwjaar 3943) en er zijn 2 vierwielige tractoren, 14 tweewielige tractoren en 3 kolkzuiger. B en w concluderen: .Het is, vooral gezien de uitgestrektheid van de ge. meente, niet wel mogelijk met dit materiaal voor een goede staat van onderhoud van de objecten zorg te dragen'. De objecten worden in het voorstel genoemd, waarbij onder meer blijkt, dat er 13 algemene be-' begraafplaatsen, 9 speelweiden, 11 sportvelden, 7 vuilnisbelten en 188 kilometer wegbermen is te on derhouden. Voor de kleine drie ton, die het college nu vraagt, wil men een vrachtauto met kipper, kraan en grijper kopen, een lich. te vrachtbestelauto, twee zaadstrooiers, twee sneeuwploegen, een kolkenzuiger, een tractor met hefbok, frees, sproei- machine. maaibalk, grondschaaf, grond. wals, aanhangwagen, voorlader met bak en hulpstukken en een veegmachine. De raad zal zich ook bezighouden met bespreking van het bestemmingsplan voor de bebouwde koon Borssele. Daar na kan het plan ter inzage worden ge legd, om in later stadium te worden vastgesteld. Voor het recreatieterrein .Stellepolder in Heinkenszand wil het col lege een voorbereidingsbesluit van de raad. Hel college komt ook met een voor stel b en w te machtigen tot het nemen van verkeersmaatregelen. B en w wij zen erop, dat het meestal niet gaat om beleidsbeslissingen, maar om besluiten, die uit verkeerstechnisch oogpunt nodig zijn. Bovendien kan men sneller wer ken als niet op een raadsvergadering hoef t te worden gewacht. Het college wil een subsidieverzoek door het comité bejaardenreis Ovezande ge daan ƒ5,per deelnemende bejaar de afwijzen. B en w menen: ,Het ge. 'en van bijdragen aan bejaardenreizen gelijke verzoeken zouden komen. Om de ze reden en gezien de in de voormalige gemeenten gevolgde praktijk, hebben gemeend u te moeten voorstellen verzoek van het comité bejaarden- reis Oveznmde af te wijken', B en w ko men binnenkort met voorstellen voor subsidiëring van bejaardensociëteiten. Aan de Provinciale Zeeuwse Bond van Handboogschutters wil het college een subsidie van ƒ350,geven voor de or ganisatie van de jeugdkampioenschap pen handboogschieten, die .n Borsele worden gehouden. Het college wijst op de folkloristische waarde van de sport MIDDELBURG De bruto-opbrengst van de Zeeuwse Collecte 1969 bedroeg ƒ40.543,96, hetgeen ten opzichte vso 1968 een stijging van ongeveer 2.S00 betekent. Na aftrek van de werving! kosten, alsmede de 18 procent ten oe- hoeve van plaatselijke sociaal-culturele doeleinden, resteerde een bedrag ra 30.000 voor de in overleg met de Ne derlandse federatie voor vrouwelijk» vrijwillige hulpverlening vastgestelde projecten. De organisatie van de col lecte was in handen van de plaatse lijke afdelingen van deze federatie. Het verdeelschema van het bedrag ziet er als volgt uit: vakantie gehandicapten ƒ10.000; vakantie bejaarden 10.000 en tenslotte Anjerfonds Zeeland ƒ10,000. Het resultaat in de verschillende ate. den en dorpen was: Arnemuiden 506,-. Domburg ƒ210,25; Oostkapelle 156,02, Mar.ekerke: Aagtekcrke ƒ44,80; Grijs- kerke ƒ139,. Meliskerke f SO.-; Middel, burg ƒ2.009,43; Nieuiw.en St.-Joosland /2ilil,50; St.-Laurens ƒ196,40; Valke- nisse: Biggekerke 127,32; Koude- kerke 625,94; Zoutelande 470,-; Veer» 197,35; Gapinge 287,25; Seroosker- ke ƒ250,93; Vrouwenpolder 120,58; Vlissingen J 2.537,24; Oost- ei West- Souburg ƒ755,14; Ritlhem ƒ76,20: Westkapelle 285..; Sint-Annaland 5-11,72; St..Maartensdijk ƒ213.-; Oud- Vossemeer ƒ672,50; Poortvliet 402,50: Scherpenisse ƒ144,41; Stavenisse 173,63; Tholen 1.008,70; Eaarland ƒ39,15; Borssele ƒ3:10,25, Driewegen ƒ283.-; Ellewoutsdijk ƒ157,-; Goes 2350,-; 's-Gravenpolder 757,.; 's-H.- Abtskerke 240,-; 's.Heer-Arendskcrks ƒ1175,-; Heinkenszand ƒ619,05; Hoede- kenskerke 332,90; Kapelle 350- Kattendijke ƒ361,10; Kloetmge 176,31. Krabbendijke 837,-; Kroningen 659.90; N.sse 148.16; Oudeiande ƒ67.12; Ovezande 212..; Riband-Bath ƒ818,65; Waande ƒ255,15, Wemeldin- ge 471,83; Wolphaartsdijk 572,75; Yerseke 1020.85; Korlgene ƒ1073,70; Wissendeerke 1371,25; Axel ƒ407,20; Clinge ƒ50,10; Graauw en Langendam ƒ115,.; Hoek ƒ766,46; Hulst 895,46; Sint-Jansteen ƒ147,14; Koewacht ƒ111,75; Overslag ƒ34,50; Terneuzen 1883.38; Vogelwaarde 56,04; Zuid- dorpe 24, Aardenburg ƒ485,85; Biervliet 662,5o; Bre.sk c-ns ƒ420,50; Cadzand ƒ395,50; Groede ƒ331,25; Hoofdplaat 37.56; Uzendijke 101.35; Nieuwvlïet Ha; Oostburg 365,57Retrancheonent 206; Schoondijke 300,80; Sluis 547; Wa- terlandkerje 192; Zuidzande 279. Brouwershaven ƒ105.45; Zonnemarie .(80; Dreischor 152,88; Noordgouwe 110; Brunisse 203,49; Duiveland: Nieuwerkerk 351.34; Ouwerkerk 291,50: Oosterland 208.44; Sirjani- iand 59,50; Middengebouwen 352,83; Westerschouwen. Noordwelle 180,-; Serooskerke 60,50: Haamstede en Burgh 496,68; Renc-sse 244.05: Zierikzee 776,72 en Sint-Phil'psiaiw 878,05.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 6