Deze zomer weer bussen op Turfkaai te Middelburg Het Vlissingsch Schouwspel laat 't doek voorgoed vallen kans op meer opstoppingen VIT RITE-BRILJANT VOOR MAN MET ZEER BRILJANTE IDEEËN MARKTBERICHTEN WALCHEREN Goede prestaties van Blauw-Wit in zomeravondvoetbal KERKDIENSTEN na ruim 20 jaar amateurtoneel IS&SïïfSSïï"fkS: zaterdag 6 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VOORLOPIG GEEN NIEUWE PARKEERREGELING: MIDDELBURG Naar alle waar schijnlijkheid gaat men in Middelburg todi weer een moeilijke parkeer- en crkeerszoraer tegemoet. Enige tijd ge leien werd in dit dagblad gemeld dat het aanstaande zomerseizoen geen bus ten zonden mogen parkeren op de Turf- taai maar dat alle touringcars naar de lóskaai zonden worden gedirigeerd. De Tnrfkaai zou dan voor de toeristenhus- <en alleen nog dienst doen als plaats voor het in- en uitstappen en zou niet Innser meer een knelpunt zijn in de Mid delburgse verkeersader Markt-Gort- straat-Turfkaai naar de stationsbrug. Van politiezijde wordt thans gezegd dat het niet waarscliijnlijk is dat de nieu we parkeer- en verkeersmaatregelen voor Turfkaai en Loskaai nog dit zo merseizoen zuullen orden geëffectueerd. Wanneer de nieuwe maatregel in had moeten gaan is niet bekend. Het zou in elk geval parallel moeten opon met het verspreiden vrn een verkeersfolder, die naar de verschillende busonderne mingen zou worden toegezonden en waarop de nieuwe maatregelen zouden worden uiteengezet. Volgens de Middel burgse gemeentepolitie is een en ander echter door financiële omstandigheden nog niet gerealiseerd. De oude parkeerregeling op de Turfkaai niet parkeren, behalve voor autobussen. 10-16 uur', placht steeds op 15 mei n te gaan. Omdat de nieuwe parkeermaat- reveien inmiddels in grote opmaak 'n de krant hadden gestaan, meende men bij de dienst gemeentewerken dat het «en zin meer had de oude borden te plaatsen. Toen zich liet aanzien dat de nieuwe regeling dit seizoen niet meer zou worden gerealiseerd, werden de bor den er op last van de politie toch gezet. Een deputatie van caféhouders en or ganisatoren van de kunstmarkt op de t'ismarkt is begin deze week bij de po litie op bezoek geweest. Men had ge meend dat er met de nieuwe regeling in het geheel geen bussen mochten ko men op de Turfkaai en men voelde de strop reeds aankomen. Van politiezij de is toen dat misverstand uit de weg geruimd, aldus een woordvoerder van de politie. Omdat de oude borden enige tijd na 15 mei er nog niet stonden, meenden chauffeurs van Belgische en Engelse touringcars, die elk jaar op de Turfkaai pegente parkeren dat de nieuwe parkeer regeling al was ingegaan. Omdat men het met die regeling niet eens was had men al onderling een tegenactie gepland. De touringcar-chauffeurs waren van plan op een zeker moment mot z'n allen met hun wagen heel de Turfkaai te blokke ren. Een en ander ging niet door omdat de nieuwe regeling voorlopig niet door ging. Dat laatste wordt wel zeer betreurd dooi de chauffeurs van de lijnbussen van het Streekvervoer Walcheren en chauf feurs van de bodediensten. .De si j"r- 1 niet aan wordt gehouden de bussen op de Turfkaai dp route gaan blokkeren. De touringcarchauffeurs parkeren vaak hun wagen buiten het voor parkeren bestemde gedeelte van rle Turfkaai. dus op de rijweg. Vooral op donderdagen In het seizoen ïs er kans op opstop- locli al met vertragingen. De aansluitin gen op treinen en andere bussen lopen zo gevaer'. Dat zegt de heer M. A. P. de Vries van het Streekvervoer Wal cheren NV. De heer De Vries noemt een en ander een vervelende situatie en orden geparkeerd. Een redelijk toe zicht vindt hij noodzakelijk. Ook van de kant van de eigen vervoer ders organisatie vindt men het bijzonder jammer dat de nieuwe maatregelen nog niet kunnen worden uitgevoerd. .Ook voor het algemeen belang moet het niet doorgaan worden betreurd', aldus een woordvoerder van de EVO. die er op wijst dat de verkeersproblemen met de dag toenemen, maar overigens van me ning is dat de politie alles wat in haar vermogen ligt, doet, om de problemen te helpen oplossen. Officiële publikatie MIDDELBURG. De burgemeester der gemeente Middelburg brengt ter openbare kennis, dat door di heer P. Ton, Nadorstweg 10 te Middelburg vergunning Is gevraagd voor het bouwen van een warenhuis (kas) op het aan de Nadorstweg gelegen perceel, kadastraal be kend gemeente Middelburg, sectie N no De bouw van dit warenhuis is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Xassaulaan Het verzoek om bouwvergunning kan slechts -■-j i" Ingewilligd worden met verlenging van vrij- hoop, da; d>. politie er strene op ral ,„m v,„ letten dot de hamen niet op Jfe njweg „lmlc,uk, OIu„,„e. „elke »r„- stelling voor ten hoogste 5 jaar kan worden verleend De op het verzoek betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met in gang van 7 juni 1970 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie (kamer 15) voor een leder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belangheb benden op aangrenzende en nabijgelegen gronden schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van vrijstelling bij b en w indienen. Middelburg, 5 juni 1970. De burgemeester voornoemd. drs P. A. Wolters, Mr J. van Aartsen opent politiebureau in Vlissingen VLISSINGEN De commissaris der koningin, mr J. van Aartsen, zal don derdag 18 juni et nieuwe politiebureau te Vlissingen officieel openen. De plech- tighe.d vindt plaats om drie uur 's mid dags. MIDDELBURG Voor het Middelburg se zomeravondvoetbal heeft Blauw Wit in een week twee goede prestaties ge leverd. In de wedstrijd tegen de kop loper Middelburg-Zuid wisten de Blauw- witten de score blank te houden (0-0) en tegen nummer 2 VPV kwamen ze zelfs tot winst (3-1). Door dit resul taat is Blauw Wit enkele plaatsen op geschoven. De overige wedstrijden wa ren VPV - Delta Sport 2-0, Ka-aaien - Brandweeer 0-1, Hermid - Middelburg Zuid 1-5. Sawema - Croon en W 1-4. Combinatie - Delta Sport 0-3, Kraaien- Sawema 1-1, Croon en W -Brandweer 2-2. De stand tot en met 29 mei: Middel.-Zuid 5 4 1 0 9 15- 2 VPV 5 3 1 1 7 12- 7 Brandweer 4 2 Kraaien 6 2 Croon en W 4 2 Blauw Wit 4 1 Delta Sport 5 2 Sawema 5 1 Hermid 4 1 Combinatie 4 0 Het programma voor de en met 12 juni is als volgt: maandag Brandweer - Middelburg-Zuid, VPV - Hermid: dinsdag: Blauw Wit - Croon en W, Combinatie -Kraaien; woens dag: Sawema - Middelburg-Zuid, Her mid -Delta Sport: donderdag: Croon Kraaien, de tweede wedstrijd 9- 8 4 6-11 3 5-13 2 6-10 0 2-11 week van 8 tot pingen, (soms zit liet vereer tol Plein eventueel inhaalwedstrijd: vrijdag: Veertig vast), het Streek\ met vertragingen te kampen krygen r.al1 Blauw Wit - Combinatie. Brandweer Delta Sport. Overlegorgaan NVV, CNV en NKV te Middelburg De jaarvergadering van de .Middelburg se bestuursbond van het NVV heeft haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een plaatselijk overlegorgaan van NVV, CNV en NKV. Een dergelijk over legorgaan functioneert reeds in Vlissin gen en Goes. Namens het NVV zullen I de heren A. van Aalst, VV. Voorde en O. H. Wigard in dit overleg orgaan zitting nemen. Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredende en herkiesbare leden W. J. van der Voorde, J. Breel en J. Nijssen bij acclamatie herkozen- De kandidaat van de ABVA, de heer A. H. van Kampen en de kandidaat van de ANMB, de heer I. Blanker wer den beiden in het bestuur gekozen. In deze vergadering werd afscheid ge nomen van de heer H. C. de Ru, die namens de ANMB drie jaar in het be stuur zitting heeft gehad. DOMBURG Rode-Kruiscollecte De colleotie ten bate van het Nederland- sche Roode Kruis heeft in de kern Dom burg 538,93 opgebracht. EILING TKKM.l 8.13. VEILING MIDDELBURG 5 juni: Golden Delicious 60-70 37—41, Jona than 60-70 24—29. nieuwe aardappelen: er. 101—12», dr. 94—105. kr. 88—101. aardbeien I 71. II 44—85. JI1 29. tomaten AI 140. BI 132— 132. Cl 116-120. CC1 109—113. All 95—137. Red. Gaunt! Bil 95—141. CII 100—112. Groenten: sla 6—26. 54—83. Cli ipinazle 12—64. andijvie 3751, poxtcletn prol 1 2879. boxpeen 72—110, boskroteri 58—78. ra- 'lijs 19—24. spitskool 27—64, prei 13—38. snij- 139. pcule I bonen 377402. asperges per kg 237. dubb. pr. bonen 461. rabarber 2229. bloemkool 'i in een kist 64—116. 8 42—95, 10 25—44, 12 18-27. 15 22—23. selderij per bos 11—17. peterselie per bos 227—300. bosuien 51. uien J41, komkommers 76-91 30—38. 61-76 25—57. 51-61 24—48, 41-51 21—50. 35-41 27. stek 20—44, krom 20—35. Nieuwe aardappelen aanvoer in grote klit met 10 kg Inhoud. sla 6 AARDAPPELTERMIJNMARKT 5 Juni: Consumptleanrdappalen. Bir.tjc klei' 40 mm opwnarli Laten: nov. geen. april 17,90. bieden, nov. 14.00. april 17.70. slot: nov 14.00. aprli 17 90 Stemming nov. kalm. april goed1 prijshoudend. Openstaande posities: 4 Juni.! nov. 17. april 612. 3 Juni nov. 17. aprU f/A Ochtend call geen omzet Middag call 2 x april 17.70. 13 x 17.80. 10 x 17DO. Dagomzet i spiLkool 40—63. kro-.e I april 25. WMkomzat april 120. -jgQ^bO'geen 00-^ I EXPORTVEILING BERGEN OP ZOOM Is 15 juni: aardbeien, aanvoer 37.000 doosjes. 'J klasse I 54—73, klasse H 39-64. VEILING BERGEN OI» ZOOM 5 Juni: aardbeien glas 39—73. bloemkool 2 1.40, snijbonen 3.234.00. prlncesseboncn —5.20, komkommers p. at. 1948. idem 32—33, «avoolekool 12—36. wnipecn 1.11 1 bos pee n 7692. paragon 22—26. postelein prei 23—41. rabarber 6-22. radijs 15- -24. spinazie 14—48. tomaten 8 10—IC i la Ir. G. Kranen, directeur van de NV De Vitrite Fabriek te Middel burg speldde gisteren de heer D. Jowenko de gouden ideeenspeld met briljant op. Deze speld wordt uitgereikt aan medewerkers die binnen vijf jaar 2500 aan pre mies hebben geïncarneerd voor in gezonden ideeën. De heer Jowenko is de eerste Vitrite medewerker die deze eer te beurt valt. De heer Kranen feliciteerde de inzen der van 15 ideeën waarvan er inmiddels 9 gehonoreerd zijn met deze onderscheiding en sprak de hoop uit dat het bedrijf ook in de toekomst van zijn weldoor dachte ideeën zou kunnen profite ren. De heer Jowenko was reeds in het bezit van de zilveren en gouden ideeenspeld. ZONDAG 7 JUNI Brand verwoest directiekeet MIDDELBURG - Op e» terrNn «-ÈffZ!' de Noordmonsterweg in Middelburg ,c - - vrijdagmid: een houten dii ds Richard HA •r; Serooskerke 10 S.nt-Laurens 10 ds - .iRuys: Veere 2 eheid ds Weernink de ®!?Pe.r,J *?n de hcer J Le,-Ïn8e Vlissingen: 10.30 HD ds Kloosterman geheel uitgebrano. eR 5 v d Schoot: Johanneskerk 9.30 Helderman HA; Gapinge 10 en 2.30 dr Dondorp; Grijpskerke 10 en 2.30 ds Goslinga; Koudekerke 9,30 en 2.30 ds Elshout; Meliskerke 9.30 en 2.30 ds Passchier; Middelburg: Oostkerk 9 ds v. Benthem: Hofpleinkerk 9.30 ds v. Til HA en 2.30 da De Craene HA. 5 ds v. Til; Getuigeniskerk 9.30 dhr De Bruin en ds v. Benthem. 5 ds Goslinga; Zuiderbaken 10.15 en 5 ds Fa vier; Oost en West-Souburg 9.30 en 7 ds Meyer; Oostkapelle 9, 10.30 en 7 ds Harttfolt: Serooskerke 10 en 2.30 ds Poppe; Sint- Laurens 10 en 7 ds De Craene: Veere ilO en 2.30 ds Streefkerk; Wassingen Pe- Ontmoetujg.kerk; 10 daKronenburg en tnuskerk9 30 ds Groeneveld. 7 ds Ge- k duit: Huishoudschool Paauwenburg 10 ».n Embden HD Hieuw- en S.nt-Jbe«- Gcnulti s Groeneveld: Vromen- land 9 en 1030 ds Sidenus HA: Oost-1 polder 10 en 2-30 ds v d Wal: WeM- bouburg 10 10 d- d Heide en 7 cs kapell,, 9 ,.0 dienst. 2.30 ds Hartholt. Rinkema: West-Souburg 9 ds y. d. Hei- G(.ref. Gem. Ned. Herv. Kerk: Aagtekerke 10 ds Ver- seput, 7 ds v. d. Bosch; Arnemuiden 9.30 en 2.30 ds Post; Biggekerke 10 ds Roscam Abbing, 7.30 ds v. Tuyll; Ga pinge 9 ds De Boer; Grijpskerke 10 HD, 2.30 ds Winterswijk: Kleverskerke zie Veere; Koudekerke 9 en 10.45 dhr De Lugt; Meliskerke 10 ds v. Tuyll; Mid delburg: Oostkerk: 10.15 ds Beneder en 7 ds Klakman; Nieuwe Kerk: 10 ds Rinkema HD cn 7 ds Kronenburg; En gelse Kerk: 10 ds Brummelkamp, jeugd dienst: Koorkerk: 10 ds Van Santen. radii» 22—36: rode bessen ien la 62—80. 2a 45—66; to- b 800. 1c 760. Icc 610. VEILING KAPELLE-BIKZELINGE 5 Juni; kasframbozen per doos van 203 gram: I 2 81—3.75. II 911 23. kasaardbeien per doos van 20O gram: Gorella 1 07—71, II 41—58, Vola I 60—69. II 44—57. Red Gauntlet 1 59-69. II 42— 58. Elista II 50—54. Regina II 47. koude grond-aardbeien per doos van 250 gram: Ko- Kina II 62. Icastomaten per kg IA 1.27. JB 1.35. IC 1.02. appelen: Colden Delicious I 75 30. 70 34 65 27. 60 23, 80 32—40. 75 30—35. 70 30—34, 65 23—32, 60 23, D 23. JII grof 18. fijn 18. Jonathan II 70 44. 65 40. 60 23, D 17. III grof 15. fijn 5. Goudreinettc II 65 23. aard appelen 30. nieuwe aardappelen I 1,20—1.25, kriel 1.13—1.18, groenten: kropsla 815. bloem kool 16—23. ka*;niJbonen I 3.50. II 2.43. fcas- aperclebonen. dubbele 4.61. rabarber 614—18. A8PERGEVE1I.ISG BERGEN OP ZOOM 5 Juni: aanvoer 3400 kg. AA-cxlra 5.60. AAI 4.90. A-extra 5.00. Al 4.00. A-Sfw. 31». B- extra 3.60. BI 2.90. B-afw. 2 50. C-extra 2.80, Cl 2.00. Dl 1.70. EI 2j0. EII 1.50. stek 1.00. ondereind 0.15 ïrg is iekeet De brandweer, die met twee autospuiten uitrukte, kon we- meer uitrichten, dan het nablussen .;i de rokende res tanten van het sch:,... tje en het met wa ter afkoelen van enkele gasflessen in de directe omgeving Ook enkele oude ban ken, die in de keet stonden gingen door het vuur verloren De schade wordt op ongeveer vijfhonderd gulden geschat. De brand is waarschijnlijk ontstaan, doordat een slangetje tussen een com- foortje m de keet en een buiten staan de butaangasfles ir; losgeraakt. Het gas dat daardoor het schuurtje binnen stroomde moet op enigerlei wijze tot ontbranding zijn gekomen. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Schoot cn 7 ds Kloosterman jeugdd.; Emmanuëlkerk: 9.15 ds Kloos terman; Walk-Inn: geen diensten, zie Johanneskerk: 7; Vrouwenpolder 10.30 HD ds De Boer; Zoutelande 9.30 en ds Altena. Eglise Wallonne: Middelburg 10.30 ds Berghem. Pinkstergem.: Vlissingen 2.30 dienst. Volle Evang. Gein.: Vlissingen: (Vrou westraat Filadelfia kapel): 9.45 dienst; Middelburg 10 dienst vrijdag 7.30 dienst. Geref. Gein. in Ned.: Middelburg (Hoog straat 29) 10, 2.30 en 7 leesdienst; Ar nemuiden: 9.30, 2 en 6 leesdienst. Geref. Kerk: Arnemuiden 9.30 en 2.30 ds v. Belzen; Domburg 10 en 2.30 ds laar, 19-22 uur: tentoonstelling werken T. van Donselaar. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. ZIERIKZEE Gravensteen. 9-22 uur: tentoonstelling aquariumvereniging He- Iodea. Zaterdag 6 juni 1970 BIERVLIET Soos Every's 'end, 20 uur: instuif met Bloody Picnic. GOES Grote kerk, 14 uur: orgei- concours Jeugd Muziek. 20 uur: im- provisafceconcert op het Marcussenor- gel. KAPELLE 13.20 uur: brandweerwed- strden. GRIJPSKERKE Dorpsplein- ringrij- den, HANSWEERT Zeelandia, 19.30 uur:1 BERGEN OP ZOOM Roxy, 18.45 en uitvoering muziekvereniging Polyhym nia. MIDDELBURG Provadya?, 20 uur: All Brothers. Buurtgebouw Nassaulaan, 19.30 uur: discobal. Granny, 20 uur: leugdsociëtelt Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Wal cheren. Technische school, 16 uur; jeugdbijeen- komst Philatelica. Spanjaardstraat, 9-12.30 uur: restaura tiekijkdag. OOSTKAPELLE Dorp: rondwande ling brassband Crescendo. SEROOSKERKE (W) Manege De Eendracht, 1030 en 13.30 uur. natio naal concours hippique. S1NT-ANNALANI) Veilinghal: jubi leumuitvoering gymnastieicvereniging1 WIK. TERHOLE Schuur H. Bruggeman, 20 uur: schuurbal KPJ. VEERE Raadzaal stadhuis, 10.30 congres .Vrienden van Veere.' De Spreeuwenpot. 14-17 uur: boets- 19-21 uur: demonstratie pottendraaien. VLISSINGEN Scheldepoorl. 14.30 openluchtbazaar Missions to Sea men. Kleine Markt. 13.30 uur: vredesdemon stratie Cambodja. WESTKAPEI.LE Muziektent: eert muziekvereniging OKK. YERSEKE Havenplateau, 19 uur: turndemonstratie VZOS. BERGEN OP ZOOM Gemeentemu seum, 14-17 uur- tentoonstelling wer ken van oude tegels'. GOES Museum. 14-17 uur. tentoon stelling .Kunst in het klein, de schoon heid van oude tegels'. HULST Stadhuis 14-17 uur: tentoon stelling historische documenten. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland St-Pieterstraat 38 9-30 -12.30 uur: ten toonstelling lager onderwijs in Zeeland A is een aapje. Vleeshal stadhuis, 10-17 uur: opening tentoonstelling werken Joseph Beuys. Benthem en Jutting. 9-18 uur: tentoon stelling Russische (konen. VEERE - Schotse Huizen, 10-12 en 14-17 uur: tentoorstelling werken van de Poolse graficus Stephan Mrozeski. WEMELDENGE Galerie Van Donse- Onrust en spanning in Colusa. GOES Grand. 20 uur: Groene ogen in de nacht, 18 jaar. .MIDDELBURG - City, 20 uur: On her majesty's secret service, 14 jaar. OOSTBURG Led el, 20 uur: De burcht in de Ardennen. 18 jaar. TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: Jun- gleboek, alle leeftijden. VLISSINGEN -- Alhambra. 20 uur: To paz, 14 jaar. Zondag 7 juni 1970 BERGEN OP ZOOM Gemeentemu seum, 14-17 uur: tentoonstelling werken Albrecht Dürer. HULST Stadhuis, 14-17 uur: ten toonstelling historische documenten. MIDDELBURG Vleeshal, 10-17 uur: tentoonstelling werken Joseph Beuys. WEMELDINGE Galerie Van Donse laar. 19-22 uur: tentoonstelling werken T. van Donselaar. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte, 14-18 uur: tentoonstelling klein plastiek van Hanna Mobnch. ZIERIKZEE Gravensteen. 9-22 uur: tentoonstelling aquariumvereniging He- lodea. BERGEN OP ZOOM Rozy, 1 uur: De tijger smijt met dynamiet, 14 jaar 16.30 uur: Onrust en spanning in Colusa, 14 jaar 18.45 en 21 uur: Ope ratie radar, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: Groene ogen in de nacht, 18 jaar. MIDDELBURG City, 14.30 en uur: On lier majesty's 3ecrct service. 14 jaar OOSTBURG Ledel, 14 uur: Hammer head de raedogenloze, 14 jaar. 16.30 en 20 uur: De burcht In de Ardennen, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor. 15 en 20 uur: Jungleboek. alle leeftijden. VLISSINGEN Alhambra. 15 uur: Onder kruisvuur. 14 jaar. 20 uur: To paz, 14 jaar Opgmn voor al inlichtingen ooti lut'iekG.vsn Oonckol. p/s PZC-Vliuinjen, Tel. 01184-5144 VLISSINGEN Kort voor het bereiken van de 21-jarige leeftijd, op welke leeftijd men zich wet telijk volwassen mag noemen, is het Vlissingsch Schouwspel ter ziele gegaan. In stilte. Geen bloe men, geen toespraken. Na ruim twintig jaar is hel doek defini tief gevallen. Het licht in de zaal floept aan en op het toneel ver dwijnen de spelers in het donker tussen de coulissen. De rekwisie ten worden opgeborgen, de kleding verdwijnt in een hutkoffer naar v kolder. Na ruim twintig jaar met zo'n" 150 voorstellingen, ver deeld over rond 50 verschillende stukken, is het Vlissingsch Schouwspel voorgoed achter hel hrandscherni verdwenen. .In plaats van langzaam weg te kwijnen hebben we er de voor keur aan gegeven om er maar mee te stoppen'. Aan het woord is de heer A. C. Vader, die op het eer ste jaar na de oprichting na, toen de heer J. Wijnen de leiding had. altijd voorzitter van het Vlis singsch Schouwspel geweest. .We vinden het allemaal jammer, maai er zat niets ander op. Ik had het overigens al enige tijd zien aan komen'. Het blok waarover de vereniging Is gestruikeld, is het gebrek aan ionge mannen. Dames waren er -neer dan genoeg en verder nog :nkele wat oudere heren. Dat naakt vooral de keus van de stuk- ten erg moeilijk. Het probleem iplossan door jonge mannen aan e trekken bleek een onmogelijke taak. En als men iemand te pak ten had weten te krijgen, clan was oet meestal maar voor korte duur loor vertrek naar elders of in •erband met werk of studie, ^en andere zaak was het steeds Cen enquête onder de donateurs I let Vlissingsch Schouwspel dreef op de donateurs, zoals de heer Va der het uitdrukt. Men heeft er wel zo'n 1200 gehad, maar ze vergrijs den en werden steeds minder, tot dat er nog maar een 300 overwa- Op 1 juni 1949 werd hei Vlis singsch Schouwspel geboren uit sen initiatief van ,'le toneelclubs van de buurtvereniging Badhuis straat en de iwnbtenarenveréni- ging ,De Schelde'. De eerste op voering als zodanig' viel op 27 ok- tober 1949 in het Concertgebouw. Gespeeld werd het stuk .Wantrou wen'. .Een draak', zegt de heer Vader nu. Het gring het Vlissingsch Schouw spel goed. de belangstelling was groot en men schroomde niet om )ok wat minder eenvoudige stuk ken op het repertoire te nemen. Een enquête onder de donatuers .vees eens het toneelspel .Meeu- ven boven Sorrento' aan als het ;tuk wat men het meest had ge- vaardeerd- Ook financieel ging het le vereniging goed. .We hebben looit een cent subsidie hoeven •ragen.' zegt de heer Vader met :nige trots. Alleen het laatste ;aar, toen men tot de ontdekking twam dat iedereen subsidie kreeg, ïeeft men ook wat uit de gemeen- epot opgestreken Iet.ging het Vlissingsch Schouw- pel* dus goed. maar allengs nam iet aantal donateurs af en begon le belangstelling te tanen. De •oorstellingen waren altijd in de eerste plaats bestemd voor de do nateurs. Waren er dan nog plaat sen over, dan konden belangstel lenden daarvoor kaarten kopen. In het begin speelde men meestal in het concertgebouw, later ging men over naar de toneelzaal van hotel Britannia. Een aantal ge trouwen van het eerste uur ble ven altijd hun medewerking aan het Vlissingsch Schouwspel verle nen: de heer A. C. Vader en zijn echtgenote mevrouw H. E. Vader -Lagaaij, de heer A. A. Gillissen, de neer F. Brandenburg en me vrouw H. Enters-De Kok. Harten twee' Maar, zoals reeds gezegd, het ge brek aan jonge mannen deed de Op IS en 19 oktober 1950 bracht, het Vlissingsch Schouwspel het toneelstuk .De zaak Anna Daal ders' op de planken. De medespe lers van toen waren: staand, van links naar rechts: W. de Rooij, A. Vader, mevrouw Van der Most- Pot, W. Menheere, mevrouw De Ben-Geelhoed, C. Woltering, G. van Oorschot, J. Schot en F. Bran denburg, zittend links naar rechts mevrouw Van der Meer.van.Dijk mevrouw Enters.de Kok. A. Gil. lissen, mevrouw Vader-Lagdaij en J. Pot. vereniging tenslotte de das om. Op 22 november 1969 vond de laatste opvoering plaats: .Harten twee, harten drie', en toen viel het :loek, voorgoed. Men had toen de beschikking over zo'n vijftien tot twintig spelers, maar de verhou ding tussen mannen en vrouwen was gewoon belachelijk. Ik kan moeilijk de rol van een jonge minnaar op mij nemen', ver ontschuldigt de heer Vader zich Men heeft" nog met het idee ge speeld om nog een stuk te gaan opvoeren waarin louter vrouwen zouden voorkomen, maar men heeft, er vanaf gezien: .Dait zou ;och alleen maar uitstel van exe- :utie betekenen', stelt de heer Va Ier nuchter vast. Ruim twintig ;aar is toneelspel een mooie hob- jy voor hem geweest, maar hij it i"iet bij de pakken neer gaan zit .en: .Ik heb al weer een andere .ïobbv Ui: raaro vin:, de heei Vader, evenals alle andere actieve ledén van de vereniging, het jam mer dat hot Vlissingsch Schouw spel ter ziele is gegaan, maai op een begin dit jaar gehouden ledenvergadering, waarop niecnanc ontbrak, besefte iedereen dat he- een kwestie zou worden vél) langzaam verdrinken. Daarom kon iedereen instemmen met het voor stel om er dan maar meteen eeD punt achter te zetten. De laatste acte zonder apotheose. Doek. VEILING ZWIJNDRECIJT. wei.sKerxe u-iu. z.so en ;W>cfsja jambonen 500: kas»r.ijbonen 360: spitskool 27—51; sla al #—20. bloemkool aa 151. a 111—131. b 89—114. c 55—7» kom- Hommers 90 pi 46^50. 75 pl 21-32. 60 pi 25 -35. 50 pl 21-22. 40 pl 19. 25 pl 19. krom 27. stek 15—19. tomaten a 860—900. b 900—010. c 830—860. cc 580; radijs rode 40—52; sel derij 10—16; peterselie 13—21: boskrotcn 21 —35, aardbeien 57—59. VEILING GOES 5 Juni: aardbeien per doos II 32—56. groen ten: kropsla I 15—19. II 14—16 en doordraai, selderij 19-21. peterselie 9—14. radijs 25. sja lotten 11, oude aardappelen 24—33. spinazie 49—53, rabarber 8—19, spitskool 34—42. peu len 000-680. Anglicaanse Kerk: VLssingen-Oost (ka pel zeemanshuis-Scheidepoort) *«-" ochtendgebed, 7.30 avondgebed. leesdienst; Meliskerke 9.30, 2,30 en ds WesLstrate; Middelburg 9.30 en 6.301 HD ds Z(jderveld en 2 leesdienst: Oost kapelle 11 en 3 leesdienst: VUs Lanooystraat 9.30. Johannesker; 430 HD ds Snoep; Westkapelle 9.30. 2 en 6 leesdienst: Zoutelande 930. 2.30 en 7 leesdienst. Westkapelle: 12 juni 7.30 ds Weststrate. Geref. Kerk Vryg.: Souburg 9.30 ds Triemstra; Vrouwenpolder 9.30 en 2.30 ds Francke: Vlissingen 2.30 ds Triem stra. Chr. Geref. Kerk: Middelburg 9.30 en 5 ds Van Amstel; Vlissingen 9.30 en 5 ds Maris. Ver. van Vrij/.. Herv. en Remonstr. Kr.: Middelburg 10 ds v. Santen; Vlissingen 10.45 ds v. d. Berg. Evang. Luth. Gem.: Middelburg 10.30 ds Nierop; Vlissingen 9 ds Nierop. Doopsgez. Genu: Middelburg geen dienst Vlissingen 10 ds Lecompte. Hersteld Apos. Zendingsgcnu: Vlissin gen (Bakkersg.) 10 en 4.30 dienst. Hersteld Apost. Zendingsk.: Vlissingen (Kasteelstraat) 10 en 5 dienst. Leger des Heils: Middelburg 10 en 730 majoor Dijkstra; Vlissingen 10 en 7.30 samenkomst. Bethel Pentecostal Temple: Middelburg1 VLISSINGEN Aan vijftien led.-n \an 3 dhr D&vldsz; woensdag 730 dhr Da- de Vlissingse dr. A. Stavermanhrigade vindsz. heeft wethouder Ch. J. GilJS-sen Vcr_ Nederlandse Bond tol het Red- WETHOUDER REIKTE 15 JEUGDBREVETTEN UIT IN SPORTFONDSENBAD TE VLISSINGEN den van Drenkelingen (KXBRD) uit— I gereikt. Dat dit uitreiken aan de Wi-t- 10.301 houder werd toevertrouwd was niet in de eerste nlaats omdat h'-t behalen i Zevendedags-adventisten: zaterdag 6 ju- het jeugdbrevet 1 nu zo iets bijzonders ni Vlissingen (in Doopsgezinde kerk 9.15 ds Dingjan, 10.45 bijbelstudie; Mid delburg (in Doopsgezinde kerk) 10 bij belstudie, 11 ds Dipgjan. De kerk v. Jezus Chr. v. d. Heiligen laat ste Dagen: Vlissingen Groenewoud 58) 2.30 dienst. R-K Kerk: Vlissingen: parochiekerk Singel: zondagviering: zaterdagavond 19.00 uur (herenkoor gregoriaans) en zondag 8,30. 10.30 (damesk. Nederlands) 12.00 en 19.00 uur; op weekdagen maan dag- t.m. vrijdagavond 19.15 (woens dagavond gebedsdienst) .woensdag- en zaterdagmorgen 9.00 uur. vrijdagmid dag 15.30 uur: huwelijksfeest, klasse- missen voor de 3e klassen; bejaardente huis Ter Ree-de: vrijdagmorgen 9.00 u.; Emmanëlkerk Paauwenburg: zondag viering: zaterdagavond 19.00 en zondag 8.00 en 11.00 uur. weekdagen: maandag woensdag- en vrijdagavond 19.15 uur, dinsdag-, donderdag- en zaterdagmor gen 9.00 uur; kath. mil. tehuis: Helle- bardierstraat: zondagviering 10.00 uur: St-Josephziekenhuis zondagviering: zon dag 9.00 uur; op weekdagen maandag woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur. dinsdag-, donderdag- en zaterdagmor gén 6.45 uur; Martinuskerk Souburg: zondagviering: zaterdagavond 19.00 u en zondag 8.00 en 10.15 uur, op weekda gen maandag- en woensdagavond 19.00 uur; dinsdag-, donderdag- en vrijdag morgen 8.00 uur Middelburg; parochiekerk' zaterdag 19. zondag 10.30 en 19; zaal Ontmoetings- kerk: zondag 8.30, Zuiderbaken zondag 11.30; Domburg zondag 10. omdat het de de eerste keer was dat het examen voor dit diploma in hel nieuwe «port- fondsenbad werd algenonien. Dat cr van de zestien jongelui vijftien geslaagd waren noemde de heer Gillissen Ver- schage een mooi resultaat in de korte historie van hef bad. Hij wees voorts op de grote belangstel ling die alle verwachtingen te boven gaat, waar het zwembad zich in mag verheugen. Voordat de wethouder over ging tót het uitreiken van de brevet ten sprak hij zijn dank uit voor het werk dat de dr. Stavermanbrigade doet. Voordien had de heer G. J. de Roo.v, voorzitter van de distnctsexamenco:.!mis sie (district zuid-west) en tevens se cretaris van de dr. Stavermanbrigade de jongens en meisjes erop gewezen dat ze" nu niet overmoedig moesten worden omdat ze in het bezit van het eerste jeugdbrevet waren, want er valt nog heel wat te leren voordat je echt goed reddend kan zwemmen. In april van d.t jaar werd begonnen met de op leiding. die onder leiding stond van de hulp-instrucïrices en -;ns:ructeur Edith van de Mark. Thea Buijs en Johan i Middelburg, za 0.00-24.00: M. Reijerse, Seisweg 29 tel, 3456; zo 0.00-24.00: A. W. Boerwinkel, Noordweg 214, tel. 2460; VCssingen, za o-Oü-24.00, S. Wartena, Vredehoflaan S. tel. 3933, zo 0.00-24.00 G. de Greef, Badhuisstraat 114. tel. 2121. Serooskerke en Veere: A. C. Kousema ker. Torenstraat 46, Serooskerke. telef. 01189-212. Westkapelle. Zoutelande en Koudekerke H. Frima, Duinweg 59, Zoutelande. tel. 01186-282. Domburg: F. G. Vaandrager, Weststr. 7. Domburg, tel. 01188-1271. Arnemuiden, Souburg en Nieuwland: G. A. van Boeket, Kanaalstraat 89. Sou burg. tel. 01183-1500. Tandartsen: za 9.00-10.00 vm. zo 11.00- 12.00 vm: T. J Smit, Londensekaai 29. Middelburg, tel. 01180-2882 Apotheek: Middelburg: A. Ringeling. Lange Delft 133. tel. 2538: Vlissingen: J. H. Tan-Meyer, Schelde- straat 26, tel. 2025- Groene Kruis Vlissingen en Souburg: K. C. Potappel, Burchtstraat 39a, tel. 01183-1736. Oranje-Groene Kruis en Wit-Gele Kruis: A. M. de Klerk. Hogeweg 83, tel. 2040. Veere .Vrouwenpolder, Serooskerke. Ga pinge. Sint-Laurens. Oostkapelle. Aag tekerke en Domburg: zr Corrie. Noord- straat 27, Domburg, tel. 01188-1427 en broek. He. ge- door de districtsexamencom- Hï: jeugdbrevet is goedgekeurd door het ministerie van crm. Om voor het examen te slagen moesten de vol gende verrichtingen worden uitgevoerd: op het droge: lijnredding en drenke ling naar de kant trekken, enkele pols- bovenpols- en onderpolsgreep; gekleed: hurksprong, vijf meter borstslag. dui ken naar bordjes, startsp-ong 50 meter borstslag, 25 meter enkelvoudige rug slag. rechtstandige sprong en een mi nuut watertrappen; in zwemtenue: acht meter onder water zwemmen, enkele pols-, bovenpols en onderpolsgreep. drie maal twee meter houdgreep en tweemaal 25 meter kop- esi oksélgreep. err.chting:n werden met goed gevolg volvoerd door: Veronica Bos- seiaar. Tanja van den Bu'ck D«ni flla- risse, Lilian van Eek, Margriet Hessing. Jacqueline Hessing Christine van der Lubbe Anïa Nagelkerke Yvonne Smit, Irma Wondergem. Paul Elshout, Johan. nis Gillissen. Robert-Jan Kiviet, Ste ven Guy Quast en Ernst Wondergem. 7omeravondvoetbal in Vlissirgen De uitslagen van het zomernvondvoet- bal rayon Vlissingen luiden: Uitslagen: le afdeling BW I - RWS I 2-1: PVS I - Coalt 1 1-1; PZEM I - Zeemacht I 2-0; LW I - RWS 11-6; VAW - PVS I 1-0; PZEM I - LVV I 6-0: Coal I - BW I 0-6. 2e afdeling H. Boris [I - PVS II 1-1: Uitertons VAW II 2-5; Uiterton H BW II 7-0, PVS II - RWS II 3-1; HSV I 1 - BW II 5-0; VAW n PZEM II 3-1. HSV II - H. Boys II 1-2; Uiterton II - RWS II 5-0. Het programma luidt 1° afdeling: maan dag 8 juni 1970: H. Boys I - Uiterton I en PZEM I - PVS I dinsdag 9 juni 1970: Coal I - Zeemacht I. woensdag 10 juni (970: PVS I - H. Boys I cn EVV I - PZEM I en Uiterton - RWS I. donderdag 11 juni 1970: VAW I - LVV I en BW I - Zeemacht L vrijdag 12 juni 1970 Coa! I - LVV I. zaterdag 13 juni 1970: VAW 1 - RWS I. 2e afdeling: maandag 8 juni 1970: PVS II - PZEM 11 enVAW II - RWS n. dinsdag 9 juni 1970: VAW H - BW II cn Uiter ton HI - H Boys II en PZEM II - Ui terton II. ensdag 10 juni 1970: HSV UitenUI. vrijdag 12 juni 1970: llac arts: dr R. M. Barkema, Sprenck-iUiterton H. Boys I Ie Middelburg, tel. 01180-3118. IHS VI en BV H - PVS H.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 5